Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde."

Transkript

1 Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering af bygge og anlægsarbejder og for tildeling af ordren. Stk. 2. Loven gælder for følgende udbydere: 1) Grønlands Selvstyre, selskaber hvor Grønlands Selvstyre har en bestemmende indflydelse samt kommunale myndigheder, 2) Andre udbydere, når de udbyder bygge og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier. Stk. 3. Loven finder uanset stk. 2 ikke anvendelse på: 1) Andelsboliger, der opføres og finansieres af private bygherrer og som bagefter overdrages til en andelsboligforening. 2) Privat boligbyggeri med tilsagn om lån i henhold til tekstanmærkning i inatsisartutfinansloven. Stk. 4. Lovens regler om fremgangsmåde ved indhentning af tilbud og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge og anlægsarbejde. Stk. 5. I det omfang, at reglerne i denne lov finder anvendelse i medfør af stk. 4, kan klagereglerne i kapitel 7 altid påberåbes. Definitioner 2. Ved bygge og anlægsarbejder forstås arbejder, der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg. 3. Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation. Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier. Stk. 3. Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes. 4. Ved udbud med prækvalifikation forstås, at udbyderen på grundlag af et sæt udvælgelseskriterier udvælger de tilbudsgivere, fra hvem der ønskes tilbud. 5. Ved rammeaftaler forstås aftaler om betingelserne, f.eks. med hensyn til pris, kvalitet og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode. 6. Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.

2 Kapitel 2 Generelle principper for tilbudsindhentning Konkurrence og ligebehandling 7. Tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud. Stk. 2. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Stk. 3. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne. Stk. 4. Udbud skal ske efter Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed i Grønland (AP) eller andre officielle vedtagne dokumenter i de tilfælde, hvor de er anvendelige. Arbejder i regning 8. Bygge og anlægsarbejder i regning er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud. Bygge og anlægsarbejde i regning kan kun anvendes undtagelsesvist, når særlige grunde gør det påkrævet, eller hvis bygge og anlægsarbejdet har en værdi på maksimalt kr. Stk. 2. Som særlige grunde, jf. stk. 1, anses for eksempel restaurerings, reparations, og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd. Tilbudsfrister og vedståelsesfrister 9. I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af tilbud. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive tilbud. Stk. 2. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit bud i 20 arbejdsdage efter fristen for modtagelse af tilbud, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet. Stk. 3. Ved forhandlinger af licitationsbud efter 18 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit tilbud, så snart beslutningen herom er meddelt tilbudsgiveren. Kapitel 3 Fremgangsmåden ved en licitation Tilbuddets form 10. Tilbud ved en licitation skal være skriftlige. Tilbud kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette. Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation 11. Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være 4

3 angivet i udbudsannoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. 12. Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives 1) en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage, 2) karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, samt dokumentationskrav herfor, 3) om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og 4) hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. 13. Begrænset licitation kan gennemføres uden forudgående prækvalifikation, når kun bestemte entreprenører har den nødvendige kapacitet eller det nødvendige speciale til at udføre arbejdet. Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene 14. Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold. Tildelingskriterier 15. Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier: 1) den laveste pris eller 2) det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion. Stk. 2. Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først. Stk. 3. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid. Alternative bud 16. Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne. Stk. 2. Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages. Forhandlinger 17. Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende. 5

4 18. Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå. Stk. 2. Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes begyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne. Stk. 3. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til 14. Stk. 4. Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres. Kapitel 4 Underhåndsbud 19. Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud. 20. Udbydere omfattet af 1, stk. 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge og anlægsarbejder medmindre: 1) der er tale om bygge og anlægsarbejder til en samlet værdi på kroner eller derunder, 2) bygge og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forsøgs, forsknings og udviklingsarbejder eller restaurerings, reparations og ombygningsarbejder eller arbejder, der af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes, 3) der ved licitation ikke er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, 4) kun en bestemt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre bygge og anlægsarbejdet, eller 5) andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør. 21. Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 22. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid. Kapitel 5 Rammeaftaler 23. En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om 6

5 nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit tilbud til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene. Stk. 2. En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år. Kapitel 6 Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere 24. Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen. I tilfælde af en annullering af licitation eller indhentning af underhåndsbud, skal underretningen indeholde en begrundelse herfor. Stk. 2. Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet. Stk. 3. Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. 15, stk. 3, og 22, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af 25, stk Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk Stk. 2. Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter 18, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor. Stk. 3. Efter afslutningen på forhandlinger efter 18 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. Stk. 4. Hvis der ikke har været forhandlinger efter 18, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. Kapitel 7 Klage over licitation m.v. 26. Naalakkersuisut kan nedsætte et uafhængigt Klagenævn for Udbud til varetagelse af klagebehandling over udbudsforretninger. Stk. 2. Klagenævnet for Udbud består af 1 formand og 2 sagkyndige medlemmer, som alle udpeges for en periode på 4 år, med mulighed for genvalg. Stk. 3. Landsdommeren i Grønland udpeger Klagenævnet for Udbuds formand, og en eller flere stedfortrædere for denne, som alle skal have bestået juridisk embedseksamen. Formanden og dennes stedfortrædere skal så vidt muligt være i besiddelse af samme kvalifikationer og erfaringsgrundlag, som kræves for udnævnelse som dommerfuldmægtig. Stk. 4. Naalakkersuisut udpeger efter indstilling fra byggebranchen i Grønland nævnets 2 sagkyndige medlemmer samt et antal stedfortrædere for disse, som alle skal have kendskab til bygge og anlægsvirksomhed. 27. Klagenævnet for Udbud behandler spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf. Stk. 2. Klagenævnet for Udbuds afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at sagen er indbragt nævnet. 7

6 Stk. 3. Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Klagenævnet for Udbud, samt fastsætter regler om vederlæggelse af nævnets medlemmer i overensstemmelse med landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Stk. 4. Klagenævnet for Udbud afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Naalakkersuisut 28. Sagen forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og forhandles derefter mundtligt, medmindre formanden bestemmer andet. Stk. 2. Klagenævnet kan kræve alle oplysninger fra sagens parter, der findes nødvendige for dets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af nævnets kompetence. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter, efter indhentet udtalelse fra Klagenævnet for Udbud, nævnets forretningsorden og de nærmere regler for nævnets virksomhed, herunder sagsbehandling og gebyr i form af 1 procent af entreprisesummen, dog maksimalt kroner for indgivelse af klage og offentliggørelse af afgørelser. Endvidere kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler om hvorvidt gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Udbud. Stk. 4. Klagenævnet for Udbud kan ikke behandle sager, der har en entreprisesum under kroner. 29. Følgende kan indgive klage til nævnet: 1) enhver, der har retlig interesse heri, 2) Konkurrencetilsynet samt 3) de organisationer og offentlige myndigheder, som Naalakkersuisut tillægger klageadgang. Stk. 2. Nævnet kan tillade en tredjemand eller offentlig myndighed, for hvem sagen har en væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for den indklagede ordregiver. Stk. 3. Senest samtidig med at en klage indbringes for nævnet, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. Stk. 4. Frist for indgivelse af klage til nævnet er 4 uger efter udbyder har meddelt resultatet af udbudsrunden. 30. En klage har kun opsættende virkning i det omfang, at nævnet eller formanden på nævnets vegne på, klagers begæring, træffer bestemmelse herom, fordi særlige grunde taler derfor Stk. 2. Klagenævnet kan, i tilfælde, hvor en klager helt eller delvist får medhold i en for nævnet indbragt klage, efter påstand pålægge indklagede at yde klageren en erstatning for tab, der er lidt som følge af overtrædelse af regler som nævnt i denne lov og regler udstedt i medfør heraf. 31. I tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en for klagenævnet indbragt klage, kan nævnet pålægge udbyderen at godtgøre klageren de sagsomkostninger, denne har afholdt i forbindelse med klagesagen. 32. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelser endelige. 33. Der kan idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Klagenævnet for Udbud eller fortier oplysninger af betydning for 8

7 den pågældende sag eller undlader at efterkomme forbud eller påbud fra Klagenævnet for Udbud. Stk. 2. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre som sådant ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab. 34. Undlader nogen til Klagenævnet for Udbud at give oplysninger efter 28, stk. 2, kan nævnet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige bøder, der kan tvangsfuldbyrdes uden forudgående dom. Kapitel 8 Øvrige bestemmelser og ikrafttræden Lærlinge 35. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, i hvilket omfang, der skal ansættes lærlinge i forbindelse med udførelse af bygge og anlægsarbejder omfattet af 1, stk. 2. Ikrafttræden m.v. 36. Loven træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt. Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. Stk. 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge og anlægsarbejder ophæves Forsvarsområdet Pituffik er undtaget for bestemmelserne i denne lov. Grønlands Selvstyre, den 2. december 2009 Kuupik Kleist / Jens B. Frederiksen 9

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere