INDKØBSJURA Advokat hotline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline"

Transkript

1 INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline

2 Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer og give en lavere pris på fx delaftale/varelinje A, hvis en eller flere af delaftalerne/varelinjerne B, C, D, E osv. også vindes. Altså at tilbudsgiver kan afgive priser på hver delaftale eller varelinje, hvis de kun tildeles denne ene delaftale eller varelinje, priser hvis man tildeles X andre delaftaler/varelinjer og en pris hvis man tildeles Y andre delaftaler/varelinjer. Og ligeledes på følgende delaftaler eller varelinjer i udbuddet. Har I et godt bud på, hvordan dette kan håndteres og evalueres? (ovenstående er netop relevant i SKI udbuddet på interaktive tavler og AVudstyr med 15 forskellige varelinjer/løsninger) Se også spørgsmål 1a.

3 Spørgsmål 1a I et udbud med mange varelinjer, fx fødevarer, kan man så gruppere varelinjerne i varegrupper, definere de mest anvendte produkter i hver (ca. 80% af volumen), bede om priser på hver varelinje, hvor prisen skal være listepris fratrukket en rabat? Der skal gives samme rabat på alle varer i den enkelte varegruppe. Man evaluerer selvfølgelig priser på nettopriserne. Kan man stille krav om, at man skal have samme rabat på øvrige varer i de enkelte varegrupper? Og evaluere på sortimentsbredde ved at tilbudsgiver skal angive alle øvrige varer, som tilbydes i hver varegruppe?

4 Spørgsmål 2 Hvornår går noget fra at være en kontrakt til at være en rammeaftale? Er det når 10 % af kontrakten ikke er fast? Er det når 20 % af kontrakten ikke er fast? Er det når 30 % af kontrakten ikke er fast?

5 Spørgsmål 3 Hvad er rækkevidden af implementeringsbekendtgørelsens 12? Må man indhente manglende dokumentation? F.eks. glemte tro og love-erklæringer?

6 Spørgsmål 4 Omstillingsomkostninger; Hvordan indarbejdes de, og hvordan sikrer man ligebehandling?

7 Spørgsmål 5 Udvælgelse sker i prækvalifikationen, men også i offentlige udbud. På hvilke punkter adskiller udvælgelsen sig i de to udbudsformer? Er det nødvendigt med mindstekrav for at kunne udelukke en tilbudsgiver i udvælgelsen i et offentligt udbud? Er der krav om, at ordregiver rangordner ansøgerne ud fra udvælgelseskriterierne i en prækvalifikation, og at ordregiver herefter prækvalificerer de højst rangerede ansøgere? Er der krav om, at ordregiver giver ansøgerne en begrundelse for ikke at være blevet prækvalificeret? Hvad er en passende begrundelse for at afvise, men også for at prækvalificere?

8 Spørgsmål 6 Hvad betyder indsættelsen af en hardship klausul i en kontrakt rent udbudsretligt? Der må normalt ikke ske væsentlige ændringer til en kontrakt. Dette kan jo netop være tilfældet ved brug af hardship. Se bud på hardship klausul på de næste 2 slides kommentarer ønskes. Fortsætter på næste slide

9 Spørgsmål 6 - fortsat Hardship Hvor opfyldelse af kontrakten bliver mere byrdefuld for den ene part, skal denne alligevel opfylde sine forpligtelser med undtagelse af følgende bestemmelser om hardship. Hardship opstår når en begivenhed skaber en fundamental ulighed for parterne i kontrakten, der gør denne urimelig byrdefuld, enten fordi omkostningerne for den ene part er steget væsentlig, eller fordi værdien af ydelserne som den ene part modtager, er væsentlig forringet. Derudover forekommer der kun hardship i tilfælde hvor begivenheden først indtræffer, eller bliver kendt for parterne, efter indgåelse af kontrakten begivenheden ikke rimeligt kunne være forudset for den dårligt stillede part på tidspunktet for indgåelse af kontrakten begivenheden er ude af den dårligt stillede parts kontrol den dårligt stillede part ikke har kalkuleret for risikoen af begivenheden Fortsætter på næste slide

10 Spørgsmål 6 - fortsat I tilfælde af hardship har den dårlig stillede part krav på genforhandling af den del af kontrakten der er ændret væsentlig. Ved anmodning om genforhandling skal der gives en begrundelse for hardship. Selve anmodningen om genforhandling berettiger ikke den dårligt stillede part til ikke at opfylde sine forpligtelser. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan der gøres brug af de danske domstole. I tilfælde af, at Retten statuerer hardship, kan Retten ud fra en rimelighedsbetragtning opsige kontrakten under fastsatte vilkår eller tilpasse kontrakten således at ligheden genoprettes.

11 Spørgsmål 7 Fakta om administrativt indkøbsfællesskab under Danske Erhvervsskoler: Et antal selvejende institutioner er gået sammen i et indkøbsfællesskab, hvor en institution er værtsinstitution, de øvrige institutioner betaler et beløb til dækning af de dermed forbundne faste udgifter. Værtsinstitutionen forestår og gennemfører udbud på vegne af de selvejende institutioner i indkøbsfællesskabet. Værtsinstitutionen er selvforsikrende og kan dermed ikke tegne forsikring ligesom der ikke kan tegnes rådgiverforsikring Hvem bærer ansvaret - og dermed udgifterne - ved evt. klagesag/erstatning ved udbud i administrative indkøbsfællesskaber Hvordan kan værtsskolen - som ikke tjener på værtsrollen - bedst gardere sig mod evt. udgifter til klagesag og erstatning? Fortsætter på næste slide

12 Spørgsmål 7 - fortsat Definition på en indkøbscentral Er de administrative indkøbsfællesskaber at betragte som indkøbscentraler? Hvad skal der til for at de administrative indkøbsfællesskaber betragtes som indkøbscentraler og hvordan kan de evt. undgå det? Kan der laves en tillægsaftale, hvor deltagerne i indkøbsfællesskabet skriver under på, at man i tilfælde af klagesag/erstatning deler udgifterne dertil Er dette tilstrækkeligt, da det også er et krav, at de deltagende skoler betragter indkøbsfællesskabet som deres egen indkøbsafdeling, hvilket bl.a. den daglige adfærd og kommunikationsniveauet skal afspejle. Hvis dette ikke er opfyldt, vil indkøbsfællesskabet blive opfattet som en leverandørmodel og værtsinstitutionen hæfter dermed alene? Hvad er forskellen på ansvar i forhold til klager og erstatning på indkøbsfællesskaber og indkøbscentraler?

13 Spørgsmål 8 Kan delydelsesreglen anvendes i forbindelse med rammeaftaler? Hvis Ja - hvordan skal den anvendes?

14 Spørgsmål 9 Hvilke muligheder har Udbyder for at berigtige oplysninger i forbindelse med et udbud? Hvor langt kan vi gå?

15 Spørgsmål 10 Vedståelsesfrist; Hvad hvis den vindende tilbudsgiver render fra sit tilbud, ny tildeling (helt eller delvist, eventuelle problematikker ved delaftaler/kombinationsrabatter) eller ny konkurrenceudsættelse?

16 Spørgsmål 11 Når man i sine udvælgelseskriterier ønsker at tilbudsgiver oplyser referencer på lignende opgaver. Er man så som ordregiver forpligtet til at indhente oplysninger/referencer for alle leverandører ud fra et ligebehandlingsprincip eller er det en ret hvor man kan nøjes med udvalgte leverandører såfremt man finder det nødvendigt?

17 Spørgsmål 12 Vi har gennemført et udbud. Tilbudsgiveren, som vandt, har afgivet et meget favorabelt tilbud og det har gjort, at den tilbudsgiver der blev nr. 2 har krævet aktindsigt. Nr. 2 vil gerne have aktindsigt i den vindende tilbudsgivers tilbud, samt oplysninger om hvilke modeller den vindende tilbudsgiver har tilbudt. Jeg kan oplyse, at de i tildelingsbrevet fik oplyst den samlede pris for den vindende tilbudsgiver, samt hvem der blev nr. 2, 3 og 4 uden at nævne deres pris. Jeg håber, at du kan oplyse mig om, hvor meget jeg skal give videre til nr. 2, og hvor meget jeg skal forholde mig til det den vindende tilbudsgiver ønsker.

18 Spørgsmål 13 Vi skal bygge en stor vuggestue med en budgetramme på 15 mio. I forbindelse med byggeriet skal der indgås aftale med en totalrådgiver. Denne totalrådgiver skal projektere vuggestuen, samt bistå Kommune med at indhente tilbud på de enkelte fagentrepriser. Værdien af den ydelse, som totalrådgiveren skal udføre, anslås til at udgøre 1,6 mio. Herefter er det spørgsmålet, om kontrakten med totalrådgiveren skal anses som en selvstændig kontrakt, eller om kontrakten kan anses som en del af det samlede bygge- og anlægsarbejde i forhold til beregningen af tærskelværdien?

19 Spørgsmål 14 Vi er i gang med at gennemføre et begrænset udbud. Vi har modtaget 4 anmodning om prækvalifikation, hvor den samme leverandør optræder flere gange. X ansøger for det første selvstændig om at blive prækvalificeret. Derudover er han også underleverandør i 3 andre ansøgninger. Der er kommet i alt 5 ansøgninger ind, og derfor er X repræsenteret i 4 af de 5 ansøgninger. Har vi pligt til at afvise de ansøgninger, hvor X indgår enten som selvstændig ansøger eller som underleverandør?

20 Spørgsmål 15 Vi er i gang med et offentligt udbud vedrørende kontorinventar i henhold til Udbudsdirektivet. Udbuddet er delt op i 15 delaftaler. I forbindelse med spørgsmål/svar, at der er problemer med 5 af delaftalerne. Enkelte af leverandørerne har påpeget, at der er nogle udfordringer i den tekniske beskrivelse af de 5 delaftaler. Der er fastsat en række mindstekrav, som leverandørerne har meget svært ved at leve op til, og i det omfang leverandørerne kan afgive tilbud, vil tilbudspriserne være væsentligt over det, vi forventer. Kan vi annullere de 5 delaftaler, eller skal vi annullere hele udbuddet?

21 Spørgsmål 16 Jeg er leder af en børnehave i X Kommune. Vi skal have købt nogle nye computere. Anskaffelsens værdi er ca kr. Vi ved dog, at de øvrige børnehaver i X Kommune også køber computere nu. Den samlede værdi vil derfor overstige tilbudslovens tærskelværdi. Hvordan beregnes tærskelværdien efter tilbudsloven, og skal vi lægge værdien af alle børnehavernes køb af computere sammen?

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere