Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudsjuraens ABC"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD

2 Dagsorden Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler - Statens indkøb Spørgsmål og dialog 2

3 Udbudspligt Udbudspligt 3

4 Udbudspligt Der er udbudspligt for ordregivende myndigheder. Definition: Ordregivende myndigheder: Staten Regionale/lokale myndigheder Offentligretlige organer Sammenslutninger af en/et eller flere af disse lokale myndigheder eller offentligretlige organer. 4

5 Udbudspligt Definition af offentligretligt organ : Offentligretlige organer = et organ, hvis opgave det er at imødekomme almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller forretningsmæssige område (public service), som er en juridisk person, og hvis drift er finansieret eller kontrolleret af staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. 5

6 Udbudspligt Selvejende uddannelsesinstitutioner Almenhedens behov Undervisning i uddannelsesøjemed er i statens interesse og imødekommer almenhedens behov. Juridisk person Selvejende uddannelsesinstitutioner er pr. definition selvejende juridiske personer og indgår ikke som en institution i det ministerielle hierarki. Drift er finansieret eller kontrolleret af staten Det statslige tilskud udgør den primære indtægtskilde for de selvejende uddannelsesinstitutioner, hvorfor denne betingelse er opfyldt. 6

7 Udbudsretlige regulering Udbudsretlig regulering 7

8 Udbudsretlige regulering Udbudsdirektivet: Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Udbudsdirektivet omfatter de kontrakter med en værdi over tærskelværdien, som er indgået af ordregivende myndigheder. 8

9 Udbudsretlige regulering Tilbudsloven Lovbekendtgørelse nr om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter Tilbudsloven indeholder to afsnit: Afsnit I: Indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Afsnit II: Dette afsnit gælder for indhentning af tilbud i forbindelse med varer og tjenesteydelser. 9

10 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 10

11 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 11

12 Tærskelværdier Tærskelværdier Tilbudslovens og udbudsdirektivets regler finder ikke anvendelse på kontrakter, hvis værdi ligger under de respektive tærskelværdier. 12

13 Tærskelværdier Udbudsdirektivet Tærskelværdier for perioden Europa-Kommissionen har ved meddelelse 2011/C 353/01 i EU-tidende fastsat den nationale værdi af de i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet fastsatte tærskelværdierne som ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 1177/2009. Tjenesteydelser Varer Bygge- og anlæg Kontrakt Kr (tidligere værdi kr ) Kr (tidligere værdi kr ) Alle beløb er eksklusive moms Kr (tidligere værdi kr ) Stat Andre 13

14 Tærskelværdier Tilbudsloven Tilbudslovens Afsnit II Tilbudslovens afsnit I Tjenesteydelser Varer Bygge- og anlæg Mellem kr kr / Mellem kr Kr Alle beløb er eksklusive moms 14

15 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 15

16 Beregning af kontraktens værdi. Beregningsregler - Udbudsdirektivets art. 9 Værdifastsættelse Kontrakternes værdi fastsættes med det bedste saglige skøn fra ordregivers side I beregningen medtages: Værdien af optioner både tillægsydelser og kontraktforlængelser Værdien af præmier eller betalinger (kalkulationsvederlag) til ansøgere eller tilbudsgivere 16

17 Beregning af kontraktens værdi Generelt - opdeling af kontrakt ved vurdering af tærskelværdien: Udgangspunktet: værdien af den samlede kontrakt hvis flere delkontrakter tildeles samtidig, er det værdien af alle delkontrakterne. Opdeling ulovligt i omgåelseshensigt kunstig opdeling. Vurderingskriterier: ydelser (kontrakt), tid (kontrahering) og organisatorisk placering (kompetencefordeling). 17

18 Beregning af kontraktens værdi Hvornår er der tale om en samlet kontrakt? Hvis der kun er en kontraktpart, eller kontrakten tildeles til en hovedleverandør. Hvis flere kontrakter tilsammen tjener til realiseringen af samme mål/projekt opnåelsen af et samlet resultat. Eksempelvis itsystemer (hardware, software, implementerings- og udviklingsydelser). 18

19 Beregning af kontraktens værdi Kendelse af 17. juni 2005, Gladsaxe Kommune mod Den selvejende Institution Hareskovbo m.fl. Plejehjem Hareskovbo skulle renoveres. Ifølge planen skulle renoveringen gennemføres i 5 etaper. Planen var at arbejdet skulle udføres henblik på at bevare antallet af boliger under byggeriet og således, at etaperne skulle gennemføres i umiddelbar forlængelse af hinanden, ligesom en af etaperne forudsatte en lokalplanændring. De indklagede indgik uden EU-udbud en rådgivningsaftale vedrørende den Hvornår er der tale om en samlet kontrakt? Hvis der kun er en kontraktpart eller kontrakten tildeles til en hovedleverandør. Hvis flere første kontrakter etape omfattende tilsammen renoveringen tjener til af realiseringen en fløj samt tilbygning af samme af en mål/projekt ekstra etage opnåelsen på fløjen. af et samlet resultat. Eksempelvis Itsystemer Tjenesteydelserne (hardware, software, teknisk rådgivning implementerings- og bistand som og totalrådgivning udviklingsydelser). vedr. renoveringen måtte ses som én anskaffelse i relation til tærskelværdiberegningen. ensartet karakter og kunne levers af den samme rådgiver renoveringen havde fælles mål opdelingen af etaperne var alene begrundet i praktiske hensyn, herunder navnlig ønsket om at bevare antallet af boliger under moderniseringen etaperne skulle så vidt muligt udarbejdes i forlængelse af hinanden alle etaper skulle gennemføres, hvis lokalplanen blev ændret 19

20 Kapitalisering mv. Blandede kontrakter - beregningen ved kontrakter omfattende både varer og tjenesteydelser Værdien beregnes på grundlag af varernes og tjenesteydelsernes samlede værdi uanset andelene i kontakten. Værdien af monterings- og installationsarbejder skal medtages i vurderingen af varernes værdi. 20

21 Hvilke kontrakter er omfattet? Kendelse af 23. september 2010, Gettinge Danmark A/S mod Region Midtjylland Begrænset omvendt licitation efter tilbudsloven. Kendelsen omhandler udbudspligt ved blandede kontrakter, og det konstateres, at hovedformålet med den udbudte kontrakt ikke var en b/a-opgave, men derimod en vareanskaffelse. Indklagede skulle på den baggrund have gennemført udbuddet efter udbudsdirektivet, i stedet for efter tilbudsloven. Tildelingsbeslutningen annulleres. 21

22 Hvilke kontrakter er omfattet? ; fortsat Klagenævnet udtaler Den udbudte kontrakt omfattede leverance af maskiner, montering og installation af maskinerne og nødvendige bygningsarbejder i forbindelse med montering og installation samt en serviceaftale. De udbudte ydelser omfattede således både varer, byggeri og tjenesteydelser. Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, at det, når det skal afgøres, om et udbud er en varekontrakt, en byggekontrakt eller en tjenesteydelseskontrakt, er afgørende, hvad der er hovedydelse, og hvad der er biydelse, og hvad der er accessorier. 22

23 ; fortsat Klagenævnet udtaler Det fremgår af»byggesagsbeskrivelsen«, at hovedformålet med ombygningen var at udskifte den eksisterende maskinpark, og at bygherren ønskede så få ændringer i bygningsmassen som muligt. Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, c), at en kontrakt, som vedrører levering af varer, og som accessorisk omfatter monterings- og installationsarbejde, betragtes som en vareindkøbskontrakt. 23

24 Hvilke kontrakter er omfattet? ; fortsat Klagenævnet udtaler Det fremgår endvidere af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, d), at såfremt en vareindkøbskontrakt også omfatter samtidig udbudte tjenesteydelser, i dette tilfælde servicekontrakten, da er kontrakten en vareindkøbskontrakt, såfremt værdien af tjenesteydelsen er mindre end værdien af varen i dette tilfælde maskinerne. Direktivet indeholder ikke en bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes ved samtidigt udbud af varer og byggeri i dette tilfælde køb af maskinerne inkl. montage, installation og servicekontrakten overfor ændringer i bygningsmassen. I tilfælde, hvor hovedformålet med kontrakten er udskiftning af maskinerne, må det antages, at der foreligger en vareindkøbskontrakt. 24

25 Kapitalisering mv. Udbudsdirektivet art. 9, stk. 7 - Regelmæssige indkøb af varer og tjenesteydelser beregning af værdi enten den faktiske samlede værdi af samme type kontrakter indgået i løbet af de foregående 12 måneder/foregående regnskabsår Evt. korrigeret for forventede kommende udsving i mængder eller værdi eller den samlede værdi af successive kontrakter indgået i løbet af 12 måneder efter første leverance, eller i løbet af kontraktperioden, hvis dette overstiger 12 måneder 25

26 Kapitalisering mv. Indkøbskontrakter vedrørende leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer: Tidsbegrænsede kontrakter Ved løbetid på 12 måneder eller derunder => den samlede værdi af kontrakten for hele løbetiden. Ved løbetid over 12 måneder => den samlede værdi inklusive anslået restværdi. Tidsubegrænsede kontrakter Den månedlige værdi x 48 (4 år). 26

27 Kapitalisering mv. Indkøbskontrakter Kendelse af 18. februar vedrørende 2008, Willis I/S leasing mod Lejerbo eller leje med eller uden forkøbsret af varer: Lejerbo udbud forsikringsmæglerydelser vedrørende eksisterende forsikringer inden for Lejerbos organisation. Tidsbegrænsede kontrakter Udbudsbetingelserne Ved løbetid på forudsatte 12 måneder en 4-årig eller kontrakt derunder som til enhver => den tid kunne samlede opsiges værdi af Lejerbo af med kontrakten et varsel på for 3 måneder hele løbetiden. og af forsikringsmægleren med 6 måneder. Ved løbetid over 12 måneder => den samlede værdi - Det inklusive antagne alternative anslået restværdi. bud indeholdt en option på successiv forlængelse af kontrakten på med 2 x 2 år. - Opsigelsesvarslet var afgørende i forhold til KLFU s afgørelse af, at kontrakten ikke var i strid med et EU-udbudsretlige princip om, at Tidsubegrænsede kontrakter offentlige kontrakter af hensyn til at tilgodese konkurrencen som udgangspunkt med et vist mellemrum skal udsættes for konkurrence. Den månedlige værdi x 48 (4 år). 27

28 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 28

29 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 29

30 Definition Udbudsdirektivets art. 1, stk. 5: Ved rammeaftale forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. Rammeaftale er en kontraktform ikke en udbudsform. 30

31 Indgåelse af rammeaftaler Udbudsdirektivet artikel 32; Tildeles rammeaftalen i overensstemmelse med udbudsdirektivet, kan underliggende kontrakt tildeles uden forudgående udbud. Rammeaftalen skal udbydes og tildeles efter udbudsprocedurerne i direktiverne: Ellers afløftes udbudspligten ikke! Udbudsdirektivet kræver overholdelse af procedure i artikel 32 ved tildeling af kontrakt under rammeaftale. 31

32 Pligt til at anvende rammeaftale? Udgangspunkt: Ordregiver har aftageret men ikke aftagepligt. Rammeaftalen kan karakteriseres som et stående tilbud fra leverandør. Højesterets dom af 23/ : Haubjerg Interiør A/S mod Region Syddanmark 32

33 Pligt til at anvende rammeaftale? Modifikation: Aftagepligt fremgår af udbudsmaterialet. Forpligtende aftaler. 33

34 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler Indkøbscentral / SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 34

35 Definition af indkøbscentral Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 10 og 11 - Indkøbscentraler (SKI): Ny fællesskabsdefinition af indkøbscentraler; Ordregivende myndighed, der indkøber varer, tjenesteydelser eller indgår kontrakter el. rammeaftaler for andre ordregivende myndigheder. Hvis ordregiver foretager anskaffelser via indkøbscentraler, er udbudspligten afløftet, forudsat indkøbscentralen har overholdt direktivets regler. 35

36 Struktur SKI rammeaftale 36

37 Fordele v/ indkøb under SKI Indkøb under en SKI rammeaftale er tids- og omkostningsbesparende (aftaleindgåelse direkte eller v/ miniudbud). Erfaringsopsamling (aftaleparter ligger fast i rammeaftalens løbetid). Redskab til sikring af fleksibilitet i indkøbsprocessen og mulighed for løbende anskaffelser. 37

38 Fordele; fortsat Ikke krav om offentliggørelse ved tildeling af de enkelte rammekontrakter. HR: Ikke krav om standstill-periode ved tildeling af de enkelte rammekontrakter / leveringsaftaler. Modif: Kontroldirektiv, som er trådt i kraft i Danmark den 1. juli 2010, giver mulighed for, at ordregiver kan undgå, at en kontrakt tildelt under en rammeaftale bliver erklæret for uden virkning, hvis ordregiver har benyttet fremgangsmåden i Håndhævelseslovens 4. 38

39 Ulemper v/ indkøb under SKI Kun indkøb af ydelser omfattet af SKI rammeaftalen. Aftale om indkøb skal ske inden for rammeaftalens regulering. Fleksibilitet ud fra rammer defineret af SKI og begrænset mulighed for tilpasning til konkret behov. Alene tildeling af kontrakt til SKI leverandør. I øjeblikket er der en vis skepsis fra bruger. 39

40 Tildeling af rammekontrakt / leveringsaftale under SKI rammeaftale 40

41 Rammeaftale flere leverandører Tildelingsmodeller ifølge udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4: 1. Alle vilkår er fastlagt på forhånd; Direkte tildeling - tildeling på grundlag af rammeaftalens vilkår og i henhold til de fastsatte evalueringskriterier. 2. Alle vilkår er ikke fastlagt på forhånd; Miniudbud - tildeling sker ved, at ordregiver genåbner konkurrencen blandt rammeaftalens leverandører. 41

42 Rammeaftale flere leverandører Valg af tildelingsmodel skal fremgå af udbudsbetingelser og rammeaftalens vilkår. Det betyder ifølge Konkurrencestyrelsen, at det på forhånd skal stå klart, hvordan den ordregivende myndighed finder den rigtige leverandør til den konkrete kontrakt. Valg af tildelingsmodel må ikke være vilkårlig (både/og) men skal bero på objektive kriterier (enten/eller) som f.eks. opgavens størrelse. 42

43 Direkte tildeling 43

44 Rammeaftale flere leverandører Alle vilkår er fastlagt på forhånd: Jf. udbudsdirektivets art. 32, stk. 4. sker tildeling på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence. Kontrakten tildeles på baggrund af de kriterier og vilkår, som allerede foreligger og er fastsat i rammeaftalen. Konkurrencen genåbnes ikke. Ordregiver skal kunne begrunde konkrete tildeling! 44

45 Rammeaftale flere leverandører Hvilke modeller for direkte tildeling er anerkendt i praksis? Forsyningsmodellen; Rammeaftale tildeles i prioriteret rækkefølge. Den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud, bliver udvalgt som ordregivers foretrukne leverandør. Kun hvis den bedste leverandør ikke er i stand til at levere, går ordren til den næstbedste leverandør osv. Evalueringsmodellen; Tildeling af kontrakt sker til den af rammeaftalens leverandør, hvis tilbud er bedst, jf. kriterierne i udbudsbetingelserne. Ordregiver tilbudsvurderer ud fra ordregivers saglige behov og på grundlag af det tildelingskriterium med tilhørende underkriterier som anvendt ved tildeling af rammeaftale. 45

46 Rammeaftale flere leverandører Evalueringsmodel anvendes under SKI rammeaftaler! Er der adgang til at ændre underkriterier? Gennemsigtighedsprincip tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Er der adgang til at ændre vægtning af underkriterier? Gennemsigtighedsprincippet tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme vægtede kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Der er derfor ikke adgang til at ændre vægtning af underkriterier. 46

47 Miniudbud 47

48 Afvikling af miniudbud Alle vilkår er ikke fastlagt på forhånd: Iværksættelse af ny konkurrence ved miniudbud. Underkontrakt skal rummes i den tildelte rammeaftale => Ikke adgang til ændring af væsentlige vilkår. Tildelingen af underkontrakt på grundlag af underkriterierne som angivet i udbudsbetingelserne, der om nødvendigt kan præciseres, eller andre vilkår og underkriterier, som er indeholdt i de oprindelige udbudsbetingelser. 48

49 Mere om miniudbud Benævnt fornyet konkurrence, jf. f.eks. betragtning nr. 12 og artikel 32. Definition: Ved gennemførelse af et miniudbud indhentes tilbud hos leverandører, som er valgt på en bestemt rammeaftale. Kommissionens Explanatory Note Framework Agreement. 49

50 Proces ved miniudbud Udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4: konsulterer de ordregivende myndigheder skriftligt de økonomiske aktører, der er i stand til at udføre kontrakten. Ordregiver konsulterer skriftligt de egnede leverandører, dvs. samtlige leverandører på rammeaftalen og/eller delaftalen, medmindre ordregivers behov ikke kan opfyldes af alle. Ordregiver fastsætter en tilstrækkelig lang tilbudsfrist. Tilbuddene indsendes skriftligt og er fortrolige indtil udløbet af tilbudsfristen. 50

51 Proces ved miniudbud Udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4; fortsat: Ordregiver vurderer tilbuddene på grundlag af de fastsatte underkriterier i udbudsbetingelserne i rammeaftalen og tildeling af kontrakt til leverandøren med det mest fordelagtige tilbud. 51

52 Proces ved miniudbud Er der adgang til at ændre underkriterier? Gennemsigtighedsprincip tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Er der adgang til at ændre i vægtning? Gennemsigtighedsprincippet tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme vægtede kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Der er derfor ikke adgang til at ændre vægtning af underkriterier. 52

53 Kendelse ændring underkriterier Klagenævnets kendelse af 13. juli 2010, Abena A/S og VTK A/S mod Københavns Universitet (herefter KU ) KU gennemførte et miniudbud under SKI-rammeaftale Rammeaftalen var blevet tildelt på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne i) levering og service, ii) pris og iii) miljø. Ovennævnte kriterier blev også anvendt under miniudbuddet, idet KU dog havde valgt at ændre underkriteriet miljø til økologi og genbrug. 53

54 Kendelse ændring underkriterier Klagenævnet udtaler (Kendelse Abena A/S og VTK A/S mod Københavns Universitet); Klagenævnet fandt, at KU havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2 og artikel 34, stk. 2 andet led, samt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at anvende økologi og genbrug i stedet for underkriteriet miljø, der havde været anvendt under SKIs udbud af rammeaftalen. 54

55 Skriftligt materiale ved miniudbud Opfordring til at afgive tilbud. Miniudbudsbetingelser, vilkår for tilbudsafgivelse. Tildeling/underkriterier med vægtning. Kravspecifikation med tilhørende minimumskrav. Leverancekontrakt (vedlagt som bilag til rammeaftalen). 55

56 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune Den 15. oktober 2010 udbød Ballerup Kommune som et miniudbud efter artikel 32, stk. 4, under SKI rammeaftale 02.12, delaftale 1, Multifunktionsmaskiner og printere følgende to aftaler: En aftale om levering af multifunktionsmaskiner med tilhørende serviceydelser og En aftale om levering af printere med tilhørende serviceydelser. Alle leverandører på rammeaftale 02.12, delaftale 1, herunder klager, blev indbudt til at afgive tilbud på multifunktionsmaskiner og printere i henhold til rammeaftalens vilkår for miniudbud. 56

57 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Klagers tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at tilbuddet var blevet afleveret på en forkert adresse. Den 30. december 2010 indgav klager en klage til Klagenævnet for Udbud bl.a. med påstand om, at indklagede havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2 ved at tildele to rammeaftaler ved et miniudbud efter udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4, under SKI rammeaftale i stedet for at følge direktivets sædvanlige udbudsprocedure som foreskrevet i artikel 32, stk. 2. Ballerup Kommune nedlage påstand om, at klagen ikke tages til følge. 57

58 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Ifølge Leveringsaftalebilag 02, Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse, Multifunktionsmaskiner, var der anført et estimeret antal multifunktionsmaskiner fordelt på forskellige typer, idet det var anført: Det forventede antal multifunktionsmaskiner er, ligesom omsætningsfordelingen, et estimat og kan derfor ikke tages som tilsagn på et eksakt antal købte enheder. Ballerup Kommune havde ligeledes anført, at volumen for Fredensborg Kommune var anslået til en årlig anskaffelse på kr

59 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Den samme fremgangsmåde var anvendt i Leveringsaftalebilag 02 vedrørende printere. Ved brev af 1. februar 2011 meddelte Ballerup Kommune leverandørerne på rammeaftalen, at Kommunen havde besluttet at aflyse det igangværende miniudbud. Det fulgte af miniudbudsbetingelserne, at Ballerup Kommune forventer over de næste 4 år at skulle udskifte ca. 232 multifunktionsmaskiner og ca. 340 printere. 59

60 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Ifølge opgavebeskrivelsen vedrørte leveringen af alle Kommunens multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Kontrakten skulle indgås for en 2-årig periode med 2 forlængelsesoptioner på 1 år hver. Det var derudover anført, at Fredensborg Kommune skulle have mulighed for at tilslutte sig de udbudte kontrakter. 60

61 Praksis Klagenævnet udtaler (Atea A/S mod Ballerup Kommune) Antallet af maskiner/printere er alene et estimat, som ikke medfører pligt for Ballerup Kommune til at aftage et bestemt antal Der er mulighed for forlængelse med 2x1 år. Fredensborg Kommune har en option på at indtræde i aftalerne, som imidlertid ikke medfører nogen form for forpligtelse hertil. Aftalerne har karakter af egentlige rammeaftaler og er ikke blot aftaler, som giver Kommunen en fleksibilitet med hensyn til den tidsmæssige fordeling af indkøb og de præcise mængder og ydelser. 61

62 Praksis Klagenævnet udtaler (Atea A/S mod Ballerup Kommune); fortsat Af udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, fremgår, at kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, skal indgås i henhold til procedurerne i direktivet. Det følger videre af direktivets artikel 32, stk. 4, at tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med flere økonomiske aktører kan ske ved et miniudbud, når ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen. Af sammenhængen mellem stk. 2 og stk. 4 og angivelsen i stk. 2 om, at indgåelse af rammeaftaler sker efter procedurereglerne i direktivet, dvs. som udgangspunkt ved et offentligt eller begrænset udbud, følger, at der ikke ved et miniudbud på grundlag af en rammeaftale kan indgås en ny rammeaftale som de her omhandlede. Påstanden blev således taget til følge. 62

63 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 63

64 Rammeaftaler Egne rammeaftaler Der er mulighed for selv at afløfte udbudspligten ved at udbyde en rammeaftale. 64

65 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 65

66 Rammeaftaler Statens Indkøb Statslige institutioner er forpligtet til at bruge Statens Indkøbs aftaler. Selvejende institutioner, kommuner og regioner kan vælge at tilslutte sig en række af Statens Indkøbs aftaler. 66

67 Rammeaftaler Statens Indkøbsaftaler Antivirusprogrammel AV-materiel Computere Datakommunikation Forbrugsstoffer og datatilbehør Grafisk software Hjemmearbejdspladser Hotelophold i Danmark It-sikkerhedsrådgivning Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Kontorartikler med dag-tildag-levering Kontorartikler til konsignationslager Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner 67

68 Rammeaftaler Statens Indkøbsaftaler Kontormaskiner, printere Kontormøbler Kontrolcentral Mobilt bredbånd Netværkskomponenter Papir i ark med dag-til-daglevering Rejsebureauydelser Rengøring Server Standard kopi- og printydelser Standardsoftware Storage Telefoniaftalen Trykkeriydelser Vagt Videokonferenceudstyr 68

69 Spørgsmål og dialog Spørgsmål? 69

70 Kontaktoplysninger BvHD Udbudsretligt nyhedsbrev Peter Dann Jørgensen Telefon: Direkte telefon: Mobil:

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Afløftning af udbudspligt ved benyttelse af SKI rammeaftaler

Afløftning af udbudspligt ved benyttelse af SKI rammeaftaler Afløftning af udbudspligt ved benyttelse af SKI rammeaftaler v/ Majse Jarlov Bender von Haller Dragsted Bygherreforeningen, København den 19. maj 2009 Indholdsfortegnelse Hvem er ansvarlig for overholdelse

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist

Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler. v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Miniudbud og direkte tildeling på SKI s aftaler v/ Vibeke Jessen Chefkonsulent, udbudsjurist Frivillige rammeaftaler flere leverandører Art. 32, stk. 4 Flere leverandører To typer: Flere aktører alle vilkår

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Udbudsbekendtgørelse Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR-nummer:

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021285 (Katja Høegh, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 13.juli 2010 K E N D E L S E Abena A/S og VTK A/S (advokat Claus Guldager, Aabenraa) mod Københavns Universitet (selv)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV. 16. marts 2016

UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV. 16. marts 2016 UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV KORT OM ANVENDELSEN AF RAMMEAFTALER Danmark er et af de lande i Europa, der anvender rammeaftaler mest. Omtrent 30 % af alle danske EU udbud er

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere