Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs- og udbudsjuraens ABC"

Transkript

1 Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD

2 Dagsorden Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler - Statens indkøb Spørgsmål og dialog 2

3 Udbudspligt Udbudspligt 3

4 Udbudspligt Der er udbudspligt for ordregivende myndigheder. Definition: Ordregivende myndigheder: Staten Regionale/lokale myndigheder Offentligretlige organer Sammenslutninger af en/et eller flere af disse lokale myndigheder eller offentligretlige organer. 4

5 Udbudspligt Definition af offentligretligt organ : Offentligretlige organer = et organ, hvis opgave det er at imødekomme almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller forretningsmæssige område (public service), som er en juridisk person, og hvis drift er finansieret eller kontrolleret af staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. 5

6 Udbudspligt Selvejende uddannelsesinstitutioner Almenhedens behov Undervisning i uddannelsesøjemed er i statens interesse og imødekommer almenhedens behov. Juridisk person Selvejende uddannelsesinstitutioner er pr. definition selvejende juridiske personer og indgår ikke som en institution i det ministerielle hierarki. Drift er finansieret eller kontrolleret af staten Det statslige tilskud udgør den primære indtægtskilde for de selvejende uddannelsesinstitutioner, hvorfor denne betingelse er opfyldt. 6

7 Udbudsretlige regulering Udbudsretlig regulering 7

8 Udbudsretlige regulering Udbudsdirektivet: Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Udbudsdirektivet omfatter de kontrakter med en værdi over tærskelværdien, som er indgået af ordregivende myndigheder. 8

9 Udbudsretlige regulering Tilbudsloven Lovbekendtgørelse nr om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter Tilbudsloven indeholder to afsnit: Afsnit I: Indhentning af tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Afsnit II: Dette afsnit gælder for indhentning af tilbud i forbindelse med varer og tjenesteydelser. 9

10 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 10

11 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 11

12 Tærskelværdier Tærskelværdier Tilbudslovens og udbudsdirektivets regler finder ikke anvendelse på kontrakter, hvis værdi ligger under de respektive tærskelværdier. 12

13 Tærskelværdier Udbudsdirektivet Tærskelværdier for perioden Europa-Kommissionen har ved meddelelse 2011/C 353/01 i EU-tidende fastsat den nationale værdi af de i udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet fastsatte tærskelværdierne som ændret ved Europa-Kommissionens forordning nr. 1177/2009. Tjenesteydelser Varer Bygge- og anlæg Kontrakt Kr (tidligere værdi kr ) Kr (tidligere værdi kr ) Alle beløb er eksklusive moms Kr (tidligere værdi kr ) Stat Andre 13

14 Tærskelværdier Tilbudsloven Tilbudslovens Afsnit II Tilbudslovens afsnit I Tjenesteydelser Varer Bygge- og anlæg Mellem kr kr / Mellem kr Kr Alle beløb er eksklusive moms 14

15 Tærskelværdier Tærskelværdierne Beregning af kontraktens værdi 15

16 Beregning af kontraktens værdi. Beregningsregler - Udbudsdirektivets art. 9 Værdifastsættelse Kontrakternes værdi fastsættes med det bedste saglige skøn fra ordregivers side I beregningen medtages: Værdien af optioner både tillægsydelser og kontraktforlængelser Værdien af præmier eller betalinger (kalkulationsvederlag) til ansøgere eller tilbudsgivere 16

17 Beregning af kontraktens værdi Generelt - opdeling af kontrakt ved vurdering af tærskelværdien: Udgangspunktet: værdien af den samlede kontrakt hvis flere delkontrakter tildeles samtidig, er det værdien af alle delkontrakterne. Opdeling ulovligt i omgåelseshensigt kunstig opdeling. Vurderingskriterier: ydelser (kontrakt), tid (kontrahering) og organisatorisk placering (kompetencefordeling). 17

18 Beregning af kontraktens værdi Hvornår er der tale om en samlet kontrakt? Hvis der kun er en kontraktpart, eller kontrakten tildeles til en hovedleverandør. Hvis flere kontrakter tilsammen tjener til realiseringen af samme mål/projekt opnåelsen af et samlet resultat. Eksempelvis itsystemer (hardware, software, implementerings- og udviklingsydelser). 18

19 Beregning af kontraktens værdi Kendelse af 17. juni 2005, Gladsaxe Kommune mod Den selvejende Institution Hareskovbo m.fl. Plejehjem Hareskovbo skulle renoveres. Ifølge planen skulle renoveringen gennemføres i 5 etaper. Planen var at arbejdet skulle udføres henblik på at bevare antallet af boliger under byggeriet og således, at etaperne skulle gennemføres i umiddelbar forlængelse af hinanden, ligesom en af etaperne forudsatte en lokalplanændring. De indklagede indgik uden EU-udbud en rådgivningsaftale vedrørende den Hvornår er der tale om en samlet kontrakt? Hvis der kun er en kontraktpart eller kontrakten tildeles til en hovedleverandør. Hvis flere første kontrakter etape omfattende tilsammen renoveringen tjener til af realiseringen en fløj samt tilbygning af samme af en mål/projekt ekstra etage opnåelsen på fløjen. af et samlet resultat. Eksempelvis Itsystemer Tjenesteydelserne (hardware, software, teknisk rådgivning implementerings- og bistand som og totalrådgivning udviklingsydelser). vedr. renoveringen måtte ses som én anskaffelse i relation til tærskelværdiberegningen. ensartet karakter og kunne levers af den samme rådgiver renoveringen havde fælles mål opdelingen af etaperne var alene begrundet i praktiske hensyn, herunder navnlig ønsket om at bevare antallet af boliger under moderniseringen etaperne skulle så vidt muligt udarbejdes i forlængelse af hinanden alle etaper skulle gennemføres, hvis lokalplanen blev ændret 19

20 Kapitalisering mv. Blandede kontrakter - beregningen ved kontrakter omfattende både varer og tjenesteydelser Værdien beregnes på grundlag af varernes og tjenesteydelsernes samlede værdi uanset andelene i kontakten. Værdien af monterings- og installationsarbejder skal medtages i vurderingen af varernes værdi. 20

21 Hvilke kontrakter er omfattet? Kendelse af 23. september 2010, Gettinge Danmark A/S mod Region Midtjylland Begrænset omvendt licitation efter tilbudsloven. Kendelsen omhandler udbudspligt ved blandede kontrakter, og det konstateres, at hovedformålet med den udbudte kontrakt ikke var en b/a-opgave, men derimod en vareanskaffelse. Indklagede skulle på den baggrund have gennemført udbuddet efter udbudsdirektivet, i stedet for efter tilbudsloven. Tildelingsbeslutningen annulleres. 21

22 Hvilke kontrakter er omfattet? ; fortsat Klagenævnet udtaler Den udbudte kontrakt omfattede leverance af maskiner, montering og installation af maskinerne og nødvendige bygningsarbejder i forbindelse med montering og installation samt en serviceaftale. De udbudte ydelser omfattede således både varer, byggeri og tjenesteydelser. Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, at det, når det skal afgøres, om et udbud er en varekontrakt, en byggekontrakt eller en tjenesteydelseskontrakt, er afgørende, hvad der er hovedydelse, og hvad der er biydelse, og hvad der er accessorier. 22

23 ; fortsat Klagenævnet udtaler Det fremgår af»byggesagsbeskrivelsen«, at hovedformålet med ombygningen var at udskifte den eksisterende maskinpark, og at bygherren ønskede så få ændringer i bygningsmassen som muligt. Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, c), at en kontrakt, som vedrører levering af varer, og som accessorisk omfatter monterings- og installationsarbejde, betragtes som en vareindkøbskontrakt. 23

24 Hvilke kontrakter er omfattet? ; fortsat Klagenævnet udtaler Det fremgår endvidere af udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, d), at såfremt en vareindkøbskontrakt også omfatter samtidig udbudte tjenesteydelser, i dette tilfælde servicekontrakten, da er kontrakten en vareindkøbskontrakt, såfremt værdien af tjenesteydelsen er mindre end værdien af varen i dette tilfælde maskinerne. Direktivet indeholder ikke en bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes ved samtidigt udbud af varer og byggeri i dette tilfælde køb af maskinerne inkl. montage, installation og servicekontrakten overfor ændringer i bygningsmassen. I tilfælde, hvor hovedformålet med kontrakten er udskiftning af maskinerne, må det antages, at der foreligger en vareindkøbskontrakt. 24

25 Kapitalisering mv. Udbudsdirektivet art. 9, stk. 7 - Regelmæssige indkøb af varer og tjenesteydelser beregning af værdi enten den faktiske samlede værdi af samme type kontrakter indgået i løbet af de foregående 12 måneder/foregående regnskabsår Evt. korrigeret for forventede kommende udsving i mængder eller værdi eller den samlede værdi af successive kontrakter indgået i løbet af 12 måneder efter første leverance, eller i løbet af kontraktperioden, hvis dette overstiger 12 måneder 25

26 Kapitalisering mv. Indkøbskontrakter vedrørende leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer: Tidsbegrænsede kontrakter Ved løbetid på 12 måneder eller derunder => den samlede værdi af kontrakten for hele løbetiden. Ved løbetid over 12 måneder => den samlede værdi inklusive anslået restværdi. Tidsubegrænsede kontrakter Den månedlige værdi x 48 (4 år). 26

27 Kapitalisering mv. Indkøbskontrakter Kendelse af 18. februar vedrørende 2008, Willis I/S leasing mod Lejerbo eller leje med eller uden forkøbsret af varer: Lejerbo udbud forsikringsmæglerydelser vedrørende eksisterende forsikringer inden for Lejerbos organisation. Tidsbegrænsede kontrakter Udbudsbetingelserne Ved løbetid på forudsatte 12 måneder en 4-årig eller kontrakt derunder som til enhver => den tid kunne samlede opsiges værdi af Lejerbo af med kontrakten et varsel på for 3 måneder hele løbetiden. og af forsikringsmægleren med 6 måneder. Ved løbetid over 12 måneder => den samlede værdi - Det inklusive antagne alternative anslået restværdi. bud indeholdt en option på successiv forlængelse af kontrakten på med 2 x 2 år. - Opsigelsesvarslet var afgørende i forhold til KLFU s afgørelse af, at kontrakten ikke var i strid med et EU-udbudsretlige princip om, at Tidsubegrænsede kontrakter offentlige kontrakter af hensyn til at tilgodese konkurrencen som udgangspunkt med et vist mellemrum skal udsættes for konkurrence. Den månedlige værdi x 48 (4 år). 27

28 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 28

29 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 29

30 Definition Udbudsdirektivets art. 1, stk. 5: Ved rammeaftale forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. Rammeaftale er en kontraktform ikke en udbudsform. 30

31 Indgåelse af rammeaftaler Udbudsdirektivet artikel 32; Tildeles rammeaftalen i overensstemmelse med udbudsdirektivet, kan underliggende kontrakt tildeles uden forudgående udbud. Rammeaftalen skal udbydes og tildeles efter udbudsprocedurerne i direktiverne: Ellers afløftes udbudspligten ikke! Udbudsdirektivet kræver overholdelse af procedure i artikel 32 ved tildeling af kontrakt under rammeaftale. 31

32 Pligt til at anvende rammeaftale? Udgangspunkt: Ordregiver har aftageret men ikke aftagepligt. Rammeaftalen kan karakteriseres som et stående tilbud fra leverandør. Højesterets dom af 23/ : Haubjerg Interiør A/S mod Region Syddanmark 32

33 Pligt til at anvende rammeaftale? Modifikation: Aftagepligt fremgår af udbudsmaterialet. Forpligtende aftaler. 33

34 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler Indkøbscentral / SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 34

35 Definition af indkøbscentral Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 10 og 11 - Indkøbscentraler (SKI): Ny fællesskabsdefinition af indkøbscentraler; Ordregivende myndighed, der indkøber varer, tjenesteydelser eller indgår kontrakter el. rammeaftaler for andre ordregivende myndigheder. Hvis ordregiver foretager anskaffelser via indkøbscentraler, er udbudspligten afløftet, forudsat indkøbscentralen har overholdt direktivets regler. 35

36 Struktur SKI rammeaftale 36

37 Fordele v/ indkøb under SKI Indkøb under en SKI rammeaftale er tids- og omkostningsbesparende (aftaleindgåelse direkte eller v/ miniudbud). Erfaringsopsamling (aftaleparter ligger fast i rammeaftalens løbetid). Redskab til sikring af fleksibilitet i indkøbsprocessen og mulighed for løbende anskaffelser. 37

38 Fordele; fortsat Ikke krav om offentliggørelse ved tildeling af de enkelte rammekontrakter. HR: Ikke krav om standstill-periode ved tildeling af de enkelte rammekontrakter / leveringsaftaler. Modif: Kontroldirektiv, som er trådt i kraft i Danmark den 1. juli 2010, giver mulighed for, at ordregiver kan undgå, at en kontrakt tildelt under en rammeaftale bliver erklæret for uden virkning, hvis ordregiver har benyttet fremgangsmåden i Håndhævelseslovens 4. 38

39 Ulemper v/ indkøb under SKI Kun indkøb af ydelser omfattet af SKI rammeaftalen. Aftale om indkøb skal ske inden for rammeaftalens regulering. Fleksibilitet ud fra rammer defineret af SKI og begrænset mulighed for tilpasning til konkret behov. Alene tildeling af kontrakt til SKI leverandør. I øjeblikket er der en vis skepsis fra bruger. 39

40 Tildeling af rammekontrakt / leveringsaftale under SKI rammeaftale 40

41 Rammeaftale flere leverandører Tildelingsmodeller ifølge udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4: 1. Alle vilkår er fastlagt på forhånd; Direkte tildeling - tildeling på grundlag af rammeaftalens vilkår og i henhold til de fastsatte evalueringskriterier. 2. Alle vilkår er ikke fastlagt på forhånd; Miniudbud - tildeling sker ved, at ordregiver genåbner konkurrencen blandt rammeaftalens leverandører. 41

42 Rammeaftale flere leverandører Valg af tildelingsmodel skal fremgå af udbudsbetingelser og rammeaftalens vilkår. Det betyder ifølge Konkurrencestyrelsen, at det på forhånd skal stå klart, hvordan den ordregivende myndighed finder den rigtige leverandør til den konkrete kontrakt. Valg af tildelingsmodel må ikke være vilkårlig (både/og) men skal bero på objektive kriterier (enten/eller) som f.eks. opgavens størrelse. 42

43 Direkte tildeling 43

44 Rammeaftale flere leverandører Alle vilkår er fastlagt på forhånd: Jf. udbudsdirektivets art. 32, stk. 4. sker tildeling på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence. Kontrakten tildeles på baggrund af de kriterier og vilkår, som allerede foreligger og er fastsat i rammeaftalen. Konkurrencen genåbnes ikke. Ordregiver skal kunne begrunde konkrete tildeling! 44

45 Rammeaftale flere leverandører Hvilke modeller for direkte tildeling er anerkendt i praksis? Forsyningsmodellen; Rammeaftale tildeles i prioriteret rækkefølge. Den tilbudsgiver, som har afgivet det bedste tilbud, bliver udvalgt som ordregivers foretrukne leverandør. Kun hvis den bedste leverandør ikke er i stand til at levere, går ordren til den næstbedste leverandør osv. Evalueringsmodellen; Tildeling af kontrakt sker til den af rammeaftalens leverandør, hvis tilbud er bedst, jf. kriterierne i udbudsbetingelserne. Ordregiver tilbudsvurderer ud fra ordregivers saglige behov og på grundlag af det tildelingskriterium med tilhørende underkriterier som anvendt ved tildeling af rammeaftale. 45

46 Rammeaftale flere leverandører Evalueringsmodel anvendes under SKI rammeaftaler! Er der adgang til at ændre underkriterier? Gennemsigtighedsprincip tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Er der adgang til at ændre vægtning af underkriterier? Gennemsigtighedsprincippet tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme vægtede kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Der er derfor ikke adgang til at ændre vægtning af underkriterier. 46

47 Miniudbud 47

48 Afvikling af miniudbud Alle vilkår er ikke fastlagt på forhånd: Iværksættelse af ny konkurrence ved miniudbud. Underkontrakt skal rummes i den tildelte rammeaftale => Ikke adgang til ændring af væsentlige vilkår. Tildelingen af underkontrakt på grundlag af underkriterierne som angivet i udbudsbetingelserne, der om nødvendigt kan præciseres, eller andre vilkår og underkriterier, som er indeholdt i de oprindelige udbudsbetingelser. 48

49 Mere om miniudbud Benævnt fornyet konkurrence, jf. f.eks. betragtning nr. 12 og artikel 32. Definition: Ved gennemførelse af et miniudbud indhentes tilbud hos leverandører, som er valgt på en bestemt rammeaftale. Kommissionens Explanatory Note Framework Agreement. 49

50 Proces ved miniudbud Udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4: konsulterer de ordregivende myndigheder skriftligt de økonomiske aktører, der er i stand til at udføre kontrakten. Ordregiver konsulterer skriftligt de egnede leverandører, dvs. samtlige leverandører på rammeaftalen og/eller delaftalen, medmindre ordregivers behov ikke kan opfyldes af alle. Ordregiver fastsætter en tilstrækkelig lang tilbudsfrist. Tilbuddene indsendes skriftligt og er fortrolige indtil udløbet af tilbudsfristen. 50

51 Proces ved miniudbud Udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4; fortsat: Ordregiver vurderer tilbuddene på grundlag af de fastsatte underkriterier i udbudsbetingelserne i rammeaftalen og tildeling af kontrakt til leverandøren med det mest fordelagtige tilbud. 51

52 Proces ved miniudbud Er der adgang til at ændre underkriterier? Gennemsigtighedsprincip tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Er der adgang til at ændre i vægtning? Gennemsigtighedsprincippet tilsiger, at tildeling sker på grundlag af de samme vægtede kriterier, som fandt anvendelse ved tildeling af rammeaftalen. Der er derfor ikke adgang til at ændre vægtning af underkriterier. 52

53 Kendelse ændring underkriterier Klagenævnets kendelse af 13. juli 2010, Abena A/S og VTK A/S mod Københavns Universitet (herefter KU ) KU gennemførte et miniudbud under SKI-rammeaftale Rammeaftalen var blevet tildelt på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne i) levering og service, ii) pris og iii) miljø. Ovennævnte kriterier blev også anvendt under miniudbuddet, idet KU dog havde valgt at ændre underkriteriet miljø til økologi og genbrug. 53

54 Kendelse ændring underkriterier Klagenævnet udtaler (Kendelse Abena A/S og VTK A/S mod Københavns Universitet); Klagenævnet fandt, at KU havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2 og artikel 34, stk. 2 andet led, samt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at anvende økologi og genbrug i stedet for underkriteriet miljø, der havde været anvendt under SKIs udbud af rammeaftalen. 54

55 Skriftligt materiale ved miniudbud Opfordring til at afgive tilbud. Miniudbudsbetingelser, vilkår for tilbudsafgivelse. Tildeling/underkriterier med vægtning. Kravspecifikation med tilhørende minimumskrav. Leverancekontrakt (vedlagt som bilag til rammeaftalen). 55

56 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune Den 15. oktober 2010 udbød Ballerup Kommune som et miniudbud efter artikel 32, stk. 4, under SKI rammeaftale 02.12, delaftale 1, Multifunktionsmaskiner og printere følgende to aftaler: En aftale om levering af multifunktionsmaskiner med tilhørende serviceydelser og En aftale om levering af printere med tilhørende serviceydelser. Alle leverandører på rammeaftale 02.12, delaftale 1, herunder klager, blev indbudt til at afgive tilbud på multifunktionsmaskiner og printere i henhold til rammeaftalens vilkår for miniudbud. 56

57 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Klagers tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at tilbuddet var blevet afleveret på en forkert adresse. Den 30. december 2010 indgav klager en klage til Klagenævnet for Udbud bl.a. med påstand om, at indklagede havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2 ved at tildele to rammeaftaler ved et miniudbud efter udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4, under SKI rammeaftale i stedet for at følge direktivets sædvanlige udbudsprocedure som foreskrevet i artikel 32, stk. 2. Ballerup Kommune nedlage påstand om, at klagen ikke tages til følge. 57

58 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Ifølge Leveringsaftalebilag 02, Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse, Multifunktionsmaskiner, var der anført et estimeret antal multifunktionsmaskiner fordelt på forskellige typer, idet det var anført: Det forventede antal multifunktionsmaskiner er, ligesom omsætningsfordelingen, et estimat og kan derfor ikke tages som tilsagn på et eksakt antal købte enheder. Ballerup Kommune havde ligeledes anført, at volumen for Fredensborg Kommune var anslået til en årlig anskaffelse på kr

59 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Den samme fremgangsmåde var anvendt i Leveringsaftalebilag 02 vedrørende printere. Ved brev af 1. februar 2011 meddelte Ballerup Kommune leverandørerne på rammeaftalen, at Kommunen havde besluttet at aflyse det igangværende miniudbud. Det fulgte af miniudbudsbetingelserne, at Ballerup Kommune forventer over de næste 4 år at skulle udskifte ca. 232 multifunktionsmaskiner og ca. 340 printere. 59

60 Praksis Klagenævnets kendelse af 27. april 2011, Atea A/S mod Ballerup Kommune; fortsat Ifølge opgavebeskrivelsen vedrørte leveringen af alle Kommunens multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Kontrakten skulle indgås for en 2-årig periode med 2 forlængelsesoptioner på 1 år hver. Det var derudover anført, at Fredensborg Kommune skulle have mulighed for at tilslutte sig de udbudte kontrakter. 60

61 Praksis Klagenævnet udtaler (Atea A/S mod Ballerup Kommune) Antallet af maskiner/printere er alene et estimat, som ikke medfører pligt for Ballerup Kommune til at aftage et bestemt antal Der er mulighed for forlængelse med 2x1 år. Fredensborg Kommune har en option på at indtræde i aftalerne, som imidlertid ikke medfører nogen form for forpligtelse hertil. Aftalerne har karakter af egentlige rammeaftaler og er ikke blot aftaler, som giver Kommunen en fleksibilitet med hensyn til den tidsmæssige fordeling af indkøb og de præcise mængder og ydelser. 61

62 Praksis Klagenævnet udtaler (Atea A/S mod Ballerup Kommune); fortsat Af udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2, fremgår, at kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, skal indgås i henhold til procedurerne i direktivet. Det følger videre af direktivets artikel 32, stk. 4, at tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med flere økonomiske aktører kan ske ved et miniudbud, når ikke alle vilkår er fastsat i rammeaftalen. Af sammenhængen mellem stk. 2 og stk. 4 og angivelsen i stk. 2 om, at indgåelse af rammeaftaler sker efter procedurereglerne i direktivet, dvs. som udgangspunkt ved et offentligt eller begrænset udbud, følger, at der ikke ved et miniudbud på grundlag af en rammeaftale kan indgås en ny rammeaftale som de her omhandlede. Påstanden blev således taget til følge. 62

63 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 63

64 Rammeaftaler Egne rammeaftaler Der er mulighed for selv at afløfte udbudspligten ved at udbyde en rammeaftale. 64

65 Rammeaftaler Generelt om rammeaftaler SKI Egne rammeaftaler Statens Indkøb 65

66 Rammeaftaler Statens Indkøb Statslige institutioner er forpligtet til at bruge Statens Indkøbs aftaler. Selvejende institutioner, kommuner og regioner kan vælge at tilslutte sig en række af Statens Indkøbs aftaler. 66

67 Rammeaftaler Statens Indkøbsaftaler Antivirusprogrammel AV-materiel Computere Datakommunikation Forbrugsstoffer og datatilbehør Grafisk software Hjemmearbejdspladser Hotelophold i Danmark It-sikkerhedsrådgivning Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Kontorartikler med dag-tildag-levering Kontorartikler til konsignationslager Kontormaskiner, multifunktionsmaskiner 67

68 Rammeaftaler Statens Indkøbsaftaler Kontormaskiner, printere Kontormøbler Kontrolcentral Mobilt bredbånd Netværkskomponenter Papir i ark med dag-til-daglevering Rejsebureauydelser Rengøring Server Standard kopi- og printydelser Standardsoftware Storage Telefoniaftalen Trykkeriydelser Vagt Videokonferenceudstyr 68

69 Spørgsmål og dialog Spørgsmål? 69

70 Kontaktoplysninger BvHD Udbudsretligt nyhedsbrev Peter Dann Jørgensen Telefon: Direkte telefon: Mobil:

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Temadag gav tips til at overleve juratiden

Temadag gav tips til at overleve juratiden www.ski.dk/undervisning Temadag gav tips til at overleve juratiden Det er blevet sværere at være offentlig indkøber i en tid, hvor jurakravene strammes og leverandørerne sjældent holder sig tilbage fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere