Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 1. januar til 31. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 53 90 30 Årsrapport 1. januar til 31. december 2014"

Transkript

1 Dansk Dansk Holbæk Registreret revisionspartnerselskab Havnepladsen 6 43 Holbæk www,danskrevision.dk Telefon: Telefax: CVR:DK Bank: Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. CVR-nr Årsrapport 1. januar til 31. deember 214 :^ GGi INEPIiNfNTMfMBF.R

2 Indholdsfortegnelse plysninger om vandværket 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 intern revisors påtegning 7 Resultatopgørelse 8 Balane 1 Noter 11 Dansk INDEPnNDfNTMrMBfiR

3 plysninger om vandværket Selskabsoplysninger; Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej Fårevejle CVR-nr.: Stiftet den 22. september 196 Bestyrelse rla Zink, formand Ebbe Iversen, næstformand Jeanette Møltov, kasserer Max Engelberth Erling jensen Intern revision Kim Gordon, intern revisor Ekstern revision Dansk Holbæk P/S Havnepladsen 6 43 Holbæk Dansk INDEPFNDENTMFMBFR

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 214 for Skamlebæk Vandværk amba. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af selskabets bogføring og de foreliggende dokumentationer. Bestyrelsen har med tilfredshed noteret, at de mange tiltag og forandringer, der er gennemført de seneste år fortsat sikrer en sund økonomi i vandværket. Dette sker samtidig med, at der løbende er foretaget store investeringer i at bringe vandværket op på et sikkerheds-, kvalitets- og teknologisk højt niveau. Beslutningerne i 212, 213 og 214 om at investere i både et nyt driftsanlæg på selve værket samt en renovering og fornyelse af brønde m.m. følger den lagte plan. Der er i 214 udskiftet 33 målere resten af målerudskiftningen sker i løbet af 215. Der er endvidere etableret flere sektionsopdelinger og flere er planlagt. Forbruget af vand er faldet lidt, men ligger næsten stabilt på a. 47. m3 til de 1325 medlemmer. Desværre er vores vandspild og udslip stadig for højt og ligger på a. 9 % - det er under de lovmæssige krav, men er stadig for højt. Grunden til vandspildet er, at vores ledningsnet er gammelt og der konstant sker brud og sivninger, hvoraf nogle er meget svære at finde, fordi området væsentligt er sandjord. I 215 regner vi med at afholde de sidste store enkeltinvesteringer, som drejer sig om en tryktank på Gyvelbakken og omlægning af noget af rørføringen i og omkring værket. Der planlægges løbende at udskifte indmaden i samtlige måierbrønde, således at vores stophaner bliver opdateres til en tidssvarende teknisk kvalitet. Planen er at udskifte a. 3 årligt. Bestyrelsen er meget tilfreds med at de mange investeringer gennem de sidste år har kunnet finansieres alene via vandværkets egen drift og uden at hæve vandprisen eller opkræve ekstra bidrag hos andelshaverne. Som det fremgår af budgettet for 214 forventedes et mindre regnskabsmæssigt underskud. Dette er heldigvis vendt til et lille overskud, men er i virkeligheden betydningsløst, da vandværkets likviditet er glimrende. Vi henviser i øvrigt til vandværkets hjemmeside, hvor der løbende lægges nyttig information, bi.a. vandanaiyser og referater. På denne baggrund indstiller bestyrelsen, at det foreliggende 214 regnskab endeligt godkendes på generalforsamlingen. Fårevejle, den 3. maj 215 Bestyrelse rla Zink, formand Ebbe Iversen, næstformand Jeanette Møltov Jepsen, kasserer Max Engelberth Erling Jensen Dansk indepfndemtmfmber

5 spåtegning afgivet af uafhængig revisor Til andeishaverne I Skamlebæk Vandværk Vi har revideret årsregnskabet for Skamlebæk Vandværk for regnskabsåret 1, januar deember 214, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balane og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede I overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejllnformation, uanset om fejlinformatlonen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revislonsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revlslonsbevls for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejllnformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens Interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revlslonsbevls er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. en har Ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. deember 214 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar deember 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsespåtegningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsespåtegningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsespåtegningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Holbæk, den 3. maj 215 Dansk Revlsk m Holbæk Registreret re/isioispartnerselskab Gert Jep: Partner, registraråt revisor Dansk 5 :i> GGi INEPENCNTMEMBfR

6 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprinippet, Indtægtsgrundlaget er udskrevne opkrævninger samt solgte varer og ydelser Balanen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen Indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget I brug. Grunde afskrives Ikke. Der Indgår forventede brugstider som følger; Bygninger og anlæg Stophaner og brønde SR anlæg Boringer Digitale målere EDB og Inventar 5 år 3 år 1 år 2 år 5 år Sår Værdipapirer Værdipapirer Indregnet under anlægsaktiver måles til dagsværdi på balanedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles I balanen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til Imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide beholdninger mfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi. Dansk 6 CJGGJ inoependentmember

7 Påtegning fra Intern revisor Påtegning fra Intern revisor Min opgave som intern revisor er, at påse at de i regnskabet for 214 medregnede indtægter og udgifter er reievante og følger forretningsordnen, vedtagne budgetter og de øvrige fastsatte regler og normer for Vandværkets drift. Slutresultatet er ganske tilfredsstillende - for trods en mindre nedgang i vandsalget og hermed i indtægterne, er det lykkedes at finde besparelser, samt opnået flere tilslutningsafgifter end budgetteret. Den overordnede plan for store investeringer i den Vandværkets tekniske fornyelse er overholdt. Jeg har gennemgået og afstemt balaneposterne pr. 31. deember herunder vandværkets eksterne revisors kommentarer og påtegning. På denne baggrund er jeg overbevist om, at det foreliggende årsregnskab for 214 giver et rigtigt og retvisende billede afvandværkets drift for 214 og balanen pr. 31. deember 214. ]^evejle, den 3. maj 215 ^ C:f>GGJ \ f^evisin SNDEPENDENTMEMBER

8 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse msætning: Vandindtægter inkl. vandafled. afgift Vandafledningsafgifter Måleraflæsning Nye tilslutningsbidrag Driftsindtægter Genåbningsgebyrer mv 3. Andre gebyrer, momsfrie msætning i alt Variable driftsomkostninger: Vedligehold boringer & bygninger Vedligehold ledningsnet mv Montering af nye målere Vandanalyser Grundvandsbeskyttelse 2. Elforbrug Teknisk drift, telefon, internet Sektionsopdeling, målere og småanskaffelser Ejendomsskat og forsikring Forsikring mv Variable driftsomkostninger i alt Dækningsbidrag Driftspersonale: Lønninger ny drift Lønninger gi. drift Regulering feriepengeforpligtelse Personaleforsikring Personaleomkostninger Soiale bidrag, ATP m.m Driftspersonale i alt Dækningsbidrag li Dansk CJCji INDEPENDENTMEMBER

9 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Budget Resultatopgørelse Administrationsomkostninger Godtgørelser til bestyrelsen Bestyrelseshonorar Bestyrelsesmøder mm Kørselsgodtgørelser Forretningsfører Sagkyndig bistand teknik og kontorassistane og regnskabsblstand Konsulentbistand IT og økonomi EDB Kontorhold Medlemskontingent og lienser Hjemmeside mv Småanskaffelser og kopimaskine 2. Porto og gebyrer PBS omkostninger Generalforsamling Indkaldelse m/regnskaber og porto Repræsentation 2. Tab på debitorer 325 Administrationsomkostninger i alt Resultat før afskrivning og renter Afskrivninger: Bygninger og anlæg Stophaner og brønde Boringer SR styringssystem Digitale målere Afskrivninger i alt Renteindtægter Renteindtægter, netto Nettoresultat Dansk CjCji INf.PFNDfNTMEMBfiR

10 Balane Note Aktiver: Anlægsaktiver: Grunde Bygninger og anlæg Ledningsanlæg Boringer SR anlæg Digitale målere Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver: Tilgodehavende hos medlemmer Likvide midler, 3 bankkonti Garantbevis Dragsholm Sparekasse Tilgodehavende moms og afgifter msætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Grundkapital 1. januar Reservefond 1. januar Årets resultat Egenkapital i alt Kortfristet gæld: Skyldige lønomkostninger. A-skat mv Afsat ferieforpligtigelse Skyldige omkostninger Gæld medlemmer Periodeafgrænsningsposter 37.5 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Dansk 1 C:f> GGi, inoependentmember

11 CD CD h- T- C C CD C h- CD C o C q q h- CD L hj C C C 33 CM CD CM T- CM C \j q q L q \i vi C d T ) o 3 CQ oi LU C C C C o C o q q q q T~" T~* T-" C C C S? in ) 2 N- h- CM CD N- C L 3 C CM C CD T- C N. 1^ L CD T -^ V- d L CM N - C73 CD C T- CD ro JD E ro > -o ro > Ri ) M f S C? < (D D3 'i_ CQ Q) ) C D =3 3 C JZ Si _ C CL J Z 2 C33 C o L_ f-t* i._ Q 3 CQ S g) C 3 \i C L-.,> '»I ) < -S2 o L " g "l_ 3^ C * > "u. o o q CD CD CD C <3 C C CM T- C <3 v; CM T- C N- T- o 3 C S- C CD CD N. C N. T- T-- q q CD \i CM CD C M d d L L CM CM CM o CM T- C N- N. T- C L q q L N. C C CD C D CD CM o o N. C L L CM q q \i CM -r^ T ^ Tt N. C T- C33 L q q q q L L d CM J CM C C D L N. T"* T- C33 T- T C3 C CM L o o o o o o o CD CD CD L l L h-. r^ N. rt) ) CI J/3 Æ ) ^ ro ^ C L_ < < < E _ E 3 _ ttz < i C tf S.i gi - E > 1 ^ C33 3 D I ^ ro o i. M 1 < -< Q. 3 C " > 'i H o M 3 E 3 C *C > " 3 ^ I 3 < E 3 3 & o 4 3 CQ q CD o 1 = Q. xi E -o ±i " > 1 ^ ^ "S aj E Q5j '_ T3 m ro ro ro,- w ^ E ^ o 2 SZ Q ro 11 5 ^ C Q. = CM ^ Csi ^ L- ^ Q Q CNI

12 Bestyrelsens forslag til budget 215

13 msætning: Resultatopgørelse Budget 214 Resultatopgørelse Budget Vandindtægter inkl. vandafled. afgift Vandafledningsafgifter Måleraflæsning Nye tilslutningsbidrag Driftsindtægter Genåbningsgebyrer mv 3. Andre gebyrer, momsfrie msætning i alt Variable driftsomkostninger: Vedligehold boringer & bygninger Vedligehold ledningsnet mv Montering af nye målere Vandanalyser Grundvandsbeskyttelse 2. Elforbrug Teknisk drift, telefon, internet Sektionsopdeling Ejendomsskat og forsikring Forsikring mv Variable driftsomkostninger i alt , Dækningsbidrag I Driftspersonale: Lønninger ny drift Lønninger gi. drift Regulering feriepengefoipligtelse Personaleforsikring Personaleomkostninger Soiale bidrag, ATP m.m Driftspersonale i alt Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Godtgørelser til bestyrelsen Bestyrelseshonorar Bestyrelsesmøder mm Kørselsgodtgørelser Forretningsførersagkyndig bistand teknik og ko sistanee og regnskabsbistand Konsulentbistand IT og økonomi EDB Kontorhold Medlemskontingent og lienser Fljemmeside mv Småanskaffelser og kopimaskine Porto og gebyrer PBS omkostninger Genera Iforsamling Indkaldelse m/regnskaber og porto Repræsentation Tab på debitorer Administrationsomkostninger i alt

14 Resultat før afskrivning og renter Afskrivninger: Bygninger og anlæg Stophaner og brønde Boringer SR styringssystem Digitale målere Afskrivninger i alt Renteindtægter Renteindtægter, netto Nettoresultat

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Nordfyns Vandværk Amba

Nordfyns Vandværk Amba Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr. 587 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen,

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere