MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET"

Transkript

1 ORGALIME MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET Februar1990

2 KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område Firma.... Hvis forretningsadresse er. Repræsenteret af.. som herefter kaldes "Producenten", udpeger... hvis forretningsadresse er... som herefter kaldes "Forhandleren" til at være sin eneforhandler (1) i som herefter kaldes "Området" af de følgende produkter..... som herefter kaldes "Produkter" I denne modelkontrakt er varierende løsningsforslag vist ved bogstaverne A, B og C. I hvert enkelt tilfælde skal een variant vælges og de andre slettes. Der bør udvises forsigtighed, således at valget af indbyrdes modstridende varianter undgås (se fodnoter). Valget af f.eks. variant A i en artikel medfører ikke automatisk, at variant A også bør vælges i de øvrige artikler. (1) Tildelingen a f en gensidig eneret fra konkurrerende producenter er kun tilladt i de i artiklerne 3 og 4 i Kommissionens Forordning 1983/83 (EØF) opregnede tilfælde. KAPITEL II Forhandlerens forpligtelser Artikel 1. - Forhandlerens retsstilling Forhandleren skal købe og sælge i eget navn og for egen regning Han skal optræde som selvstændig erhvervsdrivende både over for Producenten og over for kunderne. Han skal effektivt fremme salget af Produkterne inden for Området uden at være bemyndiget til at handle i Producentens navn. Han skal desuden varetage Producentens interesser med professionel omhu, ligesom han skal holde Producenten underrettet om sine aktiviteter samt om markedssituationen i Området. (2) Artikel 2. - Priser og betingelser for salg og videresalg 2.1. Forhandleren har ret til selv at fastsætte sine videresalgspriser. (3) 2.2. Forhandleren skal sælge Produkterne under det varemærke og/eller i den udformning, som Producenten har foreskrevet ham. (4) (5) 2.3. Enhver forretning mellem Producenten og Forhandleren er baseret på vedhæftede betingelser (Tillæg 1) (6). De skyldige beløb til Producenten skal indbetales på konto nr.... i......bank i.valuta

3 (2) Hvis tysk ret finder anvendelse på kontrakten (se artikel 30) skal følgende sætning tilføjes: 'Den. nævnte forpligtelse til at holde Producenten underrettet skal ikke udstrækkes til også at omfatte oplysninger om kundernes identitet hverken i forhandlerkontraktens løbetid eller efterfølgende eller på grund af dens opsigelse': Når Forhandleren skal udføre sit hverv inden for Fællesmarkedets område skal denne sætning tilføjes for at sikre udelukkelsen af krav på godtgørelse og skadeserstatning. Når Forhandleren derimod skal udføre sit hverv uden for EF, er tilføjelsen ikke nødvendig, da sådanne krav i disse tilfælde gyldigt kan udelukkes ved bestemmelsen i modelkontraktens artikel 29. Det bør bemærkes, at tilføjelsen af en sådan sætning kan skabe store vanskeligheder for Producenten i situationer, hvor det f.eks. På grund af farlige egenskaber ved Produkterne bliver nødvendigt at tilbagekalde disse. (3) Producenten vil ofte ønske at have kontrol over eller indflydelse på Forhandlerens videresalgspriser (aftale om bindende videresalgspriser). Indgåelse af sådanne aftaler er ulovlig i den industrialiserede verden og er i henhold til EFs konkurrenceregler direkte forbudt. (4) I henhold til artikel 2 (36) i Forordning nr.1983/83 EØF er bestemmelsen i artike12.2. udtrykkeligt tilladt. (5) Hvis der, for at Produkterne må sælges inden for det af Kontrakten omfattede område, kræves afprøvning og godkendelsesmærkning, skal Kontrakten angive, hvorledes omkostningerne herved skal fordeles. Sædvanligvis afholdes sådanne omkostninger af Forhandleren. (6) Parterne bør være nøje opmærksomme på mulige uoverensstemmelser mellem de salgsbetingelser, Producenten benytter overfor Forhandleren, og de salgsbetingelser, Forhandleren benytter over for sine kunder, specielt hvad angår bestemmelser om leveringstid og garantiperiode. Artikel 3. - Forpligtelse til at kørbe et mindstekvantum (7) Forhandleren skal købe og modtage mindst......inden for en periode af... Hvis Forhandleren ikke opfylder denne forpligtelse, er Producenten berettiget til ved anbefalet brev at opsige Kontrakten med tre måneders varsel. Artikel 4. - Reklame og udstillinger Forhandleren skal reklamere for Produkterne inden for Området. Han skal navnlig træffe de foranstaltninger, som er forudsat i Kapitel VIII (Supplerende bestemmelser). Reklameomkostningerne skal afholdes af Forhandleren. (8) Forhandleren skal i god tid informere Producenten om enhver planlagt deltagelse i messer og udstillinger. Forhandleren skal ikke deltage i messer og udstillinger, såfremt Producenten derved udelukkes fra andre internationale messer og udstillinger, i hvilke han ønsker at deltage i henhold til vilkårene for disse udstillinger. Artikel 5. - Forbud mod konkurrence i kontraktens gyldighedsperiode (9) Forhandleren må ikke producere eller forhandle produkter, som konkurrerer med Produkterne. Forhandleren må derfor ikke, direkte eller indirekte på nogen måde handle med konkurrerende produkter, hverken inden for eller uden for Området; dette gælder også brugte varer. Hvis Forhandleren ønsker at sælge ikke-konkurrerende produkter af et andet fabrikat, eller hvis han allerede gør dette ved Kontraktens indgåelse, skal han informere Producenten herom. Hvis Forhandleren påtager sig sådanne aktiviteter, må overholdelsen af hans forpligtelser over for Producenten ikke påvirkes heraf (7) Der skal angives nøjagtige detaljer med hensyn til Forhandlerens forpligtelse til at købe et mindstekvantum inden for et givet tidsrum. Ofte enes man om stigende mængder for at tage hensyn til eventuelle begyndervanskeligheder. Desuden anbefales det

4 at fastslette de nøjagtige tidsgrænser, indenfor hvilke Forhandleren skal aftage varerne. Hvis den fastsatte periode er lang, kan det være klogt at fastlægge, hvorledes de forskellige kvoter skal spredes over denne periode. Hvis ikke et mindstekvantum er fastlagt, skal artikel 3 udgå. (8) Kontrakten kan foreskrive, at Producenten og Forhandleren deler reklameudgifterne, således at hver af parterne betaleren vis, nærmere aftalt andel, såfremt Producenten drager fordel af denne reklame også efter kontraktens udløb. (9) 1 henhold til punkt 18 i Kommissionens meddelelse vedrørende forordning nr.1983/83 (EØF) kan konkurrence kun forbydes i kontraktens løbetid. Artikel 6. - Forretningshemmeligheder Forhandleren må ikke, heller ikke efter Kontraktens udløb, bruge eller til tredjepart videregive knowhow eller forretningshemmeligheder, som han måtte være kommet i besiddelse af gennem sit virke for Producenten. Artikel 7. -Antagelse af underforhandlere og/eller handelsagenter A. Forhandleren er berettiget til at udpege selvstændige underforhandlere eller handelsagenter til at varetage salget af Produkterne inden for Området. Han skal informere Producenten om sådanne aftaler. (10) B. Forhandleren er ikke berettiget til uden forudgående accept fra Producenten at udpege selvstændige underforhandlere eller handelsagenter til at varetage salget af Produkterne inden for Området. (10) Forhandleren skal til enhver tid holde Producenten underrettet om disse selvstændige underforhandleres og handelsagenters aktiviteter inden for Området. (11) Artikel 8. - Forbud mod at sælge uden for Området A. Forhandleren skal afstå fra at opsøge kundeemner til Produkterne uden for Området, ligesom han skal afstå fra at etablere en eventuel filial eller oprette udleveringslager dér. (12) B. Forhandleren må ikke sælge Produkterne til kunder, som har deres forretningssted eller - i mangel heraf - deres bopæl uden for Området. Alle forespørgsler fra kunder, som er bosiddende uden for Området, skal af Forhandleren videregives til Producenten. Forhandleren må ikke sælge til kunder, om hvem han ved eller burde vide, at disse har til hensigt eller planlægger at videresælge uden for Området. (13) (14) (10) Hvis Forhandleren kun er bemyndiget til at udpege underforhandlere, skal dette fremgå at kontrakten. (11) Afhængig af omstændighederne kan det være nyttigt nærmere at angive, hvad Forhandleren skal orientere Producenten om, eller at lade denne bestemmelse udgå. (12) 1 henhold til artikel 2 (2c) i Forordning nr. 1983/83 (EØF) er denne bestemmelse udtrykkeligt tilladt. (13) Se denne publikations indledning. l henhold til Forordning 1983/83 (EØF) er variant B ulovlig i EF-området; medmindre der opnås individuel dispensation hos Kommissionen. (14) Det kan undertiden være tilrådeligt at bestemme, at Forhandleren for hver enkelt misligholdelse af ovennævnte bestemmelse skal betale en konventionalbod, og dette beløb (eller en vis procentdel af salgsværdien af produkterne) skal i så fald aftales mellem parterne.

5 Artikel 9. - Producentens varemærker og forretningskendetegn Forhandleren skal benytte Producentens varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn af enhver art, dog kun med det formål at identificere Produkterne og reklamere for disse, kun inden for Kontraktens rammer og udelukkende i Producentens interesse. Hverken i Området eller andre steder må Forhandleren registrere eller lade registrere Producentens ovenfor nævnte varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn (ej heller nogle som kan forveksles hermed). Bortset fra den i artikel 28 nævnte situation, skal Forhandlerens ret til at benytte Producentens varemærker, handelsnavne eller forretningskendetegn, som beskrevet i denne artikels første led, straks ophøre ved udløb eller opsigelse af en hvilken som helst årsag af nærværende Kontrakt. Artikel Bistand I tilfælde af illoyal konkurrence og krænkelse af industriel ejendomsret Forhandleren skal informere Producenten om alle tilfælde af illoyal konkurrence over for denne og om alle krænkelser af Producentens industrielle ejendomsret, som han får kendskab til. Han skal efter bedste evne bistå Producenten med at opnå beskyttelse mod sådanne handlinger og krænkelser. Artikel Minimumslager Forhandleren skal for egen regning opretholde et lager af Produkterne, ligesom han skal opretholde et lager af reservedele. Lageret skal indeholde det minimum, som er specificeret i Tillæg 2. (15) Artikel Reparation og service Forhandleren skal oprette værksteder som beskrevet i Kapitel VIII, ligesom han skal yde kunderne service efter salget. Alle Produkter som forefindes inden for Området er genstand for denne service, uanset hvornår og af hvem produkterne er leveret, forudsat at Producenten ikke har solgt Produkterne til andre forhandlere i Området. (16) (15) Hvis Producenten i medfør af Kapitel III, artikel 17, opretter et varelager på konsignationsbasis i Området er Forhandleren ikke bundet til at oprette et minimumslager. I dette tilfælde skal artikel 11 udgå. (16) Det kan være nyttigt at forpligte Forhandleren til, fra tid til anden, at udsende sine ansatte til Producenten, således at de her kan blive instrueret.

6 KAPITEL III Producentens forpligtelser Artikel Dokumenter og markedsføringsmateriale Producenten skal bistå Forhandleren ved at give ham alle nødvendige dokumenter, brochuremateriale samt prislister. Dette materiale forbliver Producentens ejendom, medmindre Kontrakten bestemmer; at det skal overgives til kunderne. Artikel Forpligtelse til aflevere et mindstekvantum Producenten skal levere det mindstekvantum, som er nævnt i artikel 3. Hvis Producenten ikke opfylder denne forpligtelse, er Forhandleren berettiget til ved anbefalet brev at opsige Kontrakten med tre måneders varsel. (17) Artikel Producentens ret til at Indgå direkte kontrakter A. Producenten forpligter sig til inden for Området kun at sælge til Forhandleren. Han må ikke udpege nogen anden person eller noget andet firma til at forestå salg eller repræsentation af Produkterne inden for Området. Han skal til Forhandleren videregive alle de ordrer eller forespørgsler, som han modtager fra kunder i Området. (18) B. Producenten må ikke udpege nogen anden person eller noget andet firma til at forestå salg eller repræsentation af Produkterne inden for Området. Producenten er imidlertid berettiget til selv at indgå direkte kontrakter med kunder inden for Området. For hver kontrakt, som Producenten indgår direkte med kunder bosiddende i Området, skal Forhandleren have udbetalt en provision som bestemt i Kapitel V Producenten skal straks informere Forhandleren om alle direkte afsluttede kontrakter. Hvis Producenten på det tidspunkt, da denne Kontrakt indgås, forbeholder sig eneretten til at sælge til visse kunder, således som specificeret i Kapitel VIII, kan Forhandleren ikke senere stille krav om provision af disse kontrakter. (19) (17) Denne forpligtelse skal være i overensstemmelse med den forpligtelse, som er angivet i Kapitel II, artikel 3. Desuden anbefales det at fastsætte tidsgrænser, indenfor hvilke Producenten skal levere. Hvis den i artikel 3 fastsatte periode er lang, kan det være tilrådeligt af fastlægge, hvorledes de forskellige kvanta skal spredes over denne periode. Hvis der ikke er fastsat noget mindstekvantum, skal artikel 14 udgå. (18) Hvis variant A benyttes, skal Kapitel V udgå. (19) F.eks. kontrakter, som relaterer tit den offentlige sektor, til filialer af udenlandske firmaer osv.

7 Artikel Tilladelse eller forbud for andre af Producentens forhandlere mod at sælge uden for deres område A. Producenten er berettiget til at sælge sine Produkter til kunder udenfor Området, selvom disse kunder har til hensigt at eksportere til Området. B. Producenten er berettiget til at sælge sine Produkter til kunder udenfor Området, selvom disse kunder har til hensigt at eksportere til Området. Producenten skal pålægge sine øvrige forhandlere forpligtelser, svarende til de forpligtelser, der pålægges Forhandleren i artikel 8. C. Producenten må ikke sælge sine Produkter til kunder, om hvem han ved eller burde vide, at de har til hensigt at videresælge til Området. (20) Producenten skal pålægge sine øvrige forhandlere forpligtelser, svarende til de forpligtelser, der pålægges Forhandleren i artikel 8. (21) Artikel Konsignationslager Bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i Kapitel VIII (supplerende bestemmelser), skal Producenten ikke levere varer på konsignationsbasis. De gensidige forpligtelser med hensyn til et sådant lager omfattes af bestemmelserne i Tillæg (20) Denne variant kan ikke benyttes, hvis Kontrakten kan påvirke handelen mellem EFs medlemslande. (21) Hvis Kontrakten indeholder et sådant forbud mod eksport, bør man undersøge, om det er stridende mod monopol- eller kartellovgivning i parternes hjemlande, såvel som i de lande, hvortil eksport ikke er mulig i kraft af dette forbud.

8 KAPITEL IV Rabatter til Forhandleren Artikel Rabatter På ethvert køb af Produkter skal Forhandleren gives en rabat på... % af Producentens salgspriser. På ethvert køb af reservedele skal Forhandleren gives en rabat på.% af Producentens salgspriser. KAPITEL V Provision til Forhandleren af kontrakter som er indgået direkte af Producenten (22) Artikel Provision af direkte kontrakter Forhandleren skal på alle salgskontrakter vedrørende Produkterne som i Kontraktens løbetid i henhold til artikel 15 indgås direkte af Producenten med købere, som er bosiddende inden for Området, have en provision på... %, uden hensyntagen til, om disse salgskontrakter kan tilskrives Forhandlerens virke. Der beregnes dog ikke provision i de tilfælde, som er specificeret i artikel 15, hvor Producenten har forbeholdt sig eneretten til salg i henhold til Kapitel VIII. Artikel Reservedele og produkter af andet fabrikat Forhandleren er berettiget til den samme provision som angivet i artikel 19 af alle direkte kontrakter vedrørende reservedele til Produkterne inklusive dem af andet fabrikat (22) Såfremt artikel 15, variant A er valgt, skal hele Kapitel V udgå. Artikel Provisionens beregning Provisionen skal beregnes på basis af den fakturerede salgspris. (23) Omkostninger til montering, igangsættelse og lignende, som væsentligst består i en arbejdspræstation skal fratrækkes i det omfang de er indeholdt i den fakturerede salgspris. Artikel Tiden for erhvervelse af ret til provision Forhandleren er berettiget til provision, når det beløb, som skal betales af kunden, er modtaget af Producenten. Provisionsbeløbet skal dog beregnes pro rata i forhold til det beløb, som faktisk er modtaget fra kunden. Artikel Forfaldstid og afregning Producenten skal udregne Forhandlerens provision for hvert kalenderkvartal og herved opregne alle kontrakter, hvoraf Forhandleren er berettiget til at modtage provision. Betaling af provisionen skal ske senest ved udgangen af den måned, som følger efter det pågældende kvartal. Artikel Skatter A. Omsætningsafgifter, der i Forhandlerens hjemland påløber provisionen skal udredes af Forhandleren. (24)

9 B. Omsætningsafgifter, der i Forhandlerens hjemland påløber provisionen, skal udredes af Producenten. (24) (23) For at undgå senere tvister om medregningen af f.eks. gebyrer, afgifter og' skatter anbefales det parterne at opnå enighed om den præcise definition af "den fakturerede salgspris': (24) Valget mellem varianterne A og B vil afhænge af lovgivningen i de pågældende lande såvel som a kontrahenternes skattemæssige stilling. Det tilrådes brugerne af denne modelkontrakt at gøre sig bekendt med vejledningen på side 13 og 14. A. Kontrakten skal udløbe den... KAPITEL VI Kontraktperioden Artikel Kontraktens udløb B. Kontrakten indgås for en ubestemt periode. Kontrakten kan ved anbefalet brev opsiges med måneders varsel (25). Den skal imidlertid ikke ophøre før... (dato). Artikel Ophør før tiden For så vidt andet ikke udtrykkeligt fremgår af Kontraktens opsigelsesbestemmelser, kan Kontrakten ved anbefalet brev opsiges uden varsel i tilfælde af enhver væsentlig misligholdelse. En sådan opsigelse kan også finde sted, hvis den juridiske struktur eller ejerforhold hos en af parterne har ændret sig på en sådan måde, at den er egnet til væsentligt at påvirke de resultater, som den anden part retmæssigt kunne forvente i henhold til Kontrakten. Dette gælder også i tilfælde af hr./fru/frk.... død eller vedvarende uarbejdsdygtighed eller i tilfælde af ophør af hans/hendes ansættelse hos Forhandleren. Artikel Returnering af Information og annonceringsmateriale Ved Kontraktens ophør skal Forhandleren til Producenten returnere alt informations- og reklamemateriale, som han måtte være i besiddelse af, såvel som de dokumenter, der er specificeret i artikel 13, og som er stillet til rådighed for ham af Producenten. Artikel Disposition over lager samt afvikling af løbende ordrer efter Kontraktens ophør Ved Kontraktens ophør skal det lager, som er etableret af Forhandleren i overensstemmelse med artikel 11 og 12, såvel som ordrer, der endnu ikke er effektueret, afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Kontrakt. (26) Artikel Godtgørelse og skadeserstatning Der kan ikke rejses noget krav om godtgørelse eller skadeserstatning på grund af Kontraktens ophør, undtagen i de tilfælde, hvor disse krav er baseret på misligholdelse fra en af parterne (25) Denne variant er ugyldig i henhold til belgisk lovgivning.

10 (26) Det kan være foreskrevet, af Forhandleren enten har ret til at sælge lagerbeholdningen ved kontraktens udløb, eller at et sådant salg ikke er tilladt. I sidstnævnte tilfælde vil det være tilrådeligt at fastsætte de priser og betingelser, på hvilke Producenten skal tage lagerbeholdningen tilbage. KAPITEL VII Afsluttende bestemmelser Artikel Lovvalg - Original tekst Kontrakten skal underkastes lovgivningen i det land, hvor Producenten har sin forretningsadresse. (27) (28). Kontraktversionen på det... sprog skal anses for den originale. Artikel Værneting A. Enhver tvistighed skal pådømmes af den domstol, i hvis retskreds Producenten har sit hovedkontor. Er Producenten sagsøger, kan sag dog tillige anlægges ved domstolen i den retskreds, hvor Forhandleren har sit forretningssted. B. Enhver tvistighed i anledning af denne Kontrakt skal afgøres uden mulighed for appel til domstolene i overensstemmelse med "Regler for Forligsmægling og Voldgift", udarbejdet af Det Internationale Handelskammer, af sen eller flere voldgiftsmænd, udpeget i overensstemmelse med disse regler, idet voldgiftskendelsen er endelig og bindende. Voldgiftsmanden eller voldgiftsmændene skal være kompetente til at afgøre spørgsmål om deres egen kompetence og om voldgiftsaftalens gyldighed. Artikel Ændring og tilføjelser Alle ændringer i eller tilføjelser til denne Kontrakt skal foretages skriftligt. Artikel Forbud mod overdragelse af Kontrakten Ingen af parterne kan overdrage Kontrakten uden den anden parts samtykke. Artikel 34. -Pant eller tilbageholdelsesret Forhandleren har ikke pant eller tilbageholdelsesret i Producentens ejendom (27) Hvis kontrakten skal underkastes tysk lovgivning, er det nødvendigt at tilføje den i fodnote (2) nævnte sætning for at sikre, at Forhandleren ikke ved kontraktophør bliver berettiget til at kræve godtgørelse eller skadeserstatning. Belgisk lovgivning indeholder særlige beskyttelses- og erstatningsregler ved opsigelse af løbende forhandlerkontrakter. Kontrakter, der er fornyet to gange, anses i henhold til belgisk ret for løbende. (28) Parterne bør nøje overveje lovvalget under hensyn til bl.a. det af kontrakten omfattede område (i eller uden for EF), måden hvorpå tvister skal afgøres og eksistensen af ufravigelige lovregler i de berørte lande. KAPITEL VIII Supplerende bestemmelser Parterne opfordres til at overveje de følgende supplerende bestemmelser og tillæg til den enkelte

11 Kontrakt. ad KAPITEL II, artikel 4 ad KAPITEL II, artikel 12 ad KAPITEL III, artikel 15 ad KAPITEL III, artikel 17 ad KAPITEL V, artikel 20 - Reklame og udstillinger - Reparation og service efter salg - Kunder, til hvem Producenten har forbeholdt sig eneretten til selv at sælge - Konsignationslager - Reservedele og produkter af andet fabrikat TILLÆG 1 - Salgsbetingelser mellem Producent og Forhandler (artikel 2) TILLÆG 2 - Minimumslager (artikel 11) TILLÆG 3 - Forholdsregler vedrørende konsignationslager (artikel 17)

MODELKONTRAKT OM ENEAGENTUR I UDLANDET(1) KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område

MODELKONTRAKT OM ENEAGENTUR I UDLANDET(1) KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område ORGALIME MODELKONTRAKT OM ENEAGENTUR I UDLANDET(1) KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område Producenten:... hvis registrerede forretningssted er beliggende:. repræsenteret af (2): og herefter

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder

Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder København Juni 2016 Sagsnr. 023243-0081 psj/psj/ilp Assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder Aftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere