Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts"

Transkript

1 Side 1 af 12 VEJ nr 9458 af 28/09/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Økonomi- og Erhvervsministeriet Den fulde tekst Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts 1. Indledning Kapitel 1 Generelle bemærkninger Ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 blev reglerne om byggeri i vinterperioden ændret. Den nye bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november 31. marts (herefter vinterbekendtgørelsen ) trådte i kraft den 20. maj Bekendtgørelsen har hjemmel i 113, stk. 2, og 185, stk. 2 og 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar Bekendtgørelsen omfatter samtlige private og offentlige bygge- og anlægsarbejder, der falder inden for nedenstående definitioner: 1) Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere, herunder bebyggelser, der omfatter en flerhed af bygninger på samlet 500 m2 bruttoetageareal eller mere. 2) Alle indendørs arbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og er vandtæt. 3) Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder. Ifølge bekendtgørelsen har entreprenøren pligt til at holde byggeriet i gang i perioden fra den 1. november til den 31. marts i et nærmere angivet omfang. Denne vejledning indeholder en uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser samt anvisninger til, hvorledes bygherrer, rådgivere og entreprenører kan planlægge og gennemføre byggearbejdet, således at bekendtgørelsens regler overholdes. Medmindre andet fremgår, dækker»byggeri«både bygge- og anlægsarbejder. Med»AB«menes i det følgende AB 92 og ABT Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 og ændringsbekendtgørelse nr. 423 af 23. april Reglerne om byggeri i vinterperioden har hidtil stået i bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsvirksomhed i perioden 1. november til 31. marts samt i bekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsvirksomhed i perioden 1. november til 31. marts. Bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 med ændringsbekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 samt Erhvervs- og Byggestyrelsens tilhørende vejledning nr af 7. november 2006 ophæves ved den nye bekendtgørelses ikrafttræden, og 2006-vejledningen erstattes af nærværende vejledning. De indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen omfatter alene bestemmelserne om fordelingen af ansvaret for planlægning og gennemførelse af vejrligbestemte vinterforanstaltninger (se beskrivelse af sådanne nedenfor) mellem bygherre og entreprenør. Bestemmelserne fremgår af bekendtgørelsens 3 og 4. Vinterbekendtgørelsen har via 3 pålagt bygherren at planlægge de vejrligbestemte vinterforanstaltninger. I den forbindelse har bygherren været forpligtet til i udbudsmaterialet at oplyse, hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger, der er aktuelle i det pågældende byggeri. De vejrligbestemte vinterforanstaltninger har skullet fremgå af en vintertilbudsliste, der i udfyldt stand kan indgå som en del af entreprenørens tilbud. Bestemmelserne i 3 uddybes nedenfor. I 2006 blev der i bekendtgørelsen indført en forsøgsordning ( 4), som gjorde det muligt for bygherren i projekter over en vis entreprisesum at indhente et samlet tilbud på entreprenørens arbejder inklusive alle vinterforanstaltninger. Forsøgsordningen var i første omgang gældende i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. marts Derefter er den blevet forlænget til den 28. april Bestemmelserne i 4 uddybes nedenfor. De nye regler, der trådte i kraft med bekendtgørelse 477 af 18. maj 2011, gør forsøgsordningen i 4 permanent. Der ændres ikke på de hidtil gældende beløbsgrænser. De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er på den baggrund: Forsøgsordningen i bekendtgørelsens 4 bliver gjort permanent. Det betyder, at bygherren fortsat kan indhente pris på entreprenørens samlede arbejder inkl. alle vinterforanstaltninger. Bygherren kan anvende aftaleformen i 4 ved stor- og fagentrepriser fra og med 3 mio. kr. ekskl. moms for den enkelte entreprise og ved hovedentrepriser fra og med 20 mio. kr. ekskl. moms.

2 Side 2 af 12 Vinterbekendtgørelsen er gældende i de fem måneder, hvor risikoen for at vintervejrliget kan påvirke arbejdsgangen på byggepladsen, er størst, og hvor et beredskab af vejrligsbestemte foranstaltninger er nødvendigt. Der er på den baggrund foretaget en opdeling af de vinterforanstaltninger, der er nødvendige for at føre byggeriet videre om vinteren. De årstidsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på byggepladsen vurderes nødvendige at iværksætte i perioden 1. november 31. marts med henblik på at opretholde byggeaktiviteten. For denne type foranstaltninger er det muligt at estimere et forbrug. Årstidsbestemte foranstaltninger skal derfor planlægges af entreprenøren og normalt være indeholdt i entreprenørens tilbud. De vejrligsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der kun iværksættes, såfremt det aktuelle vejrlig påkræver det. I vejledningsteksten til bekendtgørelsens 1 (se nedenfor) er gengivet en liste over de to grupper af foranstaltninger. 3. Vinterkonsulenttenesten Vinterkonsulenttjenesten for bygge- og anlægsvirksomhed kan vejlede om vinterbyggeriets planlægning og gennemførelse. Desuden kan vinterkonsulenttjenesten vejlede, når bygherre og entreprenør ikke kan nå til enighed om planlægning og udførelse. Henvendelse om konsulentbistand rettes til Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg, Gregersensvej, 2630 Taastrup, telefon, 4. erenskostæssige aftaler Inden for nogle byggefag er der indgået overenskomstmæssige aftaler om iværksættelse af vinterforanstaltninger. Disse udgør i praksis kun en mindre del af de foranstaltninger, som er nødvendige for at overholde bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omtaler vinterforanstaltninger under et og forholder sig ikke til, om en foranstaltning er overenskomstreguleret, men spørgsmålet har betydning for betalingen. 5. udgettering Ved anvendelse af 3 bør udgifterne til vinterforanstaltninger budgetteres af bygherren og dennes rådgiver sammen med byggeriets øvrige udgifter. Ved anvendelse af 4 tilfalder denne opgave entreprenøren. 6. etaling Bekendtgørelsen indeholder fortsat ingen regler om betaling af vejrligsbestemte foranstaltninger. Det er derfor vigtigt, at det ved aftale mellem bygherre og entreprenør bliver fastlagt, hvorledes betaling skal ske. Aftalen bør sigte på betaling for de vejrligsbestemte foranstaltninger, som entreprenøren udfører. Det vil herefter være misligholdelse af entrepriseaftalen fra bygherrens side, hvis bygherren ikke betaler disse foranstaltninger. Der kan ved vinterplanlægningsmødet (se senere) aftales dokumentation og betaling af afholdte vejrligsudgifter, fx i form af specificerede ugesedler/opgørelser fra entreprenøren. På den måde har byggeledelsen mulighed for at følge med i aktuelle udgifter i forhold til budget. a. gherren anender aftaleforen i 3 Der bør for de vejrligsbestemte foranstaltninger i udbudsmaterialets vintertilbudsliste forlanges enhedspriser på grundlag af skønnede mængder af den ydelse, der ønskes. Et forslag til en vintertilbudsliste kan ses på Vintertilbudslistens enhedspriser ganget med stipulerede mængder (dvs. ikke bindende mængder fastsat af bygherren i udbudsmaterialet) bør være en del af konkurrencegrundlaget. Kan ydelsen ikke fastsættes pr. kvadratmeter, kubikmeter eller lignende, kan enhedsprisen fastsættes efter timeforbruget. Der bør tages stilling til, om enhedspriser på timelønninger skal indeholde andele af ingeniør- og formandsløn, og der bør fastsættes retningslinjer for overarbejde og for søn- og helligdagsarbejde. Vejrligsbestemte foranstaltninger iværksættes af entreprenøren efter aftale med bygherren, og der afregnes efter enhedspriserne i henhold til den indgåede aftale herom. Vejrligsbestemte foranstaltninger bør kun undtagelsesvis aftales betalt efter regning uden overslag. For at undgå ukonditionsmæssige tilbud anbefales det, at bygherren i sit udbudsmateriale angiver ansvarsfordelingen og betingelserne omkring betaling for brugen af både vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger. Ansvarsfordelingen mellem entreprenøren og bygherren efter 3 uddybes nedenstående. b. gherrens anender aftaleforen i 4 I de situationer, hvor bygherren vælger at indhente tilbud efter 4 er entreprenøren forpligtet til at afgive en samlet pris inklusive alle vinterforanstaltninger. Bygherren skal ved udbud efter 4 i stor- eller fagentrepriser tydelig angive i udbudsmaterialet, hvilken eller hvilke entreprenører, der skal udføre vejrligsarbejder i fællesområderne. Ansvarsfordelingen mellem entreprenøren og bygherren efter 4 uddybes nedenstående.. Videreførelse af arbedet Efter bekendtgørelsen har entreprenøren pligt til at holde arbejdet i gang, indtil ulempegrænsen i 5 er nået. 5 er gældende såvel ved anvendelse af 3 som ved 4. Entreprenøren skal således iværksætte de fornødne vinterforanstaltninger og få dækket udgifterne gennem den indgåede aftale herom efter 3 eller 4 med bygherren.

3 Side 3 af 12 Bygherren kan som udgangspunkt ikke med hjemmel i bekendtgørelsen standse arbejdet eller nægte at betale for vejrligsbestemte foranstaltninger i henhold til den indgåede aftale efter 3 eller 4, men bygherren skal ikke betale for vejrligsbestemte foranstaltninger ud over ulempegrænsen i 5. Med mindre der foreligger en særlig aftale, skal bygherren derfor ikke betale for sådanne vejrligsbestemte foranstaltninger, såfremt entreprenøren vælger at fortsætte arbejdet. Hvis arbejdet standses af bygherren med henvisning til 5, betaler bygherren entreprenørens dokumenterede meromkostninger ved standsningen i henhold til den indgåede aftale efter 3 eller ggepladsen Vinterbekendtgørelsen tager sigte på byggearbejder, dvs. aktiviteter der finder sted på byggepladsen. Normalt kan byggepladsen afgrænses geografisk uden problemer. Men bekendtgørelsen - og dermed pligten til at sikre mod vintervejrliget - gælder også for aktiviteter, der foregår andet steds, når de har sammenhæng med byggearbejdet, eksempelvis konstruktioner, som specielt udformes til det pågældende byggeri, og som der arbejdes på uden for byggepladsen. 9. Materialer uden for bggepladsen Derimod omfatter bekendtgørelsen ikke materialer i almindelighed, der befinder sig eller transporteres uden for byggepladsen. Foranstaltninger til eventuel vintersikring af sådanne materialer er leverandørens sag. 10. ltning af aktiiteter Hvis en entreprenør vælger at henlægge et arbejde til perioden 1. november marts, selvom arbejdet efter entrepriseaftalen skulle være udført uden for perioden, og entreprenøren ikke har krav på tidsfristforlængelse, er eventuelle vinterforanstaltninger i forbindelse hermed bygherren uvedkommende. Ønsker en bygherre at flytte aktiviteter ind i perioden 1. november marts, må denne evt. påregne flere omkostninger til vinterforanstaltninger. Det samme gælder, hvis arbejdet med henvisning til AB 92ś bestemmelser flyttes. Såfremt aktiviteter flyttes ind i vinterperioden grundet forsinkelse i tidsplanen, kan betaling af de ekstra vinteromkostninger, som projektet bliver påført, afklares fx på vinterplanlægningsmødet (se senere). 11. otalentreprise Når der er tale om totalentreprise, skal bygherren ikke angive omfanget af vejrligsbestemte foranstaltninger i udbudsmaterialet. Det er totalentreprenørens opgave at budgettere og planlægge vinterbyggeriet, jf. vinterbekendtgørelsen 3, stk. 3. Når ulempegrænsen i 5 nås, kan totalentreprenøren standse arbejdet, og bygherren kan afvise yderligere betaling for vinterforanstaltninger, medmindre parterne har truffet særlige aftaler. Selv om totalentreprenøren således har bygherrens 3-forpligtelse, må der på sædvanlig måde træffes aftale om betalingen af vinterforanstaltningerne. Ved totalentreprise vil projektets enkeltheder ikke være fastlagt på udbudstidspunktet, men der kan godt fastlægges elementer i betalingsordningen, f.eks. i form af stipulerede mængder. Bygherren har betydelig interesse i en sådan fastlæggelse. Bygherrens rådgivere vil typisk kunne tage sig af denne opgave. Bygherren har på trods af bestemmelserne i vinterbekendtgørelsen fortsat ansvaret for at sikre, at byggeriet lever op til Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, se bemærkningerne til 3 herom. 12. orhold til underentreprenører Ved 3 entrepriser, hvor der anvendes underentreprenører, kan entreprenøren gennem underentrepriseaftalerne forpligte sine underentreprenører til at gennemføre deres entrepriser ved hjælp af de vinterforanstaltninger, som er fastsat ved udbuddet i underentreprise. Overholder underentreprenørerne ikke denne pligt, har entreprenøren de sædvanlige civilretlige beføjelser, herunder i sidste instans muligheden for at fratage underentreprenøren arbejdet, dvs. ophæve underentrepriseaftalen. I forbindelse med gennemførelsen af arbejder, der udføres efter 4,er det den entreprenør, der indgår kontrakt med bygherren, der overtager bygherrens ansvar jf. 3, stk. 1 og 2. Såfremt den enkelte underentreprise overstiger beløbsgrænsen i 4 på 3 mio. kr. ekskl. moms kan entreprenøren, der har indgået kontrakt med bygherren, dog vælge at gøre brug af 4 overfor den pågældende underentreprenør. Se mere herom under gennemgangen af 4. Det kan eventuelt i underentrepriseaftalerne anføres, at entreprenøren betragter manglende planlægning og udførelse af vinterforanstaltninger som svigt og dermed som misligholdelse. 1. ekendtgørelsen ed bilag gælder for Kapitel 2 Gennemgang af vinterbekendtgørelsen 1oeller tilbgning p500 bruttoetageareal eller ereherunder bebggelserder ofatter en flerhed af bgninger psalet 500 bruttoetageareal eller ere. 2lle indendørs arbederuanset bruttoetagearealets størrelsenr etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og andtæt. 3nlægsarbeder ed en salet anlægsudgift p oer 4 io. kr. ekskl. osbortset fra ordgruskloak blødbundsafandingsog belægningsarbeder. Stk. 2. Ved interforanstaltninger forsts rstidsog erligsbestete foranstaltninger i perioden 1. noeber 31.arts. Ombygning Ved ombygning forstås byggearbejder, der har karakter af bygningsændringer (konstruktive ændringer). Areal Ved bruttoetageareal forstås det totale etageareal inkl. alle tilbygninger og kælderarealer.

4 Side 4 af 12 Flere bygninger Den nævnte»flerhed af bygninger«omfatter kun bygninger, som er beliggende på samme byggeplads. Omfatter et byggeri flere bygninger på samlet 500 m² bruttoetageareal eller mere, betyder det, at byggeriet skal udføres eller videreføres i perioden 1. november marts, indtil alle enkeltbygninger er færdiggjorte. Indendørs arbejder Bekendtgørelsen er gældende for alle indendørs arbejder uanset størrelse, fordi vinterforanstaltningerne her er nemme og billige, selv ved småhusbyggerier. Anlægsarbejder Hvis anlægsarbejdet omfatter flere anlæg, omfattes disse af bekendtgørelsen, hvis den samlede anlægsudgift er over 4 mio. kr. ekskl. moms. Anlægsarbejder er kun medtaget, fordi en del af disse kan fortsættes uden væsentlige omkostninger i perioden 1. november marts. Visse anlægsarbejder i og under terræn er vanskelige at gennemføre i perioden 1. november marts, og er derfor undtaget, jf. 1, stk. 1, nr. 3. Dette er jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder. Ombygning af anlægsarbejder er ikke omfattet af bekendtgørelsen. For anlægsarbejder, der henhører under Vejdirektoratets område, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen efter drøftelse med Vejdirektoratet afgive en vejledende udtalelse om, i hvilket omfang arbejdet er omfattet af bekendtgørelsen. Anlægsudgift Ved»anlægsudgift«forstås de samlede håndværksudgifter ved hele udførelsen. Vinterforanstaltninger I bekendtgørelsen sondres der under begrebet vinterforanstaltninger mellem årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. De årstidsbestemte foranstaltninger dækker over foranstaltninger, der uanset det aktuelle vejrlig på byggepladsen vurderes nødvendige at iværksætte i perioden 1. november 31. marts med henblik på at opretholde byggeaktiviteten. De vejrligsbestemte vinterforanstaltninger dækker over foranstaltninger, der kun iværksættes, såfremt det aktuelle vejrlig påkræver det. Nedenfor er gengivet en liste over de to grupper af foranstaltninger. 1. Byggepladsforanstaltninger Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Afledning af overfladevand Snerydning, grusning og afisning Udendørs orienteringsbelysning Udendørs arbejdsbelysning Beskyttelse af materialer mod nedbør Beskyttelse af materialer mod frost Retablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser Etablering af vinterbetinget interimsveje Frostsikring af vandinstallationer Læskærmning og overdækning af arbejdssteder 2. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod pløredannelser Foranstaltninger mod frostulemper Fjernelse af nedbør fra terræn og udgravninger ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed Frostsikring af jord, hvor frysning kan medføre skader på udførte konstruktioner Sikring af tilbagefyldningsjord mod nedbør Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord Opbrydning af frostskorpe Forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund 3. Foranstaltninger ved betonarbejde Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod sne og is på form, armering og tilslagsmaterialer Foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton Foranstaltninger til sikring af betonoverflader 4. Foranstaltninger ved opmuring Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Foranstaltninger mod at mursten, murblokke og lignende bliver våde Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave temperaturer Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod nedbør Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført murværk mod frost 5. Foranstaltninger ved tagdækning Årstidsbestemt Vejrligsbestemt

5 Side 5 af 12 Foranstaltninger mod nedbør Tørring af taget ved lave temperaturer Fjernelse af sne, rim, is og vand 6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder Årstidsbestemt Vejrligsbestemt Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tag konstruktion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab Bortledning af regn og smeltevand Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk Lukning af facadeåbninger Indendørs orienteringsbelysning Indendørs arbejdsbelysning Opvarmning og ventilation Udtørring af nedbørsfugt 2. rbederder ikke er afsluttet inden 1. noeberskal idereføres efter denne dato ed noral arbedsindsats og sledesat intererlig ikke kan olde skade paterialer og konstruktioner førunder eller efter arbedets udførelse. rbederder pbegndes i perioden 1. noeber 31. artsskal psae de genneføres uanset erliget. Stk. 2. ligten efter stk. 1der ogs ofatter detailplanlægning af interforanstaltningerphiler den eller de entreprenørerder har indget kontrakt ed bgherren. Arbejdet skal videreføres 2 er den centrale bestemmelse i vinterbekendtgørelsen. Bestemmelsen er udtryk for, at et igangsat bygge- og anlægsarbejde skal videreføres efter de gældende arbejds- og tidsplaner med de aftalte vinterforanstaltninger. Der er ingen regler om, at et byggeri kun må sættes i gang eller udføres i perioden 1. november 31. marts. Normal arbejdsindsats Hvad der forstås ved»normal arbejdsindsats«afhænger af det konkrete bygge-/anlægsarbejde. Det kan være en overtrædelse af bestemmelserne, hvis f.eks. bemandingen i perioden 1. november 31. marts er mindre end forudsat i den arbejdsplan, der er forudsat i AB 9, (med mindre arbejdet standses efter vinterbekendtgørelsen 5). Formodningen må være den, at der skal være samme ressourceindsats på et byggeri i og uden for perioden 1. november 31. marts (under hensyn til arbejdets karakter), og at f.eks. en formindsket bemanding på byggepladsen specielt i denne periode kan være udtryk for overtrædelse af bestemmelserne. Langsom gennemførelse af arbejdet kan anses for en overtrædelse af bekendtgørelsen. Ikke enhver standsning eller nedtrapning af arbejdet anses imidlertid for en overtrædelse. Eksempelvis kan snestorm eller styrtregn, som umuliggør arbejdet på byggepladsen sådan, at folkene sendes hjem eller slet ikke møder op, ikke forstås som en standsning af arbejdet i bekendtgørelsens forstand. Afgrænsningsproblemer må afklares nærmere i praksis (se omtale af usædvanligt vejrlig under punkt om tidsfristforlængelse"). Entreprenørens pligt Det er entreprenøren, der har pligten til at sørge for, at arbejdet videreføres, jf. 2, stk. 2. Entreprenøren skal detailplanlægge og udføre de vinterforanstaltninger, som bygherren fastsætter efter 3. Derudover skal entreprenøren, med mindre andet aftales med bygherren, planlægge og udføre de øvrige vinterforanstaltninger, herunder årstidsbestemte foranstaltninger, der gør entreprenøren i stand til at videreføre arbejde i perioden. Gør entreprenøren ikke det, er denne selvstændig ansvarlig og kan eventuelt ifalde et strafansvar efter il brug for entreprenørens prissætning detailplanlægning og udførelse af arbedet skal bgherren i udbudsaterialet angie 1ilke og hor ofattende erligsbestete foranstaltninger so nænt i bilag 1der skønnes nødendige forat besteelsen i 2 kan opfldes. 2orledes de erligsbestete foranstaltninger so nænt i bilag 1og rstidsbestete foranstaltningerder er fælles for flere entrepriserskal fordeles elle entreprenørerne. 3ratil bggepladsforanstaltningerder er nødendige for arbedets udførelse i perioden 1. noeber 31. arts uanset o disse udføres i eller uden for perioden. Stk. 2. nder arbedets gang skal bgherren supplere angielserne efter stk. 1his disse iser sig ufuldstændige. Stk. 3. Genneføres bggeriet i totalentreprisephiler pligten efter stk. 1 og stk. 2 totalentreprenøren. Bestemmelsen i 3 er udtryk for, at en væsentlig indsats for vinterbyggeriet bør ske på planlægningsstadiet. Det bør derfor tilstræbes, at byggerier, hvor vejrligsafhængige aktiviteter kommer til udførelse i vinterperioden, planlægges og tilrettelægges nøje under projekteringsfasen. For eksempel bør det tilstræbes, at der ikke vælges fx fugt- og temperaturfølsomme materialer til indbygning i konstruktionen i vinterperioden. En nøje planlægning vil lette på arbejdets udførelse og højne kvaliteten af det færdige byggeri. Denne planlægning under projektfasen sammenholdt med vinterplanlægningsmødet vil medvirke til et godt forløb af byggefasen gennem vinterperioden. Det er bygherrens pligt at sørge for, at projekt- og udbudsmaterialet er således udformet, at entreprenørens tilbudsgivning og detailplanlægning kan foregå sikkert på grundlag heraf. Bygherrens ansvar Bygherrens pligt efter 3, stk. 1, vil normalt være opfyldt, hvis udbudsmaterialet indeholder:

6 Side 6 af 12 Oplysning om hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger, som nævnt i vinterbekendtgørelsens bilag 1, der er aktuelle i det pågældende byggeri. En vintertilbudsliste indeholdende de vejrligsbestemte foranstaltninger, som nævnt i bilag 1, der i udfyldt stand indgår som en del af entreprenørens tilbud. Oplysningerne om hvor omfattende vinterforanstaltninger, der ved udbud i flere entrepriser henhører under de enkelte entrepriser. Oplysninger om krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse i perioden 1. november 31. marts, uanset om disse udføres i eller uden for perioden. For så vidt angår begreberne vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger henvises til bemærkningerne i bekendtgørelsens 1. For at undgå ukonditionsmæssige tilbud anbefales det, som nævnt i kapitel 1, afsnit 6 om betaling, at bygherren i sit udbudsmateriale angiver ansvarsfordelingen og betingelserne omkring betaling for brugen af både vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger. Visse byggepladsydelser kan med fordel færdiggøres inden 1. november. Bygherren har derfor pligt til i sit udbudsmateriale at oplyse om krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse i perioden 1. november 31. marts, uanset hvornår byggepladsforanstaltningerne udføres. Bygherren planlægger og fastsætter, hvad der skal ske, og entreprenøren detailplanlægger og udfører. Som eksempel på krav til byggepladsforanstaltninger, jf. 3, stk. 1, nr. 3, kan nævnes: 1) Afvanding af byggepladsens arbejdsområde. 2) Forsyningsledninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse. 3) Tilstrækkelige, effektivt befæstede og afvandede færdselsarealer og oplagspladser. 4) Belysning af byggepladsen og dennes trafikarealer. 5) En eventuel inddækning af arbejdsområder. Arbejdstilsynets regler Bygherren har, til trods for bestemmelserne i vinterbekendtgørelsen, fortsat ansvaret for at sikre, at byggeriet lever op til Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, jf. bl.a. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter samt bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde. Det er ifølge Arbejdstilsynets regler bygherrens ansvar, at foranstaltningerne er beskrevet inden byggepladsens opstart. Det betyder, at bygherren skal sikre, at entreprenørens tilbud indeholder et tilstrækkeligt niveau af årstidsbestemte foranstaltninger samt ved brug af 4 et tilstrækkeligt niveau af vejrligsbestemte foranstaltninger. Eksempler på årstidsbestemte foranstaltninger, der også er omfattet af Arbejdstilsynets regler, er orienteringsbelysning, færdsels- og interimsveje, afledning af overfladevand m.v. Planlægningsgrundlag Bygherrens angivelser af vejrligsbestemte foranstaltninger skal give entreprenøren et tilbuds- og planlægningsgrundlag. Det er ikke meningen, at de tekniske foranstaltninger skal være normeret i detaljer, eller at bygherren skal give forskrifter om arbejdets udførelse. Entreprenøren har metodefrihed i det omfang, der ikke findes nærmere tekniske regler for udførelsen af de pågældende vinterforanstaltninger. Planlægningsmøde Når entrepriseaftalen er indgået, bør bygherren indkalde til et koordinerende vinterplanlægningsmøde, så vidt muligt i god tid forud for perioden 1. november 31. marts. Dette møde er meget vigtigt for detailplanlægning af byggeriet igennem vinterperioden. Mødet bør afholdes senest en måned før start af vinterperioden. På dette planlægningsmøde har man mulighed for at arbejde og tilrettelægge ud fra en opdateret tidsplan. Man kan som tidligere omtalt i vejledningen få fastlagt betaling af de ekstra vinteromkostninger, som projektet bliver påført, såfremt aktiviteter flyttes ind i vinterperioden grundet forsinkelse i tidsplanen. Man kan på dette planlægningsmøde aftale nærmere om de aktuelle vejrligsforanstaltninger, der forventes nødvendige. Man kan eventuelt aftale en fast pris /mængde for en del af de nødvendige foranstaltninger. På mødet kan aftales en række foranstaltninger vedrørende byggepladsen, som med fordel kan udføres inden vinterperioden, for bl.a. at undgå pløredannelse, og sikre faste farbare byggepladsveje og byggepladsområder. Endelig kan man fastlægge dokumentationsniveau (hvor 3 anvendes) for afleverede ugeopgørelser fra entreprenøren inden for aftalens rammer. Selv om der arbejdes efter 4 kan det stadig overvejes at afholde planlægningsmødet, især hvis der er flere entrepriser. Her kan entreprenøren orientere bygherren om de tiltag, han har planlagt for at imødekomme vejrliget. Det tilrådes, at der foreligger referat af dette møde som dokumentation for en evt. senere opstået tvist. Entreprenørens ansvar Da det er entreprenøren, der ifølge 2, stk. 2, har pligten til at holde arbejdet i gang i perioden 1. november marts, er det som udgangspunkt også entreprenøren, der har ansvaret for svigt i vinterforanstaltningerne. Dette gælder, med mindre entreprenøren kan påvise, at bygherrens grundlag ikke er i orden. Entreprenøren har pligt til at orientere bygherren, hvis entreprenøren finder, at arbejdsgrundlaget for planlægning af de vejrligsbestemte foranstaltninger ikke er i orden, jf. AB 15. Bygherrens supplerende angivelser

7 Side 7 af 12 Bygherren skal om nødvendigt supplere sine angivelser undervejs. Årsagen hertil kan være, at bygherrens angivelser har været utilstrækkelige, eller at et unormalt vintervejr giver behov for yderligere angivelser. Om betalingen herfor se kapitel 1, afsnit 6. Der kan i udbudsmaterialet være anført en oversigt over kriterier for usædvanligt vejrlig (nedbørsmængder, vindstyrke, temperatur) og en vurdering af de mulige konsekvenser for byggesagen. Totalentreprenøren overtager bygherrens pligt Hvis byggeriet udføres i totalentreprise, er det totalentreprenøren, der har pligten til at angive de nødvendige vejrligsbestemte foranstaltninger, fordelingen af disse og til at supplere angivelserne om nødvendigt, jf. 3, stk. 3. I tilfælde, hvor en del af projekteringen udføres af bygherren og en del af totalentreprenøren, og i tilfælde hvor der i udbudsmaterialet fastlægges rammer for totalentreprenørens projektering, kan det kræve nærmere overvejelse at placere ansvaret for overholdelse af 3. Ansvar og pligter bør være aftalt som en del af totalentrepriseaftalen. Som udgangspunkt må det antages, at pligten påhviler den af parterne, der fastlægger den del af projektet, som er vejrligsbetinget. Det er væsentligt, at parterne søger at afklare spørgsmålet, inden totalentreprenørens projektering påbegyndes. Bygherren har, på trods af bestemmelserne i vinterbekendtgørelsen, fortsat ansvaret for at sikre, at byggeriet lever op til Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, se bemærkningerne herom ovenfor. Stk. 2. Stk. 3 Bygherren har mulighed for at indhente tilbud fra entreprenøren på bygge- og anlægsarbejder inkl. de samlede udgifter til vinterforanstaltninger ved den enkelte stor- og fagentreprise på 3 mio. kr. ekskl. moms og derover samt ved hovedentrepriser på 20 mio. kr. ekskl. moms og derover. Entreprenørens tilbud skal da indeholde alt arbejde med vinterforanstaltninger, herunder de vejrligsbestemte foranstaltninger, som bygherren ellers ifølge 3 ville have ansvaret for at planlægge arten og omfanget af. Ved fastprisaftaler efter 4 kan bygherren vælge i udbudsmaterialet at definere de vejrforudsætninger i vinterperioden, som tilbuddet skal baseres på, fx defineret med hensyn til temperatur, nedbør og vind. Den faste pris vil dermed være baseret på de af bygherren definerede vejrforudsætninger, og hvis de vejrmæssige forhold i vinterperioden overskrider de af bygherren i udbudsmaterialet definerede grænser, har entreprenøren ret til betaling for de deraf følgende ekstraordinære omkostninger. For såvel denne variant med risikodeling som den rene form af 4 må det tilrådes ved udbud at efterspørge enhedspriser på vinterforanstaltninger. For begge former kan der være behov for at styre omkostningerne ved tidsmæssige forskydninger af vinterfølsomme aktiviteter i byggesagen. Ved varianten med risikodeling er der behov for at kunne opgøre dokumenterede ekstraordinære omkostninger. For yderligere information om risikodelingsvarianten af fastprisaftalen henvises til vejledningsmateriale udarbejdet af byggeriets parter. I kraft af at entreprenøren overtager bygherrens ansvar som beskrevet i 3, skal entreprenøren overfor eventuelle underentreprenører angive hvilke vinterforanstaltninger, der forventes brugt under udførelse af arbejdet, som underentreprenøren skal levere. For mere herom, se vejledningstekst om bygherrens ansvar i bemærkninger til 3 ovenfor. Overstiger underentreprisen 3 mio. kr. ekskl. moms kan entreprenøren dog vælge at gøre brug af 4 overfor underentreprenøren, således at underentreprenøren pålægges at sikre et tilstrækkeligt niveau af vinterforanstaltninger for de (del-) opgaver, der er indeholdt i entreprisen. Bygherren og dennes rådgiver bør i forbindelse med stor- og fagentrepriser være særligt opmærksomme på, at der forsat er behov for at sikre, at planlægningen af og arbejdet med vinterforanstaltninger koordineres (der henvises til omtale af vinterplanlægningsmødet). Dette kan bl.a. sikres ved i udbudsmaterialet at udbyde arbejdet med vinterforanstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, til en fagentreprenør. Bygherren har på trods af bestemmelserne i vinterbekendtgørelsen fortsat ansvaret for at sikre, at byggeriet lever op til Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, se bemærkningerne til 3 herom. Standsning af arbejdet Denne bestemmelse (benævnt»ulempegrænsen«) er udtryk for, at det ikke er samfundsmæssigt rimeligt at holde byggeri i gang, hvis ressourceforbruget på vinterforanstaltninger kommer ud over en vis grænse. Grænsen i 5 er ikke fast angivet, men vurderes fra sag til sag. Der kan blive tale om, at arbejdet kan fortsættes i begrænset omfang, dvs. med reduceret indsats. I så fald gælder 5 kun i det omfang, arbejdet ikke kan holdes i gang. Det er som udgangspunkt entreprenøren, der har adgang til at bruge 5. Men også bygherren kan bruge 5 i den forstand, at denne kan afvise at betale for yderligere vinterforanstaltninger, når ulempegrænsen er nået. Entreprenør eller bygherre kan komme ud for, at en retlig prøvelse af ansvaret efter bekendtgørelsen eller betalingsspørgsmålet falder anderledes ud end deres vurdering af 5. Dette risikomoment kan parterne inddrage i deres overvejelser om standsningen af arbejdet.

8 Side 8 af 12 Arbejde ud over ulempegrænsen Bygherren og entreprenøren kan aftale, at byggeriet skal holdes i gang i videre omfang end efter bekendtgørelsen, f.eks. i tilfælde hvor bygherren ser sin interesse i at afholde vinterbyggeudgifter, der går ud over de i 5 nævnte sædvanlige foranstaltninger i normalt omfang. Tidsfristforlængelser Efter AB 24 kan vejrliget i visse tilfælde berettige entreprenøren til forlængelse af tidsfrister for arbejdet. Bygherren har en tilsvarende ret efter AB 26. Efter bekendtgørelsens 5 kan arbejdet i visse tilfælde enten standses eller videreføres med reduceret indsats. For at have en fælles reference, kan udbudsmaterialet indeholde en oversigt over kriterier for vejrligsspilddage (temperatur, vindstyrke, nedbørsmængde) for de vejrligsafhængige aktiviteter på klimaskærm og terræn. Vejrligsspilddage kan registreres på det ugentlige byggemøde og godkendes af byggeledelsen evt. på baggrund af vejrdata for området. Vinterbekendtgørelsen 5 og AB 24 og 26 dækker ikke hinanden. Efter AB skal vejrliget have været»usædvanligt«for, at der kan være grundlag for fristforlængelse. Efter bekendtgørelsen er der tale om, at arbejdet kan standses eller kun videreføres med reduceret indsats, hvis en videreførelse kræver foranstaltninger ud over, hvad der er normalt i art og omfang. Grænsen ifølge vurdering. 5 er således ikke direkte fastsat i bekendtgørelsen og må derfor i tvivlstilfælde afgøres efter en konkret Kommunalbestyrelsens kontrol Efter 6 fører kommunalbestyrelsen kontrol med, at byggeriet gennemføres som fastsat i bekendtgørelsen. Den kommunale kontrol med anlægsarbejder vil ikke være nødvendig i det omfang, andre offentlige myndigheder eller virksomheder forestår kontrolarbejdet. Kommunen skal udsende et informationsblad om vinterbyggeordningen til bygherrerne med opfordring til at videregive bladet til entreprenøren/entreprenørerne. Der kan klages til kommunen ved tilsidesættelse af pligten til at holde arbejdet i gang. Kommunen fører stikprøvevis kontrol med vinterbekendtgørelsens overholdelse. Klager kan komme fra bygherrer, entreprenører og bygningsarbejdere eller disses organisationer. Kommunen skal reagere, hvis det - ved stikprøvekontrol eller ved klager - konstateres, at pligten til at holde arbejdet i gang er tilsidesat. Kommunen skal hos bygherren få oplyst, hvilke(n) entreprenør(er) der konkret har pligten til at holde byggeriet i gang. Bygherren har efter bekendtgørelsen pligt til at fordele vinterbyggeopgaverne på entreprenørerne, jf. vinterbekendtgørelsen 3. Stk. 2. Overtrædelse af entreprenørens pligt, jf. 2, straffes med bøde. Tilsvarende straffes overtrædelse af bygherrens pligter, jf. 3, stk. 1 og 2. Gennemføres byggeriet i totalentreprise, påhviler pligten til at efterleve 3, stk. 1 og 2, totalentreprenøren, jf. 3, stk. 3. I disse tilfælde gælder straffeansvaret derfor for totalentreprenøren. Hvis overtrædelserne begås af selskaber eller andre juridiske personer, kan disse juridiske personer pålægges bødeansvaret, jf. 7, stk. 2. Stk. 2. Det bør klart fremgå af bygherrens udbudsmateriale, om der anvendes 3 eller 4 i pågældende byggeri. Kapitel 3 Til bilag 1 til bekendtgørelsen kan knyttes følgende vejledende bemærkninger: Generelle byggepladsforanstaltninger er en del af bygherrens (totalentreprenørens) planlægning, som skal indgå i udbudsmaterialet. De udvidede byggepladsforanstaltninger til vinterbyggeri skal også planlægges og fremgå af udbudsmaterialet, således at det fremgår, hvilke foranstaltninger entreprenøren skal medregne i sit tilbud. Efter afsluttende aceptforhandlinger forhandles byggepladsforanstaltningerne endeligt på plads ved samarbejde om arbejdsplanen mellem bygherre og de udvalgte entreprenører. Dette bør ske, inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes. (AB 92, 9). Metoder og ønsket prisgivning med enhedspriser for særlige tiltag ved vinterbyggepladsens indretning og for vinterforanstaltninger, bør fremgå af en særlig vintertilbudsliste. Ansvaret for den endelige planlægning, tilrettelægning og udførelse påhviler entreprenøren i henhold til nærværende bekendtgørelses 2, stk. 2.

9 Side 9 af 12 I det følgende er de vejrligsbestemte foranstaltninger beskrevet, som bygherren har ansvaret for at forholde sig til ved udarbejdelse af udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelsens 3. Udendørs færdselsarealer, materialeoplagspladser og arbejdssteder på terræn og stilladser skal ryddes for sne, afises og gruses, så byggepladsaktiviteter kan foregå uhindret uanset vejrlig. Et beredskab af snerydningsmateriel til rydning af byggepladsveje og materialeoplagspladser bør aftales i forbindelse med planlægningen. Det bør være angivet i udbudsmaterialet, hvilke områder af byggepladsen og stilladser den enkelte entreprenør i givet fald skal rydde for sne og gruse mod glatføre. Det bør i forbindelse med planlægningen være aftalt, om sne skal deponeres eller bortkøres - og i så fald hvor og hvortil. Fremmøde tidlig morgen for snerydning samt beredskab af materialer til grusning og materiel til snerydning skal være aftalt, så snerydningen og grusningen på aftalte områder er udført ved normal arbejdstids påbegyndelse. Disse aktiviteter kan planlægges/tilrettelægges på vinterplanlægningsmødet, og kan aftales afregnet ved dokumenterede afholdte udgifter efter aftalte timepriser. Nogle materialer tåler ikke frost eller fugt og må derfor planlægges oplagret i egnede rum. Arbejdsplaner bør angive, hvor tidligt en entreprenør kan oplagre materialer, som nødvendigvis må oplagres udendørs på vinterbyggepladsen. Der bør planlægges en effektiv afvanding af nedbør og overfladevand. Som omtalt under beskrivelsen af vinterplanlægningsmøde, kan disse aktiviteter med fordel udføres inden vinterperioden. Af hensyn til jordens forringede bæreevne kan det som regel være nødvendigt med udlægning af køreplader, stabil grus eller lignende. Frostulemper kan afværges ved isolerende tildækning af arbejdsområdet. Udgifterne til tildækning skal vurderes i relation til de meromkostninger, der er forbundet med opgravning og bortskaffelse af frossen jord. Nedbør og overfladevand skal straks fjernes, således at opblødning undgås. Bemærk at der refereres til nedbør, der falder direkte i udgravninger og altså ikke tilstrømmende vand fra tilstødende arealer. Vandsamlinger på fremtidige arbejdsarealer i terræn skal ligeledes fjernes. Det vil derfor være nødvendigt til stadighed at have adgang til pumper. Forskellige jordarter har ikke samme følsomhed over for lave temperaturer og høj luftfugtighed, men nedbør og overfladevand skal fjernes i et omfang, så det ikke hindrer materialernes anvendelse eller skaber hindringer for arbejdets udførelse. Konstruktioner (konstruktionsdele), der under udførelse i perioden hviler direkte på frostfarlig jord, skal beskyttes mod den ødelæggelse, der kan forekomme ved frysning og frostudvidelse af jorden. Beskyttelsen sker ved en varmeisolering af jorden udført i et sådant omfang, at der effektivt sikres mod frostnedtrængning. Beskyttelsen kan eventuelt alene bestå i, at en tilbagefyldning fremskyndes. Opgravet jord, der skal benyttes som tilbagefyld, skal i perioden beskyttes mod frost, således at jordens anvendelighed bevares. Beskyttelsen sker ved at opbygge jorddepotet med tilstrækkeligt fald på alle overflader. Disse skal udføres afglattede og delvis komprimerede. Toppen bør endvidere helst tildækkes med presenning eller plastfolie. Skal jorden genanvendes i perioden, kan det endvidere komme på tale at foretage en frostsikring. Risikoen, for at jorden er uegnet pga. forhøjet vandindhold eller frost, er særlig høj om vinteren. Ved et meget højt vandindhold i tilbagefyldsjord kan det være nødvendigt at foretage en totaludskiftning med et egnet materiale - ofte fyldgrus. Ligeledes vil det være nødvendigt at udskifte frosne jordklumper, idet sådanne ved en indbygning på et senere tidspunkt vil give anledning til ukontrollable sætninger. Frosne jordklumper indeholder altid relativt store mængder vand, hvilket medfører, at sådan jord selv efter optøning i de fleste tilfælde vil være ubrugelig som indbygningsjord. Det er forbundet med store omkostninger at forbedre eller udskifte jord. Man kan derfor aftale på planlægningsmødet, hvorledes dette håndteres. Det bør derfor overvejes hvilke komprimeringskrav, der bør stilles. I de tilfælde, hvor sætninger for en periode kan acepteres, vil det ofte være økonomisk fordelagtigt at bekoste retablering af sætningerne frem for at foretage fornødne foranstaltninger for at undgå sætninger. Hvor jordisolering eller optøning ikke er udført, vil der i frostperioder hurtigt dannes frostskorpe, som det vil være nødvendigt at opbryde. Selv om opbrydningen kan ske med det anvendte gravemateriel, medfører frostskorpen nedsat gravekapacitet samt øget slitage på materiellet. Opbrydningen vil derfor medføre en ekstra indsats. Såfremt der direkte på en råjordsoverflade, der på grund af et for højt vandindhold og ringe bærebæreevne, skal udføres konstruktioner såsom veje, gulve og fundamenter, skal der foretages en forbedring eller udskiftning af den vinterødelagte bund. Foranstaltningernes karakter afhænger af den aktuelle jordart, vandindholdet, arealets størrelse og placering m.v.

10 Side 10 af 12 Med udsigt til snefald og/eller isslag bør igangværende form- og armeringsarbejde tildækkes for at undgå senere tidskrævende og bekostelig snerydning eller afisning. Tilslagsmaterialer i åbent depot skal tildækkes for at undgå en uønsket forøgelse af materialernes fugtindhold ved nedbør. I frostperioder kan en isolerende tildækning, evt. suppleret med en opvarmning, være hensigtsmæssig med henblik på at undgå sammenfrysning af materialerne. Sammenfrosne materialer må ikke anvendes. Det skal sikres, at betonen/mørtlen gennem hærdning har opnået tilstrækkelig styrke, inden den udsættes for frost. Da hastigheden, hvormed hærdeprocessen forløber, er temperaturafhængig og aftagende med faldende temperatur, indebærer ovennævnte krav, at betonen under blanding, transport og efter udstøbning skal sikres mod for hurtig afkøling. Omfanget af de nødvendige foranstaltninger afhænger af afkølingsforholdene bestemt af lufttemperaturen, vindpåvirkningen, konstruktionens dimensioner og hærdeforanstaltninger samt betonens sammensætning og udstøbningstemperatur. SBi-anvisning nr. 125, Vinterstøbning af beton, giver vejledning i planlægning og kontrol af betonstøbning under vinterforhold. Inden støbearbejdet igangsættes, bør følgende forhold fastlægges under hensyn til tekniske krav, tidsplaner og økonomi. Relevante foranstaltninger ved betonarbejder kan være en eller flere af følgende: beton-/cementkvalitet udstøbningstemperatur formtype hærdeforanstaltninger afformningstidspunkt efterbehandling klimaforudsætninger isoleringsforanstaltninger hærdetemperatur modenhedsudvikling varm beton presenning-afdækning temperaturfølere varmetråde i støbeskel luftopvarmning ændret betonproportionering Der skal være særlig fokus på sammenstøbning af betonelementer under vinterforhold. Volumenet af betonmørtelen, der udstøbes, er lille i forhold til arealet af de begrænsende elementer, der støder op til fugen. Varmeafgivelsen fra den udstøbte beton vil derfor være meget stor med risiko for hurtig afkøling og frostskader i den hærdnende beton. Relevante foranstaltninger ved sammenstøbning af betonelementer kan være en eller flere af følgende: varm betonmørtel opvarmning af råhus eller dele heraf inden og under afhærdningen opvarmning af fugen ved anvendelse af varmetråde isolering af begrænsende elementer kuldebeton: betonmørtel tilsat et for betonen uskadeligt frysepunktsænkende tilsætningsmiddel I vinterhalvåret er det nødvendigt at sikre materialer mod fugt og frost. Det er endvidere nødvendigt at sikre det udførte murværk, så det afbinder og hærdner tilstrækkelig hurtigt. En forudsætning for kalkens afhærdning er, at vandindholdet efter opsugning hurtigt er nede under ca. 7 vægtprocent. Vådmørtel til opmuring skal leveres og holdes frostfri. Ved leveringen skal mørtlen indeholde mindst muligt vand for ved tilberedningen at kunne tilsættes mest muligt varmt vand. Tørmørtel og murcementmørtel skal holdes tør indtil tilberedningen. Indendørs oplagring af alle mørtelprodukter i frostfri lokaler er at foretrække, da man derved opnår en høj varmegrad i produkterne. Ved opmuringsarbejde i frostvejr eller i perioder med udsigt til frostvejr bør stærkt cementholdige muremørtler tilsættes varmt vand ved tilberedningen og opbevares således, at muremørtelens temperatur i henmuringsøjeblikket er mindst 9. Ved anvendelse af cementfattige muremørtler i frostvejr eller i perioder med udsigt til frostvejr kan der anvendes ethanol (denatureret sprit), som er generelt godkendt i DS 414. Tilsætningen må ikke overskride det tilladte, da mørtelen i så fald ødelægges. De godkendte produkters frysepunktssænkende virkning er forholdsvis lille, idet de kun har effekt ved mørteltemperatur ned til ca. 3. For at undgå for hurtig luftafkøling eller frostpåvirkning af muremørtelen, bør den tilføres brugsstedet i små portioner i takt med anvendelsen. Under selve opførelsen af murværk kan det være nødvendigt at tilføre varme, indtil mørtelen er tilstrækkelig afbundet, og murværket er frostsikkert.

11

12

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts 1. Indledning Kapitel 1 Generelle bemærkninger Ved Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Branchevejledning om VINTER- FORANSTALTNINGER

Branchevejledning om VINTER- FORANSTALTNINGER Branchevejledning om VINTER- FORANSTALTNINGER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Kuldepåvirkninger 6 Konkrete foranstaltninger på byggepladsen Overdækning... 6 Inddækning af arbejdssted... 6 Lukning af bygningsåbning...

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere