PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune Specielt om familiepleje og døgnpleje jf. servicelovens 49 og 64 Privat døgnpleje Hvilke attester og hvordan gør man? Straffeattester til private - 11-attesten Straffeattester til politi eller offentlige myndigheder attesten -36- attesten Håndtering af de indhentede attester Vejledning for referenceindhentning Referencesamtalen Samtykke Hvis ansøger ikke ønsker at give samtykke til referenceindhentning Notatpligt og partshøringspligt BRUG AF STRAFFEATTESTER OG REFERENCER VED ANSÆTTELSE I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommune er der truffet følgende beslutninger om brug af referencer og indhentelse af straffeattester: Økonomiudvalget besluttede den 14. april 1999, at der som udgangspunkt ikke indhentes straffeattester ved nyansættelser i Odense Kommune, men at ansættelsesstedet i stedet skal indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Kun i tilfælde af særlig mistanke vil man kunne anmode ansøger om, at der indhentes en straffeattest. Byrådet besluttede på mødet den 20. august 2001, at ansættelsesstedet til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der via deres job eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år skal indhente oplysning om, om den pågældende er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn.

2 Oplysningen indhentes kun for den person, som ansættelsesstedet efter en ansættelsessamtale finder bedst kvalificeret til ansættelse. Der er tale om følgende kategorier af ansættelsesforhold, hvor reglerne om referenceindhentning og indhentelse af straffeattester finder anvendelse: Ansættelse eller beskæftigelse inden for børn- og ungeområdet - hvor der er direkte kontakt med børn under 15 år. Ansættelse v. dagtilbud/botilbud for voksne (fysisk/psykisk handicappede) efter servicelovens 65, 71, 73, og 88. Eksempelvis bosteder for fysisk handicappede jf. servicelovens 73, dagtilbud for fysisk handicappede jf. 87 og 88, som etableret og drevet af Handicap- og Psykiatriafdelingen. Hertil kommer tilbud jf. servicelovens 65 på dagcentre og tilbud jf. 71 etableret på plejehjem som drevet af Ældre- og Handicapforvaltningen. Alle øvrige ansættelsesforhold, der ikke falder ind under de to ovennævnte kategorier. 1.1 SPECIELT OM FAMILIEPLEJE OG DØGNPLEJE JF. SERVICELOVENS 49 OG 64 Når der sker anbringelse af børn og unge efter 49 i lov om social service, skal Odense Kommune godkende den familie, der ansættes som plejefamilie. Før godkendelse bliver udstedt til plejefamilien skal kommunen efter regler fastsat af Justitsministeriet med samtykke fra ansøger om plejetilladelse indhente en straffeattest - der indhentes på den baggrund en 22 - attest, den såkaldte offentlige straffeattest. Med byrådets beslutning af 20. august 2001, vil der samtidig skulle indhentes en 36- attest, fordi plejefamilien i kraft af ansættelsen eller beskæftigelsen er i direkte kontakt med et barn under 15 år. 1.2 PRIVAT DØGNPLEJE Efter det samme regelsæt som nævnt i forrige afsnit kræves det, at Odense Kommune udsteder en plejetilladelse til familien, hvilket indebærer, at der også her skal indhentes en 22-attest med plejefamiliens samtykke. Der vil også her samtidig i kraft af byrådets beslutning af 20. august 2001 skulle indhentes en 36- attest begrundet i, at plejetilladelsen udstedes til en familie, der via beskæftigelsen som plejefamilie er i direkte kontakt med et barn under 15 år. 2. HVILKE ATTESTER OG HVORDAN GØR MAN? Hovedregel: I alle ansættelsessituationer skal der med samtykke fra pågældende ansøger indhentes referencer fra tidligere arbejdsgivere.

3 Indhentelse af attest/straffeattest: Attesttype Omhandler: Hvornår indhente? Hvem indhenter attesten? Hvordan? 36 - attest (se pkt. 2.3) Sædeligh.forbryd. begået mod børn u. 15 år Forældelsesfrist: 20 år Altid ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der via deres job eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn u. 15 år se 1) Ans.stedet indhenter med samtykke Rekvisition og samtykkeerklæring udfyldes, se 2.3. Sendes til Rigspolitichefen se 2) 11 - attest Privat straffeattest (se pkt. 2.1) Overtrædelse af straffeloven f.eks. tyveri, bedrageri, mord, sædeligh.forbryd., afpresning, hærværk, ulovlig omgang med hittegods og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Kan indhentes ved særlig mistanke i øvrige ansættelsesforhold, dvs. hvor der ikke kan/skal indhentes 22- og 36- attest Ans.stedet indhenter med samtykke eller pågældende indhenter selv Samtykkeerklæring udfyldes, se 2.1. Sendes med anmodning om udstedelse af privat straffeattest til Odense Politi Forældelsesfrist: 2-5 år se skematisk oversigt 22 - attest Offentlig straffeattest (se pkt.2.2) Overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og anden lovgivning Forældelsesfrist: 10 år se skematisk oversigt Kan indhentes ved særlig mistanke ved ansættelse /beskæftigelse med direkte kontakt m. børn u. 15 år. Kan indhentes ved ansættelse v. dagtilbud/botilbud for voksne (fysisk og psykisk handicappede) Ans.stedet indhenter med samtykke Rekvisition og samtykkeerklæring udfyldes, se 2.2. Sendes til Rigspolitichefen Skal indhentes v. familiepleje og døgnpleje. Eksempler på overenskomstgrupper hvor en 36-attest kan komme på tale - der kræves direkte kontakt m. børn u. 15 år :

4 Socialrådgivere, psykologer, læger, tekn. servicemedarb., rengørings ass., lærere, ungdomsskolelærere, tandlæger, klinikassistenter, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, køkkenass., husassistenter, fysio- og ergoterapeuter, personlige rådgivere, familiepleje m.fl. Ved ansættelser inden for børn- og ungeområdet anbefales det at indføje følgende i annonceteksten: Der gøres opmærksom på, at der i Odense Kommune er truffet beslutning om, at der i alle tilfælde, hvor der beskæftiges/ansættes personer, der er i direkte kontakt med børn u. 15 år, skal indhentes en såkaldt 36-attest. Attesten omhandler sædelighedsforbrydelser mod børn u. 15 år og indhentes med samtykke fra den person, der tilbydes stillingen. Som det fremgår af den skematiske oversigt ovenfor, er der tre typer af attester, der kan komme på tale at indhente i forbindelse med ansættelse i Odense Kommune: Straffeattester til private attesten Straffeattester til politi og offentlige myndigheder attesten 36 - attesten v. ansættelse/beskæftigelse og direkte kontakt til børn u. 15 år. De nærmere regler om attesterne fremgår af bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Som det fremgår af skemaet nedenfor på side 6, er der forskel på indholdet af de forskellige attester, dvs. hvilke typer lovovertrædelser attesten omfatter, ligesom der er forskel på, hvor længe den enkelte overtrædelse fremgår af attesten. Man bør derfor være opmærksom på, at indhentelse af en straffeattest, hvad enten der er tale om en privat, offentlig eller en 36- attest, ikke giver et fuldkomment billede af straffebilledet på den omhandlede person, og man skal især være opmærksom på, at straffeattester ikke indeholder oplysning om anmeldelser, sigtelser og tiltaler, der ikke fører til domfældelse. Referenceindhentning er derfor det primære hjælpemiddel i ansættelsessituationen. 2.1 STRAFFEATTESTER TIL PRIVATE - 11-ATTESTER Enhver person over 18 år kan henvende sig til politiet og anmode om at få udstedt en privat straffeattest. Straffeattesten er gratis og vil, hvis den er blank, normalt kunne udstedes med det samme mod fremvisning af behørig legitimation dvs. legitimation udstedt af en offentlig myndighed. Straffeattesten kan også udstedes til en anden end personen selv, når blot der er afgivet fuldmagt/samtykke til at indhente attesten. Blanket Samtykke til indhentning af privat straffeattest klik her: udfyldes og sendes til Odense Politi. Den private straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven samt domme og tiltalefrafald for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ( narkotikalovgivningen ). Som eksempel på straffelovsovertrædelser kan nævnes: Tyveri, bedrageri, mord, sædelighedsforbrydelser, afpresning, hærværk, ulovlig omgang med hittegods mv. Skemaet nedenfor s. 6, viser hvor lang tid de enkelte afgørelser bliver stående i registret, men forældelsesfristen er som hovedregel mellem 2 og 5 år.

5 11- attesten anvendes udelukkende i forbindelse med ansættelse af øvrige medarbejdere, og kun hvis der er særlig mistanke. Attesten kan udelukkende indhentes på den person, der tilbydes stillingen. Eksempel på anvendelse: I forbindelse med ansættelsessamtale med en ansøger til en stilling som hjemmehjælper bliver det oplyst, at pågældende har haft mange korte ansættelsesforhold, alle inden for områder, hvor der har været problemer med tyveri fra borgere/kolleger. Ansøger har ved samtalen svaret undvigende på hvorfor, der har været så mange jobskift. Der kan derfor efter en konkret, individuel vurdering siges at foreligge en særlig mistanke, der kan begrunde, at der indhentes en straffeattest. 2.2 STRAFFEATTESTER TIL POLITI ELLER OFFENTLIGE MYNDIGHEDER ATTESTEN Den offentlige straffeattest er kendetegnet ved at have længere forældelsesfrist end den private straffeattest, men kortere forældelsesfrister end 36-attesten, idet forældelsesfristen er 10 år. 22- attesten omhandler også overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, samt overtrædelse af anden lovgivning hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes frihedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, eller hvis der frakendes rettigheder efter straffelovens Den offentlige straffeattest vil alene kunne udleveres til offentlige myndigheder og ikke til private arbejdsgivere. Det er også udelukket, at en ansøger vil kunne få udstedt en 22-attest. Indhentelse af 22-attesten forudsætter, at der foreligger samtykke fra den oplysningerne angår. Blanket Samtykke til indhentning af straffeattest klik her: udfyldes og sendes sammen med blanket Rekvisition af straffeattest Klik her: til Rigspolitichefen.

6 Straffeattester oversigt over forældelsesfrister for private og offentlige straffeattester Afgørelsestyper Privat straffeattest Straffeatte st til politiet m.fl. Sletningstidspunkt beregnes ud fra Straffe- loven Ubetinget straf 5 år 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år 10 år Endelig ophævelse Betinget dom 3 år 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald efter vilkår 2 år 2) 10 år Dato for endelig afgørelse Bøde 2 år 2) 10 år Afgørelsesdato Narko- tikalov Ubetinget straf 5 år 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år 10 år Endelig ophævelse Betinget dom 3 år 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald efter vilkår 2 år 2) 10 år Dato for endelig afgørelse Anden særlov givning Ubetinget straf 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år Endelig ophævelse Betinget dom 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald med vilkår 10 år Dato for endelig afgørelse Frakendelse ubetinget 10 år Frakendelsesudløb

7 Frakendelse betinget 10 år Afgørelsesdato Noter 1) På privat straffeattest ( 11) regnes udskrivningslængden altid fra den faktiske løsladelsesdato 2) På privat straffeattest ( 11) medtages den første bøde eller det første tiltalefrafald med vilkår om UNGDOMSKONTRAKT kun i 1 år, såfremt den pågældende på gerningstidspunktet var under 18 år ATTESTEN Attesten er kendetegnet dels ved alene at vedrøre sædelighedsforbrydelser begået mod børn under 15 år, dels ved, at der kan gå op til 20 år, før afgørelsen slettes af registret og i nogle tilfælde af grove sædelighedsforbrydelser, vil sletning først kunne ske ved den dømtes fyldte 80. år. Derved adskiller 36- attesten fra den offentlige straffeattest, der også omhandler sædelighedsforbrydelser men med en kortere forældelsesfrist. Som eksempler på sædelighedsforbrydelser, der kan være optegnet på en 36-attest kan nævnes: blufærdighedskrænkelse samleje med barn u. 15. år anden kønslig omgang end samleje. Indhentelse af 36-attesten forudsætter samtykke fra den oplysningerne angår. Blanket Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Klik her: udfyldes og sendes sammen med blanket Rekvisition af straffeattest Klik her: til Rigspolitichefen. 2.4 HÅNDTERING AF DE INDHENTEDE ATTESTER Hvis den indhentede attest er blank, kan der ske ansættelse af ansøger. Hvis blanketten ikke er blank og der er anført straf for et eller flere strafbare forhold afhænger konsekvensen heraf, hvilken attest, der er tale om. Hvis der er tale om en 36- attest, der ikke er blank, indebærer byrådets beslutning, at der ikke kan ske ansættelse af ansøger i stillingen, hvilket ansøger skal informeres om ved ansættelsessamtalen. Hvis derimod den private eller den offentlige straffeattest ikke er blank, må den ansvarlige leder tage stilling til, om den pågældende kan ansættes eventuelt efter samråd med personalekontoret. Man kan ikke entydigt fastlægge, hvilke strafbare forhold, der udelukker en ansøger fra en stilling, men en ansøger, der er straffet for en sædelighedsforbrydelse er ikke nødvendigvis afskåret for ansættelse i en administrativ stilling.

8 Det kan heller ikke udelukkes, at en person, der er straffet som 15 årig for tyveri i en alder af 25 vil kunne bestride et job som pædagog på tilfredsstillende vis. Sammenfattende anbefales det, at der i hvert enkelt tilfælde anlægges en konkret individuel vurdering af attesten. Hvis en indhentet attest/straffeattest medfører, at man ikke kan/ønsker at ansætte den pågældende i stillingen, skal denne have skriftlig besked herom. Indrapportering til personalekontoret Af hensyn til en registrering af de tilfælde hvor en indhentet attest/straffeattest medfører, at der ikke sker ansættelse af den pågældende medarbejder i stillingen, skal arbejdsstedet sende en indberetning herom til forvaltningens personalekontor. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger: Hvilken stilling er der tale om Hvilken form for attest er indhentet Hvilket/hvilke strafbare forhold har bevirket, at der ikke er sket ansættelse. Der må ikke ske indberetning af navn og cpr. nr. 3. VEJLEDNING FOR REFERENCEINDHENTNING Indhentelse af referencer følger altid umiddelbart efter, at der har være afholdt ansættelsessamtale. Formålet med at indhente referencer er at tydeliggøre/afklare det billede samtaleudvalget har dannet sig under samtalen med den pågældende medarbejder. Derfor er det også vigtigt, at samtaleudvalget/leder af ansættelsessamtalen forud for samtalen har gjort sig klart, om den pågældendes profil ifølge ansøgningen matcher de krav man stiller til kvalifikationer, alder m.v., fordi formålet med samtalen bl.a. er, at forsøge at afdække om de oplysninger, ansøger har anført i ansøgningen, er i overensstemmelse med sandheden, f.eks. den reelle motivation til at søge stillingen, om der er ufortalte sider af den pågældende, som ikke er oplyst ect. Indhentelsen af referencer skal medvirke til at tydeliggøre det billede, der har vist sig ved samtalen. Ved referenceindhentning kan man få en nuværende eller tidligere chefs opfattelse af hvordan personen er i arbejdssituationen, om pågældende er god til at samarbejde med kolleger/overordnede/underordnede. Bemærk, at det ikke er tilladt at indhente oplysninger om en ansøgers sygefravær, der henvises til lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet 2, der har følgende ordlyd: En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider af eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Af loven følger, at det ikke under en ansættelsesamtale er tilladt at spørge til ansøgers hidtidige sygefravær, medmindre det har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. Som eksempel kan nævnes, at det er tilladt at spørge en hjemmehjælper, om hun har dårlig ryg, fordi det er af betydning for om hun kan passe jobbet og udføre de eventuelle løfteopgaver, der er forbundet med det.

9 Omvendt er det ikke tilladt under en ansættelsesamtale at spørge til ansøgers sygefravær generelt, fordi almindeligt sygefravær ikke har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. 3.1 REFERENCESAMTALEN Referenceindhentning kan kun ske med ansøgers samtykke Forbered 4-6 spørgsmål Forsøg at indhente mindst to referencer Personen, der udtaler sig skal alene udtale sig i forhold til egen erfaring/vurdering af ansøgeren, ikke vurdere på dennes evne til bestride det nye job Vær opmærksom på skamros - nuværende arbejdsgiver vil gerne af med pågældende medarbejder Vær opmærksom på negativ omtale - hvor en arbejdsgiver nødigt vil af med medarbejderen Vær opmærksom på forskelle i det miljø pågældende ansøger kommer fra og det eventuelt fremtidige miljø - jo større forskelle jo mindre værdi har referencen. 3.2 SAMTYKKE Samtykket til at kontakte tidligere arbejdsgivere behøver ikke at være skriftligt. Det kan være mundtligt, når blot man sikrer sig at én eller flere i samtaleudvalget overhører ansøgers mundtlige accept af, at der tages kontakt til tidligere arbejdsgivere. 3.3 HVIS ANSØGER IKKE ØNSKER AT GIVE SAMTYKKE TIL REFERENCEINDHENTNING En umiddelbar reaktion på, at en ansøger ikke ønsker at opgive referencer kan være, at man på den baggrund ikke ønsker at ansætte pågældende. I stedet bør man søge at afdække hvorfor ansøger ikke ønsker at give samtykke. Det manglende samtykke kan jo skyldes, at ansøgeren af hensyn til det fremtidige samarbejde, hvis pågældende ikke tilbydes den søgte stilling, ikke er interesseret i at nuværende arbejdsgiver bliver informeret om, at pågældende søger væk - eller at ansøger frygter, at chefen, for at beholde medarbejderen, kunne forfalde til at afgive en negativ udtalelse. 3.4 NOTATPLIGT OG PARTSHØRINGSPLIGT: Når ansøgningen behandles, og der indhentes referencer, vil der på baggrund af den samlede mængde af oplysninger blive truffet en afgørelse; enten ønsker man at tilbyde pågældende stillingen ellers meddeler man ansøger et afslag. Hvis der indhentes en negativ reference på en ansøger og referencens indhold er udslagsgivende for, at man vælger ikke at ansætte pågældende, vil der skulle udarbejdes et notat om referencens indhold. Dette er en konsekvens af 6 i lov om offentlighed i forvaltningen om notatpligt, bestemmelsen har følgende ordlyd: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter...

10 Der vil samtidig, fordi den negative reference har afgørende og væsentlig betydning for sagens afgørelse skulle ske partshøring efter forvaltningslovens 19. ( 19 gælder kun, hvis oplysningen er til ugunst for parten). Sagt på en anden måde; hvis man inden indhentelse af referencen havde tænkt sig at tilbyde pågældende stillingen, men referencen gør, at man beslutter sig for ikke at ansætte pågældende ansøger, er der tale om at oplysningen(referencen) har væsentlig og afgørende betydning for sagen. Der er derfor notatpligt og ansøger skal have mulighed for at udtale sig om oplysningen før den endelige afgørelse træffes. Omvendt vil der også være notatpligt, men ikke høringspligt ved en positiv reference, som bevirker, at en medarbejder man som udgangspunkt ikke havde tænkt sig at ansætte alligevel bliver tilbudt stillingen. (Der træffes også her en afgørelse). Generelt anbefales det fra KL at gøre notater i personalesager, selvom der ikke træffes en afgørelse på baggrund af de modtagne oplysninger.

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune

Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune Indhentning af straffeattester i Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendt af Direktionen den 20. november 2006 Ændret redaktionelt den 17. januar 2007 (blankethenvisning) INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Hvorfor straffeattester

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Esbjerg Kommune bruger straffeattester for at skabe størst mulig tryghed for brugere, borgere og medarbejdere.

Esbjerg Kommune bruger straffeattester for at skabe størst mulig tryghed for brugere, borgere og medarbejdere. STRAFFEATTEST Esbjerg Kommune bruger straffeattester for at skabe størst mulig tryghed for brugere, borgere og medarbejdere. Alle nyansættelser ved Esbjerg Kommune, uanset varighed, er betinget af, at

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Straffeattest Børneattest... 6

Straffeattest Børneattest... 6 Oktober 2017 Koncern HR, Psykiatri og Social Nina Skarum og Anne-Marie Poulsen ESDH sagsnummer: 1-31-77-133-09 Indhold Generelt om indhentning og behandling af børne- og straffeattester... 2 Hvornår skal

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER

NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER NOTAT OM BØRNEATTESTER OG STRAFFEATTESTER Dette notat beskriver hvornår kommunen har pligt til at indhente en børneattest i forbindelse med ansættelser i kommunen. Notatet vil også beskrive hvad kommunen

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. M I N I S T E R I E T Kulturministeriet Departementalt udkast 23. september 2004 Forslag til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. 1. Loven gælder for offentlige

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget L 72 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. april 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2004-2200-21 Sagsbeh.: abt Fil-navn: LKS/FT-beh./Spm7.L72.svar Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72),

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere