PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune Specielt om familiepleje og døgnpleje jf. servicelovens 49 og 64 Privat døgnpleje Hvilke attester og hvordan gør man? Straffeattester til private - 11-attesten Straffeattester til politi eller offentlige myndigheder attesten -36- attesten Håndtering af de indhentede attester Vejledning for referenceindhentning Referencesamtalen Samtykke Hvis ansøger ikke ønsker at give samtykke til referenceindhentning Notatpligt og partshøringspligt BRUG AF STRAFFEATTESTER OG REFERENCER VED ANSÆTTELSE I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommune er der truffet følgende beslutninger om brug af referencer og indhentelse af straffeattester: Økonomiudvalget besluttede den 14. april 1999, at der som udgangspunkt ikke indhentes straffeattester ved nyansættelser i Odense Kommune, men at ansættelsesstedet i stedet skal indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Kun i tilfælde af særlig mistanke vil man kunne anmode ansøger om, at der indhentes en straffeattest. Byrådet besluttede på mødet den 20. august 2001, at ansættelsesstedet til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der via deres job eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år skal indhente oplysning om, om den pågældende er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn.

2 Oplysningen indhentes kun for den person, som ansættelsesstedet efter en ansættelsessamtale finder bedst kvalificeret til ansættelse. Der er tale om følgende kategorier af ansættelsesforhold, hvor reglerne om referenceindhentning og indhentelse af straffeattester finder anvendelse: Ansættelse eller beskæftigelse inden for børn- og ungeområdet - hvor der er direkte kontakt med børn under 15 år. Ansættelse v. dagtilbud/botilbud for voksne (fysisk/psykisk handicappede) efter servicelovens 65, 71, 73, og 88. Eksempelvis bosteder for fysisk handicappede jf. servicelovens 73, dagtilbud for fysisk handicappede jf. 87 og 88, som etableret og drevet af Handicap- og Psykiatriafdelingen. Hertil kommer tilbud jf. servicelovens 65 på dagcentre og tilbud jf. 71 etableret på plejehjem som drevet af Ældre- og Handicapforvaltningen. Alle øvrige ansættelsesforhold, der ikke falder ind under de to ovennævnte kategorier. 1.1 SPECIELT OM FAMILIEPLEJE OG DØGNPLEJE JF. SERVICELOVENS 49 OG 64 Når der sker anbringelse af børn og unge efter 49 i lov om social service, skal Odense Kommune godkende den familie, der ansættes som plejefamilie. Før godkendelse bliver udstedt til plejefamilien skal kommunen efter regler fastsat af Justitsministeriet med samtykke fra ansøger om plejetilladelse indhente en straffeattest - der indhentes på den baggrund en 22 - attest, den såkaldte offentlige straffeattest. Med byrådets beslutning af 20. august 2001, vil der samtidig skulle indhentes en 36- attest, fordi plejefamilien i kraft af ansættelsen eller beskæftigelsen er i direkte kontakt med et barn under 15 år. 1.2 PRIVAT DØGNPLEJE Efter det samme regelsæt som nævnt i forrige afsnit kræves det, at Odense Kommune udsteder en plejetilladelse til familien, hvilket indebærer, at der også her skal indhentes en 22-attest med plejefamiliens samtykke. Der vil også her samtidig i kraft af byrådets beslutning af 20. august 2001 skulle indhentes en 36- attest begrundet i, at plejetilladelsen udstedes til en familie, der via beskæftigelsen som plejefamilie er i direkte kontakt med et barn under 15 år. 2. HVILKE ATTESTER OG HVORDAN GØR MAN? Hovedregel: I alle ansættelsessituationer skal der med samtykke fra pågældende ansøger indhentes referencer fra tidligere arbejdsgivere.

3 Indhentelse af attest/straffeattest: Attesttype Omhandler: Hvornår indhente? Hvem indhenter attesten? Hvordan? 36 - attest (se pkt. 2.3) Sædeligh.forbryd. begået mod børn u. 15 år Forældelsesfrist: 20 år Altid ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der via deres job eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn u. 15 år se 1) Ans.stedet indhenter med samtykke Rekvisition og samtykkeerklæring udfyldes, se 2.3. Sendes til Rigspolitichefen se 2) 11 - attest Privat straffeattest (se pkt. 2.1) Overtrædelse af straffeloven f.eks. tyveri, bedrageri, mord, sædeligh.forbryd., afpresning, hærværk, ulovlig omgang med hittegods og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer Kan indhentes ved særlig mistanke i øvrige ansættelsesforhold, dvs. hvor der ikke kan/skal indhentes 22- og 36- attest Ans.stedet indhenter med samtykke eller pågældende indhenter selv Samtykkeerklæring udfyldes, se 2.1. Sendes med anmodning om udstedelse af privat straffeattest til Odense Politi Forældelsesfrist: 2-5 år se skematisk oversigt 22 - attest Offentlig straffeattest (se pkt.2.2) Overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer og anden lovgivning Forældelsesfrist: 10 år se skematisk oversigt Kan indhentes ved særlig mistanke ved ansættelse /beskæftigelse med direkte kontakt m. børn u. 15 år. Kan indhentes ved ansættelse v. dagtilbud/botilbud for voksne (fysisk og psykisk handicappede) Ans.stedet indhenter med samtykke Rekvisition og samtykkeerklæring udfyldes, se 2.2. Sendes til Rigspolitichefen Skal indhentes v. familiepleje og døgnpleje. Eksempler på overenskomstgrupper hvor en 36-attest kan komme på tale - der kræves direkte kontakt m. børn u. 15 år :

4 Socialrådgivere, psykologer, læger, tekn. servicemedarb., rengørings ass., lærere, ungdomsskolelærere, tandlæger, klinikassistenter, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sundhedsplejersker, køkkenass., husassistenter, fysio- og ergoterapeuter, personlige rådgivere, familiepleje m.fl. Ved ansættelser inden for børn- og ungeområdet anbefales det at indføje følgende i annonceteksten: Der gøres opmærksom på, at der i Odense Kommune er truffet beslutning om, at der i alle tilfælde, hvor der beskæftiges/ansættes personer, der er i direkte kontakt med børn u. 15 år, skal indhentes en såkaldt 36-attest. Attesten omhandler sædelighedsforbrydelser mod børn u. 15 år og indhentes med samtykke fra den person, der tilbydes stillingen. Som det fremgår af den skematiske oversigt ovenfor, er der tre typer af attester, der kan komme på tale at indhente i forbindelse med ansættelse i Odense Kommune: Straffeattester til private attesten Straffeattester til politi og offentlige myndigheder attesten 36 - attesten v. ansættelse/beskæftigelse og direkte kontakt til børn u. 15 år. De nærmere regler om attesterne fremgår af bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Som det fremgår af skemaet nedenfor på side 6, er der forskel på indholdet af de forskellige attester, dvs. hvilke typer lovovertrædelser attesten omfatter, ligesom der er forskel på, hvor længe den enkelte overtrædelse fremgår af attesten. Man bør derfor være opmærksom på, at indhentelse af en straffeattest, hvad enten der er tale om en privat, offentlig eller en 36- attest, ikke giver et fuldkomment billede af straffebilledet på den omhandlede person, og man skal især være opmærksom på, at straffeattester ikke indeholder oplysning om anmeldelser, sigtelser og tiltaler, der ikke fører til domfældelse. Referenceindhentning er derfor det primære hjælpemiddel i ansættelsessituationen. 2.1 STRAFFEATTESTER TIL PRIVATE - 11-ATTESTER Enhver person over 18 år kan henvende sig til politiet og anmode om at få udstedt en privat straffeattest. Straffeattesten er gratis og vil, hvis den er blank, normalt kunne udstedes med det samme mod fremvisning af behørig legitimation dvs. legitimation udstedt af en offentlig myndighed. Straffeattesten kan også udstedes til en anden end personen selv, når blot der er afgivet fuldmagt/samtykke til at indhente attesten. Blanket Samtykke til indhentning af privat straffeattest klik her: udfyldes og sendes til Odense Politi. Den private straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven samt domme og tiltalefrafald for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ( narkotikalovgivningen ). Som eksempel på straffelovsovertrædelser kan nævnes: Tyveri, bedrageri, mord, sædelighedsforbrydelser, afpresning, hærværk, ulovlig omgang med hittegods mv. Skemaet nedenfor s. 6, viser hvor lang tid de enkelte afgørelser bliver stående i registret, men forældelsesfristen er som hovedregel mellem 2 og 5 år.

5 11- attesten anvendes udelukkende i forbindelse med ansættelse af øvrige medarbejdere, og kun hvis der er særlig mistanke. Attesten kan udelukkende indhentes på den person, der tilbydes stillingen. Eksempel på anvendelse: I forbindelse med ansættelsessamtale med en ansøger til en stilling som hjemmehjælper bliver det oplyst, at pågældende har haft mange korte ansættelsesforhold, alle inden for områder, hvor der har været problemer med tyveri fra borgere/kolleger. Ansøger har ved samtalen svaret undvigende på hvorfor, der har været så mange jobskift. Der kan derfor efter en konkret, individuel vurdering siges at foreligge en særlig mistanke, der kan begrunde, at der indhentes en straffeattest. 2.2 STRAFFEATTESTER TIL POLITI ELLER OFFENTLIGE MYNDIGHEDER ATTESTEN Den offentlige straffeattest er kendetegnet ved at have længere forældelsesfrist end den private straffeattest, men kortere forældelsesfrister end 36-attesten, idet forældelsesfristen er 10 år. 22- attesten omhandler også overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, samt overtrædelse af anden lovgivning hvis der, betinget eller ubetinget, idømmes frihedsstraf, eller straffastsættelsen udsættes, eller hvis der frakendes rettigheder efter straffelovens Den offentlige straffeattest vil alene kunne udleveres til offentlige myndigheder og ikke til private arbejdsgivere. Det er også udelukket, at en ansøger vil kunne få udstedt en 22-attest. Indhentelse af 22-attesten forudsætter, at der foreligger samtykke fra den oplysningerne angår. Blanket Samtykke til indhentning af straffeattest klik her: udfyldes og sendes sammen med blanket Rekvisition af straffeattest Klik her: til Rigspolitichefen.

6 Straffeattester oversigt over forældelsesfrister for private og offentlige straffeattester Afgørelsestyper Privat straffeattest Straffeatte st til politiet m.fl. Sletningstidspunkt beregnes ud fra Straffe- loven Ubetinget straf 5 år 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år 10 år Endelig ophævelse Betinget dom 3 år 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald efter vilkår 2 år 2) 10 år Dato for endelig afgørelse Bøde 2 år 2) 10 år Afgørelsesdato Narko- tikalov Ubetinget straf 5 år 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år 10 år Endelig ophævelse Betinget dom 3 år 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald efter vilkår 2 år 2) 10 år Dato for endelig afgørelse Anden særlov givning Ubetinget straf 10 år Prøvetids udløb eller dato for løsladelse 1) Foranstaltninger efter år Endelig ophævelse Betinget dom 10 år Afgørelsesdato Tiltalefrafald med vilkår 10 år Dato for endelig afgørelse Frakendelse ubetinget 10 år Frakendelsesudløb

7 Frakendelse betinget 10 år Afgørelsesdato Noter 1) På privat straffeattest ( 11) regnes udskrivningslængden altid fra den faktiske løsladelsesdato 2) På privat straffeattest ( 11) medtages den første bøde eller det første tiltalefrafald med vilkår om UNGDOMSKONTRAKT kun i 1 år, såfremt den pågældende på gerningstidspunktet var under 18 år ATTESTEN Attesten er kendetegnet dels ved alene at vedrøre sædelighedsforbrydelser begået mod børn under 15 år, dels ved, at der kan gå op til 20 år, før afgørelsen slettes af registret og i nogle tilfælde af grove sædelighedsforbrydelser, vil sletning først kunne ske ved den dømtes fyldte 80. år. Derved adskiller 36- attesten fra den offentlige straffeattest, der også omhandler sædelighedsforbrydelser men med en kortere forældelsesfrist. Som eksempler på sædelighedsforbrydelser, der kan være optegnet på en 36-attest kan nævnes: blufærdighedskrænkelse samleje med barn u. 15. år anden kønslig omgang end samleje. Indhentelse af 36-attesten forudsætter samtykke fra den oplysningerne angår. Blanket Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Klik her: udfyldes og sendes sammen med blanket Rekvisition af straffeattest Klik her: til Rigspolitichefen. 2.4 HÅNDTERING AF DE INDHENTEDE ATTESTER Hvis den indhentede attest er blank, kan der ske ansættelse af ansøger. Hvis blanketten ikke er blank og der er anført straf for et eller flere strafbare forhold afhænger konsekvensen heraf, hvilken attest, der er tale om. Hvis der er tale om en 36- attest, der ikke er blank, indebærer byrådets beslutning, at der ikke kan ske ansættelse af ansøger i stillingen, hvilket ansøger skal informeres om ved ansættelsessamtalen. Hvis derimod den private eller den offentlige straffeattest ikke er blank, må den ansvarlige leder tage stilling til, om den pågældende kan ansættes eventuelt efter samråd med personalekontoret. Man kan ikke entydigt fastlægge, hvilke strafbare forhold, der udelukker en ansøger fra en stilling, men en ansøger, der er straffet for en sædelighedsforbrydelse er ikke nødvendigvis afskåret for ansættelse i en administrativ stilling.

8 Det kan heller ikke udelukkes, at en person, der er straffet som 15 årig for tyveri i en alder af 25 vil kunne bestride et job som pædagog på tilfredsstillende vis. Sammenfattende anbefales det, at der i hvert enkelt tilfælde anlægges en konkret individuel vurdering af attesten. Hvis en indhentet attest/straffeattest medfører, at man ikke kan/ønsker at ansætte den pågældende i stillingen, skal denne have skriftlig besked herom. Indrapportering til personalekontoret Af hensyn til en registrering af de tilfælde hvor en indhentet attest/straffeattest medfører, at der ikke sker ansættelse af den pågældende medarbejder i stillingen, skal arbejdsstedet sende en indberetning herom til forvaltningens personalekontor. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger: Hvilken stilling er der tale om Hvilken form for attest er indhentet Hvilket/hvilke strafbare forhold har bevirket, at der ikke er sket ansættelse. Der må ikke ske indberetning af navn og cpr. nr. 3. VEJLEDNING FOR REFERENCEINDHENTNING Indhentelse af referencer følger altid umiddelbart efter, at der har være afholdt ansættelsessamtale. Formålet med at indhente referencer er at tydeliggøre/afklare det billede samtaleudvalget har dannet sig under samtalen med den pågældende medarbejder. Derfor er det også vigtigt, at samtaleudvalget/leder af ansættelsessamtalen forud for samtalen har gjort sig klart, om den pågældendes profil ifølge ansøgningen matcher de krav man stiller til kvalifikationer, alder m.v., fordi formålet med samtalen bl.a. er, at forsøge at afdække om de oplysninger, ansøger har anført i ansøgningen, er i overensstemmelse med sandheden, f.eks. den reelle motivation til at søge stillingen, om der er ufortalte sider af den pågældende, som ikke er oplyst ect. Indhentelsen af referencer skal medvirke til at tydeliggøre det billede, der har vist sig ved samtalen. Ved referenceindhentning kan man få en nuværende eller tidligere chefs opfattelse af hvordan personen er i arbejdssituationen, om pågældende er god til at samarbejde med kolleger/overordnede/underordnede. Bemærk, at det ikke er tilladt at indhente oplysninger om en ansøgers sygefravær, der henvises til lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet 2, der har følgende ordlyd: En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider af eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Af loven følger, at det ikke under en ansættelsesamtale er tilladt at spørge til ansøgers hidtidige sygefravær, medmindre det har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. Som eksempel kan nævnes, at det er tilladt at spørge en hjemmehjælper, om hun har dårlig ryg, fordi det er af betydning for om hun kan passe jobbet og udføre de eventuelle løfteopgaver, der er forbundet med det.

9 Omvendt er det ikke tilladt under en ansættelsesamtale at spørge til ansøgers sygefravær generelt, fordi almindeligt sygefravær ikke har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. 3.1 REFERENCESAMTALEN Referenceindhentning kan kun ske med ansøgers samtykke Forbered 4-6 spørgsmål Forsøg at indhente mindst to referencer Personen, der udtaler sig skal alene udtale sig i forhold til egen erfaring/vurdering af ansøgeren, ikke vurdere på dennes evne til bestride det nye job Vær opmærksom på skamros - nuværende arbejdsgiver vil gerne af med pågældende medarbejder Vær opmærksom på negativ omtale - hvor en arbejdsgiver nødigt vil af med medarbejderen Vær opmærksom på forskelle i det miljø pågældende ansøger kommer fra og det eventuelt fremtidige miljø - jo større forskelle jo mindre værdi har referencen. 3.2 SAMTYKKE Samtykket til at kontakte tidligere arbejdsgivere behøver ikke at være skriftligt. Det kan være mundtligt, når blot man sikrer sig at én eller flere i samtaleudvalget overhører ansøgers mundtlige accept af, at der tages kontakt til tidligere arbejdsgivere. 3.3 HVIS ANSØGER IKKE ØNSKER AT GIVE SAMTYKKE TIL REFERENCEINDHENTNING En umiddelbar reaktion på, at en ansøger ikke ønsker at opgive referencer kan være, at man på den baggrund ikke ønsker at ansætte pågældende. I stedet bør man søge at afdække hvorfor ansøger ikke ønsker at give samtykke. Det manglende samtykke kan jo skyldes, at ansøgeren af hensyn til det fremtidige samarbejde, hvis pågældende ikke tilbydes den søgte stilling, ikke er interesseret i at nuværende arbejdsgiver bliver informeret om, at pågældende søger væk - eller at ansøger frygter, at chefen, for at beholde medarbejderen, kunne forfalde til at afgive en negativ udtalelse. 3.4 NOTATPLIGT OG PARTSHØRINGSPLIGT: Når ansøgningen behandles, og der indhentes referencer, vil der på baggrund af den samlede mængde af oplysninger blive truffet en afgørelse; enten ønsker man at tilbyde pågældende stillingen ellers meddeler man ansøger et afslag. Hvis der indhentes en negativ reference på en ansøger og referencens indhold er udslagsgivende for, at man vælger ikke at ansætte pågældende, vil der skulle udarbejdes et notat om referencens indhold. Dette er en konsekvens af 6 i lov om offentlighed i forvaltningen om notatpligt, bestemmelsen har følgende ordlyd: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter...

10 Der vil samtidig, fordi den negative reference har afgørende og væsentlig betydning for sagens afgørelse skulle ske partshøring efter forvaltningslovens 19. ( 19 gælder kun, hvis oplysningen er til ugunst for parten). Sagt på en anden måde; hvis man inden indhentelse af referencen havde tænkt sig at tilbyde pågældende stillingen, men referencen gør, at man beslutter sig for ikke at ansætte pågældende ansøger, er der tale om at oplysningen(referencen) har væsentlig og afgørende betydning for sagen. Der er derfor notatpligt og ansøger skal have mulighed for at udtale sig om oplysningen før den endelige afgørelse træffes. Omvendt vil der også være notatpligt, men ikke høringspligt ved en positiv reference, som bevirker, at en medarbejder man som udgangspunkt ikke havde tænkt sig at ansætte alligevel bliver tilbudt stillingen. (Der træffes også her en afgørelse). Generelt anbefales det fra KL at gøre notater i personalesager, selvom der ikke træffes en afgørelse på baggrund af de modtagne oplysninger.

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011

2011 20-3. Bortvisning på grund af straffedom. 13. april 2011 2011 20-3 Bortvisning på grund af straffedom En læge klagede til ombudsmanden over at han på grund af en straffedom var blevet bortvist fra en stilling på et sygehus. Ombudsmanden kunne ikke kritisere

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere