Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg"

Transkript

1 KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010

2 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4 BO-VESTs repræsentantskab.. 4 BO-VESTs bestyrelse. 5 Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen. Administrationen og ejendomskontorerne.. 6 Boligorganisationerne. 7 Organisationsbestyrelserne.. 7 Boligorganisationernes øverste myndighed 7 Boligafdelingen.. 8 Afdelingsmødet/beboermødet 8 Afdelingsbestyrelsen... 8 Nyttige publikationer fra BL 9 Konkrete eksempler på kompetencefordeling 10 - Budgetkontrol, afdelingsbudgetter Boligsocialt arbejde Indkøb i boligafdelingerne 13 - Etablering af driftsfællesskaber Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Valg af vedligeholdsordning Personale, ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling 17 2

3 BAGGRUND OG FORMÅL I målsætningsprogrammet for BO-VEST er det nævnt som en målsætning for BO-VEST : at præcisere beføjelserne mellem på den ene side de tre boligorganisationers bestyrelser og på den anden side BO-VESTs bestyrelse samt beføjelser for afdelingsbestyrelserne i forhold til driften. Og i BO-VESTs handlingsprogram for er opgaven præciseret til at omfatte følgende: - afklare og beskrive kompetenceforhold mellem organisationsbestyrelser og bestyrelsen for BO-VEST. - beskrive afgrænsningen mellem beboerdemokratiets og administrationens kompetencer. Formål Formålet med kompetenceudvalgets arbejde er at gøre kompetencefordelingen klar, så det i konkrete situationer er entydigt, hvem der har ret og pligt til at handle og træffe beslutninger, og hvem der evt. bør orienteres om beslutninger og/eller høres, inden beslutninger træffes. Udvalget Fra VA: Vinie Hansen og Biba Schwoon Fra Tranemosegård: Dorthe Larsen og Stig Rasmussen Fra AB: Karl Neumann og Kirsten Poulsen Fra medarbejdersiden: Thomas Green-Andersen og Henrik Pedersen Fra administrationen: Danny Andersen, Anita Kjeldsen og Jette Stenholt Rapportering Udvalget samler beskrivelserne i denne rapport, som fremlægges på repræsentantskabsmødet den 24. juni. Indhold Rapporten indledes med en kort beskrivelse af, hvilke opgaver administrationsorganisationen BO-VEST er etableret for at udføre. Dernæst listes de vigtigste ansvarsområder for repræsentantskabet og BO-VESTs bestyrelse, herunder en præcisering af hvor snitfladen går mellem bestyrelse og administration/ledelse, samt organisationsbestyrelsers, repræsentantskabers og generalforsamlingens kompetenceområder. Efterfølgende beskrives kompetenceforhold i afdelingerne, og til slut præsenteres konkrete eksempler på beslutningsveje. 3

4 DEN ALMENE ADMINISTRATIONSORGANISATION BO-VEST AB, Tranemosegård og VA har oprettet den almene administrationsorganisationen BO-VEST til at tage sig af den løbende administration dvs. alle de ydelser, der fremgår af ydelseskataloget. Det drejer sig om: Administration i forbindelse med boligorganisationerne (AB, Tranemosegård, VA) Administration i forbindelse med boligorganisationernes afdelinger i drift (de 36) Administration i forbindelse med nybyggeri Administration i forbindelse med ombygninger Administration i forbindelse med renovering Administration i forbindelse med sideaktiviteter Administration i forbindelse med boligsociale projekter (jf. forretningsføreraftalen 1) BO-VESTs arbejde styres/godkendes/ besluttes på det helt overordnede niveau af repræsentantskabet, som er den øverste myndighed. BO-VESTs bestyrelse har den overordnede ledelse af administrationsorganisationen, dvs. træffer beslutninger om rammerne for, hvordan BO-VESTs ledelse skal køre administrationsorganisationen. Administrationen består af en central del, som rent fysisk er placeret på Malervangen 1 og en decentral del, som fysisk hører til på ejendomskontorerne. BO-VESTs repræsentantskab BO-VESTs øverste myndighed er repræsentantskabet. Her ligger ansvaret for den helt overordnede politik vedrørende administration, byggeri, vedtægter m.v.. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende emner: Organisationens administrationspolitik Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme Ændring af vedtægterne Optagelse af nye medlemmer Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri (dvs. administrativt byggeri) Opløsning af selskabet Samt godkender årsregnskab og beretning (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 3 og 4) Et eller flere områder kan dog delegeres til BO-VEST-bestyrelsen (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 5). 4

5 BO-VESTs bestyrelse Kompetenceområderne for BO-VESTs bestyrelse er at: Ansætte en direktør i BO-VEST Vedtage politikker, som BO-VEST skal arbejde efter, herunder bl.a.: visioner, målsætninger og handlingsprogram personalepolitik servicepolitik Sikre ansvarlig drift gennem : budgetter og regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning god ledelse i overensstemmelse med vedtægter og gældende lovgivning god økonomi BO-VEST opfylder medlemmernes, dvs. AB s Tranemosegårds og VA s forventninger / krav Desuden skal bestyrelsen tage beslutning om væsentlige emner som køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån, optagelse af nye medlemmer, indgåelse eller opsigelse af administrationsaftaler, større investeringer, organisationsstruktur, anlæggelse af retssager af væsentlig karakter/økonomisk betydning, og ansættelse og afskedigelse af ledelsesgruppen. (Forretningsordenen for BO-VESTs bestyrelse 10). Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen I samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen er fordelingen den, at bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende rammer, retningslinjer og overordnede politikker for arbejdets udførelse samt følger op på, at der leves op til kravene, og at de planlagte resultater nås. Mens direktøren bestemmer, hvordan administrationen i detaljer når frem til resultaterne, bl.a. hvilke medarbejdere (ud over den øverste ledelse) der skal ansættes, hvordan arbejdet organiseres, og hvordan arbejdsmetoder og forretningsgange udformes (Se illustrationen). Direktøren Opfylder kravene, lever op til politikker (hvilke medarbejdere skal anvendes, hvilke arbejdsprocesser, metoder osv.). Leverer ydelser, orienterer løbende BO-VESTbestyrelse - Stiller krav - Vedtager politikker BO-VEST- bestyrelsen - Tjekker Resultater, - evaluerer BO-VEST-bestyrelsen får idéer til nye krav og ønsker - bl.a. gennem inspiration fra organisationerne Da AB, Tranemosegård og VA hver især havde deres egen administration, varetog deres bestyrelser den funktion, som BO-VESTs bestyrelse nu har. C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 5

6 Administrationen og Ejendomskontorerne AB, Tranemosegård og VA har som nævnt tidligere via aftalen med BO-VEST overdraget den løbende administration af boligorganisationerne og deres afdelinger i drift samt administration af nybyggeri, ombygninger, renoveringer, sideaktiviteter m.v. Af BO-VESTs ydelsesbeskrivelse fremgår, hvilke ydelser der leveres for administrationsbidraget, og hvilke tillægsydelser der kan tilkøbes fra administrationen. Desuden fremgår en oplistning af hvilke opgaver der leveres af ejendomskontoret. Administrationens leverer: BO-VEST ydelsesbeskrivelse oplister ydelser under standardpakken (det man får for administrationsbidraget) inden for: - Udlejning - Assistance til bestyrelser, repræsentantskab, generalforsamling og udvalg - Økonomi - Ledelse, administration og jura - Kommunikation Samt tillægsydelser inden for: - Teknik & Drift - Byggeadministration - Miljø - Kommunikation - Boligsociale aktiviteter - Beboerdemokrati - Anden administration Ejendomskontorernes leverer: BO-VESTs ydelsesbeskrivelse omfatter bl.a. en beskrivelse af hvilke ydelser der leveres af ejendomskontorerne inden for: - Personale - Vedligehold - Økonomi - Flyttesagsbehandling - Øvrigt tilsyn - Beboerservice - Ad hoc-opgaver - Møder - Drift - Opgaver, der aftales i boligafdelingen 6

7 BOLIGORGANISATIONERNE Organisationsbestyrelserne Det, der nu er organisationsbestyrelsernes kompetenceområder, er bl.a.: Overordnet ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger (Forpligtigelsen til administration udøves via den indgåede administrationsaftale med BO-VEST). Vedtagelse af organisationens budget Godkendelse af organisationens regnskab Godkendelse af afdelingernes regnskaber og budgetter Forpligtelse af organisationen og dens afdelinger ved underskrifter (kan også give direktør fuldmagt til dette) Beslutninger om f.eks. udlejningsregler, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelinger og boliger Det er således organisationsbestyrelsen, der har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for boligorganisationens drift. Har organisationsbestyrelserne ønsker og krav til administrationsorganisationens arbejde, f.eks. de ydelser, der skal leveres, skal de formelt set rette henvendelse til BO-VESTs bestyrelse, hvis det ikke kan rummes inden for de allerede aftale rammer, f.eks. tillægsydelserne i ydelseskataloget. I praksis vil organisationsbestyrelsen henvende sig direkte til administrationen, som hvis det er nødvendigt - indhenter beslutninger hos BO-VESTs bestyrelse. Boligorganisationernes øverste myndighed: Den øverste myndighed - for AB og Tranemosegård er repræsentantskabet og for VA generalforsamlingen - har den endelige beslutning, når det gælder bl.a.: Ændring af aftaler om administrationen (forretningsfører eller administrationsorganisation) Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Godkendelse af organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning Godkendelse af organisationens budget Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Nedlæggelse af en afdeling Godkendelse af sammenlægning af boligorganisationens afdelinger inden for samme kommune (skal først godkendes på respektive afdelingsmøder) 7

8 BOLIGAFDELINGEN Boligafdelingernes øverste myndighed er afdelingsmødet. Afdelingsmødets/beboermødets beslutningskompetence dækker bl.a.: Godkendelse af afdelingens driftsbudget Beslutning om hvorvidt årsregnskab skal godkendes af afdelingsmødet og i givet fald godkendelse af regnskabet Godkendelse af iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning) Godkendelse af sammenlægning med anden af boligorganisationens afdelinger inden for kommunen Husorden for afdelingen Uddelegering af kompetence til udvalg og afdelingsbestyrelse Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens beslutningskompetence dækker bl.a. Godkendelse af driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab, (jf. 18 i bek. Nr 1299 af om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger) Forelæggelse af driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Forelæggelse af overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse inden iværksættelse, inden for lovens rammer Afdelingsbestyrelsen ikke har noget økonomisk og juridisk ansvar. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Det er administrationens/ejendomskontorets arbejdsområde. Afdelingsbestyrelsen kan disponere i begrænset omfang inden for egne konti. Kommandovejen mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelser og administration/ejendomskontor er: Afdelingsbestyrelsen foreslår Afdelingsmødet beslutter Administrationen udfører Afdelingsbestyrelsen følger op og evaluerer C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 8

9 Nyttige publikationer fra BL om organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsens arbejde Om Organisationsbestyrelsens arbejde Om afdelingsbestyrelsens arbejde Pjecerne er udarbejdet inden den nye lovgivning trådte i kraft, hvorfor bl.a. pjecens beskrivelse af udlejningsreglerne ikke er helt opdateret. Men der er mange nyttige informationer i pjecerne. 9

10 Konkrete eksempler på kompetencefordeling For at illustrere kompetencefordelingen er et antal udvalgte konkrete opgaveområder beskrevet på følgende sider med hensyn til: - Særlige forhold om emnet - Hvem har kompetencen - Hvem skal orienteres - BO-VEST forretningsgange og praksis 10

11 Beslutningskompetence ved: Budgetkontrol af afdelingernes driftsbudget og forpligtigelse ved afvigelse Særlige forhold: Hvem har kompetencen: Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Ved afvigelser mellem forbrug og vedtaget budget, f.eks. ændrede budgetforudsætninger, skal driftslederen tage initiativ til at fremlægge relevant beslutningsoplæg. Afdelingsbestyrelsen har kompetencen til f.eks. at indkalde til ekstraordinært beboermøde, hvis der er behov for beslutning om ændret budget. Afdelingsmødet godkender budgettet og kan også vedtage revideret budget på ekstraordinære møder. Organisationsbestyrelsen har kompetence til endelig godkendelse af afdelingens budget. Boligorganisationen (øverste myndighed) har jf.lov om almene boliger 37, stk 4, kompetence til at beslutte gennemførelse af nødvendige arbejder. Hvem skal orienteres: Driftslederen orienterer afdelingsbestyrelsen, som herefter har til opgave at forholde sig til situationen. Driftslederen / BO-VESTs administration / afdelingsbestyrelsen orienterer organisationsbestyrelsen i situationer, hvor nødvendige prioriteringer/tiltag ikke sker i boligafdelingen. BO-VEST forretningsgange og praksis Den budgetkontrol, som jf. ydelseskataloget, leveres af ejendomskontoret sker efter nærmere vedtaget administrativ forretningsgang. Budgetkontrollen foretages løbende efter behov. Det er den enkelte afdelingsbestyrelse eller driftsleder, som vælger hyppigheden af hvornår budget og regnskabskontroller skal udarbejdes og udsendes til bestyrelsen eller dennes økonomiudvalg. Nogle afdelingsbestyrelser ønsker dette månedsvis, andre har andre perioder og opfølgningsprocedurer. Pr. 30/4, pr. 31/8 samt pr. 30/9 (d.v.s. på baggrund af udtræk den 10. i efterfølgende måned) gennemføres en udvidet gennemgang i samarbejde mellem driftsleder og økonomimedarbejder i administrationen. Driftslederen sørger for at forelægge resultatet for afdelingsbestyrelsen. 11

12 Beslutningskompetence ved: Boligsocialt arbejde Særlige forhold: Boligsociale projekter er ofte støttet af centralt afsatte midler, herunder fra Landsbyggefonden. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. ( 37, stk. 2 i lov nr af om almene boliger m.v.) Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper ( 18 stk 7 i bekendtgørelse om normalvedtægt). I et kommissorium beskrives kompetencen. Administration af de boligsociale projekter leveres af administrationen som en tillægsydelse, jf. ydelseskataloget. Det er BO-VEST der indgår aftalen med Landsbyggefonden på de vilkår, der er i bevillingsbeskrivelsen, herunder de økonomiske rammer for projekterne. Personale til varetagelse af opgaverne i de boligsociale projekter ansættes af BO-VEST se særlig side om personaleansvar i øvrigt. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Ved iværksættelse af boligsociale projekter er det kutyme at nedsætte en styregruppe til fastsættelse af, hvilke opgaver projektet skal gennemføre. Der er ofte kommunal medfinansiering af projekterne, hvorfor der også er kommunal repræsentation i styregrupperne. BO-VEST har ansvaret for økonomistyring og ledelsen af medarbejderne i de boligsociale projekter som administreres. 12

13 Beslutningskompetence ved: Særlige forhold: Indkøb i boligafdelingerne Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Hvem har kompetencen: Boligorganisationens bestyrelse kan forpligte en afdeling (juridisk ansvar), hvilket afdelingsbestyrelsen ikke kan. Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren, som igen har delegeret dispositionsretten inden for vedtagne budgetområder til respektive ledere. Ydelseskataloget foreskriver at: Ejendomskontoret sørger for rekvirering af håndværkere og indkøb i øvrigt. Administrationen rådgiver ved indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud under kr (betalt af administrationsbidraget) Administrationen sørger for indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud over kr (tillægsydelse) Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen orienteres løbende via dialogen om budgetkontrol og almindelig status om igangsætning af arbejder. BO-VEST forretningsgange og praksis Som hovedregel indhentes som minimum 2 tilbud ved arbejder til en værdi af mere kr. BO-VEST administration har planlagt at gennemføre et projekt i efteråret 2010 omkring indkøb, herunder vurdere gennemførelse af fællesindkøb på udvalgte varegrupper. Der foretages prisafprøvning efter behov. 13

14 Beslutningskompetence ved: Etablering af driftsfællesskaber Særlige forhold: Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren til at sikre udførelse af opgaverne. Hvem har kompetencen: Jf. forretningsordenen for den administrerende direktør skal ændringer i organisationsstrukturen forelægges BO-VEST-bestyrelsen til beslutning. Etablering af driftsfællesskaber vil ofte have indflydelse på driftsbudgettet, hvorfor beslutning herom skal træffes på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen udarbejder forslag hertil i samarbejde med administrationen. Organisationsbestyrelsen har via den endelige godkendelse af driftsbudgettet tilsvarende kompetence. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Der er et antal fungerende driftsfællesskaber på tværs af afdelinger administreret af BO-VEST. Ved aftale om driftsfællesskab har der været formuleret en skriftlig aftale, som beskriver omfanget af det konkrete samarbejde og vilkårene herfor. En evaluering af driftsfællesskaberne er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af foråret

15 Beslutningskompetence ved: Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Særlige forhold: Den maksimale løbetid for lån til forbedringsarbejderne er 30 år. Dog er løbetiden aldrig længere, end produktets forventede levetid. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet beslutter og boligorganisationens bestyrelse godkender afdelingsmødets beslutninger. ( 37 b i Lov nr af om almene boliger m.v.) Ved særlig låneoptagelse skal kommunalbestyrelsen godkende dette. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Forberedelse af en råderetsordning til brug for afdelingsmødets beslutning er omfattet af administrationsbidraget, jf. ydelsesbeskrivelsen. Når en afdelingsbestyrelse overvejer at fremsætte forslag om kollektiv råderetsordning, skal administrationen derfor involveres i et samarbejde om tilvejebringelse af beslutningsoplæg til afdelingsmødet. 15

16 Beslutningskompetence ved: Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning, vedligeholdelsesreglement m.v.) Særlige forhold: Kompetencen ligger i den enkelte afdeling, afdelingsmødet. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet 2 i Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 18 stk. 6 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis BO-VEST administration vejleder afdelingerne generelt ved overvejelser om evt. skift mellem ordningerne. Hvis afdelingerne ønsker specifikke analyser m.v., kan administrationen evt. udføre dette som en tillægsydelse. 16

17 Beslutningskompetence ved: Personale, herunder ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling m.v. Særlige forhold: Forudsætning: Personaleomkostninger (løn m.v.) kan afholdes inden for vedtaget budget. Hvem har kompetencen: BO-VESTs bestyrelse ansætter direktør. (Bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation, 13 stk. 3). Forretningsorden bestemmer om andre (f.eks. øverste chefer) ansættes af BO-VESTs bestyrelse eller af direktøren. Af forretningsordenen for den administrerende direktør i BO-VEST fremgår, at ansættelse og afskedigelse af personale i ledelsen først kan ske af direktøren efter bestyrelsens forudgående beslutning. Direktøren har personaleansvar for alle andre medarbejdere, såvel i administrationen som i boligafdelingerne. Direktøren kan uddelegere kompetencen til sine chefer og ledere. Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer (Lov nr af om almene boliger m.v., 39 og bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger, 19 stk. 6). BO-VEST forretningsgange og praksis Administrationens og ejendomskontorernes ledelse ansætter og afskediger personale. I forbindelse med ansættelse af driftsleder og boligsociale nøglemedarbejdere, inviteres afdelingsbestyrelsen til at deltage i ansættelsesproceduren. Omfanget af deltagelsen aftales konkret mellem den chef/leder, der forestår ansættelsen, og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal altid orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. 17

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere