Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg"

Transkript

1 KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010

2 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4 BO-VESTs repræsentantskab.. 4 BO-VESTs bestyrelse. 5 Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen. Administrationen og ejendomskontorerne.. 6 Boligorganisationerne. 7 Organisationsbestyrelserne.. 7 Boligorganisationernes øverste myndighed 7 Boligafdelingen.. 8 Afdelingsmødet/beboermødet 8 Afdelingsbestyrelsen... 8 Nyttige publikationer fra BL 9 Konkrete eksempler på kompetencefordeling 10 - Budgetkontrol, afdelingsbudgetter Boligsocialt arbejde Indkøb i boligafdelingerne 13 - Etablering af driftsfællesskaber Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Valg af vedligeholdsordning Personale, ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling 17 2

3 BAGGRUND OG FORMÅL I målsætningsprogrammet for BO-VEST er det nævnt som en målsætning for BO-VEST : at præcisere beføjelserne mellem på den ene side de tre boligorganisationers bestyrelser og på den anden side BO-VESTs bestyrelse samt beføjelser for afdelingsbestyrelserne i forhold til driften. Og i BO-VESTs handlingsprogram for er opgaven præciseret til at omfatte følgende: - afklare og beskrive kompetenceforhold mellem organisationsbestyrelser og bestyrelsen for BO-VEST. - beskrive afgrænsningen mellem beboerdemokratiets og administrationens kompetencer. Formål Formålet med kompetenceudvalgets arbejde er at gøre kompetencefordelingen klar, så det i konkrete situationer er entydigt, hvem der har ret og pligt til at handle og træffe beslutninger, og hvem der evt. bør orienteres om beslutninger og/eller høres, inden beslutninger træffes. Udvalget Fra VA: Vinie Hansen og Biba Schwoon Fra Tranemosegård: Dorthe Larsen og Stig Rasmussen Fra AB: Karl Neumann og Kirsten Poulsen Fra medarbejdersiden: Thomas Green-Andersen og Henrik Pedersen Fra administrationen: Danny Andersen, Anita Kjeldsen og Jette Stenholt Rapportering Udvalget samler beskrivelserne i denne rapport, som fremlægges på repræsentantskabsmødet den 24. juni. Indhold Rapporten indledes med en kort beskrivelse af, hvilke opgaver administrationsorganisationen BO-VEST er etableret for at udføre. Dernæst listes de vigtigste ansvarsområder for repræsentantskabet og BO-VESTs bestyrelse, herunder en præcisering af hvor snitfladen går mellem bestyrelse og administration/ledelse, samt organisationsbestyrelsers, repræsentantskabers og generalforsamlingens kompetenceområder. Efterfølgende beskrives kompetenceforhold i afdelingerne, og til slut præsenteres konkrete eksempler på beslutningsveje. 3

4 DEN ALMENE ADMINISTRATIONSORGANISATION BO-VEST AB, Tranemosegård og VA har oprettet den almene administrationsorganisationen BO-VEST til at tage sig af den løbende administration dvs. alle de ydelser, der fremgår af ydelseskataloget. Det drejer sig om: Administration i forbindelse med boligorganisationerne (AB, Tranemosegård, VA) Administration i forbindelse med boligorganisationernes afdelinger i drift (de 36) Administration i forbindelse med nybyggeri Administration i forbindelse med ombygninger Administration i forbindelse med renovering Administration i forbindelse med sideaktiviteter Administration i forbindelse med boligsociale projekter (jf. forretningsføreraftalen 1) BO-VESTs arbejde styres/godkendes/ besluttes på det helt overordnede niveau af repræsentantskabet, som er den øverste myndighed. BO-VESTs bestyrelse har den overordnede ledelse af administrationsorganisationen, dvs. træffer beslutninger om rammerne for, hvordan BO-VESTs ledelse skal køre administrationsorganisationen. Administrationen består af en central del, som rent fysisk er placeret på Malervangen 1 og en decentral del, som fysisk hører til på ejendomskontorerne. BO-VESTs repræsentantskab BO-VESTs øverste myndighed er repræsentantskabet. Her ligger ansvaret for den helt overordnede politik vedrørende administration, byggeri, vedtægter m.v.. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende emner: Organisationens administrationspolitik Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme Ændring af vedtægterne Optagelse af nye medlemmer Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri (dvs. administrativt byggeri) Opløsning af selskabet Samt godkender årsregnskab og beretning (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 3 og 4) Et eller flere områder kan dog delegeres til BO-VEST-bestyrelsen (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 5). 4

5 BO-VESTs bestyrelse Kompetenceområderne for BO-VESTs bestyrelse er at: Ansætte en direktør i BO-VEST Vedtage politikker, som BO-VEST skal arbejde efter, herunder bl.a.: visioner, målsætninger og handlingsprogram personalepolitik servicepolitik Sikre ansvarlig drift gennem : budgetter og regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning god ledelse i overensstemmelse med vedtægter og gældende lovgivning god økonomi BO-VEST opfylder medlemmernes, dvs. AB s Tranemosegårds og VA s forventninger / krav Desuden skal bestyrelsen tage beslutning om væsentlige emner som køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån, optagelse af nye medlemmer, indgåelse eller opsigelse af administrationsaftaler, større investeringer, organisationsstruktur, anlæggelse af retssager af væsentlig karakter/økonomisk betydning, og ansættelse og afskedigelse af ledelsesgruppen. (Forretningsordenen for BO-VESTs bestyrelse 10). Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen I samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen er fordelingen den, at bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende rammer, retningslinjer og overordnede politikker for arbejdets udførelse samt følger op på, at der leves op til kravene, og at de planlagte resultater nås. Mens direktøren bestemmer, hvordan administrationen i detaljer når frem til resultaterne, bl.a. hvilke medarbejdere (ud over den øverste ledelse) der skal ansættes, hvordan arbejdet organiseres, og hvordan arbejdsmetoder og forretningsgange udformes (Se illustrationen). Direktøren Opfylder kravene, lever op til politikker (hvilke medarbejdere skal anvendes, hvilke arbejdsprocesser, metoder osv.). Leverer ydelser, orienterer løbende BO-VESTbestyrelse - Stiller krav - Vedtager politikker BO-VEST- bestyrelsen - Tjekker Resultater, - evaluerer BO-VEST-bestyrelsen får idéer til nye krav og ønsker - bl.a. gennem inspiration fra organisationerne Da AB, Tranemosegård og VA hver især havde deres egen administration, varetog deres bestyrelser den funktion, som BO-VESTs bestyrelse nu har. C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 5

6 Administrationen og Ejendomskontorerne AB, Tranemosegård og VA har som nævnt tidligere via aftalen med BO-VEST overdraget den løbende administration af boligorganisationerne og deres afdelinger i drift samt administration af nybyggeri, ombygninger, renoveringer, sideaktiviteter m.v. Af BO-VESTs ydelsesbeskrivelse fremgår, hvilke ydelser der leveres for administrationsbidraget, og hvilke tillægsydelser der kan tilkøbes fra administrationen. Desuden fremgår en oplistning af hvilke opgaver der leveres af ejendomskontoret. Administrationens leverer: BO-VEST ydelsesbeskrivelse oplister ydelser under standardpakken (det man får for administrationsbidraget) inden for: - Udlejning - Assistance til bestyrelser, repræsentantskab, generalforsamling og udvalg - Økonomi - Ledelse, administration og jura - Kommunikation Samt tillægsydelser inden for: - Teknik & Drift - Byggeadministration - Miljø - Kommunikation - Boligsociale aktiviteter - Beboerdemokrati - Anden administration Ejendomskontorernes leverer: BO-VESTs ydelsesbeskrivelse omfatter bl.a. en beskrivelse af hvilke ydelser der leveres af ejendomskontorerne inden for: - Personale - Vedligehold - Økonomi - Flyttesagsbehandling - Øvrigt tilsyn - Beboerservice - Ad hoc-opgaver - Møder - Drift - Opgaver, der aftales i boligafdelingen 6

7 BOLIGORGANISATIONERNE Organisationsbestyrelserne Det, der nu er organisationsbestyrelsernes kompetenceområder, er bl.a.: Overordnet ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger (Forpligtigelsen til administration udøves via den indgåede administrationsaftale med BO-VEST). Vedtagelse af organisationens budget Godkendelse af organisationens regnskab Godkendelse af afdelingernes regnskaber og budgetter Forpligtelse af organisationen og dens afdelinger ved underskrifter (kan også give direktør fuldmagt til dette) Beslutninger om f.eks. udlejningsregler, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelinger og boliger Det er således organisationsbestyrelsen, der har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for boligorganisationens drift. Har organisationsbestyrelserne ønsker og krav til administrationsorganisationens arbejde, f.eks. de ydelser, der skal leveres, skal de formelt set rette henvendelse til BO-VESTs bestyrelse, hvis det ikke kan rummes inden for de allerede aftale rammer, f.eks. tillægsydelserne i ydelseskataloget. I praksis vil organisationsbestyrelsen henvende sig direkte til administrationen, som hvis det er nødvendigt - indhenter beslutninger hos BO-VESTs bestyrelse. Boligorganisationernes øverste myndighed: Den øverste myndighed - for AB og Tranemosegård er repræsentantskabet og for VA generalforsamlingen - har den endelige beslutning, når det gælder bl.a.: Ændring af aftaler om administrationen (forretningsfører eller administrationsorganisation) Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Godkendelse af organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning Godkendelse af organisationens budget Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Nedlæggelse af en afdeling Godkendelse af sammenlægning af boligorganisationens afdelinger inden for samme kommune (skal først godkendes på respektive afdelingsmøder) 7

8 BOLIGAFDELINGEN Boligafdelingernes øverste myndighed er afdelingsmødet. Afdelingsmødets/beboermødets beslutningskompetence dækker bl.a.: Godkendelse af afdelingens driftsbudget Beslutning om hvorvidt årsregnskab skal godkendes af afdelingsmødet og i givet fald godkendelse af regnskabet Godkendelse af iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning) Godkendelse af sammenlægning med anden af boligorganisationens afdelinger inden for kommunen Husorden for afdelingen Uddelegering af kompetence til udvalg og afdelingsbestyrelse Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens beslutningskompetence dækker bl.a. Godkendelse af driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab, (jf. 18 i bek. Nr 1299 af om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger) Forelæggelse af driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Forelæggelse af overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse inden iværksættelse, inden for lovens rammer Afdelingsbestyrelsen ikke har noget økonomisk og juridisk ansvar. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Det er administrationens/ejendomskontorets arbejdsområde. Afdelingsbestyrelsen kan disponere i begrænset omfang inden for egne konti. Kommandovejen mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelser og administration/ejendomskontor er: Afdelingsbestyrelsen foreslår Afdelingsmødet beslutter Administrationen udfører Afdelingsbestyrelsen følger op og evaluerer C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 8

9 Nyttige publikationer fra BL om organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsens arbejde Om Organisationsbestyrelsens arbejde Om afdelingsbestyrelsens arbejde Pjecerne er udarbejdet inden den nye lovgivning trådte i kraft, hvorfor bl.a. pjecens beskrivelse af udlejningsreglerne ikke er helt opdateret. Men der er mange nyttige informationer i pjecerne. 9

10 Konkrete eksempler på kompetencefordeling For at illustrere kompetencefordelingen er et antal udvalgte konkrete opgaveområder beskrevet på følgende sider med hensyn til: - Særlige forhold om emnet - Hvem har kompetencen - Hvem skal orienteres - BO-VEST forretningsgange og praksis 10

11 Beslutningskompetence ved: Budgetkontrol af afdelingernes driftsbudget og forpligtigelse ved afvigelse Særlige forhold: Hvem har kompetencen: Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Ved afvigelser mellem forbrug og vedtaget budget, f.eks. ændrede budgetforudsætninger, skal driftslederen tage initiativ til at fremlægge relevant beslutningsoplæg. Afdelingsbestyrelsen har kompetencen til f.eks. at indkalde til ekstraordinært beboermøde, hvis der er behov for beslutning om ændret budget. Afdelingsmødet godkender budgettet og kan også vedtage revideret budget på ekstraordinære møder. Organisationsbestyrelsen har kompetence til endelig godkendelse af afdelingens budget. Boligorganisationen (øverste myndighed) har jf.lov om almene boliger 37, stk 4, kompetence til at beslutte gennemførelse af nødvendige arbejder. Hvem skal orienteres: Driftslederen orienterer afdelingsbestyrelsen, som herefter har til opgave at forholde sig til situationen. Driftslederen / BO-VESTs administration / afdelingsbestyrelsen orienterer organisationsbestyrelsen i situationer, hvor nødvendige prioriteringer/tiltag ikke sker i boligafdelingen. BO-VEST forretningsgange og praksis Den budgetkontrol, som jf. ydelseskataloget, leveres af ejendomskontoret sker efter nærmere vedtaget administrativ forretningsgang. Budgetkontrollen foretages løbende efter behov. Det er den enkelte afdelingsbestyrelse eller driftsleder, som vælger hyppigheden af hvornår budget og regnskabskontroller skal udarbejdes og udsendes til bestyrelsen eller dennes økonomiudvalg. Nogle afdelingsbestyrelser ønsker dette månedsvis, andre har andre perioder og opfølgningsprocedurer. Pr. 30/4, pr. 31/8 samt pr. 30/9 (d.v.s. på baggrund af udtræk den 10. i efterfølgende måned) gennemføres en udvidet gennemgang i samarbejde mellem driftsleder og økonomimedarbejder i administrationen. Driftslederen sørger for at forelægge resultatet for afdelingsbestyrelsen. 11

12 Beslutningskompetence ved: Boligsocialt arbejde Særlige forhold: Boligsociale projekter er ofte støttet af centralt afsatte midler, herunder fra Landsbyggefonden. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. ( 37, stk. 2 i lov nr af om almene boliger m.v.) Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper ( 18 stk 7 i bekendtgørelse om normalvedtægt). I et kommissorium beskrives kompetencen. Administration af de boligsociale projekter leveres af administrationen som en tillægsydelse, jf. ydelseskataloget. Det er BO-VEST der indgår aftalen med Landsbyggefonden på de vilkår, der er i bevillingsbeskrivelsen, herunder de økonomiske rammer for projekterne. Personale til varetagelse af opgaverne i de boligsociale projekter ansættes af BO-VEST se særlig side om personaleansvar i øvrigt. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Ved iværksættelse af boligsociale projekter er det kutyme at nedsætte en styregruppe til fastsættelse af, hvilke opgaver projektet skal gennemføre. Der er ofte kommunal medfinansiering af projekterne, hvorfor der også er kommunal repræsentation i styregrupperne. BO-VEST har ansvaret for økonomistyring og ledelsen af medarbejderne i de boligsociale projekter som administreres. 12

13 Beslutningskompetence ved: Særlige forhold: Indkøb i boligafdelingerne Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Hvem har kompetencen: Boligorganisationens bestyrelse kan forpligte en afdeling (juridisk ansvar), hvilket afdelingsbestyrelsen ikke kan. Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren, som igen har delegeret dispositionsretten inden for vedtagne budgetområder til respektive ledere. Ydelseskataloget foreskriver at: Ejendomskontoret sørger for rekvirering af håndværkere og indkøb i øvrigt. Administrationen rådgiver ved indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud under kr (betalt af administrationsbidraget) Administrationen sørger for indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud over kr (tillægsydelse) Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen orienteres løbende via dialogen om budgetkontrol og almindelig status om igangsætning af arbejder. BO-VEST forretningsgange og praksis Som hovedregel indhentes som minimum 2 tilbud ved arbejder til en værdi af mere kr. BO-VEST administration har planlagt at gennemføre et projekt i efteråret 2010 omkring indkøb, herunder vurdere gennemførelse af fællesindkøb på udvalgte varegrupper. Der foretages prisafprøvning efter behov. 13

14 Beslutningskompetence ved: Etablering af driftsfællesskaber Særlige forhold: Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren til at sikre udførelse af opgaverne. Hvem har kompetencen: Jf. forretningsordenen for den administrerende direktør skal ændringer i organisationsstrukturen forelægges BO-VEST-bestyrelsen til beslutning. Etablering af driftsfællesskaber vil ofte have indflydelse på driftsbudgettet, hvorfor beslutning herom skal træffes på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen udarbejder forslag hertil i samarbejde med administrationen. Organisationsbestyrelsen har via den endelige godkendelse af driftsbudgettet tilsvarende kompetence. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Der er et antal fungerende driftsfællesskaber på tværs af afdelinger administreret af BO-VEST. Ved aftale om driftsfællesskab har der været formuleret en skriftlig aftale, som beskriver omfanget af det konkrete samarbejde og vilkårene herfor. En evaluering af driftsfællesskaberne er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af foråret

15 Beslutningskompetence ved: Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Særlige forhold: Den maksimale løbetid for lån til forbedringsarbejderne er 30 år. Dog er løbetiden aldrig længere, end produktets forventede levetid. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet beslutter og boligorganisationens bestyrelse godkender afdelingsmødets beslutninger. ( 37 b i Lov nr af om almene boliger m.v.) Ved særlig låneoptagelse skal kommunalbestyrelsen godkende dette. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Forberedelse af en råderetsordning til brug for afdelingsmødets beslutning er omfattet af administrationsbidraget, jf. ydelsesbeskrivelsen. Når en afdelingsbestyrelse overvejer at fremsætte forslag om kollektiv råderetsordning, skal administrationen derfor involveres i et samarbejde om tilvejebringelse af beslutningsoplæg til afdelingsmødet. 15

16 Beslutningskompetence ved: Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning, vedligeholdelsesreglement m.v.) Særlige forhold: Kompetencen ligger i den enkelte afdeling, afdelingsmødet. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet 2 i Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 18 stk. 6 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis BO-VEST administration vejleder afdelingerne generelt ved overvejelser om evt. skift mellem ordningerne. Hvis afdelingerne ønsker specifikke analyser m.v., kan administrationen evt. udføre dette som en tillægsydelse. 16

17 Beslutningskompetence ved: Personale, herunder ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling m.v. Særlige forhold: Forudsætning: Personaleomkostninger (løn m.v.) kan afholdes inden for vedtaget budget. Hvem har kompetencen: BO-VESTs bestyrelse ansætter direktør. (Bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation, 13 stk. 3). Forretningsorden bestemmer om andre (f.eks. øverste chefer) ansættes af BO-VESTs bestyrelse eller af direktøren. Af forretningsordenen for den administrerende direktør i BO-VEST fremgår, at ansættelse og afskedigelse af personale i ledelsen først kan ske af direktøren efter bestyrelsens forudgående beslutning. Direktøren har personaleansvar for alle andre medarbejdere, såvel i administrationen som i boligafdelingerne. Direktøren kan uddelegere kompetencen til sine chefer og ledere. Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer (Lov nr af om almene boliger m.v., 39 og bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger, 19 stk. 6). BO-VEST forretningsgange og praksis Administrationens og ejendomskontorernes ledelse ansætter og afskediger personale. I forbindelse med ansættelse af driftsleder og boligsociale nøglemedarbejdere, inviteres afdelingsbestyrelsen til at deltage i ansættelsesproceduren. Omfanget af deltagelsen aftales konkret mellem den chef/leder, der forestår ansættelsen, og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal altid orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. 17

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter for Vridsløselille Andelsboligforening Indhold Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.................. 5 Kapitel 2: Medlemskab og kapitalforhold...............

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING Maj 2014 Rigtigheden bekræftes herved Aabenraa, den / 2014 Ove Stahl Schmidt Kaj Matthiesen Jimmy Povlsen bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem direktør/forretningsfører

Læs mere

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale Forslag til ændring af vedtægter for VA Ændringerne vedrører: - forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale - forslag til

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN VEDTÆGTER for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Brøndby

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger Lovtidende A 2016 Udgivet den 16. juni 2016 13. juni 2016. Nr. 718. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BoliGrøn. Vedtægter for BoliGrøn Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Køge kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligorganisationen Lundebjerggård. Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune.

Læs mere

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre.

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre. Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen VIBO. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fællesorganisationens Boligforening. Stk. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital BEK nr 719 af 13/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-374 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN CVR nr.: 35 43 20 27 Registrering: Aarhus Kommune Postadresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Telefax: 86 54 52 24 Web: www.domibolig.dk E-mail: mail@domibolig.dk

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening Vedtægter for Gråsten Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gråsten Andelsboligforening.. Dens hjemsted er Sønderborg kommune. Stk. 3 Boligorganisationen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for Hobro Boligforening. Grundlagt 1942

Vedtægter for Hobro Boligforening. Grundlagt 1942 Vedtægter for Hobro Boligforening Grundlagt 1942 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Hobro Boligforening. Boligorganisationen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Kapitel 1: Navn, formål og hjemsted 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen Vanggården. Stk. 2. Dens hjemsted er Aalborg kommune. 2 Boligorganisationen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B.

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3.

Læs mere