Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg"

Transkript

1 KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010

2 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4 BO-VESTs repræsentantskab.. 4 BO-VESTs bestyrelse. 5 Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen. Administrationen og ejendomskontorerne.. 6 Boligorganisationerne. 7 Organisationsbestyrelserne.. 7 Boligorganisationernes øverste myndighed 7 Boligafdelingen.. 8 Afdelingsmødet/beboermødet 8 Afdelingsbestyrelsen... 8 Nyttige publikationer fra BL 9 Konkrete eksempler på kompetencefordeling 10 - Budgetkontrol, afdelingsbudgetter Boligsocialt arbejde Indkøb i boligafdelingerne 13 - Etablering af driftsfællesskaber Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Valg af vedligeholdsordning Personale, ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling 17 2

3 BAGGRUND OG FORMÅL I målsætningsprogrammet for BO-VEST er det nævnt som en målsætning for BO-VEST : at præcisere beføjelserne mellem på den ene side de tre boligorganisationers bestyrelser og på den anden side BO-VESTs bestyrelse samt beføjelser for afdelingsbestyrelserne i forhold til driften. Og i BO-VESTs handlingsprogram for er opgaven præciseret til at omfatte følgende: - afklare og beskrive kompetenceforhold mellem organisationsbestyrelser og bestyrelsen for BO-VEST. - beskrive afgrænsningen mellem beboerdemokratiets og administrationens kompetencer. Formål Formålet med kompetenceudvalgets arbejde er at gøre kompetencefordelingen klar, så det i konkrete situationer er entydigt, hvem der har ret og pligt til at handle og træffe beslutninger, og hvem der evt. bør orienteres om beslutninger og/eller høres, inden beslutninger træffes. Udvalget Fra VA: Vinie Hansen og Biba Schwoon Fra Tranemosegård: Dorthe Larsen og Stig Rasmussen Fra AB: Karl Neumann og Kirsten Poulsen Fra medarbejdersiden: Thomas Green-Andersen og Henrik Pedersen Fra administrationen: Danny Andersen, Anita Kjeldsen og Jette Stenholt Rapportering Udvalget samler beskrivelserne i denne rapport, som fremlægges på repræsentantskabsmødet den 24. juni. Indhold Rapporten indledes med en kort beskrivelse af, hvilke opgaver administrationsorganisationen BO-VEST er etableret for at udføre. Dernæst listes de vigtigste ansvarsområder for repræsentantskabet og BO-VESTs bestyrelse, herunder en præcisering af hvor snitfladen går mellem bestyrelse og administration/ledelse, samt organisationsbestyrelsers, repræsentantskabers og generalforsamlingens kompetenceområder. Efterfølgende beskrives kompetenceforhold i afdelingerne, og til slut præsenteres konkrete eksempler på beslutningsveje. 3

4 DEN ALMENE ADMINISTRATIONSORGANISATION BO-VEST AB, Tranemosegård og VA har oprettet den almene administrationsorganisationen BO-VEST til at tage sig af den løbende administration dvs. alle de ydelser, der fremgår af ydelseskataloget. Det drejer sig om: Administration i forbindelse med boligorganisationerne (AB, Tranemosegård, VA) Administration i forbindelse med boligorganisationernes afdelinger i drift (de 36) Administration i forbindelse med nybyggeri Administration i forbindelse med ombygninger Administration i forbindelse med renovering Administration i forbindelse med sideaktiviteter Administration i forbindelse med boligsociale projekter (jf. forretningsføreraftalen 1) BO-VESTs arbejde styres/godkendes/ besluttes på det helt overordnede niveau af repræsentantskabet, som er den øverste myndighed. BO-VESTs bestyrelse har den overordnede ledelse af administrationsorganisationen, dvs. træffer beslutninger om rammerne for, hvordan BO-VESTs ledelse skal køre administrationsorganisationen. Administrationen består af en central del, som rent fysisk er placeret på Malervangen 1 og en decentral del, som fysisk hører til på ejendomskontorerne. BO-VESTs repræsentantskab BO-VESTs øverste myndighed er repræsentantskabet. Her ligger ansvaret for den helt overordnede politik vedrørende administration, byggeri, vedtægter m.v.. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende emner: Organisationens administrationspolitik Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme Ændring af vedtægterne Optagelse af nye medlemmer Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri (dvs. administrativt byggeri) Opløsning af selskabet Samt godkender årsregnskab og beretning (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 3 og 4) Et eller flere områder kan dog delegeres til BO-VEST-bestyrelsen (Vedtægter for BO-VEST, nye, 6 stk. 5). 4

5 BO-VESTs bestyrelse Kompetenceområderne for BO-VESTs bestyrelse er at: Ansætte en direktør i BO-VEST Vedtage politikker, som BO-VEST skal arbejde efter, herunder bl.a.: visioner, målsætninger og handlingsprogram personalepolitik servicepolitik Sikre ansvarlig drift gennem : budgetter og regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning god ledelse i overensstemmelse med vedtægter og gældende lovgivning god økonomi BO-VEST opfylder medlemmernes, dvs. AB s Tranemosegårds og VA s forventninger / krav Desuden skal bestyrelsen tage beslutning om væsentlige emner som køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån, optagelse af nye medlemmer, indgåelse eller opsigelse af administrationsaftaler, større investeringer, organisationsstruktur, anlæggelse af retssager af væsentlig karakter/økonomisk betydning, og ansættelse og afskedigelse af ledelsesgruppen. (Forretningsordenen for BO-VESTs bestyrelse 10). Samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen I samarbejdet mellem BO-VEST-bestyrelsen og administrationen er fordelingen den, at bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende rammer, retningslinjer og overordnede politikker for arbejdets udførelse samt følger op på, at der leves op til kravene, og at de planlagte resultater nås. Mens direktøren bestemmer, hvordan administrationen i detaljer når frem til resultaterne, bl.a. hvilke medarbejdere (ud over den øverste ledelse) der skal ansættes, hvordan arbejdet organiseres, og hvordan arbejdsmetoder og forretningsgange udformes (Se illustrationen). Direktøren Opfylder kravene, lever op til politikker (hvilke medarbejdere skal anvendes, hvilke arbejdsprocesser, metoder osv.). Leverer ydelser, orienterer løbende BO-VESTbestyrelse - Stiller krav - Vedtager politikker BO-VEST- bestyrelsen - Tjekker Resultater, - evaluerer BO-VEST-bestyrelsen får idéer til nye krav og ønsker - bl.a. gennem inspiration fra organisationerne Da AB, Tranemosegård og VA hver især havde deres egen administration, varetog deres bestyrelser den funktion, som BO-VESTs bestyrelse nu har. C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 5

6 Administrationen og Ejendomskontorerne AB, Tranemosegård og VA har som nævnt tidligere via aftalen med BO-VEST overdraget den løbende administration af boligorganisationerne og deres afdelinger i drift samt administration af nybyggeri, ombygninger, renoveringer, sideaktiviteter m.v. Af BO-VESTs ydelsesbeskrivelse fremgår, hvilke ydelser der leveres for administrationsbidraget, og hvilke tillægsydelser der kan tilkøbes fra administrationen. Desuden fremgår en oplistning af hvilke opgaver der leveres af ejendomskontoret. Administrationens leverer: BO-VEST ydelsesbeskrivelse oplister ydelser under standardpakken (det man får for administrationsbidraget) inden for: - Udlejning - Assistance til bestyrelser, repræsentantskab, generalforsamling og udvalg - Økonomi - Ledelse, administration og jura - Kommunikation Samt tillægsydelser inden for: - Teknik & Drift - Byggeadministration - Miljø - Kommunikation - Boligsociale aktiviteter - Beboerdemokrati - Anden administration Ejendomskontorernes leverer: BO-VESTs ydelsesbeskrivelse omfatter bl.a. en beskrivelse af hvilke ydelser der leveres af ejendomskontorerne inden for: - Personale - Vedligehold - Økonomi - Flyttesagsbehandling - Øvrigt tilsyn - Beboerservice - Ad hoc-opgaver - Møder - Drift - Opgaver, der aftales i boligafdelingen 6

7 BOLIGORGANISATIONERNE Organisationsbestyrelserne Det, der nu er organisationsbestyrelsernes kompetenceområder, er bl.a.: Overordnet ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger (Forpligtigelsen til administration udøves via den indgåede administrationsaftale med BO-VEST). Vedtagelse af organisationens budget Godkendelse af organisationens regnskab Godkendelse af afdelingernes regnskaber og budgetter Forpligtelse af organisationen og dens afdelinger ved underskrifter (kan også give direktør fuldmagt til dette) Beslutninger om f.eks. udlejningsregler, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelinger og boliger Det er således organisationsbestyrelsen, der har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for boligorganisationens drift. Har organisationsbestyrelserne ønsker og krav til administrationsorganisationens arbejde, f.eks. de ydelser, der skal leveres, skal de formelt set rette henvendelse til BO-VESTs bestyrelse, hvis det ikke kan rummes inden for de allerede aftale rammer, f.eks. tillægsydelserne i ydelseskataloget. I praksis vil organisationsbestyrelsen henvende sig direkte til administrationen, som hvis det er nødvendigt - indhenter beslutninger hos BO-VESTs bestyrelse. Boligorganisationernes øverste myndighed: Den øverste myndighed - for AB og Tranemosegård er repræsentantskabet og for VA generalforsamlingen - har den endelige beslutning, når det gælder bl.a.: Ændring af aftaler om administrationen (forretningsfører eller administrationsorganisation) Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Godkendelse af organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning Godkendelse af organisationens budget Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Nedlæggelse af en afdeling Godkendelse af sammenlægning af boligorganisationens afdelinger inden for samme kommune (skal først godkendes på respektive afdelingsmøder) 7

8 BOLIGAFDELINGEN Boligafdelingernes øverste myndighed er afdelingsmødet. Afdelingsmødets/beboermødets beslutningskompetence dækker bl.a.: Godkendelse af afdelingens driftsbudget Beslutning om hvorvidt årsregnskab skal godkendes af afdelingsmødet og i givet fald godkendelse af regnskabet Godkendelse af iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning) Godkendelse af sammenlægning med anden af boligorganisationens afdelinger inden for kommunen Husorden for afdelingen Uddelegering af kompetence til udvalg og afdelingsbestyrelse Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens beslutningskompetence dækker bl.a. Godkendelse af driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab, (jf. 18 i bek. Nr 1299 af om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger) Forelæggelse af driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Forelæggelse af overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse inden iværksættelse, inden for lovens rammer Afdelingsbestyrelsen ikke har noget økonomisk og juridisk ansvar. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Det er administrationens/ejendomskontorets arbejdsområde. Afdelingsbestyrelsen kan disponere i begrænset omfang inden for egne konti. Kommandovejen mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelser og administration/ejendomskontor er: Afdelingsbestyrelsen foreslår Afdelingsmødet beslutter Administrationen udfører Afdelingsbestyrelsen følger op og evaluerer C:\Documents and Settings\mhe\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK1C\Rapport kompetenceafklaring BOVEST_ godk af besty 8

9 Nyttige publikationer fra BL om organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsens arbejde Om Organisationsbestyrelsens arbejde Om afdelingsbestyrelsens arbejde Pjecerne er udarbejdet inden den nye lovgivning trådte i kraft, hvorfor bl.a. pjecens beskrivelse af udlejningsreglerne ikke er helt opdateret. Men der er mange nyttige informationer i pjecerne. 9

10 Konkrete eksempler på kompetencefordeling For at illustrere kompetencefordelingen er et antal udvalgte konkrete opgaveområder beskrevet på følgende sider med hensyn til: - Særlige forhold om emnet - Hvem har kompetencen - Hvem skal orienteres - BO-VEST forretningsgange og praksis 10

11 Beslutningskompetence ved: Budgetkontrol af afdelingernes driftsbudget og forpligtigelse ved afvigelse Særlige forhold: Hvem har kompetencen: Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Ved afvigelser mellem forbrug og vedtaget budget, f.eks. ændrede budgetforudsætninger, skal driftslederen tage initiativ til at fremlægge relevant beslutningsoplæg. Afdelingsbestyrelsen har kompetencen til f.eks. at indkalde til ekstraordinært beboermøde, hvis der er behov for beslutning om ændret budget. Afdelingsmødet godkender budgettet og kan også vedtage revideret budget på ekstraordinære møder. Organisationsbestyrelsen har kompetence til endelig godkendelse af afdelingens budget. Boligorganisationen (øverste myndighed) har jf.lov om almene boliger 37, stk 4, kompetence til at beslutte gennemførelse af nødvendige arbejder. Hvem skal orienteres: Driftslederen orienterer afdelingsbestyrelsen, som herefter har til opgave at forholde sig til situationen. Driftslederen / BO-VESTs administration / afdelingsbestyrelsen orienterer organisationsbestyrelsen i situationer, hvor nødvendige prioriteringer/tiltag ikke sker i boligafdelingen. BO-VEST forretningsgange og praksis Den budgetkontrol, som jf. ydelseskataloget, leveres af ejendomskontoret sker efter nærmere vedtaget administrativ forretningsgang. Budgetkontrollen foretages løbende efter behov. Det er den enkelte afdelingsbestyrelse eller driftsleder, som vælger hyppigheden af hvornår budget og regnskabskontroller skal udarbejdes og udsendes til bestyrelsen eller dennes økonomiudvalg. Nogle afdelingsbestyrelser ønsker dette månedsvis, andre har andre perioder og opfølgningsprocedurer. Pr. 30/4, pr. 31/8 samt pr. 30/9 (d.v.s. på baggrund af udtræk den 10. i efterfølgende måned) gennemføres en udvidet gennemgang i samarbejde mellem driftsleder og økonomimedarbejder i administrationen. Driftslederen sørger for at forelægge resultatet for afdelingsbestyrelsen. 11

12 Beslutningskompetence ved: Boligsocialt arbejde Særlige forhold: Boligsociale projekter er ofte støttet af centralt afsatte midler, herunder fra Landsbyggefonden. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. ( 37, stk. 2 i lov nr af om almene boliger m.v.) Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper ( 18 stk 7 i bekendtgørelse om normalvedtægt). I et kommissorium beskrives kompetencen. Administration af de boligsociale projekter leveres af administrationen som en tillægsydelse, jf. ydelseskataloget. Det er BO-VEST der indgår aftalen med Landsbyggefonden på de vilkår, der er i bevillingsbeskrivelsen, herunder de økonomiske rammer for projekterne. Personale til varetagelse af opgaverne i de boligsociale projekter ansættes af BO-VEST se særlig side om personaleansvar i øvrigt. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Ved iværksættelse af boligsociale projekter er det kutyme at nedsætte en styregruppe til fastsættelse af, hvilke opgaver projektet skal gennemføre. Der er ofte kommunal medfinansiering af projekterne, hvorfor der også er kommunal repræsentation i styregrupperne. BO-VEST har ansvaret for økonomistyring og ledelsen af medarbejderne i de boligsociale projekter som administreres. 12

13 Beslutningskompetence ved: Særlige forhold: Indkøb i boligafdelingerne Driftslederen (ejendomskontoret) har ansvar for udførelse af opgaver inden for det vedtagne budget. Hvem har kompetencen: Boligorganisationens bestyrelse kan forpligte en afdeling (juridisk ansvar), hvilket afdelingsbestyrelsen ikke kan. Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren, som igen har delegeret dispositionsretten inden for vedtagne budgetområder til respektive ledere. Ydelseskataloget foreskriver at: Ejendomskontoret sørger for rekvirering af håndværkere og indkøb i øvrigt. Administrationen rådgiver ved indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud under kr (betalt af administrationsbidraget) Administrationen sørger for indhentning af tilbud, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af udbudsmateriale ved udbud over kr (tillægsydelse) Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen orienteres løbende via dialogen om budgetkontrol og almindelig status om igangsætning af arbejder. BO-VEST forretningsgange og praksis Som hovedregel indhentes som minimum 2 tilbud ved arbejder til en værdi af mere kr. BO-VEST administration har planlagt at gennemføre et projekt i efteråret 2010 omkring indkøb, herunder vurdere gennemførelse af fællesindkøb på udvalgte varegrupper. Der foretages prisafprøvning efter behov. 13

14 Beslutningskompetence ved: Etablering af driftsfællesskaber Særlige forhold: Boligorganisationen har via forretningsføreraftalen med BO-VEST overdraget ansvaret for administration og drift, og BO-VEST har ansat direktøren til at sikre udførelse af opgaverne. Hvem har kompetencen: Jf. forretningsordenen for den administrerende direktør skal ændringer i organisationsstrukturen forelægges BO-VEST-bestyrelsen til beslutning. Etablering af driftsfællesskaber vil ofte have indflydelse på driftsbudgettet, hvorfor beslutning herom skal træffes på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen udarbejder forslag hertil i samarbejde med administrationen. Organisationsbestyrelsen har via den endelige godkendelse af driftsbudgettet tilsvarende kompetence. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Der er et antal fungerende driftsfællesskaber på tværs af afdelinger administreret af BO-VEST. Ved aftale om driftsfællesskab har der været formuleret en skriftlig aftale, som beskriver omfanget af det konkrete samarbejde og vilkårene herfor. En evaluering af driftsfællesskaberne er under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af foråret

15 Beslutningskompetence ved: Vedtagelse af kollektive råderetsordninger Særlige forhold: Den maksimale løbetid for lån til forbedringsarbejderne er 30 år. Dog er løbetiden aldrig længere, end produktets forventede levetid. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet beslutter og boligorganisationens bestyrelse godkender afdelingsmødets beslutninger. ( 37 b i Lov nr af om almene boliger m.v.) Ved særlig låneoptagelse skal kommunalbestyrelsen godkende dette. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis Forberedelse af en råderetsordning til brug for afdelingsmødets beslutning er omfattet af administrationsbidraget, jf. ydelsesbeskrivelsen. Når en afdelingsbestyrelse overvejer at fremsætte forslag om kollektiv råderetsordning, skal administrationen derfor involveres i et samarbejde om tilvejebringelse af beslutningsoplæg til afdelingsmødet. 15

16 Beslutningskompetence ved: Valg af vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning, vedligeholdelsesreglement m.v.) Særlige forhold: Kompetencen ligger i den enkelte afdeling, afdelingsmødet. Hvem har kompetencen: Afdelingsmødet 2 i Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger 18 stk. 6 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger. Hvem skal orienteres: Referat fra afdelingsmødet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. ( 17 stk. 5 i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger). BO-VEST forretningsgange og praksis BO-VEST administration vejleder afdelingerne generelt ved overvejelser om evt. skift mellem ordningerne. Hvis afdelingerne ønsker specifikke analyser m.v., kan administrationen evt. udføre dette som en tillægsydelse. 16

17 Beslutningskompetence ved: Personale, herunder ansættelser, afskedigelser, personaleudvikling m.v. Særlige forhold: Forudsætning: Personaleomkostninger (løn m.v.) kan afholdes inden for vedtaget budget. Hvem har kompetencen: BO-VESTs bestyrelse ansætter direktør. (Bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation, 13 stk. 3). Forretningsorden bestemmer om andre (f.eks. øverste chefer) ansættes af BO-VESTs bestyrelse eller af direktøren. Af forretningsordenen for den administrerende direktør i BO-VEST fremgår, at ansættelse og afskedigelse af personale i ledelsen først kan ske af direktøren efter bestyrelsens forudgående beslutning. Direktøren har personaleansvar for alle andre medarbejdere, såvel i administrationen som i boligafdelingerne. Direktøren kan uddelegere kompetencen til sine chefer og ledere. Hvem skal orienteres: Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer (Lov nr af om almene boliger m.v., 39 og bekendtgørelse nr om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger, 19 stk. 6). BO-VEST forretningsgange og praksis Administrationens og ejendomskontorernes ledelse ansætter og afskediger personale. I forbindelse med ansættelse af driftsleder og boligsociale nøglemedarbejdere, inviteres afdelingsbestyrelsen til at deltage i ansættelsesproceduren. Omfanget af deltagelsen aftales konkret mellem den chef/leder, der forestår ansættelsen, og afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal altid orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere. 17

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Kapitel! Navn, hjemsted og formål

Kapitel! Navn, hjemsted og formål OB LI GFO REN IN GEN KCE8ØJS GRAFISK NO"." for NEPTUN 2. Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål Vedtægter Vedtægter Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening, (AAB), almen boligorganisation, med begrænset ansvar. Stk.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL

Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL Små afdelinger længe leve! v/direktør Søren Ahle Hansen, Østerbo Vejle og juridisk konsulent Claus Pedersen, BL 1 Små afdelinger længe leve! Små afdelinger vil være små for enhver pris, på trods af at

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere