Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet"

Transkript

1 Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet

2 2

3 Indhold Indledning... 5 Forudsætninger... 6 Målet med udviklings- og forskningsstrategien... 7 Indsatsområde nr. 1: Kompetenceudvikling... 8 Indsatsområde nr. 2: Samspil med omverdenen... 9 Indsatsområde nr. 3: Evidensbaseret sygepleje som fælles fagkultur Bilag 1. Evidens i sygeplejen Bilag 2. Fremtidig strategi Litteratur

4 Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er udarbejdet af: Tine Bloch Jensen, oversygeplejerske Debbie Berthelsen, afdelingssygeplejerske Mai-Britt Gram, afdelingssygeplejerske Annelise Mortensen, klinisk udviklingssygeplejerske Anne Frandsen, klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Aase Svenningsen, funktionsledende oversygeplejerske Marianne Bardenfleth, afdelingssygeplejerske Kirsten Læssøe, klinisk afdelingssygeplejerske Anne Thorell, ass. afdelingssygeplejerske Lone Toft-Nielsen afdelingssygeplejerske Susanne Langesøe, klinisk underviser Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet December 2014, 1. version 4

5 Indledning Formålet med at udarbejde en strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er at beskrive og synliggøre, hvordan vi i sygeplejen arbejder målrettet med at inddrage og generere sygeplejefaglig evidens, der kan videreudvikle den højt specialiserede sygepleje til patienter med øre-næse-halskirurgiske lidelser. 1 Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen skal sikre, at vi i de kommende år tager et stort skridt i retning af implementering af den evidensbaserede sygepleje og får skabt et solidt og innovativt sygeplejefagligt forskningsmiljø. I den samlede sygeplejefaglige stab og ledergruppe arbejdes der målrettet med udviklingen af sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, således at uddannelse, undervisning og satsningsområder løbende planlægges, koordineres og følges op. Dette organiseres på tværgående strategimøder i den samlede klinik, udviklingsmøder på de respektive matrikler med deltagelse af den sygeplejefaglige ledelse og stab, samt lokal opfølgning med de involverede nøglepersoner og medarbejdere i de respektive afsnit. Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er udarbejdet i den samlede lederstab i klinikken i foråret 2014 med ønsket om at skabe tydelighed, retning og synergi for at efterleve målsætningerne og det høje ambitionsniveau, der er formuleret i Rigshospitalets Vision og Mission for 2020 (2010). Strategien er udarbejdet med afsæt i både Regionens politik for sundhedsforskning (2012), Rigshospitalets forskningsstrategi (2011) og HOC s strategi for sygeplejeforskning (2011). Håbet er, at strategien hvis fokus er, i højere grad at anvende forskningen i klinisk praksis, kan være med til at sikre, at patienterne til stadighed tilbydes sygepleje af højeste internationale kvalitet, og at sygeplejen i fremtiden lever op til de forventninger vores patienter vil efterspørge. Sygeplejen i Øre-næse-hals specialet har en begyndende forskningstradition, idet den første sygeplejefaglige ph.d.-afhandling From Silent Problem to Interactionel Integration (Konradsen 2010) udgik fra klinikken i I januar 2013 er et nyt sygeplejefagligt ph.d.- 1 Bilag 1. Evidens i sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik 5

6 projekt startet. Projektet er et kvalitativt projekt, der gennem interview med patienter i kræftpakkeforløb søger svar på, hvordan patienterne får hverdagen til at fungere og hvad de gør for at mindske eventuelle gener, mens de følger det omfattende undersøgelses- og behandlingsforløb. Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen skal sikre, at vi har fokus på: Implementering af evidensbaseret sygepleje. Skabelsen af innovative forskningsmiljøer. Publicering og formidling af forskningsresultater. Opstart af flere ph.d. studier. Publicering af artikler. Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Aktiv deltagelse på kongresser, såvel nationalt som internationalt. Etablering af sygeplejefagligt netværk, såvel nationalt som internationalt. Fremme talentudvikling og forskningskompetencer i personalegruppen. Udvikling af nøglepersonernes funktion. Forudsætninger For at der kan ske forskning og udvikling inden for sygeplejen, er det en betingelse, at de grundlæggende kompetencer er til stede. Endvidere at klinikken understøtter det kontinuerlige behov, der er for faglig forskning og udvikling, som opstår når behandling og sygepleje af en patient ændres. Implementering af nye behandlingsformer, kortere indlæggelsestid og ændrede forventninger fra patienten til sundhedsvæsenet fordrer ligeledes, at klinikken og sygeplejen til stadighed er innovativ. For at kunne imødekomme dette er det vigtigt, at der i klinikken er fokus på at: Styrke og udvikle sammenhængskraften mellem den præ- og postgraduate uddannelse. Vedligeholde og udvikle nyuddannede sygeplejerskers akademiske kompetencer. 6

7 Styrke og videreudvikle læringsmuligheder, kompetenceudvikling og videreuddannelse. Sikre en evidensbaseret fagkultur. Forskning og udvikling indarbejdes i kulturen i klinikken så den afspejles i de daglige ledelsesfaglige prioriteringer og den kliniske sygepleje tæt på patienterne Sygeplejeproblemstillinger understøttes og belyses ved hjælp af systematisk indsamling af data og bearbejdning af disse Formidle resultater og ny viden både nationalt som internationalt i specialet, eksempelvis: publicering af artikler, holde oplæg samt udarbejde posters Deltage i nationale og internationale kongresser, med henblik på præsentation af resultater samt udvikling af faglige netværk og videndeling Målet med udviklings- og forskningsstrategien Målet er, at sygeplejen i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik i de kommende år får taget det næste store skridt i forhold til at være evidensbaseret, samtidig med at få skabt et innovativt udviklings- og forskningsmiljø. Herudover at få startet endnu et ph.d.- projekt, at få publiceret flere artikler, samt at få skabt et udviklings- og forskningsnetværk på internationalt niveau. Indhentning af ny viden skal blandt andet ske ved deltagelse i relevante kongresser, symposier og fagdage såvel i egen organisation, som nationalt og internationalt. Det er derfor besluttet, at vi i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, i de kommende år vil arbejde med følgende indsatsområder: 1. Kompetenceudvikling 2. Samspil med omverden 3. Evidensbaseret sygepleje som fælles fagkultur 7

8 Indsatsområde nr. 1: Kompetenceudvikling Sygeplejens faglige udvikling er tæt knyttet til medarbejderne og de uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder der stilles til rådighed. At fremme den enkelte medarbejders og dermed den samlede kliniks højt specialiserede faglighed er derfor central. For at fremme fagligheden sætter vi struktur og retning på vores læringsmiljø, samt mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling og sikrer en kobling mellem disse og den daglige sygeplejepraksis, tæt på patienten. Der fokuseres målrettet på talentudvikling, hvor den enkeltes kompetenceudvikling kobles med de strategiske indsatser, den sygeplejefaglige ledelses identifikation af aktuelle og fremtidige krav, samt forventninger til sygeplejen og patientbehandlingen. Vi ønsker hele tiden at udfordre både medarbejdernes og klinikkens potentiale, så vi vedvarende kan agere med en stærk og proaktiv sygeplejefaglighed, der kan møde de krav vi stilles overfor i mødet med patienten. Der tages afsæt i følgende handleplaner: Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for den enkelte medarbejder, med løbende opfølgning der tager afsæt i de strategiske indsatser i sygeplejen i klinikken Dette understøttes af at nærmeste leder besidder et indgående kendskab til den enkelte medarbejder, og sikrer at de kliniske, pædagogiske, akademiske og forskningsrelaterede kompetencer målrettet understøttes og videreudvikles (se bilag 1) Ledelsen sikrer, målretter og koordinerer relevante tiltag således at eventuelle kompetencegab minimeres. Hvor relevant gøres dette tværfagligt og tværgående, relateret til patientforløb og samarbejdspartnere. Klinikkens udviklingssygeplejerske og kliniske undervisere påtager sig opgaver som vejledere for medarbejdere og studerende, der deltager i forsknings- og udviklingsprojekter samt uddannelsesforløb. Dette m.h.p.at sikre sammenhæng og synergi mellem de præ- og postgraduate områder, så iværksatte initiativer understøttes af fælles mål og retning ift. forskning og udvikling. Alle sygeplejersker og specielt nøgle - og ressourcepersoner bidrager aktivt i udviklings- og forskningsprojekter, samt i implementeringen af den evidensbaserede sygepleje, inden for de respektive områder både i afsnittene i klinikken og i diverse netværk. De studerendes akademiske kompetencer inddrages og medtænkes i udviklingen og forskningen i klinikken. 8

9 Indsatsområde nr. 2: Samspil med omverdenen Høje akademiske kompetencer, inspiration, netværk og et stort fagligt ambitionsniveau er forudsætningen for en sygepleje, der tager afsæt i ny viden. Denne viden implementeres i vores sygeplejepraksis i Øre- næse- halskirurgisk og Audiologisk Klinik. Inspirationen til dette, kan udspringe af undring i forbindelse med en sygeplejefaglig problemstilling og ved at litteratursøge. Dette kan yderligere resultere i behovet for indsamling af empiriske data med henblik på videre forskning og udvikling. Når forskning og udvikling genereres og implementeres i klinisk praksis, fordrer det fokus på vidensdeling, såvel internt som eksternt, således at den nye viden kan komme flest mulige patienter til gavn. For at styrke forskning og udvikling samt vidensdeling i klinikken prioriteres et øget eksternt fokus, således at flere medarbejdere deltager i interne og eksterne netværk både lokalt, nationalt og internationalt. Der tages afsæt i følgende handleplaner: Alle medarbejdere forventes at være aktive i forhold til at søge relevant litteratur med henblik på at vedligeholde og udvikle egne kompetencer, herunder f.eks. deltagelse i Journal Club. Faglige tidsskrifter, artikler og anden relevant litteratur skal inddrages og præsenteres i klinikken i alle relevante sygeplejefaglige sammenhænge. Nøglepersonerne skal være opdateret på ny viden og skal medvirke til at denne viden bliver drøftet i klinikken med henblik på implementering. Ledelsen opfordrer og faciliterer til netværksdannelse og deltagelse i faglige fora. Der fokuseres på studiebesøg lokalt, nationalt og internationalt, for at indhente ny viden om og blive inspireret af andres praksis. Aktiv deltagelse i lokale, nationale og internationale sygeplejefaglige symposier og kongresser prioriteres. Der forventes en efterfølgende præsentation og vidensdeling såvel mundtligt som skriftligt bredt i klinikken. Information om initiativer og nye aktiviteter formidles i klinikken, via klinikkens nyhedsbreve, og intranet, samt artikler i faglige tidsskrifter og div. faglige fora. Der fokuseres på udarbejdelse af abstracts, posters og oplæg til nationale og internationale symposier, således at den ny viden formidles Udarbejdelse af artikler og publicering af forskningsresultater understøttes af den sygeplejefaglige stab i klinikken. 9

10 Indsatsområde nr. 3: Evidensbaseret sygepleje som fælles fagkultur En fælles fagkultur og et attraktivt forskningsmiljø, er et vigtigt grundlag for at kunne arbejde målrettet med forskning og udvikling i klinikken. Den enkelte sygeplejerske arbejder bevidst på at udvikle og styrke sine faglige kompetencer og identitet i samarbejde med sine kolleger, stabsfunktioner og ledelsen. En fælles identitet og fagkultur er et vigtigt grundlag for at kunne arbejde målrettet mod at skabe en kultur, der fremmer forskning og udvikling i klinikken. Implementering af evidensbaseret sygepleje i klinikken sikrer at der tilbydes sygepleje af højeste faglig kvalitet, der lever op til internationale standarder og samtidigt medinddrager patientens perspektiv. Der tages afsæt i følgende handleplaner: Medarbejderen vedligeholder sine grundlæggende akademiske kompetencer ved at være opsøgende og initiativrig, i forhold til at finde ny viden og sætte denne i spil i forhold til klinikkens patientgrundlag. Nøglepersoner har en særlig forpligtigelse i den forbindelse. Der skabes fælles fora til italesættelse af områder, hvor der mangler evidens for den praksis der udøves, med henblik på at kunne vurdere relevansen af at igangsætte initiativer. Studerende der ønsker at skrive bachelorprojekt i sygeplejefaglige problemstillinger i det øre-næse-halskirurgiske speciale understøttes i dette. Studerende inddrages løbende i de grundlæggende og specialespecifikke problemstillinger og der er åbenhed overfor de studerendes refleksion over praksis. Nyuddannede sygeplejersker fremlægger resultater fra eget bachelorprojekt i klinikken, med henblik på at få diskuteret, om der er elementer herfra, der kan anvendes i det øre-næse-halskirurgiske speciale. De kliniske undervisere og udviklingssygeplejersken bidrager med aktiviteter, der fremmer en udviklings- og forskningskultur Klinikken prioriterer at der er ressourcer til stede, for at kunne facilitere en udviklings- og forskningskultur. Der arbejdes målrettet på at fremme en kultur i klinikken, hvor alle støtter op om nye initiativer, der gavner forskning og udvikling i det daglige, også helt konkret ift. den enkelte kollegas arbejde med at udvikle eller implementere ny evidensbaseret praksis. 10

11 Bilag 1. Evidens i sygeplejen I det følgende vil det kort blive skitseret hvad vi i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik opfatter som værende evidens i sygeplejen: Naturvidenskabelig tilgang tager udgangspunkt i at forskning kan klassificeres i et hierarki; et evidenshierarki, hvor randomiserede klinisk kontrollerede studier (RCT) rangerer højest i hierarkiet og kvalitative undersøgelser lavest, som et udtryk for objektivitet og generaliserbarheden af resultaterne (Juul, S.2006). Imidlertid gælder andre kvalitetskriterier for kvalitative studier end for kvantitative (Polit. et al.2006), idet evidens i en humanvidenskabelig forståelse er mangfoldig og kontekstafhængig, hvilket gør det vanskeligt og ikke ønskværdig at kvalitetsvurdere disse udelukkende efter denne traditionelle naturvidenskabelige tilgang (Bang m.fl.2013). I den humanvidenskabelige og dermed kvalitative forskning indfanges livsverdensperspektiver, som af natur er subjektive og kontekstafhængige. Her er kvalitetskriterier som troværdighed og validitet i undersøgelsesmetoden samt overførbarhed gældende (Polit et al. 2006). I sygeplejens praksis er der fokus på det hele og unikke menneske, som ikke lader sig indfange af et enkelt perspektiv, og dermed er et bredere og mere nuanceret evidensbegreb relevant. For at tilpasse den evidensbaserede sygepleje til den enkelte patient, inddrager man den videnskabelige evidens, kombineret med sygeplejerskens professionelle erfaringer og faglige skøn samt tid, rum og kontekst. Vi betragter patienten som en potentiel aktiv medspiller i sit forløb, og vurderer derfor ligesom Rycroft- Malone (2004) at patientens livserfaring og præferencer bør inddrages. Vi tager altså udgangspunkt i en bred definition af evidensbegrebet inspireret af Bang og Martinsens begrebsanalyse af evidens i sygeplejen i Norden (Bang m.fl. 2013) og Rycroft- Malones beskrivelse af patientcentreret evidensbaseret pleje (Rycroft- Malone 2004), hvor naturvidenskabelig og humanistisk forskning inddrages ligeværdigt, suppleret med sygeplejerskens professionelle erfaring og sygeplejefaglige skøn tid, rum og kontekst såvel som patientens livserfaring og præferencer inddrages som grundlag for beslutninger om plejen af patient. 11

12 12

13 Bilag 2. Fremtidig strategi 2014 Model er adapteret efter model udviklet af Nina Høgdal, Klinik for Ergo og Fysioterapi, Rigshospitalet 13

14 Litteratur Bang m.fl. 2013: Evidens i sygeplejen. En begrebsanalyse af evidens i nordisk sygepleje. Nordisk sygeplejeforskning nr.4 s Iuel, A. m.fl. 2011: Strategi for sygeplejeforskning i HovedOrtoCentret ygeplejeforskning/ Juul, Svend 2006: Epidemiologi og evidens. S Munksgaard Danmark, 1. udgave. 3. oplag Regionh 2012: Regionens politik for sundhedsforskning FCCE7F445/0/Politik_for_Sundhedsforskning_2020_enkeltsidet.pdf Rigshospitalet 2010: Rigshospitalets Vision og Mission for D9F48F1D436/0/Riget_vision_screen_2011.pdf Rigshospitalet 2011: Rigshospitalets forskningsstrategi intranet.regionh.dk/nr/rdonlyres/ bf-434c-b937- ABD94A3855E0/0/Forskningspolitik_2011.pdf Rycroft- Malone, Jo et al. 2004: What counts as evidence in evidence- based practice?. Nursing and health care management and policy. Polit, Denis F. et al.2006: Essentials of nursing research, methods, appraisal, and utilization p Sixth edition, Lippincott Williams & Wilkins 14

15 15

16 16

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Kompetenceudviklingskursus i

Kompetenceudviklingskursus i Kompetenceudviklingskursus i udvikling af kliniske retningslinjer 17-18 marts 2011 Hotel Niels Juel Toldbodvej 20, 4600 Køge Køge Projekt: INTERREG - PROHIP - sekretariatsleder Martin Skude Rasmussen:

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen

Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen Brug af evidensbaseret viden i sygeplejen Emilie Andrés, cand.cur., sygeplejerske En undersøgelse af, hvorledes sygeplejestuderende, når de arbejder med evidensbaseret viden, kan forholde sig kritisk e

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Medarbejderen. Agrobiologi:

Medarbejderen. Agrobiologi: Agrobiologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på fremtidens fødevareproduktion i en udfordrende verden:

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Innovation og udvikling

Innovation og udvikling Temadag Partnerskaber som fælles ramme for Innovation og udvikling Innovation og udvikling Indhold Formål..............................................Side 3 Faglige oplæg........................................side

Læs mere

Implementering hvad er problemet?

Implementering hvad er problemet? Implementering hvad er problemet? Masterafhandling i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet, 2008. Marianne Spile Klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ afdeling Bispebjerg Hospital. Evaluering af

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Internt metodekursus -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, 2011 Internt metodekursus Formål med kurset At du: Får

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Strategi for sygepleje på OUH 2013-15

Strategi for sygepleje på OUH 2013-15 Strategi for sygepleje på OUH 2013-15 Forord Hermed fremlægges den første samlede strategi for sygepleje på OUH. Strategi for sygepleje er forankret i direktionen, hvilket forpligter afdelingsledelser

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere