Vejledning i orgelsager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i orgelsager"

Transkript

1 Kortfattet overblik over dansk orgelbygning Vejledning i orgelsager Den danske Folkekirke forvalter en enestående kulturarv, herunder ca kirkeorgler af vidt forskellig alder, oprindelse, størrelse, type og stilart. En række historiske orgler er berømte langt ud over landets grænser, ligesom mange instrumenter fra efterkrigstiden, fra den såkaldte orgelbevægelse, har vakt international opmærksomhed. Orglerne afspejler den tid, i hvilken de er blevet bygget, både økonomisk, kulturelt, kirkeligt og musikalsk. Enestående er Compeniusorglet på Frederiksborg Slot, som den musikinteresserede Christian IV anskaffede. I den danske guldalder blev der bygget fine instrumenter, hvoraf mange af danske orgelbyggere, samt det franske Cavaillé-Coll-orgel i Jesuskirken i Valby er bevaret i original tilstand. Som følge af efterkrigstidens økonomiske vækst er der frem til i dag bygget mange store, mellemstore og mindre orgler, ofte på bekostning af orgler, som man i dag nok havde overvejet at bevare. En lang række orgler fra den såkaldte pneumatiske periode, dvs. orgler, hvor forbindelsen fra tangent til ventil formidles v.h.a. lufttryk i lange blyrør, er med større ret blevet kasseret. De fleste af disse orgler er kasseret p.g.a. funktionssvigt i det tekniske system, men også en afstandtagen fra det senromantiske ofte meget enslydende klangideal har gjort sig gældende. Set i tilbageblik kan der spores en sammenhæng med den laubske kirkesangsreform. Fra denne blomstringsperiode kan nævnes et utal af orgelbevægelsesorgler, blandt andre det berømmede orgel i Sorø Klosterkirke. I de senere år er man blevet opmærksom på nogle oversete kvaliteter ved det romantiske orgel. Dertil kommer, at det barokke klangideal i mange tilfælde er blevet misforstået eller overdrevet. Således taler man om en orgelmodbevægelse, som siden 1970'erne har medført, at mange orgler er disponeret, så de i højere grad kan realisere den romantiske orgellitteratur, ligesom helt nykomponeret orgelmusik gerne knytter an til dette klangideal. Endelig har man i de senere år restaureret eller rekonstrueret en række barokorgler, blandt andre Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke og Lorentz-orglet i Sankt Mariæ Kirke, Helsingør. Sammenfattende kan det siges, at der over perioder på ca. 50 år er sket ændringer i orglets udformning. Bedst er det udtrykt af en af dansk orgelbygningskunsts største mestre, Poul-Gerhard Andersen: Når oldtidens og den tidlige middelalders små, primitive instrumenter undtages, er det ikke nogen lang periode, orglet tilhører, men den er dog lang nok til at vise, hvor følsomt det reagerer overfor skiftende tiders og steders mentalitet. Som kulturbarometer betragtet findes der næppe noget mere fintmærkende apparat, og det registrerer mange detaljer. Orglet afslører os, sådan som vi er (Orgelbogen, 1956) Menighedsrådet indleder en orgelsag

2 En orgelsag tager som regel udgangspunkt i, at den ansatte organist, som i henhold til sit regulativ har det daglige tilsyn med kirkens instrumenter, overfor menighedsrådet tilkendegiver, at der er problemer med kirkens orgel. Det være sig, at orglet ikke klinger, som det efter organistens opfattelse skal, at det ikke har tilstrækkelige klanglige muligheder eller kapacitet, eller at der er tekniske problemer med orglet. Der er grund til at understrege vigtigheden af, at organisten jævnligt fører sit regulativpligtige tilsyn med orglet, herunder observerer eventuelle fugt- eller tørkerelaterede problemer, angreb af skimmelsvamp, borebiller eller mus. Alle organister med uddannelse fra et musikkonservatorium eller en kirkemusikskole har modtaget undervisning i orgelkundskab, og de har således mulighed for at kunne indkredse og beskrive de fleste problemer og kommunikere med menighedsråd, orgelbyggere og orgelkonsulent herom. Med udgangspunkt i organistens fremstilling af situationen, som bør være skriftlig, kan menighedsrådet beslutte at starte en orgelsag, og allerede på dette tidspunkt kan der være behov for ekstern rådgivning. Menighedsrådet kan vælge at antage en orgelfaglig rådgiver, eller rådet kan gennem provstiudvalget og stiftsøvrigheden anmode om orgelfaglig rådgivning fra Kirkeministeriets orgelkonsulent. Såfremt sidstnævnte imødekommes, er denne rådgivning uden udgifter for menighedsrådet. Menighedsrådets overvejelser kan munde ud i fire forskellige typer af orgelsager: istandsættelse, renovering eller restaurering af det eksisterende orgel ombygning eller udvidelse af det eksisterende orgel anskaffelse af et brugt, renoveret eller restaureret orgel anskaffelse af et nyt orgel. Kontakt til provstiudvalget Eftersom alle orgelsager er langtidsinvesteringer og er forbundet med store omkostninger, er det vigtigt, at menighedsrådet på et tidligt tidspunkt i en orgelsag optager forhandling med provstiudvalget, således at finansieringen kan indgå i provstiets og stiftets langtidsplanlægning. Rådgivning hos orgelkonsulenten Rådgivning i orgelsager, det være sig af proceduremæssig eller orgelfaglig art, kan som nævnt gives af orgelkonsulenten, idet denne dog i.h.t. sin beskikkelse kan vælge at henvise menighedsrådet til en anden orgelbygningskyndig organist, såfremt hans arbejdsbyrde nødvendiggør det. I så fald skal menighedsrådet selv træffe aftale med vedkommende rådgiver og selv betale den pågældende. Nedenfor er anført listen over de rådgivere, som orgelkonsulenten kan henvise til. Orgelkonsulenten kan af habilitetsmæssige årsager ikke medvirke ved selve projekteringen af et orgel. Kassation af eksisterende orgel

3 Det er normalt en forudsætning for erhvervelse af et nyt orgel til kirken, at der udfærdiges en kassationserklæring på det eksisterende orgel, enten af orgelkonsulenten eller en af de bemyndigede orgelbygningskyndige organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 15. oktober 1975 om affattelse af tilbud vedrørende levering og istandsættelse af kirkeorgler m.v. (orgelcirkulæret). Skønnes orglet eller dele deraf at være af særlig arkitektonisk eller orgelhistorisk interesse, bør der indhentes udtalelse fra Nationalmuseet, og denne udtalelse skal indgå i kassationserklæringen. Såfremt orglet er mere end 100 år gammelt, skal Nationalmuseet altid afgive udtalelse. En bevaringsforpligtelse påhviler umiddelbart menighedsrådet. Ofte vil situationen være den, at orglet i sig selv ikke er kassabelt, enten fordi det er historisk og dermed bevaringsværdigt, eller fordi det rent faktisk fungerer og for et overskueligt beløb kan sættes i stand. Historiske orgler bør så vidt muligt bevares eller tilbageføres til original stand. Der vil ofte kunne opnås fondsstøtte hertil. Det beror på en konkret vurdering af, hvorvidt der med rimelighed bør anskaffes et nyt orgel, som vil være fyldestgørende til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger, eller om der bør ske en istandsættelse, renovering eller restaurering af det eksisterende orgel, herunder evt. en ombygning eller udvidelse. I henhold til bek. nr. 527 af 19. juni 1992 om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde (herefter bek. nr. 527) 4 skal forslag til anskaffelse, ændring eller istandsættelse af bl.a. orgler godkendes af stiftsøvrigheden, og det er en forudsætning for godkendelsen, at der foreligger en af provstiudvalget godkendt finansieringsplan. Såfremt det vurderes, at et utidssvarende men ikke historisk bevaringsværdigt orgel bør udskiftes med et nyt og måske større orgel, bør det undersøges, hvorvidt det nedtagne orgel kan afhændes og gøre nytte et andet sted. Det bør tilstræbes at søge orglet genopstillet i en kirke eller et kapel, hvor det kan bevares i brug. En sådan afhændelse kan ske vederlagsfrit eller for et symbolsk beløb. Hvis dette ikke er muligt, kan et sådant orglet måske afhændes til orgelbyggeren. I så fald skal den økonomiske aftale herom fremgå af orgelbyggerens tilbud på nyt orgel. I nogle tilfælde kan pibematerialet fra det eksisterende orgel genanvendes i et nyt orgel. Dette afhænger af en afvejning af de klanglige kvaliteter i pibematerialet i forhold til den økonomiske værdi heraf. Menighedsrådets og organistens ønsker i så henseende kan indgå i overvejelserne. Såfremt orglet ikke kan genanvendes, skal brugbart pibemateriale enten overgå til Danmarks Orgelmagasiner eller på anden måde opmagasineres betryggende; evt. skal hele orglet eller større dele heraf opmagasineres. Udgifterne hertil afholdes af menighedsrådet. Orgelfaglig rådgivning fra andre end orgelkonsulenten Ved antagelse af en orgelsagkyndig rådgiver bør menighedsrådet altid indgå en rådgivningsaftale, som klart angiver arten og omfanget af rådgivningen samt honoraret herfor. Der aflønnes almindeligvis pr. time efter timelønnen for musikkonservatorielærere, evt. med et aftalt mindstemål af timer i forbindelse med et besøg, ligesom der ydes kørselsgodtgørelse efter statens regler for bemyndiget kørsel. Transporttid medtages ikke i timeberegningen. Der kan også aftales et fast honorar for den samlede rådgivning.

4 Rådgivningen kan omfatte: Kassationserklæring, udfærdigelse af orgelprojekt (værkopbygning, disposition, særlige karakteristika og indretninger ved orglet), vejledning i proceduremæssige spørgsmål, medvirken ved udfærdigelse af licitationsmateriale samt evt. tilsyn under orgelarbejdet, herunder rådgivning, såfremt der (særligt ved restaureringsarbejder) opstår problemer undervejs. Menighedsrådets rådgiver kan af habilitetsmæssige årsager ikke forestå godkendelsesforretningen i en orgelsag, hvor denne har ydet rådgivning, og her vil forretningen blive forestået af orgelkonsulenten eller en af ham bemyndiget stedfortræder. Orgeltype Ved nybygning af orgler er det vigtigt, at menighedsrådet gør sig klart hvilken type orgel, man ønsker. Skal orglet hente inspiration fra en speciel epoke i orgelbygningens historie, evt. bygges som en stilkopi eller ligefrem rekonstruktion, eller skal det snarere være et bredere orienteret orgel? Måske kan det overvejes at genanvende en eksisterende facade - dette kan ligefrem være et krav fra Nationalmuseet. Disse grundlæggende valg har arkitektoniske konsekvenser. Uanset orgeltype vil det klanglige resultat naturligvis variere fra orgelbygger til orgelbygger, og uanset hvorfra inspirationen er hentet, bliver orglet i sagens natur et udtryk for vor egen tids klangopfattelse. Orglets placering, opbygning og disposition Ved en orgelsags begyndelse skal placeringen af orglet overvejes. Ofte placeres orglet i vestenden af kirken, enten på gulvet eller et podium i tårnrummet eller på et pulpitur. Såfremt der regelmæssigt medvirker kor ved gudstjenesten, skal der være plads til korsangerne omkring orglet, og organisten skal helst have visuel kontakt med korsangerne. Andre placeringer end i kirkens vestende kan overvejes, især i nyere kirker (midt i kirken eller nærheden af korpartiet). Musikkens fysiske placering i kirken har liturgiske konsekvenser og bør nøje drøftes med kirkens menighedsråd og præster. Lysindfald fra kirkens vinduer kan også få betydning for orglets placering. Endvidere bør man være opmærksom på solens varmepåvirkning på orgelhus og facade, ligesom kirkens opvarmningssystem skal vurderes i forbindelse med orglets placering, så generende forstemning af orglet undgås. De fleste nye orgler i mindre (landsby)kirker bygges i vor tid med to manualer og pedal og med minimum stemmer. I større (by)kirker bygges naturligvis større orgler i overensstemmelse med orgelcirkulærets bestemmelse om, at antallet af stemmer og værker må fastsættes under hensyntagen til forholdene i kirken og sædvanligvis ikke bør overstige det fornødne til fyldestgørelse af de normale kirkemusikalske opgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Forinden udarbejdelse af dispositionen skal det planlægges, hvorledes værkopbygningen skal være, og hvorledes værkerne indbyrdes skal placeres. Ved den efterfølgende dispositionsudarbejdelse skal det sikres, at der er en tilstrækkelig bærekraftig bund i orglet, dvs. der skal disponeres tilstrækkeligt i 8 -lejet. Oftest vil orglet blive baseret på en Principal 8 eller en anden bærekraftig, åben 8 - stemme. Dette er bl.a. vigtigt i henseende til orglets funktion som ledsager af salmesangen. Den

5 orgelfaglige rådgiver vil ud fra sin vurdering af kirkerummet kunne angive et forslag til disposition, som både tilgodeser den fornødne støtte til salmesangen, herunder solistiske stemmer til salmespil med fremhævet melodistemme samt solistisk orgelspil, og en fyldig, velafbalanceret plenoklang. Tungestemmer (Trompet, Obo, Krumhorn, Fagot etc.), som øger orglets klanglige muligheder, kræver regelmæssig stemning og helst nogenlunde stabile klimatiske forhold. Orglet udgør en klanglig og arkitektonisk helhed og skal som instrument og inventar betragtet indgå i det samlede interiør, således at det både musikalsk, klangligt, visuelt og funktionelt optræder naturligt i den evangeliske gudstjenestes liturgi. Særlige bælganlæg, temperering De fleste orgler bygges med indbygget, selvregulerende bælganlæg og stemmes i såkaldt ligesvævende temperatur. Det kan af stilistiske grunde overvejes at bygge orglet med kilebælg, hvilket giver såkaldt levende vind. Endvidere kan det overvejes, hvorvidt orglet skal stemmes uligesvævende, hvorved de enkelte tonearter får hver deres særlige karakteristik. Koblinger, sættekombinationer, særlige indretninger Normalt udstyres orglet med fodbetjente trin til koblinger mellem manualværkerne indbyrdes samt mellem manualværkerne og pedalværket. Disse kan korrespondere med registertræk. Evt. kan der anlægges sub- og superkoblinger, hvor orglets stil og disposition berettiger det. På større orgler kan det komme på tale at indbygge et såkaldt sættekombinationssystem i orglet, hvilket især er til stor nytte i koncertsituationer og tillige kan være en hjælp under gudstjenesten. I så fald kan det overvejes at bygge orglet med elektrisk registratur. Ved mindre orgler må et rent mekanisk orgel med mekanisk registratur af tekniske og æstetiske grunde foretrækkes. Evt. kan orglet udstyres med særlige indretninger (cymbelstjerne, klokkespil, nattergal, regulerbare tremulanter etc.). Rådgivning vedrørende arkitektonisk udformning Udover at være et klangligt og teknisk instrument er orglet også et arkitektonisk værk. Dets funktion og tekniske anlæg stiller særlige krav til orglets arkitektur og opbygning, ligesom orglets facade og pibeprospekt bør afspejle dets klanglige egenskaber. Ved orgelhusets udformning skal der bl.a. tages stilling til orgelhusets materialevalg, samt hvorvidt orglet skal males. Der er intet til hinder for, at et orgel, som klangligt er historisk inspireret, kan få et nutidigt arkitektonisk præg. Mange orgelbyggere har igennem årene selv tegnet deres orgler, men menighedsrådet inddrager dog ofte en arkitekt i orgelsagen, ikke mindst fordi der kan være andre arkitektarbejder forbundet med orgelprojektet (pulpiturforandringer m.v.). Ved større arbejder ved en kirke skal der inddrages en arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger, jf. 12 i bek. nr Arkitekten kan således kan indgå i et frugtbart og konstruktivt samarbejde med orgelbyggeren.

6 Ved antagelse af en arkitekt skal der indgås en rådgivningsaftale, herunder aftales honorar for udarbejdelse af skitseprojekt og evt. endelig arkitektonisk udformning af orglet i samarbejde med orgelbyggeren, samt for administrative opgaver, som måtte blive overladt til arkitekten. Hos stiftsøvrigheden kan almindeligvis indhentes rådgivning vedrørende aftalens udformning. Der er grund til at understrege, at såfremt en arkitekt medvirker ved udarbejdelse af et skitseprojekt, må han ikke søge rådgivning hos en potentielt tilbudsgivende orgelbygger, ligesom han ikke må formidle oplysninger om projektet til en orgelbygger. Såfremt en orgelbygger ønsker at afgive tilbud i en orgelsag, må han hverken direkte eller indirekte have medvirket ved udarbejdelse af projektet, idet han i.h.t. tilbudslovens bestemmelser om inhabilitet derefter er afskåret fra at afgive tilbud. Udarbejdelse af skitseprojekt Udfra ovenstående retningslinjer kan menighedsrådet ved rådgivernes hjælp udarbejde et skitseprojekt, der angiver de overordnede rammer for orglet. På grundlag af skitseprojektet kan de tilbudsgivende orgelbyggere udarbejde forslag til orglets klanglige og tekniske opbygning samt den arkitektoniske udformning. Såfremt man foretrækker at udarbejde et detailprojekt, bør der gives orgelbyggeren mulighed for at afgive et alternativt tilbud (herom senere). På dette tidspunkt i orgelsagen kan det anbefales menighedsrådet at søge skitseprojektet principgodkendt hos stiftsøvrigheden. I så fald skal skitseprojektet fremsendes gennem provstiudvalget. Tilbudsloven Orgelsager betragtes efter gældende fortolkning som bygge- og anlægsarbejder og er derfor omfattet af EU-direktiv 93/37/EØF om samordning af proceduren for indgåelse af offentlige byggeog anlægsaftaler med senere ændring ved direktiv 97/52/EF (bygge- og anlægsdirektivet). Indhentning af tilbud i orgelsager, som ikke overstiger bygge- og anlægsdirektivets tærskelværdi på kr ekskl. moms., er omfattet af lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven) med bek. nr. 595 af 9. juli 2002 (tilbudsbekendtgørelsen). Konkurrencestyrelsen har som opfølgning på ovennævnte tilbudslov og -bekendtgørelse udarbejdet Vejledning til tilbudsloven og tilbudsbekendtgørelsen. Lovens hensigt er primært at sikre, at bygherren skaber tilstrækkelig konkurrence blandt tilbudsgiverne, samt at disse gives en lige og fair behandling. Det vil føre for vidt i denne sammenhæng at gennemgå loven som helhed; nærmere oplysninger kan fås hos orgelkonsulenten, hos nedennævnte orgelbygningskyndige organister eller hos stiftsøvrighederne. Her skal dog de vigtigste bestemmelser gennemgås: Underhåndsbud

7 Tilbud på et orgel eller orgelarbejde, som antages at ville koste under kr ekskl. moms (tilbudsbekendtgørelsen) kan indhentes som underhåndsbud. Tilbud skal indhentes og affattes i.h.t. orgelcirkulæret. Der skal ved underhåndsbud ikke udarbejdes licitationsmateriale, men der skal foreligge et skitseprojekt i.h.t. ovenstående, som er tilstrækkelig præcist til, at orgelbyggeren kan affatte et specificeret tilbud, herunder fortage den nødvendige kalkulation. Endelig skal der vælges tildelingskriterium som ved afholdelse af licitation (se under Licitationsmateriale), men der skal ikke anføres underkriterier. Såfremt arbejdernes omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag (især ved restaurerings-, reparations- eller ombygningsarbejder) kan underhåndsbud indhentes uanset, at arbejdets værdi overstiger kr ekskl. moms. Det samme gælder, såfremt kun én tilbudsgiver kan udføre opgaven. Ved særlige orgelarbejder kan arbejdet undtagelsesvist udføres efter regning, jf. orgelcirkulærets afsnit V. (Dette må ikke forveksles med orgelcirkulærets bestemmelse om, at alle orgelarbejder ud over almindelig stemning og vedligehold kun må finde sted i henhold til et af stiftsøvrigheden godkendt tilbud.) Det er alene menighedsrådet, der som bygherre er ansvarlig i.h.t. tilbudsloven, og dermed også menighedsrådet som må sikre, at loven efterleves i hvert enkelt tilfælde. Stiftsøvrighederne og orgelkonsulenten er gerne behjælpelige med tolkning af loven, evt. kan der henvises til Konkurrencestyrelsen. Ifølge Konkurrencestyrelsens Vejledning skal der indhentes mindst 2 og højst 4 underhåndsbud. Det kan anbefales, at der indhentes 3 tilbud. I forbindelse med udvælgelse af de orgelbyggere, menighedsrådet vil indhente tilbud fra, kan det være hensigtsmæssigt at besigtige et antal nyere orgler, evt. sammen med menighedsrådets rådgiver(e). Det er vigtigt at pointere, at menighedsrådet ikke på dette tidspunkt må vælge orgelbygger, således som det tidligere var tradition, da det vil være i strid med tilbudslovens bestemmelser. Licitationsformer Såfremt den samlede anslåede udgift ved anskaffelse af et orgel eller ved det påtænkte orgelarbejde overstiger kr ekskl. moms, og arbejderne ikke falder ind under de ovenfor nævnte undtagelser, skal der afholdes licitation. Der findes tre former for licitation: offentlig licitation begrænset licitation begrænset licitation med prækvalifikation. Almindeligvis tilrådes det, at der afholdes begrænset licitation uden prækvalifikation. Udvælgelse af de orgelbyggere, menighedsrådet vil anmode om at deltage i en begrænset licitation, sker ligesom ved indhentning af underhåndsbud. Det fremgår af Konkurrencestyrelsens vejledning, at der normalt skal indhentes 5-7 tilbud, men ned til 3 bydere accepteres, såfremt tilstrækkelig

8 konkurrence vil være sikret herved. I betragtning af antallet af orgelbyggere kan det anbefales, at menighedsrådet (som ved indhentning af underhåndsbud) indhenter 3 tilbud. Såfremt man af særlige grunde vælger at afholde offentlig licitation, skal denne annonceres på en sådan måde, at samtlige potentielle tilbudsgivere gives reel mulighed for at erfare, at licitationen skal finde sted. Licitationsmateriale Stiftsøvrighederne og orgelkonsulenten har udarbejdet et forslag til udformning af et licitationsmateriale, som kan rekvireres hos stiftsøvrighederne eller orgelkonsulenten, eller den kan hentes direkte fra disses eller Kirkeministeriets hjemmesider. Licitationsmaterialet skal indeholde en kravspecifikation, som er en projektbeskrivelse i.h.t. ovenstående, akkurat som ved indhentning af underhåndsbud. Menighedsrådets opmærksomhed skal særligt henledes på valg af såkaldt tildelingskriterium, som skal angives enten som laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Eftersom et orgel primært udmærker sig ved sin klanglige og håndværksmæssige kvalitet, må det frarådes at lade prisen alene være afgørende ved valg af tilbud. Det må i alle tilfælde tilrådes, at det i licitationsmaterialet anføres, at tilbud vil blive antaget efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Som konsekvens heraf skal det anføres efter hvilke underkriterier, ordren vil blive tildelt, og disse skal om muligt anføres i prioriteret rækkefølge. Dette kan have nogen vanskelighed, eftersom der ikke findes en objektiv målestok for klanglig kvalitet, håndværksmæssig kvalitet, arkitektonisk udformning etc. De i forslag til licitationsmateriale nævnte underkriterier skulle i de fleste tilfælde være dækkende. Almindeligvis bør orglets klang have højeste prioritet. Såfremt prisen anføres som underkriterium, bør den gives laveste prioritet, således at prisen alene bliver afgørende, såfremt de indkomne tilbud vurderes at være ligeværdige, hvad angår de højere prioriterede, kvalitative underkriterier. Som nævnt bør der gives mulighed for, at tilbudsgiver kan afgive alternative tilbud. Afholdelse af licitation Når licitationsmaterialet er udsendt, skal der i henhold til tilbudsloven gives en frist til afgivelse af tilbud, der er rimelig. Det anbefales, at der gives frist på 6-8 uger til tilbudsgiverne til at udarbejde og indsende tilbud. I henhold til samme lovs 5 stk. 3 gælder en vedståelsesfrist på 40 arbejdsdage, med mindre andet er angivet i licitationsmaterialet. Under hensyn til sagsbehandlingstiden tilrådes, at der fordres en vedståelsesfrist på 6 måneder, idet bemærkes, at tilbudsgiveren kan kræve prisen reguleret i.h.t. overenskomstmæssige lønstigninger samt prisindeks på materialer, jf. orgelcirkulærets nærmere bestemmelser herom. Tilbudsgiverne har ret til at være til stede, når tilbudene åbnes. For så vidt angår øvrige bestemmelser vedrørende selve licitationen, henvises til tilbudsloven.

9 Det skal angives i licitationsmaterialet (ligesom i projektbeskrivelsen ved indhentning af underhåndsbud), at tilbud skal affattes i.h.t. orgelcirkulæret. Forhandling med tilbudsgivere Forinden menighedsrådet vælger blandt de indkomne tilbud, er der hjemmel til at optage forhandling med tilbudsgiverne, som det fremgår af tilbudsloven og -bekendtgørelsen. Hovedvilkårene er, at der skal gives tilbudsgiverne en lige og fair behandling (det vil sige, at der skal forhandles på lige vilkår med samtlige tilbudsgivere), og at der ikke må forhandles alene med det formål at presse prisen. Gennem forhandlingen vil der være mulighed for at foreslå ændringer inden for rammen af det skitserede, det være sig af klanglig, teknisk eller arkitektonisk art, idet erfaringen viser, at en god dialog med orgelbyggeren fører til det bedste resultat. Efter tilbudsgiver er valgt, og kontrakt er indgået mellem menighedsrådet og orgelbygger, kan de endelig detaljer ved orglet fastlægges. Valg af tilbud Når menighedsrådet har indhentet de ønskede tilbud og gennemført evt. forhandling, skal der træffes beslutning om hvilket tilbud, man ønsker at antage, dvs. hvilken orgelbygger, man ønsker at indgå kontrakt med. Den eller de antagne rådgiver(e) kan medvirke ved drøftelsen heraf. Først skal det konstateres, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige, dvs. hvorvidt de er affattet i overensstemmelse med det afgivne projekt- og licitationsmateriale, tilbudsloven og tilbudsbekendtgørelsen samt orgelcirkulæret. Herefter skal det vurderes hvilket tilbud, der kan anses for at være det økonomiske mest fordelagtige tilbud eller det billigste, såfremt tildelingskriteriet laveste pris er valgt. Den bedste fremgangsmåde er at vurdere tilbudene i relation til nogle af de orgler, tilbudsgiverne på det seneste har bygget. Ofte har orgelbyggeren i sit tilbud henvist til et orgel, som vil være repræsentativt og sammenligneligt med det orgel, der nu skal bygges. Når menighedsrådet har besluttet hvilket tilbud, der skal accepteres, sendes tilbuddet tjenstligt via provstiudvalget til stiftsøvrigheden til godkendelse, ledsaget af en af provstiudvalget godkendt finansieringsplan, med en begrundelse for det trufne valg. Såfremt der har været afholdt licitation, skal de anførte begrundelser være i overensstemmelse med det anførte tildelingskriterium og de anførte underkriterier. Såfremt menighedsrådet ønsker rådgivning i forbindelse med vurderingen af flere tilbud, kan denne fås ved henvendelse til stiftsøvrigheden og / eller orgelkonsulenten. Særligt om tilbud i forbindelse med ombygning, udvidelse, istandsættelse, renovering eller restaurering Orgelarbejder, som ikke er almindelig stemning og vedligeholdelse, må som nævnt kun udføres i henhold til et af orgelbyggeren udarbejdet og af stiftsøvrigheden godkendt tilbud. I mange tilfælde

10 er der tale om mindre arbejder, som der ikke med rimelighed kan kræves indhentet flere tilbud på, idet omkostningerne herved ikke står mål med, hvad der kunne være sparet. I andre tilfælde vil der kunne rejses tvivl om, hvorvidt der bør indhentes flere underhåndsbud eller afholdes licitation. Problemet er størst, når et menighedsråd skal have udført større arbejder, og det ikke med rette kan anføres, at der kun er én orgelbygger, som kan udføre arbejdet. Såfremt menighedsråd og organist generelt, både fagligt og prismæssigt, er tilfredse med den orgelbygger, som har tilsyn med og vedligeholder orglet og måske oven i købet har bygget det, vægrer man sig måske ved at indhente flere tilbud. Tilbudsloven synes ikke at have taget højde for denne særlige situation. Det må overlades til det enkelte menighedsråd at vurdere, hvorvidt man mener at respektere tilbudsloven, såfremt der indhentes blot ét underhåndsbud. I mange tilfælde vil det dog vise sig at være mest hensigtsmæssigt at indhente 2 eller 3 underhåndsbud, ikke mindst med henblik på at tilvejebringe flere forslag til løsning af en opgave. Når der er tale om klanglige arbejder, vil det med rette kunne anføres, at kun én tilbudsgiver kan udføre opgaven. Stiftsøvrighedens godkendelse af tilbud Forinden stiftsøvrigheden meddeler godkendelse (approberer) det valgte tilbud, sender stiftsøvrigheden sagen til udtalelse hos orgelkonsulenten, den kgl. bygningsinspektør samt i de fleste tilfælde Nationalmuseet. Såfremt ovennævnte konsulenter ikke umiddelbart kan anbefale det foreliggende projekt, kan der det være formålstjenligt, at der foranstaltes et møde i kirken med de berørte parter. Kontrakt Når menighedsrådet har modtaget stiftsøvrighedens approbationsskrivelse, skal tilbudsgiverne hurtigst muligt underrettes om hvilken afgørelse, der er truffet, jf. bek. 14. Såfremt tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal menighedsrådet underrette tilbudsgiverne om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele, såfremt der anmodes derom. Menighedsrådet kan herefter acceptere det valgte tilbud, og orgelbyggeren kan i.h.t. orgelcirkulæret udfærdige en kontrakt. Til sikring af, at der ikke påbegyndes orgelarbejde, som ikke er approberet, skal dato og dokumentnummer for approbationsskrivelsen anføres på kontrakten, også såfremt der forekommer tillæg til eller ændringer af tilbuddet, idet disse også skal myndighedsgodkendes. Orglet bygges Herefter kan orgelarbejdet påbegyndes, først på orgelbyggeriet og siden hen i kirken. Det er vigtigt, at der træffes rimelige og fornuftige aftaler mellem orgelbyggeren og menighedsrådet om det tidsrum, hvor der kan arbejdes i kirken under hensyn til uopsættelige kirkelige handlinger, herunder

11 varsler for, hvornår der ikke kan arbejdes. Endelig skal der træffes aftale om opvarmning af kirken, herunder stabil temperatur, og absolut ro, når orglet skal intoneres og stemmes. Godkendelsesforretning Når orglet af orgelbyggeren meldes færdigt, skal der inden 14 dage afholdes en godkendelsesforretning i.h.t. orgelcirkulærets bestemmelser. Denne foretages af orgelkonsulenten eller en af ham bemyndiget orgelbygningskyndig organist, såfremt sidstnævnte ikke har været menighedsrådets rådgiver i orgelsagen. Restbetaling Når godkendelseserklæringen er underskrevet af orgelkonsulenten og orgelbyggeren, har orgelbyggeren inden 4 uger krav på få udbetalt restbeløbet inkl. aftalte reguleringer i.h.t. orgelcirkulæret. Menighedsrådet skal indsende en kopi af godkendelseserklæringen til stiftsøvrigheden til orientering. Fortegnelse over orgelbygningskyndige Erling A. Thomsen Algade 35 A 2.th Aalborg tlf.: John Wedell Horsner Søndre Ringgade 77 st. tv Århus C tlf.: Svend Prip Klosteret Haderslev tlf.: Michael J. Thomsen Rosenørnsvej 17 1.sal 5230 Odense M tlf.: organister

12 Hans Jørgen Østergaard Postboks Maribo tlf.: fax: Kristian Peter Olesen Hersegade 20 2.sal 4000 Roskilde tlf.: Per Kynne Frandsen Sdr. Strandvej 44 B 3000 Helsingør tlf.: fax: Sven-Ingvart Mikkelsen Sdr. Jernbanevej 12, 2. sal th Hillerød tlf.: mobil: Fortegnelse over orgelmæssige fagudtryk m.v. Barok I musikhistorien perioden fra omkring 1600 til 1750 Cavaill-Coll, Aristide Fransk orgelbygger, , skaberen af det symfoniske orgel Compeniusorglet Renæssance-orgel, bygget 1612 af den tyske orgelbygger Esajas Compenius, opstillet i Frederiksborg Slotskirke af Chr. IV Cymbelstjerne Et ringeapparat, ofte monteret på en lille vindrose i en facadepibe, idet luftstrømmen fra orgelpiben aktiverer cymbelsternen. Bruges bl.a. til passende salmer ( Kimer i klokker m.fl.) Disposition Antallet og sammensætningen af orgelstemmer samt placeringen af disse i forskellige sektioner, såkalte værker Elektrisk registratur Elektrisk forbindelse fra registertræk til den såkaldte sløjfe, som aktiverer det enkelte register Guldalder Betegnelse for en periode i 1900-tallet i Danmark, hvor kulturen og videnskaben samt ikke mindst dansk orgelbygning blomstrede Kilebælg En bælg, som er hængslet i den ene side. Dens lufttryk varierer en smule alt efter bælgens position ( levende vind ) Kirkemusikskole Uddannelsesinstitution for præliminære organister samt

13 kirkesangere Klokkespil I orgelet: klinger som et mindre stav-klokkespil, betjenes fra orglets tangenter Koblinger Mekanisme, som kan sammenkoble orglets manualer samt koble manualstemmerne til pedalklaviaturet Laub, Thomas Organist, komponist og salmesangsreformator ( ) Lorentz, Johann Dansk (tysk født) orgelbygger, o Ligesvævende temperatur Metode til stemning af orgler (og andre klaviatur-instrumenter), som gør, at alle tonearter er en lille smule urene (lige svævende) og dermed lige anvendelige Manualer Af latin manus = hånd, de klaviaturer, som spilles med hænderne Manualværker De værker (sektioner) af orglet, som spilles fra manualerne Mekanisk traktur Forbindelserne fra tangenterne til toneventilerne er mekaniske Mekanisk registratur Forbindelserne fra registertrækkene til sløferne er mekaniske Musikkonservatorium Uddannelsesinstitution for organister med kirkemusikalsk diplomeksamen Nattergal En fløjte, monteret under vand, så den lyder som en nattergal Orgelbevægelse Oprindelig brugt som udtruk for en tilbagevenden til barokkens orgeltype, i dansk orgelbygning perioden fra mellemkrigårene frem til ca Også betegnelse for den holdning, at orglebygningen stadig må være i bevægelse og aldrig opnår sin endelige udformning Orgelkonsulent Orgelfaglig rådgiver, ikke beskyttet titel Pedal Af latin pedes = fødder, klaviatur, som betjenes med fødderne Pedalværk Det værk, som er forbundet med pedalklaviaturet Pibeprospekt Arkitektonisk udformning og opstilling af orgelpiber i orglets facade Plenoklang Orglets fulde klang Pneumatisk traktur Forbindelse fra tangent til toneventil ved hjælp af lufttryk i tynde rør, oftest af bly. Giver en mindre forsinkelse i toneansatsen Poul-Gerhard Andersen Dansk orgelbygger ( ), central figur i orgelbevægelsen Principal Af latin foranstående, orglets bærende stemme, ofte placeret i facaden Raphaëlis, Herman Hollandsk orgelbygger, byggede i 1554 orgel til Roskilde Domkirke Registertræk håndtag, som kan trækkes, med et skilt, som angiver, hvilket register der således aktiveres. Monteret i spillebordet, oftest på hver side af klaviaturet Regulerbar tremulant Tremulanten får luften til at vibrere, oftest ved påvirkning af bælgen, hvorved der kan spilles vibrato på orgelpiberne. På en regulerbar tremulant kan hastigheden og udsvingets størrelse reguleres Rekonstruktion Med et historiske kendskab til og dokumentation for tidligere tiders orgelbygning kan man rekonstruere et historisk orgel; selve orglet er altså nyt Renovering Istandsættelse af et orgel, som det fremstår som nyt Restaurering Tilbageføring og genopbygning af et orgel til original tilstand ud

14 fra restaureringsmæssige principper Romantik Musikalsk perioden fra ca til begyndelsen af 1900-tallet Selvregulerende bælg Indretning, som sørger for, at lufttrykket i bælgen er konstant Sættekombinationssystem Elektronisk system, som gør det muligt at indkode mange klangkombinationer, så klanglige skift kan ske øjeblikkeligt ved tryk på en enkelt knap Skimmelsvamp Svamp, som trives ved høj fugtighed og varme, og i mange tilfælde opstår i lukkede orgelhuse. Kan brede sig voldsomt og give allergiske reaktioner. Bør forebygges ved fornuftig opvarmning og korrekt udluftning Olostemmer Orgelregistre, som alene eller sammen med andre stemmer egner sig til at fremhæve en melodi, f.eks. i salmespillet eller i en orgelkoral Spillebordet Samlet betegnelse for manualer, pedal, registertavle, nodepult og orgelbænk, hvorfra orglet betjenes Stemmer Andet navn for registre; man taler f.eks. om et orgel på 12 stemmer Stemning Måden, orglet er stemt på. Især i barokken udregnede man mange forskellige metoder til at stemme et orgel Stilkopi Et forsøg på at bygge et nyt orgel, som har stil efter en bestemt historisk orgelbygger eller en bestem historisk stilperiode Sub- og superkoblinger Mekanisme, som gør, at man kobler under- eller overoktaven til; bygges ofte elektrisk Tangenter Af latin tangere = berøre Transmissioner overflytning af stemmer, således at et register i f.eks. hovedværket også anvendes som register i pedalet. Har økonomiske og pladsmæssige fordele Tungestemmer (Trompet, Obo, Krumhorn, Fagot m.fl.) Stemmer, som virker derved, at en lille metaltunge bringes i svingninger, hvorefter lydes formes og forædles i et lydbæger, som kan ligne en orgelpibe, men som ikke i sig selv kan frembringe lyd Uligesvævende temperatur Metode til stemning af orgler (og andre klaviatur-instrumenter), som gør, at nogle tonearter er næsten helt rene og andre tonearter er mere urene (ulige svævende); meget brugt i barokken, men også i nye orgler, idet man dog nutildags sørger for, at alle tonearter er anvendelige Vedligeholdelse Det er vigtigt, at et orgel regelmæssigt vedligeholdes, og der bør altid indgåes en aftale med en orgelbygger om stemning og eftersyn, som regel 1 gang årligt Værkopbygning Måden, de enkelte sektioner ( værker ) i orglet er opbygget og indbyrdes placeret på

15 Relevante links Generelt Kirkeministeriet Københavns Stift Helsingør Stift Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Fyens Stift Aalborg Stift Viborg Stift Århus Stift Ribe Stift Haderslev Stift Orgelkonsulenten Konkurrencestyrelsen Danske orgelbyggere A. E. Lang's Eftf., Orgelbyggeri Endnu ingen hjemmeside "Barfredshøj" Thorsbrovej 20, 2640 Hedehusene Tlf.: Bruno Christensen & Sønner Endnu ingen hjemmeside

16 Orgelbyggeri Aps Terkelsbøl Bygade 59, 6360 Tinglev Tlf.: Gunnar Fabricius Husted Orgelbyggeri ApS Højvangen 13, 3480 Fredensborg Tlf.: Jensen & Thomsen Orgelbyggeri ApS Lyngby Hovedgade 102, 2800 Lyngby Tlf.: (ejet af Th. Frobenius & Sønner) Marcussen & Søn Orgelbyggeri A/S Storegade 24, 6200 Åbenrå Tlf.: Orgelbygger Endnu ingen hjemmeside Anders Havgaard Rasmussen Krogen 23, 6740 Bramming Tlf.: Orgelbygger Endnu ingen hjemmeside

17 Carsten Lund Hammerbakken 22, 3460 Birkerød Tlf.: Orgelbyggerhuset v/ Olav Haugland Troelstrupvej 3, 4690 Haslev Tlf.: P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri ApS Årslev Bygade 7, 6230 Rødekro Tlf.: Havremarken 3, 3650 Ølstykke Tlf.: Sven Hjorth Andersen Holmegårdsparken 16, 3320 Skævinge Tlf.: Svend E. Nielsen, Orgelbyggeri Endnu ingen hjemmeside (I. Starup & Søn s Eftf.) Bøllemosevej 8, Uvelse, 3550 Slangerup Tlf.: Th. Frobenius & Sønner

18 Orgelbyggeri A/S Hovedgaden 102, 2800 Lyngby Tlf.: Troels Krohns Orgelbyggeri Gørløseparken 8, 3330 Gørløse Tlf.:

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Kirkeværge og bygningssagkyndig

Kirkeværge og bygningssagkyndig Kirkeværge og bygningssagkyndig Menighedsrådene i Herning Provstierne den 19. januar 2017 chefkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 1 Byggesager Kirker er en del af den danske kulturarv er ikke fredet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for kirke - fælles for kirkerne i Holbæk Provsti TKSTREGULTIV for KIRKEN I For benyttelse af kirken. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Ole Helby Petersen) 26. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Ole Helby Petersen) 26. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-4991 (Mette Langborg, Ole Helby Petersen) 26. september 2016 K E N D E L S E P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri ApS (advokat Morten Ruben Brage, København) mod Nørre Vium-Herborg

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Samtale med Jens Christensen fra Marcussen & Søn

Samtale med Jens Christensen fra Marcussen & Søn Samtale med Jens Christensen fra Marcussen & Søn Navnet på et dansk orgelbyggerfirma står på tusindvis af orgler både i Danmark og i en lang række andre lande. Dansk orgelbygning er både i ind- og udland

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vedtægt og takstregulativ

Vedtægt og takstregulativ Vedtægt og takstregulativ for kirke, Holbæk provsti Holbæk kommune, Roskilde stift VEDTÆGT for KIRKEN Kirkens bestyrelsesforhold Kirken, der er selvejende, bestyres af 1 Sogns menighedsråd. 2 Kirkens drift

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1

Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 28-10-2013 kl. 10.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset, Holstebro Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning 1 826 / Regnskab 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation

Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser. Kravspecifikation Bilag 1 til Kontrakt om revision af de lokale kirkelige kasser Kravspecifikation 1. Indledning Udbuddet omfatter revision af alle de lokale kirkelige kasser m.v. i Danmark. Danmark er opdelt i 10 revisionsområder

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

En frist på 14 dage synes noget kort til at gennemgå et så omfattende materiale.

En frist på 14 dage synes noget kort til at gennemgå et så omfattende materiale. AARHUS STIFT DALGAS AVENUE 46 8000 AARHUS C Kirkeministeriet km@km.dk Den 9. maj 2016 Dokument nr.: 52447/16 Sagsbeh.: PEEL/bq Forslag til kommuneplan 2016, Syddjurs Kommune Aarhus Stift har den 26. april

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden

Brande Fjernvarme amba. Forretningsorden Brande Fjernvarme amba Forretningsorden Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Bestyrelsens konstituering. 3. Bestyrelsesmøder. 4. Formandens rolle. 5. Dagsorden. 6. Beslutninger. 7. Beslutningsprotokol.

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere