Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser"

Transkript

1 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

2 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Udarbejdet af: John Kristensen, Alectia (FRI) Jacob Larsen, Orbicon (FRI) Thorkild Feldthusen Jensen, Rambøll (FRI) Christian Lerche, Roskilde Forsyning (DANVA) Bo Lindhardt, Nordvand (DANVA) Niels Overgaard, VandCenter Syd (DANVA) Preben Bock, Hillerød Forsyning Kristian Friis, DANVA sekretariatet Ulla Sassarsson, FRI - sekretariatet Finansiering: Vejledningen er finansieret af FRI og DANVA Høring Vejledningen har været i høring hos FRI s Energi-, Miljø- & Klimaudvalg og DANVAs rådgivende udvalg. Marts endelig version

3 Indhold 1 Simple udbudsmodeller hvad, hvorfor, hvornår? 5 2 Anbefalinger om udbud Valg af udbudsform Tærskelværdier Hvilke muligheder er der for simple udbud? 9 3 Hvordan overholdes vandselskabernes interne overvågningsprogram? 11 4 Indledende dialog 12 5 Udbudsformer Direkte tildeling Underhåndsbud 13 6 Brug af rammeaftaler 15 7 Gældende regler Ingen formkrav til udbud Annonceringspligt i henhold til Tilbudsloven Udbudsdirektiverne Opgaveløsning i tilbudsfasen 18 8 Kriterier for udvælgelse og tildeling Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier 20 9 Inspiration 22 Bilag Brugbarhed af de forskellige modeller 9.1 Brugbarhed af de forskellige modeller 9.2 Roadmap 9.3 Skabelon for virksomhedsbeskrivelse 1. Beskrivelse af virksomheden 2. Økonomiske nøgletal 3. Organisatoriske nøgletal 4. Forsikringsforhold 5. Kvalitetsstyringssystem 6. Samfundsansvar 7. Erklæring på tro og love 6.4 Eksempel på notat for intern overvågning, Nordvand 3

4 Forord Vandselskaber har brug for den rådgivning, der kan tilvejebringes gennem samarbejde med private rådgivere. Når vandselskabet skal finde en samarbejdspartner, er der love og regler, der skal overholdes for at sikre en fair konkurrence. Vandselskaberne som ordregivere og de private rådgivere som tilbudsgivere har en fælles interesse i, at udvælgelsen sker på et godt og konsistent grundlag, der matcher det omfang og den kompleksitet, som den udbudte opgave har. Det er forbundet med omkostninger at udarbejde tilbud. Disse omkostninger kaldes for transaktionsomkostninger. Det er selvklart, at jo flere, der skal give pris på en opgave, og jo flere oplysninger, der skal leveres og vurderes, jo større bliver transaktionsomkostningerne for såvel leverandøren som vandselskabet. Der er som bekendt kun ordregiver til at betale disse omkostninger. Det er tilsvarende et samfundsøkonomisk problem, når der anvendes unødige ressourcer på arbejde, der ikke skal anvendes. FRI og DANVA tog denne problematik op på en workshop afholdt i Odense den 18. november Workshoppen havde til formål at drøfte, hvordan vandselskaber og private rådgivere agerer sammen i forbindelse med tilbudsgivning og tildeling af opgaver. Workshoppen omhandlede den professionelle ordregiver og den professionelle tilbudsgiver, forskellige udbudsformer og sidst, men ikke mindst, var der en drøftelse af, om det er muligt at mindske transaktionsomkostningerne. Fra begge parter blev det ved workshoppen tydeligt og klart formuleret, at der er brug for at gøre tingene mere simple. Ikke mindst affødt af vandsektorens selskabsgørelse med krav om intern overvågning m.m. Efterfølgende nedsatte FRI og DANVA en taskforce, der fik som mål at udarbejde en fælles vejledning med anbefalinger om at anvende Simple udbudsmodeller. En vejledning der skal beskrive veje til at nedsætte transaktionsomkostninger gennem Simple udbudsmodeller. I arbejdsgruppen har der været en ligelig repræsentation af medlemmer fra FRI og DANVA Nærværende vejledning er resultatet af dette arbejde. Vejledningen kan ikke erstatte juridisk rådgivning og DANVA og FRI kan derfor ikke tage ansvar for det juridiske indhold. DANVA og FRI, april

5 1 Simple udbudsmodeller hvad, hvorfor, hvornår? Simple udbudsmodeller er et udtryk for at benytte den i det givne indkøb simpleste model for håndtering af udbud med en leverandør af tjenesteydelser for at sikre konkurrencen under hensyntagen til færrest mulige transaktionsomkostninger Målsætningen med Simple udbudsmodeller er at opnå en fælles forståelse mellem vandselskaber som ordregivere (Vandforsyningsselskaber, Spildevandsselskaber og blandede selskaber) og ingeniørfirmaer som tilbudsgivere (rådgivende ingeniører) for at gennemføre udbud så simpelt som muligt i henhold til udbudsreglerne, samtidig med at konkurrencen opretholdes med respekt for hinandens roller. Denne vejledning fokuserer på vandselskabers indkøb af primært ingeniørmæssig rådgivning. Simple udbudsmodeller kan principielt benyttes i andre sammenhænge, men så skal der tages højde for eventuelle andre vilkår, fx tærskelværdier. Simple udbudsmodeller sikrer overholdelse af Forsyningssekretariatets krav om et internt overvågningsprogram i vandselskaberne og Forsyningssekretariatets kontrol af vandselskabernes konkurrenceprøvning af indkøb af tjenesteydelser over kr. ekskl. moms. De enkelte vandselskabers interne overvågningsprogram skal selvfølgelig være tilpasset Simple udbudsmodeller, for at disse er mulige at benytte. Det er målsætningen, at Simple udbudsmodeller skal kunne håndtere mere end 50 % af alle udbud. Det forventes, at de samlede transaktionsomkostninger for såvel ordregiver som alle tilbudsgivere kan holdes på 10 % af den samlede budgetsum for projektet, hvis de Simple udbudsmodeller anvendes. Transaktionsomkostningerne er til tider op mod 50 % (endog 100 %) af et projekts budget, så der er basis for, at ordregivere kan høste en effektiviseringsgevinst på ca. 25 % af de samlede projektomkostninger, da det over tid alt andet lige er ordregiveren/bygherren, der betaler de øgede transaktionsomkostninger. Herudover medvirker Simple udbudsmodeller til, at ordregivere såvel som tilbudsgivere kan undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer. Ordregiver er i denne vejledning vandselskaber, der skal have udført et stykke arbejde, og Tilbudsgiver er en privat rådgivende ingeniørvirksomhed e.l., der ønsker at udføre arbejdet. Der er ofte unødvendige omkostninger forbundet med vandselskabernes udbud af rådgivningsydelser. Dette resulterer i store omkostninger, der påvirker såvel ordregivers ressourceforbrug ved udformning og evaluering af udbuddet som den enkelte tilbudsgivers tilbudsomkostninger. Dermed belastes samfundsøkonomien unødvendigt. 5

6 Transaktionsomkostninger er de samlede omkostninger, der er ved at udbyde, afgive tilbud, gennemgå tilbud, indgå kontrakt samt eventuelt håndtere klagesager. Vandselskaberne skal professionaliseres i forhold til at opnå, at udbudsprocesser er effektive, sikrer optimal pris og leverance til tiden, eventuelt med tilhørende kreativitet. Dette vil sænke transaktionsomkostningerne og dermed give tydelige gevinster for vandselskaberne i form af lavere priser og ressourceforbrug. Simple udbudsmodeller skal være et aktivt værktøj til dette. Transaktionsomkostningerne skal stå i rimeligt forhold til de gevinster, der opnås ved at gennemføre udbuddet. Høje transaktionsomkostninger i forhold til den udbudte opgaves omfang er ressource spild, som ikke skaber ekstra værdi. Uanset at det i første omgang er tilbudsgiverne, der betaler, vil disse unødvendige transaktionsomkostninger i sidste ende blive afholdt af ordregiverne, da omkostningerne til forgæves tilbud nødvendigvis vil afspejles i honorarpriserne. Det er derfor vigtigt at sikre en balance mellem værdien af den udbudte opgave og udbudsomkostningerne. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at der skal sikres stringente udbudsforløb, hvor formelle fejl undgås. At der sikres god etik omkring udbud og tilbudsgivning, fair konkurrence, gennemsigtighed og ligebehandling samt minimering af transaktionsomkostninger inden for lovgivningens rammer til gavn for såvel Ordregiver som Tilbudsgiver Simple udbudsmodeller har som målsætning at beskrive kosteffektive udbud, både når der skal indkøbes rådgiverydelser under kr., når indkøbet overstiger kr. og dermed er underlagt tilbudslovens annonceringskrav, samt simple udbudsprojekter over udbudsdirektivernes tærskelværdier, uanset om der konkurreres på pris, økonomiske mest fordelagtige tilbud eller i rammeaftale. Direktivernes udbudsformer vil blive behandlet med baggrund i såvel Udbudsdirektivet som Forsyningsvirksomhedsdirektivet, idet der er væsentlig forskel på nogle områder, men også ens regler på mange andre områder. Det skal bemærkes, at Forsyningsvirksomhedsdirektivet er gældende for vandforsyningsopgaver, mens Udbudsdirektivet og tilbudslovens regler om annoncering er gældende for spildevandsopgaver. Opgaver i funktionsudbud med offentlig-private samarbejdsformer med konkurrencepræget indhold eller andre særlige forhold betragtes her ikke som opgaver, hvor Simple udbudsmodeller naturligt kan benyttes. Se mere om udbud i Gode Råd om Udbud udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og udvalgte bygherrer og DI Videnrådgivernes og IKAs pjece Offentligt indkøb af videnrådgivning. 6

7 2 Anbefalinger om udbud 2.1 Valg af udbudsform Ordregivers valg af udbudsform har stor betydning for de samlede transaktionsomkostninger. Der er stor forskel på, hvor tids- og ressourcekrævende udbudsprocessen er. Det er vigtigt at vælge den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt, både med hensyn til opgavens kompleksitet, reel konkurrence og opgaveløsning. Valg af udbudsform skal ske under hensyntagen til reglerne i tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver, dvs. Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Hvilket direktiv hvornår? Hvis vandselskabet hovedsageligt håndterer spildevand i det følgende kaldet spildevandsselskab skal vandselskabet følge Udbudsdirektivet. Hvis vandselskabets aktiviteter hovedsageligt vedrører forsyning af vand i det følgende kaldet vandforsyningsvirksomhed skal Forsyningsvirksomhedsdirektivet følges, i så tilfælde er også vandforsyningsselskabets spildevandshåndtering omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det er ikke nok, at selskaberne er koncernforbundne. Hvert selskab skal vurderes på egne aktiviteter. Da reglerne ikke er klare, hvis indkøb håndteres af et serviceselskab, der i eget navn køber ind for forskellige selskaber, er det sikreste at købe ind efter Udbudsdirektivet, men der kan aggumenteres for at lade indkøbets karakter være bestemmende for, hvilket direktiv, der finder anvendelse. Det er den konkrete kontrakts tilknytning til selskabets aktiviteter, der er afgørende for hvilket direktiv, der skal udbydes efter. Dvs. at selv om et vandselskab er en forsyningsvirksomhed, kan kun de ydelser, der understøtter forsyningsvirksomheden altså er accessorisk virksomhed, såsom stabsfunktioner (økonomi, regnskab, ressourcestyring) og lokaliteter/faciliteter (kontorlokaler, lagerfaciliteter, værksteder) indkøbes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. For så vidt angår andre indkøb, skal Udbudsdirektivets regler følges. Reglerne for, hvornår et vandselskab er underlagt vandselskabernes interne overvågningsprogram, afhænger alene af værdien af indkøbet, idet det ved indkøb over kr., men under tærskelværdien skal dokumenteres, at ydelsen er indkøbt på markedsmæssige vilkår, se herom senere. Nedenfor ses to roadmaps for udbudsreglerne, alt efter om der er tale om en forsyningsvirksomhed, altså en vandforsyningsvirksomhed eller et spildevandsselskab, der er underlagt Udbudsdirektivets og Tilbudslovens regler. 7

8 Figur 1 Figur 2 8

9 2.2 Tærskelværdier Størrelsen og indholdet af opgaven er derfor afgørende for, hvordan og hvornår de Simple udbudsmodeller kan anvendes. Er ordregiver et vandforsyningsselskab og dermed underlagt Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler eller et spildevandsselskab, som er underlagt Udbudsdirektivet? Tærskelværdierne er for indkøb af rådgiverydelser p.t.: Tærskelværdierne er p.t.: Bygherrer Forsyningsvirksomheder Andre, fx Spildevandsselskaber Rådgiverydelser kr kr. Tærskelværdierne er eksklusive moms og justeres hvert andet år, næste gang 1/ Hvilke muligheder er der for simple udbud? Nedenfor skitseres mulige udbudsformer, alt efter om ordregiver er et vandforsyningsselskab eller ej, og afhængigt af om opgaven er over eller under tærskelværdien. Se endvidere udbuds roadmaps fig.1 og fig. 2. Udbudsregel Forsyningsvirksomhed, når indkøb over 3 mio. kr. Forsyningsvirksomhed, når indkøb er under 3 mio. kr. Direkte tildeling x Underhåndsbud x Kvalifikationslister x Udbud med forhandling x x Begrænset udbud x x Offentligt udbud x x Udbudsregel Spildevandsselskab, når indkøb over ca. 1,5 mio. kr. Spildevandsselskab, når indkøb mellem kr. og ca. 1,5 mio. kr. Direkte tildeling Underhåndsbud Kvalifikationslister Spildevandsselskab, når indkøb under kr. x x Udbud med forhandling x x Begrænset udbud x x x Offentligt udbud x x x For projekter, der er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, kan der i princippet ske direkte tildeling, blot projektet ligger under tærskelværdien, da Tilbudslovens regler om annoncering ikke er gældende for dette område. Det samme gælder for spildevandsselskaber, hvis projektet ikke overstiger kr. Hvor direkte tildeling kan benyttes, er det også muligt at vælge at indhente underhåndsbud. I de fleste sager over tærskelværdien, eller hvor annonceringspligten skal opfyldes, vil valget stå mellem offentligt eller begrænset udbud. Her skal ordregiver være opmærksom på, at de samlede transaktionsomkostninger ofte er betydeligt højere ved offentlige udbud, hvor et ubegrænset antal firmaer byder, end ved begrænset udbud. Offentlige udbud benyttes sjældent ved rådgivningsopgaver. Offentlige udbud bør kun benyttes, hvor der er tale om en veldefineret standardopgave, hvor der lægges stor vægt på prisen ved tildeling, og når de samlede transaktionsomkostninger ikke udgør en væsentlig del i forhold til opgavens størrelse. Se i øvrigt afsnit 5. 9

10 Anbefalinger ordregiver: Vurder om direkte tildeling vil være en mulighed. Er rådgiverydelsen under kr., eller er ydelsen omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, men under tærskelværdien, dvs. ca. 3 mio. kr.? Er direkte tildeling tilstrækkeligt for ordregiver til at sikre indkøb på markedsvilkår? Vælg en konkurrenceprøvet (priser og vilkår) og kompetent tilbudsgiver. Ved udbud i henhold til annonceringsreglerne prækvalificeres to og max. fire tilbudsgivere alt efter opgavens størrelse ( til 1.4 mio. kr.). Ved konkurrence over tærskelværdier benyttes udbudsformen begrænset udbud. Indhentes der hos mulige leverandører kvalificerende viden om mulig opgaveløsning for udbud hos kompetente tilbudsgivere, bør der ske en økonomisk kompensation. De samlede transaktionsomkostninger skal altid være proportionelle med det konkrete projekt. De samlede transaktionsomkostninger bør ikke udgøre over typisk 10 % af projekthonoraret for alle tilbudsgivere; ved fem bydende modsvarer dette 2 % af projekthonoraret pr. tilbudsgiver. Ved store opgaver bør transaktionsomkostningerne være relativt lavere. Ved begrænset udbud, bør højest fem bydende prækvalificeres/udvælges. Der bør ved prækvalifikationer kun anmodes om det helt nødvendige materiale, og det anbefales at benytte standardiseret skabelon fra DANVA/FRI til virksomhedsoplysninger (se selvstændigt afsnit herom). Hvis der bruges meget krævende udbudsformer som Konkurrencepræget dialog eller Projektkonkurrence, bør der ske en økonomisk kompensation af de bydende. Ordregiver bør altid oplyse tabende tilbudsgivere om årsagen hertil. Dette er tilbudsgivers eneste mulighed for at sikre læring om behov for fremtidige ændringer i tilbud. Anbefalinger tilbudsgiver Udbudsrådgiver for vandselskaber bør vejlede ordregiver om den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt. Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger i forhold til projektet. Hvis tilbudsgiver vælger ikke at byde på et projekt af denne årsag, bør dette begrundes konkret over for ordregiver. Der bør ikke anmodes om aktindsigt vedr. tildelingsafgørelse, men alene anmodes om en evalueringsrapport. Klager bør undgås. Naturligvis undtaget egentlige ulovligheder, der tilsidesætter konkurrencen, ligebehandlingen og gennemsigtigheden; og som ikke lovliggøres i tilbudsprocessen. 10

11 3 Hvordan overholdes vandselskabernes interne overvågningsprogram? Vandselskaber, der køber for over kr., men hvor indkøbet ikke er omfattet af direktivernes udbudsregler eller tilbudsloven er forpligtet til at overholde reglerne for vandselskabernes interne overvågningsprogram. Her af fremgår, at der skal udarbejdes skriftlige aftaler samt at aftalerne skal indgås på markedsvilkår. Ifølge krav fra Forsyningssekretariatet, skal der foreligge dokumentation for de indledende overvejelser, før en tilbudsgiver kontaktes. Efter evaluering af de modtagne tilbud udarbejder ordregiver dokumentation for, at der indgås aftale på markedsmæssige vilkår med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver under hensyntagen til gennemsigtighed samt ligebehandling af tilbudsgivere. Den nævnte dokumentation kan hensigtsmæssigt foregå ved anvendelse af notatark. Internt overvågningsprogram Forsyningssekretariatet har tidligere oplyst, at dokumentation ved notatark efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at overholde udbudsreglerne, og dermed som dokumentation i vandselskabers interne overvågningsprogram Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt og bekræftet, at Forsyningssekretariatets regler omkring intern overvågning iht. Vandsektorloven ikke er en skærpelse af udbudslovgivningen. Der udarbejdes notatark om tildelingen ud fra de besluttede kriterier samt om tildelingsbeslutning ud fra den besluttede evalueringsmodel. Der skal udarbejdes en simpel aftale eller egentlig kontrakt, som dokumentation for aftalens indhold. Notatark om tildeling, aftale/kontrakt og proces er ifølge Forsyningssekretariatets egne udtalelser tilstrækkelig dokumentation for at overholde vandselskabernes interne overvågningsprogram. 11

12 Notatark Notatark skal redgøre for de overvejelser, ordregiver har gjort sig vedrørende potentielle tilbudsgivere, når der ikke foreligger anden dokumentation i form af tilbud eller lignende. Notatarket skal ved direkte tildeling redegøre for, hvorledes ordregiver har fastsat markedsmæssige timerate niveau og priser, samt har vurderet tilbudsgivers egnethed og udvælgelse i forhold til andre potentielle tilbudsgivere. Ved indhentning af tilbud fra flere tilbudsgivere med eller uden forudgående annoncering, skal notatark redegøre for de valgte tilbudsgivere. Selve tilbuddene dokumenterer konkurrencen. Et afsluttende notatark skal dokumentere brug af tildelingskriterier og evalueringsmodel for udpegning af vindende ordregiver. Forsyningssekretariatet har oplyst, at dokumentation ved notatark efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at overholde udbudsreglerne, og dermed tilstrækkeligt som dokumentation i vandselskabers interne overvågningsprogram. 4 Indledende dialog Der er ofte behov for en indledende dialog om projekternes mulige løsninger, før udbudsproceduren iværksættes. Det skal i denne fase overvejes af både ordregiver og tilbudsgiver, hvorvidt denne indledende faglige vurdering medfører honorering. Ofte bidrager tilbudsgiverne til at optimere udbudsmaterialet, hvilket ellers skulle være sket ved at engagere en bygherrerådgiver. Se mulighederne for dialog i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: "Mulighed for dialog ved udbud" Vejledning%20om%20mulighederne%20for%20dialog%20ved%20udbud,%20Konkurrence-%20og%20Forbrugerstyrelsen.pdf. 12

13 5 Udbudsformer Simple udbudsmodeller omfatter i det væsentligste udbudsformerne: Direkte tildeling, Underhåndsbud, Offentligt udbud og Begrænset udbud. 5.1 Direkte tildeling Direkte tildeling kan, når vandselskabernes interne overvågningsprogram skal overholdes, ske til en kendt leverandør med kendt konkurrenceprofil (fx lønniveau og/ eller pris) og med en simpel opgavebeskrivelse og anmodning om pris. Der udarbejdes et notatark som dokumentation for kendskab til og markedspris hos leverandør: timepris, udlægspriser, evt. tillæg, prisniveau for opgaven, leverandørens erfaring og kompetencer, erfaring fra tidligere opgaver etc. som grundlag for valget. Metoden er alene velegnet til tjenesteydelser under kr. for spildevandsforsyning og under 3 mio kr. for vandforsyning hvor der jo netop ikke er annonceringspligt eller formkrav til udbud. Der skal udarbejdes en simpel aftale eller egentlig kontrakt som dokumentation for aftalens indgåelse og indhold. Direkte tildeling Er den simpleste form for tildeling og aftale. Har laveste transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgiver. Forudsætter markedskendskab fra lignende projekter. Forudsætter kendskab til markedet, herunder prisniveau. Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark. 5.2 Underhåndsbud Vandselskabet kan også vælge at indhente underhåndsbud. Der skal i så fald kun indhentes fx tre tilbud fra kendte udvalgte leverandører eller fra leverandører valgt fra udbyders kvalifikationslister. Leverandører med kendt konkurrenceprofil (fx timerate niveau og/eller pris) modtager en simpel opgavebeskrivelse, på grundlag af hvilken rådgiveren afgiver sit pristilbud. 13

14 Underhåndsbud Den enkleste udbudsform med flere bydende. Der bør indhentes 2-4 tilbud, afhængig af opgavens størrelse. Lave transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgivere. Sikrer konkurrencen ved tildeling efter laveste pris eller økonomiske mest fordelagtige pris. Forudsætter, at ordregiver har markedskendskab fra lignende projekter for at kunne vælge, hvem der skal inviteres til at afgive tilbud. Forudsætter kendskab til leverandørers prisforhold i markedet som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere. Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark. Det er muligt at benytte endog meget simple udbudsdokumenter, fx simpel opgavebeskrivelse og konkurrence på laveste pris. Ved offentlige udbud gennemføres efter modtagelse af alle tilbud først en egnethedsvurdering, derefter en udvælgelse af de bydende, førend de bydendes tilbud evalueres. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialer anførte egnetheds-, udvælgelses- og tildelingskriterier. Denne proces er omkostningstung og vil alt andet lige øge de samlede transaktionsomkostninger. Ved begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation, der først omfatter en egnethedsvurdering førend udvælgelse af de relevante tilbudsgivere. Denne proces vil mindske de samlede transaktionsomkostninger og være en fordel for både udbyder og tilbudsgiver. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller de i udbudsmaterialet anførte egnetheds-, udvælgelses- og tildelingskriterier. Offentlige udbud omfatter 1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre en opgave, 2) fulgt af udvælgelse af hvem der kan udføre opgaven og 3) afsluttes med en vurdering af, hvem der gør det bedst i forhold til de valgte tilde-lingskriterier. Opgaven tildeles det bedste tilbud. Hele vurderingen sker i én proces. Begrænset udbud omfatter 1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre opgave. 2) Herefter udbydes opgaven, og 3) der gennemføres en vurdering af, hvem der gør det bedst i forhold til tildelingskriterier for tilde-ling af opgaven. 4) Opgaven tildeles det bedste tilbud. Vurderingerne foregår i to særskilte processer. 14

15 6 Brug af rammeaftaler En rammeaftale er ikke en udbudsform, men en kontraherings form mellem en eller flere leverandører og ordregiver. Når der er flere leverandører på rammeaftalen kaldes det en parallel rammeaftale. Rammeaftalen indeholder et stående tilbud fra leverandøren på aftalen om at ville løse de af rammeaftalen omfattede opgaver på de i rammeaftalen foreskrevne vilkår. Ordregiver er typisk ikke forpligtet til at benytte sig af rammeaftalen, men ved at indgå rammeaftaler afløfter ordregiver udbudspligten, samtidigt med at vilkårene ligger fast for de fremtidige aftaler, der indgås i henhold til rammeaftalen. Derfor kan det være en fordel for ordregiver at benytte rammeaftaler. Tildelingen af konkrete projekter i henhold til en rammeaftale kan ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud. Den direkte tildeling er kun mulig, hvis det objektivt kan konstateres hvilket firma, der er det bedste til at løse opgaven. Dette er tilfældet, hvor der kun er én leverandør på rammeaftalen, eller hvis leverandørerne på en parallel rammeaftale er rangordnet, således at det objektivt kan konstateres, hvem der er bedst til at løse opgaven. Først hvis den, der står øverst, ikke kan påtage sig opgaven, kan ordregiver vælge at benytte sig af nummer to på listen og så fremdeles. Det er ved rådgiverudbud med flere leverandører sædvanligt at tildele de enkelte opgaver ved miniudbud. Dvs. at leverandørerne på rammeaftalen opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave efter de i rammeaftalen allerede foreskrevne vilkår og tildelingskriterier. Typisk vil kravet om miniudbud øge transaktionsomkostningerne betydeligt, da udbudsprocessen reelt gennemføres to gange. Først afgives der tilbud for at komme på rammeaftalen og herefter afgives der miniudbud på de konkrete opgaver, dvs. at ordregiver (igen) skal udbyde opgaven, tilbudsgiver skal (igen) udarbejde tilbudsmateriale og ordregiver skal (igen) vurdere tilbud fra de tilbudsgivere, der er på rammeaftalen. Derfor er det væsentligt at få antallet af leverandører på rammeaftalen ned. Hvis et vandselskab indgår en parallel rammeaftale under tærskelværdien, kan vandselskabet nøjes med at indgå aftale med 1-2 rådgivervirksomheder. Hvis et spildevandsselskab ønsker at indgå en parallel rammeaftale, og den skønnede ydelse i perioden overstiger Udbudsdirektivets tærskelværdi, skal der minimum indgås aftale med tre rådgivervirksomheder. Samme krav til antal findes ikke i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, så vandforsyningsvirksomheder kan selv vælge, hvor få rådgivervirksomheder de vil have på den parallelle rammeaftale, dog under hensyntagen til, at antallet står i forhold til kravet om tilstrækkelig konkurrence. For at gøre rammeaftalerne attraktive for tilbudsgivere bør ordregiver benytte rammeaftalen i det i udbudsbekendtgørelsen oplyste forventede omfang, og evt. forpligte sig til at købe rådgiverydelser i henhold til aftalen for et nærmere anført beløb. Dette vil gøre rammeaftalen mere attraktiv for rådgiverne, hvilket må forventes at medfører skarpere tilbud. Rammeaftaler er meget egnede, hvor ordregiver har behov for at købe en række mindre endnu ukendte rådgiverydelser af en speciel type inden for en periode på 2-4 år. Fordelen er, at vilkårene for de fremtidige aftaler er forhandlet på plads, og da udbudspligten er afløftet, kan rammeaftaler være med til at nedbringe transaktionsomkostningerne. 15

16 Anbefalinger ordregiver Udbyd rammeaftaler, når der er omsætning og behov hos ordregiver, der modsvarer transaktionsomkostninger hos både ordre- og tilbudsgiver. Overvej nøje, om der bør anvendes en rammeaftale frem for et udbud. Rammeaftaler bør alene bruges, hvor ordregiver har et løbende behov for at indkøbe rådgiverydelser af en speciel type, men hvor der er usikkerhed om den udbudte ydelse mht. udførelsestidspunkt og konkret indhold. Ordregiver bør ikke vælge parallelle rammeaftaler (med miniudbud), hvis det står klart, at man alene vil bruge én tilbudsgiver. Antallet af deltagere i parallelle rammeaftaler bør begrænses mest muligt for at opnå de skarpeste tilbud. Rammeaftaler bør udbydes via udbudsformen begrænset udbud. Ordregiver bør kun indgå parallelle rammeaftaler med tildeling via miniudbud, hvis: det er usikkert om én tilbudsgiver har den fornødne kapacitet det er sandsynligt at konkurrencen vil ændre sig i kontraktperioden der er tale om komplekse opgaver, hvor en rangordning af tilbudsgiverne ikke er mulig. Rammeaftalens forventede volumen bør oplyses ved udbud. Ordregiver bør forpligte sig til et vist køb på en rammeaftale.. Anbefalinger tilbudsgiver Udbudsrådgiver for vandselskaber bør hjælpe ordregiver med at vælge mellem kontrakt og rammeaftale for det konkrete projekt, så det ikke bliver unødigt komplekst, således at valg af rammeaftale bliver til gavn for såvel ordregiver som tilbudsgiver. Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger ved miniudbud i forhold til rammeaftalens forventede omsætning. Tilbudsgiver bør informere ordregiver, hvis der ikke gives bud, herunder med evt. begrundelse. 16

17 7 Gældende regler 7.1 Ingen formkrav til udbud Gælder for tjenesteydelser under kr. inden for spildevandsprojekter samt for tjenesteydelser inden for vandforsyningsprojekter under tærskelværdien på ca. 3 mio. kr. Se figur 1 og 2. Der skal sikres gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere. Det skal alt andet lige sikres dokumentation for, at et projekt kan oppebære betegnelsen kontraheret under markedsprøvede forhold, herunder, fx: at den, der udfører opgaven tidligere, evt. hos andre ordregivere, har dokumenteret, at opgaven kan udføres at de økonomiske omkostninger forbundet med opgaven er på markedsniveauet at opgaven konkurrenceudsættes Herved sikres, at det af Forsyningssekretariatets fastlagte krav om markedsprøvning for opgaver med projekthonorar på kr. eller derover har fundet sted. Der skal altid indgås en kontrakt/aftale mellem vandselskabet og rådgiver. 7.2 Annonceringspligt i henhold til Tilbudsloven Annonceringspligten omfatter ikke projekter omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ved opgaver over kr., men under Udbudsdirektivets grænse på ca. 1,5 mio. kr., omhandlende alene eller i det væsentligste spildevand, skal der gennemføres en annoncering af den udbudte opgave i henhold til tilbudsloven. Det er vigtigt allerede i annoncen at begrænse antallet af bydende til maks. fem for at minimere transaktionsomkostningerne. De tilbudsgivere, der efter annoncering meddeler, at de ønsker at give tilbud, indgår i den samlede pulje af potentielle tilbudsgivere, og det er af disse, at vandselskabet skal vælge, hvem der skal afgive tilbud. Ses det gerne, at bestemte leverandører deltager i udbudsprocessen, kan disse lovligt oplyses om annonceringen. Det fastlægges i udbudsproceduren, hvor mange tilbud der ønskes modtaget, samt eventuelle udvælgelseskriterier for dem, der ønsker at deltage i konkurrencen. Der oplyses egnethedskriterier, som skal opfyldes for at kunne deltage, vægtning mellem de valgte udvælgelseskriterier og (gerne) en evalueringsmodel for tildelingen. Der udarbejdes notatark om tildeling ud fra de besluttede egnetheds- og tildelingskriterier. Der er krav om annoncering af udbuddet på Udbudsportalen, og typisk vil vandselskabet også have en interesse i at annoncere det forestående indkøb på vandselskabets hjemmeside. Opgaven skal kunne identificeres, og annoncen skal indeholde basale oplysninger om adresser, frist for tilbud m.m., således at potentielle tilbudsgivere kan tilkendegive interesse for at give tilbud. Tildelingskriteriet behøver ikke at være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, men det anbefales at bruge de kendte tildelingskriterier. Der er ikke yderligere formkrav til udbudsformen og -materialerne, og vandselskabet kan derfor vælge at prækvalificere ganske få til at afgive tilbud. Det er også muligt at forhandle med tilbudsgiverne, men her skal transaktionsomkostningerne 17

18 hele tiden vurderes, så de ikke risikerer at blive ude af proportion med værdien af den udbudte opgave. Der skal/bør altid indgås en kontrakt/aftale, der som minimum indeholder oplysninger om aftalens parter, ydelsens indhold, betaling, ansvarsgrundlag fx ABR 89 eller GBR 92, se FRI s aftalebrev. Ordregiver skal sikre gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere. 7.3 Udbudsdirektiverne Ved tjenesteydelser over tærskelværdierne gennemføres udbud i henhold til udbudsdirektiverne, henholdsvis Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Dette forudsætter viden og erfaring med udbud, idet der er mange regler, der skal overholdes. Disse regler vil ikke blive uddybet nærmere her, men omtales kortfattet i det følgende. Udbudsbekendtgørelsen skal angive, om der konkurreres på laveste pris eller på økonomisk mest fordelagtige tilbud. De for Simple udbudsmodeller relevante udbudsformer er Offentlige udbud og Begrænset udbud, Når der udbydes efter direktiverne, er der mange formkrav, herunder tidsfrister der skal overholdes, se mere herom i "Gode råd om udbud" (afsnit 9). Udbudsdirektivet gælder for indkøb af rådgiveropgaver med en tærskelværdi ca. 1,5 mio. kr. (2014 til 2016), og Tilbudslovens annonceringsregler gælder for indkøb af rådgiveropgaver over kr., men under tærskelværdien, når opgaven udføres for: Spildevandsselskaber. Vand- og spildevandsforsyninger, hvor opgaven hovedsageligt vedrører andet end vandforsyning. Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal benyttes ved indkøb af rådgiverydelser med en tærskelværdi på ca. 3 mio. kr. ( ) Vandforsyningsopgaver, hvor projektet i sin helhed omhandler vandforsyning. Vand- og spildevandsforsyninger, ved projekter med over 50 % i vandforsyning. 7.4 Opgaveløsning i tilbudsfasen Der gennemføres i branchen udbud, hvor der skal leveres en del af løsningen i selve tilbudsfasen. Ofte sker dette for, at ordregiver bedre kan vurdere tilbuddenes tekniske kvalitet. Det er imidlertid som udgangspunkt en urimelig og meget omkostningskrævende proces. Udbud gennemføres for på en fair, gennemskuelig og fagligt begrundet måde at finde ud af, hvem der skal tildeles en opgave. Udbud må ikke være en måde at få leveret gratis arbejde. Ideelt set bør et tilbud derfor ikke omfatte materiale, der angår selve løsningen af opgaven, hvorimod der kan stilles krav til forhold som pris, organisation og bemanding, analyse af opgaven, beskrivelse af løsningsproces mv. Ved at evaluere kvaliteten af de foreslåede løsningsprocesser samt projektorganisation sammenholdt med prisen, kan ordregiver vælge den bedst egnede til at løse opgaven. 18

19 Anbefalinger ordregiver Der skal sikres balance mellem opgavens økonomiske omfang, antallet af tilbudsgivere og de krav, der stilles i forbindelse med tilbuddet. Der bør ikke stilles krav om udvikling eller løsning af en betydelig del af ydelsen i tilbudsfasen, medmindre der honoreres herfor. Der bør stilles krav til tilbudsmaterialets indhold og omfang, fx ved at fastsætte et maksimalt antal sider (anslag) for det tilbudsmateriale, der vil indgå i evaluering af de enkelte tildelingskriterier. Fremsendt materiale ud over det i udbuddet specificerede mht. omfang og indhold må ikke indgå i evaluering af tilbuddene. Anbefalinger tilbudsgiver Tilbudsgiver kan med fordel stille spørgsmål til ordregiver, så denne bliver gjort opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder eller reelle fejl. Tilbudsgiverne skal være tilbageholdende med at klage over udbud, medmindre der er sket alvorlige eller principielle fejl. Tilbudsgiver bør anmode om evalueringsrapport, som minimum i henhold til udbudsdirektivernes beskrivelse, frem for at søge aktindsigt i evaluering af tilbud. Tilbudsgiverne skal ikke forfalde til at levere opgaveløsningen i tilbudsfasen, hvor dette ikke er krævet i udbuddet, og hvor dette ikke honoreres. 19

20 8 Kriterier for udvælgelse og tildeling 8.1 Udvælgelseskriterier For at kunne deltage i et udbud, skal rådgivervirksomheden oplyse ordregiver om nærmere fastlagte grundlæggende virksomhedsforhold. Hvis disse oplysninger ikke kræves leveret i bestemt ens format fra alle, leveres de ofte på en usystematisk vis. Der kan let ske fejl, som medfører, at tilbud fravælges, eller tilbudsgiver bruger unødig tid på at opfylde specifikke egnethedskriterier med heraf følgende store transaktionsomkostninger eller manglende konkurrence. Kriterier i udbud Egnethedskriterier/udelukkelsesgrunde er grundlæggende vilkår for overhovedet at være med i tilbudsgivning; fx økonomiske forhold, at leverandøren ikke har gæld til det offentlige, er blevet straffet m.f. Udvælgelseskriterier benyttes til at finde de bedst egnede tilbudsgivere. Udvælgelsen sker typisk ud fra virksomhedens erfaringer fra tidligere lignende opgaver (referencer fra de seneste 3 år), generelle kompetencer i form af medarbejdersammensætning, økonomisk formåen, miljø- og kvalitetssystemer. Udvælgelseskriterierne sikrer, at ordregiver finder egnede tilbudsgivere, der kan løfte den udbudte opgave. Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til tilbudsgivers erfaring og formåen. Ved tildeling skal der tages hensyn til den konkrete opgaves forhold. Hvis rådgiver har glemt at vedlægge en erklæring eller lignende i forbindelse med enten prækvalifikation eller tilbud, kan vandselskabet vælge at indhente oplysningen efterfølgende jf. Implementeringsbekendtgørelsen 12, så længe, at oplysningen ikke kan ændre rådgiverens oprindelige tibud. Det vil derfor typisk være muligt at indhente oplysninger, som allerede findes. 8.2 Tildelingskriterier Der konkurreres på kriterierne laveste pris eller på økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der kan indgå kvalitetselementer og pris som kriterier. Der oplyses vægtning mellem kriterier i udbudsmaterialet.. Typisk tæller prisen meget, men udbud kan sagtens omfatte kvalitetselementer for tilbudsvurderingen også i de simple udbudsformer. Der udarbejdes et notatark, der redegør for de overvejelser, vandselskabet har gjort sig vedrørende valg af kriterier i forbindelse med udvælgelse og tildeling i udbudsprocessen. Er der tale om ren priskonkurrence, skal dette angives i udbudsmaterialet, og reglerne for direkte tildeling og indhentning af tilbud i henhold til annonceringsreglerne eller efter direktiverne skal følges. 20

21 Ved brug af økonomisk mest fordelagtige tilbud kan der bringes mange forskellige kvalitetskriterier i spil, idet det skal bemærkes, at der dog maksimalt bør være fire kvalitetskriterier i det enkelte tilbud ud over priskriteriet. Priskriteriet kan omfatte projektpris, driftsøkonomi, totaløkonomi, tillægsydelsers pris og mange andre økonomiske parametre. Kvalitetskriterier kan omfatte elementer som: kreativitet og innovation; opgaveløsning eller proces; teknisk kvalitet; projektorganisation, projektrelateret kvalitetsledelse. Såvel ved offentlige udbud som ved begrænset udbud gennemføres en evaluering af de bydendes tilbud, og der vælges en vindende tilbudsgiver ud fra en gennemsigtig og ligebehandlende simpel evalueringsmodel. De bydende bør oplyses om alle de bydendes samlede pris og karakterer for eventuelle kvalitetskriterier for at sikre gennemsigtigheden og optimere de bydendes mulighed for at forbedre sig ved næste tilbudsgivning. Dette vil alt andet lige mindske behovet for aktindsigtsbegæringer, og for at der opstår egentlige klagesager. Anbefalinger ordregiver Der anvendes den af DI Videnrådgiverne m.fl. udarbejdede Skabelon til virksomhedsbeskrivelse af tilbudsgiverens formalia dette vedlægges som bilag ved prækvalifikation forud for begrænset udbud og som bilag ved andre udbud. Ordregiver bør ikke bede om andre oplysninger end det i nævnte bilag anførte. Ordregiver bør acceptere de firmaspecifikke paradigmer for CV er for at undgå omkostningskrævende ny opsætning i formelt kravskema. Anbefalinger tilbudsgiver Tilbudsgiverne bør anvende den af DI Vidensrådgiverne udarbejdede Skabelon til virksomhedsbeskrivelse og ikke fortsætte med at afgive disse oplysninger på individuel vis. 21

22 9 Inspiration I indeværende afsnit er medtaget omtale og link til relevante oplysninger, der beskriver forskellige facetter af udbudsprocessen. Der er inspiration fra offentlige institutioner som Konkurrencestyrelsen og Udbudsrådet samt fra Dansk Industri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Listen er på ingen måde udtømmende. Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har en glimrende oversigt med link til regler omkring udbud, det være sig nationale og EU-regler. Vejledning om udbudsreglerne og tilbudslovgivning. Introduktion til udbudsreglerne. Uddybende vejledning til EU s direktiver. Vejledning til tilbudslovens regler om annonceringspligt (varer og tjenesteydelser). Vejledning til tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver. Anden vejledning til udbudsreglerne. Anden vejledning til udbudsreglerne fra Kommissionen. Særligt til tilbudsgiverne. Leksikon. Gode råd om udbud FRI, DANSKE ARK, diverse bygherrerepræsentanter har udarbejdet en introduktion til udbudsregler og kontraktskrivning med gode råd om, hvilke overvejelser, man man som ordregiver bør gøre sig, når man vælger udbudsform. 22

23 Udbudsrådet Formålet med God udbudskultur udbud med omtanke er at tydeliggøre, hvilke aspekter før, under og efter udbuddet, som ordregivere og leverandører kan have fokus på for at skabe et godt udbud med lavere transaktionsomkostninger og en mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver. Disse aspekter er samlet i otte anbefalinger for god udbudskultur. Konkurrencestyrelsen En vejledning, der skal læses. Så kan du også tale med din bogholder. Udbudsrådet Vejledning udgivet i 2011 med baggrund i 21 udbudsforretninger i kommunerne med interview af både ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Hvem er Udbudsrådet. Udbudsrådet er et uafhængigt råd, der blev nedsat i slutningen af Rådet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Udbudsrådets formand udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Rådet har 13 medlemmer, der tilsammen har et alsidigt kendskab til konkurrenceforhold og udbud i det offentlige. en_udbudsproces_med_faerre_transaktionsomkostninger.pdf 23

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Version 2 februar 2015 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udgifter til ud-/tilbud

Udgifter til ud-/tilbud Udgifter til ud-/tilbud Den fælles interesse i at reducere transaktionsomkostningerne Af Jesper Nybo Andersen formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud

Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud DI Videnrådgiverne er det branchefællesskab i DI, der repræsenterer danske videnrådgivervirksomheder, det vil sige virksomheder, der omsætter

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere