Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser"

Transkript

1 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

2 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej Skanderborg Udarbejdet af: John Kristensen, Alectia (FRI) Jacob Larsen, Orbicon (FRI) Thorkild Feldthusen Jensen, Rambøll (FRI) Christian Lerche, Roskilde Forsyning (DANVA) Bo Lindhardt, Nordvand (DANVA) Niels Overgaard, VandCenter Syd (DANVA) Preben Bock, Hillerød Forsyning Kristian Friis, DANVA sekretariatet Ulla Sassarsson, FRI - sekretariatet Finansiering: Vejledningen er finansieret af FRI og DANVA Høring Vejledningen har været i høring hos FRI s Energi-, Miljø- & Klimaudvalg og DANVAs rådgivende udvalg. Marts endelig version

3 Indhold 1 Simple udbudsmodeller hvad, hvorfor, hvornår? 5 2 Anbefalinger om udbud Valg af udbudsform Tærskelværdier Hvilke muligheder er der for simple udbud? 9 3 Hvordan overholdes vandselskabernes interne overvågningsprogram? 11 4 Indledende dialog 12 5 Udbudsformer Direkte tildeling Underhåndsbud 13 6 Brug af rammeaftaler 15 7 Gældende regler Ingen formkrav til udbud Annonceringspligt i henhold til Tilbudsloven Udbudsdirektiverne Opgaveløsning i tilbudsfasen 18 8 Kriterier for udvælgelse og tildeling Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier 20 9 Inspiration 22 Bilag Brugbarhed af de forskellige modeller 9.1 Brugbarhed af de forskellige modeller 9.2 Roadmap 9.3 Skabelon for virksomhedsbeskrivelse 1. Beskrivelse af virksomheden 2. Økonomiske nøgletal 3. Organisatoriske nøgletal 4. Forsikringsforhold 5. Kvalitetsstyringssystem 6. Samfundsansvar 7. Erklæring på tro og love 6.4 Eksempel på notat for intern overvågning, Nordvand 3

4 Forord Vandselskaber har brug for den rådgivning, der kan tilvejebringes gennem samarbejde med private rådgivere. Når vandselskabet skal finde en samarbejdspartner, er der love og regler, der skal overholdes for at sikre en fair konkurrence. Vandselskaberne som ordregivere og de private rådgivere som tilbudsgivere har en fælles interesse i, at udvælgelsen sker på et godt og konsistent grundlag, der matcher det omfang og den kompleksitet, som den udbudte opgave har. Det er forbundet med omkostninger at udarbejde tilbud. Disse omkostninger kaldes for transaktionsomkostninger. Det er selvklart, at jo flere, der skal give pris på en opgave, og jo flere oplysninger, der skal leveres og vurderes, jo større bliver transaktionsomkostningerne for såvel leverandøren som vandselskabet. Der er som bekendt kun ordregiver til at betale disse omkostninger. Det er tilsvarende et samfundsøkonomisk problem, når der anvendes unødige ressourcer på arbejde, der ikke skal anvendes. FRI og DANVA tog denne problematik op på en workshop afholdt i Odense den 18. november Workshoppen havde til formål at drøfte, hvordan vandselskaber og private rådgivere agerer sammen i forbindelse med tilbudsgivning og tildeling af opgaver. Workshoppen omhandlede den professionelle ordregiver og den professionelle tilbudsgiver, forskellige udbudsformer og sidst, men ikke mindst, var der en drøftelse af, om det er muligt at mindske transaktionsomkostningerne. Fra begge parter blev det ved workshoppen tydeligt og klart formuleret, at der er brug for at gøre tingene mere simple. Ikke mindst affødt af vandsektorens selskabsgørelse med krav om intern overvågning m.m. Efterfølgende nedsatte FRI og DANVA en taskforce, der fik som mål at udarbejde en fælles vejledning med anbefalinger om at anvende Simple udbudsmodeller. En vejledning der skal beskrive veje til at nedsætte transaktionsomkostninger gennem Simple udbudsmodeller. I arbejdsgruppen har der været en ligelig repræsentation af medlemmer fra FRI og DANVA Nærværende vejledning er resultatet af dette arbejde. Vejledningen kan ikke erstatte juridisk rådgivning og DANVA og FRI kan derfor ikke tage ansvar for det juridiske indhold. DANVA og FRI, april

5 1 Simple udbudsmodeller hvad, hvorfor, hvornår? Simple udbudsmodeller er et udtryk for at benytte den i det givne indkøb simpleste model for håndtering af udbud med en leverandør af tjenesteydelser for at sikre konkurrencen under hensyntagen til færrest mulige transaktionsomkostninger Målsætningen med Simple udbudsmodeller er at opnå en fælles forståelse mellem vandselskaber som ordregivere (Vandforsyningsselskaber, Spildevandsselskaber og blandede selskaber) og ingeniørfirmaer som tilbudsgivere (rådgivende ingeniører) for at gennemføre udbud så simpelt som muligt i henhold til udbudsreglerne, samtidig med at konkurrencen opretholdes med respekt for hinandens roller. Denne vejledning fokuserer på vandselskabers indkøb af primært ingeniørmæssig rådgivning. Simple udbudsmodeller kan principielt benyttes i andre sammenhænge, men så skal der tages højde for eventuelle andre vilkår, fx tærskelværdier. Simple udbudsmodeller sikrer overholdelse af Forsyningssekretariatets krav om et internt overvågningsprogram i vandselskaberne og Forsyningssekretariatets kontrol af vandselskabernes konkurrenceprøvning af indkøb af tjenesteydelser over kr. ekskl. moms. De enkelte vandselskabers interne overvågningsprogram skal selvfølgelig være tilpasset Simple udbudsmodeller, for at disse er mulige at benytte. Det er målsætningen, at Simple udbudsmodeller skal kunne håndtere mere end 50 % af alle udbud. Det forventes, at de samlede transaktionsomkostninger for såvel ordregiver som alle tilbudsgivere kan holdes på 10 % af den samlede budgetsum for projektet, hvis de Simple udbudsmodeller anvendes. Transaktionsomkostningerne er til tider op mod 50 % (endog 100 %) af et projekts budget, så der er basis for, at ordregivere kan høste en effektiviseringsgevinst på ca. 25 % af de samlede projektomkostninger, da det over tid alt andet lige er ordregiveren/bygherren, der betaler de øgede transaktionsomkostninger. Herudover medvirker Simple udbudsmodeller til, at ordregivere såvel som tilbudsgivere kan undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer. Ordregiver er i denne vejledning vandselskaber, der skal have udført et stykke arbejde, og Tilbudsgiver er en privat rådgivende ingeniørvirksomhed e.l., der ønsker at udføre arbejdet. Der er ofte unødvendige omkostninger forbundet med vandselskabernes udbud af rådgivningsydelser. Dette resulterer i store omkostninger, der påvirker såvel ordregivers ressourceforbrug ved udformning og evaluering af udbuddet som den enkelte tilbudsgivers tilbudsomkostninger. Dermed belastes samfundsøkonomien unødvendigt. 5

6 Transaktionsomkostninger er de samlede omkostninger, der er ved at udbyde, afgive tilbud, gennemgå tilbud, indgå kontrakt samt eventuelt håndtere klagesager. Vandselskaberne skal professionaliseres i forhold til at opnå, at udbudsprocesser er effektive, sikrer optimal pris og leverance til tiden, eventuelt med tilhørende kreativitet. Dette vil sænke transaktionsomkostningerne og dermed give tydelige gevinster for vandselskaberne i form af lavere priser og ressourceforbrug. Simple udbudsmodeller skal være et aktivt værktøj til dette. Transaktionsomkostningerne skal stå i rimeligt forhold til de gevinster, der opnås ved at gennemføre udbuddet. Høje transaktionsomkostninger i forhold til den udbudte opgaves omfang er ressource spild, som ikke skaber ekstra værdi. Uanset at det i første omgang er tilbudsgiverne, der betaler, vil disse unødvendige transaktionsomkostninger i sidste ende blive afholdt af ordregiverne, da omkostningerne til forgæves tilbud nødvendigvis vil afspejles i honorarpriserne. Det er derfor vigtigt at sikre en balance mellem værdien af den udbudte opgave og udbudsomkostningerne. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at der skal sikres stringente udbudsforløb, hvor formelle fejl undgås. At der sikres god etik omkring udbud og tilbudsgivning, fair konkurrence, gennemsigtighed og ligebehandling samt minimering af transaktionsomkostninger inden for lovgivningens rammer til gavn for såvel Ordregiver som Tilbudsgiver Simple udbudsmodeller har som målsætning at beskrive kosteffektive udbud, både når der skal indkøbes rådgiverydelser under kr., når indkøbet overstiger kr. og dermed er underlagt tilbudslovens annonceringskrav, samt simple udbudsprojekter over udbudsdirektivernes tærskelværdier, uanset om der konkurreres på pris, økonomiske mest fordelagtige tilbud eller i rammeaftale. Direktivernes udbudsformer vil blive behandlet med baggrund i såvel Udbudsdirektivet som Forsyningsvirksomhedsdirektivet, idet der er væsentlig forskel på nogle områder, men også ens regler på mange andre områder. Det skal bemærkes, at Forsyningsvirksomhedsdirektivet er gældende for vandforsyningsopgaver, mens Udbudsdirektivet og tilbudslovens regler om annoncering er gældende for spildevandsopgaver. Opgaver i funktionsudbud med offentlig-private samarbejdsformer med konkurrencepræget indhold eller andre særlige forhold betragtes her ikke som opgaver, hvor Simple udbudsmodeller naturligt kan benyttes. Se mere om udbud i Gode Råd om Udbud udarbejdet af FRI, DANSKE ARK og udvalgte bygherrer og DI Videnrådgivernes og IKAs pjece Offentligt indkøb af videnrådgivning. 6

7 2 Anbefalinger om udbud 2.1 Valg af udbudsform Ordregivers valg af udbudsform har stor betydning for de samlede transaktionsomkostninger. Der er stor forskel på, hvor tids- og ressourcekrævende udbudsprocessen er. Det er vigtigt at vælge den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt, både med hensyn til opgavens kompleksitet, reel konkurrence og opgaveløsning. Valg af udbudsform skal ske under hensyntagen til reglerne i tilbudsloven og EU s udbudsdirektiver, dvs. Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Hvilket direktiv hvornår? Hvis vandselskabet hovedsageligt håndterer spildevand i det følgende kaldet spildevandsselskab skal vandselskabet følge Udbudsdirektivet. Hvis vandselskabets aktiviteter hovedsageligt vedrører forsyning af vand i det følgende kaldet vandforsyningsvirksomhed skal Forsyningsvirksomhedsdirektivet følges, i så tilfælde er også vandforsyningsselskabets spildevandshåndtering omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det er ikke nok, at selskaberne er koncernforbundne. Hvert selskab skal vurderes på egne aktiviteter. Da reglerne ikke er klare, hvis indkøb håndteres af et serviceselskab, der i eget navn køber ind for forskellige selskaber, er det sikreste at købe ind efter Udbudsdirektivet, men der kan aggumenteres for at lade indkøbets karakter være bestemmende for, hvilket direktiv, der finder anvendelse. Det er den konkrete kontrakts tilknytning til selskabets aktiviteter, der er afgørende for hvilket direktiv, der skal udbydes efter. Dvs. at selv om et vandselskab er en forsyningsvirksomhed, kan kun de ydelser, der understøtter forsyningsvirksomheden altså er accessorisk virksomhed, såsom stabsfunktioner (økonomi, regnskab, ressourcestyring) og lokaliteter/faciliteter (kontorlokaler, lagerfaciliteter, værksteder) indkøbes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. For så vidt angår andre indkøb, skal Udbudsdirektivets regler følges. Reglerne for, hvornår et vandselskab er underlagt vandselskabernes interne overvågningsprogram, afhænger alene af værdien af indkøbet, idet det ved indkøb over kr., men under tærskelværdien skal dokumenteres, at ydelsen er indkøbt på markedsmæssige vilkår, se herom senere. Nedenfor ses to roadmaps for udbudsreglerne, alt efter om der er tale om en forsyningsvirksomhed, altså en vandforsyningsvirksomhed eller et spildevandsselskab, der er underlagt Udbudsdirektivets og Tilbudslovens regler. 7

8 Figur 1 Figur 2 8

9 2.2 Tærskelværdier Størrelsen og indholdet af opgaven er derfor afgørende for, hvordan og hvornår de Simple udbudsmodeller kan anvendes. Er ordregiver et vandforsyningsselskab og dermed underlagt Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler eller et spildevandsselskab, som er underlagt Udbudsdirektivet? Tærskelværdierne er for indkøb af rådgiverydelser p.t.: Tærskelværdierne er p.t.: Bygherrer Forsyningsvirksomheder Andre, fx Spildevandsselskaber Rådgiverydelser kr kr. Tærskelværdierne er eksklusive moms og justeres hvert andet år, næste gang 1/ Hvilke muligheder er der for simple udbud? Nedenfor skitseres mulige udbudsformer, alt efter om ordregiver er et vandforsyningsselskab eller ej, og afhængigt af om opgaven er over eller under tærskelværdien. Se endvidere udbuds roadmaps fig.1 og fig. 2. Udbudsregel Forsyningsvirksomhed, når indkøb over 3 mio. kr. Forsyningsvirksomhed, når indkøb er under 3 mio. kr. Direkte tildeling x Underhåndsbud x Kvalifikationslister x Udbud med forhandling x x Begrænset udbud x x Offentligt udbud x x Udbudsregel Spildevandsselskab, når indkøb over ca. 1,5 mio. kr. Spildevandsselskab, når indkøb mellem kr. og ca. 1,5 mio. kr. Direkte tildeling Underhåndsbud Kvalifikationslister Spildevandsselskab, når indkøb under kr. x x Udbud med forhandling x x Begrænset udbud x x x Offentligt udbud x x x For projekter, der er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, kan der i princippet ske direkte tildeling, blot projektet ligger under tærskelværdien, da Tilbudslovens regler om annoncering ikke er gældende for dette område. Det samme gælder for spildevandsselskaber, hvis projektet ikke overstiger kr. Hvor direkte tildeling kan benyttes, er det også muligt at vælge at indhente underhåndsbud. I de fleste sager over tærskelværdien, eller hvor annonceringspligten skal opfyldes, vil valget stå mellem offentligt eller begrænset udbud. Her skal ordregiver være opmærksom på, at de samlede transaktionsomkostninger ofte er betydeligt højere ved offentlige udbud, hvor et ubegrænset antal firmaer byder, end ved begrænset udbud. Offentlige udbud benyttes sjældent ved rådgivningsopgaver. Offentlige udbud bør kun benyttes, hvor der er tale om en veldefineret standardopgave, hvor der lægges stor vægt på prisen ved tildeling, og når de samlede transaktionsomkostninger ikke udgør en væsentlig del i forhold til opgavens størrelse. Se i øvrigt afsnit 5. 9

10 Anbefalinger ordregiver: Vurder om direkte tildeling vil være en mulighed. Er rådgiverydelsen under kr., eller er ydelsen omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, men under tærskelværdien, dvs. ca. 3 mio. kr.? Er direkte tildeling tilstrækkeligt for ordregiver til at sikre indkøb på markedsvilkår? Vælg en konkurrenceprøvet (priser og vilkår) og kompetent tilbudsgiver. Ved udbud i henhold til annonceringsreglerne prækvalificeres to og max. fire tilbudsgivere alt efter opgavens størrelse ( til 1.4 mio. kr.). Ved konkurrence over tærskelværdier benyttes udbudsformen begrænset udbud. Indhentes der hos mulige leverandører kvalificerende viden om mulig opgaveløsning for udbud hos kompetente tilbudsgivere, bør der ske en økonomisk kompensation. De samlede transaktionsomkostninger skal altid være proportionelle med det konkrete projekt. De samlede transaktionsomkostninger bør ikke udgøre over typisk 10 % af projekthonoraret for alle tilbudsgivere; ved fem bydende modsvarer dette 2 % af projekthonoraret pr. tilbudsgiver. Ved store opgaver bør transaktionsomkostningerne være relativt lavere. Ved begrænset udbud, bør højest fem bydende prækvalificeres/udvælges. Der bør ved prækvalifikationer kun anmodes om det helt nødvendige materiale, og det anbefales at benytte standardiseret skabelon fra DANVA/FRI til virksomhedsoplysninger (se selvstændigt afsnit herom). Hvis der bruges meget krævende udbudsformer som Konkurrencepræget dialog eller Projektkonkurrence, bør der ske en økonomisk kompensation af de bydende. Ordregiver bør altid oplyse tabende tilbudsgivere om årsagen hertil. Dette er tilbudsgivers eneste mulighed for at sikre læring om behov for fremtidige ændringer i tilbud. Anbefalinger tilbudsgiver Udbudsrådgiver for vandselskaber bør vejlede ordregiver om den udbudsform, der er bedst egnet for det konkrete projekt. Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger i forhold til projektet. Hvis tilbudsgiver vælger ikke at byde på et projekt af denne årsag, bør dette begrundes konkret over for ordregiver. Der bør ikke anmodes om aktindsigt vedr. tildelingsafgørelse, men alene anmodes om en evalueringsrapport. Klager bør undgås. Naturligvis undtaget egentlige ulovligheder, der tilsidesætter konkurrencen, ligebehandlingen og gennemsigtigheden; og som ikke lovliggøres i tilbudsprocessen. 10

11 3 Hvordan overholdes vandselskabernes interne overvågningsprogram? Vandselskaber, der køber for over kr., men hvor indkøbet ikke er omfattet af direktivernes udbudsregler eller tilbudsloven er forpligtet til at overholde reglerne for vandselskabernes interne overvågningsprogram. Her af fremgår, at der skal udarbejdes skriftlige aftaler samt at aftalerne skal indgås på markedsvilkår. Ifølge krav fra Forsyningssekretariatet, skal der foreligge dokumentation for de indledende overvejelser, før en tilbudsgiver kontaktes. Efter evaluering af de modtagne tilbud udarbejder ordregiver dokumentation for, at der indgås aftale på markedsmæssige vilkår med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver under hensyntagen til gennemsigtighed samt ligebehandling af tilbudsgivere. Den nævnte dokumentation kan hensigtsmæssigt foregå ved anvendelse af notatark. Internt overvågningsprogram Forsyningssekretariatet har tidligere oplyst, at dokumentation ved notatark efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at overholde udbudsreglerne, og dermed som dokumentation i vandselskabers interne overvågningsprogram Det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt og bekræftet, at Forsyningssekretariatets regler omkring intern overvågning iht. Vandsektorloven ikke er en skærpelse af udbudslovgivningen. Der udarbejdes notatark om tildelingen ud fra de besluttede kriterier samt om tildelingsbeslutning ud fra den besluttede evalueringsmodel. Der skal udarbejdes en simpel aftale eller egentlig kontrakt, som dokumentation for aftalens indhold. Notatark om tildeling, aftale/kontrakt og proces er ifølge Forsyningssekretariatets egne udtalelser tilstrækkelig dokumentation for at overholde vandselskabernes interne overvågningsprogram. 11

12 Notatark Notatark skal redgøre for de overvejelser, ordregiver har gjort sig vedrørende potentielle tilbudsgivere, når der ikke foreligger anden dokumentation i form af tilbud eller lignende. Notatarket skal ved direkte tildeling redegøre for, hvorledes ordregiver har fastsat markedsmæssige timerate niveau og priser, samt har vurderet tilbudsgivers egnethed og udvælgelse i forhold til andre potentielle tilbudsgivere. Ved indhentning af tilbud fra flere tilbudsgivere med eller uden forudgående annoncering, skal notatark redegøre for de valgte tilbudsgivere. Selve tilbuddene dokumenterer konkurrencen. Et afsluttende notatark skal dokumentere brug af tildelingskriterier og evalueringsmodel for udpegning af vindende ordregiver. Forsyningssekretariatet har oplyst, at dokumentation ved notatark efter vurdering af leverandør og modtagelse af tilbud er tilstrækkeligt til at overholde udbudsreglerne, og dermed tilstrækkeligt som dokumentation i vandselskabers interne overvågningsprogram. 4 Indledende dialog Der er ofte behov for en indledende dialog om projekternes mulige løsninger, før udbudsproceduren iværksættes. Det skal i denne fase overvejes af både ordregiver og tilbudsgiver, hvorvidt denne indledende faglige vurdering medfører honorering. Ofte bidrager tilbudsgiverne til at optimere udbudsmaterialet, hvilket ellers skulle være sket ved at engagere en bygherrerådgiver. Se mulighederne for dialog i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: "Mulighed for dialog ved udbud" Vejledning%20om%20mulighederne%20for%20dialog%20ved%20udbud,%20Konkurrence-%20og%20Forbrugerstyrelsen.pdf. 12

13 5 Udbudsformer Simple udbudsmodeller omfatter i det væsentligste udbudsformerne: Direkte tildeling, Underhåndsbud, Offentligt udbud og Begrænset udbud. 5.1 Direkte tildeling Direkte tildeling kan, når vandselskabernes interne overvågningsprogram skal overholdes, ske til en kendt leverandør med kendt konkurrenceprofil (fx lønniveau og/ eller pris) og med en simpel opgavebeskrivelse og anmodning om pris. Der udarbejdes et notatark som dokumentation for kendskab til og markedspris hos leverandør: timepris, udlægspriser, evt. tillæg, prisniveau for opgaven, leverandørens erfaring og kompetencer, erfaring fra tidligere opgaver etc. som grundlag for valget. Metoden er alene velegnet til tjenesteydelser under kr. for spildevandsforsyning og under 3 mio kr. for vandforsyning hvor der jo netop ikke er annonceringspligt eller formkrav til udbud. Der skal udarbejdes en simpel aftale eller egentlig kontrakt som dokumentation for aftalens indgåelse og indhold. Direkte tildeling Er den simpleste form for tildeling og aftale. Har laveste transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgiver. Forudsætter markedskendskab fra lignende projekter. Forudsætter kendskab til markedet, herunder prisniveau. Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark. 5.2 Underhåndsbud Vandselskabet kan også vælge at indhente underhåndsbud. Der skal i så fald kun indhentes fx tre tilbud fra kendte udvalgte leverandører eller fra leverandører valgt fra udbyders kvalifikationslister. Leverandører med kendt konkurrenceprofil (fx timerate niveau og/eller pris) modtager en simpel opgavebeskrivelse, på grundlag af hvilken rådgiveren afgiver sit pristilbud. 13

14 Underhåndsbud Den enkleste udbudsform med flere bydende. Der bør indhentes 2-4 tilbud, afhængig af opgavens størrelse. Lave transaktionsomkostninger for ordregiver og tilbudsgivere. Sikrer konkurrencen ved tildeling efter laveste pris eller økonomiske mest fordelagtige pris. Forudsætter, at ordregiver har markedskendskab fra lignende projekter for at kunne vælge, hvem der skal inviteres til at afgive tilbud. Forudsætter kendskab til leverandørers prisforhold i markedet som grundlag for udvælgelse af tilbudsgivere. Kræver dokumentation af markedsprøvning, fx eget notatark. Det er muligt at benytte endog meget simple udbudsdokumenter, fx simpel opgavebeskrivelse og konkurrence på laveste pris. Ved offentlige udbud gennemføres efter modtagelse af alle tilbud først en egnethedsvurdering, derefter en udvælgelse af de bydende, førend de bydendes tilbud evalueres. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialer anførte egnetheds-, udvælgelses- og tildelingskriterier. Denne proces er omkostningstung og vil alt andet lige øge de samlede transaktionsomkostninger. Ved begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation, der først omfatter en egnethedsvurdering førend udvælgelse af de relevante tilbudsgivere. Denne proces vil mindske de samlede transaktionsomkostninger og være en fordel for både udbyder og tilbudsgiver. Herefter gennemføres en tildelingsvurdering. Alle vurderinger udføres i henhold til de i udbudsbekendtgørelsen eller de i udbudsmaterialet anførte egnetheds-, udvælgelses- og tildelingskriterier. Offentlige udbud omfatter 1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre en opgave, 2) fulgt af udvælgelse af hvem der kan udføre opgaven og 3) afsluttes med en vurdering af, hvem der gør det bedst i forhold til de valgte tilde-lingskriterier. Opgaven tildeles det bedste tilbud. Hele vurderingen sker i én proces. Begrænset udbud omfatter 1) Vurdering af egnethed til at måtte udføre opgave. 2) Herefter udbydes opgaven, og 3) der gennemføres en vurdering af, hvem der gør det bedst i forhold til tildelingskriterier for tilde-ling af opgaven. 4) Opgaven tildeles det bedste tilbud. Vurderingerne foregår i to særskilte processer. 14

15 6 Brug af rammeaftaler En rammeaftale er ikke en udbudsform, men en kontraherings form mellem en eller flere leverandører og ordregiver. Når der er flere leverandører på rammeaftalen kaldes det en parallel rammeaftale. Rammeaftalen indeholder et stående tilbud fra leverandøren på aftalen om at ville løse de af rammeaftalen omfattede opgaver på de i rammeaftalen foreskrevne vilkår. Ordregiver er typisk ikke forpligtet til at benytte sig af rammeaftalen, men ved at indgå rammeaftaler afløfter ordregiver udbudspligten, samtidigt med at vilkårene ligger fast for de fremtidige aftaler, der indgås i henhold til rammeaftalen. Derfor kan det være en fordel for ordregiver at benytte rammeaftaler. Tildelingen af konkrete projekter i henhold til en rammeaftale kan ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud. Den direkte tildeling er kun mulig, hvis det objektivt kan konstateres hvilket firma, der er det bedste til at løse opgaven. Dette er tilfældet, hvor der kun er én leverandør på rammeaftalen, eller hvis leverandørerne på en parallel rammeaftale er rangordnet, således at det objektivt kan konstateres, hvem der er bedst til at løse opgaven. Først hvis den, der står øverst, ikke kan påtage sig opgaven, kan ordregiver vælge at benytte sig af nummer to på listen og så fremdeles. Det er ved rådgiverudbud med flere leverandører sædvanligt at tildele de enkelte opgaver ved miniudbud. Dvs. at leverandørerne på rammeaftalen opfordres til at afgive tilbud på den konkrete opgave efter de i rammeaftalen allerede foreskrevne vilkår og tildelingskriterier. Typisk vil kravet om miniudbud øge transaktionsomkostningerne betydeligt, da udbudsprocessen reelt gennemføres to gange. Først afgives der tilbud for at komme på rammeaftalen og herefter afgives der miniudbud på de konkrete opgaver, dvs. at ordregiver (igen) skal udbyde opgaven, tilbudsgiver skal (igen) udarbejde tilbudsmateriale og ordregiver skal (igen) vurdere tilbud fra de tilbudsgivere, der er på rammeaftalen. Derfor er det væsentligt at få antallet af leverandører på rammeaftalen ned. Hvis et vandselskab indgår en parallel rammeaftale under tærskelværdien, kan vandselskabet nøjes med at indgå aftale med 1-2 rådgivervirksomheder. Hvis et spildevandsselskab ønsker at indgå en parallel rammeaftale, og den skønnede ydelse i perioden overstiger Udbudsdirektivets tærskelværdi, skal der minimum indgås aftale med tre rådgivervirksomheder. Samme krav til antal findes ikke i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, så vandforsyningsvirksomheder kan selv vælge, hvor få rådgivervirksomheder de vil have på den parallelle rammeaftale, dog under hensyntagen til, at antallet står i forhold til kravet om tilstrækkelig konkurrence. For at gøre rammeaftalerne attraktive for tilbudsgivere bør ordregiver benytte rammeaftalen i det i udbudsbekendtgørelsen oplyste forventede omfang, og evt. forpligte sig til at købe rådgiverydelser i henhold til aftalen for et nærmere anført beløb. Dette vil gøre rammeaftalen mere attraktiv for rådgiverne, hvilket må forventes at medfører skarpere tilbud. Rammeaftaler er meget egnede, hvor ordregiver har behov for at købe en række mindre endnu ukendte rådgiverydelser af en speciel type inden for en periode på 2-4 år. Fordelen er, at vilkårene for de fremtidige aftaler er forhandlet på plads, og da udbudspligten er afløftet, kan rammeaftaler være med til at nedbringe transaktionsomkostningerne. 15

16 Anbefalinger ordregiver Udbyd rammeaftaler, når der er omsætning og behov hos ordregiver, der modsvarer transaktionsomkostninger hos både ordre- og tilbudsgiver. Overvej nøje, om der bør anvendes en rammeaftale frem for et udbud. Rammeaftaler bør alene bruges, hvor ordregiver har et løbende behov for at indkøbe rådgiverydelser af en speciel type, men hvor der er usikkerhed om den udbudte ydelse mht. udførelsestidspunkt og konkret indhold. Ordregiver bør ikke vælge parallelle rammeaftaler (med miniudbud), hvis det står klart, at man alene vil bruge én tilbudsgiver. Antallet af deltagere i parallelle rammeaftaler bør begrænses mest muligt for at opnå de skarpeste tilbud. Rammeaftaler bør udbydes via udbudsformen begrænset udbud. Ordregiver bør kun indgå parallelle rammeaftaler med tildeling via miniudbud, hvis: det er usikkert om én tilbudsgiver har den fornødne kapacitet det er sandsynligt at konkurrencen vil ændre sig i kontraktperioden der er tale om komplekse opgaver, hvor en rangordning af tilbudsgiverne ikke er mulig. Rammeaftalens forventede volumen bør oplyses ved udbud. Ordregiver bør forpligte sig til et vist køb på en rammeaftale.. Anbefalinger tilbudsgiver Udbudsrådgiver for vandselskaber bør hjælpe ordregiver med at vælge mellem kontrakt og rammeaftale for det konkrete projekt, så det ikke bliver unødigt komplekst, således at valg af rammeaftale bliver til gavn for såvel ordregiver som tilbudsgiver. Tilbudsgivere bør vurdere transaktionsomkostninger ved miniudbud i forhold til rammeaftalens forventede omsætning. Tilbudsgiver bør informere ordregiver, hvis der ikke gives bud, herunder med evt. begrundelse. 16

17 7 Gældende regler 7.1 Ingen formkrav til udbud Gælder for tjenesteydelser under kr. inden for spildevandsprojekter samt for tjenesteydelser inden for vandforsyningsprojekter under tærskelværdien på ca. 3 mio. kr. Se figur 1 og 2. Der skal sikres gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere. Det skal alt andet lige sikres dokumentation for, at et projekt kan oppebære betegnelsen kontraheret under markedsprøvede forhold, herunder, fx: at den, der udfører opgaven tidligere, evt. hos andre ordregivere, har dokumenteret, at opgaven kan udføres at de økonomiske omkostninger forbundet med opgaven er på markedsniveauet at opgaven konkurrenceudsættes Herved sikres, at det af Forsyningssekretariatets fastlagte krav om markedsprøvning for opgaver med projekthonorar på kr. eller derover har fundet sted. Der skal altid indgås en kontrakt/aftale mellem vandselskabet og rådgiver. 7.2 Annonceringspligt i henhold til Tilbudsloven Annonceringspligten omfatter ikke projekter omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ved opgaver over kr., men under Udbudsdirektivets grænse på ca. 1,5 mio. kr., omhandlende alene eller i det væsentligste spildevand, skal der gennemføres en annoncering af den udbudte opgave i henhold til tilbudsloven. Det er vigtigt allerede i annoncen at begrænse antallet af bydende til maks. fem for at minimere transaktionsomkostningerne. De tilbudsgivere, der efter annoncering meddeler, at de ønsker at give tilbud, indgår i den samlede pulje af potentielle tilbudsgivere, og det er af disse, at vandselskabet skal vælge, hvem der skal afgive tilbud. Ses det gerne, at bestemte leverandører deltager i udbudsprocessen, kan disse lovligt oplyses om annonceringen. Det fastlægges i udbudsproceduren, hvor mange tilbud der ønskes modtaget, samt eventuelle udvælgelseskriterier for dem, der ønsker at deltage i konkurrencen. Der oplyses egnethedskriterier, som skal opfyldes for at kunne deltage, vægtning mellem de valgte udvælgelseskriterier og (gerne) en evalueringsmodel for tildelingen. Der udarbejdes notatark om tildeling ud fra de besluttede egnetheds- og tildelingskriterier. Der er krav om annoncering af udbuddet på Udbudsportalen, og typisk vil vandselskabet også have en interesse i at annoncere det forestående indkøb på vandselskabets hjemmeside. Opgaven skal kunne identificeres, og annoncen skal indeholde basale oplysninger om adresser, frist for tilbud m.m., således at potentielle tilbudsgivere kan tilkendegive interesse for at give tilbud. Tildelingskriteriet behøver ikke at være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, men det anbefales at bruge de kendte tildelingskriterier. Der er ikke yderligere formkrav til udbudsformen og -materialerne, og vandselskabet kan derfor vælge at prækvalificere ganske få til at afgive tilbud. Det er også muligt at forhandle med tilbudsgiverne, men her skal transaktionsomkostningerne 17

18 hele tiden vurderes, så de ikke risikerer at blive ude af proportion med værdien af den udbudte opgave. Der skal/bør altid indgås en kontrakt/aftale, der som minimum indeholder oplysninger om aftalens parter, ydelsens indhold, betaling, ansvarsgrundlag fx ABR 89 eller GBR 92, se FRI s aftalebrev. Ordregiver skal sikre gennemsigtighed for og ligebehandling af alle tilbudsgivere. 7.3 Udbudsdirektiverne Ved tjenesteydelser over tærskelværdierne gennemføres udbud i henhold til udbudsdirektiverne, henholdsvis Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Dette forudsætter viden og erfaring med udbud, idet der er mange regler, der skal overholdes. Disse regler vil ikke blive uddybet nærmere her, men omtales kortfattet i det følgende. Udbudsbekendtgørelsen skal angive, om der konkurreres på laveste pris eller på økonomisk mest fordelagtige tilbud. De for Simple udbudsmodeller relevante udbudsformer er Offentlige udbud og Begrænset udbud, Når der udbydes efter direktiverne, er der mange formkrav, herunder tidsfrister der skal overholdes, se mere herom i "Gode råd om udbud" (afsnit 9). Udbudsdirektivet gælder for indkøb af rådgiveropgaver med en tærskelværdi ca. 1,5 mio. kr. (2014 til 2016), og Tilbudslovens annonceringsregler gælder for indkøb af rådgiveropgaver over kr., men under tærskelværdien, når opgaven udføres for: Spildevandsselskaber. Vand- og spildevandsforsyninger, hvor opgaven hovedsageligt vedrører andet end vandforsyning. Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal benyttes ved indkøb af rådgiverydelser med en tærskelværdi på ca. 3 mio. kr. ( ) Vandforsyningsopgaver, hvor projektet i sin helhed omhandler vandforsyning. Vand- og spildevandsforsyninger, ved projekter med over 50 % i vandforsyning. 7.4 Opgaveløsning i tilbudsfasen Der gennemføres i branchen udbud, hvor der skal leveres en del af løsningen i selve tilbudsfasen. Ofte sker dette for, at ordregiver bedre kan vurdere tilbuddenes tekniske kvalitet. Det er imidlertid som udgangspunkt en urimelig og meget omkostningskrævende proces. Udbud gennemføres for på en fair, gennemskuelig og fagligt begrundet måde at finde ud af, hvem der skal tildeles en opgave. Udbud må ikke være en måde at få leveret gratis arbejde. Ideelt set bør et tilbud derfor ikke omfatte materiale, der angår selve løsningen af opgaven, hvorimod der kan stilles krav til forhold som pris, organisation og bemanding, analyse af opgaven, beskrivelse af løsningsproces mv. Ved at evaluere kvaliteten af de foreslåede løsningsprocesser samt projektorganisation sammenholdt med prisen, kan ordregiver vælge den bedst egnede til at løse opgaven. 18

19 Anbefalinger ordregiver Der skal sikres balance mellem opgavens økonomiske omfang, antallet af tilbudsgivere og de krav, der stilles i forbindelse med tilbuddet. Der bør ikke stilles krav om udvikling eller løsning af en betydelig del af ydelsen i tilbudsfasen, medmindre der honoreres herfor. Der bør stilles krav til tilbudsmaterialets indhold og omfang, fx ved at fastsætte et maksimalt antal sider (anslag) for det tilbudsmateriale, der vil indgå i evaluering af de enkelte tildelingskriterier. Fremsendt materiale ud over det i udbuddet specificerede mht. omfang og indhold må ikke indgå i evaluering af tilbuddene. Anbefalinger tilbudsgiver Tilbudsgiver kan med fordel stille spørgsmål til ordregiver, så denne bliver gjort opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder eller reelle fejl. Tilbudsgiverne skal være tilbageholdende med at klage over udbud, medmindre der er sket alvorlige eller principielle fejl. Tilbudsgiver bør anmode om evalueringsrapport, som minimum i henhold til udbudsdirektivernes beskrivelse, frem for at søge aktindsigt i evaluering af tilbud. Tilbudsgiverne skal ikke forfalde til at levere opgaveløsningen i tilbudsfasen, hvor dette ikke er krævet i udbuddet, og hvor dette ikke honoreres. 19

20 8 Kriterier for udvælgelse og tildeling 8.1 Udvælgelseskriterier For at kunne deltage i et udbud, skal rådgivervirksomheden oplyse ordregiver om nærmere fastlagte grundlæggende virksomhedsforhold. Hvis disse oplysninger ikke kræves leveret i bestemt ens format fra alle, leveres de ofte på en usystematisk vis. Der kan let ske fejl, som medfører, at tilbud fravælges, eller tilbudsgiver bruger unødig tid på at opfylde specifikke egnethedskriterier med heraf følgende store transaktionsomkostninger eller manglende konkurrence. Kriterier i udbud Egnethedskriterier/udelukkelsesgrunde er grundlæggende vilkår for overhovedet at være med i tilbudsgivning; fx økonomiske forhold, at leverandøren ikke har gæld til det offentlige, er blevet straffet m.f. Udvælgelseskriterier benyttes til at finde de bedst egnede tilbudsgivere. Udvælgelsen sker typisk ud fra virksomhedens erfaringer fra tidligere lignende opgaver (referencer fra de seneste 3 år), generelle kompetencer i form af medarbejdersammensætning, økonomisk formåen, miljø- og kvalitetssystemer. Udvælgelseskriterierne sikrer, at ordregiver finder egnede tilbudsgivere, der kan løfte den udbudte opgave. Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til tilbudsgivers erfaring og formåen. Ved tildeling skal der tages hensyn til den konkrete opgaves forhold. Hvis rådgiver har glemt at vedlægge en erklæring eller lignende i forbindelse med enten prækvalifikation eller tilbud, kan vandselskabet vælge at indhente oplysningen efterfølgende jf. Implementeringsbekendtgørelsen 12, så længe, at oplysningen ikke kan ændre rådgiverens oprindelige tibud. Det vil derfor typisk være muligt at indhente oplysninger, som allerede findes. 8.2 Tildelingskriterier Der konkurreres på kriterierne laveste pris eller på økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der kan indgå kvalitetselementer og pris som kriterier. Der oplyses vægtning mellem kriterier i udbudsmaterialet.. Typisk tæller prisen meget, men udbud kan sagtens omfatte kvalitetselementer for tilbudsvurderingen også i de simple udbudsformer. Der udarbejdes et notatark, der redegør for de overvejelser, vandselskabet har gjort sig vedrørende valg af kriterier i forbindelse med udvælgelse og tildeling i udbudsprocessen. Er der tale om ren priskonkurrence, skal dette angives i udbudsmaterialet, og reglerne for direkte tildeling og indhentning af tilbud i henhold til annonceringsreglerne eller efter direktiverne skal følges. 20

21 Ved brug af økonomisk mest fordelagtige tilbud kan der bringes mange forskellige kvalitetskriterier i spil, idet det skal bemærkes, at der dog maksimalt bør være fire kvalitetskriterier i det enkelte tilbud ud over priskriteriet. Priskriteriet kan omfatte projektpris, driftsøkonomi, totaløkonomi, tillægsydelsers pris og mange andre økonomiske parametre. Kvalitetskriterier kan omfatte elementer som: kreativitet og innovation; opgaveløsning eller proces; teknisk kvalitet; projektorganisation, projektrelateret kvalitetsledelse. Såvel ved offentlige udbud som ved begrænset udbud gennemføres en evaluering af de bydendes tilbud, og der vælges en vindende tilbudsgiver ud fra en gennemsigtig og ligebehandlende simpel evalueringsmodel. De bydende bør oplyses om alle de bydendes samlede pris og karakterer for eventuelle kvalitetskriterier for at sikre gennemsigtigheden og optimere de bydendes mulighed for at forbedre sig ved næste tilbudsgivning. Dette vil alt andet lige mindske behovet for aktindsigtsbegæringer, og for at der opstår egentlige klagesager. Anbefalinger ordregiver Der anvendes den af DI Videnrådgiverne m.fl. udarbejdede Skabelon til virksomhedsbeskrivelse af tilbudsgiverens formalia dette vedlægges som bilag ved prækvalifikation forud for begrænset udbud og som bilag ved andre udbud. Ordregiver bør ikke bede om andre oplysninger end det i nævnte bilag anførte. Ordregiver bør acceptere de firmaspecifikke paradigmer for CV er for at undgå omkostningskrævende ny opsætning i formelt kravskema. Anbefalinger tilbudsgiver Tilbudsgiverne bør anvende den af DI Vidensrådgiverne udarbejdede Skabelon til virksomhedsbeskrivelse og ikke fortsætte med at afgive disse oplysninger på individuel vis. 21

22 9 Inspiration I indeværende afsnit er medtaget omtale og link til relevante oplysninger, der beskriver forskellige facetter af udbudsprocessen. Der er inspiration fra offentlige institutioner som Konkurrencestyrelsen og Udbudsrådet samt fra Dansk Industri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Listen er på ingen måde udtømmende. Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har en glimrende oversigt med link til regler omkring udbud, det være sig nationale og EU-regler. Vejledning om udbudsreglerne og tilbudslovgivning. Introduktion til udbudsreglerne. Uddybende vejledning til EU s direktiver. Vejledning til tilbudslovens regler om annonceringspligt (varer og tjenesteydelser). Vejledning til tilbudslovens regler for bygge- og anlægsopgaver. Anden vejledning til udbudsreglerne. Anden vejledning til udbudsreglerne fra Kommissionen. Særligt til tilbudsgiverne. Leksikon. Gode råd om udbud FRI, DANSKE ARK, diverse bygherrerepræsentanter har udarbejdet en introduktion til udbudsregler og kontraktskrivning med gode råd om, hvilke overvejelser, man man som ordregiver bør gøre sig, når man vælger udbudsform. 22

23 Udbudsrådet Formålet med God udbudskultur udbud med omtanke er at tydeliggøre, hvilke aspekter før, under og efter udbuddet, som ordregivere og leverandører kan have fokus på for at skabe et godt udbud med lavere transaktionsomkostninger og en mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver. Disse aspekter er samlet i otte anbefalinger for god udbudskultur. Konkurrencestyrelsen En vejledning, der skal læses. Så kan du også tale med din bogholder. Udbudsrådet Vejledning udgivet i 2011 med baggrund i 21 udbudsforretninger i kommunerne med interview af både ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Hvem er Udbudsrådet. Udbudsrådet er et uafhængigt råd, der blev nedsat i slutningen af Rådet sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Udbudsrådets formand udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Rådet har 13 medlemmer, der tilsammen har et alsidigt kendskab til konkurrenceforhold og udbud i det offentlige. en_udbudsproces_med_faerre_transaktionsomkostninger.pdf 23

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft

Indkøb af videnrådgivning. med sund fornuft Indkøb af videnrådgivning med sund fornuft Udgivet af: DI Videnrådgiverne og IKA Redaktør: Kirsten Alkjærsig ISBN 978-87-7353-993-4 Tryk: DI 300.2.14 Forord Der er meget fokus på procedurer og jura i offentlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne. De

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Det gode udbud. 8. oktober 2014

Det gode udbud. 8. oktober 2014 Det gode udbud 8. oktober 2014 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby tlf. 4525 2177 - e-mail: atvlv@env.dtu.dk www.atv-jord-grundvand.dk CVR 20944838 - Danske Bank 1471

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere