INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

2 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr. 31. december Påtegninger 5 LEDELSESBERETNING Kort fortalt Forventninger 8 Nykredit Bank koncernens resultat 9 Koncernens balance, egenkapital og solvens 10 Balance 10 Egenkapital 10 Solvens 10 Forretningsområder 12 Privat 12 Erhverv 14 Markets & Asset Management 16 Personale og IT 18 Øvrige forhold 18 Begivenheder efter regskabsårets afslutning 18 KONCERNENS RISIKOSTYRING 19 EU s kapitaldækningsdirektiv (CRD/Basel II) 19 Økonomisk kapital og RAROC 19 Kreditrisici 20 Ny regnskabspraksis 21 Nedskrivninger Garantier 21 Kreditmodeller 22 Markedsrisici 22 Value-at-Risk 22 Renterisiko 23 Valutarisiko 23 Optionsrisiko 23 Aktierisiko 23 Likviditetsrisici og -styring 23 Funding 23 Kapitalstyring 23 Operationelle risici 23 KONCERNENS ENHEDER 25 Nykredit Bank A/S 25 Nykredit Portefølje Bank koncernen 26 Dansk Pantebrevsbørs A/S 26 Nykredit Leasing A/S 27 Øvrige selskaber 27 KONCERNENS REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse for regnskabsåret Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 38 Pengestrømsopgørelse Noter 40 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005

3 INDHOLD KONCERNENS REGNSKAB 2005, FORTSAT Koncernoversigt 67 Nykredit Bank koncernen i 8 kvartaler 68 Nykredit Bank koncernen i 8 kvartaler Nøgletal 69 Nykredit Bank A/S hoved- og nøgletal de seneste 5 år 70 ØVRIGE OPLYSNINGER 72 Bestyrelsens og direktionens hverv i aktieselskaber 72 Direktion 72 Ledende medarbejdere 72 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005

4 Forretningsprofil Nykredit koncernen er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit Bank indtager en central plads i Nykredit koncernens overordnede strategi og indgår i et tæt samarbejde med koncernens øvrige selskaber. I den daglige servicering af kunderne er Nykredit organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Markets & Asset Management og Erhverv. Forretningsområderne servicerer deres kunder med samtlige koncernens produkter, der tilvejebringes ved internt samarbejde. Banken indtager forskellige roller i forretningsområderne. I Privat er banken hovedsagelig produktleverandør, i Erhverv er banken kundeansvarlig for store kunder, herunder landbrugskunder, og produktleverandør til de øvrige kunder, mens banken er ansvarlig for samtlige aktiviteter i Markets & Asset Management. Det er bankens målsætning at bidrage med en tilfredsstillende rentabilitet og at yde et afgørende bidrag til, at Nykredit koncernen fremstår som en kvalitetsfokuseret, konkurrencedygtig finansiel virksomhed. Nykredit koncernens position skal fastholdes og udbygges via organisk vækst i bank, realkredit og forsikring med fokus på at videreudvikle en stabil og værdifuld kundebase samt via tætte samarbejdsrelationer med de lokale og regionale pengeinstitutter. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

5 NYKREDIT BANK KONCERNENS HOVEDTAL Beløb i mio. kr./mio. EUR 2005/EUR (**) 2003 (**) 2002 (**) 2001 (**) RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO (*) Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passivposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver (*) 2004: Svarende til ny regnskabspraksis, jf. åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 (**) Inkl. reklassifikationer som følge af ny regnskabspraksis IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre forpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 10,3 10,4 9,8 9,3 9,4 Kernekapitalprocent 8,8 8,3 7,6 7,2 7,2 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) (1) 17,8% 14,0% 14,7% 5,2% 6,6% Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) (1) 13,0% 9,6% 10,3% 3,5% 4,8% Indtjening pr. omkostningskrone (1) 2,00 1,83 1,73 1,31 1,36 Renterisiko 3,3% 3,0% 2,4% 3,1% 2,6% Valutaposition 4,2% 3,2% 6,4% 14,2% 17,0% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% Udlån i forhold til indlån 1,2 1,2 1,6 2,0 2,6 Udlån i forhold til egenkapital 7,3 7,2 7,8 8,7 8,2 Årets udlånsvækst 16,1% 2,2% -8,9% 9,6% 30,2% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 207,1% 195,3% 93,7% 176,3% 226,2% Summen af store engagementer 349,5% 351,3% 329,7% 352,3% 459,1% Årets nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 (1) Inkl. effekt af ny regnskabspraksis i 2004 og euro = 7,4605 DKK ultimo 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

6 BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE Henning Kruse Petersen, formand Peter Engberg Jensen, næstformand Per Ladegaard Søren Holm Søren Klitholm, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt DIREKTION Kim Duus Jes Klausby Karsten Knudsen NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

7 Nykredits koncerndiagram pr. 31. december 2005 Foreningen Nykredit Ejerandel 86,71% Industriens Realkreditfond Ejerandel 6,89% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,25% PRAS A/S * Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit koncernen Totalkredit A/S Ejerandel 74,1% Aktiekapital: 536 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 110 mio. kr. Nykredit Forsikring A/S Aktiekapital: 500 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 42 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 122 mio. kr. Nykredit Pantebrevsinvestering A/S Aktiekapital: 5 mio. kr. Egenkapital: 19 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital: 312 mio. kr. Nykredit Leasing A/S Aktiekapital: 1 mio. kr. Egenkapital: 4 mio. kr. * Tidligere ejerkreds bag Totalkredit A/S NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

8 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. februar 2006 København, den 9. februar 2006 Bestyrelse Direktion Henning Kruse Petersen, formand Kim Duus Peter Engberg Jensen, næstformand Jes Klausby Per Ladegaard Karsten Knudsen Søren Holm Søren Klitholm, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

9 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Nykredit Bank A/S for regnskabsåret Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske og internationale revisionsstandarder (ISA er). Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. København, den 9. februar 2006 GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORERS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Nykredit Bank A/S for regnskabsåret Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA er). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef København, den 9. februar 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Anders O. Gjelstrup statsaut. revisor NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

10 Ledelsesberetning 2005 KORT FORTALT Regnskabet for 2005 viser et resultat på 601 mio. kr. før skat. Sammenlignet med 2004 steg resultatet før skat med 180 mio. kr. eller 43% Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 18% mod 14% i 2004 Markant fremgang i indtjening fra Markets & Asset Management aktiviteter og en positiv udvikling på forretningsområdet Privat Betydelig vækst i indlån blandt andet som følge af en tilfredsstillende tilgang af nye privatkunder med lønkonto Balancen udgjorde 84 mia. kr. mod 74 mia. kr. ved udgangen af Nykredit Bank koncernen Resultat før skat Mio. kr Indtægter Omkostninger, inkl. nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nykredit Bank koncernen Udlån og indlån Mio. kr Nykredit Bank koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat i 2005, der lå lige over forventningen om et niveau på mio. kr., jf. rapporteringen for 3. kvartal Sammenlignet med årets forventede resultat på mio. kr. som nævnt i årsrapporten for 2004 har såvel de kvartalsvise resultater som resultatet for året som helhed vist en meget positiv udvikling. Baggrunden er især et stigende aktivitetsniveau i Markets & Asset Management og en relativt høj garantiindtjening fra konverteringsaktiviteter. Ligeledes er resultatet positivt påvirket af, at nedskrivninger på udlån og tilgodehavender lå på et meget lavt niveau. Bank koncernens solvens udgjorde ultimo ,3% mod 10,4% ultimo Privat fortsatte de foregående års positive udvikling, og indtægterne steg som følge af såvel øgede nettorenter som stigende indtægter fra garantier. Ligeledes fik privatområdet en tilgang på 30% af kunder med lønkonto, hvilket var en medvirkende årsag til, at indlån fra private steg med 2,7 mia. kr. til 9,1 mia. kr. ultimo Erhverv var fortsat påvirket af en betydelig konkurrence og en moderat kreditefterspørgsel med et deraf følgende pres på kreditmarginalen. I 2005 blev den landsdækkende finansrådgiverfunktion fuldt integreret i koncernens afsætningskanaler, hvilket styrker bankens og Nykredit koncernens mulighed for at rådgive kunderne om helhedsløsninger, herunder rente- og valutastyring. Markets & Asset Management havde en meget tilfredsstillende udvikling, hvor Nykredit Markets havde stor succes med afsætning af blandt andet skræddersyede rente- og valutaprodukter. Debt Capital Markets placerede sig blandt de ledende arrangører af danske udstedelser formidlet til danske investorer, og bankens egen trading gav i 2005 en høj indtjening Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Indlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Investering & Pension oplevede en betydelig vækst i formue under forvaltning og åbnede via delforretnings- NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING området Privat Portefølje for formueforvaltning for danske kunder i Frankrig og Spanien. Ligeledes viste kapitalforvaltningsaktiviteterne i Nykredit Portefølje Bank koncernen en positiv udvikling. Den samlede formue under forvaltning og administration steg fra 158 mia. kr. ultimo 2004 til 183 mia. kr. ultimo FORVENTNINGER I 2006 forventer banken et svagt stigende, men fortsat lavt renteniveau og et stabilt økonomisk klima i Danmark. Nykredit Bank er fortsat i en udviklingsfase, hvilket alt andet lige vil medføre øgede omkostninger til såvel personale som IT-drift og -udvikling. Nedskrivninger forventes i 2006 at ligge på et lavt niveau om end højere end i 2004 og Da bankens basisindtægter forventes nogenlunde uændret i forhold til det høje niveau i 2005, betyder det, at resultatet før skat i 2006 forventes at ligge i niveauet 475 til 525 mio. kr. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT på de enkelte forretningsområder. Nykredit Bank koncernen Resultat Bank koncernens resultat udgjorde 601 mio. kr. før skat og 439 mio. kr. efter skat. Sammenlignet med 2004 er der tale om en resultatforøgelse på 180 mio. kr. og 149 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter og kursreguleringer udgjorde mio. kr. i 2005 mod 887 mio. kr. i Fremgangen på godt 33% afspejler en positiv udvikling på en betydelig del af bankens kerneaktiviteter. Privatområdet var i 2005 inde i en positiv udvikling, og basisindtægter steg fra 250 mio. kr. til 276 mio. kr. Fremgangen er baseret på en tilgang af nye kunder med lønkonto. Erhvervsområdets basisindtægter steg fra 230 mio. kr. til 239 mio. kr. Indtægter fra renter og gebyrer blev forøget med 59 mio. kr., mens indtægter fra kursreguleringer blev reduceret med 50 mio. kr. sammenlignet med Indtægter fra operationel leasing udgjorde uændret 18 mio. kr. Markets & Asset Management fik en betydelig fremgang i indtægter fra handel med renteprodukter og afledte finansielle instrumenter. Kapitalforvaltningsaktiviteter i Nykredit Portefølje Bank koncernen og Investering & Pension viste en særdeles tilfredsstillende vækst, og bankens egen trading gav et meget tilfredsstillende afkast. Samlet steg basisindtægterne fra Markets & Asset Managements aktiviteter fra 346 mio. kr. i 2004 til 600 mio. kr. i Bankens basisindtægter udgjorde herefter mio. kr. svarende til en stigning på 296 mio. kr. i forhold til Af stigningen kunne 289 mio. kr. henføres til forretningsområderne, mens den resterende del vedrører den del af bankens egenbeholdning, der ikke er fordelt Beholdningsindtjeningen, det vil sige afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente, udgjorde 19 mio. kr. mod 40 mio. kr. i Omkostninger til personale og administration mv. viste en stigning på 94 mio. kr. fra 502 mio. kr. i 2004 til 596 mio. kr. i Af stigningen kunne ca. 80 mio. kr. henføres til øgede personaleudgifter, der blandt andet skyldes stigningen i antal medarbejdere fra gennemsnitligt 362 i 2004 til 426 i 2005 og årseffekten af ansættelser i Antallet af nyansættelser er en effekt af det øgede forretningsomfang i banken og fremgangen på privatområdet. I 2005 var udgiften endvidere påvirket af en stigning i resultatafhængig bonus. Øvrige omkostninger steg med 14 mio. kr. Ud over almindelige prisstigninger var stigningen fortrinsvis en effekt af det øgede forretningsomfang, der blandt andet medførte et løft i udgifter til IT-drift på ca. 19 mio. kr. Øvrige udgifter var nogenlunde uændrede sammenlignet med Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgjorde 7 mio. kr. mod 6 mio. kr. i Som i de seneste år er der således stadig tale om et meget lavt niveau som følge af det fortsat gunstige økonomiske klima i Danmark. Overgangen til ny regnskabspraksis har også medført et noget lavere nedskrivningsniveau sammenlignet med den hidtidige praksis. Nedskrivninger i forhold til udlån udgjorde 0,5% ultimo 2005 mod 0,8% ultimo Skat af årets resultat udgjorde 162 mio. kr. svarende til 27% af året resultat før skat. Samlet blev resultatet efter skat 439 mio. kr. mod 290 mio. kr. i Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt renter, gebyrer og kursreguleringer mv. ¹ Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 7 6 Resultat før skat Skat Årets resultat ¹ Heraf Basisindtægter Beholdningsindtjening NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

13 LEDELSESBERETNING KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Nykredit Bank koncernens balance steg fra 74 mia. kr. ultimo 2004 til 84 mia. kr. ultimo Udlån steg med 3,8 mia. kr. til 26,4 mia. kr. sammensat af øgede udlån til private med 0,4 mia. kr., udlån til erhverv med 2,0 mia. kr. og øgede reverse-forretninger i Markets & Asset Management med 1,4 mia. kr. Obligationer og aktier steg med 4,6 mia. kr. til 36,2 mia. kr. Såvel beholdningens størrelse som årets stigning skal især ses i lyset af Nykredit Markets handelsoperationer og bankens aktiviteter på repo-markedet. Nykredit Bank koncernen Balance Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt balance Nykredit Bank koncernen Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Egenkapital ultimo regnskabsåret Effekt ved overgangen til IFRS - 24 Egenkapital jf. ny regnskabspraksis Nykredit Bank koncernen Basiskapital og solvens Mio. kr./% Kernekapital i alt Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og suppl. kapital I alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 8,8 8,3 Solvensprocent 10,3 10,4 Gæld til kreditinstitutter steg med knap 5 mia. kr. til 44,7 mia. kr. Af den samlede gæld udgjorde repo-forretninger 8,7 mia. kr. mod 9,9 mia. kr. ultimo Indlån steg med 3,0 mia. kr. til 22,1 mia. kr., hvilket især var en følge af en øget tilgang af privatkunder med lønkonto mv. Indlån fra private steg således med 2,7 mia. kr. Udstedte obligationer steg fra 315 mio. kr. til 654 mio. kr. Sammenlignet med ultimo 2004 har banken udstedt obligationer for nominelt 462 mio. kr., hvorefter de samlede udstedelser udgjorde nominelt 787 mio. kr. Ultimo 2005 havde banken egne obligationer for 133 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi udgjorde herefter 654 mio. kr. Egenkapital Nykredit Bank koncernen og Nykredit Bank A/S egenkapital udgjorde mio. kr. ultimo 2005 mod mio. kr. primo Som anført i Anvendt regnskabspraksis, er der pr. 1. januar 2005 implementeret nye regnskabsregler, hvilket i sig selv medførte en stigning i egenkapitalen på 24 mio. kr. Ændringen er nærmere beskrevet i note 41. Herudover er egenkapitalen i 2005 øget med 439 mio. kr. svarende til årets resultat efter skat. Solvens Koncernens kapital udgjorde ved årets udgang mio. kr. inkl. årets resultat på 439 mio. kr., supplerende kapital på 800 mio. kr. og fradrag for koncernens beholdning af investeringsbeviser på 194 mio. kr. De vægtede poster udgjorde ved årets udgang 40,8 mia. kr. eller en stigning på ca. 2,8 mia. kr. i forhold til ultimo NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING Nykredit Bank koncernen Solvens- og kernekapitalprocent % Solvensprocenten udgjorde 10,3, hvilket stort set er uændret sammenlignet med Ud over bevægelserne i kapitalen og i de vægtede poster er solvensprocenten i 2005 påvirket af, at Finanstilsynet pr. 30. juni 2005 gav banken tilladelse til at anvende en intern Value-at-Risk model til opgørelse af generel positionsrisiko for gældsinstrumenter og valuta Solvensprocent Kernekapitalprocent NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

15 LEDELSESBERETNING Nykredit Bank koncernens resultat fordelt på forretningsområder Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,9 1,6 2,3 3,6 1,7 1, ,0 1,8 Gns. allokeret forretningskapital ² Basisindtjening i procent af allokeret forretningskapital 15,3 14,7 8,9 10,9 40,0 9, ,3 13,6 ¹ Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke allokerede udgifter. ² 8% af de risikovægtede gennemsnitlige aktiver, der er allokeret til forretningsområderne. Balance i hovedposter fordelt på forretningsområder Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Udlån og tilgodehavender, inkl. tilgodehavender hos kreditinstitutter Værdipapirer Ejendomme og driftsmidler Indlån og gæld mv., inkl. gæld til kreditinstitutter Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier mv FORRETNINGSOMRÅDER Nykredit koncernen er organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Den samlede basisindtjening efter tab udgjorde 582 mio. kr. i 2005 mod 381 mio. kr. i 2004, mens årets resultat udgjorde 601 mio. kr. mod 421 mio. kr. i 2004, hvilket gav et totalt afkast af de allokerede, risikovægtede aktiver på 19,3% i forhold til 13,6% i Privat På privatområdet leverer Nykredit Bank produkter til Nykredit koncernens egne salgsenheder. Udvikling, oprettelse og administration af produkterne varetages af Nykredit Bank, mens salg og kunderådgivning sker fra Nykredit Realkredit, hvor 48 privatcentre, 11 landbrugscentre og Salgs- og Kundekontaktcentret betjener bankområdet. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

16 LEDELSESBERETNING Resultat for Privat Forretningsområdet fik i 2005 et resultat på 130 mio. kr. eller en fremgang på 32 mio. kr. sammenlignet med Indtægterne viste en positiv udvikling med stigning i såvel nettorente som gebyrer. Garantiprovision fra blandt andet omlægning af realkreditlån var på det samme høje niveau som i Omkostningerne steg med 10 mio. kr. som følge af det stigende aktivitetsniveau fra både nysalg og servicering af den voksende kundeportefølje. Antallet af medarbejdere var 105 ultimo 2005 mod 94 ultimo Nedskrivninger på udlån og kreditter viste en nedgang på 16 mio. kr. i forhold til 2004 som følge af den fortsat gode indenlandske økonomi, ikke mindst blandt boligejere. En stor del af udlånet er sikret ved pant i kundens bolig. I årets nedskrivninger er modregnet 4 mio. kr. svarende til den del af årets renteindtægter, der kan henføres til nedskrivningerne. Tilsvarende beløb indgik ikke i nedskrivningerne i Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 15,3% mod 14,7% i I/O nøgletallet udviklede sig positivt fra 1,6 i 2004 til 1,9 i Udvikling i balance Indlånsbalancen voksede med 2,7 mia. kr. til 9,1 mia. kr. Stigningen kan især henføres til det voksende antal kunder, men også til mellemfinansiering i forbindelse Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,9 1,6 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 15,3% 14,7% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet med blandt andet realkreditbelåning. Den høje indlånsrente tiltrak endvidere opsparing fra kunder, der ikke benytter Nykredit som primært pengeinstitut. Udlånsbalancen steg kun beskedent med 0,4 mia. kr. til 5,0 mia. kr. Udviklingen i udlånet var fortsat præget af store indfrielser af boliglån. På grund af stigningerne i ejendomsværdierne kunne disse indfries med realkreditlån i mange dele af landet. Faldet i den samlede bestand af boliglån blev dog mere end kompenseret af udlån i FriværdiKonto. Især i 1. halvår 2005 gav den store konverteringsaktivitet som følge af det lave renteniveau og lanceringen af de nye realkreditlån med renteloft anledning til meget store garantitræk i banken. Ultimo 2005 udgjorde garantier mv. 6,8 mia. kr. mod 4,6 mia. kr. ultimo Aktiviteter og tiltag i 2005 Den positive udvikling fortsatte i 2005, hvor der var fokus på at etablere lønkundeforhold til Nykredit koncernens boligkunder. Udviklingen i antallet af lønkunder fortsatte i 2005 med en tilvækst på 30%. Salget af FriværdiKonto tog for alvor fart i 2. halvår og rundede 1 mia. kr. i tilsagn i løbet af få måneder. FriværdiKontoen er en fleksibel kredit med pantsikkerhed i boligen inden for 80% af boligens værdi. Kreditten har en af markedets laveste renter. Pantebreve Dansk Pantebrevsbørs A/S, hvor banken har en ejerandel på 50%, beskæftiger sig med formidling af pantebreve. Selskabet udviklede sig bedre end ventet. Handel med traditionelle pantebreve i ejerboliger faldt; til gengæld steg aktiviteten inden for formidling af erhvervspantebreve kraftigt. Forventninger til 2006 Udviklingen i antallet af kunder med lønkonto eller FriværdiKonto forventes at fortsætte i Banken arbejder løbende på at forbedre faciliteterne for de kunder, der anvender Nykredit som deres primære bankforbindelse både i form af bedre selvbetjeningsløsninger og supplerende ydelser. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Ikke-balanceførte poster Garantier og andre forpligtelser Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

17 LEDELSESBERETNING Resultat for Erhverv Erhverv Erhvervsområdet omfatter forretningsaktiviteter inden for erhverv, landbrug og boligudlejning, herunder alment byggeri. Afsætningen af bankens produkter sker gennem 26 erhvervscentre og 11 landbrugscentre, som afsætter alle Nykredit koncernens produkter. Forretningsområdet fik i 2005 et resultat på 135 mio. kr. mod 166 mio. kr. i Basisindtægter udgjorde 239 mio. kr., hvilket var stort set uændret i forhold til Indtægter fra netto renter og gebyrer blev forøget med 59 mio. kr. i 2005, mens kursreguleringer var ca. 50 mio. kr. lavere, idet kreditobligationer i 2004 bidrog med en betydelig, positiv regulering. Omkostningerne steg med 23 mio. kr. til 110 mio. kr., hvilket blandt andet var en effekt af et styrket fokus på Nykredit koncernens erhvervskunder, herunder etablering af en landsdækkende finansrådgiverfunktion i 2004, der medførte overførsel af personale fra Nykredit Realkredit A/S til Nykredit Bank. Antallet af medarbejdere udgjorde 79 ultimo 2005 mod 71 ultimo Nedskrivningerne viste en indtægt på 6 mio. kr., idet den fortsatte stabilitet i den indenlandske økonomi kombineret med en høj bonitet i udlånene gav banken mulighed for at tilbageføre en række nedskrivninger samtidig med, at behovet for nye nedskrivninger var begrænset. Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 2,3 3,6 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 8,9% 10,9% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 8,9% før skat mod 10,9% i I/O-nøgletallet udgjorde 2,3 mod 3,6 i I de seneste år har Nykredit Bank opbygget en position som en konkurrencedygtig specialbank for erhvervskunder. Der kunne i 2005 noteres en tilfredsstillende udvikling i aktiviteterne på erhvervsområdet. De forretningsmæssige resultater anses for nogenlunde tilfredsstillende i lyset af en yderst intens konkurrence i den finansielle sektor og en moderat efterspørgsel. Aktivitet Nykredit Banks produktudbud omfatter en række indog udlånsprodukter, finansielle instrumenter, formidling af handel med værdipapirer, kapitalforvaltning mv. Gennem tilknytningen til Nykredit koncernen indgår naturligt en række andre produkter, herunder realkredit- og forsikringsprodukter. Som led i en intensivering af et bredere salg blev organisationen tilpasset, så den sikrer en stærkere integration af hele produktpaletten. En landsdækkende finansrådgiverfunktion blev fuldt integreret, hvilket styrker Nykredits position i rådgivning om helhedsløsninger, inkl. rente- og valutastyring. Erhverv har aktivt fravalgt visse produktområder, blandt andet cash management. Nykredit Bank har en stærk position i langfristet finansiering, og bankens produkter indgår som elementer i at sammensætte de bedst mulige finansieringsstrukturer for kunderne. Over en årrække har Erhverv opbygget en særlig kompetence inden for finansiering af køb af virksomheder en kompetence, der tilbydes større erhvervsvirksomheder og equity fonde. I kombination med deltagelse i internationale lånetransaktioner udbyder Erhverv en række produkter til erhvervsvirksomheder i de øvrige nordiske lande. Bankens styrke på renteområdet udgør et centralt element i denne aktivitet. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og andre værdipapirer Materielle aktiver (investeringsejendomme) Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Ikke-balanceførte poster Garantier og andre forpligtelser Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. Erhverv deltager endvidere i Nykredit Markets aktiviteter med at tilvejebringe finansiering til virksomheder gennem kapitalmarkedsprodukter, herunder udstedelse af obligationer og ansvarlig lånekapital. Nykredits erhvervscentre Erhvervsstrukturen i Danmark ændres i disse år, og der sker løbende strukturtilpasninger, som også giver geografiske forskydninger. Nykredit tilpasser løbende sin lokale profil ved at styrke erhvervscenterstrukturen og NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

18 LEDELSESBERETNING etablerede i 2005 nye erhvervscentre i Holbæk og Lyngby. Landbrug Salget af bankprodukter til koncernens landbrugskunder har udviklet sig positivt i I kraft af den høje aktivitet på realkreditområdet er det lykkedes også at få en række bankforretninger. Ud over mellemfinansiering, garantistillelse mv. har salget af koncernens formueplejeprodukter inden for investerings- og pensionsområdet været i fokus. Landbrugsområdet har derudover oplevet en markant vækst i afsætningen af finansielle instrumenter swaps og optionsprodukter der anvendes til at justere renterisikoen på realkreditlån. Boligudlejning og projektsalg Nykredit Bank er fortsat en af hovedleverandørerne af byggelån til alment boligbyggeri og er leverandør af finansieringsløsninger i forbindelse med større og mindre boligprojekter inden for såvel andelsbolig- som ejerboligaktiviteter. Leasing Aktiviteterne i det 100% ejede datterselskab, Nykredit Leasing A/S, og LeasIT A/S, hvor banken har en ejerandel på 26%, var tilfredsstillende i Banken har med disse to selskaber et godt fundament for et bredt udbud af leasingløsninger, der gør det muligt at efterkomme kundernes efterspørgsel i leasingmarkedet. Erhverv i 2006 Nykredit koncernen har et samlet erhvervsudlån på ca. 285 mia. kr. ultimo 2005 og har en stærk position i markedet for langfristet finansiering og rådgivning om styring af renterisici. Markedspositionen er et solidt fundament for fortsat at udbygge bankens forretningssamarbejde med erhvervslivet. Koncernen vil også i de kommende år være en væsentlig långiver og finansiel rådgiver til dansk erhvervsliv og dermed gøre Nykredit til et naturligt valg som totalleverandør af finansieringsløsninger. Det forventes, at markedet vil have god aktivitet i 2006, men at konkurrencen fortsat vil være skarp, hvorfor resultatet budgetteres med forsigtighed og et uændret forretningsafkast. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

19 LEDELSESBERETNING Resultat for Markets & Asset Management Markets & Asset Management Forretningsområdet Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Markets & Asset Management er opdelt i fire kundevendte enheder: Nykredit Markets, Debt Capital Markets, Investering & Pension og Nykredit Portefølje. Basisindtægterne steg med 254 mio. kr. (73%) til 600 mio. kr. Udviklingen var en effekt af et meget højt kundedrevet aktivitets- og indtjeningsniveau på handel med renteprodukter og afledte finansielle instrumenter, ligesom bankens egen trading opretholdt et højt indtjeningsniveau. Endelig viste kapitalforvaltningsaktiviteterne i Nykredit Portefølje Bank koncernen og aktiviteterne i Investering & Pension en meget positiv udvikling. Udgifter til lønninger og administration steg med 61 mio. kr. til 350 mio. kr., hvilket især var en effekt af stigningen i medarbejderantallet fra 224 ultimo 2004 til 251 ultimo 2005 og øgede udgifter til resultatafhængig bonus. Herudover er kapacitetsomkostningerne påvirket af det forøgede aktivitetsniveau. Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 40,0% mod 9,5% i I/O nøgletallet udgjorde 1,7 mod 1,2 i Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv. 0 0 Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,7 1,2 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 40,0% 9,5% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet Nykredit Markets Nykredit Markets varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel og skræddersyede finansielle løsninger. Nykredit Markets betjener et bredt udsnit af kundebasen, herunder institutionelle kunder og erhvervs- og landbrugskunder var for Nykredit Markets et yderst tilfredsstillende år. Den overordnede markedsposition og indtjening i forhold til såvel institutionelle kunder som pengeinstitutter blev styrket på traditionel handel med værdipapirer. Året markerede et gennembrud i samarbejdet med koncernens øvrige distributionskanaler. Nykredit Markets havde betydelig succes med at sælge afledte finansielle løsninger, der giver kunden mulighed for at skræddersy renterisikoen på eksisterende lån. Således udviklede omfanget af swap-forretninger specielt til erhvervs- og landbrugskunder sig positivt i Baggrunden var et tæt og styrket samarbejde mellem Nykredit Markets og koncernens erhvervs- og landbrugscentre omkring salg af finansielle løsninger. Erhvervs- og landbrugskunder efterspurgte i stigende omfang individuelt tilpassede løsninger som for eksempel renteloft og valutaswap blev et godt år for handel med kreditprodukter, blandt andet understøttet af en solid indtjening på salg og distribution af nyudstedelser. Ud over det høje kundedrevne aktivitets- og indtjeningsniveau på handel med renteprodukter blev årets resultat også positivt påvirket af en høj indtjening på bankens egne trading aktiviteter. Debt Capital Markets 2005 blev et godt år, hvor Debt Capital Markets placerede sig blandt de ledende arrangører af danske udstedelser formidlet til danske investorer. Blandt de væsentligste tiltag var udstedelse af ansvarlig kapital og hybrid kernekapital på vegne af primært finansielle virksomheder samt etableringen af Kalvebod Plc, som er et fundingselskab for lokale og regionale pengeinstitutter. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån til dagsværdi Tilgodehavender hos kreditinstitutter Værdipapirer Gæld til kreditinstitutter Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Ikke-balanceførte poster Garantier mv Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. Derudover udviklede Debt Capital Markets produkter med så forskellige underliggende aktiver som valutakurser, swaprenter og aktier. Disse produkter blev primært afsat til professionelle investorer, og også på dette område blev 2005 et tilfredsstillende år. Investering & Pension Investering & Pension opbygger koncepter inden for langsigtet opsparing med det formål at styrke Nykredits profil i forhold til privatkunders aktivside. Investering & Pension ønsker at give kunderne helhedsorienteret råd- NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

20 LEDELSESBERETNING givning inden for investering, pension, personforsikring og bolig gav en betydelig vækst i formue under forvaltning, og den tilfredsstillende udvikling forventes at fortsætte. Nykredit har planer om at introducere flere nye produkter og koncepter på investerings- og pensionsområdet i løbet af Privat Portefølje, der rådgiver kunder med en investerbar formue over kr., fik ligeledes et tilfredsstillende år. Formuen under forvaltning rundede 3 mia. kr. Markets & Asset Management i 2006 Væksten i markedet for kapitalforvaltningsprodukter forventes at fortsætte. Samtidig skaber de investeringsmæssige resultater et solidt fundament for yderligere distribution af Nykredit Porteføljes produkter bredt til de forskellige kundesegmenter. I 2006 vil Nykredit Markets i endnu højere grad fokusere på rådgivning på tværs af kundens aktiver og passiver. Der vil blive sat yderligere fokus på samarbejdet mellem Markets & Asset Management og koncernens distributionskanaler. Det forventes, at denne indsats vil resultere i en fortsat tilfredsstillende indtjeningsvækst. Som noget nyt åbnede Privat Portefølje i 2005 for formueforvaltning for danske kunder i Frankrig og Spanien. Nykredit Portefølje Kapitalforvaltningsaktiviteter håndteres i Nykredit koncernen via Nykredit Banks datterselskab Nykredit Portefølje Bank. Væksten i formue under forvaltning og administration i Nykredit Portefølje fortsatte i Den samlede formue voksede fra 158 mia. kr. ultimo 2004 til ca. 183 mia. kr. ultimo Fremgangen skyldtes en pæn tilgang af nye kunder, øget salg af Nykredit Invest og stigende værdipapirkurser. Alle Nykredit Porteføljes kerneområder opnåede tilfredsstillende investeringsmæssige resultater i Således lå Nykredit Invest som nr. 1 på listen over Danmarks bedste investeringsforeninger gennem det meste af Nykredit Portefølje satsede fortsat bredt på alle kundetyper. På det institutionelle område gav det øget tilgang, blandt andet som et resultat af etableringen af en dansk baseret hedge fund, der investerer efter fund of funds princippet. Denne udvikling blev suppleret med en forstærket satsning på distribution af kapitalforvaltningsprodukter i samarbejde med koncernens forskellige distributionskanaler. Satsningen medførte vækst i Nykredit Invest i 2005, og tilgangen af virksomhedskunder, fonde, boligselskaber og offentlige institutioner voksede støt gennem hele På administrationsområdet blev Nykredit Porteføljes position styrket. Nykredit Portefølje er i dag landets største udbyder af administrative investeringsforeningsløsninger og har herigennem opnået en position som en af de mest anvendte leverandører af kapitalforvaltningsydelser til pensionskassesektoren. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere