INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

2 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr. 31. december Påtegninger 5 LEDELSESBERETNING Kort fortalt Forventninger 8 Nykredit Bank koncernens resultat 9 Koncernens balance, egenkapital og solvens 10 Balance 10 Egenkapital 10 Solvens 10 Forretningsområder 12 Privat 12 Erhverv 14 Markets & Asset Management 16 Personale og IT 18 Øvrige forhold 18 Begivenheder efter regskabsårets afslutning 18 KONCERNENS RISIKOSTYRING 19 EU s kapitaldækningsdirektiv (CRD/Basel II) 19 Økonomisk kapital og RAROC 19 Kreditrisici 20 Ny regnskabspraksis 21 Nedskrivninger Garantier 21 Kreditmodeller 22 Markedsrisici 22 Value-at-Risk 22 Renterisiko 23 Valutarisiko 23 Optionsrisiko 23 Aktierisiko 23 Likviditetsrisici og -styring 23 Funding 23 Kapitalstyring 23 Operationelle risici 23 KONCERNENS ENHEDER 25 Nykredit Bank A/S 25 Nykredit Portefølje Bank koncernen 26 Dansk Pantebrevsbørs A/S 26 Nykredit Leasing A/S 27 Øvrige selskaber 27 KONCERNENS REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis 28 Resultatopgørelse for regnskabsåret Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 38 Pengestrømsopgørelse Noter 40 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005

3 INDHOLD KONCERNENS REGNSKAB 2005, FORTSAT Koncernoversigt 67 Nykredit Bank koncernen i 8 kvartaler 68 Nykredit Bank koncernen i 8 kvartaler Nøgletal 69 Nykredit Bank A/S hoved- og nøgletal de seneste 5 år 70 ØVRIGE OPLYSNINGER 72 Bestyrelsens og direktionens hverv i aktieselskaber 72 Direktion 72 Ledende medarbejdere 72 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005

4 Forretningsprofil Nykredit koncernen er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmæglervirksomhed. Nykredit Bank indtager en central plads i Nykredit koncernens overordnede strategi og indgår i et tæt samarbejde med koncernens øvrige selskaber. I den daglige servicering af kunderne er Nykredit organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Markets & Asset Management og Erhverv. Forretningsområderne servicerer deres kunder med samtlige koncernens produkter, der tilvejebringes ved internt samarbejde. Banken indtager forskellige roller i forretningsområderne. I Privat er banken hovedsagelig produktleverandør, i Erhverv er banken kundeansvarlig for store kunder, herunder landbrugskunder, og produktleverandør til de øvrige kunder, mens banken er ansvarlig for samtlige aktiviteter i Markets & Asset Management. Det er bankens målsætning at bidrage med en tilfredsstillende rentabilitet og at yde et afgørende bidrag til, at Nykredit koncernen fremstår som en kvalitetsfokuseret, konkurrencedygtig finansiel virksomhed. Nykredit koncernens position skal fastholdes og udbygges via organisk vækst i bank, realkredit og forsikring med fokus på at videreudvikle en stabil og værdifuld kundebase samt via tætte samarbejdsrelationer med de lokale og regionale pengeinstitutter. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

5 NYKREDIT BANK KONCERNENS HOVEDTAL Beløb i mio. kr./mio. EUR 2005/EUR (**) 2003 (**) 2002 (**) 2001 (**) RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat BALANCE ULTIMO (*) Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender i kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og aktier Andre aktivposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passivposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver (*) 2004: Svarende til ny regnskabspraksis, jf. åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 (**) Inkl. reklassifikationer som følge af ny regnskabspraksis IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre forpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 10,3 10,4 9,8 9,3 9,4 Kernekapitalprocent 8,8 8,3 7,6 7,2 7,2 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) (1) 17,8% 14,0% 14,7% 5,2% 6,6% Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) (1) 13,0% 9,6% 10,3% 3,5% 4,8% Indtjening pr. omkostningskrone (1) 2,00 1,83 1,73 1,31 1,36 Renterisiko 3,3% 3,0% 2,4% 3,1% 2,6% Valutaposition 4,2% 3,2% 6,4% 14,2% 17,0% Valutarisiko 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% Udlån i forhold til indlån 1,2 1,2 1,6 2,0 2,6 Udlån i forhold til egenkapital 7,3 7,2 7,8 8,7 8,2 Årets udlånsvækst 16,1% 2,2% -8,9% 9,6% 30,2% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 207,1% 195,3% 93,7% 176,3% 226,2% Summen af store engagementer 349,5% 351,3% 329,7% 352,3% 459,1% Årets nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 (1) Inkl. effekt af ny regnskabspraksis i 2004 og euro = 7,4605 DKK ultimo 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

6 BESTYRELSE OG DIREKTION BESTYRELSE Henning Kruse Petersen, formand Peter Engberg Jensen, næstformand Per Ladegaard Søren Holm Søren Klitholm, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt DIREKTION Kim Duus Jes Klausby Karsten Knudsen NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

7 Nykredits koncerndiagram pr. 31. december 2005 Foreningen Nykredit Ejerandel 86,71% Industriens Realkreditfond Ejerandel 6,89% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,25% PRAS A/S * Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Realkredit koncernen Totalkredit A/S Ejerandel 74,1% Aktiekapital: 536 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 110 mio. kr. Nykredit Forsikring A/S Aktiekapital: 500 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Portefølje Adm. A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 42 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 122 mio. kr. Nykredit Pantebrevsinvestering A/S Aktiekapital: 5 mio. kr. Egenkapital: 19 mio. kr. Nykredit Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital: 312 mio. kr. Nykredit Leasing A/S Aktiekapital: 1 mio. kr. Egenkapital: 4 mio. kr. * Tidligere ejerkreds bag Totalkredit A/S NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

8 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 9. februar 2006 København, den 9. februar 2006 Bestyrelse Direktion Henning Kruse Petersen, formand Kim Duus Peter Engberg Jensen, næstformand Jes Klausby Per Ladegaard Karsten Knudsen Søren Holm Søren Klitholm, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

9 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Nykredit Bank A/S for regnskabsåret Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske og internationale revisionsstandarder (ISA er). Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. København, den 9. februar 2006 GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORERS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Nykredit Bank A/S for regnskabsåret Koncernregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA er). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU for så vidt angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet for moderselskabet samt i øvrigt i overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef København, den 9. februar 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Anders O. Gjelstrup statsaut. revisor NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

10 Ledelsesberetning 2005 KORT FORTALT Regnskabet for 2005 viser et resultat på 601 mio. kr. før skat. Sammenlignet med 2004 steg resultatet før skat med 180 mio. kr. eller 43% Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 18% mod 14% i 2004 Markant fremgang i indtjening fra Markets & Asset Management aktiviteter og en positiv udvikling på forretningsområdet Privat Betydelig vækst i indlån blandt andet som følge af en tilfredsstillende tilgang af nye privatkunder med lønkonto Balancen udgjorde 84 mia. kr. mod 74 mia. kr. ved udgangen af Nykredit Bank koncernen Resultat før skat Mio. kr Indtægter Omkostninger, inkl. nedskrivninger på udlån Resultat før skat Nykredit Bank koncernen Udlån og indlån Mio. kr Nykredit Bank koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat i 2005, der lå lige over forventningen om et niveau på mio. kr., jf. rapporteringen for 3. kvartal Sammenlignet med årets forventede resultat på mio. kr. som nævnt i årsrapporten for 2004 har såvel de kvartalsvise resultater som resultatet for året som helhed vist en meget positiv udvikling. Baggrunden er især et stigende aktivitetsniveau i Markets & Asset Management og en relativt høj garantiindtjening fra konverteringsaktiviteter. Ligeledes er resultatet positivt påvirket af, at nedskrivninger på udlån og tilgodehavender lå på et meget lavt niveau. Bank koncernens solvens udgjorde ultimo ,3% mod 10,4% ultimo Privat fortsatte de foregående års positive udvikling, og indtægterne steg som følge af såvel øgede nettorenter som stigende indtægter fra garantier. Ligeledes fik privatområdet en tilgang på 30% af kunder med lønkonto, hvilket var en medvirkende årsag til, at indlån fra private steg med 2,7 mia. kr. til 9,1 mia. kr. ultimo Erhverv var fortsat påvirket af en betydelig konkurrence og en moderat kreditefterspørgsel med et deraf følgende pres på kreditmarginalen. I 2005 blev den landsdækkende finansrådgiverfunktion fuldt integreret i koncernens afsætningskanaler, hvilket styrker bankens og Nykredit koncernens mulighed for at rådgive kunderne om helhedsløsninger, herunder rente- og valutastyring. Markets & Asset Management havde en meget tilfredsstillende udvikling, hvor Nykredit Markets havde stor succes med afsætning af blandt andet skræddersyede rente- og valutaprodukter. Debt Capital Markets placerede sig blandt de ledende arrangører af danske udstedelser formidlet til danske investorer, og bankens egen trading gav i 2005 en høj indtjening Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Indlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Investering & Pension oplevede en betydelig vækst i formue under forvaltning og åbnede via delforretnings- NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING området Privat Portefølje for formueforvaltning for danske kunder i Frankrig og Spanien. Ligeledes viste kapitalforvaltningsaktiviteterne i Nykredit Portefølje Bank koncernen en positiv udvikling. Den samlede formue under forvaltning og administration steg fra 158 mia. kr. ultimo 2004 til 183 mia. kr. ultimo FORVENTNINGER I 2006 forventer banken et svagt stigende, men fortsat lavt renteniveau og et stabilt økonomisk klima i Danmark. Nykredit Bank er fortsat i en udviklingsfase, hvilket alt andet lige vil medføre øgede omkostninger til såvel personale som IT-drift og -udvikling. Nedskrivninger forventes i 2006 at ligge på et lavt niveau om end højere end i 2004 og Da bankens basisindtægter forventes nogenlunde uændret i forhold til det høje niveau i 2005, betyder det, at resultatet før skat i 2006 forventes at ligge i niveauet 475 til 525 mio. kr. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING NYKREDIT BANK KONCERNENS RESULTAT på de enkelte forretningsområder. Nykredit Bank koncernen Resultat Bank koncernens resultat udgjorde 601 mio. kr. før skat og 439 mio. kr. efter skat. Sammenlignet med 2004 er der tale om en resultatforøgelse på 180 mio. kr. og 149 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter og kursreguleringer udgjorde mio. kr. i 2005 mod 887 mio. kr. i Fremgangen på godt 33% afspejler en positiv udvikling på en betydelig del af bankens kerneaktiviteter. Privatområdet var i 2005 inde i en positiv udvikling, og basisindtægter steg fra 250 mio. kr. til 276 mio. kr. Fremgangen er baseret på en tilgang af nye kunder med lønkonto. Erhvervsområdets basisindtægter steg fra 230 mio. kr. til 239 mio. kr. Indtægter fra renter og gebyrer blev forøget med 59 mio. kr., mens indtægter fra kursreguleringer blev reduceret med 50 mio. kr. sammenlignet med Indtægter fra operationel leasing udgjorde uændret 18 mio. kr. Markets & Asset Management fik en betydelig fremgang i indtægter fra handel med renteprodukter og afledte finansielle instrumenter. Kapitalforvaltningsaktiviteter i Nykredit Portefølje Bank koncernen og Investering & Pension viste en særdeles tilfredsstillende vækst, og bankens egen trading gav et meget tilfredsstillende afkast. Samlet steg basisindtægterne fra Markets & Asset Managements aktiviteter fra 346 mio. kr. i 2004 til 600 mio. kr. i Bankens basisindtægter udgjorde herefter mio. kr. svarende til en stigning på 296 mio. kr. i forhold til Af stigningen kunne 289 mio. kr. henføres til forretningsområderne, mens den resterende del vedrører den del af bankens egenbeholdning, der ikke er fordelt Beholdningsindtjeningen, det vil sige afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente, udgjorde 19 mio. kr. mod 40 mio. kr. i Omkostninger til personale og administration mv. viste en stigning på 94 mio. kr. fra 502 mio. kr. i 2004 til 596 mio. kr. i Af stigningen kunne ca. 80 mio. kr. henføres til øgede personaleudgifter, der blandt andet skyldes stigningen i antal medarbejdere fra gennemsnitligt 362 i 2004 til 426 i 2005 og årseffekten af ansættelser i Antallet af nyansættelser er en effekt af det øgede forretningsomfang i banken og fremgangen på privatområdet. I 2005 var udgiften endvidere påvirket af en stigning i resultatafhængig bonus. Øvrige omkostninger steg med 14 mio. kr. Ud over almindelige prisstigninger var stigningen fortrinsvis en effekt af det øgede forretningsomfang, der blandt andet medførte et løft i udgifter til IT-drift på ca. 19 mio. kr. Øvrige udgifter var nogenlunde uændrede sammenlignet med Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgjorde 7 mio. kr. mod 6 mio. kr. i Som i de seneste år er der således stadig tale om et meget lavt niveau som følge af det fortsat gunstige økonomiske klima i Danmark. Overgangen til ny regnskabspraksis har også medført et noget lavere nedskrivningsniveau sammenlignet med den hidtidige praksis. Nedskrivninger i forhold til udlån udgjorde 0,5% ultimo 2005 mod 0,8% ultimo Skat af årets resultat udgjorde 162 mio. kr. svarende til 27% af året resultat før skat. Samlet blev resultatet efter skat 439 mio. kr. mod 290 mio. kr. i Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter I alt renter, gebyrer og kursreguleringer mv. ¹ Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 7 6 Resultat før skat Skat Årets resultat ¹ Heraf Basisindtægter Beholdningsindtjening NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

13 LEDELSESBERETNING KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Nykredit Bank koncernens balance steg fra 74 mia. kr. ultimo 2004 til 84 mia. kr. ultimo Udlån steg med 3,8 mia. kr. til 26,4 mia. kr. sammensat af øgede udlån til private med 0,4 mia. kr., udlån til erhverv med 2,0 mia. kr. og øgede reverse-forretninger i Markets & Asset Management med 1,4 mia. kr. Obligationer og aktier steg med 4,6 mia. kr. til 36,2 mia. kr. Såvel beholdningens størrelse som årets stigning skal især ses i lyset af Nykredit Markets handelsoperationer og bankens aktiviteter på repo-markedet. Nykredit Bank koncernen Balance Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån til amortiseret kostpris og dagsværdi Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt balance Nykredit Bank koncernen Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo regnskabsåret Årets resultat efter skat Egenkapital ultimo regnskabsåret Effekt ved overgangen til IFRS - 24 Egenkapital jf. ny regnskabspraksis Nykredit Bank koncernen Basiskapital og solvens Mio. kr./% Kernekapital i alt Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og suppl. kapital I alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 8,8 8,3 Solvensprocent 10,3 10,4 Gæld til kreditinstitutter steg med knap 5 mia. kr. til 44,7 mia. kr. Af den samlede gæld udgjorde repo-forretninger 8,7 mia. kr. mod 9,9 mia. kr. ultimo Indlån steg med 3,0 mia. kr. til 22,1 mia. kr., hvilket især var en følge af en øget tilgang af privatkunder med lønkonto mv. Indlån fra private steg således med 2,7 mia. kr. Udstedte obligationer steg fra 315 mio. kr. til 654 mio. kr. Sammenlignet med ultimo 2004 har banken udstedt obligationer for nominelt 462 mio. kr., hvorefter de samlede udstedelser udgjorde nominelt 787 mio. kr. Ultimo 2005 havde banken egne obligationer for 133 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi udgjorde herefter 654 mio. kr. Egenkapital Nykredit Bank koncernen og Nykredit Bank A/S egenkapital udgjorde mio. kr. ultimo 2005 mod mio. kr. primo Som anført i Anvendt regnskabspraksis, er der pr. 1. januar 2005 implementeret nye regnskabsregler, hvilket i sig selv medførte en stigning i egenkapitalen på 24 mio. kr. Ændringen er nærmere beskrevet i note 41. Herudover er egenkapitalen i 2005 øget med 439 mio. kr. svarende til årets resultat efter skat. Solvens Koncernens kapital udgjorde ved årets udgang mio. kr. inkl. årets resultat på 439 mio. kr., supplerende kapital på 800 mio. kr. og fradrag for koncernens beholdning af investeringsbeviser på 194 mio. kr. De vægtede poster udgjorde ved årets udgang 40,8 mia. kr. eller en stigning på ca. 2,8 mia. kr. i forhold til ultimo NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING Nykredit Bank koncernen Solvens- og kernekapitalprocent % Solvensprocenten udgjorde 10,3, hvilket stort set er uændret sammenlignet med Ud over bevægelserne i kapitalen og i de vægtede poster er solvensprocenten i 2005 påvirket af, at Finanstilsynet pr. 30. juni 2005 gav banken tilladelse til at anvende en intern Value-at-Risk model til opgørelse af generel positionsrisiko for gældsinstrumenter og valuta Solvensprocent Kernekapitalprocent NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

15 LEDELSESBERETNING Nykredit Bank koncernens resultat fordelt på forretningsområder Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,9 1,6 2,3 3,6 1,7 1, ,0 1,8 Gns. allokeret forretningskapital ² Basisindtjening i procent af allokeret forretningskapital 15,3 14,7 8,9 10,9 40,0 9, ,3 13,6 ¹ Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke allokerede udgifter. ² 8% af de risikovægtede gennemsnitlige aktiver, der er allokeret til forretningsområderne. Balance i hovedposter fordelt på forretningsområder Mio. kr. Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Udlån og tilgodehavender, inkl. tilgodehavender hos kreditinstitutter Værdipapirer Ejendomme og driftsmidler Indlån og gæld mv., inkl. gæld til kreditinstitutter Balance i alt Ikke-balanceførte poster: Garantier mv FORRETNINGSOMRÅDER Nykredit koncernen er organiseret omkring tre koncerntværgående forretningsområder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Den samlede basisindtjening efter tab udgjorde 582 mio. kr. i 2005 mod 381 mio. kr. i 2004, mens årets resultat udgjorde 601 mio. kr. mod 421 mio. kr. i 2004, hvilket gav et totalt afkast af de allokerede, risikovægtede aktiver på 19,3% i forhold til 13,6% i Privat På privatområdet leverer Nykredit Bank produkter til Nykredit koncernens egne salgsenheder. Udvikling, oprettelse og administration af produkterne varetages af Nykredit Bank, mens salg og kunderådgivning sker fra Nykredit Realkredit, hvor 48 privatcentre, 11 landbrugscentre og Salgs- og Kundekontaktcentret betjener bankområdet. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

16 LEDELSESBERETNING Resultat for Privat Forretningsområdet fik i 2005 et resultat på 130 mio. kr. eller en fremgang på 32 mio. kr. sammenlignet med Indtægterne viste en positiv udvikling med stigning i såvel nettorente som gebyrer. Garantiprovision fra blandt andet omlægning af realkreditlån var på det samme høje niveau som i Omkostningerne steg med 10 mio. kr. som følge af det stigende aktivitetsniveau fra både nysalg og servicering af den voksende kundeportefølje. Antallet af medarbejdere var 105 ultimo 2005 mod 94 ultimo Nedskrivninger på udlån og kreditter viste en nedgang på 16 mio. kr. i forhold til 2004 som følge af den fortsat gode indenlandske økonomi, ikke mindst blandt boligejere. En stor del af udlånet er sikret ved pant i kundens bolig. I årets nedskrivninger er modregnet 4 mio. kr. svarende til den del af årets renteindtægter, der kan henføres til nedskrivningerne. Tilsvarende beløb indgik ikke i nedskrivningerne i Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 15,3% mod 14,7% i I/O nøgletallet udviklede sig positivt fra 1,6 i 2004 til 1,9 i Udvikling i balance Indlånsbalancen voksede med 2,7 mia. kr. til 9,1 mia. kr. Stigningen kan især henføres til det voksende antal kunder, men også til mellemfinansiering i forbindelse Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,9 1,6 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 15,3% 14,7% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet med blandt andet realkreditbelåning. Den høje indlånsrente tiltrak endvidere opsparing fra kunder, der ikke benytter Nykredit som primært pengeinstitut. Udlånsbalancen steg kun beskedent med 0,4 mia. kr. til 5,0 mia. kr. Udviklingen i udlånet var fortsat præget af store indfrielser af boliglån. På grund af stigningerne i ejendomsværdierne kunne disse indfries med realkreditlån i mange dele af landet. Faldet i den samlede bestand af boliglån blev dog mere end kompenseret af udlån i FriværdiKonto. Især i 1. halvår 2005 gav den store konverteringsaktivitet som følge af det lave renteniveau og lanceringen af de nye realkreditlån med renteloft anledning til meget store garantitræk i banken. Ultimo 2005 udgjorde garantier mv. 6,8 mia. kr. mod 4,6 mia. kr. ultimo Aktiviteter og tiltag i 2005 Den positive udvikling fortsatte i 2005, hvor der var fokus på at etablere lønkundeforhold til Nykredit koncernens boligkunder. Udviklingen i antallet af lønkunder fortsatte i 2005 med en tilvækst på 30%. Salget af FriværdiKonto tog for alvor fart i 2. halvår og rundede 1 mia. kr. i tilsagn i løbet af få måneder. FriværdiKontoen er en fleksibel kredit med pantsikkerhed i boligen inden for 80% af boligens værdi. Kreditten har en af markedets laveste renter. Pantebreve Dansk Pantebrevsbørs A/S, hvor banken har en ejerandel på 50%, beskæftiger sig med formidling af pantebreve. Selskabet udviklede sig bedre end ventet. Handel med traditionelle pantebreve i ejerboliger faldt; til gengæld steg aktiviteten inden for formidling af erhvervspantebreve kraftigt. Forventninger til 2006 Udviklingen i antallet af kunder med lønkonto eller FriværdiKonto forventes at fortsætte i Banken arbejder løbende på at forbedre faciliteterne for de kunder, der anvender Nykredit som deres primære bankforbindelse både i form af bedre selvbetjeningsløsninger og supplerende ydelser. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Ikke-balanceførte poster Garantier og andre forpligtelser Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

17 LEDELSESBERETNING Resultat for Erhverv Erhverv Erhvervsområdet omfatter forretningsaktiviteter inden for erhverv, landbrug og boligudlejning, herunder alment byggeri. Afsætningen af bankens produkter sker gennem 26 erhvervscentre og 11 landbrugscentre, som afsætter alle Nykredit koncernens produkter. Forretningsområdet fik i 2005 et resultat på 135 mio. kr. mod 166 mio. kr. i Basisindtægter udgjorde 239 mio. kr., hvilket var stort set uændret i forhold til Indtægter fra netto renter og gebyrer blev forøget med 59 mio. kr. i 2005, mens kursreguleringer var ca. 50 mio. kr. lavere, idet kreditobligationer i 2004 bidrog med en betydelig, positiv regulering. Omkostningerne steg med 23 mio. kr. til 110 mio. kr., hvilket blandt andet var en effekt af et styrket fokus på Nykredit koncernens erhvervskunder, herunder etablering af en landsdækkende finansrådgiverfunktion i 2004, der medførte overførsel af personale fra Nykredit Realkredit A/S til Nykredit Bank. Antallet af medarbejdere udgjorde 79 ultimo 2005 mod 71 ultimo Nedskrivningerne viste en indtægt på 6 mio. kr., idet den fortsatte stabilitet i den indenlandske økonomi kombineret med en høj bonitet i udlånene gav banken mulighed for at tilbageføre en række nedskrivninger samtidig med, at behovet for nye nedskrivninger var begrænset. Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 2,3 3,6 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 8,9% 10,9% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 8,9% før skat mod 10,9% i I/O-nøgletallet udgjorde 2,3 mod 3,6 i I de seneste år har Nykredit Bank opbygget en position som en konkurrencedygtig specialbank for erhvervskunder. Der kunne i 2005 noteres en tilfredsstillende udvikling i aktiviteterne på erhvervsområdet. De forretningsmæssige resultater anses for nogenlunde tilfredsstillende i lyset af en yderst intens konkurrence i den finansielle sektor og en moderat efterspørgsel. Aktivitet Nykredit Banks produktudbud omfatter en række indog udlånsprodukter, finansielle instrumenter, formidling af handel med værdipapirer, kapitalforvaltning mv. Gennem tilknytningen til Nykredit koncernen indgår naturligt en række andre produkter, herunder realkredit- og forsikringsprodukter. Som led i en intensivering af et bredere salg blev organisationen tilpasset, så den sikrer en stærkere integration af hele produktpaletten. En landsdækkende finansrådgiverfunktion blev fuldt integreret, hvilket styrker Nykredits position i rådgivning om helhedsløsninger, inkl. rente- og valutastyring. Erhverv har aktivt fravalgt visse produktområder, blandt andet cash management. Nykredit Bank har en stærk position i langfristet finansiering, og bankens produkter indgår som elementer i at sammensætte de bedst mulige finansieringsstrukturer for kunderne. Over en årrække har Erhverv opbygget en særlig kompetence inden for finansiering af køb af virksomheder en kompetence, der tilbydes større erhvervsvirksomheder og equity fonde. I kombination med deltagelse i internationale lånetransaktioner udbyder Erhverv en række produkter til erhvervsvirksomheder i de øvrige nordiske lande. Bankens styrke på renteområdet udgør et centralt element i denne aktivitet. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer og andre værdipapirer Materielle aktiver (investeringsejendomme) Indlån og anden gæld til amortiseret kostpris Ikke-balanceførte poster Garantier og andre forpligtelser Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. Erhverv deltager endvidere i Nykredit Markets aktiviteter med at tilvejebringe finansiering til virksomheder gennem kapitalmarkedsprodukter, herunder udstedelse af obligationer og ansvarlig lånekapital. Nykredits erhvervscentre Erhvervsstrukturen i Danmark ændres i disse år, og der sker løbende strukturtilpasninger, som også giver geografiske forskydninger. Nykredit tilpasser løbende sin lokale profil ved at styrke erhvervscenterstrukturen og NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

18 LEDELSESBERETNING etablerede i 2005 nye erhvervscentre i Holbæk og Lyngby. Landbrug Salget af bankprodukter til koncernens landbrugskunder har udviklet sig positivt i I kraft af den høje aktivitet på realkreditområdet er det lykkedes også at få en række bankforretninger. Ud over mellemfinansiering, garantistillelse mv. har salget af koncernens formueplejeprodukter inden for investerings- og pensionsområdet været i fokus. Landbrugsområdet har derudover oplevet en markant vækst i afsætningen af finansielle instrumenter swaps og optionsprodukter der anvendes til at justere renterisikoen på realkreditlån. Boligudlejning og projektsalg Nykredit Bank er fortsat en af hovedleverandørerne af byggelån til alment boligbyggeri og er leverandør af finansieringsløsninger i forbindelse med større og mindre boligprojekter inden for såvel andelsbolig- som ejerboligaktiviteter. Leasing Aktiviteterne i det 100% ejede datterselskab, Nykredit Leasing A/S, og LeasIT A/S, hvor banken har en ejerandel på 26%, var tilfredsstillende i Banken har med disse to selskaber et godt fundament for et bredt udbud af leasingløsninger, der gør det muligt at efterkomme kundernes efterspørgsel i leasingmarkedet. Erhverv i 2006 Nykredit koncernen har et samlet erhvervsudlån på ca. 285 mia. kr. ultimo 2005 og har en stærk position i markedet for langfristet finansiering og rådgivning om styring af renterisici. Markedspositionen er et solidt fundament for fortsat at udbygge bankens forretningssamarbejde med erhvervslivet. Koncernen vil også i de kommende år være en væsentlig långiver og finansiel rådgiver til dansk erhvervsliv og dermed gøre Nykredit til et naturligt valg som totalleverandør af finansieringsløsninger. Det forventes, at markedet vil have god aktivitet i 2006, men at konkurrencen fortsat vil være skarp, hvorfor resultatet budgetteres med forsigtighed og et uændret forretningsafkast. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

19 LEDELSESBERETNING Resultat for Markets & Asset Management Markets & Asset Management Forretningsområdet Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Markets & Asset Management er opdelt i fire kundevendte enheder: Nykredit Markets, Debt Capital Markets, Investering & Pension og Nykredit Portefølje. Basisindtægterne steg med 254 mio. kr. (73%) til 600 mio. kr. Udviklingen var en effekt af et meget højt kundedrevet aktivitets- og indtjeningsniveau på handel med renteprodukter og afledte finansielle instrumenter, ligesom bankens egen trading opretholdt et højt indtjeningsniveau. Endelig viste kapitalforvaltningsaktiviteterne i Nykredit Portefølje Bank koncernen og aktiviteterne i Investering & Pension en meget positiv udvikling. Udgifter til lønninger og administration steg med 61 mio. kr. til 350 mio. kr., hvilket især var en effekt af stigningen i medarbejderantallet fra 224 ultimo 2004 til 251 ultimo 2005 og øgede udgifter til resultatafhængig bonus. Herudover er kapacitetsomkostningerne påvirket af det forøgede aktivitetsniveau. Samlet gav årets resultat en gennemsnitlig forrentning af forretningskapitalen på 40,0% mod 9,5% i I/O nøgletallet udgjorde 1,7 mod 1,2 i Mio. kr Basisindtægter ¹ Udgifter til lønninger og administration Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv. 0 0 Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening 0 0 Resultat før skat Indtægter/omkostninger 1,7 1,2 Antal heltidsansatte ultimo Allokeret forretningskapital (gns.) ² Basisindtjening efter tab i procent af forretningskapital 40,0% 9,5% ¹ Netto rente- og gebyrindtægter samt kursreguleringer og andre ordinære indtægter ² 8% af de gennemsnitligt risikovægtede aktiver, der er allokeret til forretningsområdet Nykredit Markets Nykredit Markets varetager Nykredit koncernens aktiviteter inden for værdipapirhandel og skræddersyede finansielle løsninger. Nykredit Markets betjener et bredt udsnit af kundebasen, herunder institutionelle kunder og erhvervs- og landbrugskunder var for Nykredit Markets et yderst tilfredsstillende år. Den overordnede markedsposition og indtjening i forhold til såvel institutionelle kunder som pengeinstitutter blev styrket på traditionel handel med værdipapirer. Året markerede et gennembrud i samarbejdet med koncernens øvrige distributionskanaler. Nykredit Markets havde betydelig succes med at sælge afledte finansielle løsninger, der giver kunden mulighed for at skræddersy renterisikoen på eksisterende lån. Således udviklede omfanget af swap-forretninger specielt til erhvervs- og landbrugskunder sig positivt i Baggrunden var et tæt og styrket samarbejde mellem Nykredit Markets og koncernens erhvervs- og landbrugscentre omkring salg af finansielle løsninger. Erhvervs- og landbrugskunder efterspurgte i stigende omfang individuelt tilpassede løsninger som for eksempel renteloft og valutaswap blev et godt år for handel med kreditprodukter, blandt andet understøttet af en solid indtjening på salg og distribution af nyudstedelser. Ud over det høje kundedrevne aktivitets- og indtjeningsniveau på handel med renteprodukter blev årets resultat også positivt påvirket af en høj indtjening på bankens egne trading aktiviteter. Debt Capital Markets 2005 blev et godt år, hvor Debt Capital Markets placerede sig blandt de ledende arrangører af danske udstedelser formidlet til danske investorer. Blandt de væsentligste tiltag var udstedelse af ansvarlig kapital og hybrid kernekapital på vegne af primært finansielle virksomheder samt etableringen af Kalvebod Plc, som er et fundingselskab for lokale og regionale pengeinstitutter. Balance i hovedposter Mio. kr Udlån til dagsværdi Tilgodehavender hos kreditinstitutter Værdipapirer Gæld til kreditinstitutter Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Ikke-balanceførte poster Garantier mv Balanceposter mv. afspejler de væsentligste ind- og udlån mv., der danner baggrund for forretningsområdets aktiviteter, indtægter og udgifter. Derudover udviklede Debt Capital Markets produkter med så forskellige underliggende aktiver som valutakurser, swaprenter og aktier. Disse produkter blev primært afsat til professionelle investorer, og også på dette område blev 2005 et tilfredsstillende år. Investering & Pension Investering & Pension opbygger koncepter inden for langsigtet opsparing med det formål at styrke Nykredits profil i forhold til privatkunders aktivside. Investering & Pension ønsker at give kunderne helhedsorienteret råd- NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

20 LEDELSESBERETNING givning inden for investering, pension, personforsikring og bolig gav en betydelig vækst i formue under forvaltning, og den tilfredsstillende udvikling forventes at fortsætte. Nykredit har planer om at introducere flere nye produkter og koncepter på investerings- og pensionsområdet i løbet af Privat Portefølje, der rådgiver kunder med en investerbar formue over kr., fik ligeledes et tilfredsstillende år. Formuen under forvaltning rundede 3 mia. kr. Markets & Asset Management i 2006 Væksten i markedet for kapitalforvaltningsprodukter forventes at fortsætte. Samtidig skaber de investeringsmæssige resultater et solidt fundament for yderligere distribution af Nykredit Porteføljes produkter bredt til de forskellige kundesegmenter. I 2006 vil Nykredit Markets i endnu højere grad fokusere på rådgivning på tværs af kundens aktiver og passiver. Der vil blive sat yderligere fokus på samarbejdet mellem Markets & Asset Management og koncernens distributionskanaler. Det forventes, at denne indsats vil resultere i en fortsat tilfredsstillende indtjeningsvækst. Som noget nyt åbnede Privat Portefølje i 2005 for formueforvaltning for danske kunder i Frankrig og Spanien. Nykredit Portefølje Kapitalforvaltningsaktiviteter håndteres i Nykredit koncernen via Nykredit Banks datterselskab Nykredit Portefølje Bank. Væksten i formue under forvaltning og administration i Nykredit Portefølje fortsatte i Den samlede formue voksede fra 158 mia. kr. ultimo 2004 til ca. 183 mia. kr. ultimo Fremgangen skyldtes en pæn tilgang af nye kunder, øget salg af Nykredit Invest og stigende værdipapirkurser. Alle Nykredit Porteføljes kerneområder opnåede tilfredsstillende investeringsmæssige resultater i Således lå Nykredit Invest som nr. 1 på listen over Danmarks bedste investeringsforeninger gennem det meste af Nykredit Portefølje satsede fortsat bredt på alle kundetyper. På det institutionelle område gav det øget tilgang, blandt andet som et resultat af etableringen af en dansk baseret hedge fund, der investerer efter fund of funds princippet. Denne udvikling blev suppleret med en forstærket satsning på distribution af kapitalforvaltningsprodukter i samarbejde med koncernens forskellige distributionskanaler. Satsningen medførte vækst i Nykredit Invest i 2005, og tilgangen af virksomhedskunder, fonde, boligselskaber og offentlige institutioner voksede støt gennem hele På administrationsområdet blev Nykredit Porteføljes position styrket. Nykredit Portefølje er i dag landets største udbyder af administrative investeringsforeningsløsninger og har herigennem opnået en position som en af de mest anvendte leverandører af kapitalforvaltningsydelser til pensionskassesektoren. NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere