Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning."

Transkript

1 Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap Mat.saml. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation af en fast ejendom tilhørende en anden (bygherren). Entreprenøren Ham der skal udføre arbejdet. Bygherren/entreprisegiveren Ham den faste ejendom tilhører. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler. Købelovens regler finder ikke anvendelse på entrepriseaftaler, jf. KBL 2, stk. 1, 2. pkt. Der findes to sæt standardvilkår, AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed. Reglerne i AB 92 kan ses som generelle udfyldningsregler indenfor entrepriseretten. ABR 89 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. ABR 89 indgår ofte i projekteringsaftaler. Tvister afgøres ved voldgift, jf. AB 92 og ABR 89. Nogle forskellige former for entreprise Fagentreprise Bygherren indgår særskilt aftale med de forskellige typer af fagarbejder. Hovedentreprise Bygherren vælger at indgå kontrakt med én entreprenør. Hovedentreprenøren koordinerer udførelsen af det forskellige arbejde. Totalentreprise Entreprenøren påtager sig såvel udførelsen som projekteringen af opgaven. Dette støttes ofte på ABT 93. Partiel totalentreprise / udbud på funktionskrav Hvor en fagentreprenør påtager sig udførelse og projektering. Underentreprise Entreprenøren kan indgå aftaler om helt eller delvist at overlade udførelsen af arbejdet til en underentreprenør, i det omfang det er naturligt eller sædvanligt, jf. AB 92 5, stk. 4. Underentreprenøren indgår aftale med fag-, hoved-, totalentreprenøren, ikke bygherren. Tilbud og tilbudsindhentning Udførsel efter regning Bygherren skal betale hvad entreprenøren forlanger, for så vidt det ikke kan anses for ubilligt / urimeligt (princippet i KBL 5) Anvendelsesområde: tilbygnings- og reparationsarbejde hvor omfanget kan være svært at fastlægge. Indhente tilbud Udgør modstykket til udførsel efter regning. Entreprenøren afgiver tilbud på baggrund af et udbudsmateriale. Vederlaget er fastsat på forhånd. Entrepriseret 1

2 Prisregulering (betaling for ekstraarbejde) kan ske hvor der fx forekommer uforudsete jordbundsvanskeligheder. U V Tilbudsindhentning Kommune udskød fristen for åbningen af licitationsbud efter henvendelse fra en anden bydende. Kommunen fandtes erstatningsansvarlig overfor lavestbydende. Udbudsgiver har pligt til at behandle alle tilbudsgivere lige. Offentlig myndigheder Skal overholde tilbudsloven, ved indhentning af tilbud. Der gælder her en tærskelvædi på ca. 46,5 mio kr. Er opgaven større end dette finder udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EØF) anvendelse. Reguler offentlige myndigheders tilbudsindhentning sammen med EU-udbudsdirektivet. Skal acceptere det økonomiske mest fordelagtige tilbud Private bygherrer Kan vælge at underkaste sig tilbudsloven, jf. TBL 1, stk. 4. Der sondres mellem offentlig licitation og begrænset licitation. Offentlig licitation Opfordringen til at byde rettes mod ubestemt kreds, f.eks. ved annoncering i pressen, jf. TBL 4, stk. 2. Begrænset licitation Opfordringen til at byde rettes direkte og alene til dem, hvorfra tilbud ønskes, jf. TBL 4, stk. 3. Loven opererer med valgfrihed mellem konkurrence på pris og konkurrence på "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", jf. TBL 8. Kriterierne skal angives og så vidt muligt vægtes på forhånd. Der er mulighed for at forhandle med op til tre tilbudsgivere, såfremt der er tale om konkurrence på " det økonomisk mest fordelagtige tilbud", jf. TBL 11, stk. 1. Overtrædelse af tilbudsloven kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Indhente overslag Er en løs forhåndsangivelse af, hvad arbejdet ud fra en fagmæssig synsvinkel skønnes at ville koste. Der er ikke tale om et løfte og dermed ikke et tilbud. Fortolkningsspørgsmål om afgivet overslag eller tale om tilbud: Et moment der taler for overslag er, at der ikke foreligger detaljerede tegninger og beskrivelser, og prisen er typisk "rund". Modsat taler en "skæv" pris for at der er tale om et tilbud. U H Regning med loft Højesteret fandt ikke, at der har foreligget et egentligt overslag angående en lavere reparationspris - egentligt overslag synes at dække en aftale om, at prisen maksimalt må andrage x kr. (altså en aftale af typen i regning med loft.) Overskrides overslagsprisen markant, kan prisen formodes urimelig. Jo større overskridelsen er, jo større er bygherrens chancer for at komme igennem med at prisen er urimelig. Har entreprenøren forsætligt eller ved grov uagtsomhed givet et overslag der ikke kunne holde, skal han ikke honoreres fuldt ud. Samme gælder hvis overskridelse ikke er meddelt bygherren. T:BB V E afgiver overslag på kr moms for arbejdet. Fakturerer efterfølgende Entrepriseret 2

3 arbejdet for kr moms. VLR: tale om overslag, derfor som udg. pkt. pligtig at betale, MEN retten finder at prisen er ubillig og frifinder BH. Entreprisekontrakten Karakteristisk Omfattende kontraktsmateriale, successiv kontraktsindgåelse og efterfølgende supplering af aftaler. Forrang og gyldighed, besvares ved anvendelse af almindelige aftaleretlige fortolknings- og udfyldningsregler. Princippet om at nyere dokumenter går forud for ældre, finder ikke altid anvendelse. Ældre tegninger kan indeholde vigtige detaljer. Kontraktsarbejde eller ekstraarbejde Aftalesynspunktet Aftaleindholdet taler for entreprenørens har påtaget sig mindre forpligtelse. Ekstraarbejdet kan være efter fast pris eller efter regning. Forudsætningssynspunktet Udfyldning Entreprenøren ikke forpligtet sig væsentligt videre end parterne har forudsat. Risikosynspunktet Uforudsete omstændigheder. HR: bygherren bærer risikoen. Offergrænsesynspunktet Ikke rimeligt forhold mellem offer ved udførelse og interessen heri. Helhedsbedømmelse. Især vægt på hvad parterne rimeligvis har forudsat. Bygherren burde ofte have klargjort kontrakten nøjere. Stor betydning om entreprenøren har gjort opmærksom på merarbejdet, og om bygherren har reklameret over for et fremsat krav. Bygherrens ændringsret, jf. AB Baggrund: Sørge for at entreprenøren ikke kan nægte enhver ændring med henvisning til at ønsket falder udenfor kontrakten. Ændringer kan kræves, hvis de har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Bygherrens ydelse Giver sædvanligvis entreprenøren krav på ekstrabetaling. Entreprenøren har ret til at udføre arbejdet, medmindre særlige forhold påpeges af bygherren. Ændringer der fører til forsinkelser og forstyrrelser, giver entreprenøren krav på ekstrabetaling og godtgørelser. Ændringer der reducerer entreprenørens arbejde giver denne krav på erstatning. Hovedforpligtelsen er betaling af vederlag (entreprisesummen) Acontobetalingssystemet jf. AB 92 22, stk Betaling finder sted i takt med arbejdets udførelse (sker 1 gang om måneden) omfatter ekstraarbejder. Entrepriseret 3

4 Betalingsfristen er 15 (løbe)dage, så bygherren har mulighed for at kontrollere det udførte arbejde. Entreprenøren kan kræve betaling for købte materialer der skal anvendes på byggepladsen indenfor 20 dage, mod sikkerhedsstillelse for kontraktmæssig levering. Betalingsplansystemet, jf. AB 92 22, stk. 4. Følger enten tidsplanen eller angiver på hvilke stadier de forskellige rater af entreprisesummen skal betales Bygherren har ingen løbedage, da forfaldsdagene er kendte på forhånd. Prisregulering, jf. AB 92 22, stk. 6. Udg. pkt.: entreprenøren kan ikke regulere entreprisesummen som følge af ændringer i fx indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger eller materialepriser. Der skal imidlertid ikke meget til, jf. voldgiftssagerne. Entreprenøren må i sin tilbudspris indkalkulere et risikotillæg (fastpristillæg) Slutopgørelse, jf. AB 92 22, stk Når entreprenøren har fremsendt slutopgørelse til bygherren kan han kun fremkomme med yderligere krav, hvis der er taget specificeret forbehold herom i slutopgørelsen. (eller på andet grundlag) Typisk a) regningsarbejde, b) ekstraarbejde Ikke ethvert efterfølgende krav afskæres 1) enighed om eksistens og 2) forglemmelse at ikke figurer i opgørelse. T:BB Entreprisearbejde kom pga. BH s ændringsønsker til at strække sig over 24 uger mod oprindeligt 8, samt afstedkom 100 ekstraarbejder. Efter slutafregning fremsætter E krav om godtgørelse for mertidsforbrug. BH kunne ikke påberåbe sig 22, stk. 7 da dennes rådgiver var klar over at E havde et yderligere krav. E får medhold i at have krav, der blev fastsat skønsmæssigt. Identifikation!? Renter, jf. AB 92 22, stk. 11. Forrentning sker fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. P.t. 11% Kun acontobetaling har løbedage. Biforpligtelser Tilvejebringelse af udbudsmateriale (herunder tidsplan) Hvis der skal bydes, skal det give entreprenøren et egnet grundlag at byde på. Angive hvad der skal udføres og hvornår det skal udføres (skal dermed indeholde en tidsplan). Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om foretagne undersøgelser vedr. grundvands- og jordbundsforhold, forurening og andre hindringer. Bygherren skal foretage sædvanlige og rimelige forundersøgelser. Uklarheder i udbudsmateriale kommer som udg. pkt. bygherren til skade. Koncipistreglen. KFE VBA Voldgiftsretten udtalte at udbudsmaterialet ved en licitation bør affattes logisk og let tilgængeligt, således at det giver tilbudsgiverne klare oplysninger som grundlag for deres beregning af tilbuddet på den forholdsvise korte tid, som er til rådighed hertil. Entreprenøren må dog søge visse oplysninger om det faktiske grundlag klarlagt. Drage omsorg for byggestyring / føre tilsyn Omfanget afhænger af hvilken form for entreprise der er tale om. Entrepriseret 4

5 Koordinere arbejdet mellem fagentreprenører og føre tilsyn med total- og hovedentreprenører. Bygherreleverancer aftalt at bygherre står for levering af materialer. Sørge for at materialerne ankommer til byggepladsen i rette tid, mængde og stand. Hvis dette ikke sker, kan bygherren blive pålagt at betale erstatning eller godtgørelse. Ved valg af materialer, mat.saml. s. 46. Bygherreleverancer forekommer hvor denne billigst kan indkøbes af denne, at bygherren eller dennes rådgiver besidder særlig fagkundskab, at bygherren selv ønsker risikoen for prisudviklingen eller at entreprenøren ønsker at undgå mangelsansvar og derfor ønsker materialer leveret af bygherren. Entreprenørens ydelse Hovedforpligtelsen er at udføre arbejdet / resultatet til tiden og uden mangler. Biydelser Skal desuden præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. AB 92 10, stk. 2, hvilket bl.a. omfatter: oprydning og rømning af byggeplads, deltagelse i projektgennemgang jf. AB 92 11, stk. 1, Formål at udnytte entreprenørens ekspertise.=> ændring i retsstilling U: Kan dog forekomme. T:BB VBA HE måtte bære alle ekstraomkostninger ved sammenstyrtning der skyldtes HE s fjernelse af to støttemure. Var uden betydning at projektet var utilstrækkeligt og tilsynet burde have reageret på nedrivningen. Tidsmæssige problemer pga. projektet = bygherrens risiko U: Burde have opdaget fejlen tidligere end sket. T:BB VBA Bygherren skal sørge for strøm, vand og adgangsveje. Foretage prøver, samt udføre kvalitetskontrol hvor dette er bestemt i udbudsmaterialet. Levere materialer og andre leverancer uden ejendomsforbehold, jf. AB 92 10, stk. 3. Materialer tilhører efter levering på byggepladsen bygherren, og kan udgøre kreditbasis for denne. Husk at 10, stk. 3 kun regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren og ikke mellem bygherren og leverandøren. HR: Ejendomsforbehold holder Risiko og aflevering U: TL 38 indføjet U: Videresalgshensigt forhandlergrundsætning. => ejendomsforbehold kan ikke gøres gældende i entrepriseforhold. Spørgsmålet om hvem der har den tidsmæssige (forsinkelsen) og /eller den økonomiske risiko for hændelige begivenheder? Udg. pkt.: entreprenøren bærer den økonomiske risiko for hændelige skader frem til afleveringstidspunktet eller ibrugtagningstidspunktet. Entrepriseret 5

6 U : hvor aftalt regningsarbejde bærer bygherren risikoen. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, bærer entreprenøren risikoen for disse fra modtagelsen på byggepladsen og frem til arbejdets aflevering, jf. AB 92 12, stk. 1, 2. pkt. HUSK egenskyldbetragtninger. Risikoovergang Forsinkelse Er efter AB 92 knyttet til afleveringstidspunktet, der også har betydning for beregning af diverse frister. 1 og 5 års gennemgang + 5 års reklamationsfrist. Ibrugtagningstidspunktet medfører risikoovergang og fritagelse for vedligeholdelsespligt. Ibrugtagningstidspunktet har ingen betydning for bygherrens ret til at kunne gøre fx mangelsindsigelser gældende. Entreprenøren har ikke længere arbejdet i sin varetægt. Udg. pkt.: Den i entreprisekontrakten bestemte tidsplan er bindende for begge parter. Entreprenørens overskridelse af tidsfrister: Berettiget forsinkelse: medfører tidsfristforlængelse, jf. AB Sker bl.a. hvor der er tale om: Ændring i arbejdets art og omfang, som krævet af BH, BH s forhold eller andre entreprenørers forsinkelse, Forhold som entreprenøren ikke herre over, Usædvanlige vejrforhold (vejrligt) der forsinker arbejdet Offentlige påbud eller forbud. T:BB E tilkendtes fristforlængelse pga. projektmæssige forhold projektfejl. Forsinkelse der ikke giver ret til tidsfristforlængelse Dvs. ingen undskyldninger efter 24, er ansvarspådragende og kan medføre erstatning, jf. AB 92 25, stk. 3, eller dagbøder, jf. AB 92 25, stk. 2. Hovedentreprenørens forsinkelse kan skyldes: dårlig planlægning / tilrettelæggelse af arbejde, misforståelser osv. KFE VBA BH s krav om dagbøder blev ikke imødekommet i et tilfælde hvor materialerne på grund af den danske eneforhandlers konkurs måtte fremskaffes fra Østrig. Hvor der ikke er aftalt dagbøder kan bygherren kræve erstatning for tab efter de alm. regler om ansvar for forsinkelse. Tab ~ manglende leje, renteudgifter. Der gives hæveret ved væsentlig forsinkelse der medfører betydelige ulemper for BH eller hvis der er forsinkelse med forhold der er af afgørende betydning for bygherren. KFE VBA BH hæver kontrakt efter arbejdet på byggepladsen har ligget stille grundet vejr, mangler ved tegningsarbejde og ulovlige blokader. Ophævelsen fandtes unødvendigt vidtgående. Bygherrens overskridelse af tidsfrister: Manglende betaling Entreprenør er berettiget til at standse arbejdet med 5 dages skriftligt varsel, jf. AB 92 23, stk stk. 2 om dårlig økonomi. Entrepriseret 6

7 Der er hæveret hvis betalingen fortsat udebliver. Berettiget forsinkelse Fristforlængelse, jf. AB 92 26, stk. 1. Se 24, stk. 1, nr. 3-5 Uberettiget forsinkelse kan medføre: Erstatningskrav hvor ansvarsgrundlag jf. 27, stk. 1, Godtgørelseskrav, hvor BH s forhold jf. 27, stk. 2, intet krav, fx force majeure, jf. 27, stk. 3. Mangler Mangelsbegrebet En entreprenørydelse er mangelfuld hvis: Den ikke svarer til det aftalte (fortolkning, sædvaner osv. ) Arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt (god håndværksmæssig skik) eller i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialerne ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet U H Tagpap Det af E anvendte underlag for tagpap, var i 1979 almindeligt at anvende, og der fandtes ikke grundlag for at statuere at E burde have frarådet anvendelse af sådanne plader. U H Teglstens hældning E anvendt gule teglsten og mindre hældningsgrad end anbefalet af teglværket. Der var ikke påvist fejl ved teglstenene, og det kunne ikke godtgøres at afskalning skyldes den lavere hældningsgrad, E frifandtes. Mangelsvurderingen sker ved afleveringen. BH kan nægte modtagelse hvis arbejdet er behæftet med væsentlige (i forhold til normal brug) mangler. Konkret væsentlighedsvurdering om manglerne ikke ubetydeligt hindrer eller forsinker ibrugtagning. Mangelsbeføjelserne: Afhjælpning Ikke afgørende om manglens udbedring er udgiftskrævende. Både -pligt og -ret. 31, stk. 1 og 32, stk. 1. Hvordan gennemtvinger man? Man fortæller ham at han har pligt, hvis han ikke gør det, så er der misligholdelse. Udbedringsgodtgørelse eller afslag. Hvis der ikke afhjælpes kan bygherren lade det gøre for entreprenørens regning. 31, stk. 4. Eller ved afslag i entreprisesummen. Udbedringsgodtgørelse er den pris en anden entreprenør ville koste. Udg.pkt. i 34. Erstatning for følgeskader Hvis manglerne skyldes fejl eller forsæmmelse, jf. 35. Ophævelse Hvor det udførte arbejde er af en sådan kvalitet at BH har grund til at antage, at E ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. 40, nr. 3. Entrepriseret 7

8 Bortfald af mangelsbeføjelserne hvis bygherren ikke reklamerer: Inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget, jf. AB 92 32, stk. 2. Springende regres Ved byggearbejder senest 5 år efter arbejdets aflevering, jf. AB 92 36, skt. 1. (absolut reklamationsfrist) Hvordan harmonerer dette med den nye forældelseslovs 26? AB kan dog ikke gyldigt vedtages i forhold til forbrugere, jf. FL 26, stk. 2. Ved mangler i entreprise (hvor den 5-årige reklamationsfrist i AB 92 36, stk. 1, ikke gælder, jf. herved 26, stk. 2) løber fristen tilsvarende normalt fra afleveringen af byggeriet og ikke fra entrepriseaftalens indgåelse. - Karnovs note til FL 3. Der kan ikke indgås aftale mellem parterne om en kortere forældelsesfrist i de tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke i forbrugerforhold kan indgås aftale om den 5-årige reklamationsfrist i AB 92 36, da en sådan aftale vil være en omgåelse af reglen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der i forbrugerforhold kan indgås aftale om en relativ reklamationsfrist, dvs. aftale om, at en forbruger, der vil gøre en fordring gældende, skal give skyldneren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til fordringen. Det indebærer bl.a., at AB 92 32, stk. 2, fortsat kan anvendes også i forbrugerforhold. En aftale om en relativ reklamationsfrist kan imidlertid efter en konkret vurdering eventuelt tilsidesættes eller ændres efter aftalelovens regler om urimelige aftalevilkår, jf. lovens kapitel IV om forbrugeraftaler. - Karnovs note til FL 26. Må påvises særligt grundlag for et sådant krav: kontrakt (garanti fra tidligere led) cession (overdragelse af krav mod tidligere led) delikt (ansvarspådragende adfærd fra tidligere led) AB 92 5, stk. 5 og 10, stk. 4 giver i visse tilfælde BH adgang til at gennemføre direkte krav mod tidligere led. Dette indskrænker ikke muligheden for regres efter almindelige regler. U H Svampeangreb Ejer af ejendom indrømmet direkte krav mod tidligere ejers rådgiver, der havde overset yderligere spredning af et svampeangreb. en klar, professionel fejl vedrørende særlige egenskaber ved ejendommen U H Mangelfuldt undertag Tekniske rådgivere Fuldmagt? Undertag udført af UE mangelfuldt. HE er gået konkurs i mellemtiden. UE fastslås erstatningsansvarlig direkte overfor BH, uanset at HE burde have opdaget manglerne. UP: Kan ikke optræde på BH vegne i kraft af rådgivningsaftalen, der skal mere til. Teknikerfuldmagten baserer sig på: reglerne i AB 92 sædvane adfærdsfuldmagt Identifikation Forpligtelserne: Entrepriseret 8

9 Projekteringsforpligtelse (ingen fuldmagt) Tilsynsforpligtelse (afgrænset fuldmagt) Fuldmagtens grænser afhænger af aftalen og sædvane. 17, stk. 3: Tilsynet repræsenterer BH og kan give/modtage meddelelser, godkende/kassere materialer + give anvisninger om arbejdets tilrettelæggelse. Rådgiveren kan kun forpligte BH inden for byggesagens rammer, dvs. sædvanlige dispositioner. Bindende foretage mindre, nødvendige korrektioner. Kan ikke udvide projektet eller andre væsentlige ændringer. Rådgiveransvar Culpaansvar på baggrund af en professionsansvar (branchenorm) Navnlig hvor der foreligger fejl og forsømmelser ved projektering, materiale-/metodevalg, egnethedsvurdering, økonomiske overskridelser og tilsynsopgaven. T:BB VBA Skadesforvoldelse og forsikring Rådgiver der i tunnelprojekt havde byttet om på højre og venstre side, ifaldt erstatningsansvar. Entreprenørers gensidige skadesforvoldelse er BH uvedkommende, jf. AB 92 12, stk. 2. Det er et krav at bygherren tegner brand- og stormskade forsikring, jf. AB 92 8, stk. 1. Hvis forsikring af dette undlades påhviler risikoen for brand og storm bygherren. + Entreprenøren kan antageligt hæve, jf. AB 92 41, stk. 2. Det offentlige kan være selvforsikrer. Entreprenørerne skal tegne sædvanlig ansvarsforsikring for skader, jf. AB 92 8, stk. 3. Sikkerhedsstillelse i entrepriseforhold Entreprenørens sikkerhedsstillelse overfor bygherren Stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse Betryggende bank- eller sparekassegaranti Indtil aflevering svarende til 15 % af entreprisesum Efter aflevering svarende til 10 % af entreprisesum 1 år efter aflevering svarende til 2 % af entreprisesum. Ophører efter 5 år. (Reklamationsfristen) Bygherrens sikkerhedsstillelse overfor entreprenøren Kun stilles hvis krævet af entreprenør, jf. 7, senest 8 arbejdsdage herfra. Betryggende garanti på 3 mdr. gennemsnitsbetaling. eller min. 10% af entreprisesummen. Entreprenørtransporter til eje eller sikkerhed: Hovedtransport Entreprenørs tilgodehavende hos bygherren = simpel fordring. = krav mod bygherren Entrepriseret 9

10 Simpel fordring Beskyttelse opnås ved denunciation, jf. GBL 31. Overdrages typisk til sikkerhed, men kan overdrages til eje. Giver ikke transporthaver bedre retsstilling end overdrageren, jf. GBL 27. Aftaler der er eller bliver indgået skal respekteres. Modregningsadgang skal respekteres. Transporter vedrørende arbejdet har forrang frem for arbejdet uvedkommende, jf. 5, stk. 2. Hvor AB 92 ikke er aftalt, er der tidsprioritet, jf. GBL 31, stk. 2. (Ligerang) Videretransport Eftertransport = videreoverdragelse af en sikkerhed (kravet mod bygherren) Beskyttelse opnås ved denunciation. = videregivelse af krav mod hovedentreprenøren Beskyttelse opnås ved denunciation. Tvister AB 92: Afgørelse ved særlig voldgiftsret. U: Forbrugere kan ikke indgå voldgiftaftaler på forhånd, jf. voldgiftslovens 7, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og eksigible. Sammensætning af voldgiftsret En formand + 2 andre + 2 supplanter Vælges af Højesteret blandt deres dommere 1 medlem + 2 supplanter Vælges blandt landrettens dommere. Mellem bygherre og rådgiveren ABR 89: Afgøres ved voldgift. Entrepriseret 10

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler.

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation

Læs mere

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler.

Entrepriseret. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 Opgavens økonomiske rammer ABR 89, pkt. 2.12 SYNOPSIS 1123 KØBENHAVN K TLF: 33 14 93 00 WEB: WWW.VILTOFT.DK ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning Forord... 13 Del I. Indledning Kapitel 1. Emne, metode og materiale... 17 1. Emne og formål... 17 2. Metode... 19 3. Afhandlingens materiale... 20 3.1. Retskilder... 21 3.1.1. AB 92 og entrepriseaftalen...

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER

ALLOKERING AF RISIKO I OPP- KONTRAKTER Alene til undervisningsbrug, kan ikke benyttes som selvstændig retskilde ved Henrik Fausing Nogle væsentlige juridiske begreber: - Hændelighed: Fravær af skyld; der er ingen at bebrejde. (I det indbyrdes

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) KUBEN Management A/S Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Kommentarer fra Byggesocietetet.

Kommentarer fra Byggesocietetet. Kommentarer fra Byggesocietetet. Den nye licitationslov Den nye tilbudslov som erstatter licitationsloven skal blandt andet styrke konkurrencen i den danske bygge- og anlægssektor Af advokat Suzanne Helsteen,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE FORRETNINGSBETINGELSER FOR LANGUAGEWIRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler om oversættelsesopgaver mellem LanguageWire (herefter benævnt LW)

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER TOTALENTREPRISE I AARHUS KOMMUNE (2014) Bygge- og anlægsopgaver i totalentreprise udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af ABT93 med Aarhus Kommunes præciseringer og

Læs mere

Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger

Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse efter AB 92 24 med inddragelse af skandinavisk og anden international ret

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse efter AB 92 24 med inddragelse af skandinavisk og anden international ret Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse efter AB 92 24 med inddragelse af skandinavisk og anden international ret The contractor s right to extension of time limits, cf. AB 92 24 Scandinavian and other

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov

Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov Entreprenøransvaret og entrepriseforsikringer Uddannelsesdagen 2017 Ved Jens Hjortskov 2 Entreprenøransvaret Entreprenøransvaret indebærer både et tjenesteydelsesansvar og et leverandøransvar. Entreprenøransvaret

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere