Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entrepriseret. Begreb og retskilder. Tilbud og tilbudsindhentning. Nogle forskellige former for entreprise. Udførsel efter regning."

Transkript

1 Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap Mat.saml. Begreb og retskilder Entrepriseret Entrepriseaftale/kontrakt Aftale hvor den ene part(entreprenøren) forpligter sig til at tilbejebringe et bestemt arbejdsresultat i form af opførelse eller reparation af en fast ejendom tilhørende en anden (bygherren). Entreprenøren Ham der skal udføre arbejdet. Bygherren/entreprisegiveren Ham den faste ejendom tilhører. Entrepriseretten er ikke lovreguleret, og er som udgangspunkt reguleret ved de almindelige formueretlige regler. Købelovens regler finder ikke anvendelse på entrepriseaftaler, jf. KBL 2, stk. 1, 2. pkt. Der findes to sæt standardvilkår, AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed. Reglerne i AB 92 kan ses som generelle udfyldningsregler indenfor entrepriseretten. ABR 89 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. ABR 89 indgår ofte i projekteringsaftaler. Tvister afgøres ved voldgift, jf. AB 92 og ABR 89. Nogle forskellige former for entreprise Fagentreprise Bygherren indgår særskilt aftale med de forskellige typer af fagarbejder. Hovedentreprise Bygherren vælger at indgå kontrakt med én entreprenør. Hovedentreprenøren koordinerer udførelsen af det forskellige arbejde. Totalentreprise Entreprenøren påtager sig såvel udførelsen som projekteringen af opgaven. Dette støttes ofte på ABT 93. Partiel totalentreprise / udbud på funktionskrav Hvor en fagentreprenør påtager sig udførelse og projektering. Underentreprise Entreprenøren kan indgå aftaler om helt eller delvist at overlade udførelsen af arbejdet til en underentreprenør, i det omfang det er naturligt eller sædvanligt, jf. AB 92 5, stk. 4. Underentreprenøren indgår aftale med fag-, hoved-, totalentreprenøren, ikke bygherren. Tilbud og tilbudsindhentning Udførsel efter regning Bygherren skal betale hvad entreprenøren forlanger, for så vidt det ikke kan anses for ubilligt / urimeligt (princippet i KBL 5) Anvendelsesområde: tilbygnings- og reparationsarbejde hvor omfanget kan være svært at fastlægge. Indhente tilbud Udgør modstykket til udførsel efter regning. Entreprenøren afgiver tilbud på baggrund af et udbudsmateriale. Vederlaget er fastsat på forhånd. Entrepriseret 1

2 Prisregulering (betaling for ekstraarbejde) kan ske hvor der fx forekommer uforudsete jordbundsvanskeligheder. U V Tilbudsindhentning Kommune udskød fristen for åbningen af licitationsbud efter henvendelse fra en anden bydende. Kommunen fandtes erstatningsansvarlig overfor lavestbydende. Udbudsgiver har pligt til at behandle alle tilbudsgivere lige. Offentlig myndigheder Skal overholde tilbudsloven, ved indhentning af tilbud. Der gælder her en tærskelvædi på ca. 46,5 mio kr. Er opgaven større end dette finder udbudsdirektivet (direktiv 2004/18/EØF) anvendelse. Reguler offentlige myndigheders tilbudsindhentning sammen med EU-udbudsdirektivet. Skal acceptere det økonomiske mest fordelagtige tilbud Private bygherrer Kan vælge at underkaste sig tilbudsloven, jf. TBL 1, stk. 4. Der sondres mellem offentlig licitation og begrænset licitation. Offentlig licitation Opfordringen til at byde rettes mod ubestemt kreds, f.eks. ved annoncering i pressen, jf. TBL 4, stk. 2. Begrænset licitation Opfordringen til at byde rettes direkte og alene til dem, hvorfra tilbud ønskes, jf. TBL 4, stk. 3. Loven opererer med valgfrihed mellem konkurrence på pris og konkurrence på "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", jf. TBL 8. Kriterierne skal angives og så vidt muligt vægtes på forhånd. Der er mulighed for at forhandle med op til tre tilbudsgivere, såfremt der er tale om konkurrence på " det økonomisk mest fordelagtige tilbud", jf. TBL 11, stk. 1. Overtrædelse af tilbudsloven kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Indhente overslag Er en løs forhåndsangivelse af, hvad arbejdet ud fra en fagmæssig synsvinkel skønnes at ville koste. Der er ikke tale om et løfte og dermed ikke et tilbud. Fortolkningsspørgsmål om afgivet overslag eller tale om tilbud: Et moment der taler for overslag er, at der ikke foreligger detaljerede tegninger og beskrivelser, og prisen er typisk "rund". Modsat taler en "skæv" pris for at der er tale om et tilbud. U H Regning med loft Højesteret fandt ikke, at der har foreligget et egentligt overslag angående en lavere reparationspris - egentligt overslag synes at dække en aftale om, at prisen maksimalt må andrage x kr. (altså en aftale af typen i regning med loft.) Overskrides overslagsprisen markant, kan prisen formodes urimelig. Jo større overskridelsen er, jo større er bygherrens chancer for at komme igennem med at prisen er urimelig. Har entreprenøren forsætligt eller ved grov uagtsomhed givet et overslag der ikke kunne holde, skal han ikke honoreres fuldt ud. Samme gælder hvis overskridelse ikke er meddelt bygherren. T:BB V E afgiver overslag på kr moms for arbejdet. Fakturerer efterfølgende Entrepriseret 2

3 arbejdet for kr moms. VLR: tale om overslag, derfor som udg. pkt. pligtig at betale, MEN retten finder at prisen er ubillig og frifinder BH. Entreprisekontrakten Karakteristisk Omfattende kontraktsmateriale, successiv kontraktsindgåelse og efterfølgende supplering af aftaler. Forrang og gyldighed, besvares ved anvendelse af almindelige aftaleretlige fortolknings- og udfyldningsregler. Princippet om at nyere dokumenter går forud for ældre, finder ikke altid anvendelse. Ældre tegninger kan indeholde vigtige detaljer. Kontraktsarbejde eller ekstraarbejde Aftalesynspunktet Aftaleindholdet taler for entreprenørens har påtaget sig mindre forpligtelse. Ekstraarbejdet kan være efter fast pris eller efter regning. Forudsætningssynspunktet Udfyldning Entreprenøren ikke forpligtet sig væsentligt videre end parterne har forudsat. Risikosynspunktet Uforudsete omstændigheder. HR: bygherren bærer risikoen. Offergrænsesynspunktet Ikke rimeligt forhold mellem offer ved udførelse og interessen heri. Helhedsbedømmelse. Især vægt på hvad parterne rimeligvis har forudsat. Bygherren burde ofte have klargjort kontrakten nøjere. Stor betydning om entreprenøren har gjort opmærksom på merarbejdet, og om bygherren har reklameret over for et fremsat krav. Bygherrens ændringsret, jf. AB Baggrund: Sørge for at entreprenøren ikke kan nægte enhver ændring med henvisning til at ønsket falder udenfor kontrakten. Ændringer kan kræves, hvis de har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Bygherrens ydelse Giver sædvanligvis entreprenøren krav på ekstrabetaling. Entreprenøren har ret til at udføre arbejdet, medmindre særlige forhold påpeges af bygherren. Ændringer der fører til forsinkelser og forstyrrelser, giver entreprenøren krav på ekstrabetaling og godtgørelser. Ændringer der reducerer entreprenørens arbejde giver denne krav på erstatning. Hovedforpligtelsen er betaling af vederlag (entreprisesummen) Acontobetalingssystemet jf. AB 92 22, stk Betaling finder sted i takt med arbejdets udførelse (sker 1 gang om måneden) omfatter ekstraarbejder. Entrepriseret 3

4 Betalingsfristen er 15 (løbe)dage, så bygherren har mulighed for at kontrollere det udførte arbejde. Entreprenøren kan kræve betaling for købte materialer der skal anvendes på byggepladsen indenfor 20 dage, mod sikkerhedsstillelse for kontraktmæssig levering. Betalingsplansystemet, jf. AB 92 22, stk. 4. Følger enten tidsplanen eller angiver på hvilke stadier de forskellige rater af entreprisesummen skal betales Bygherren har ingen løbedage, da forfaldsdagene er kendte på forhånd. Prisregulering, jf. AB 92 22, stk. 6. Udg. pkt.: entreprenøren kan ikke regulere entreprisesummen som følge af ændringer i fx indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger eller materialepriser. Der skal imidlertid ikke meget til, jf. voldgiftssagerne. Entreprenøren må i sin tilbudspris indkalkulere et risikotillæg (fastpristillæg) Slutopgørelse, jf. AB 92 22, stk Når entreprenøren har fremsendt slutopgørelse til bygherren kan han kun fremkomme med yderligere krav, hvis der er taget specificeret forbehold herom i slutopgørelsen. (eller på andet grundlag) Typisk a) regningsarbejde, b) ekstraarbejde Ikke ethvert efterfølgende krav afskæres 1) enighed om eksistens og 2) forglemmelse at ikke figurer i opgørelse. T:BB Entreprisearbejde kom pga. BH s ændringsønsker til at strække sig over 24 uger mod oprindeligt 8, samt afstedkom 100 ekstraarbejder. Efter slutafregning fremsætter E krav om godtgørelse for mertidsforbrug. BH kunne ikke påberåbe sig 22, stk. 7 da dennes rådgiver var klar over at E havde et yderligere krav. E får medhold i at have krav, der blev fastsat skønsmæssigt. Identifikation!? Renter, jf. AB 92 22, stk. 11. Forrentning sker fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. P.t. 11% Kun acontobetaling har løbedage. Biforpligtelser Tilvejebringelse af udbudsmateriale (herunder tidsplan) Hvis der skal bydes, skal det give entreprenøren et egnet grundlag at byde på. Angive hvad der skal udføres og hvornår det skal udføres (skal dermed indeholde en tidsplan). Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om foretagne undersøgelser vedr. grundvands- og jordbundsforhold, forurening og andre hindringer. Bygherren skal foretage sædvanlige og rimelige forundersøgelser. Uklarheder i udbudsmateriale kommer som udg. pkt. bygherren til skade. Koncipistreglen. KFE VBA Voldgiftsretten udtalte at udbudsmaterialet ved en licitation bør affattes logisk og let tilgængeligt, således at det giver tilbudsgiverne klare oplysninger som grundlag for deres beregning af tilbuddet på den forholdsvise korte tid, som er til rådighed hertil. Entreprenøren må dog søge visse oplysninger om det faktiske grundlag klarlagt. Drage omsorg for byggestyring / føre tilsyn Omfanget afhænger af hvilken form for entreprise der er tale om. Entrepriseret 4

5 Koordinere arbejdet mellem fagentreprenører og føre tilsyn med total- og hovedentreprenører. Bygherreleverancer aftalt at bygherre står for levering af materialer. Sørge for at materialerne ankommer til byggepladsen i rette tid, mængde og stand. Hvis dette ikke sker, kan bygherren blive pålagt at betale erstatning eller godtgørelse. Ved valg af materialer, mat.saml. s. 46. Bygherreleverancer forekommer hvor denne billigst kan indkøbes af denne, at bygherren eller dennes rådgiver besidder særlig fagkundskab, at bygherren selv ønsker risikoen for prisudviklingen eller at entreprenøren ønsker at undgå mangelsansvar og derfor ønsker materialer leveret af bygherren. Entreprenørens ydelse Hovedforpligtelsen er at udføre arbejdet / resultatet til tiden og uden mangler. Biydelser Skal desuden præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse, jf. AB 92 10, stk. 2, hvilket bl.a. omfatter: oprydning og rømning af byggeplads, deltagelse i projektgennemgang jf. AB 92 11, stk. 1, Formål at udnytte entreprenørens ekspertise.=> ændring i retsstilling U: Kan dog forekomme. T:BB VBA HE måtte bære alle ekstraomkostninger ved sammenstyrtning der skyldtes HE s fjernelse af to støttemure. Var uden betydning at projektet var utilstrækkeligt og tilsynet burde have reageret på nedrivningen. Tidsmæssige problemer pga. projektet = bygherrens risiko U: Burde have opdaget fejlen tidligere end sket. T:BB VBA Bygherren skal sørge for strøm, vand og adgangsveje. Foretage prøver, samt udføre kvalitetskontrol hvor dette er bestemt i udbudsmaterialet. Levere materialer og andre leverancer uden ejendomsforbehold, jf. AB 92 10, stk. 3. Materialer tilhører efter levering på byggepladsen bygherren, og kan udgøre kreditbasis for denne. Husk at 10, stk. 3 kun regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren og ikke mellem bygherren og leverandøren. HR: Ejendomsforbehold holder Risiko og aflevering U: TL 38 indføjet U: Videresalgshensigt forhandlergrundsætning. => ejendomsforbehold kan ikke gøres gældende i entrepriseforhold. Spørgsmålet om hvem der har den tidsmæssige (forsinkelsen) og /eller den økonomiske risiko for hændelige begivenheder? Udg. pkt.: entreprenøren bærer den økonomiske risiko for hændelige skader frem til afleveringstidspunktet eller ibrugtagningstidspunktet. Entrepriseret 5

6 U : hvor aftalt regningsarbejde bærer bygherren risikoen. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, bærer entreprenøren risikoen for disse fra modtagelsen på byggepladsen og frem til arbejdets aflevering, jf. AB 92 12, stk. 1, 2. pkt. HUSK egenskyldbetragtninger. Risikoovergang Forsinkelse Er efter AB 92 knyttet til afleveringstidspunktet, der også har betydning for beregning af diverse frister. 1 og 5 års gennemgang + 5 års reklamationsfrist. Ibrugtagningstidspunktet medfører risikoovergang og fritagelse for vedligeholdelsespligt. Ibrugtagningstidspunktet har ingen betydning for bygherrens ret til at kunne gøre fx mangelsindsigelser gældende. Entreprenøren har ikke længere arbejdet i sin varetægt. Udg. pkt.: Den i entreprisekontrakten bestemte tidsplan er bindende for begge parter. Entreprenørens overskridelse af tidsfrister: Berettiget forsinkelse: medfører tidsfristforlængelse, jf. AB Sker bl.a. hvor der er tale om: Ændring i arbejdets art og omfang, som krævet af BH, BH s forhold eller andre entreprenørers forsinkelse, Forhold som entreprenøren ikke herre over, Usædvanlige vejrforhold (vejrligt) der forsinker arbejdet Offentlige påbud eller forbud. T:BB E tilkendtes fristforlængelse pga. projektmæssige forhold projektfejl. Forsinkelse der ikke giver ret til tidsfristforlængelse Dvs. ingen undskyldninger efter 24, er ansvarspådragende og kan medføre erstatning, jf. AB 92 25, stk. 3, eller dagbøder, jf. AB 92 25, stk. 2. Hovedentreprenørens forsinkelse kan skyldes: dårlig planlægning / tilrettelæggelse af arbejde, misforståelser osv. KFE VBA BH s krav om dagbøder blev ikke imødekommet i et tilfælde hvor materialerne på grund af den danske eneforhandlers konkurs måtte fremskaffes fra Østrig. Hvor der ikke er aftalt dagbøder kan bygherren kræve erstatning for tab efter de alm. regler om ansvar for forsinkelse. Tab ~ manglende leje, renteudgifter. Der gives hæveret ved væsentlig forsinkelse der medfører betydelige ulemper for BH eller hvis der er forsinkelse med forhold der er af afgørende betydning for bygherren. KFE VBA BH hæver kontrakt efter arbejdet på byggepladsen har ligget stille grundet vejr, mangler ved tegningsarbejde og ulovlige blokader. Ophævelsen fandtes unødvendigt vidtgående. Bygherrens overskridelse af tidsfrister: Manglende betaling Entreprenør er berettiget til at standse arbejdet med 5 dages skriftligt varsel, jf. AB 92 23, stk stk. 2 om dårlig økonomi. Entrepriseret 6

7 Der er hæveret hvis betalingen fortsat udebliver. Berettiget forsinkelse Fristforlængelse, jf. AB 92 26, stk. 1. Se 24, stk. 1, nr. 3-5 Uberettiget forsinkelse kan medføre: Erstatningskrav hvor ansvarsgrundlag jf. 27, stk. 1, Godtgørelseskrav, hvor BH s forhold jf. 27, stk. 2, intet krav, fx force majeure, jf. 27, stk. 3. Mangler Mangelsbegrebet En entreprenørydelse er mangelfuld hvis: Den ikke svarer til det aftalte (fortolkning, sædvaner osv. ) Arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt (god håndværksmæssig skik) eller i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialerne ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet U H Tagpap Det af E anvendte underlag for tagpap, var i 1979 almindeligt at anvende, og der fandtes ikke grundlag for at statuere at E burde have frarådet anvendelse af sådanne plader. U H Teglstens hældning E anvendt gule teglsten og mindre hældningsgrad end anbefalet af teglværket. Der var ikke påvist fejl ved teglstenene, og det kunne ikke godtgøres at afskalning skyldes den lavere hældningsgrad, E frifandtes. Mangelsvurderingen sker ved afleveringen. BH kan nægte modtagelse hvis arbejdet er behæftet med væsentlige (i forhold til normal brug) mangler. Konkret væsentlighedsvurdering om manglerne ikke ubetydeligt hindrer eller forsinker ibrugtagning. Mangelsbeføjelserne: Afhjælpning Ikke afgørende om manglens udbedring er udgiftskrævende. Både -pligt og -ret. 31, stk. 1 og 32, stk. 1. Hvordan gennemtvinger man? Man fortæller ham at han har pligt, hvis han ikke gør det, så er der misligholdelse. Udbedringsgodtgørelse eller afslag. Hvis der ikke afhjælpes kan bygherren lade det gøre for entreprenørens regning. 31, stk. 4. Eller ved afslag i entreprisesummen. Udbedringsgodtgørelse er den pris en anden entreprenør ville koste. Udg.pkt. i 34. Erstatning for følgeskader Hvis manglerne skyldes fejl eller forsæmmelse, jf. 35. Ophævelse Hvor det udførte arbejde er af en sådan kvalitet at BH har grund til at antage, at E ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. 40, nr. 3. Entrepriseret 7

8 Bortfald af mangelsbeføjelserne hvis bygherren ikke reklamerer: Inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget, jf. AB 92 32, stk. 2. Springende regres Ved byggearbejder senest 5 år efter arbejdets aflevering, jf. AB 92 36, skt. 1. (absolut reklamationsfrist) Hvordan harmonerer dette med den nye forældelseslovs 26? AB kan dog ikke gyldigt vedtages i forhold til forbrugere, jf. FL 26, stk. 2. Ved mangler i entreprise (hvor den 5-årige reklamationsfrist i AB 92 36, stk. 1, ikke gælder, jf. herved 26, stk. 2) løber fristen tilsvarende normalt fra afleveringen af byggeriet og ikke fra entrepriseaftalens indgåelse. - Karnovs note til FL 3. Der kan ikke indgås aftale mellem parterne om en kortere forældelsesfrist i de tilfælde, der er omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke i forbrugerforhold kan indgås aftale om den 5-årige reklamationsfrist i AB 92 36, da en sådan aftale vil være en omgåelse af reglen. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der i forbrugerforhold kan indgås aftale om en relativ reklamationsfrist, dvs. aftale om, at en forbruger, der vil gøre en fordring gældende, skal give skyldneren meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til fordringen. Det indebærer bl.a., at AB 92 32, stk. 2, fortsat kan anvendes også i forbrugerforhold. En aftale om en relativ reklamationsfrist kan imidlertid efter en konkret vurdering eventuelt tilsidesættes eller ændres efter aftalelovens regler om urimelige aftalevilkår, jf. lovens kapitel IV om forbrugeraftaler. - Karnovs note til FL 26. Må påvises særligt grundlag for et sådant krav: kontrakt (garanti fra tidligere led) cession (overdragelse af krav mod tidligere led) delikt (ansvarspådragende adfærd fra tidligere led) AB 92 5, stk. 5 og 10, stk. 4 giver i visse tilfælde BH adgang til at gennemføre direkte krav mod tidligere led. Dette indskrænker ikke muligheden for regres efter almindelige regler. U H Svampeangreb Ejer af ejendom indrømmet direkte krav mod tidligere ejers rådgiver, der havde overset yderligere spredning af et svampeangreb. en klar, professionel fejl vedrørende særlige egenskaber ved ejendommen U H Mangelfuldt undertag Tekniske rådgivere Fuldmagt? Undertag udført af UE mangelfuldt. HE er gået konkurs i mellemtiden. UE fastslås erstatningsansvarlig direkte overfor BH, uanset at HE burde have opdaget manglerne. UP: Kan ikke optræde på BH vegne i kraft af rådgivningsaftalen, der skal mere til. Teknikerfuldmagten baserer sig på: reglerne i AB 92 sædvane adfærdsfuldmagt Identifikation Forpligtelserne: Entrepriseret 8

9 Projekteringsforpligtelse (ingen fuldmagt) Tilsynsforpligtelse (afgrænset fuldmagt) Fuldmagtens grænser afhænger af aftalen og sædvane. 17, stk. 3: Tilsynet repræsenterer BH og kan give/modtage meddelelser, godkende/kassere materialer + give anvisninger om arbejdets tilrettelæggelse. Rådgiveren kan kun forpligte BH inden for byggesagens rammer, dvs. sædvanlige dispositioner. Bindende foretage mindre, nødvendige korrektioner. Kan ikke udvide projektet eller andre væsentlige ændringer. Rådgiveransvar Culpaansvar på baggrund af en professionsansvar (branchenorm) Navnlig hvor der foreligger fejl og forsømmelser ved projektering, materiale-/metodevalg, egnethedsvurdering, økonomiske overskridelser og tilsynsopgaven. T:BB VBA Skadesforvoldelse og forsikring Rådgiver der i tunnelprojekt havde byttet om på højre og venstre side, ifaldt erstatningsansvar. Entreprenørers gensidige skadesforvoldelse er BH uvedkommende, jf. AB 92 12, stk. 2. Det er et krav at bygherren tegner brand- og stormskade forsikring, jf. AB 92 8, stk. 1. Hvis forsikring af dette undlades påhviler risikoen for brand og storm bygherren. + Entreprenøren kan antageligt hæve, jf. AB 92 41, stk. 2. Det offentlige kan være selvforsikrer. Entreprenørerne skal tegne sædvanlig ansvarsforsikring for skader, jf. AB 92 8, stk. 3. Sikkerhedsstillelse i entrepriseforhold Entreprenørens sikkerhedsstillelse overfor bygherren Stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse Betryggende bank- eller sparekassegaranti Indtil aflevering svarende til 15 % af entreprisesum Efter aflevering svarende til 10 % af entreprisesum 1 år efter aflevering svarende til 2 % af entreprisesum. Ophører efter 5 år. (Reklamationsfristen) Bygherrens sikkerhedsstillelse overfor entreprenøren Kun stilles hvis krævet af entreprenør, jf. 7, senest 8 arbejdsdage herfra. Betryggende garanti på 3 mdr. gennemsnitsbetaling. eller min. 10% af entreprisesummen. Entreprenørtransporter til eje eller sikkerhed: Hovedtransport Entreprenørs tilgodehavende hos bygherren = simpel fordring. = krav mod bygherren Entrepriseret 9

10 Simpel fordring Beskyttelse opnås ved denunciation, jf. GBL 31. Overdrages typisk til sikkerhed, men kan overdrages til eje. Giver ikke transporthaver bedre retsstilling end overdrageren, jf. GBL 27. Aftaler der er eller bliver indgået skal respekteres. Modregningsadgang skal respekteres. Transporter vedrørende arbejdet har forrang frem for arbejdet uvedkommende, jf. 5, stk. 2. Hvor AB 92 ikke er aftalt, er der tidsprioritet, jf. GBL 31, stk. 2. (Ligerang) Videretransport Eftertransport = videreoverdragelse af en sikkerhed (kravet mod bygherren) Beskyttelse opnås ved denunciation. = videregivelse af krav mod hovedentreprenøren Beskyttelse opnås ved denunciation. Tvister AB 92: Afgørelse ved særlig voldgiftsret. U: Forbrugere kan ikke indgå voldgiftaftaler på forhånd, jf. voldgiftslovens 7, stk. 2. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og eksigible. Sammensætning af voldgiftsret En formand + 2 andre + 2 supplanter Vælges af Højesteret blandt deres dommere 1 medlem + 2 supplanter Vælges blandt landrettens dommere. Mellem bygherre og rådgiveren ABR 89: Afgøres ved voldgift. Entrepriseret 10

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93

SYNOPSIS BYGGECENTRUM BYGHERREKOMPETENCER. 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne. Modul 2 bygherrens aftalegrundlag - ABR AB 92/ABT 93 1. ABR og Ydelsesbeskrivelserne ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 Opgavens økonomiske rammer ABR 89, pkt. 2.12 SYNOPSIS 1123 KØBENHAVN K TLF: 33 14 93 00 WEB: WWW.VILTOFT.DK ADVOKAT HANS LYKKE HANSEN

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

Vejledning for bygningstaksatorer

Vejledning for bygningstaksatorer Vejledning for bygningstaksatorer En vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer. Vejledningen er udformet som en guide og et opslagsværk, der kan lette bygningstaksatorens arbejde, når han

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere