Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler for offentlige udbud i Grønland"

Transkript

1 Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (herefter tilbudsloven) i kraft. 1 Grønland fik herved en egentlig lov om fremgangsmåden ved og krav til offentlige udbud. Samtidigt fik Naalakkersuisut det grønlandske Selvstyre muligheden for at nedsætte et klagenævn for udbud. Licitationsloven 2 og Hjemmestyrets bekendtgørelse om udbud af bygge- og anlægsarbejder (herefter bekendtgørelsen) blev ophævet ved lovens ikrafttræden. Tilbudsloven minder på væsentlige områder om den danske bygge og anlægstilbudslov, 3 men en gennemgang af nogle af de centrale punkter i tilbudsloven kan alligevel give en nyttig indsigt i den grønlandske lovgivning. 1. Anvendelsesområde Tilbudsloven foreskriver, at alle offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægskontrakter skal i udbud, når udbyderen er: 1) Grønlands Selvstyre, selskaber, hvor Grønlands Selvstyre har en bestemmende indflydelse, samt kommunale myndigheder, 2) Andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier. 4 Bestemmende indflydelse foreligger, når Selvstyret har mere end 50 % af stemmerne, men også når Selvstyret har en væsentlig indflydelse via stemmeretten, eller via vedtægter eller en aftale har beføjelser til at styre ledelsens økonomiske eller driftsmæssige beslutninger. Det er således en konkret vurdering, hvornår den bestemmende indflydelse foreligger. Som følge af bestemmelsens nr. 2 vil mange arbejder, der blot modtager en eller form for offentligt støtte, tillige være omfattet af loven i forhold til det konkrete arbejde, når støtten har været givet til arbejdet og ikke den egentlige drift. Almene boligorganisationer vil derfor være omfattet af denne definition og skal således følge 1. Inatsisartut svarer til danske folketing. 2. Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 og bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder. 3. Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 4. Jf. tilbudslovens 1, stk. 2. tilbudsloven. De i lovens 1, stk. 3 nævnte arbejder er dog udtrykkeligt undtaget fra at være omfattet af loven: 1) Andelsboliger, der opføres og finansieres af private bygherrer, og som bagefter overdrages til en andelsboligforening. 2) Privat boligbyggeri med tilsagn om lån i henhold til tekstanmærkning i inatsisartut-finansloven. Loven gælder ikke for private udbydere. De private udbydere kan dog vælge at tilkendegive, at loven eller nærmere angivne regler heri skal anvendes som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde. Hvis dette er klart tilkendegivet, vil det i loven omtalte klagenævn være kompetent i forhold til udbuddet, som var udbudsgiver umiddelbart omfattet af loven. Bygge- og anlægsarbejder er snævert forstået som arbejder, der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg. Men udbudsloven omfatter endvidere totalentrepriser, der er karakteriseret ved både at omfatte projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejde Udbud af andre arbejder er ikke reguleret i den grønlandske lovgivning, hvorfor eksempelvis større it-projekter ikke er reguleret af en udbudslovgivning. Udbudsloven må antages at kunne aftales at gælde for andre typer arbejder, men ikke med den konsekvens, at klagenævnet vil blive kompetent i forhold til udbuddet. Endelig er bygge- og anlægsarbejder i regning ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud. Men arbejder i regning må kun undtagelsesvist anvendes, hvis særlige grunde påkræver det, eller arbejdet har en maksimal værdi på kr. Særlige grunde er defineret som eksempelvis restaurerings-, reparations-, og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd. 2. Udbudsprocedurerne Tilbudsloven opererer med tre velkendte procedurer: offentlig eller begrænset licitation samt underhåndsbud. Af forarbejderne til lovforslagets 5 fremgår det, at indhentning af tilbud på rammeaftaler skal ske i overensstemmelse med tilbudslovens regler, hvilket indebærer, at rammeaftalen skal indgås efter en licitation, medmin- Juristen nr Side 233

2 dre betingelserne for at indhente underhåndsbud er opfyldte. Udbyderen kan frit vælge mellem offentlig licitation og begrænset licitation, mens underhåndsbud alene må anvendes, når betingelserne i lovens 20 er opfyldt. Uanset hvilken type af udbud der vælges, er udbuddet underlagt nogle væsentlige og velkendte generelle principper. Udbyderen skal således fremme konkurrence og gennem hele udbudsprocessen sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at tilbudsgiverne ikke forskelsbehandles. Dette er helt de samme principper, som kendes fra den tilsvarende danske lovgivning, dog med en enkelt fravigelse: Udbud skal ske efter»fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland«(AP95) 5 eller andre officielle vedtagne dokumenter i de tilfælde, hvor de er anvendelige. Denne sidste bestemmelse er indført for at tydeliggøre de aftaleretlige spilleregler for udbuddet. AP95 bygger på de danske Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed«, udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 (AB 92), men på flere områder er der tilføjelser til den danske AB Tilbuds og vedståelsesfrister I opfordringen til at give tilbud skal udbudsgiver angive en frist for afgivelse af tilbud. Længden af fristen vil afhænge af flere elementer, såsom arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Fristens længde skal afspejle dels udbyderens interesse i at modtage gennemarbejdede tilbud, og dels tilbudsgiverens mulighed for at vurdere udbuddet. Ved licitationer skal tidsfristen være den samme for alle. Selv en mindre overskridelse vil kunne føre til, at tilbuddet ikke kan komme i betragtning. Tilbudsgiver er, hvis ikke andet er oplyst i udbudsmaterialet, bundet af sit tilbud i 20 dage (hermed menes arbejdsdage, som omfatter mandag til fredag og eksklusiv helligdage) efter fristen for tilbuddet (licitationsdagen) Fremgangsmåden ved licitation Den offentlige licitation starter 8 ved offentliggørelsen af opfordringen til at gøre tilbud. Dette kan ske i en annonce indrykket i pressen eller i et elektronisk medie, eksempelvis på Den offentlige licitation retter sig mod en ubegrænset kreds af mulige tilbudsgivere. Der er ikke nogen egentlige regler for, hvad der skal fremgå af annoncen, men den skal i store træk gøre rede for arbejdets art og omfang samt oplyse, hvortil henvendelse om udbudsmaterialet skal rettes. Oftest vil annon- cen også angive fristen for afgivelse af tilbud samt det sted, hvor buddene åbnes. Udbyderen skal i annoncen angive, hvis der lægges vægt på tilbudsgiverens tekniske og økonomiske formåen, ligesom det skal oplyses, hvilken dokumentation der skal vedlægges tilbuddet om denne tekniske og økonomiske formåen. Udbyderen kan også kræve, at underleverandører skal kunne fremlægge dokumentation. Udbyderen kan ikke frasortere en tilbudsgiver, der har indsendt den ønskede dokumentation for de krævede tekniske og økonomiske egenskaber. Frasorteringen sker således alene ud fra en konstatering af, om formalia er dokumenteret, ikke på grundlag af en sammenligning med de øvrige tilbud. Mangler dokumentationen derimod, har udbyderen pligt til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. I annoncen skal det tillige angives, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Tilbuddet skal være skriftligt og kan indsendes elektronisk, medmindre udbudsgiver har bestemt andet. Udnytter udbudsgiver muligheden for at benytte en begrænset licitation med prækvalifikation, 9 skal annoncen alene indeholde: 1) en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage, 2) karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, samt dokumentationskrav herfor, 3) om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og 4) hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud. Der bør ud af det samlede antal interesserede bydende vælges det antal, der er oplyst i annoncen, hverken flere eller færre, forudsat at de bydende opfylder kravene. Udbyderen kan også vælge at foretage en begrænset licitation uden prækvalifikation, hvilket vil sige, at udbyderen henvender sig direkte til de mulige virksomheder og ikke gennem en offentliggørelse. 10 Begrænset licitation uden prækvalifikation er en kendt fremgangsmåde, men der kan opstå et spørgsmål, om der er en forpligtelse til også at henvende sig til andre end lokale virksomheder for derved at variere kredsen af tilbudsgivere. Bemærkningerne til bestemmelsen anfører, at fremgangsmåden alene må anvendes, når det på forhånd er givet, at kun bestemte entreprenører har den nødvendi- 5. Der dog ikke er anvendelig på totalentrepriser. 6. Dette gælder navnlig punkterne om aftalegrundlaget, sikkerhedsstillelse og forsikring, entreprisens udførelse, bygherrens betalingsforpligtelse, tidsfristforlængelse og forsinkelse samt arbejdets aflevering. 7. Fristen i den danske bygge- og anlægslov er 40 dage. 8. Men processen starter ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet. 9. Prækvalifikation betyder, at udbyderen blandt de ansøgere, der opfylder deltagelsesbetingelserne, udvælger de virksomheder, der skal opfordres til at afgive tilbud. En prækvalifikation har således til formål at dokumentere over for udbyderen, at virksomheden økonomisk, teknisk, kvalitets og servicemæssigt, organisatorisk m.v. er i stand til at løse den stillede opgave. Udbyderen vil med andre ord sikre sig en stabil og kompetent leverandør. 10. Tilbudslovens 13. Juristen nr Side 234

3 ge kapacitet til at løfte opgaven eller det nødvendige speciale til at udføre det pågældende arbejde. Forarbejderne er tavse om, hvorvidt begrebet»bestemte entreprenører«kan forstås som virksomheder inden for et snævert geografisk område. Kan Kujalleq Kommune 11 eksempelvis beslutte kun at kontakte virksomheder i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq, og ikke en virksomhed i Paamiut, 12 hvis der er tale om et arbejde i Qaqortoq. Reglen må antages at indeholde en forpligtelse til også at invitere ikke-lokale virksomheder til at give tilbud, når de har den nødvendige kapacitet til at løfte opgaven eller det nødvendige speciale til at udføre det pågældende arbejde, og det vil være praktisk muligt for disse ikke-lokale virksomheder at udføre opgaven. 5. Tildelingskriterierne Udbudsgiveren skal ved alle licitationer og underhåndsbud vælge mellem to kriterier: laveste bud 13 og økonomisk mest fordelagtige bud. Tidligere var det alene muligt at bruge kriteriet laveste bud. Dermed var der ingen mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, idet dette var begrænset til forhandlinger med den lavestbydende. I denne situation var der således tale om en ren priskonkurrence. Ved også at kunne vælge kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud er der nu åbnet mulighed for forhandling med tilbudsgivere, der ikke er lavestbydende. Dog kan udbyderen give afkald på en sådan forhandlingsret, hvis det fremgår af udbudsbetingelserne. For at begrænse ressourceforbruget i forbindelse med tilbudsindhentning er der sat et loft på højest tre tilbudsgivere, som tilbudsgiver kan forhandle med i forbindelse med en licitation, hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. De ikke-inviterede tilbudsgivere frigøres fra deres tilbud, så snart forhandlingspartnerne er valgt. Der kan indledes forhandlinger med de tre tilbudsgivere, der vurderes at opfylde de i udbudsbetingelserne fastsatte kriterier bedst. Disse kriterier kan variere, men typisk omfatter de men ikke udelukkende pris, kvalitet, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion. Andre kriterier kan eksempelvis være arbejdsmiljø, brugen af lærlinge 14 eller et defineret CSR-ansvar (eksempelvis efterlevelse af bestemte ILO-konventioner), blot skal kriterierne sikre klarhed og ligebehandling samt være egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud behøver tilbuddene ikke prismæssigt at være sammenlignelige, men derimod kan der lægges vægt på kvalitetsmæssige 11. Kujalleq Kommune omfatter byerne Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq. Kommunen er særligt kendt for guldminedrift nær Nanortalik. Den største by et Qaqortoq. 12. Paamiut er en mindre by, der hører ind under Sermersooq Kommune. 13. Det er udbudsgiver, der har bevisbyrden for, hvem der rent faktisk er lavestbydende. 14. Lærlingekriteriet er tilladt for at kunne styrke uddannelsen af arbejdskraft og er ikke kendt i den danske tilbudslov. og/eller andre forskelle. Hvor mange kriterier der vælges, er op til udbyderen, men der skal være henvist til et priskriterium og mindst et yderligere kriterium. Udbyderen skal, så vidt det er muligt, vægte de valgte kriterier relativt. Kan det ikke lade sig gøre, bør de prioriteres, således at det vigtigste kriterium står øverst. Kriterierne må ikke ændres væsentlig undervejs i processen, ligesom vægtningen ikke må ændres. Ved brugen af vægtede kriterier opnås en større gennemskuelighed, og tilbudsgiverne får mulighed for at se, om udbyderen efterspørger tilbudsgiverens særlige kompetencer. Brugen af kriterier sikrer også, at potentielle tilbudsgivere ikke afvises på et usagligt grundlag, hvor der tages hensyn til andet end de økonomiske og tekniske kvalifikationer. Udbyderen er som udgangspunkt forpligtet til at tage det tilbud, der er bedst i forhold til de udvalgte kriterier. Udbyderen kan dog forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid. Det er udbyderen, der har bevisbyrden for at en sådan situation foreligger. Vurderingen er ikke rettet mod tilbuddets indhold, men derimod mod tilbudsgiverens forhold. 6. Underhåndsbud Underhåndsbud er negativt afgrænset, idet tilbud, der ikke indhentes ved licitation eller rammeaftale, er underhåndsbud. Underhåndsbud er en undtagelse til hovedreglen om, at tilbud skal indhentes ved licitation, derfor må bestemmelsen forstås indskrænkende, og udbudsgiver har bevisbyrden for, at en af betingelserne i lovens 20, stk. 1, nr. 1-5 er opfyldt: 1. Den samlede byggeudgift for arbejdet må ikke overstige kr. Hvis der bygges i etaper, er det en konkret vurdering, om hele arbejdet omfatter den enkelte etape eller alle. Der ikke som i den danske tilbudslov tale om, at det er det enkelte delarbejde, der ikke må overstige kr. 2. Hvis bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejder, der af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes. Dette kan omfatte blandt andet sikring af bygning efter en storm. Undtagelsen kræver, at det er arbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb, der kun med stor vanskelighed kan fastlægges. Det vil sige, at ikke en hvilken som helst vanskelighed kan begrunde et underhåndsudbud vanskeligheden skal være stor. Er dette ikke tilfældet, skal udbuddet i licitation. Bestemmelsen eksemplificerer, i hvilke tilfælde der kan være en formodning for, at kravene er opfyldt. 3. Hvis der ved licitation ikke er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud, eller der ikke er modta- Juristen nr Side 235

4 get nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt. Har udbuddet været i begrænset licitation med prækvalifikation, er udbyderen ikke forpligtet at henvende sig til kredsen af tilbudsgivere, når deres ansøgninger ikke opfylder opfyldelsesbetingelserne. Er der modtaget et egnet og forskriftsmæssigt licitationsbud eller blot modtaget en ansøgning om prækvalifikation, der kan komme betragtning, vil det ikke være muligt at anvende fremgangsmåden. 4. Når kun en bestemt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre bygge- og anlægsarbejdet. Heri ligger ikke et frit skøn for udbudsgiver. Derimod skal underhåndsbuddet begrundes i nogle objektiver kriterier. Eksempelvis fordi der tale om et højt specialiseret arbejde eller virksomheden har eneret til arbejdet. Det sidste må antages at være ganske sjældent i Grønland. Det forhold, at, der på stedet, hvor arbejdet ønskes udført, kun er én virksomhed, der umiddelbart kan udføre arbejdet, vil antageligt ikke kunne begrunde anvendelsen af underhåndsbud, hvis arbejdet har en sådan karakter og størrelse, at andre virksomheder i landet kunne have interesse i at afgive tilbud på opgaven. 5. Når andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør. Betingelsen er formuleret anderledes end i den tilsvarende danske bestemmelse, hvor underhåndsbud i denne situation afhænger af, om det er et anlægs- eller byggearbejde, der supplerer et arbejde, som har været i licitation. Undtagelsen kan alene anvendes, når der objektivt set er særlige grunde, der med afgørende vægt taler for at vælge entreprenøren. At der i bestemmelsen henvises til en entreprenør og ikke en virksomhed, kan ligeledes begrænse undtagelsens anvendelse, idet projekteringen ikke nødvendigvis altid udføres af entreprenøren. 15 Underhåndsbud kan eksempelvis være velbegrundet i situationer, hvor det kan forekomme naturligt at lade entreprenøren færdiggøre det påbegyndte arbejde. Jo større værdi det fortsættende arbejde, jo strengere krav må der i givet fald stilles, for at der kan anerkendes særlige grunde. Indgår der i et byggeri forsøg eller produktudvikling i betydelig grad med det formål at fremme byggeriets udvikling, kan det ligeledes være berettiget at indhente underhåndsbud. Bemærkningerne til bestemmelsen antager, at et sådant byggeri forudsætter et nært samarbejde mellem bygherre og entreprenør/producent om udformningen af byggeriet. 15. Tilbudslovens 20, stk. 1, nr. 4 og 5 er hentet fra den tidligere udbudsbekendtgørelse 8, nr. 3 og 4, men hvor ordlyden i nr. 3 i bekendtgørelsen er ændret fra entreprenør til virksomhed i tilbudsloven, er det samme ikke tilfældet i nr. 5, der i det væsentlige har samme ordlyd som i udbudsbekendtgørelsen. Udbyderen kan højest indhente tre underhåndsbud, uanset om der kunne være gode grunde til at indhente et fjerde. Det kunne eksempelvis tænkes, at udbyderen var utilfreds med de tre afgivne tilbud. Er det tilfældet må arbejdet i licitation. Udbyderen kan også vælge færre, dog med respekt for grundsætningen om at fremme konkurrence mest muligt. Underhåndsbuddet skal vedrøre samme arbejde. Det vil sige, at arbejdet ikke må ændre karakter kvalitativt. Derimod kan arbejdet godt reduceres, når der er tale om identiske ydelser, eller tidsplanen og entrepriseopdelingen ændres. 7. Rammeaftaler En rammeaftale kan indgås, efter licitation eller underhåndsbud, mellem en udbyder og en virksomhed, hvorved udbyderen inden for rammen kan give kontrakter til denne ene virksomhed uden at skulle anvende tilbudslovens procedurer hver gang. Udbyderen er ikke forpligtet til at give et bestemt antal kontrakter til virksomheden, men de enkelte kontrakter skal udføres på de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen. Der kan ikke i medfør af den grønlandske tilbudslov indgås en rammeaftale med flere virksomheder. Rammeaftalen må højest gælde for 4 år. 8. Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere Kravene til fremgangsmåden ved meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere om afgørelser i forbindelse med udbuddet er blevet væsentligt skærpet i forhold til de tidligere gældende regler. Tilbudsloven indeholder såvel en underretningsforpligtelse som i visse tilfælde også en begrundelsesforpligtelse på eget initiativ. Ved alle former for tilbudsindhentning skal udbyderen altid på eget initiativ give tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, meddelelse om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen også selvom en eventuel licitation er blevet annulleret. Annulleres en licitation eller indhentning af underhåndsbud, skal annulleringen begrundes, naturligvis sagligt, når meddelelse gives til eventuelle tilbudsgivere. Ved kvalitetskonkurrencer skal udbyderen altid begrunde afgørelsen over for tilbudsgivere, der ikke indledes forhandlinger med. Dette skal ske senest samtidig med, at der indledes forhandlinger med de valgte tilbudsgivere. Når forhandlingerne er afsluttede, skal udbyderen hurtigst muligt underrette tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. I alle andre tilfælde skal udbyderen begrunde afgørelsen, hvis der anmodes herom. 9. Klagenævnet for udbud Den 1. juli 2010 blev klagenævnet for udbud nedsat af Naalakkersuisut det grønlandske Selvstyre. Nævnet har en dommer som formand, og en stedfortræder for denne, der er jurist. De øvrige medlemmer er sagkyndige udpeget af Naalakkersuisut efter indstilling fra byggebranchen i Grønland. De sagkyndige medlemmer be- Juristen nr Side 236

5 høver ikke være bosiddende i Grønland, men skal være uafhængige af lokale byggebranche-interesser. Nævnet består af tre medlemmer formanden eller næstformanden samt to sagkyndige. For hver at de sagkyndige medlemmer er der to stedfortrædere. Sekretariatet er placeret under Naalakkersuisuts»Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik«. Klager skal indsendes skriftligt til sekretariatet, eventuelt som , senest 4 uger efter at udbyder har meddelt resultatet af udbudsforretningen. Fristen er ufravigelig. Klagenævnet behandler ikke sager, hvor entreprisesummen har været under kr. For at behandle sagen opkræves indbetaling af et gebyr på 1 % af entreprisesummen, dog højest kr. Det kan besluttes, at gebyret skal tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold, eller hvis sagen ikke er egnet til behandling ved nævnet. Enhver med en retlig interesse heri, Konkurrencetilsynet samt de organisationer og offentlige myndigheder, som Naalakkersuisut tillægger klageadgang, kan klage til nævnet. Der er endnu ikke udarbejdet en liste over de nævnte organisationer og offentlige myndigheder, men forarbejderne til bestemmelse omtaler arbejdsgiverforeninger, Foreningen af Tekniske Rådgivere, KANUKO- KA 16 og departementer under Grønlands Selvstyre, der beskæftiger sig med udbud og licitation 9.1. Sagens behandling ved nævnet Nævnet er en del af den offentlige forvaltning, men uafhængigt i sit virke af Naalakkersuisuts instruksbeføjelse, og omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder sagsbehandlingsloven. 17 Nævnets sagsbehandling er ikke omfattet af retsplejelovens regler. Efter at klagen er modtaget i sekretariatet, påses det om, klagen opfylder de formelle krav, herunder om klageren har underrettet udbyderen om klagen samtidig med indgivelsen af klagen. Der er ingen egentlige formkrav for underretningen, og den enkleste fremgangsmåde kan være blot at kopiorientere udbyderen med bilag ved fremsendelse af klagen til nævnet. Er der ikke sket underretning, vil klageren blive givet en frist til at berigtige dette og underrette udbyderen. Sker det ikke inden for fristen, vil klagen blive afvist. Klageren må så indlevere klagen igen med behørig underretning, hvis klagen ønskes fastholdt. Den nye klage skal modtages i sekretariatet inden for 4-ugers fristens udløb. Der er ligeledes ingen egentlige formkrav til klagen. En klage medfører ikke, at udbudsprocessen vil blive standset. Klageren kan dog anmode nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning, hvilket vil sige, at processen skal sættes i stå, eksempelvis ved at udbyderen pålægges ikke at underskrive kontrakten. Nævnet må antages kun i helt særlige tilfælde at følge en sådan anmodning. 16. Sammenslutningen af grønlandske kommuner. 17. Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, svarende til den danske forvaltningslov. Selve sagsforberedelsen foregår skriftligt. Nævnet er forpligtet til at få sagen oplyst og forestår sagsbehandlingen, når klagen er modtaget. Forberedelsen vil typisk være udveksling af skriftlige indlæg med relative korte svarfrister, idet målet for sagsforberedelsen er, at der skal være en afgørelse inden 3 måneder fra klagens modtagelse. Efter endt forberedelse, vil der foregå en mundtlig forhandling, der minder om en egentlig hovedforhandling i retten. Forløbet vil udmønte sig i nævnets skriftlige afgørelse, der meddeles parterne Klagenævnets retsmidler Umiddelbart fremgår det ikke af tilbudsloven, at klagenævnet i tilfælde af, at udbyderen har overtrådt loven helt eller delvist, har andre beføjelser end at idømme udbyderen en erstatning. Som en del af forvaltningen må det dog antages, at nævnet kan annullere ulovlige beslutninger eller pålægge ordregiveren at lovliggøre udbuddet. Heri ligger en mulighed for, at nævnet kan annullere alle ulovlige beslutninger og en udbudsprocedure, indtil der er indgået en kontrakt mellem udbyderen og tilbudsgiver. 18 Nævnet kan således annullere en tildelingsbeslutning, når loven er tilsidesat, idet tildelingsbeslutningen er en forvaltningsakt. Umiddelbart kan det ikke antages, at nævnet vil kunne annullere en indgået kontrakt, idet denne er baseret på en privatretlig aftale mellem udbyder og tilbudsgiver. Om tilsidesættelsen af tilbudsloven skal medføre, at kontrakten skal annulleres, må afgøres ved de almindelige domstole. Derimod kan nævnet tilkende klageren en erstatning. Før nævnet tager stilling til spørgsmålet om erstatning, kan nævnet adskille behandlingen af spørgsmålet om overtrædelsen af tilbudsloven og erstatningen for derved at give parterne mulighed for at indgå et forlig Påstandene for nævnet En klager skal både nedlægge en påstand om, at indklagede har tilsidesat tilbudsloven, og en påstand om den eventuelle følge heraf, herunder krav om erstatning. Nævnet er dog ikke bundet af parternes påstande eller anbringender i øvrigt og kan af egen drift udtale sig om andre overtrædelser i forbindelse med udbuddet, hvis det anses for nødvendigt Erstatning Tilbudsloven giver mulighed for, at der kan tilkendes erstatning til en klager, der helt eller delvist får medhold i sin klage, for tab, der er lidt som følge af en overtrædelse af loven eller regler udstedt i medfør heraf. Det er 18. Denne beføjelse skal også ses i lyset af, at nævnet har mulighed for at tillægge klagen opsættende virkning, herunder udsætte udbudsprocessen eller underskrift af kontrakt, indtil der er faldet afgørelse i sagen. 19. I bemærkningerne til lovens 28 hedder det: Klagenævnet for Udbud er dermed ikke bundet af de påstande og det materiale, der fremkommer fra klageren. Klagenævnet for Udbud kan selv tage spørgsmål op, der har betydning for den pågældende sag. Normalt vil det kunne anføres, at Klagenævnets selvstændige undersøgelser af sagen sker forud for den eventuelle mundtlige forhandling. Juristen nr Side 237

6 alene udbyderen, der kan tilpligtes at betale erstatning. Hverken loven eller forarbejderne til loven angiver ansvarsgrundlaget for udbudsforretningen. Bestemmelsen om erstatning er dog i det væsentligste en ordret gengivelse af 6 i den danske udbudsklagenævnslov. 20 Det må derfor antages, at en afgørelse om, at der i en given sag er grundlag for at tilkende en klager erstatning, skal træffes efter dansk og grønlandsk rets almindelige erstatningsregler (i forretningsforhold). Det samme gælder erstatningens beregning 21. Da ordregiveren har afgivet et gyldigt løfte om at tildele ordren på grundlag af nogle på forhånd fastsatte kriterier, må det ligeledes antages, at forholdet skal bedømmes ud fra reglerne om erstatning i kontraktforhold. Når tildelingskriteriet er»laveste pris«, er dette særligt tydeligt. En tilbudsgiver, der kan godtgøre, at netop denne ville kunne have fået opgaven, såfremt reglerne var overholdt, vil oftest ønske at få erstatning for den mistede indtjening den positive opfyldelsesinteresse. Dette kan dog være vanskeligt at få, når kriteriet er»økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Det vil alt andet lige være lettere at godtgøre, at man, hvis ens tilbud var konditionsmæssigt, ville have fået kontrakten, når tildelingskriteriet er»laveste pris«end hvis tildelingskriteriet er»økonomisk mest fordelagtige tilbud«, idet der i sidstnævnte situation er overladt udbyderen et vist skøn i vurderingen af de afleverede tilbud. Derfor må det forventes, at klagenævnet vil være tilbageholdende med at tilkende erstatning for den positive opfyldelsesinteresse, når tildelingskriteriet er»økonomisk mest fordelagtige tilbud«. 22 En tilsidesættelse af reglerne i tilbudsloven kan også medføre, at udbyderen tilpligtes at betale erstatning for den negative kontraktinteresse 23 til klageren. Det væsentligste område for tilkendelse af negativ kontraktinteresse er de tilfælde, hvor udbudet helt annulleres, fordi klagerens (og de andre tilbudsgiveres) bestræbelser dermed ikke har været til nogen nytte. 24 Det vil være sværere at få tilkendt negativ kontraktinteresse i de tilfælde, hvor der ikke sker annullation, idet tilbudsgiveren skal godtgøre, at denne ikke ville have afgivet tilbud, hvis tilbudsgiveren på forhånd havde kendt udbyderens overtrædelser Sagsomkostninger Det følger af lovens 31, at nævnet kan pålægge en udbyder at godtgøre klagerens sagsomkostninger forbundet med klagesagen, hvis denne får helt eller delvist medhold i sin klage. Nævnets omkostningsafgørelse vil være en samlet vurdering af sagens omfang, de økonomiske interesser, der er involveret, og under hensyn til, om klager har været repræsenteret af en advokat Indbringelse for domstolene Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, hvorfor en afgørelse skal indbringes for domstolene. Dette skal ske, senest 8 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen anlægges ved kredsretten i Nuuk. Ved indbringelsen for kredsretten kan sagen begæres henvist til Retten i Grønland som 1. instans, jf. den grønlandske retsplejelovs 56. Herved opstår der en inhabilitetsproblemstilling, idet dommeren ved Retten i Grønland kan være formand for nævnet. Sagens behandling ved Retten i Grønland vil i dette tilfælde blive forestået af en sættedommer fra Danmark. Anlægges sagen ikke inden for fristen, vil nævnets afgørelse være endelig. I modsætning til den danske lov om Klagenævnet for Udbud, er der ikke i tilbudsloven udtrykkeligt taget stilling, om nævnets afvisning af en sag, kan indbringes for domstolene 10. Konklusion Ved ikrafttræden af Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og nedsættelsen af et klagenævn for udbud har Grønland fået en regulering af offentlige udbud, der på væsentlige områder minder om den danske bygge og anlægstilbudslov og lov om Klagenævnet for Udbud. Visse af bestemmelserne er gengivelser af de tilsvarende danske bestemmelser, ligesom grundprincipper fra lignende udbudslovgivning kan genfindes i tilbudsloven. Udfordringen ved gennemførelsen af loven og dens intentioner bliver at omsætte den til den grønlandske kontekst, hvor der til tider er begrænsede muligheder for konkurrence. Tilbudsloven, bemærkninger hertil, omtale af klagenævnet og andet materiale om udbud kan findes på 20. Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud. 21. Se de almindelige bemærkninger til lovforslagets (lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud) pkt. 4, som optrykt i Folketingstidende A , s Dette ses også fra praksis i Danmark, ligesom det er forudsat i forarbejderne til lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud, se de almindelige bemærkninger til lovforslagets (lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud) pkt. 4, som optrykt i Folketingstidende A , s Tilbudsgiveren skal have erstattet sine udgifter i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. 24. Andre tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, end klageren må efterfølgende ligeledes kunne få erstattet deres udgifter fra udbyderen. Juristen nr Side 238

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2014 I henhold til 27, stk. 6, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed.

1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. 1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. 2. Ved licitation forstås

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere