1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed."

Transkript

1 Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. 1. Denne Landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge - og anlægsvirksomhed. 2. Ved licitation forstås i denne Landstingslov, at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag, at give skriftlige og bindende bud. Ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller på lignende måde til en ubestemt kreds. Ved indbudt ( ikke offentlig ) licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem bud ønskes. 3. Ved enhver licitation indgives budene i en lukket kuvert, der åbnes på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være tilstede ved åbningen af budene og til at blive bekendt med budsummene og eventuelle forbehold. Stk. 2. Udbyderen er ved offentlig og indbudt licitation berettiget til at vælge mellem samtlige indkomne itlbud og til at forkaste dem alle. Stk. 3. Ved en licitation må et bud, som er højere end et andet ved licitationen afgivet bud, ikke nedsættes. 4. Ved tilbudsgivning er det forbudt 1. at gennemføre forudgåede regulering af bud 2. at fastsætte betingelser for åbning af bud, og 3. at foretage udskydning af bud Stk. 2. Aftaler og vedtagelser om pligt til forudgående anmeldelse af licitationsbud til de bydenes organisationer, eller om pligt for bydende til at forhandle eller på anden måde samarbejde inden tilbudsgivningen, er forbudt. Stk. 3. Forud for licitationen må bydende kun afholde møder vedrørende licitationen til drøftelse af udbudsgrundlaget. Udbyderen skal opfordres til at komme tilstede og såvel organiserede som uorganiserede bydende har på lige vilkår adgang til mødet. 5. Ved underhåndsbud rettes opfordringen til at byde direkte og maksimalt til to bydende, fra hvem bud ønskes. Stk. 2. Det er ikke tilladt at modtage underhåndsbud, såfremt der tidligere på samme arbejde eller leverance er modtaget licitationsbud eller mere end et underhåndsbud, og der ikke er forløbet enten mindst 3 måneder fra fra licitationsdagen, henholdsvis efter modtagelsen af det seneste underhåndsbud, eller 6 uger efter annulleringen af licitationen eller de modtagne underhåndsbuddene. Stk. 3. Licitationen over et arbejde eller en leverance, over hvilke der tidligere er afholdt licitation eller modtaget underhåndsbud, må først afholdes, når den tidligere licitation eller de modtagne underhåndsbud er annulleret. Stk. 4. Annullering af en licitation skal ske ved skriftlig tilkendegivelse fra udbyderen til hver af de bydende. 6. Landsstyret kan fastsætte regler om udbud og administration af bygge - og anlægsopgaver, hvortil Grønlands Hjemmestyre yder tilskud, refusion, lån eller garantier. Stk. 2. I foreskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om, af tilskud, refusioner, eller garantier bortfalder helt eller delvist, hvis bestemmelserne i foreskrifterne ikke overholdes. 7. Bøde idømmes den, der overtræder 3, Stk. 1., 1. Punktum, Stk. 2. og Stk. 3, og 4 og 5, Stk Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende kan der pålægges selkabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eler et kommunalt fællesskab, jf. 57 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges Grønlands Hjemmestyre, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar. 8. Denne lov træder ikraft den 1.maj Forsvarsområdet Pituffik er undtaget fra bestemmelserne i denne lov. Grønlands Hjemmestyre, den 6. April Lars Emil Johansen / Kuupik Kleist

2 Vejledning om Landstingslov nr. 3 af den 6. April 1992 om licitation m.v. Almindelige bemærkninger. Loven omfatter kun licitationer indenfor bygge - og anlægsvirksomhed. Loven omfatter kun ( entreprenør - ) arbejder og - leverancer, og ikke udbud og projekterings - og rådgivningsarbejder, f.eks. arkitekt konkurencer. Loven forventes fulgt op af bekendtgørelser, der fastlægger nærmere regler for de offentlige bygherres gennemførelse af opgaver. Ved licitation forstås det forhold, at flere anmodes om at give tilbud på erlæggelse af den samme ydelse. Den, der foranstalter licitation ( udbyderen ), har normalt til hensigt at acceptere det laveste tilbud og forkaste de øvrige. Særlig for licitationslovens område, nemlig bygge - og anlægsvirksomhed, findes i 2, Stk. 1, en definition af, hvad der inden for lovens område fortås ved licitation. Inden for bygge - og anlægsvirksomhed er modsætningen til licitations tilbud de såkaldte underhåndsbud, der er betegnelsen for tilbudsgivning, der sker på anden måde end licitation. Loven gælder således for andet end licitationer, nemlig for al tilbudsgivning inden for bygge - og anlægsvirksomhed herunder også underhåndstilbud. Licitationsregler bygger på, at der ved tilbudsudregningen fremkommer sammenlignlige priser, således at valget mellem flere tilbudsgivere kan foretages udelukkende på grundlag af disse priser. Denne forudsætning gælder dog ikke ved udbud på byggeprogram ( totalentreprise ) hvor de indkomne priser ikke er sammenlignlige, idet udbyderen nødvendigvis må foretage en sammenligning af de forskellige projekters kvalitet og omfang. Licitationsloven gælder uanset, hvem der udbyder, og uanset hvem der er tilbudsgiver. Loven gælder altså ikke alene for de tilfælde, hvor en bygherre udbyder entrepenørarbejder, men også for de tilfælde, hvor en entrepenør indhenter tilbud fra underentrepenører. Licitationslovens regler virker både konkurencefremmende og konkurenceregulerende. De konkurence fremmende elementer er navnlig de regler der forbyder forhåndsregulering af tilbud, åbningsforbehold og udskydelse af bud, samt aftaler og vedtagelser om anmeldelses - og samarbejdspligt. Endvidere indskrænker lovens regler mulighederne for at afholde forhåndsmøder. De konkurenceregulerende elementer er regler om beskyttelse af tilbud, der navnlig skal forhindre den såkaldte " sjakren " ved fastsættelse af priser for adgangen til at modtage underhåndstilbud, såfremt der tidligere er modtaget licitationstilbud eller mere end et underhåndstilbud. I loven er der videre regler om beskyttelse af de tilbudsgivende. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Til 1. I spørgsmålet om leverancer kan loven kun anvendes, når der er tale om indhentning af tilbud på ydelser i tilknytning til bygge - og anlægsvirksomhed. Det afgørende synspunkt bygger på begrebet om fast ejendoms bestanddele.fast ejendom er navnlig bygninger og bygningsdele samt tekniske anlæg i forbindelse med bygning eller grund, for så vidt de naturligt eller sædvanligt findes i forbindelse med ejendomme af den pågældende art. Loven gælder for leverancer af løsøregenstande, der skal indføjes som en bestanddel af en fast ejendom i forbindelse med et bygge - og anlægsarbejde. Det må præsiceres, at man ikke kan basere grænsedragningen på de forskellige kategorier af leverancer. Afgørende for, om loven gælder for leverancer af f.eks køleskabe, vaskemaskiner, køkkenelementer o.s.v., er formålet med tilbudsindhentningen. En bygherres eller entrepenørs indkøb af vaskemaskiner til anbringelse i en bygning er omfattet af loven, men en detailhandlers indkøb af vaskemaskiner er ikke omfattet. En entrepenørvirksomheds indkøb af materialer uden forbindelse med en konkret byggesag er efter det foranstående ikke omfattet af loven. Indkøb af materiel - kraner, gravemaskener, skurvogne o.s.v. - er ikke omfattet af loven. I forbindelse med totalentrepriser, stilles der i loven ikke særlige krav om udbudmaterialets udførlighed og kvalitet. Det erderfor tænkeligt, at et udbudsmateriale på forskellige punkter overlader de tilbudsgivende til de tilbudsgivende at tage stilling til forskellige valgmuligheder med hensyn til udførelsesmåde m.v. Noget sådant kan enten bero på at udbudsmaterialet er utilstrækkeligt, eller på, at udbyderen i bestemte henseender ønsker at stille de tilbudsgivende frit, således at disse hver for sig kan vælge den metode, der passer dem bedst. Tilstedeværelsen af sådanne valgmuligheder påvirker ikke anvendelse af lovens regler, og der konkureres fortsat udelukkende på prisen. Selvom der i konkrete tilfælde kan opstå grænsedragningsproblemer, er det principielt noget helt andet at udbyde et arbejde på grundlag af et byggeprogram og ikke på grudlag af et projekt. Ved et byggeprogram forstås en angivelse af udbyderens funktionskrav, og tilbudsregning på grundlag af et sådant byggeprogram forudsætter derfor, at de tilbudsgivende selv udfører en projektering. En kontrahering, hvorefter den tilbudsgivende påtager sig både projekteringen og udførelsen, betegnes sædvanligvis totalentreprise. Lovens regler bygger på, at der ved tilbudsudregningen fremkommer sammenlignlige priser, således at

3 valget mellem flere tilbudsgivere kan foretages udelukkende på grundlag af disse priser. Denne forudsætning holder imidlertid ikke stik ved udbud på byggeprogram, hvor de indkomne priser ikke er sammenlignlige, idet udbyderen nødvendigvis må foretage en sammenligning af de forskellige projekters kvalitet og omfang. Lovens regler nævnt i 3, 4, Stk. 2 og 3, og 5 er derfor ikke anvendelige for udbud på byggeprogrammer ( totalentrepriser ). Til 2. Lovens defination af licitation er ikke nødvendigvis identisk med definitionen på en licitation udenfor lovens område. Der foreligger kun en licitation indenfor licitationslovens område, såfremt følgende 4 betingelser er opfyldt : 1. Der skal være rettet opfordring til mere end en tilbudsgiver om at afgive licitationsbud inden for en bestemt frist. 2. Tilbudene skal afgives på samme udbudsgrundlag. 3. Tilbuddene skal være skriftlige og bindende for afgiveren. 4. Det skal ved opfordringen til at afgive bud tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Efter bestemmelsen er det afgørende, om flere ( d.v.s. mere end en ) er blevet opfordret til at byde, hvorimod det ikke spiller nogen rolle, hvor mange tilbud der faktisk afgives. Licitationsreglerne skal altså anvendes, selvom der kun indkommer et tilbud, såfremt flere er blevet opfordret til at afgive licitationstilbud. Der gælder ingen formkrav for opfordringen. Til en offentlig licitation er det dog en betingelse, at en ubestemt kreds er blevet opfordret til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller på lignende måde. Ved indbudt licitation fremsættes opfordringen ved brev. Her kan en udbyder forespørge de entrepenørfirmaer, som han påtænker at opfordre til at afgive tilbud, om de er interesserede i at modtage en sådan opfordring. Formålet med en sådan en forespørgsel er navnlig at at opnå en hvis sikkerhed for, at der vil indkomme et rimeligt antal tilbud. Afgrænsningen af, hvorvidt der er tale om en licitation eller om en anden form for tilbudsgivning ( underhåndsbud ), har bestemte retsvirkninger. Sådan gælder lovens 3, 4, Stk. 2 og Stk. 3, kun for licitationer ikke for underhåndsbud, men reglerne er forskellige. Kun 4, Stk. 1. Indeholder regler, der gælder med samme indhold såvel licitationer som for underhåndsbud. Licitationsloven indeholder ikke regler om, hvad udbudsgrundlaget skal bestå af. I forbindelse med en licitation er det kun afgørende, at samtlige tilbudsgivende, der skal konkurrere mad hinanden, har fået tilstillet nøjagtig det samme materiale som grundlag for tilbudsudregningen. I tilfælde, hvor bygherren ønsker indgivet tilbudspriser, f.eks. på forskellige udførelsesmåder skal dette fremgå af udbudsgrundlaget. Til 3. Det er efter bestemmelsen ikke afgørende, om tilbudene afgives samtidig, men efter 3, Stk. 1, skal tilbudene åbnes på samme tidspunkt. Den tilbudsgivende har selv risikoen for, at tilbuddet rettidigt kommer udbyderen i hænde. Det seneste tidspunkt, hvor tilbud kan modtages, er det tidspunkt, hvor tilbudene skal åbnes. Tilbudene bliver bindende for afgiveren, så snart det første tilbud er åbnet af udbyderen. De tilbudsgivende kan således frit trække tilbudene tilbage inden det første tilbud er åbnet. 3. Stk. 1, Sikrer dels, at de tilbudsgivende stilles lige ved at foreskrive, at tilbudene skal indgives i lukket kuvert, og at tilbudene skal åbnes på samme tidspunkt. Endvidere giver 3, Stk. 1., de tilbudsgivende en mulighed for kontrol med, at konkurencereglerne overholdes, idet de er berettigede til at overvære åbningen af budene, ligsom budsummerne og eventuelle forbehold skal bekendtgøres for de tilbudsgivende. Af 3 Stk. 2. Fremgår, at udbyderen har ret til at forkaste alle tilbudene i forbindelse med både offentlig og indbudt licitation. Opmærksomheden skal henledes på, det er selve licitationslovens ånd, at billigste tilbud ved en licitation anvendes. Ved særlige tilfælde, eksempelvis når den bydende formenes at være ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig måde, i rette tid eller ikke er i stand til at erlægge en sikkerhedsstillelse i forbindelse med en kontrahering ( at udføre arbejdet eller leverancen kontraktmæssigt ), giver loven udbyderen mulighed for at vælge en anden tilbudsgiver end den billigste. På baggrund af de helt specielle grønlandske forhold giver loven denne valgmulighed både ved offentlig og indbudt licitation. Udbyderen kan vælge mellem de tilbud, der er afgivet i henhold til udbudsmaterialets vilkår og eventuelle alternative tilbud, d.v.s. tilbud, som på væsenlige, nærmere afgivne punkter afviger fra udbudsmaterialet. Dette gælder også i tilfælde, hvor udbyderen ikke på forhånd har erklæret, at han forbeholder sig at kunne acceptere eventuelle alternative tilbud. Det er en følge af udbydernes valgfrihed med hensyn til at acceptere tilbud, der er indkommet ved offentlig eller indbudt licitation, at udbyderen også kan vælge mellem de tilbud, der er afgivet i henhold til udbudsmaterialets vilkår og alternative tilbud. Med hensyn til den licitationsmæssige vurdering af tilbudene fastslås den selvfølgelige regel, at ved bedømmelsen af licitationsbudene kommer kun den samlede tilbudssum i betragtning. 3 Stk. 3 indeholder kun en regel om, hvor kun det laveste licitationstilbud må nedsættes efter en licitation.

4 Når 3, Stk. 3, forbyder nedsættelse af et bud, som er højere end et andet ved licitationen afgivet bud, er det først og fremmest for at forhindre, at rækkefølgen mellem budene ændres ved efterfølgende forhandlinger. Forbuddet gælder dog også nedsættelse af de ikke-laveste tilbud, selvom rækkefølgen mellem budene ikke bliver ændret. Selvom der i bestemmelsen står, at der ikke må ske nedsættelse "ved en licitation", gælder den også nedsættelse, der sker, efter at licitationen er afsluttet. Nedsættelses forbuddet kan ikke omgås ved, i stedet for at aftale en nedsættelse af et tilbud, at anmode den pågældende tilbudsgiver om at afgive et nyt, lavere bud. Noget sådant kan først lade sig gøre 6 uger efter annulleringen af licitationen og først efter 3 måneder, såfremt licitationen ikke annulleres, jf. 5. Modsætningsvis følger det af 3, Stk. 3, ar der ikke er noget ivejen for, at udbyderen og laveste tilbudsgiver efter licitationen forhandler om nedsættelse af laveste bud. Bestemmelsens formål er endvidere, at der ikke blot forbyder nedsættelse af tilbudssummer, men også frafald af forbehold, som medfører, at der i realiteten bliver tale om en prisreduktion, eller som gør et ikke konditionsmæssigt tilbud konditionsmæssigt. At et tilbud er konditionsmæssig betyder, at tilbudet er afgivet i overensstemmelse med ubudsgrundlaget. Modsat betyder "ukondtionsmæssig" tilbud, at tilbudet er afgivet i uoverensstemmelse med ubudsgrundlaget, således dette har væsenlig betydning for sammenligningen med de øvrige tilbud. Der er ikke andet end navnet til forskel på ukonditionsmæssige tilbud ( tilbud med forbehold ) og alternative tilbud. Udbyderen må derfor frit acceptere ukonditionsmæssige tilbud, da han kan acceptere alternative tilbud. Lovens 2 forudsætter, at tilbudet afgives på samme ubudsgrundlag og derfor umiddelbart kan sammenlignes. På den anden side giver loven ingen hindring for, at man ved sammenligningen af tilbud tager forbehold, såfremt den økonomiske betydning af et forbehold kan anslås og beløbet tilægget tilbudet. Såvel økonomisk som tekniske forbehold kan som regel prissættes. Det betyder derfor, at tilbud med forbehold ikke er konditionsmæssige, såfremt forbeholdet kan ansættes til et pengebeløb. I modsat fald ville lovens 3, Stk. 2., enten føre til, at tilbud med forbehold skal forkastes, eller føre til, at sammenligning skal ske uden hensyn til forbehold. Begge muligheder er for en praktisk betragtning uacceptable. Til 4. 4, Stk. 1., forbyder forhåndsaftaler og vedtagelser vedrørende den konkrete tilbudsudregning ( forhåndsregulering ). 4, Stk. 2., forbyder aftaler og vedtagelser om anmeldelses - og samarbejdspligt. 4, Stk. 3., fastsætter regler for, hvornår forhåndsmøder mellem de tilbudsgivende må afholdes, og hvad der må drøftes på disse møder. Til 5. 5, Stk. 2 og Stk. 3 kan skematisk gengives således : Nr Situation afholdt licitation, der er annulleret Underhåndsbud Underhåndsbud kan modtages efter 6 ugers forløb annulleringen Licitation Ny licitation kan afholdes straks. afholdt licitation, der ikke er annulleret Underhåndsbud kan indhentes efter 3 måneders forløb licitationsdagen Ny licitation kan ikke afholdes. indhentet to underhåndsbud, der begge er annullerede Yderligere underhåndsbud kan indhentes efter 6 ugers forløb annulleringen af de første bud Licitation kan afholdes straks. indhentet to underhåndsbud, der ikke er annullerede Yderligere underhåndsbud kan indhentes efter 3 måneders forløb modtagelsen af det seneste bud Licitation kan ikke afholdes Det fremgår heraf, at der er fri adgang til at indhente et eller to underhåndsbud.endvidere er der fri adgang til at afholde nye licitationer under forudsætning af, at samtlige tidligere indkomne bud, det være sig ved licitation eller underhåndsbud, er annullerede. 5. Stk. 4, indeholder en formregel med hensyn til annullering af licitationsbud. 5 har til formål ved opstilling af beskyttelsesfrister at forhindre " sjakren " med tilbud. Hermed menes en fremgangsmåde, hvorefter en udbyder søger at presse nye tilbudsgivere ved henvisning til de tilbud, der tidligere er indhentet.

5 Beskyttelsesreglerne gælder kun i de tilfælde, hvor der indhentes nye tilbud på udførelse af samme arbejde. Det må i denne forbindelse påpeges, at der ikke gælder noget forbud mod " sjakren" ved underhåndsbud ( bortset fra beskyttelsesfristenefter 5, Stk.1. ). 5. Stk. 4., indeholder ingen frist mht., hvornår annullering skal ske. Der gælder ikke noget formkrav mht. annullering af underhåndsbud. Til 6. 6 giver Grønlands Hjemmestryre hjemmel til at kunne fastsætte regler om udbud og administration af bygge - og anlægsopgaver, hvortil Grønlands hjemmestyre eller en grønlandsk kommune yder tilskud, refusion, lån eller garantier. Hjemmestyre ejede virksomheder, såsom Royal Greenland og KNI, vil således kun blive omfattet af de 6 nævnte eventuelle regelmenter, såfremt anlægsinvesteringerne fremgår af finansloven. Disse er typisk samfundspålagte opgaver. Målsætningen for at fastsætte disse regler kunne være : (typisk i bekendtgørelsesform) at præsisere og ændre forretningsgange m.v., således at der kan udføres flere bygge - og anlægsarbejder af virksomheder, der har grønlandsk næringsbrev og som beskæftiger grønlandsk arbejdskraft, - og derved tillige fremme uddannelse af arbejdskraft - at fastsætte regler for/mellem de offentlige bygherrer og entrepenører/mestre - at sikre en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den enkelte bygge og anlægsopgave - at fastholde et samfundsmæssigt acceptabelt prisniveau ved offentlige byggerier Regelsættets indhold kunne bl.a. være : - Generelle kontrakt vilkår, der er udarbejdet på grundlag af en lang årrækkes erfaringer om,hvad der er hensigtsmæssige vilkår for parterne i byggeriet. - Licitationsformer, hvor offentlig licitation prioriteres i forhold til indbudt licitation, underhåndsbud og regningsarbejde - Krav om inddragelse af forundersøgelsesviden. 6 Stk. 2 giver Landsstyret mulighed for at fastsætte regler om, at tilskud, refusioner, lån eller garantier kan bortfalde, hvis bestemmelser i forskrifterne ikke overholdes.

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave

Erik H0rlyck. Tilbudsloven. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer. 2. udgave Erik H0rlyck Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlasgssektoren med kommentarer 2. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2006 Forord 9 Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Af Bent Madsen 23. november 1999 RESUMÉ

Af Bent Madsen 23. november 1999 RESUMÉ i:\november 99\licitationsloven-bm.doc Af Bent Madsen 23. november 1999 RESUMÉ LICITATIONSLOVEN Regeringen har i sit lovkatalog i forbindelse med åbningstalen i Folketinget bl.a. nævnt en afskaffelse af

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 7 Salgsmateriale for 32 villagrunde ved Langfreddal i Sabro TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Vedlagt

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Grundsalg og Alment Byggeri Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 Salgsmateriale for 8 villagrunde ved Løgten Østervej i Skødstrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for 4. etape,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Håndværksrådet tilbudsguide. Januar 2010

Håndværksrådet tilbudsguide. Januar 2010 } Håndværksrådet tilbudsguide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Afgrænsning...3 2. Forstå udbudstypen...4 3. Udbudsmaterialet...7 4. Skriv tilbuddet...9 6. Forhandling...12 7. Bygherrens valg af tilbud...14 8. Kontraktsindgåelse...14

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

OBS: Grundsalg er flyttet til Kalkværksvej 10, Aarhus C

OBS: Grundsalg er flyttet til Kalkværksvej 10, Aarhus C Grundsalg Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Til interesserede Side 1 af 6 TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Salgsmateriale for villagrunden Laskedalen 82, 8220 Brabrand Vedlagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Annonceringsbetingelser

Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg. Annonceringsbetingelser Annoncering af kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2.

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje

Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje. Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 14. september 2006 EM 2006/43 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx 2006 om fiskerifinansieringspulje Kapitel 1 Oprettelse af fiskerifinansieringspulje 1. Landstingslovens formål er, at yde tilskud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand

Til interesserede. Den 31. marts 2012. Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Til interesserede Den 31. marts 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Salgsmateriale for 7 sommerhuse ved Bønnerup strand Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for sommerhusene ved

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere