Formandsberetning ved Ripensersamfundets Generalforsamling i Ribe 25.februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning ved Ripensersamfundets Generalforsamling i Ribe 25.februar 2012"

Transkript

1 Bilag 1. Formandsberetning ved Ripensersamfundets Generalforsamling i Ribe 25.februar 2012 I 2011 år stod foreningen atter bag den årlige jubilarreception i skolens smukke og rummelige sal, hvor der var god plads til de mange deltagere. Den første jubilarreception fandt sted i 1977 og man kan derfor godt tillade sig at sige at det er en god, livskraftig tradition, som skolen værdsætter højt. I bladets novembernummer bragte vi en billedkavalkade fra receptionen og de efterfølgende sammenkomster for første gang i farver. Formanden havde ved translokationen, traditionen tro, mulighed for at bringe en hilsen til årets studenter (108 studenter og 47 hfstudenter) og at uddele foreningens dimittendlegat på 5000 kr. Formanden har desuden deltaget i uddelingen af Ripensersamfundets Jubilæumslegat, som administreres af skolen og har varetaget formandskabet for legatudvalget i uddelingen af Niels Peder Lauridsen og hustrus legat. Afkastet af grundkapitalen har i en senere år ikke været stort, men ansøgerkredsen har i samme periode været mindre, så vi har været stand til fortsat at uddele pæne portioner. Ripenserbladet har igennem de sidste 96 år været et væsentligt bindeled mellem Ripensersamfundets medlemmer og har igennem årene haft den samme forside tegnet af den unge arkitekt Harald Peters. I forbindelse med 100 års jubilæet har bestyrelsen besluttet sig for at ændre bladets udseende samtidig med overgangen til farvetryk. Bladets hoved vil blive ændret dels i den typografiske udformning med hvid skrift på rød baggrund, dels vil kun en af de tre skitser blive bevaret (Katedralskolens indgang). Forsiden af jubilæumsskriftet giver indtrykket af skrift og farve og logo. Det nye logo vil blive anvendt på brevpapir og andet kommunikations materiale. Medlemmerne har sikkert bemærket at vi i samme anledning har ændret stavemåden af foreningens og bladets navn, således at Ripensersamfundet og Ripenserbladet nu skrives i et ord uden bindestreg. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette er mere sprogligt korrekt, endskønt det bryder med traditionerne, og at det er mere tiltalende typografisk set. Efter vort bedste skøn og juridisk bedømmelse griber denne ændring ikke ind i vedtægterne eller kræver behandling på generalforsamlingen. Efter 100 års beståen mener vi ikke at bestyrelsen kan klandres for ustandselige fornyelser.bladet er foreningens største udgiftspost. Dette har medført at bestyrelsen besluttede at indhente tilbud og derefter at skifte trykkeri og anvender nu Grafisk Produktion i 1

2 Ribe. Bestyrelsen er særdeles tilfreds med trykkvaliteten af bladet fra det nye trykkeri og håber, at medlemmerne deler denne tilfredshed, som kan viderebringes til vor redaktør Henrik Præstholm, som udover det redaktionelle har overvåget omstillingsprocessen i samarbejde med det nye trykkeri. Som led i besparelserne er der truffet beslutning om at lade juninummeret udgå. I det kommende år vil der udkomme et jubilarservice nummer i april og et nummer til efteråret med referater og billeder fra jubilarreceptionen. Jubilæumsskriftet gør det ud for januarnummeret. Som erstatning for det udgående nummer af bladet og som supplement i øvrigt til kommunikationen med medlemmerne udsendes et nyhedsbrev på til medlemmerne som et supplement til foreningens hjemmeside. Der er 2011 udsendt to nyhedsbreve og i 2012 et nyhedsbrev, bestyrelsen modtager gerne løbende kommentarer og forslag til opsætning og indhold. Med hensyn til foreningens hjemmeside ripensersamfundet.dk, har denne gennemgået en fuldstændig omlægning i henseende til design, indhold og brugervenlighed. Det har været nødvendigt at indhente professionel assistance, der har været visse problemer undervejs, men hjemmesiden har nu nået sin endelige udformning. Dette ville næppe være tilfældet uden en meget stor indsats fra vort bestyrelsesmedlem, webmaster og designer Søren Frederik Bregenov. Foreløbige opgørelser tyder på at den nye hjemmeside tiltrækker et voksende antal besøgende, foreløbig omkring 70 om dagen, altså væsentlig flere end de 40 besøg, som vi tidligere har registreret. Vi håber at det ikke blot afspejler nyhedens interesse. Også nyhedsbrevene har bidraget hertil og I 2011 har der været godt besøg på hjemmesiden, hvilket er en fordobling af antal besøg siden 2007.Alt tyder således på at bestyrelsen har betrådt en farbar vej med sin beslutning om at udvide den elektroniske kommunikation. Ved 90års jubilæet blev der truffet beslutning om at hensætte kr. årligt til aktiviteter i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum. En mindre del af midlerne går til jubilæumsfesten 25.februar, men størstedelen er gået til produktion og distribuering af jubilæumsskriftet med titlen Ripensersamfundet i 100 år. Uden gavmild støtte fra Tuborg fondet, DONG Energy og ikke mindst fra Ejnar og Meta Thorsens Fond og fra anden side ville en udgivelse ikke være mulig. Foreningens næstformand, Povl Dons Christensen påtog sig det omfattende arbejde med redigering, et medansvar for den grafiske produktion og alt hvad en sådan udgivelse omfatter 2

3 herunder at tøjle bidragyderne. Medlemmerne vil forhåbentlig bakke mig op i min store anerkendelse af Povls indsats og ved selvsyn glæde sig over udgivelsens høje kvalitet. Der afholdes som annonceret en stor gallafest i Salen i dag 25.februar. Der er tilmeldt 166 deltagere. Det er første gang i mange år at Ripensersamfundet holder en fest af disse dimensioner ikke ulig de fester, som er beskrevet i vor histories tidlige år. Vi håber at festen vil leve op til foreningens formål ad selskabelig og anden vej at udvikle og bevare sammenholdet mellem tidligere elever i Ribe Katedralskole og ikke stilles i skyggen af tidligere store fester. Det særnummer af Ripenserbladet, som vi kalder Jubilarservice indeholder som bekendt navne og adresser på årets jubilarer. Det siger sig selv at der ligger et stort arbejde i indsamling af alle disse data. Ansvaret herfor ligger på bestyrelsens adresseforsker og sekretær Conny Rom Petersen. Adresseforskeren har to opgaver. Den ene opgave er at opspore nye adresser, når vi får blade og breve retur på grund af ukendt adresse. Erfaringen har dog vist at Post Danmark returnerer en del breve, hvor den angivne adresse er korrekt. Det skaber en del frustration og ekstraarbejde. Den anden opgave er opdateringen af adresser på årets jubilarer. Her yder kontaktpersonerne en betydelig hjælp og jeg vil benytte lejligheden til at viderebringe en stor tak til de 50 kontaktpersoner, som har bistået. I 2011 var der 1094 nulevende jubilarer, som havde mellem 0 og 10 års jubilæum. Heraf var 291 medlem af foreningen. Det giver en medlemsandel på 26,6 %. Jubilarerne fordelte sig på 61 klasser. I indeværende år er der 1035 jubilarer. Takket være vor velfungerende database har vi registreret at der er 6155 nulevende, tidligere elever fra Ribe Katedralskole, heraf er 1543 aktive medlemmer. Det giver en medlemsprocent på ca. 25. Uden Connys indsats har disse registreringer ikke været så fuldkomne som de fremtræder. I 2011 og indtil medio februar har vi modtaget underretning om følgende dødsfald blandt medlemmerne. Må jeg bede forsamlingen rejse sig under oplæsningen af deres navne: U.ÅR Ruth Karkov U.ÅR Oluf Skak Kristensen U.ÅR Gido Stürup R.26 Helge Dittmann 3

4 R.36 Svend Aage Boldt R.36 Jens A. Freudendahl R.36 Karen Harby (Jochumsen) R.36 Tage Nedergård S.39 Hartvig Genius Bundesen R.39 Gunnar M.A. Pedersen S.41 Karen Marie Andresen S.41 Inge Lissa Roest-Madsen (Frederiksen) S.41 Agnes M. Kock (Pedersen) R.41 Inga G. Schackt (Haltrup) R.41 Edith Thomassen (Olsen) R.41 Svend Anker Svendsen R.41 Poul Erik Tornel R.42 Egon Thorvald Brinke Lind S.43 Palle Stürup R.43 Aase M. Silberbauer (Christensen) R.43 Ruth Nordahl Hansen (Nordahl Christensen) S.45 Fritz Lerche-Thomsen S.45 Jens Peter H. Korsgaard R.45 Lorens Frederiksen R.46 Frans Thude R.46 Hans M. J. Thude R.46 Aase Øllgaard S.50 Niels Grue-Sørensen S.50 Karen Lorenzen (Jensen-Holm) S.51 Bent Manich S.51 Peter Thestrup Schmidt R.56 Hanne Lauridsen (Fog) S.59 Holger Kortsen R.61 Johan Johansen S.62 Lene Dall S.62 Jørn Erik Albert S.63 Annette Karkov Kristiansen (Karkov) S.64 Elin Post (Marthinsen) S.66 Karen Madsen (Nielsen) S.72 Mette Bladt Hansen S.74 Bodil Moltesen Ravn S.79 Mette M. Agerbæk ÆRET VÆRE DERES MINDE! 4

5 Enhver forenings bestyrelse bekymrer sig om medlemsantallet det gælder også denne forening. I forbindelse med udarbejdelse af jubilæumsskriftet er der foretaget en undersøgelse af andre tilsvarende elevforeninger, resultatet kan læses i bogen. Set i det perspektiv er Ripensersamfundets medlemstal blandt de højeste. I jubilæumsskriftet bringes også en statistik over medlemsprocent og medlemsantal gennem de seneste 75 år. Medlemsantallet kulminerede i 1997 med 2000 medlemmer. Fordelt på dimissionsår har medlemsandelen ligget nogenlunde konstant, dog klart lavere for de yngste 10 årgange. Det gælder således om at tiltrække og fastholde de yngre årgange. Det er bestyrelsens opfattelse at dette bedst sker ved en udbygning af den elektroniske kommunikation, og som jeg har omtalt sker dette allerede i vid udstrækning. Studenterne spredes vidt omkring til uddannelsesstederne og benytter sig allerede af de elektroniske medier som Facebook og Linkedin til at bevare kontakt med hinanden. Et stort antal Ripensersamfundsgrupper er her repræsenteret og der er grund til at holde opmærksomheden fast på dette område. Med bladet, nyhedsbrev, hjemmeside og de nævnte kontaktgrupper, mener vi at have gjort en del for at gøre kontakfladen til medlemmerne så stor som mulig. Det er i øvrigt interessant at bemærke en markant stabilitet i den geografiske fordeling af medlemmerne i de sidste 35år, hvor en fjerdedel af medlemmerne bor maksimalt 30 km fra Ribe. Her ved 100 års jubilæet er der god anledning til at gøre status. Foreningen er i rimelig god form, aktiviteterne værdsættes af medlemmerne og kommunikationen med dem er styrket. Så vidt - så godt. Et eftersyn bliver med tiden nødvendig og en slankekur kan måske komme på tale. Det vil jeg overlade til den kommende bestyrelse. Knud W. Kastrup 5

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle PROPANYT NR. 2 juni 2014 Landsmøde med vigtig debat Der sker meget i 2014 Den usynlige ægtefælle Nr. 2 juni 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

KFD årsberetning 2014

KFD årsberetning 2014 KFD årsberetning 2014 kære KFD ere Nærværende skriftlige beretning er bestyrelsens beretning for det forløbne år. Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning på KFD s generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling: Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere