Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Robert Larsen, som modtog valget. Robert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at der var 64 stemmeberettigede medlemmer tilstede, samt 6 fuldmagter. 2. Godkendelse af referat at sidste års generalforsamling afholdt d. 10. april Referat godkendt uden kommentarer 3. Bestyrelsens beretning Leif gennemgik bestyrelsens beretning. Generelt: Bestyrelsen har i årets løb afholdt 9 møder og der har ikke været nogen utidig afgang fra bestyrelsen. Vejvedligeholdelse renovering og reparationer: I forsommeren gennemgik vejudvalgets medlemmer Grundejerforeningens fortove og vejarealer og opmærkede de strækninger, vi ønskede at indhente priser på med udgangspunkt i den eksisterende registrant. Da der igen i år var mange sammenfaldne stikledninger, som af erfaring er bekostelige, blev disse arbejder en første prioritet, men med et fokus på at den næste etape kunne tilgå mere almindelige vedligeholdelsesopgaver, om økonomien tillod dette. Center for Park og Natur, Miljø og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, med hvem Grundejerforeningen har indgået kontrakt kom desværre på trods af adskillige rykkere aldrig på banen, hvorfor de den fik 14 dages varsel, som der ikke blev reageret på, hvorefter vi måtte entrere med anden entreprenør, og især fordi flere af stikledningssammenfaldene nu var blevet til påbudssager fra Københavns Kommune. Vi entrerede herefter på de akutte arbejder med den entreprenør, der var blevet nr. 2 ved licitationen i På vedligeholdelsen af de grønne arealer har vi på trods af adskillige klager i sommerens løb ikke fået udført i den tilfredsstillende kvalitet, hvorfor vi heller ikke her ønsker at fortsætte dette samarbejde. Vi har nu indhentet tilbud fra den aktuelle entreprenør fra licitationen og har fået nye priser på renholdelse og vedligeholdelses af fællesarealerne og enhedspriser på de sorte arbejder. Der har i år været utrolig mange kørselsskader på grund af den store byggeaktivitet. Vi har dog fået en del materiale ind fra hurtige og observante beboer og naboer, som vi er glade for, og følger op på. Vi har ventet på at byggerierne snart er færdige, og at vi så kan få udbedret de skader, da det ikke gav nogen mening at istandsætte før vi kunne være nogenlunde sikre på at reparationerne ikke ville blive ødelagt på ny, hvilket er sket et par gange. Der kan her også lige siges at det hul som ligger på krydset Danshøjvej/Gladbovej ikke hører ind under grundejerforeningen

2 Renholdelse af fortov og fællesarealer: Ordensudvalget gik første runde 2. juli og gav 35 påtaler og gik igen 13. august og vi kunne konstatere at der var blevet generelt bedre ryddet op. I den forbindelse vil jeg gerne minde om at der skal være et 50 cm. bredt ubevokset areal fra gangfliserne ind på egen matrikel, dette gælder især græs da græsset har den kedelige virkning at det vokser ind under fliserne og hæver dem, så de ikke ligger i plan, hvorved der er fare for at falde over dem. Vi har også bemærket at der er etableret ikke-forskriftsmæssige udkørsler og bedt grundejerne til disse om at rette dem så de opfylder reglerne. Frasalg af arealer: Bestyrelsen har udarbejdet forslag til salg/lejekontrakter af grunde på Langagervej. Der er p.t. solgt Langagervej 47 og 49 og vi forventer at 45 også bliver solgt inden for kort tid. I løbet af december fik vi en forespørgsel om frasalg af Hundetoiletpladsen, hvilket vi i bestyrelsen afslog med at vi gerne ville beholde det grønne islæt, som kendetegner vores forening. Afslutning: Jeg vil sige en tak til de beboer, som engagere sig i legepladsgruppen for det arbejde de har gjort i årets løb, herunder især en tak for at de så hurtigt fik savet de store faldne træer efter stormen ned, så de ikke mere var til fare. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i løbet af året. Bemærkninger til beretningen fra de fremmødte medlemmer: Spørgsmål vedr. køreskader / vejskader på Danshøjvej: Pga. den store byggeaktivitet omkring hjørnet Danshøjvej / Højbovej er der en del skader på veje og fortove her. Hvem søger for at disse bliver udbedret til mindst gene for Grundejerforeningen? Bestyrelsen er opmærksom på disse skader og er i dialog med både bygherrer og entreprenører om både omfang og ansvar for de enkelte skader. Når byggerierne er færdige udføres reparation de pågældende steder og udgifterne herfor pådrages de ansvarlige skadesvoldere. I den forbindelse er det vigtigt at vi som grundejere i foreningen er opmærksomme på skader og hvem der er ansvarlige for den enkelte skade og får dokumenteret dette. Gerne med navn og nummerplade på vognmænd / lastbiler / maskiner der ødelægger vej og fortove. Materialet bedes sendt til Bestyrelsen. Pt. er det Leif og Thomas der samler materiale og tager dialogen med div. vognmænd mm Spørgsmål vedr. frasalg/leje på Langagervej: Hvad er det egentligt der skal sælges / udlejes på Langagervej 45, 47,49 og 51? Er det det grønne areal? Hvordan er salgspris / lejepris beregnet? Nej, det er ikke det grønne areal kaldet Flagpladsen. Det er arealer der ligger i umiddelbar forlængelse af de enkelte grunde ud mod Langagervej, som har været lejet ud til grundejerne i mange år. Lejekontrakterne blev opsagt i 2004 mhp. på salg eller fornyet leje til mere markedssvarende priser.

3 Salgspriser er udregnet efter samme princip som salgene på Skyggelundvej sidste år med en salgspris på 142 kr. pr. m2. eksklusiv omkostninger. Ny lejepris er fastsat efter konsultation med 2 erhvervsejendomsmæglere mm. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om salg af tre af arealerne. Kommentarer vedr. frasalg af andre arealer f.eks. Hundepladsen eller legeplads Et par medlemmer tilkendegav at frasalg af et areal vil give penge i kassen og mindske behovet for vedligeholdelse af grønne arealer. Flere medlemmer tilkendegav at de værdsætter de grønne områder i foreningen og ikke ønsker frasalg heraf. Bestyrelsens holdning er at vi skal værne om de grønne områder i foreningen og vi har derfor pt. ikke planer om frasalg. Et evt. frasalg skal tillige godkendes af Københavns Kommune. Spørgsmål vedr. snerydning på første del af Danshøjvej: Hvem har ansvaret for snerydningen på første del af Danshøjvej? I forbindelsen med de senere års større snefald oplevede Danshøjvej at der ikke blev tømt skraldespande mm i en periode, da skraldebilere ikke kunne komme ind i området pga. sne mm? Denne del af Danshøjvej er ikke med i Grundejerforeningen. Så vidt vides er det Københavns Kommune der har ansvaret for snerydningen mm. Generelt vedr. snerydning har tidligere generalforsamlinger fravalgt fællesordninger grundet økonomi. Det er derfor den enkeltes grundejers ansvar at rydde fortov og vej og der opfordres til at man hjælper hinanden hermed. Spørgsmål / kommentarer vedr. fartbegrænsninger, skiltning og parkeringsregler: Det opleves at der køres uforholdsmæssigt hurtigt i området og der efterspørges trafikregulerende tiltag der kan mindske dette i form af skiltning, bump mm Det opleves at der holder trailere og lign. parkeret i længere perioder til gene for andre. Der opleves parkering på fortove mm Parkeringsregler i vores forening er de samme som i resten af Købehavns Kommune, og det en politiopgave at kontrollere at de overholdes. Såfremt dette ikke sker, må man kontakte Københavns politi. Der opfordres til at man fortælle ens besøgene at der ikke må parkeres på fortove mm. Vedr. trafikregulering har tidligere generalforsamlinger frafaldet at lave regulære bump mm grundet økonomi. Spørgsmål / kommentarer vedr. ordensudvalget: Nyt medlem oplevede at få brev fra ordensudvalget dagen efter indflytning. Dette blev ikke oplevet som en god velkomst i foreningen. Ordensudvalget er ikke bevist om overtagelsestidspunkter ved ejendomshandler, men kigger på størrelsen af ukrudtet. Tager tilkendegivelsen til efterretning.

4 Beretning blev herefter enstemmigt vedtaget (64 stemmeberettiget). 4. Fremlæggelse af regnskab. Anders fremlagde det reviderede regnskab og påpegede følgende forhold: Vejvedligehold tager de store poster. Foreningen har tidligere vedtaget at udføre de større vejvedligeholdelser hvert andet år. Alle matrikler betaler i overensstemmelse med registreringer i BBR Gennemgik regnskabsposter for arealfrasalg sidste år samt beregning af forventelige indtægter og udgifter ved frasalg af arealer på Langagervej Bemærkninger til regnskaber fra de fremmødte medlemmer: Flere medlemmer udtrykte ønske om at vedligeholdelsesposterne i regnskabet blev mere udspecificeret, hvilket bestyrelsen vil prøve at efterkomme i fremtidige regnskaber. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. (64 stemmeberettiget) Fremlæggelse af Budget (ikke et selvstændigt pkt til godkendelse ifølge vedtægterne) Anders fremlagde budgettet og påpegede følgende forhold: Foreningen må forvente større udgifter til kloakrenoveringer fremadrettet Kontrakt med entreprenør vedr. vedligehold af grønne områder på samme niveau som i år Hovedudgiften til vedligeholdelse går til kantstensopretning og fortove Karen Marie uddybede bestyrelsens strategi for ud/forbedring af kloak/stikledninger: Det er Københavns Kommune der ejer og vedligeholder hovedkloakledningen, som ligger midt i vejen. Grundejerforeningen har ansvaret for regnvandsbrønde og stikledninger til hovedkloakken. Vores forening havde 100 års jubilæum i 2012 og kloaknettet er også gammelt, så vi kan kun forvente at der vil ske flere og flere sammenfald i kommende år. Vi har ikke midler til gennemgribende renovering og tager derfor den enkelte brønd efterhånden som den falder sammen. Spørgsmål til udskiftning af brønde Svar Hvad er der egentligt er skiftes? Det er stikledning fra vejmidte til regnvandsbrønd og selve regnvandsbrønden. 5. Forslag fra bestyrelsen Fastsættelse af kontingent og vedligeholdelsesbidrag. Bestyrelsen foreslår ingen ændring af kontingent og vedligeholdelsesbidrag i år. Forslag godkendt enstemmigt. (64 stemmeberettiget) 5.2. Udleje / frasalg af arealer foran Langagervej 45, 47, 49 og 51. Bestyrelsen frafaldt punktet, da der var givet status under beretningen Anvendelse af ekstraordinære midler fra bl.a. fraslag af grunde i Asfaltering af "Kirkestien" (stien fra Langagervej til Skyggelundsvej) Overslagspris kr inkl. moms.

5 Plantning af 12 stk. rønnebærtræer på pladsen ved Skyggelundsvej Tilbud kr inkl. moms. Karen Marie begrundede bestyrelsens to forslag til brug af ekstraordinære midler på hhv. Kirkestien og Pladsen ved Skyggelundsvej. Begge forslag blev forkastet. 6. Indkomne forslag fra medlemmerne Der var indkommet to forslag fra medlemmerne. Den fulde tekst på de 2 forslag kan ses på foreningens hjemmeside Forslag fra Karoline Reda og Sanne Stöver om etablering af ny legeplads for kr. Forslag blev begrundet af forslagsstillere Karoline Reda og Sanne Stöver Efter en debat om forslaget, hvor forskellige synspunkter blev tilkendegivet blev forslaget sat til afstemning. Kommentarer og synspunkter: Flere medlemmer udtrykte begejstring for forslaget som blev set som et stort aktiv for området og grundlag for større fællesskab i foreningen, især for børnefamilierne Andre udtrykte bekymring for den fremtidige vedligeholde og drift samt for evt. vandalisme af nye legeredskaber, som der tidligere har været oplevet Et par medlemmer efterspurgte om forslagsstillerede har undersøgt muligheden for reklamefinansiering af legepladsen både som startgrundlag og som element i vedligeholdelsen / driften. Nogle stillede spørgsmål til økonomien og ambitionsniveauet Svar fra forslagsstillere: Reklamefinansiering vil blive undersøgt i det videre arbejde Legepladsen vil selvfølgelig blive etableret efter gældende regler mht. faldunderlag mm Efterfølgende drift og vedligeholdelse vil blive varetaget af initiativgruppen, i dialog med den nuværende legepladsgruppe. Forslag blev vedtaget Forslag fra Dan Sørensen Vedligeholdelse af veje, sætninger og fortove. Forslagsstiller begrundede forslaget. Efter en debat om forslaget, hvor forskellige synspunkter blev tilkendegivet blev forslaget sat til afstemning. Kommentarer og synspunkter: Det er medlemmernes ansvar at være med til sikre at vejene er i forsvarlig stand og at gøre bestyrelsen opmærksom på huller mm som kræver vedligeholdelse Bestyrelsen igangsætter udbedring enten som akut ved påbud, eller som en del af den samlede vejvedligeholdelse Forslag blev vedtaget med stemmer 27 for, 22 imod og 9 hverken for eller imod Demokratiske beslutningsprocesser ved større investeringer mellem bestyrelse og medlemmer.

6 Forslagsstiller frafaldt forslag. 7. Valg til bestyrelsen: 7.1. Valg af næstformand Karen Marie Børsting blev genvalgt Valg af kasserer Anders Krarup blev genvalgt Valg af bestyrelsesmedlem Thomas Bitsch Jørgensen blev genvalgt Valg af bestyrelsessuppleanter Rasmus Jensen. Langagervej 32, og Ramazan Akcin, Langagervej 17A, blev valgt 8. Valg til revisorer og revisor suppleanter: 8.1. Valg af revisorer Dan Sørensen, Højsagervej 6, og René Vejlemann, Danshøjvej 19B, blev genvalgt som revisorer 8.2. Valg af revisorsuppleanter Sonja Stenstrøm, Højbovej 13, st. og Uffe Vibov, Højbovej 18 blev genvalgt som revisorsuppleanter 9. Evt. DONG Thomas (Højsagervej 12) stillede sig til rådighed for evt. spørgsmål vedr. DONGs kabellægning som gennemføres i maj måned. Nærmere information kan fås på DONG hjemmeside Forsikring: Spørgsmål til hvilken form for forsikring foreningen har. Via grundejerforeningens medlemskab af Grundejeren.dk en fællesforening af grundejerforeninger i Københavns Kommune har vi to forsikringer; en Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, og en Erhvervsansvarsforsikring Disse dækker også legepladsen. Citat fra forsikringsbetingelserne.

7 Gravearbejde: Hvad er det for et gravearbejde der har foregået i området? Det er nedgravning af fibernet mellem to hovedpunkter på hhv. Vigerslevvej og Vigerslev Alle. KL afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Referat godkendt af bestyrelsen den 20. maj Formand: Leif S Nielsen Danshøjvej Valby

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere