Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)"

Transkript

1 Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K CVR nr EAN (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand til udarbejdelse af en webløsning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Koncernstyring / Rasmus Rudolf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. BAGGRUND OG FORMÅL DEFINITIONER OPGAVEN Krav til leverandørens ydelser Opgavens omfang TIDSPLAN OG VARIGHED SAMARBEJDE OG ØIM S MEDVIRKEN Samarbejde ØIM s medvirken LEVERANDØRENS KONSULENT VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Vederlag generelt Betalingsbetingelser GARANTIER FORSINKELSE Generelt MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT FORCE MAJEURE ØIM S FORHOLD ANSVARSFORSIKRING RETTIGHEDER TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE FORTOLKNING TVISTIGHEDER UNDERSKRIFTER... 11

3 Bilagsfortegnelse 3 bilag 1 : bilag 2 : Annonceringsmateriale Tro- og loveerklæring

4 4 1. BAGGRUND OG FORMÅL Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) ønsker en ny hjemmeside, som skal understøtte ministeriets kommunikationsbehov. Løsningen skal opbygges som en modulopbygget multisiteløsning, hvor det er let for ministeriet selv at lancere nye sites baseret på eksisterende moduler og funktionalitet. Opgaven er delt i to delkontrakter. Delkontrakt 1: Udvikling af HTML, omhandler udvikling af HTML, CSS og Javacript baseret på Twitter Bootstrap samt implementering af design i front -end. Delkontrakt 2, Back-end udvikling i CMS, omhandler opsætning af CMS, udvikling af funktionalitet og implementering af HTML. Dette skal udvikles så løsningen bliver en modulopbygget multisiteløsning. Denne kontrakt omhandler udelukkende delkontrakt DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved opgaven forstås de ydelser, som Konsulenten skal levere i henhold til kontrakten. 3. OPGAVEN 3.1 Krav til leverandørens ydelser Leverandøren er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende kontrakt. Leverandøren har forud for underskrift af kontrakten udfærdiget et tilbud, hvor erfaring og timepriser for den udspecificerede Konsulent fremgår. Konsulenten indgår som ressource i et agilt udviklingsforløb, hvor de nærmere arbejdsopgaver aftales ugentligt mellem Konsulenten og ØIMs projektleder.

5 5 3.2 Opgavens omfang Konsulenten skal udføre alle de i nærværende kontrakt beskrevne opgaver, samt opgaver der indgår som en naturlig del heraf, eller opgaver som ØIM med føje har forventning om at Leverandøren påtager sig. Såfremt der, hos Konsulenten, i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, er Konsulenten forpligtet til straks og uden unødig ophold skriftligt at orientere ØIM herom. 4. TIDSPLAN OG VARIGHED Konsulenten påbegynder udførelsen af opgaven den 2. juli 2012 og opgaven afsluttes senest den 31. januar 201. Såfremt budgettet ikke er opbrugt, kan ØIM herefter indkøbe ydelser relateret til det udviklede system indtil beløbsgrænsen for kontrakt opnås. ØIM vurderer, at arbejdsomfanget for projektet er ca. 80 timer, der afholdes umiddelbart efter kontraktindgåelse og 100 timer i september. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at betalancere sitet ved udgangen af oktober. Projektet forventes afslutte t ved udgangen af januar SAMARBEJDE OG ØIM S MEDVIRKEN 5.1 Samarbejde Konsulenten skal i nødvendigt og rimeligt omfang indgå i samarbejde med ØIM. Konsulenten skal herunder på ØIM s anmodning deltage i møder med ØIM om opgavens tilrettelæggelse og udførelse, herunder deltage i andre mødeaktiviteter relateret til opgaven i fald ØIM måtte finde det nødvendigt. 5.2 ØIM s medvirken ØIM forpligter sig til i rimeligt omfang, at stå til rådighed for besvarelse af Konsulentens spørgsmål i forbindelse med Konsulentens udførelse af opgaven. 6. LEVERANDØRENS KONSULENT Af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet med opgaven, skal udskiftning af Konsulenten forsøges undgået. Evt. udskiftning må under ingen omstændighed have indvirkning på udførelsen af opgaven. I fald der foretages udskiftning af medarbejdere, skal udskiftningen foretages uden unødig ulempe for ØIM. Herunder således at ØIM på ingen måde bliver pålagt ekstra omkostninger med baggrund i eller i relation til udskiftning af medarbejdere. Omkostninger forbundet med udskiftning af medarbejdere, fx indkøring og vidensoverdragelse, er pålagt Leverandøren.

6 6 Hvis ØIM skriftligt anmoder Leverandøren, om udskiftning af Konsulenten tilknyttet opgaven, er Leverandøren forpligtet til at udskifte den pågældende medarbejder såfremt ØIM s anmodning findes rimeligt begrundet. 7. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 7.1 Vederlag generelt Budgettet for Delkontrakt 1 er DKK ex. moms. Leverandøren er berettiget til vederlag på baggrund af medgået tid. Vederlaget faktureres månedsvist bagud i forhold til Konsulentens faktiske timeforbrug. Såfremt der er forbrugt tid for i alt DKK ex. moms, ophører kontrakten. Konsulentens vederlag er DKK [ ] pr/time ekskl. moms. Vederlaget er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Undtaget Konsulentens timeforbrug er alle former for udgifter og omkostninger knyttet til opgaven, herunder eventuelle omkostninger til rejser, kost, kontorhold, og it-redskaber pålagt Leverandøren uden mulighed for at fakturere ØIM uden forudgående skriftlig godkendelse. Vederlaget beregnes på baggrund af Konsulentens faktiske timeforbrug som det tidsmæssigt opgjorte honorar, der fremkommer ved at multiplicere det faktiske timeforbrug med Konsulentens timepris. Konsulenten skal hver uge sende en oversigt over forbrugte timer med angivelse af, hvorledes tiden er anvendt til ØIMs kontaktperson. Leverandøren kan udstede en faktura hver den 1. i måneden, for timer forbrugt den forudgående måned. Fakturaen skal være baseret på ovennævnte oversigter over forbrugte timer. 7.2 Betalingsbetingelser Fakturering skal ske under overholdelse af Lovbekendtgørelse om offentlige betalinger m.v., Lbk. nr. 798 af 28. juni 2007, herunder de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i denne lov. Det fakturerede beløb forfalder til betaling løbende måned plus 30 dage, efter ØIM har modtaget en fyldestgørende faktura.

7 7 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til de i renteloven fastsatte bestemmelser. Bevirker forhold hos Leverandøren, at ØIM ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan ØIM ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 8. GARANTIER Leverandøren indestår for, at Konsulenten til enhver tid lever op til kravene til god IT-skik og skik i forhold til udarbejdelse af dokumentation. Leverandøren garanterer, at den ydede konsulentbistand omfatter alle de forhold og den rådgivning, som ØIM med føje kan forvente. Leverandøren garanterer, i hele perioden frem til afslutning af opgaven at opretholde den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder, men ikke begrænset til, kvalificerede medarbejdere. Leverandøren garanterer, at enhver ydelse og ethvert deraf afledt produkt omfattet af denne kontrakt opfylder alle relevante beskyttelsespræceptive myndighedskrav og love, sål edes som disse måtte foreligge på tidspunktet for indgåelse af denne kontrakt. Leverandøren indestår for, at ydelser i henhold til kontrakten ikke krænker tredjemands rettigheder. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er Leverandøren pligtig for egen regning at skaffe ØIM retten til fortsat at udnytte den leverede ydelse eller at bringe krænkelsen til ophør, således at Leverandøren opfylder kravene efter denne kontrakt. 9. FORSINKELSE 9.1 Generelt Hvis Konsulentens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra ØIM, i henhold til punkt 5.2, er Konsulenten forpligtet til straks og uden unødig ophold skriftligt at advisere ØIM herom. 10. MANGLER Der foreligger en mangel ved Konsulentens ydelser, såfremt ikke er som ØIM med føje kunne forvente.

8 8 ØIM kan vælge at hæve hele eller dele af kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke udbedres af Konsulenten inden for en af ØIM fastsat og defineret passende kort frist. 11. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT Om ØIM s øvrige beføjelser i anledning af Leverandørens misligholdelse, gælder dansk rets almindelige regler herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. Følgende forhold anses dog altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ØIM til straks at ophæve kontrakten: - Konsulentens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrø rer, eller indtræden af andre omstændigheder, der af ØIM kan opfattes som potentielt at give anledning til at bringe kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare, herunder indtræden af konkurs, rekonstruktionsbehandling og lignende situationer. I tilfælde af ØIM s ophævelse af kontrakten skal Leverandøren tilbagebetale det allerede modtagne vederlag med fradrag af vederlag for ydelser, der er godkendt af ØIM. Samt loyalt tilbagelevere eventuelle effekter, dokumenter eller lignende til ØIM. 12. PARTERNES ERSTATNINGSPLIGT Hver af parterne er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 13. FORCE MAJEURE Hverken Leverandøren eller ØIM skal i henhold til denne kontrakt anses som ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift kunne eller burde have taget i betragtning og ej heller kunne eller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Konsulenten udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. En udskydelse af betalinger i medfør af force majeure vil på ingen måde kunne medføre at Leverandøren vil kunne kræve morarenter for forsinket betaling.

9 9 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har afgivet skriftlig meddelelse herom til den anden part, senest 10 arbejdsdage efter at force majeure anse s som værende indtrådt. 14. ØIM S FORHOLD ØIM s misligholdelse af betalingsforpligtelser og ØIM s fordringshavermora er underlagt dansk rets almindelige regler. 15. ANSVARSFORSIKRING Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid opretholde en i forhold til værdien af kontrakten passende ansvarsforsikring, til dækning af krav der potentielt kunne opstå med baggrund i kontrakten eller dennes genstand. Leverandøren skal på ØIM s anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. 16. RETTIGHEDER ØIM erhverver løbende, i forbindelse med udførelsen af opgaven, ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alle dokumenter, kode, dokumentation og andre produkter som Konsulenten udarbejder eller skaber i forbindelse med opgavens udførelse, herunder men ikke begrænset til dokumenter, data, dokumentation og kode som Konsulenten frembringer som led i kontrakten. ØIM har ret til at offentliggøre alt hvad Konsulenten fremstiller til tredjemand og stille løsningen eller dele af løsningen til rådighed for andre, herunder andre offentlige myndigheder under en open source licens. Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse, forudsat ØIM betaler Leverandøren vederlag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. 17. TAVSHEDSPLIGT Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende ØIM s eller andre interessenters forhold, der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren må ikke uden ØIM s forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller opgaven, herunder ikke offentliggøre hele eller dele af kontraktens eller opgavens indhold. Leverandøren er berettiget til at bruge ØIM som reference, under forudsætning af, der er indgået en særskilt skriftlig aftale mellem Leverandøren og ØIM,

10 der trykkeligt fastslår, at Leverandøren er berettiget til at benytte ØIM som reference, herunder hvilke betingelser der vil være gældende for denne anvendelse OVERDRAGELSE ØIM har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution, eller en institution der ejes helt eller delvis af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden ØIM s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand eller overlade kontraktens opfyldelse til underleverandører uden ØIM s forudgående skriftlige godkendelse. 19. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Kontrakten træder i kraft den 2. juli 2012 og ophører på det tidligste af følgende tidspunkter: når beløbsgrænsen på DKK ex. moms, jf. afsnit 7.1, er nået. ved ØIMs opsigelse, jf. afsnittet umiddelbart nedenfor Kontrakten kan opsiges af ØIM med 7 dages skriftligt varsel. Leverandøren er berettiget til vederlag for faktisk udført og godkendt arbejde frem til kontraktens ophør. Kontrakten opsiges allersenest 4 år efter ikrafttrædelse. 20. FORTOLKNING De til denne konsulentkontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning i denne konsulentkontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem konsulentkontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene. 21. TVISTIGHEDER Kontrakten er undergivet dansk ret. Værneting for tvister i relation til denne kontrakt er København. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne med en positiv og samarbejdsorienteret holdning indlede forhandlinger med henblik på at

11 løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højere ledelsesmæssigt plan i parternes organisationer. 11 Såfremt der ikke ved forhandlingerne opnås en løsning, skal parterne søge at opnå enighed om i fællesskab at udpege en uafhængig og sagkyndig mægler, der kan mægle og komme med ikke - bindende forslag til tvistens løsning. Når ovennævnte har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Parterne kan alternativt aftale, at uoverensstemmelsen skal afgøres ved de almindelige domstole med værneting i København. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for den landsret, i hvis kreds ØIM er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. 22. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvoraf et opbevares af ØIM og et opbevares af Leverandøren. København den / København den / For Økonomi og Indenrigsministeriet For Leverandøren

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere