E. Kf!JLPIN PETERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. Kf!JLPIN PETERSEN"

Transkript

1 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. Kf!JLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

2

3

4

5 MARIE OG EILER KØlPIN PETERSENS FÆDRENE OG MØDRENE SLÆGT

6

7 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. KØLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

8 TRYKT HOS HERTZ - BOGTRYI{liERGAARDEN, KØBENHAVN REPRODUKTIONERNE UDFØRT AF FOLKER & SØN PAPIR FRA AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER TRYKT I loo EKSEMPLARER, HVORAF DETTE HAR NR. '3

9 SLÆGTEBOGENS ORDNING Den generationsvise Opstilling af de 3 Hovedslægters Stamtavler og efter hver af disse Den generationsvise Opstilling af de medtagne indgifte Slægters Stamtavler kronologisk ordnet. Fortegnelse over de i Slægtebogen anvendte Værker og Arkivalier. Slægtsnavne Register, som henviser til Stamtavle og Side-Nr., hvor Slægtsnavnet første Gang forekommer. Søskendeflokken betegnes med fra a-ø. Det fortløbende Nummer, som staar efter Søskendebogstavet, er Stamforældrenes Efterslægt Nr., saaledes at Stamforældrenes ældste Barn betegnes som Nr. 1, det yngste, hvis de har 10 Børn, som Nr. 10 ; det ældste Barns ældste Barn som Nr. 11 o. s. f. FORKORTELSER: f. født, rv gift med, t død, sst. = samme Sted, sm. = samme Maaned, sao = samme Aar, ds. = den sidstnævnte.

10

11 Slægten Petersens Vaaben

12

13 FORTALE Lorentz Petersen og Anna Maria Buchwald, som grundlægger Slægten, er muligvis begge født paa Fyen. Han stammer maaske fra Odense*), men Forældrenes Navne er ikke kendt ; hun er født i Ullerup, Skamby Sogn, Skam Herred, Odense Amt, som Datter af Christian Buchwald, Rytter i det fynske Rytterregiment, Moderens Navn er ikke kendt. Deres Efterslægt er i efterfølgende Blade ført ned til vore Dage, dog skal det bemærkes, at Sønnen Frederik Petersen dør barnløs, og Sønnen Christian Petersens Linie uddør ca Slægtens Vaabner findes i Rigsarkivets Seglsamling i flere Graveringer ; Hovedforskellen er Vesselhorn istedetfor Palmer, og hel Mur i Modsætning til afskaarne Murhjørner. Det originale Staalsignet til det her i Bogen afbildede farvelagte Vaaben er gennem Aarene til Dato blevet benyttet af Stamfaderens yngste Søn Major Eiler Petersen og hans mandlige Efterslægt. Der er Grund til at antage, at hans to ældre Brødre har benyttet et ganske lignende Vaaben. Sønnen Christian Petersens Søn bruger f. Eks. Vaabnet med Palmer og Initialerne L. C. P. anbragt foran, imellem, og efter Palmerne. Hans Sønner bruger Vesselhorn og afskaarne Murhjørner. Stamforældrenes eneste levende Datter Anna Petersen - gift med Otto Didrich Joachimsøn Llitken - bliver gennem sin Datter Anna Maria Llitken, gift med Lauritz Jørgensen Bloch, Stammoder til en talrig Efterslægt. Anna Maria Llitkens Brødre dør ugift. Den gamle Stambogs første Afsnit, som her er lagt til Grund for denne Slægtebog, er gengivet som Indledning. Originalportrætterne til Bogens Billedstof ejes for Størstepartens Vedkommende af Forfatteren. København 1ste Januar *) Kirkebogen for Set. Knud begynder først 1698, Set. Hans 1705, Vor Frue C. Brandts Uddrag af de tabte Kirkebøger har ham ikke.

14 Som det fremgaar af Fortalen, er Arbejdet med Slægtebogen færdiggjort i December 1943, og Sætning og Trykning var paa daværende Tidspunkt paabegyndt. I Maj 1944 blev Hertz's Bogtrykkeri imidlertid schalburgte1'et, hvorved 2 Etager og samtlige Maskiner blev ødelagt. Det har derfor først været Firmaet muligt nu i Ef teraaret 1945 at trykke Slægtebogen.

15 Brolykke INDLEDNING Stambogens første Side : Stam-Faderen var Hr. Cancelliraad Birkedommer! Lorentz Petersen Herre til Godset Brolykke og Wibye Kirke i Fyhn. Han fik af Kongen! for Ædel Daadl Et Guld Uhr, hvorpaa staar Navne Trækket omgivet med en Eg Krands. Han var gift med en Jomfrue Buchwald i hvilket Ægteskab han avlede. Friederich Petersen som siden blev Cancelliraad og Herre til Hindema i Fyhn var gift med Enke Langhof men hafte ingen Børn. Christian Petersen! Blev Lieutenant og Ejer af Bågegaard i Fyhn i Tommerup Sogn. Gift med Andrea Henninga Kiellinghusen. Hafte en Søn Lorentz Christian Petersen. Anna Maria Petersen gift med Pastor LUtken i Skællerup i Fyhn hafte 2 Sønner, og en Datter. Ejler Petersen, han blev Major og Herre til Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker og var gift med Anna Augusta Sophia Aabye. (4 Børn var døde som mindreaarige). Stambogen er skrevet af Lorentz Eilersøn Petersen. Il

16

17 Navnepladen til Anna Maria Buchwalds Kiste Denne Blyplade, med nedenfor gengivet Tekst, var det eneste bevarede af Ægteparrets Kister i Viby Kirkes Krypt. Provst Ludvig Valentiner har ladet den ophænge i Vaabenhuset. Her Huiler Velædle og Velbyrdige Frue Frue Anna Maria Buchwald SI : Her Cancellie Raad Lorentz Petersen til Broelycke Hands Efterleverske Fød i Skambye dt 1 Nov Død paa Brolycke dt 8 Maij 1763 Verdens gode, Verdens Møije har jeg prøvet begge toe, det som sindet kan fornøije og forskaffe sielen ro'e, jeg eij forefinde kunde, findes der og jngenlunde, jeg gik da til mine fædre, der vi eene faal' det bedre. 13

18

19 ; j;r- '1/ / "..:.... l. \,,...,..... ;.'..,....,' '>,.. Brevet i sin Helhed gengivet paa næste Side ]5

20 R. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Stormægtigste allerriaadigste Arve Konge og Herre. Deres Kongl. Maijst. haver allernådigst behaget at resolvere, at mig En Caracteer motte forundes jmod at give Et. tuusend Rixdaller til Gudelig Brug, effter Deres Maijst. allernaadigste Gotfindende. Denne Summa falder for mig at udrede temmelig stoer, men des uagtet er ieg Overbødig at fyldestgiøre Deres Maijts allernaadigste Villie, naar denne Kongl. Naade mig allernaadigst motte Vederfares at forundes Caracteer eller Bestalling som Landsdommer j Fyen og Langeland og betiene Retten tilligemed de øfrige Landsdomm ere, Da jeg allerunderdanigst forsichrer at opføre mig saaledis som min Eed og Pligt udkrever, og som ieg for Gud og Deris Maijt. vil forsvare. Allernaadigste Konge! Dette kunds Blive mig som fra min Ungdom haver betient Deslige forretninger, vaaren Deris Maijts. forrige Generalfischals Fuldmægtig j Fyens Stifft i mange Aar, Er bleven brugt j Kongl. og andre Commis sioner, ja ved mange leijligheder ve rit Constituerit j Justitz Embeder, til nogen Soulagement ved at have lidet at forrette j mellem nu ieg formedelst Aarene temmelig nermer sig, haver begivet alle mine forhen j dend fald hafde forretninger ; Det kunde end og vere til Nytte j Landstinget at ieg sad i Retten, naar der for Een af de øvrige Landsdommere formedelst Svaghed eller anden Lovlig forfald icke var mueligt at være tilstede. Jeg forventer Een allernaadigst Bønhøring og lever til Døden Kiøbenhafn d 1 Aug Deris Kong!. Maijstets Allerunderdanigst tro e Arve Undersaat og Ringeste Tiener Lorentz Petersen (Paategning "Kand bevilgis uden character" cons. paa Friderichsborg Slot d. 11 Aug. 1741) 16

21 (Til Geh. R. Holstein) n.. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Deres Excellence, Høij Velbaarne, Hr. Geheime Conferentz Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre. Deres Excellence har været saa naadig at communicere mig Hans Kongelige Maijts. allernaadigste Resolution paa min forhen indgivne allerunderdanigste Ansøgning om at blive virkelig Cancellie Raad, der indeholder den Condition, at, dersom Jeg vil betale 1000 rd. til Gudelig Brug, kunde min Ansøgning allernaadigst accorderes ; Min naadige Herre, naar betragtes først den Tieneste som Jeg dog ikke bør, eller kand berømme mig af, ieg haver giort Hans Kongelig Maijt. Landet her i Fyen, saavelsom andre Stæder, efter Hans Kongelig Maijts. allernaadigste Befalinger, udi adskillige tilfælde*), og dernest at ieg saa got som imod min Villie maatte antage mig Brolykke Goeds, hvor af ieg nu er Eijere, og hvorpaa ieg haver maatt sette det lidet, ieg haver været eijende, til Skade for mig, min Hustrue og mange smaa Børn, saa haaber ieg underdanigst, at Deres Excellence taler min tarv hos Hans Kongelig Maijt. og seer mig saavelsom mange andre, i sær min Naboe, forrige Herretsfoget, nu Cancellie Raad Salomon Lindegaard, soulageret saaledes, at Jeg for 5 a 600 rds. betaling ad pios usus nyder den allerunderdanigst begierede Kongelig Naade at blive virkelig Cancellie Raad ; Skulde Deres Excellence, som ieg dog underdanigst og sikkerlig h aaber og stoeler paa, ikke finde mit petitum saaleedes grundet, at Deres Excellence samme Hans Kongelig Maijt. tør forestille til formildelse udi den mig paalagte store Penge summa, saa beder jeg dog underdanigst, at Bestallingen, som Cancelli Raad; efter den forhen allernaadigst faldne Resolution maa vorde udstedt, da ieg ved Vens Ven vil see samme indløst, Men Jeg haaber endnu som før, at Deres Excellence har naade for mig, og udi noget seer mig soul ageret udi denne Udgift til nogen Moderation. Der ieg med ald Velstands ønske og underdanig veneration til Døden forbliver. Brolykke Gaard i Fyen den 9de Julii Ao 1742 Deres Excellences underdanigste og ringeste Tiener Lorentz Peterssen (Paategning : Som meer bemidlet kand han give 800 rd.) "' ) Hvad der ligger bag denne Udtalelse er ikke Forfatteren bekendt 17

22 Viby Kirke synes bygget til tre forskellige Tider. Den har 3 Hvælvinger, og Bindings Taarn i "stre : =nde : et Kapel til Bisættelse af Stamhu"et Hverringe. Under Alteret gamle egravelser, der ovenover findes "mukt indhugget i Sten to Figurer, forestillende Jacob Vlffert og hans Frue FØRSTE SLÆGTLED Lorentz Petersen, f. ca Fødested ubekendt. t paa Brolykke, bisat i Viby Kirke den 5. December 1749, hensat i Kirkens Krypt. Kancelliraad og Herre til Brolykke. Prokurator, Birkedommer og Landsdommer uden Karakter. Første Gang, man hører om ham, er i hans Vielsesattest, idet han Fredagen den 16. Juni 1719 blev efter Kgl. Brev copuleret hjemme i Huset til Anna Maria Buchwald. Forloverne var Urban Jensen, Farver, og Mathias Jensøn Randers. Han var da Fuldmægtig hos Regimentsskriver Thorp i Odense. Set. Knuds Kirkebog Oktober fik han Borgerskab i Odense og aflagde Prokuratored Maj. Prokurator for alle Over- og Underretter i Fyens Stift (Fyenske og smaal. Reg. 1721, Nr. 31). Han havde da i nogle Aar øvet sig i Lov og Ret og præsteret Attest fra Landsdommer Schouboe for Ærlighed, Skikkelighed og Duelighed. (Suppl. Prt I, Nr. 403). Den 2. Juli 1725 fik han Konfirmation paa Expectance paa Embedet som Birkedommer paa Taasinge (Fyenske og smaal. Reg. 1725, Nr. 47), og 1727 tiltraadte han sit Embede (Fyenske og smaal. Reg. 1729, Nr. 17, 25), men han synes ikke at have haft megen Tid til at passe dette Embede. Han var mangeaarig Fuldmægtig hos Gene ralfiskalen. Den 1. Maj 1738 faar han Skøde paa Herre gaarden Brolykke. Viby Kirke var han Ejer af fra ca Brolykke ligger i Scheelenborg Birk Hindsholm, Viby Sogn. 1ste Ejer er Niels Jensen Wiffert, ca. 1325, som 7 de Ejer staar Lorentz Pet ersen. Købesummen er ikke bekendt *). Brolykke nævnes 1ste Gang i Christoffer II's Forskrivning til Marsken Ludvig Albertsen Fra var Jacob Møller Forpagter paa Brolykke. *) I Henhold til foran i Bogen gengivne Sk riveise fra L. P. fremgaar, at Kubet, af en eller anden Crund, (!J' blevet ham paaivunget. 18

23 Lorentz Petersen Anna Maria Buchwald I 'rl('r.1iiniulurma[('ri I '{ter.1finiulul'ij1alt"ri November solgtes Herregaarden ve d Auktion til Søren Jørgensen for 40,100 Rdl. (i 1867 solgtes den til Hverringe for 300,000 R dl. ; Bøndergodset var solgt fra i Forvejen ). Hovedgaards Taxter er 47 Td. 2 Alb., Skov skyld 4 Sko 1 F'jk. 1 Alb., Mølleskyld 2 Td. Areal efter Hofman Bang 406 Td. L. Ager, 14 Td. L. Eng, 43% Td. L. inddæmmet Jord, 74 Td. L. Skov. To Breve fra Lorentz Petersen af 1741 og 1742 er gengivet her i Slægtebogen. Bestallingen som " virkelig Cancelliraad" er dateret Hirsholm d. 20. Juli Paa Brevet af 1. August 1741, hvori han søger om at blive Landsdommer, staar som Paateg ning "Kand bevilges uden charachter", cons. pa a Friderichsborg Slot d. 11. August ( Fyen ske Registre og Tegneiser , i Registre Breve fra Kongen, Sag 77). Lorentz Petersens Klienter er særlig at find e blandt Landadelen, kendte Sager vidner derom. Selv har han ogsaa Sager løbende, se Tegn eiser , Nr. 60, 143, 173, 178, 205, 403, 405, 442. I 1736 skænker Ægteparret til Viby Kirke to smukke Alterstager, hvorpaa staar : " Birche Dommer Lorentz Petersen, Anno 1736", og en Sølvæske ( til Alterbrød) signeret : " Anna Maria Lorentz Petersen, 1736". Fattigblokken bærer li geledes hans Navn. Disse Ting er stadig i Brug i Kirken. Af Familiens Huslærer ( Hovmester) kendes 2. Fra ca , Cand. O. D. LUtken, fra , Cand. Th. Mortensen Bredsdorff. For en eller anden god Gerning, Tidspunktet kendes ikke, modtager Lorentz Petersen af Kon gen et dobbelt kapslet Guldur med Sølvskive, pa a hvis Bagside ses Navnetrækket to modsatte C. med Tallet 6 i hvert, omgivet af en Egkrans. Ægteparret var bosat i Odense til omkring 1738 og bor 1729 i Vesterstræde lige over for "Mageløs". 19

24 Brolykkes Stuehus som det nu ser ud "Stuehuset" bruges nu som Arbejderboliger I Set. Knuds Kirke er alle deres Fællesbørn døbte eller fremstillede. Anna Maria Buehwald er født den 1. November 1687 i Ullerup. døbt den 6. sm. i Skamby Kirke, Skamby Sogn i Skam Herred, Odense Am t. Kvartermesterens Frue under samme Regiment bar Barnet. Faddere : Jørgen Hansen Rytter, Rasmus Rasmussen, Hans Olsen i Ullerup. Hun døde paa Brolykke den 8. Maj 1763, bisat i Viby Kirke 30. sm. og hensat i Kirkens Kr pt. Hun sad i uskiftet Bo efter Manden, Skiftet begyndte 10. Maj. Kerteminde Skifteprotokol mangler for Tiden Anna Maria Buchwald var Datter af Christian Buchwald, Hustruens Navn ubekendt ; 1687 var han Rytter i Regimentet, som laa i Skamby Sogn paa den Tid. Af Skamby Kirkebog ses, at 1690 den 15. Juni blev Christian Buchwalt Rytters Barn velsignet i Kirken, som tilforn var hjemme døbt af Hr. Knud i Sønderse og kaldet Katrine Lisken. 1695, den 10. Februar, døbt Christian Buchwalt Rytters Barn i Skamby, kaldet Hans. 1695, 5. Søndag efter Trinitatis (23. Juni) begravedes Christian Rytters Barn der i Byen (Skamby), som fandtes død hos Forældrene i Sengen - det drejer sig her aabenbart om Sønnen Hans, der maaske er blevet "ligget ihjel" , 2. Søndag efter Hellig 3 Konger (17. Januar) døbt Christian Rytters Barn i Skamby, Anders. Christian Buchwald ses ikke at have faaet Børn døbt i Skamby før 1687 eller efter 1697, heller ikke ses han at være blevet viet der i Sognet. Iflg. Matriklen af 1688 var Gaarden Matr. Nr. 7 i Ullerup Ryttergods ; Fæsteren hed Jørgen Lauritzen, og Christian Buchwald har formodentlig været indkvarteret i denne Gaard, mens han boede i Ullerup. Samtlige Gaarde i Ullerup kom senere under Dallund, men forøvrigt flyttede Chr. B. jo til Skamby. Slægten Buchwald var paa den Tid ret ud bredt i Landet. 8 Børn : Andet Slægtled, Nr

25 ANDET SLÆGTLED Lorentz Petersens Børn med Anna Maria Buch wald. a. 1. Friderich Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 26. Januar t i Kerteminde. Kirkebogen for Kerteminde : September : Kancelliraad Friderich Petersen, som døde hos Provstinde Bøgh, hensat i Kirkens aabne Begravelse, alle Klokker, 59 Aar. Kancelliraad-Bestalling af 26. September Herre til Hindemae. Man maa antage, at Fr. P. er oplært til Landvæsenet og har sammen med Faderen drevet Brolykke samt efter Faderens Død været sin Moders Raadgiver nævnes han, som Fadder til Broderens Søn, som Fr. P. fra Brolykke. Ca. 10. April Ægtepagt og Testament af 10. April 1759, konfirmeret 4. Maj 1759, indført i Kerteminde Skifteprot. 18. September rov Karen Jacobsdt., f. paa Kildemølle 1721, t, Kerteminde Kirkebog 1791, 18. Marts. "Fru Kancelliraadinde Petersen jordet og nedsat i Markvard Rodstens aabne Begravelse kaldet, paa søndre Side i Kirken". Alle Klokker, 70 Aar. Hun var Datter af Jacob Jacobsen, Møller paa Kildemølle under Ravnholt Gods, Ellinge Sogn. En Broder til hende, Jacob Møller, var Forpagter paa Brolykke Hun havde været gift 3 Gange før, o g nu var hun Enke efter Rasmus Andersen Langhoff, anden Mand var Herredsfoged Hans Pedersen, Herre til Hindemae, Skifte efter ham 9. Oktober 1751 (Nyborg og Tranekær Amters Skifteprot., m, 7). Testament af 1758 (Nyborg Amts Skifteprot. 2, Pag. 640) vedrører tredie Mand. Skifte foretaget efter første Mand, Mads Jørgensen Birch til Klarskov, 4. August 1746 mellem hende og deres 4 Fællesbørn, han blev begravet 1746, 13. Juli (Marslev Birkende Kirkebog). Friderich Petersen blev altsaa hendes fjerde Mand og ved hende Herre til Hindemae. Hindemaes første Ejer er Jørgen Urne, t 1480, 16. Ejer bliver saa Fr. P. ; Hindernae sælges af Fr. P til Ove Johan Vind, Hofjægermester. Ægteparret flytter saa til Kerteminde og bor antagelig sammen med Provst Bøgh's Enke, Mette Cathrine, f. Birch, Fruens Datter af første Ægteskab. Fr. Petersen og Karen Jacobsdt. havde ingen Børn. b. 2. Peiter Petersen, døbt i Sct. Knuds Kirke i Odense 4. Januar 1721, t som Barn, begr. i Odense. c. 3. Anna Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 27. Juni 1722, t i Barselseng 1751, begr. i Skjellerup. (Skjellerup-Ellinge Kirkebog for brændt). 18. Oktober 1743 paa Brolykke rov Otto Didrich Joachimsøn Liitken, f. i Nordrup ved Slagelse 17. Marts 1713, t i Skjellerup 25. Januar Aar, begr. sst. Søn af Joachim Liitken og Margrethe Elisabeth Bielefeld. 21

26 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" Student fra Sorø 1732, Baeealaurgraden 1734, theol. Exam. 14. December K.; han ernærede sig nogle Aar som Huslærer, 1736 hos Admiral Hagedorn paa Hinderna. var der efter Huslærer hos Kaneelliraad Lorentz Petersen paa Brolykke og atter hos Admiral Hagedorn og kaldtes 22. Marts 1743 til Sognepræst for Skjellerup--Ellinge Menigheder og forblev der til sin Død. Han var en meget skarpsindig Mand, som skrev en Del Artikler, se Forfatterlex., 1. November 1760 skriver han "Undersøgel ser angaaende Statens alm. Økonomi", s o m e r meget læseværdig. Hans Segl viser en Musling i Skjoldet og paa Skjoldet. Maleri a f ham i Familieeje. Han var gift 3 Gange. 2den Gang '" Anna Aabye. se Aabyerne, 3die Gang '" Mar grethe Suhr, se Tilføjelse. 2det Ægteskab 2 Børn, 3die Ægtesk ab 1 Barn. I første Ægteskab 4 Børn : Tredie Slægtled, Nr d. 4. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kir ke i Odense 1. Maj 1724, t 22 som Barn.

27 e. 5. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kirke i Odense 21. Maj 1726, t paa Baagegaard, begr. 14. November 1766 i Tommerup Kirke. Hirseh : Kornet i 2. jyske nat. Ryt. Regm. 23. September 1743, forsat 29. November 1745 til 3. jyske Ryt. Regm. Garnisonerede i Slagelse 23. September 1743, i Næstved 29. November 1745, Lieuten. i 1. jyske nat. Regm. 5. Maj 1756 Garnis. i Holbæk ; Regim. kaldes fra 1763 for jyske Kyrasserregim. Afsked som Pr. Ltn. til hest ved at sælge sin Plads 24. April 1765 (Reg. Nr ). Fr. Hjort : - Fra Brænde Aaens inderste Kilder S December 1764 køber Chr. Petersen Baagegaard for Rdl. til Vitterlighed underskriver Mogens Nellemann Broholm. Han synes at have været en initiativrig og velhavende Mand, der stod godt anbefalet i Hæren. Paa Auktionen over det Kgl. Ryttergods købte han en Mængde Bøndergods, beliggende i Tommerup, Brylle, Gundestrup, Revsbro og Brændekilde af Hartkorn 101 Tdr., 3 Skp. Ager og Eng plus Skovskyld 1 Skp. samt Tommerup Sogns Kongetiender, alt for en Købesum af Rdl. 24 Sko Skødet blev dog først udstedt 25. Februar 1766, og kort efter døde den unge Løjtnant, kun 40 Aar gi. Næste Aar 11. Juni 1767 sælger hans Enke, Fru Henninga Andræa Kellinghusen, Baagegaard med Gods, ialt 132 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, til Ritmester Bernt.Holmsted V. Westen. Baagegaard nævnes 1533 i et Vidne af Odense Herredsting. I Rigsarkivet, Privatark. Kronol. Række Odense H. 17, findes et gammelt Pergament-Brev, Baagegaard vedrørende. Chr. Petersens Vaaben har Palmer. I Kølstrup 5. November 1751 '" Henninga Andrea Kellinghusen f. paa Tiselholt, hjemmedøbt 20. Juni 1725, fremstillet i Vejstrup Kirke 27. Juli, t... Datter af Daniel Kellinghusen, f. i Kbhavn. 1688, Student 1706 fra Frederiksborg Skole. Gift 13. Oktober 1719 i Vejstrup Sogn efter Kgl. Till. med Madame Anna Kirstine Trochmann paa Tiselholt, Enke efter Sr. Henning Scheel, Ejer af Tiselholt og begr. 17. September 1717, 63 Aar 4 Mdr. gi. Daniel Kellinghusen blev saaledes Ejer af Herregaarden Tiselholt, som han, i 1740 solgte til Herredsfoged Niels Petersen Brinch. Daniel Kellinghusen døde paa Kejrupgaard i Kølstrup Sogn 1750, begr. 22. Juni, og hans Enke Anna Kirstine Trochmann døde 17. Marts 1756 i Brudager hos sin Svigersøn, Løjtnant Storgaard, og Datter. Skiftet efter hende er indført i Nyborg Amts Skifteprotokol Nr. 3, Pag. 582 ff. Hun efterlod sig følgende Børn og Arvinger : 9 Børn i 1ste Ægteskab, og i 2det Ægteskab med D. Kellinghusen 2 Børn, disse sidste vare, 1. Anna Cathrine Kellinghusen, født paa Tiselholt, hjemme døbt 11. Juni 1723, fremstillet i Vejstrup Kirke 21. Juli, gift paa Kejrup 26. Maj 1745 med Hans Olsen Wiborg i Kerteminde og efter hans Død i 1756 eller 1757 med Sr. Jørgen Lund i Assens. 2. Henninga Andrea K. Endnu en Datter Abigael Sophie Kellinghusen, f. paa Tiselholt og døbt 23. August 1721, men maa være død som Barn eller ung Pige, da hun ikke nævnes i Skiftet efter Moderen. Fru Kellinghusens Boe-Nettoformue blev opgjort til 70 Rdr., saa at Henninga Andrea arvede 4 Rdr. 4 mrk. 15 Skill. 1 Barn : Tredie Slægtled, Nr

28 Eiler Petersen Anna Augusta Sophie Aabye Efkr" J/ini"tlJrmCllt'ri f. 6. Gunder Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. g. 7. Johanne Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. Stambogs Afsnit. Anno 1729 dend 21de Febr. er jeg Eiler Petersen født til Verden udi Odense i Vesterstræde lige over for Mageløss. Dend 26de Febr. derefter blev jeg døbt udi St. Knuds Kirke, og blev baaren til Daaben af Frue Generalinde Schubart for hende gik Frue Ritmester Kændtlers og Mand Fadderne var Hr. Conferentzraad Christian Rosencrantz Hr. Justiz-raad Hans Simonsen og Hr. Ritmester Mathias Leth! Anno 1747 dend 6te December som var en Onsdag blev jeg Cadet udi General Lieutnant Neubergs Regiment og kom til at staa ved Obrist Lieutnant Kændtlers Compagnie. Dend 19de December derefter som var en Tirsdag giorde ieg Eed udi General Lieutnantens Kvarter og var Overværende Auditeur Steffanus og Cornet Schrøling som holdte Estandarten. Anno 1748 dend 18. Maij gjorde jeg min første Mynstring! Som var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12. til dend 20de Maij som var nie Dage. Anno 1749 den d 16de Maij giorde jeg min anden Mynstring, da vi som ovenmelt camperede fra dend 10de til dend 18de Maij som var otte Dage. Anno 1750 d. 5te Augusti. Jeg avanceret til Cornet udi Afgangen Hr. Cornet Kysters Sted og derpaa d. 21de ijusdem forrestillet for Compagniet af Hr. Obriste Leth udi Obriste Kændtlers Kvarteer. Anno 1752 d.. Maij giorde jeg min første Mynstring som Officer og blev vi mynstred af General-Major Styrop. 24

29 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" D. 31te Decbr avanceret til Lieutenant. D. 1ste Septbr erholdet Caracter som Rittmester. D. 26de Julij 1764 fik jeg efter min Ansøgning Afskeed med Majors Caracteer. D. 17de Decbr slutted Kiøb med Hr. Major Hey om Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker. D. 14de Novbr blev Vang Gods soldt, da jeg tilkiøbte mig 83 Td Hartkorn foruden 4 Huuse som gik oven udi Kiøbet, udi Brylle bye, 3 Gaarde i Tommerup med et Huus som beboes af Smeeden, tillige med et af Ussel Huusene paa Ellegaardens Grund blev mig ogsaa tilslaged. h. 8. Eiler Petersen, f. 21. Februar 1729 i Odense, døbt i Sct. Knuds Kirke 26. sm., t paa Tallerup 29. September 1788, bisat den 9. Oktober i Brylle Kirke, hensat 13. Oktober i Frue Kirke i Nyborg i Aabyernes aabne Begravelse. Major i holst. Ryt. Regim., Herre til Tallerup samt Ejer af Brylle og Tommerup Kirker. Hans Vaaben gengivet farvelagt. Garnisonerer fra 1747, 6. December i Odense, fra December i Assens. Se hans Data i "Stambogs Afsnit". Følgende Tidsbillede meddeles her jævnfør E. P.'s - Stambogs optegnelse : Ilsom var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12 til dend 20de Maij som var nie Dage": 25

30 Eiler Petersen Efta Jludkrldtl"!1n1ng Wa::l. 4, S. 134 : "I Aaret 1748 foretog Fr, V som Konge sin første Rejse til sine tyske Provindser og blev overalt modtaget med de største Glædesbeviser. Rejsen begyndte Tirsdag den 14. Maj, om Aftenen holdt han sit Indtog i Odense, han blev modtaget af de 2 Regimenters Chefer (Generallieut, Neuberg og General Stevens med Stab). Byen sendte et ridende Compagni bestaaende af en Poucher udi grøn Mundur sølvskrammereret, det var Peter v. Westen (f. 1731, Dr. med., t 1789 som Justitsr. og Toldkasserer i Fredericia). 2 Trompet., 6 unge Karle i grøn Uniform paa graa Heste ; hvorefter fulgte Komp.'s Anfører, Borgmester Laurits Erichsen. 40 Mand 3 og 3 ridende efter hinanden paa sorte Heste fulgte Kongens Vogn til Slottet. Ved Afreisen var Sceneriet det samme. Borgerskabet paraderede inddelt i 4 Komp," Fr. Hjort : Tallerup nævnes først som "Taldorf" 1383 og ejes da af Absalon Jacobsen (Ulfeldt). Til Gaarden hørte paa den Tid Jorderne til de senere fremstaaede Gaarde Baagegaard og Højsholt. Selve Gaarden var uanseelig, og 1750 omtrent blev den ny Gaard færdig. Pr. Løjtnant Jacob Preben Banner von Hey blev ved sit Giftermaal med Enken efter Kaptajn Tommerup Ejer af Baagegaard og Tallerup v. Hey gav sig straks til at opføre en stor og meget herskabelig Hovedbygning paa Tallerup. Murstenene hertil tog han fra et af ham opført Teglbrænderi. Leret var saa fint, at det kunde bruges til hollandsk Stentøj. Da den nye Hovedbygning var færdig, flyttede v. Hey med Familie derhen og bortforpagtede Baagegaard. Af en Notits i Kbhavns. danske Post-Tidende Nr. 31 faar man Indblik i Ejendommens Størrelse : "Den 21. Maj 1759 afholdes i Odense offentlig Auktion over : 1. Tommerup Kirke cum jure Patronatus et vokandi (18 Tdr. Hartkorn). Brylle Kirke do. do. (24 Tdr. Hartkorn). 2. Tallerup og Baagegaarder. Tallerup er en ganske ny og anseelig Bygning med gebrochen Tag og teglhængt, med smukke Værelser indrettede, hvoraf nogle betrukne, samt med Kælder under ; Hartkorn 9 Tdr. 4 Skp. 1 Alb. 3. Baagegaard er ligeledes overalt udi ganske god Stand saa og med smukke Værelser indrettede. Hartkorn 7 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. Begge disse Gaarde med en Løkke "Wæ 26

31 Tallerup Billedet viser en Skovgaard med lidt Ager og derfor smaa Ladebygninger, men stor Hovedbygning til Herskabet Efter en Bll/antskltse I PrOlJrletar C. Møllers - I'illumlldals - Eje den" kaldet, der ogsaa sælges og har 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, der hidtil har været drevet under et Huse i Tommerup By og 1 Sted af Hartk. 1 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. 5. Et Hus i Gundestrup, 1 Gaard i Brylle af Hartkorn 11 Tdr. 6 Skp. 1 Alb., 1 Sted i Brylle 'af Hartk. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og et Hus i Brylle. Ved Tallerup og Baagegaard findes 1 2 Fiskedamme, hvoraf hver for sig er besat med Fisk som Karper, Karuser, Gedder, Aborrer og andre, saa og en Mølle ved Baage gaard og et Teglværk paa Tallerup Grund. Ejeren Major v. Hey paa Tallerup." Aarbog for Odense og Assens A :,, skøder Hey Tallerup, Tommerup og Brylle Kirker m. m. til Major Eiler v. Petersen, med i Handelen fulgte - den Andel i Wædelykken, som nu er uddelt og hører til Tallerup tillige med Knuds Rance, med hvad dertil hører og Skjælhuset, som nu beboes af Jørgen Andersen. Skjælhuse t maa ej sælges til nogen uden allene mig (Hey) til mig eller efterkommende Ejere af Ba agegaard. Major E. v. P. fik til slagen ved Auktion over Ryttergodset kgl. Skøde paa 18 Gaarde i Brylle og Tommerup sam t 7 Huse med ialt 115 Tdr. Hartk., men solgte kort efter det meste af dette Bøndergods. Der hørte til Tallerup et meget prof itabelt Teglværk, i Leret 10 Alen under Jorden findes Rav, hvid og rød Kulør. 27

32 1 Tommerup By ejer E. v. P. (tilslagen ved Auktion ) 4 Gaarde, Tdr. Hartk Rdl., 2 Gaarde 398 Rdl., 5 Gaarde 911 Rdl., i Brænde-Kilde Sogn Major Petersen skødede Rasm. Jørgensen 1 Gaard i Brylle Begyndelsen af 1776 averterede Maj or E. v. P. en 3 il. 4 Gange Auktion over Tallerup de 2 Kirker, 84 Tdr. Hartk. Bøndergods samt Jagtretten paa Brylle Bys Jorder ; men det lykkedes ikke at faa "solgt. Derimod holdt han Auktion (hans Kone var død ) over en Del Møbler og Kreaturer paa Tallerup og ligeledes den November skøder Major Petersen Tommerup og Brylle Kirker til Sognepræst Jens Balslev i Tommerup. Han forbeholder sig paa Livstid sammen med sin Frue deres Stole i Kirkerne til deres eget Brug. Ved Folketællingen 1787 var paa Tallerup 8 Familier, 46 Personer. Der nævnes foruden Major P. og Frue, Kammerherre Marju v. d. Ostens Frue, f. v. Skeel, og 2 Frøkner v. Sundt, Døtre af si. Oberst v. Sundt, der alle var "udi Kost" paa Tallerup. Desuden nævnes 4 Karle og 10 Piger samt 8 gifte Daglejere. (I 1801 var Fru v. Osten og 5 af Fru Major P.'s Piger endnu paa Gaarden ). Eiler v. Petersen var død 1788, og Enken skøder Frankfrihuset til Godtfredsen, og Tallerup, Vædeløkken, Teglværket og 7 Huse for Rdl. til Gmd. Anders Hansen af Orte. Anders Hansen nedbrød den store flotte Hovedbygning paa Tallerup (omkring 1802), og af disse Materialier opførtes de nye Stuehuse paa Tallerup, Talleruplund og Lille Tallerup. Fru Majorinde Petersens Sterboe paa Tallerup administreres af hendes Broder, Præsten i Brændekilde, Chr. Ulrich v. We sten, som f. Eks. sælger Bissemosen til Baron Buchwald 6. Januar 1803." Af Erindringer, som har tilhørt E. P. og derfor har haft sin Plads paa Tallerup, skal her meddeles. Som Nytaarsgave fra Kongen (antagelig som Tak for et Jagtbesøg) modtog E. P. 1. Jan et Par meget smukke Kopper af kgl. dansk Porcelain, Kopperne er, som Billedet viser, dekorerede baade paa Over- som Underkop med Navnetrækket E. P. i Slyng udført i Rosenguirlander samt Dato lste Januari og Aarstal Et Portræt af E. P., tegnet i rød Kridt 1786 af Poul lpsen, i rund forgyldt Ramme. To Miniatur Malerier forestillende E. P. og hans første Kone, malede paa Elfenben og i Sølvrammer. Et Glas med Laag og med Navnetrækket R. H. E. den 18. April, som tilhørte hans anden Kone. En Silhuet forestillende Frk. v. Sundt, i rund forgyldt Ramme. Eiler Petersen og Hustru A. A. S. Aabye skænker Tommerup Kirke en ny Klokke, den støbes i København og faar som Minde om dem deres Navne indgraveret. Alt Arvesølvet blev ved Sønnens Død omsmeltet og forefindes stadig i smuk Udførelse benyttes den ved Chr. IX's Død, men slaar da en Revne. Klokken bliver senere omstøbt. Eiler Petersen blev i Marts 1753 i O dense gift med Anna Augusta Sophia Aabye, f. 3. April 1719, hjemme døbt og fremstillet i Set. Knuds Kirke i Odense d. 12. April (Fru Oberstinde Caphengst bar Barnet, Madame Regine Hansdt. fra Nyborg, Regimentskvartermester Adam Casper Lerches gik hos. Fadderne var Seignr. Thor Hansen, Made- 28

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Efterkommere af Jan Hansen Rasmus

Efterkommere af Jan Hansen Rasmus Efterkommere af Jan Hansen Rasmus Generation nr. 1 1. JAN HANSEN 2 RASMUS (HANS HANSEN 1 ) blev født april 1738 i Dragør, og døde april 1781 i Dragør. Han giftede sig med RAINOUW DIRCH JANSEN JENS 27 februar

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere