E. Kf!JLPIN PETERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. Kf!JLPIN PETERSEN"

Transkript

1 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. Kf!JLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

2

3

4

5 MARIE OG EILER KØlPIN PETERSENS FÆDRENE OG MØDRENE SLÆGT

6

7 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. KØLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

8 TRYKT HOS HERTZ - BOGTRYI{liERGAARDEN, KØBENHAVN REPRODUKTIONERNE UDFØRT AF FOLKER & SØN PAPIR FRA AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER TRYKT I loo EKSEMPLARER, HVORAF DETTE HAR NR. '3

9 SLÆGTEBOGENS ORDNING Den generationsvise Opstilling af de 3 Hovedslægters Stamtavler og efter hver af disse Den generationsvise Opstilling af de medtagne indgifte Slægters Stamtavler kronologisk ordnet. Fortegnelse over de i Slægtebogen anvendte Værker og Arkivalier. Slægtsnavne Register, som henviser til Stamtavle og Side-Nr., hvor Slægtsnavnet første Gang forekommer. Søskendeflokken betegnes med fra a-ø. Det fortløbende Nummer, som staar efter Søskendebogstavet, er Stamforældrenes Efterslægt Nr., saaledes at Stamforældrenes ældste Barn betegnes som Nr. 1, det yngste, hvis de har 10 Børn, som Nr. 10 ; det ældste Barns ældste Barn som Nr. 11 o. s. f. FORKORTELSER: f. født, rv gift med, t død, sst. = samme Sted, sm. = samme Maaned, sao = samme Aar, ds. = den sidstnævnte.

10

11 Slægten Petersens Vaaben

12

13 FORTALE Lorentz Petersen og Anna Maria Buchwald, som grundlægger Slægten, er muligvis begge født paa Fyen. Han stammer maaske fra Odense*), men Forældrenes Navne er ikke kendt ; hun er født i Ullerup, Skamby Sogn, Skam Herred, Odense Amt, som Datter af Christian Buchwald, Rytter i det fynske Rytterregiment, Moderens Navn er ikke kendt. Deres Efterslægt er i efterfølgende Blade ført ned til vore Dage, dog skal det bemærkes, at Sønnen Frederik Petersen dør barnløs, og Sønnen Christian Petersens Linie uddør ca Slægtens Vaabner findes i Rigsarkivets Seglsamling i flere Graveringer ; Hovedforskellen er Vesselhorn istedetfor Palmer, og hel Mur i Modsætning til afskaarne Murhjørner. Det originale Staalsignet til det her i Bogen afbildede farvelagte Vaaben er gennem Aarene til Dato blevet benyttet af Stamfaderens yngste Søn Major Eiler Petersen og hans mandlige Efterslægt. Der er Grund til at antage, at hans to ældre Brødre har benyttet et ganske lignende Vaaben. Sønnen Christian Petersens Søn bruger f. Eks. Vaabnet med Palmer og Initialerne L. C. P. anbragt foran, imellem, og efter Palmerne. Hans Sønner bruger Vesselhorn og afskaarne Murhjørner. Stamforældrenes eneste levende Datter Anna Petersen - gift med Otto Didrich Joachimsøn Llitken - bliver gennem sin Datter Anna Maria Llitken, gift med Lauritz Jørgensen Bloch, Stammoder til en talrig Efterslægt. Anna Maria Llitkens Brødre dør ugift. Den gamle Stambogs første Afsnit, som her er lagt til Grund for denne Slægtebog, er gengivet som Indledning. Originalportrætterne til Bogens Billedstof ejes for Størstepartens Vedkommende af Forfatteren. København 1ste Januar *) Kirkebogen for Set. Knud begynder først 1698, Set. Hans 1705, Vor Frue C. Brandts Uddrag af de tabte Kirkebøger har ham ikke.

14 Som det fremgaar af Fortalen, er Arbejdet med Slægtebogen færdiggjort i December 1943, og Sætning og Trykning var paa daværende Tidspunkt paabegyndt. I Maj 1944 blev Hertz's Bogtrykkeri imidlertid schalburgte1'et, hvorved 2 Etager og samtlige Maskiner blev ødelagt. Det har derfor først været Firmaet muligt nu i Ef teraaret 1945 at trykke Slægtebogen.

15 Brolykke INDLEDNING Stambogens første Side : Stam-Faderen var Hr. Cancelliraad Birkedommer! Lorentz Petersen Herre til Godset Brolykke og Wibye Kirke i Fyhn. Han fik af Kongen! for Ædel Daadl Et Guld Uhr, hvorpaa staar Navne Trækket omgivet med en Eg Krands. Han var gift med en Jomfrue Buchwald i hvilket Ægteskab han avlede. Friederich Petersen som siden blev Cancelliraad og Herre til Hindema i Fyhn var gift med Enke Langhof men hafte ingen Børn. Christian Petersen! Blev Lieutenant og Ejer af Bågegaard i Fyhn i Tommerup Sogn. Gift med Andrea Henninga Kiellinghusen. Hafte en Søn Lorentz Christian Petersen. Anna Maria Petersen gift med Pastor LUtken i Skællerup i Fyhn hafte 2 Sønner, og en Datter. Ejler Petersen, han blev Major og Herre til Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker og var gift med Anna Augusta Sophia Aabye. (4 Børn var døde som mindreaarige). Stambogen er skrevet af Lorentz Eilersøn Petersen. Il

16

17 Navnepladen til Anna Maria Buchwalds Kiste Denne Blyplade, med nedenfor gengivet Tekst, var det eneste bevarede af Ægteparrets Kister i Viby Kirkes Krypt. Provst Ludvig Valentiner har ladet den ophænge i Vaabenhuset. Her Huiler Velædle og Velbyrdige Frue Frue Anna Maria Buchwald SI : Her Cancellie Raad Lorentz Petersen til Broelycke Hands Efterleverske Fød i Skambye dt 1 Nov Død paa Brolycke dt 8 Maij 1763 Verdens gode, Verdens Møije har jeg prøvet begge toe, det som sindet kan fornøije og forskaffe sielen ro'e, jeg eij forefinde kunde, findes der og jngenlunde, jeg gik da til mine fædre, der vi eene faal' det bedre. 13

18

19 ; j;r- '1/ / "..:.... l. \,,...,..... ;.'..,....,' '>,.. Brevet i sin Helhed gengivet paa næste Side ]5

20 R. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Stormægtigste allerriaadigste Arve Konge og Herre. Deres Kongl. Maijst. haver allernådigst behaget at resolvere, at mig En Caracteer motte forundes jmod at give Et. tuusend Rixdaller til Gudelig Brug, effter Deres Maijst. allernaadigste Gotfindende. Denne Summa falder for mig at udrede temmelig stoer, men des uagtet er ieg Overbødig at fyldestgiøre Deres Maijts allernaadigste Villie, naar denne Kongl. Naade mig allernaadigst motte Vederfares at forundes Caracteer eller Bestalling som Landsdommer j Fyen og Langeland og betiene Retten tilligemed de øfrige Landsdomm ere, Da jeg allerunderdanigst forsichrer at opføre mig saaledis som min Eed og Pligt udkrever, og som ieg for Gud og Deris Maijt. vil forsvare. Allernaadigste Konge! Dette kunds Blive mig som fra min Ungdom haver betient Deslige forretninger, vaaren Deris Maijts. forrige Generalfischals Fuldmægtig j Fyens Stifft i mange Aar, Er bleven brugt j Kongl. og andre Commis sioner, ja ved mange leijligheder ve rit Constituerit j Justitz Embeder, til nogen Soulagement ved at have lidet at forrette j mellem nu ieg formedelst Aarene temmelig nermer sig, haver begivet alle mine forhen j dend fald hafde forretninger ; Det kunde end og vere til Nytte j Landstinget at ieg sad i Retten, naar der for Een af de øvrige Landsdommere formedelst Svaghed eller anden Lovlig forfald icke var mueligt at være tilstede. Jeg forventer Een allernaadigst Bønhøring og lever til Døden Kiøbenhafn d 1 Aug Deris Kong!. Maijstets Allerunderdanigst tro e Arve Undersaat og Ringeste Tiener Lorentz Petersen (Paategning "Kand bevilgis uden character" cons. paa Friderichsborg Slot d. 11 Aug. 1741) 16

21 (Til Geh. R. Holstein) n.. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Deres Excellence, Høij Velbaarne, Hr. Geheime Conferentz Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre. Deres Excellence har været saa naadig at communicere mig Hans Kongelige Maijts. allernaadigste Resolution paa min forhen indgivne allerunderdanigste Ansøgning om at blive virkelig Cancellie Raad, der indeholder den Condition, at, dersom Jeg vil betale 1000 rd. til Gudelig Brug, kunde min Ansøgning allernaadigst accorderes ; Min naadige Herre, naar betragtes først den Tieneste som Jeg dog ikke bør, eller kand berømme mig af, ieg haver giort Hans Kongelig Maijt. Landet her i Fyen, saavelsom andre Stæder, efter Hans Kongelig Maijts. allernaadigste Befalinger, udi adskillige tilfælde*), og dernest at ieg saa got som imod min Villie maatte antage mig Brolykke Goeds, hvor af ieg nu er Eijere, og hvorpaa ieg haver maatt sette det lidet, ieg haver været eijende, til Skade for mig, min Hustrue og mange smaa Børn, saa haaber ieg underdanigst, at Deres Excellence taler min tarv hos Hans Kongelig Maijt. og seer mig saavelsom mange andre, i sær min Naboe, forrige Herretsfoget, nu Cancellie Raad Salomon Lindegaard, soulageret saaledes, at Jeg for 5 a 600 rds. betaling ad pios usus nyder den allerunderdanigst begierede Kongelig Naade at blive virkelig Cancellie Raad ; Skulde Deres Excellence, som ieg dog underdanigst og sikkerlig h aaber og stoeler paa, ikke finde mit petitum saaleedes grundet, at Deres Excellence samme Hans Kongelig Maijt. tør forestille til formildelse udi den mig paalagte store Penge summa, saa beder jeg dog underdanigst, at Bestallingen, som Cancelli Raad; efter den forhen allernaadigst faldne Resolution maa vorde udstedt, da ieg ved Vens Ven vil see samme indløst, Men Jeg haaber endnu som før, at Deres Excellence har naade for mig, og udi noget seer mig soul ageret udi denne Udgift til nogen Moderation. Der ieg med ald Velstands ønske og underdanig veneration til Døden forbliver. Brolykke Gaard i Fyen den 9de Julii Ao 1742 Deres Excellences underdanigste og ringeste Tiener Lorentz Peterssen (Paategning : Som meer bemidlet kand han give 800 rd.) "' ) Hvad der ligger bag denne Udtalelse er ikke Forfatteren bekendt 17

22 Viby Kirke synes bygget til tre forskellige Tider. Den har 3 Hvælvinger, og Bindings Taarn i "stre : =nde : et Kapel til Bisættelse af Stamhu"et Hverringe. Under Alteret gamle egravelser, der ovenover findes "mukt indhugget i Sten to Figurer, forestillende Jacob Vlffert og hans Frue FØRSTE SLÆGTLED Lorentz Petersen, f. ca Fødested ubekendt. t paa Brolykke, bisat i Viby Kirke den 5. December 1749, hensat i Kirkens Krypt. Kancelliraad og Herre til Brolykke. Prokurator, Birkedommer og Landsdommer uden Karakter. Første Gang, man hører om ham, er i hans Vielsesattest, idet han Fredagen den 16. Juni 1719 blev efter Kgl. Brev copuleret hjemme i Huset til Anna Maria Buchwald. Forloverne var Urban Jensen, Farver, og Mathias Jensøn Randers. Han var da Fuldmægtig hos Regimentsskriver Thorp i Odense. Set. Knuds Kirkebog Oktober fik han Borgerskab i Odense og aflagde Prokuratored Maj. Prokurator for alle Over- og Underretter i Fyens Stift (Fyenske og smaal. Reg. 1721, Nr. 31). Han havde da i nogle Aar øvet sig i Lov og Ret og præsteret Attest fra Landsdommer Schouboe for Ærlighed, Skikkelighed og Duelighed. (Suppl. Prt I, Nr. 403). Den 2. Juli 1725 fik han Konfirmation paa Expectance paa Embedet som Birkedommer paa Taasinge (Fyenske og smaal. Reg. 1725, Nr. 47), og 1727 tiltraadte han sit Embede (Fyenske og smaal. Reg. 1729, Nr. 17, 25), men han synes ikke at have haft megen Tid til at passe dette Embede. Han var mangeaarig Fuldmægtig hos Gene ralfiskalen. Den 1. Maj 1738 faar han Skøde paa Herre gaarden Brolykke. Viby Kirke var han Ejer af fra ca Brolykke ligger i Scheelenborg Birk Hindsholm, Viby Sogn. 1ste Ejer er Niels Jensen Wiffert, ca. 1325, som 7 de Ejer staar Lorentz Pet ersen. Købesummen er ikke bekendt *). Brolykke nævnes 1ste Gang i Christoffer II's Forskrivning til Marsken Ludvig Albertsen Fra var Jacob Møller Forpagter paa Brolykke. *) I Henhold til foran i Bogen gengivne Sk riveise fra L. P. fremgaar, at Kubet, af en eller anden Crund, (!J' blevet ham paaivunget. 18

23 Lorentz Petersen Anna Maria Buchwald I 'rl('r.1iiniulurma[('ri I '{ter.1finiulul'ij1alt"ri November solgtes Herregaarden ve d Auktion til Søren Jørgensen for 40,100 Rdl. (i 1867 solgtes den til Hverringe for 300,000 R dl. ; Bøndergodset var solgt fra i Forvejen ). Hovedgaards Taxter er 47 Td. 2 Alb., Skov skyld 4 Sko 1 F'jk. 1 Alb., Mølleskyld 2 Td. Areal efter Hofman Bang 406 Td. L. Ager, 14 Td. L. Eng, 43% Td. L. inddæmmet Jord, 74 Td. L. Skov. To Breve fra Lorentz Petersen af 1741 og 1742 er gengivet her i Slægtebogen. Bestallingen som " virkelig Cancelliraad" er dateret Hirsholm d. 20. Juli Paa Brevet af 1. August 1741, hvori han søger om at blive Landsdommer, staar som Paateg ning "Kand bevilges uden charachter", cons. pa a Friderichsborg Slot d. 11. August ( Fyen ske Registre og Tegneiser , i Registre Breve fra Kongen, Sag 77). Lorentz Petersens Klienter er særlig at find e blandt Landadelen, kendte Sager vidner derom. Selv har han ogsaa Sager løbende, se Tegn eiser , Nr. 60, 143, 173, 178, 205, 403, 405, 442. I 1736 skænker Ægteparret til Viby Kirke to smukke Alterstager, hvorpaa staar : " Birche Dommer Lorentz Petersen, Anno 1736", og en Sølvæske ( til Alterbrød) signeret : " Anna Maria Lorentz Petersen, 1736". Fattigblokken bærer li geledes hans Navn. Disse Ting er stadig i Brug i Kirken. Af Familiens Huslærer ( Hovmester) kendes 2. Fra ca , Cand. O. D. LUtken, fra , Cand. Th. Mortensen Bredsdorff. For en eller anden god Gerning, Tidspunktet kendes ikke, modtager Lorentz Petersen af Kon gen et dobbelt kapslet Guldur med Sølvskive, pa a hvis Bagside ses Navnetrækket to modsatte C. med Tallet 6 i hvert, omgivet af en Egkrans. Ægteparret var bosat i Odense til omkring 1738 og bor 1729 i Vesterstræde lige over for "Mageløs". 19

24 Brolykkes Stuehus som det nu ser ud "Stuehuset" bruges nu som Arbejderboliger I Set. Knuds Kirke er alle deres Fællesbørn døbte eller fremstillede. Anna Maria Buehwald er født den 1. November 1687 i Ullerup. døbt den 6. sm. i Skamby Kirke, Skamby Sogn i Skam Herred, Odense Am t. Kvartermesterens Frue under samme Regiment bar Barnet. Faddere : Jørgen Hansen Rytter, Rasmus Rasmussen, Hans Olsen i Ullerup. Hun døde paa Brolykke den 8. Maj 1763, bisat i Viby Kirke 30. sm. og hensat i Kirkens Kr pt. Hun sad i uskiftet Bo efter Manden, Skiftet begyndte 10. Maj. Kerteminde Skifteprotokol mangler for Tiden Anna Maria Buchwald var Datter af Christian Buchwald, Hustruens Navn ubekendt ; 1687 var han Rytter i Regimentet, som laa i Skamby Sogn paa den Tid. Af Skamby Kirkebog ses, at 1690 den 15. Juni blev Christian Buchwalt Rytters Barn velsignet i Kirken, som tilforn var hjemme døbt af Hr. Knud i Sønderse og kaldet Katrine Lisken. 1695, den 10. Februar, døbt Christian Buchwalt Rytters Barn i Skamby, kaldet Hans. 1695, 5. Søndag efter Trinitatis (23. Juni) begravedes Christian Rytters Barn der i Byen (Skamby), som fandtes død hos Forældrene i Sengen - det drejer sig her aabenbart om Sønnen Hans, der maaske er blevet "ligget ihjel" , 2. Søndag efter Hellig 3 Konger (17. Januar) døbt Christian Rytters Barn i Skamby, Anders. Christian Buchwald ses ikke at have faaet Børn døbt i Skamby før 1687 eller efter 1697, heller ikke ses han at være blevet viet der i Sognet. Iflg. Matriklen af 1688 var Gaarden Matr. Nr. 7 i Ullerup Ryttergods ; Fæsteren hed Jørgen Lauritzen, og Christian Buchwald har formodentlig været indkvarteret i denne Gaard, mens han boede i Ullerup. Samtlige Gaarde i Ullerup kom senere under Dallund, men forøvrigt flyttede Chr. B. jo til Skamby. Slægten Buchwald var paa den Tid ret ud bredt i Landet. 8 Børn : Andet Slægtled, Nr

25 ANDET SLÆGTLED Lorentz Petersens Børn med Anna Maria Buch wald. a. 1. Friderich Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 26. Januar t i Kerteminde. Kirkebogen for Kerteminde : September : Kancelliraad Friderich Petersen, som døde hos Provstinde Bøgh, hensat i Kirkens aabne Begravelse, alle Klokker, 59 Aar. Kancelliraad-Bestalling af 26. September Herre til Hindemae. Man maa antage, at Fr. P. er oplært til Landvæsenet og har sammen med Faderen drevet Brolykke samt efter Faderens Død været sin Moders Raadgiver nævnes han, som Fadder til Broderens Søn, som Fr. P. fra Brolykke. Ca. 10. April Ægtepagt og Testament af 10. April 1759, konfirmeret 4. Maj 1759, indført i Kerteminde Skifteprot. 18. September rov Karen Jacobsdt., f. paa Kildemølle 1721, t, Kerteminde Kirkebog 1791, 18. Marts. "Fru Kancelliraadinde Petersen jordet og nedsat i Markvard Rodstens aabne Begravelse kaldet, paa søndre Side i Kirken". Alle Klokker, 70 Aar. Hun var Datter af Jacob Jacobsen, Møller paa Kildemølle under Ravnholt Gods, Ellinge Sogn. En Broder til hende, Jacob Møller, var Forpagter paa Brolykke Hun havde været gift 3 Gange før, o g nu var hun Enke efter Rasmus Andersen Langhoff, anden Mand var Herredsfoged Hans Pedersen, Herre til Hindemae, Skifte efter ham 9. Oktober 1751 (Nyborg og Tranekær Amters Skifteprot., m, 7). Testament af 1758 (Nyborg Amts Skifteprot. 2, Pag. 640) vedrører tredie Mand. Skifte foretaget efter første Mand, Mads Jørgensen Birch til Klarskov, 4. August 1746 mellem hende og deres 4 Fællesbørn, han blev begravet 1746, 13. Juli (Marslev Birkende Kirkebog). Friderich Petersen blev altsaa hendes fjerde Mand og ved hende Herre til Hindemae. Hindemaes første Ejer er Jørgen Urne, t 1480, 16. Ejer bliver saa Fr. P. ; Hindernae sælges af Fr. P til Ove Johan Vind, Hofjægermester. Ægteparret flytter saa til Kerteminde og bor antagelig sammen med Provst Bøgh's Enke, Mette Cathrine, f. Birch, Fruens Datter af første Ægteskab. Fr. Petersen og Karen Jacobsdt. havde ingen Børn. b. 2. Peiter Petersen, døbt i Sct. Knuds Kirke i Odense 4. Januar 1721, t som Barn, begr. i Odense. c. 3. Anna Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 27. Juni 1722, t i Barselseng 1751, begr. i Skjellerup. (Skjellerup-Ellinge Kirkebog for brændt). 18. Oktober 1743 paa Brolykke rov Otto Didrich Joachimsøn Liitken, f. i Nordrup ved Slagelse 17. Marts 1713, t i Skjellerup 25. Januar Aar, begr. sst. Søn af Joachim Liitken og Margrethe Elisabeth Bielefeld. 21

26 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" Student fra Sorø 1732, Baeealaurgraden 1734, theol. Exam. 14. December K.; han ernærede sig nogle Aar som Huslærer, 1736 hos Admiral Hagedorn paa Hinderna. var der efter Huslærer hos Kaneelliraad Lorentz Petersen paa Brolykke og atter hos Admiral Hagedorn og kaldtes 22. Marts 1743 til Sognepræst for Skjellerup--Ellinge Menigheder og forblev der til sin Død. Han var en meget skarpsindig Mand, som skrev en Del Artikler, se Forfatterlex., 1. November 1760 skriver han "Undersøgel ser angaaende Statens alm. Økonomi", s o m e r meget læseværdig. Hans Segl viser en Musling i Skjoldet og paa Skjoldet. Maleri a f ham i Familieeje. Han var gift 3 Gange. 2den Gang '" Anna Aabye. se Aabyerne, 3die Gang '" Mar grethe Suhr, se Tilføjelse. 2det Ægteskab 2 Børn, 3die Ægtesk ab 1 Barn. I første Ægteskab 4 Børn : Tredie Slægtled, Nr d. 4. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kir ke i Odense 1. Maj 1724, t 22 som Barn.

27 e. 5. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kirke i Odense 21. Maj 1726, t paa Baagegaard, begr. 14. November 1766 i Tommerup Kirke. Hirseh : Kornet i 2. jyske nat. Ryt. Regm. 23. September 1743, forsat 29. November 1745 til 3. jyske Ryt. Regm. Garnisonerede i Slagelse 23. September 1743, i Næstved 29. November 1745, Lieuten. i 1. jyske nat. Regm. 5. Maj 1756 Garnis. i Holbæk ; Regim. kaldes fra 1763 for jyske Kyrasserregim. Afsked som Pr. Ltn. til hest ved at sælge sin Plads 24. April 1765 (Reg. Nr ). Fr. Hjort : - Fra Brænde Aaens inderste Kilder S December 1764 køber Chr. Petersen Baagegaard for Rdl. til Vitterlighed underskriver Mogens Nellemann Broholm. Han synes at have været en initiativrig og velhavende Mand, der stod godt anbefalet i Hæren. Paa Auktionen over det Kgl. Ryttergods købte han en Mængde Bøndergods, beliggende i Tommerup, Brylle, Gundestrup, Revsbro og Brændekilde af Hartkorn 101 Tdr., 3 Skp. Ager og Eng plus Skovskyld 1 Skp. samt Tommerup Sogns Kongetiender, alt for en Købesum af Rdl. 24 Sko Skødet blev dog først udstedt 25. Februar 1766, og kort efter døde den unge Løjtnant, kun 40 Aar gi. Næste Aar 11. Juni 1767 sælger hans Enke, Fru Henninga Andræa Kellinghusen, Baagegaard med Gods, ialt 132 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, til Ritmester Bernt.Holmsted V. Westen. Baagegaard nævnes 1533 i et Vidne af Odense Herredsting. I Rigsarkivet, Privatark. Kronol. Række Odense H. 17, findes et gammelt Pergament-Brev, Baagegaard vedrørende. Chr. Petersens Vaaben har Palmer. I Kølstrup 5. November 1751 '" Henninga Andrea Kellinghusen f. paa Tiselholt, hjemmedøbt 20. Juni 1725, fremstillet i Vejstrup Kirke 27. Juli, t... Datter af Daniel Kellinghusen, f. i Kbhavn. 1688, Student 1706 fra Frederiksborg Skole. Gift 13. Oktober 1719 i Vejstrup Sogn efter Kgl. Till. med Madame Anna Kirstine Trochmann paa Tiselholt, Enke efter Sr. Henning Scheel, Ejer af Tiselholt og begr. 17. September 1717, 63 Aar 4 Mdr. gi. Daniel Kellinghusen blev saaledes Ejer af Herregaarden Tiselholt, som han, i 1740 solgte til Herredsfoged Niels Petersen Brinch. Daniel Kellinghusen døde paa Kejrupgaard i Kølstrup Sogn 1750, begr. 22. Juni, og hans Enke Anna Kirstine Trochmann døde 17. Marts 1756 i Brudager hos sin Svigersøn, Løjtnant Storgaard, og Datter. Skiftet efter hende er indført i Nyborg Amts Skifteprotokol Nr. 3, Pag. 582 ff. Hun efterlod sig følgende Børn og Arvinger : 9 Børn i 1ste Ægteskab, og i 2det Ægteskab med D. Kellinghusen 2 Børn, disse sidste vare, 1. Anna Cathrine Kellinghusen, født paa Tiselholt, hjemme døbt 11. Juni 1723, fremstillet i Vejstrup Kirke 21. Juli, gift paa Kejrup 26. Maj 1745 med Hans Olsen Wiborg i Kerteminde og efter hans Død i 1756 eller 1757 med Sr. Jørgen Lund i Assens. 2. Henninga Andrea K. Endnu en Datter Abigael Sophie Kellinghusen, f. paa Tiselholt og døbt 23. August 1721, men maa være død som Barn eller ung Pige, da hun ikke nævnes i Skiftet efter Moderen. Fru Kellinghusens Boe-Nettoformue blev opgjort til 70 Rdr., saa at Henninga Andrea arvede 4 Rdr. 4 mrk. 15 Skill. 1 Barn : Tredie Slægtled, Nr

28 Eiler Petersen Anna Augusta Sophie Aabye Efkr" J/ini"tlJrmCllt'ri f. 6. Gunder Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. g. 7. Johanne Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. Stambogs Afsnit. Anno 1729 dend 21de Febr. er jeg Eiler Petersen født til Verden udi Odense i Vesterstræde lige over for Mageløss. Dend 26de Febr. derefter blev jeg døbt udi St. Knuds Kirke, og blev baaren til Daaben af Frue Generalinde Schubart for hende gik Frue Ritmester Kændtlers og Mand Fadderne var Hr. Conferentzraad Christian Rosencrantz Hr. Justiz-raad Hans Simonsen og Hr. Ritmester Mathias Leth! Anno 1747 dend 6te December som var en Onsdag blev jeg Cadet udi General Lieutnant Neubergs Regiment og kom til at staa ved Obrist Lieutnant Kændtlers Compagnie. Dend 19de December derefter som var en Tirsdag giorde ieg Eed udi General Lieutnantens Kvarter og var Overværende Auditeur Steffanus og Cornet Schrøling som holdte Estandarten. Anno 1748 dend 18. Maij gjorde jeg min første Mynstring! Som var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12. til dend 20de Maij som var nie Dage. Anno 1749 den d 16de Maij giorde jeg min anden Mynstring, da vi som ovenmelt camperede fra dend 10de til dend 18de Maij som var otte Dage. Anno 1750 d. 5te Augusti. Jeg avanceret til Cornet udi Afgangen Hr. Cornet Kysters Sted og derpaa d. 21de ijusdem forrestillet for Compagniet af Hr. Obriste Leth udi Obriste Kændtlers Kvarteer. Anno 1752 d.. Maij giorde jeg min første Mynstring som Officer og blev vi mynstred af General-Major Styrop. 24

29 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" D. 31te Decbr avanceret til Lieutenant. D. 1ste Septbr erholdet Caracter som Rittmester. D. 26de Julij 1764 fik jeg efter min Ansøgning Afskeed med Majors Caracteer. D. 17de Decbr slutted Kiøb med Hr. Major Hey om Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker. D. 14de Novbr blev Vang Gods soldt, da jeg tilkiøbte mig 83 Td Hartkorn foruden 4 Huuse som gik oven udi Kiøbet, udi Brylle bye, 3 Gaarde i Tommerup med et Huus som beboes af Smeeden, tillige med et af Ussel Huusene paa Ellegaardens Grund blev mig ogsaa tilslaged. h. 8. Eiler Petersen, f. 21. Februar 1729 i Odense, døbt i Sct. Knuds Kirke 26. sm., t paa Tallerup 29. September 1788, bisat den 9. Oktober i Brylle Kirke, hensat 13. Oktober i Frue Kirke i Nyborg i Aabyernes aabne Begravelse. Major i holst. Ryt. Regim., Herre til Tallerup samt Ejer af Brylle og Tommerup Kirker. Hans Vaaben gengivet farvelagt. Garnisonerer fra 1747, 6. December i Odense, fra December i Assens. Se hans Data i "Stambogs Afsnit". Følgende Tidsbillede meddeles her jævnfør E. P.'s - Stambogs optegnelse : Ilsom var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12 til dend 20de Maij som var nie Dage": 25

30 Eiler Petersen Efta Jludkrldtl"!1n1ng Wa::l. 4, S. 134 : "I Aaret 1748 foretog Fr, V som Konge sin første Rejse til sine tyske Provindser og blev overalt modtaget med de største Glædesbeviser. Rejsen begyndte Tirsdag den 14. Maj, om Aftenen holdt han sit Indtog i Odense, han blev modtaget af de 2 Regimenters Chefer (Generallieut, Neuberg og General Stevens med Stab). Byen sendte et ridende Compagni bestaaende af en Poucher udi grøn Mundur sølvskrammereret, det var Peter v. Westen (f. 1731, Dr. med., t 1789 som Justitsr. og Toldkasserer i Fredericia). 2 Trompet., 6 unge Karle i grøn Uniform paa graa Heste ; hvorefter fulgte Komp.'s Anfører, Borgmester Laurits Erichsen. 40 Mand 3 og 3 ridende efter hinanden paa sorte Heste fulgte Kongens Vogn til Slottet. Ved Afreisen var Sceneriet det samme. Borgerskabet paraderede inddelt i 4 Komp," Fr. Hjort : Tallerup nævnes først som "Taldorf" 1383 og ejes da af Absalon Jacobsen (Ulfeldt). Til Gaarden hørte paa den Tid Jorderne til de senere fremstaaede Gaarde Baagegaard og Højsholt. Selve Gaarden var uanseelig, og 1750 omtrent blev den ny Gaard færdig. Pr. Løjtnant Jacob Preben Banner von Hey blev ved sit Giftermaal med Enken efter Kaptajn Tommerup Ejer af Baagegaard og Tallerup v. Hey gav sig straks til at opføre en stor og meget herskabelig Hovedbygning paa Tallerup. Murstenene hertil tog han fra et af ham opført Teglbrænderi. Leret var saa fint, at det kunde bruges til hollandsk Stentøj. Da den nye Hovedbygning var færdig, flyttede v. Hey med Familie derhen og bortforpagtede Baagegaard. Af en Notits i Kbhavns. danske Post-Tidende Nr. 31 faar man Indblik i Ejendommens Størrelse : "Den 21. Maj 1759 afholdes i Odense offentlig Auktion over : 1. Tommerup Kirke cum jure Patronatus et vokandi (18 Tdr. Hartkorn). Brylle Kirke do. do. (24 Tdr. Hartkorn). 2. Tallerup og Baagegaarder. Tallerup er en ganske ny og anseelig Bygning med gebrochen Tag og teglhængt, med smukke Værelser indrettede, hvoraf nogle betrukne, samt med Kælder under ; Hartkorn 9 Tdr. 4 Skp. 1 Alb. 3. Baagegaard er ligeledes overalt udi ganske god Stand saa og med smukke Værelser indrettede. Hartkorn 7 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. Begge disse Gaarde med en Løkke "Wæ 26

31 Tallerup Billedet viser en Skovgaard med lidt Ager og derfor smaa Ladebygninger, men stor Hovedbygning til Herskabet Efter en Bll/antskltse I PrOlJrletar C. Møllers - I'illumlldals - Eje den" kaldet, der ogsaa sælges og har 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, der hidtil har været drevet under et Huse i Tommerup By og 1 Sted af Hartk. 1 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. 5. Et Hus i Gundestrup, 1 Gaard i Brylle af Hartkorn 11 Tdr. 6 Skp. 1 Alb., 1 Sted i Brylle 'af Hartk. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og et Hus i Brylle. Ved Tallerup og Baagegaard findes 1 2 Fiskedamme, hvoraf hver for sig er besat med Fisk som Karper, Karuser, Gedder, Aborrer og andre, saa og en Mølle ved Baage gaard og et Teglværk paa Tallerup Grund. Ejeren Major v. Hey paa Tallerup." Aarbog for Odense og Assens A :,, skøder Hey Tallerup, Tommerup og Brylle Kirker m. m. til Major Eiler v. Petersen, med i Handelen fulgte - den Andel i Wædelykken, som nu er uddelt og hører til Tallerup tillige med Knuds Rance, med hvad dertil hører og Skjælhuset, som nu beboes af Jørgen Andersen. Skjælhuse t maa ej sælges til nogen uden allene mig (Hey) til mig eller efterkommende Ejere af Ba agegaard. Major E. v. P. fik til slagen ved Auktion over Ryttergodset kgl. Skøde paa 18 Gaarde i Brylle og Tommerup sam t 7 Huse med ialt 115 Tdr. Hartk., men solgte kort efter det meste af dette Bøndergods. Der hørte til Tallerup et meget prof itabelt Teglværk, i Leret 10 Alen under Jorden findes Rav, hvid og rød Kulør. 27

32 1 Tommerup By ejer E. v. P. (tilslagen ved Auktion ) 4 Gaarde, Tdr. Hartk Rdl., 2 Gaarde 398 Rdl., 5 Gaarde 911 Rdl., i Brænde-Kilde Sogn Major Petersen skødede Rasm. Jørgensen 1 Gaard i Brylle Begyndelsen af 1776 averterede Maj or E. v. P. en 3 il. 4 Gange Auktion over Tallerup de 2 Kirker, 84 Tdr. Hartk. Bøndergods samt Jagtretten paa Brylle Bys Jorder ; men det lykkedes ikke at faa "solgt. Derimod holdt han Auktion (hans Kone var død ) over en Del Møbler og Kreaturer paa Tallerup og ligeledes den November skøder Major Petersen Tommerup og Brylle Kirker til Sognepræst Jens Balslev i Tommerup. Han forbeholder sig paa Livstid sammen med sin Frue deres Stole i Kirkerne til deres eget Brug. Ved Folketællingen 1787 var paa Tallerup 8 Familier, 46 Personer. Der nævnes foruden Major P. og Frue, Kammerherre Marju v. d. Ostens Frue, f. v. Skeel, og 2 Frøkner v. Sundt, Døtre af si. Oberst v. Sundt, der alle var "udi Kost" paa Tallerup. Desuden nævnes 4 Karle og 10 Piger samt 8 gifte Daglejere. (I 1801 var Fru v. Osten og 5 af Fru Major P.'s Piger endnu paa Gaarden ). Eiler v. Petersen var død 1788, og Enken skøder Frankfrihuset til Godtfredsen, og Tallerup, Vædeløkken, Teglværket og 7 Huse for Rdl. til Gmd. Anders Hansen af Orte. Anders Hansen nedbrød den store flotte Hovedbygning paa Tallerup (omkring 1802), og af disse Materialier opførtes de nye Stuehuse paa Tallerup, Talleruplund og Lille Tallerup. Fru Majorinde Petersens Sterboe paa Tallerup administreres af hendes Broder, Præsten i Brændekilde, Chr. Ulrich v. We sten, som f. Eks. sælger Bissemosen til Baron Buchwald 6. Januar 1803." Af Erindringer, som har tilhørt E. P. og derfor har haft sin Plads paa Tallerup, skal her meddeles. Som Nytaarsgave fra Kongen (antagelig som Tak for et Jagtbesøg) modtog E. P. 1. Jan et Par meget smukke Kopper af kgl. dansk Porcelain, Kopperne er, som Billedet viser, dekorerede baade paa Over- som Underkop med Navnetrækket E. P. i Slyng udført i Rosenguirlander samt Dato lste Januari og Aarstal Et Portræt af E. P., tegnet i rød Kridt 1786 af Poul lpsen, i rund forgyldt Ramme. To Miniatur Malerier forestillende E. P. og hans første Kone, malede paa Elfenben og i Sølvrammer. Et Glas med Laag og med Navnetrækket R. H. E. den 18. April, som tilhørte hans anden Kone. En Silhuet forestillende Frk. v. Sundt, i rund forgyldt Ramme. Eiler Petersen og Hustru A. A. S. Aabye skænker Tommerup Kirke en ny Klokke, den støbes i København og faar som Minde om dem deres Navne indgraveret. Alt Arvesølvet blev ved Sønnens Død omsmeltet og forefindes stadig i smuk Udførelse benyttes den ved Chr. IX's Død, men slaar da en Revne. Klokken bliver senere omstøbt. Eiler Petersen blev i Marts 1753 i O dense gift med Anna Augusta Sophia Aabye, f. 3. April 1719, hjemme døbt og fremstillet i Set. Knuds Kirke i Odense d. 12. April (Fru Oberstinde Caphengst bar Barnet, Madame Regine Hansdt. fra Nyborg, Regimentskvartermester Adam Casper Lerches gik hos. Fadderne var Seignr. Thor Hansen, Made- 28

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835.

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835. Thomas Wonsild (den yngre) Landboelsmand, senere Daglønnen i Hygum. Født i Rødding ca. 1760, død i Hygum 5. Juli 1818 (var Søn af Thomas Wonsild, Degn i Rødding), (se Side 15). Viet i Fole Kirke den 11.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen 6. juni 2014 Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen Mange af de gamle skifter og fæsteprotokoller bliver efterhånden indscannet og lang på nettet, og jeg har nu fundet fæstet efter min 3 x tipoldefar

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Drejer Henrich Abrahamsen og Anne Cathrine Nielsdatter Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1

Familiegrupperapport for Drejer Henrich Abrahamsen og Anne Cathrine Nielsdatter Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1 Mand Drejer Henrich Abrahamsen 1 Født Før 8 Jun. 1767 Hårby, Båg, Odense 2 Dåb 8 Jun. 1767 Hårby, Båg, Odense 2 Død 4 Maj 1826 Fåborg, Sallinge, Svendborg 3 Begravet 8 Maj 1826 Fåborg, Sallinge, Svendborg

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere