E. Kf!JLPIN PETERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E. Kf!JLPIN PETERSEN"

Transkript

1 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. Kf!JLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

2

3

4

5 MARIE OG EILER KØlPIN PETERSENS FÆDRENE OG MØDRENE SLÆGT

6

7 LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID CHRISTIAN HOLLNAGEL OG JOHANNE CATHRINE HANSEN MED EFTERSLÆGT DEN GENERATIONSVISE OPSTILLING ER FORSYNET MED EN DEL BIOGRAFIER OG ENKELTE TIDSSKILDRINGER MED 63 TEKSTBILLEDER SAMLET OG UDGIVET AF E. KØLPIN PETERSEN KØBENHAVN I KOMMISSION HOS EINAR HARCKS FORLAG

8 TRYKT HOS HERTZ - BOGTRYI{liERGAARDEN, KØBENHAVN REPRODUKTIONERNE UDFØRT AF FOLKER & SØN PAPIR FRA AKTIESELSKABET DE FORENEDE PAPIRFABRIKKER TRYKT I loo EKSEMPLARER, HVORAF DETTE HAR NR. '3

9 SLÆGTEBOGENS ORDNING Den generationsvise Opstilling af de 3 Hovedslægters Stamtavler og efter hver af disse Den generationsvise Opstilling af de medtagne indgifte Slægters Stamtavler kronologisk ordnet. Fortegnelse over de i Slægtebogen anvendte Værker og Arkivalier. Slægtsnavne Register, som henviser til Stamtavle og Side-Nr., hvor Slægtsnavnet første Gang forekommer. Søskendeflokken betegnes med fra a-ø. Det fortløbende Nummer, som staar efter Søskendebogstavet, er Stamforældrenes Efterslægt Nr., saaledes at Stamforældrenes ældste Barn betegnes som Nr. 1, det yngste, hvis de har 10 Børn, som Nr. 10 ; det ældste Barns ældste Barn som Nr. 11 o. s. f. FORKORTELSER: f. født, rv gift med, t død, sst. = samme Sted, sm. = samme Maaned, sao = samme Aar, ds. = den sidstnævnte.

10

11 Slægten Petersens Vaaben

12

13 FORTALE Lorentz Petersen og Anna Maria Buchwald, som grundlægger Slægten, er muligvis begge født paa Fyen. Han stammer maaske fra Odense*), men Forældrenes Navne er ikke kendt ; hun er født i Ullerup, Skamby Sogn, Skam Herred, Odense Amt, som Datter af Christian Buchwald, Rytter i det fynske Rytterregiment, Moderens Navn er ikke kendt. Deres Efterslægt er i efterfølgende Blade ført ned til vore Dage, dog skal det bemærkes, at Sønnen Frederik Petersen dør barnløs, og Sønnen Christian Petersens Linie uddør ca Slægtens Vaabner findes i Rigsarkivets Seglsamling i flere Graveringer ; Hovedforskellen er Vesselhorn istedetfor Palmer, og hel Mur i Modsætning til afskaarne Murhjørner. Det originale Staalsignet til det her i Bogen afbildede farvelagte Vaaben er gennem Aarene til Dato blevet benyttet af Stamfaderens yngste Søn Major Eiler Petersen og hans mandlige Efterslægt. Der er Grund til at antage, at hans to ældre Brødre har benyttet et ganske lignende Vaaben. Sønnen Christian Petersens Søn bruger f. Eks. Vaabnet med Palmer og Initialerne L. C. P. anbragt foran, imellem, og efter Palmerne. Hans Sønner bruger Vesselhorn og afskaarne Murhjørner. Stamforældrenes eneste levende Datter Anna Petersen - gift med Otto Didrich Joachimsøn Llitken - bliver gennem sin Datter Anna Maria Llitken, gift med Lauritz Jørgensen Bloch, Stammoder til en talrig Efterslægt. Anna Maria Llitkens Brødre dør ugift. Den gamle Stambogs første Afsnit, som her er lagt til Grund for denne Slægtebog, er gengivet som Indledning. Originalportrætterne til Bogens Billedstof ejes for Størstepartens Vedkommende af Forfatteren. København 1ste Januar *) Kirkebogen for Set. Knud begynder først 1698, Set. Hans 1705, Vor Frue C. Brandts Uddrag af de tabte Kirkebøger har ham ikke.

14 Som det fremgaar af Fortalen, er Arbejdet med Slægtebogen færdiggjort i December 1943, og Sætning og Trykning var paa daværende Tidspunkt paabegyndt. I Maj 1944 blev Hertz's Bogtrykkeri imidlertid schalburgte1'et, hvorved 2 Etager og samtlige Maskiner blev ødelagt. Det har derfor først været Firmaet muligt nu i Ef teraaret 1945 at trykke Slægtebogen.

15 Brolykke INDLEDNING Stambogens første Side : Stam-Faderen var Hr. Cancelliraad Birkedommer! Lorentz Petersen Herre til Godset Brolykke og Wibye Kirke i Fyhn. Han fik af Kongen! for Ædel Daadl Et Guld Uhr, hvorpaa staar Navne Trækket omgivet med en Eg Krands. Han var gift med en Jomfrue Buchwald i hvilket Ægteskab han avlede. Friederich Petersen som siden blev Cancelliraad og Herre til Hindema i Fyhn var gift med Enke Langhof men hafte ingen Børn. Christian Petersen! Blev Lieutenant og Ejer af Bågegaard i Fyhn i Tommerup Sogn. Gift med Andrea Henninga Kiellinghusen. Hafte en Søn Lorentz Christian Petersen. Anna Maria Petersen gift med Pastor LUtken i Skællerup i Fyhn hafte 2 Sønner, og en Datter. Ejler Petersen, han blev Major og Herre til Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker og var gift med Anna Augusta Sophia Aabye. (4 Børn var døde som mindreaarige). Stambogen er skrevet af Lorentz Eilersøn Petersen. Il

16

17 Navnepladen til Anna Maria Buchwalds Kiste Denne Blyplade, med nedenfor gengivet Tekst, var det eneste bevarede af Ægteparrets Kister i Viby Kirkes Krypt. Provst Ludvig Valentiner har ladet den ophænge i Vaabenhuset. Her Huiler Velædle og Velbyrdige Frue Frue Anna Maria Buchwald SI : Her Cancellie Raad Lorentz Petersen til Broelycke Hands Efterleverske Fød i Skambye dt 1 Nov Død paa Brolycke dt 8 Maij 1763 Verdens gode, Verdens Møije har jeg prøvet begge toe, det som sindet kan fornøije og forskaffe sielen ro'e, jeg eij forefinde kunde, findes der og jngenlunde, jeg gik da til mine fædre, der vi eene faal' det bedre. 13

18

19 ; j;r- '1/ / "..:.... l. \,,...,..... ;.'..,....,' '>,.. Brevet i sin Helhed gengivet paa næste Side ]5

20 R. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Stormægtigste allerriaadigste Arve Konge og Herre. Deres Kongl. Maijst. haver allernådigst behaget at resolvere, at mig En Caracteer motte forundes jmod at give Et. tuusend Rixdaller til Gudelig Brug, effter Deres Maijst. allernaadigste Gotfindende. Denne Summa falder for mig at udrede temmelig stoer, men des uagtet er ieg Overbødig at fyldestgiøre Deres Maijts allernaadigste Villie, naar denne Kongl. Naade mig allernaadigst motte Vederfares at forundes Caracteer eller Bestalling som Landsdommer j Fyen og Langeland og betiene Retten tilligemed de øfrige Landsdomm ere, Da jeg allerunderdanigst forsichrer at opføre mig saaledis som min Eed og Pligt udkrever, og som ieg for Gud og Deris Maijt. vil forsvare. Allernaadigste Konge! Dette kunds Blive mig som fra min Ungdom haver betient Deslige forretninger, vaaren Deris Maijts. forrige Generalfischals Fuldmægtig j Fyens Stifft i mange Aar, Er bleven brugt j Kongl. og andre Commis sioner, ja ved mange leijligheder ve rit Constituerit j Justitz Embeder, til nogen Soulagement ved at have lidet at forrette j mellem nu ieg formedelst Aarene temmelig nermer sig, haver begivet alle mine forhen j dend fald hafde forretninger ; Det kunde end og vere til Nytte j Landstinget at ieg sad i Retten, naar der for Een af de øvrige Landsdommere formedelst Svaghed eller anden Lovlig forfald icke var mueligt at være tilstede. Jeg forventer Een allernaadigst Bønhøring og lever til Døden Kiøbenhafn d 1 Aug Deris Kong!. Maijstets Allerunderdanigst tro e Arve Undersaat og Ringeste Tiener Lorentz Petersen (Paategning "Kand bevilgis uden character" cons. paa Friderichsborg Slot d. 11 Aug. 1741) 16

21 (Til Geh. R. Holstein) n.. A. Fyenske Registre. Bilag til Sag Deres Excellence, Høij Velbaarne, Hr. Geheime Conferentz Raad og Ober Secreterer, Naadige Herre. Deres Excellence har været saa naadig at communicere mig Hans Kongelige Maijts. allernaadigste Resolution paa min forhen indgivne allerunderdanigste Ansøgning om at blive virkelig Cancellie Raad, der indeholder den Condition, at, dersom Jeg vil betale 1000 rd. til Gudelig Brug, kunde min Ansøgning allernaadigst accorderes ; Min naadige Herre, naar betragtes først den Tieneste som Jeg dog ikke bør, eller kand berømme mig af, ieg haver giort Hans Kongelig Maijt. Landet her i Fyen, saavelsom andre Stæder, efter Hans Kongelig Maijts. allernaadigste Befalinger, udi adskillige tilfælde*), og dernest at ieg saa got som imod min Villie maatte antage mig Brolykke Goeds, hvor af ieg nu er Eijere, og hvorpaa ieg haver maatt sette det lidet, ieg haver været eijende, til Skade for mig, min Hustrue og mange smaa Børn, saa haaber ieg underdanigst, at Deres Excellence taler min tarv hos Hans Kongelig Maijt. og seer mig saavelsom mange andre, i sær min Naboe, forrige Herretsfoget, nu Cancellie Raad Salomon Lindegaard, soulageret saaledes, at Jeg for 5 a 600 rds. betaling ad pios usus nyder den allerunderdanigst begierede Kongelig Naade at blive virkelig Cancellie Raad ; Skulde Deres Excellence, som ieg dog underdanigst og sikkerlig h aaber og stoeler paa, ikke finde mit petitum saaleedes grundet, at Deres Excellence samme Hans Kongelig Maijt. tør forestille til formildelse udi den mig paalagte store Penge summa, saa beder jeg dog underdanigst, at Bestallingen, som Cancelli Raad; efter den forhen allernaadigst faldne Resolution maa vorde udstedt, da ieg ved Vens Ven vil see samme indløst, Men Jeg haaber endnu som før, at Deres Excellence har naade for mig, og udi noget seer mig soul ageret udi denne Udgift til nogen Moderation. Der ieg med ald Velstands ønske og underdanig veneration til Døden forbliver. Brolykke Gaard i Fyen den 9de Julii Ao 1742 Deres Excellences underdanigste og ringeste Tiener Lorentz Peterssen (Paategning : Som meer bemidlet kand han give 800 rd.) "' ) Hvad der ligger bag denne Udtalelse er ikke Forfatteren bekendt 17

22 Viby Kirke synes bygget til tre forskellige Tider. Den har 3 Hvælvinger, og Bindings Taarn i "stre : =nde : et Kapel til Bisættelse af Stamhu"et Hverringe. Under Alteret gamle egravelser, der ovenover findes "mukt indhugget i Sten to Figurer, forestillende Jacob Vlffert og hans Frue FØRSTE SLÆGTLED Lorentz Petersen, f. ca Fødested ubekendt. t paa Brolykke, bisat i Viby Kirke den 5. December 1749, hensat i Kirkens Krypt. Kancelliraad og Herre til Brolykke. Prokurator, Birkedommer og Landsdommer uden Karakter. Første Gang, man hører om ham, er i hans Vielsesattest, idet han Fredagen den 16. Juni 1719 blev efter Kgl. Brev copuleret hjemme i Huset til Anna Maria Buchwald. Forloverne var Urban Jensen, Farver, og Mathias Jensøn Randers. Han var da Fuldmægtig hos Regimentsskriver Thorp i Odense. Set. Knuds Kirkebog Oktober fik han Borgerskab i Odense og aflagde Prokuratored Maj. Prokurator for alle Over- og Underretter i Fyens Stift (Fyenske og smaal. Reg. 1721, Nr. 31). Han havde da i nogle Aar øvet sig i Lov og Ret og præsteret Attest fra Landsdommer Schouboe for Ærlighed, Skikkelighed og Duelighed. (Suppl. Prt I, Nr. 403). Den 2. Juli 1725 fik han Konfirmation paa Expectance paa Embedet som Birkedommer paa Taasinge (Fyenske og smaal. Reg. 1725, Nr. 47), og 1727 tiltraadte han sit Embede (Fyenske og smaal. Reg. 1729, Nr. 17, 25), men han synes ikke at have haft megen Tid til at passe dette Embede. Han var mangeaarig Fuldmægtig hos Gene ralfiskalen. Den 1. Maj 1738 faar han Skøde paa Herre gaarden Brolykke. Viby Kirke var han Ejer af fra ca Brolykke ligger i Scheelenborg Birk Hindsholm, Viby Sogn. 1ste Ejer er Niels Jensen Wiffert, ca. 1325, som 7 de Ejer staar Lorentz Pet ersen. Købesummen er ikke bekendt *). Brolykke nævnes 1ste Gang i Christoffer II's Forskrivning til Marsken Ludvig Albertsen Fra var Jacob Møller Forpagter paa Brolykke. *) I Henhold til foran i Bogen gengivne Sk riveise fra L. P. fremgaar, at Kubet, af en eller anden Crund, (!J' blevet ham paaivunget. 18

23 Lorentz Petersen Anna Maria Buchwald I 'rl('r.1iiniulurma[('ri I '{ter.1finiulul'ij1alt"ri November solgtes Herregaarden ve d Auktion til Søren Jørgensen for 40,100 Rdl. (i 1867 solgtes den til Hverringe for 300,000 R dl. ; Bøndergodset var solgt fra i Forvejen ). Hovedgaards Taxter er 47 Td. 2 Alb., Skov skyld 4 Sko 1 F'jk. 1 Alb., Mølleskyld 2 Td. Areal efter Hofman Bang 406 Td. L. Ager, 14 Td. L. Eng, 43% Td. L. inddæmmet Jord, 74 Td. L. Skov. To Breve fra Lorentz Petersen af 1741 og 1742 er gengivet her i Slægtebogen. Bestallingen som " virkelig Cancelliraad" er dateret Hirsholm d. 20. Juli Paa Brevet af 1. August 1741, hvori han søger om at blive Landsdommer, staar som Paateg ning "Kand bevilges uden charachter", cons. pa a Friderichsborg Slot d. 11. August ( Fyen ske Registre og Tegneiser , i Registre Breve fra Kongen, Sag 77). Lorentz Petersens Klienter er særlig at find e blandt Landadelen, kendte Sager vidner derom. Selv har han ogsaa Sager løbende, se Tegn eiser , Nr. 60, 143, 173, 178, 205, 403, 405, 442. I 1736 skænker Ægteparret til Viby Kirke to smukke Alterstager, hvorpaa staar : " Birche Dommer Lorentz Petersen, Anno 1736", og en Sølvæske ( til Alterbrød) signeret : " Anna Maria Lorentz Petersen, 1736". Fattigblokken bærer li geledes hans Navn. Disse Ting er stadig i Brug i Kirken. Af Familiens Huslærer ( Hovmester) kendes 2. Fra ca , Cand. O. D. LUtken, fra , Cand. Th. Mortensen Bredsdorff. For en eller anden god Gerning, Tidspunktet kendes ikke, modtager Lorentz Petersen af Kon gen et dobbelt kapslet Guldur med Sølvskive, pa a hvis Bagside ses Navnetrækket to modsatte C. med Tallet 6 i hvert, omgivet af en Egkrans. Ægteparret var bosat i Odense til omkring 1738 og bor 1729 i Vesterstræde lige over for "Mageløs". 19

24 Brolykkes Stuehus som det nu ser ud "Stuehuset" bruges nu som Arbejderboliger I Set. Knuds Kirke er alle deres Fællesbørn døbte eller fremstillede. Anna Maria Buehwald er født den 1. November 1687 i Ullerup. døbt den 6. sm. i Skamby Kirke, Skamby Sogn i Skam Herred, Odense Am t. Kvartermesterens Frue under samme Regiment bar Barnet. Faddere : Jørgen Hansen Rytter, Rasmus Rasmussen, Hans Olsen i Ullerup. Hun døde paa Brolykke den 8. Maj 1763, bisat i Viby Kirke 30. sm. og hensat i Kirkens Kr pt. Hun sad i uskiftet Bo efter Manden, Skiftet begyndte 10. Maj. Kerteminde Skifteprotokol mangler for Tiden Anna Maria Buchwald var Datter af Christian Buchwald, Hustruens Navn ubekendt ; 1687 var han Rytter i Regimentet, som laa i Skamby Sogn paa den Tid. Af Skamby Kirkebog ses, at 1690 den 15. Juni blev Christian Buchwalt Rytters Barn velsignet i Kirken, som tilforn var hjemme døbt af Hr. Knud i Sønderse og kaldet Katrine Lisken. 1695, den 10. Februar, døbt Christian Buchwalt Rytters Barn i Skamby, kaldet Hans. 1695, 5. Søndag efter Trinitatis (23. Juni) begravedes Christian Rytters Barn der i Byen (Skamby), som fandtes død hos Forældrene i Sengen - det drejer sig her aabenbart om Sønnen Hans, der maaske er blevet "ligget ihjel" , 2. Søndag efter Hellig 3 Konger (17. Januar) døbt Christian Rytters Barn i Skamby, Anders. Christian Buchwald ses ikke at have faaet Børn døbt i Skamby før 1687 eller efter 1697, heller ikke ses han at være blevet viet der i Sognet. Iflg. Matriklen af 1688 var Gaarden Matr. Nr. 7 i Ullerup Ryttergods ; Fæsteren hed Jørgen Lauritzen, og Christian Buchwald har formodentlig været indkvarteret i denne Gaard, mens han boede i Ullerup. Samtlige Gaarde i Ullerup kom senere under Dallund, men forøvrigt flyttede Chr. B. jo til Skamby. Slægten Buchwald var paa den Tid ret ud bredt i Landet. 8 Børn : Andet Slægtled, Nr

25 ANDET SLÆGTLED Lorentz Petersens Børn med Anna Maria Buch wald. a. 1. Friderich Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 26. Januar t i Kerteminde. Kirkebogen for Kerteminde : September : Kancelliraad Friderich Petersen, som døde hos Provstinde Bøgh, hensat i Kirkens aabne Begravelse, alle Klokker, 59 Aar. Kancelliraad-Bestalling af 26. September Herre til Hindemae. Man maa antage, at Fr. P. er oplært til Landvæsenet og har sammen med Faderen drevet Brolykke samt efter Faderens Død været sin Moders Raadgiver nævnes han, som Fadder til Broderens Søn, som Fr. P. fra Brolykke. Ca. 10. April Ægtepagt og Testament af 10. April 1759, konfirmeret 4. Maj 1759, indført i Kerteminde Skifteprot. 18. September rov Karen Jacobsdt., f. paa Kildemølle 1721, t, Kerteminde Kirkebog 1791, 18. Marts. "Fru Kancelliraadinde Petersen jordet og nedsat i Markvard Rodstens aabne Begravelse kaldet, paa søndre Side i Kirken". Alle Klokker, 70 Aar. Hun var Datter af Jacob Jacobsen, Møller paa Kildemølle under Ravnholt Gods, Ellinge Sogn. En Broder til hende, Jacob Møller, var Forpagter paa Brolykke Hun havde været gift 3 Gange før, o g nu var hun Enke efter Rasmus Andersen Langhoff, anden Mand var Herredsfoged Hans Pedersen, Herre til Hindemae, Skifte efter ham 9. Oktober 1751 (Nyborg og Tranekær Amters Skifteprot., m, 7). Testament af 1758 (Nyborg Amts Skifteprot. 2, Pag. 640) vedrører tredie Mand. Skifte foretaget efter første Mand, Mads Jørgensen Birch til Klarskov, 4. August 1746 mellem hende og deres 4 Fællesbørn, han blev begravet 1746, 13. Juli (Marslev Birkende Kirkebog). Friderich Petersen blev altsaa hendes fjerde Mand og ved hende Herre til Hindemae. Hindemaes første Ejer er Jørgen Urne, t 1480, 16. Ejer bliver saa Fr. P. ; Hindernae sælges af Fr. P til Ove Johan Vind, Hofjægermester. Ægteparret flytter saa til Kerteminde og bor antagelig sammen med Provst Bøgh's Enke, Mette Cathrine, f. Birch, Fruens Datter af første Ægteskab. Fr. Petersen og Karen Jacobsdt. havde ingen Børn. b. 2. Peiter Petersen, døbt i Sct. Knuds Kirke i Odense 4. Januar 1721, t som Barn, begr. i Odense. c. 3. Anna Petersen, fremstillet i Sct. Knuds Kirke i Odense 27. Juni 1722, t i Barselseng 1751, begr. i Skjellerup. (Skjellerup-Ellinge Kirkebog for brændt). 18. Oktober 1743 paa Brolykke rov Otto Didrich Joachimsøn Liitken, f. i Nordrup ved Slagelse 17. Marts 1713, t i Skjellerup 25. Januar Aar, begr. sst. Søn af Joachim Liitken og Margrethe Elisabeth Bielefeld. 21

26 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" Student fra Sorø 1732, Baeealaurgraden 1734, theol. Exam. 14. December K.; han ernærede sig nogle Aar som Huslærer, 1736 hos Admiral Hagedorn paa Hinderna. var der efter Huslærer hos Kaneelliraad Lorentz Petersen paa Brolykke og atter hos Admiral Hagedorn og kaldtes 22. Marts 1743 til Sognepræst for Skjellerup--Ellinge Menigheder og forblev der til sin Død. Han var en meget skarpsindig Mand, som skrev en Del Artikler, se Forfatterlex., 1. November 1760 skriver han "Undersøgel ser angaaende Statens alm. Økonomi", s o m e r meget læseværdig. Hans Segl viser en Musling i Skjoldet og paa Skjoldet. Maleri a f ham i Familieeje. Han var gift 3 Gange. 2den Gang '" Anna Aabye. se Aabyerne, 3die Gang '" Mar grethe Suhr, se Tilføjelse. 2det Ægteskab 2 Børn, 3die Ægtesk ab 1 Barn. I første Ægteskab 4 Børn : Tredie Slægtled, Nr d. 4. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kir ke i Odense 1. Maj 1724, t 22 som Barn.

27 e. 5. Christian Petersen, døbt i Set. Knuds Kirke i Odense 21. Maj 1726, t paa Baagegaard, begr. 14. November 1766 i Tommerup Kirke. Hirseh : Kornet i 2. jyske nat. Ryt. Regm. 23. September 1743, forsat 29. November 1745 til 3. jyske Ryt. Regm. Garnisonerede i Slagelse 23. September 1743, i Næstved 29. November 1745, Lieuten. i 1. jyske nat. Regm. 5. Maj 1756 Garnis. i Holbæk ; Regim. kaldes fra 1763 for jyske Kyrasserregim. Afsked som Pr. Ltn. til hest ved at sælge sin Plads 24. April 1765 (Reg. Nr ). Fr. Hjort : - Fra Brænde Aaens inderste Kilder S December 1764 køber Chr. Petersen Baagegaard for Rdl. til Vitterlighed underskriver Mogens Nellemann Broholm. Han synes at have været en initiativrig og velhavende Mand, der stod godt anbefalet i Hæren. Paa Auktionen over det Kgl. Ryttergods købte han en Mængde Bøndergods, beliggende i Tommerup, Brylle, Gundestrup, Revsbro og Brændekilde af Hartkorn 101 Tdr., 3 Skp. Ager og Eng plus Skovskyld 1 Skp. samt Tommerup Sogns Kongetiender, alt for en Købesum af Rdl. 24 Sko Skødet blev dog først udstedt 25. Februar 1766, og kort efter døde den unge Løjtnant, kun 40 Aar gi. Næste Aar 11. Juni 1767 sælger hans Enke, Fru Henninga Andræa Kellinghusen, Baagegaard med Gods, ialt 132 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, til Ritmester Bernt.Holmsted V. Westen. Baagegaard nævnes 1533 i et Vidne af Odense Herredsting. I Rigsarkivet, Privatark. Kronol. Række Odense H. 17, findes et gammelt Pergament-Brev, Baagegaard vedrørende. Chr. Petersens Vaaben har Palmer. I Kølstrup 5. November 1751 '" Henninga Andrea Kellinghusen f. paa Tiselholt, hjemmedøbt 20. Juni 1725, fremstillet i Vejstrup Kirke 27. Juli, t... Datter af Daniel Kellinghusen, f. i Kbhavn. 1688, Student 1706 fra Frederiksborg Skole. Gift 13. Oktober 1719 i Vejstrup Sogn efter Kgl. Till. med Madame Anna Kirstine Trochmann paa Tiselholt, Enke efter Sr. Henning Scheel, Ejer af Tiselholt og begr. 17. September 1717, 63 Aar 4 Mdr. gi. Daniel Kellinghusen blev saaledes Ejer af Herregaarden Tiselholt, som han, i 1740 solgte til Herredsfoged Niels Petersen Brinch. Daniel Kellinghusen døde paa Kejrupgaard i Kølstrup Sogn 1750, begr. 22. Juni, og hans Enke Anna Kirstine Trochmann døde 17. Marts 1756 i Brudager hos sin Svigersøn, Løjtnant Storgaard, og Datter. Skiftet efter hende er indført i Nyborg Amts Skifteprotokol Nr. 3, Pag. 582 ff. Hun efterlod sig følgende Børn og Arvinger : 9 Børn i 1ste Ægteskab, og i 2det Ægteskab med D. Kellinghusen 2 Børn, disse sidste vare, 1. Anna Cathrine Kellinghusen, født paa Tiselholt, hjemme døbt 11. Juni 1723, fremstillet i Vejstrup Kirke 21. Juli, gift paa Kejrup 26. Maj 1745 med Hans Olsen Wiborg i Kerteminde og efter hans Død i 1756 eller 1757 med Sr. Jørgen Lund i Assens. 2. Henninga Andrea K. Endnu en Datter Abigael Sophie Kellinghusen, f. paa Tiselholt og døbt 23. August 1721, men maa være død som Barn eller ung Pige, da hun ikke nævnes i Skiftet efter Moderen. Fru Kellinghusens Boe-Nettoformue blev opgjort til 70 Rdr., saa at Henninga Andrea arvede 4 Rdr. 4 mrk. 15 Skill. 1 Barn : Tredie Slægtled, Nr

28 Eiler Petersen Anna Augusta Sophie Aabye Efkr" J/ini"tlJrmCllt'ri f. 6. Gunder Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. g. 7. Johanne Petersen, fremstillet i Set. Knuds Kirke Odense 16. April 1727, t som spæd. Stambogs Afsnit. Anno 1729 dend 21de Febr. er jeg Eiler Petersen født til Verden udi Odense i Vesterstræde lige over for Mageløss. Dend 26de Febr. derefter blev jeg døbt udi St. Knuds Kirke, og blev baaren til Daaben af Frue Generalinde Schubart for hende gik Frue Ritmester Kændtlers og Mand Fadderne var Hr. Conferentzraad Christian Rosencrantz Hr. Justiz-raad Hans Simonsen og Hr. Ritmester Mathias Leth! Anno 1747 dend 6te December som var en Onsdag blev jeg Cadet udi General Lieutnant Neubergs Regiment og kom til at staa ved Obrist Lieutnant Kændtlers Compagnie. Dend 19de December derefter som var en Tirsdag giorde ieg Eed udi General Lieutnantens Kvarter og var Overværende Auditeur Steffanus og Cornet Schrøling som holdte Estandarten. Anno 1748 dend 18. Maij gjorde jeg min første Mynstring! Som var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12. til dend 20de Maij som var nie Dage. Anno 1749 den d 16de Maij giorde jeg min anden Mynstring, da vi som ovenmelt camperede fra dend 10de til dend 18de Maij som var otte Dage. Anno 1750 d. 5te Augusti. Jeg avanceret til Cornet udi Afgangen Hr. Cornet Kysters Sted og derpaa d. 21de ijusdem forrestillet for Compagniet af Hr. Obriste Leth udi Obriste Kændtlers Kvarteer. Anno 1752 d.. Maij giorde jeg min første Mynstring som Officer og blev vi mynstred af General-Major Styrop. 24

29 Originalen i Rigsarkivet "Enkekassen" D. 31te Decbr avanceret til Lieutenant. D. 1ste Septbr erholdet Caracter som Rittmester. D. 26de Julij 1764 fik jeg efter min Ansøgning Afskeed med Majors Caracteer. D. 17de Decbr slutted Kiøb med Hr. Major Hey om Tallerup og Brylle og Tommerup Kirker. D. 14de Novbr blev Vang Gods soldt, da jeg tilkiøbte mig 83 Td Hartkorn foruden 4 Huuse som gik oven udi Kiøbet, udi Brylle bye, 3 Gaarde i Tommerup med et Huus som beboes af Smeeden, tillige med et af Ussel Huusene paa Ellegaardens Grund blev mig ogsaa tilslaged. h. 8. Eiler Petersen, f. 21. Februar 1729 i Odense, døbt i Sct. Knuds Kirke 26. sm., t paa Tallerup 29. September 1788, bisat den 9. Oktober i Brylle Kirke, hensat 13. Oktober i Frue Kirke i Nyborg i Aabyernes aabne Begravelse. Major i holst. Ryt. Regim., Herre til Tallerup samt Ejer af Brylle og Tommerup Kirker. Hans Vaaben gengivet farvelagt. Garnisonerer fra 1747, 6. December i Odense, fra December i Assens. Se hans Data i "Stambogs Afsnit". Følgende Tidsbillede meddeles her jævnfør E. P.'s - Stambogs optegnelse : Ilsom var saa viit mærkværdig i det vi camperede paa Odense Heed fra dend 12 til dend 20de Maij som var nie Dage": 25

30 Eiler Petersen Efta Jludkrldtl"!1n1ng Wa::l. 4, S. 134 : "I Aaret 1748 foretog Fr, V som Konge sin første Rejse til sine tyske Provindser og blev overalt modtaget med de største Glædesbeviser. Rejsen begyndte Tirsdag den 14. Maj, om Aftenen holdt han sit Indtog i Odense, han blev modtaget af de 2 Regimenters Chefer (Generallieut, Neuberg og General Stevens med Stab). Byen sendte et ridende Compagni bestaaende af en Poucher udi grøn Mundur sølvskrammereret, det var Peter v. Westen (f. 1731, Dr. med., t 1789 som Justitsr. og Toldkasserer i Fredericia). 2 Trompet., 6 unge Karle i grøn Uniform paa graa Heste ; hvorefter fulgte Komp.'s Anfører, Borgmester Laurits Erichsen. 40 Mand 3 og 3 ridende efter hinanden paa sorte Heste fulgte Kongens Vogn til Slottet. Ved Afreisen var Sceneriet det samme. Borgerskabet paraderede inddelt i 4 Komp," Fr. Hjort : Tallerup nævnes først som "Taldorf" 1383 og ejes da af Absalon Jacobsen (Ulfeldt). Til Gaarden hørte paa den Tid Jorderne til de senere fremstaaede Gaarde Baagegaard og Højsholt. Selve Gaarden var uanseelig, og 1750 omtrent blev den ny Gaard færdig. Pr. Løjtnant Jacob Preben Banner von Hey blev ved sit Giftermaal med Enken efter Kaptajn Tommerup Ejer af Baagegaard og Tallerup v. Hey gav sig straks til at opføre en stor og meget herskabelig Hovedbygning paa Tallerup. Murstenene hertil tog han fra et af ham opført Teglbrænderi. Leret var saa fint, at det kunde bruges til hollandsk Stentøj. Da den nye Hovedbygning var færdig, flyttede v. Hey med Familie derhen og bortforpagtede Baagegaard. Af en Notits i Kbhavns. danske Post-Tidende Nr. 31 faar man Indblik i Ejendommens Størrelse : "Den 21. Maj 1759 afholdes i Odense offentlig Auktion over : 1. Tommerup Kirke cum jure Patronatus et vokandi (18 Tdr. Hartkorn). Brylle Kirke do. do. (24 Tdr. Hartkorn). 2. Tallerup og Baagegaarder. Tallerup er en ganske ny og anseelig Bygning med gebrochen Tag og teglhængt, med smukke Værelser indrettede, hvoraf nogle betrukne, samt med Kælder under ; Hartkorn 9 Tdr. 4 Skp. 1 Alb. 3. Baagegaard er ligeledes overalt udi ganske god Stand saa og med smukke Værelser indrettede. Hartkorn 7 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. Begge disse Gaarde med en Løkke "Wæ 26

31 Tallerup Billedet viser en Skovgaard med lidt Ager og derfor smaa Ladebygninger, men stor Hovedbygning til Herskabet Efter en Bll/antskltse I PrOlJrletar C. Møllers - I'illumlldals - Eje den" kaldet, der ogsaa sælges og har 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartkorn, der hidtil har været drevet under et Huse i Tommerup By og 1 Sted af Hartk. 1 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. 5. Et Hus i Gundestrup, 1 Gaard i Brylle af Hartkorn 11 Tdr. 6 Skp. 1 Alb., 1 Sted i Brylle 'af Hartk. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. og et Hus i Brylle. Ved Tallerup og Baagegaard findes 1 2 Fiskedamme, hvoraf hver for sig er besat med Fisk som Karper, Karuser, Gedder, Aborrer og andre, saa og en Mølle ved Baage gaard og et Teglværk paa Tallerup Grund. Ejeren Major v. Hey paa Tallerup." Aarbog for Odense og Assens A :,, skøder Hey Tallerup, Tommerup og Brylle Kirker m. m. til Major Eiler v. Petersen, med i Handelen fulgte - den Andel i Wædelykken, som nu er uddelt og hører til Tallerup tillige med Knuds Rance, med hvad dertil hører og Skjælhuset, som nu beboes af Jørgen Andersen. Skjælhuse t maa ej sælges til nogen uden allene mig (Hey) til mig eller efterkommende Ejere af Ba agegaard. Major E. v. P. fik til slagen ved Auktion over Ryttergodset kgl. Skøde paa 18 Gaarde i Brylle og Tommerup sam t 7 Huse med ialt 115 Tdr. Hartk., men solgte kort efter det meste af dette Bøndergods. Der hørte til Tallerup et meget prof itabelt Teglværk, i Leret 10 Alen under Jorden findes Rav, hvid og rød Kulør. 27

32 1 Tommerup By ejer E. v. P. (tilslagen ved Auktion ) 4 Gaarde, Tdr. Hartk Rdl., 2 Gaarde 398 Rdl., 5 Gaarde 911 Rdl., i Brænde-Kilde Sogn Major Petersen skødede Rasm. Jørgensen 1 Gaard i Brylle Begyndelsen af 1776 averterede Maj or E. v. P. en 3 il. 4 Gange Auktion over Tallerup de 2 Kirker, 84 Tdr. Hartk. Bøndergods samt Jagtretten paa Brylle Bys Jorder ; men det lykkedes ikke at faa "solgt. Derimod holdt han Auktion (hans Kone var død ) over en Del Møbler og Kreaturer paa Tallerup og ligeledes den November skøder Major Petersen Tommerup og Brylle Kirker til Sognepræst Jens Balslev i Tommerup. Han forbeholder sig paa Livstid sammen med sin Frue deres Stole i Kirkerne til deres eget Brug. Ved Folketællingen 1787 var paa Tallerup 8 Familier, 46 Personer. Der nævnes foruden Major P. og Frue, Kammerherre Marju v. d. Ostens Frue, f. v. Skeel, og 2 Frøkner v. Sundt, Døtre af si. Oberst v. Sundt, der alle var "udi Kost" paa Tallerup. Desuden nævnes 4 Karle og 10 Piger samt 8 gifte Daglejere. (I 1801 var Fru v. Osten og 5 af Fru Major P.'s Piger endnu paa Gaarden ). Eiler v. Petersen var død 1788, og Enken skøder Frankfrihuset til Godtfredsen, og Tallerup, Vædeløkken, Teglværket og 7 Huse for Rdl. til Gmd. Anders Hansen af Orte. Anders Hansen nedbrød den store flotte Hovedbygning paa Tallerup (omkring 1802), og af disse Materialier opførtes de nye Stuehuse paa Tallerup, Talleruplund og Lille Tallerup. Fru Majorinde Petersens Sterboe paa Tallerup administreres af hendes Broder, Præsten i Brændekilde, Chr. Ulrich v. We sten, som f. Eks. sælger Bissemosen til Baron Buchwald 6. Januar 1803." Af Erindringer, som har tilhørt E. P. og derfor har haft sin Plads paa Tallerup, skal her meddeles. Som Nytaarsgave fra Kongen (antagelig som Tak for et Jagtbesøg) modtog E. P. 1. Jan et Par meget smukke Kopper af kgl. dansk Porcelain, Kopperne er, som Billedet viser, dekorerede baade paa Over- som Underkop med Navnetrækket E. P. i Slyng udført i Rosenguirlander samt Dato lste Januari og Aarstal Et Portræt af E. P., tegnet i rød Kridt 1786 af Poul lpsen, i rund forgyldt Ramme. To Miniatur Malerier forestillende E. P. og hans første Kone, malede paa Elfenben og i Sølvrammer. Et Glas med Laag og med Navnetrækket R. H. E. den 18. April, som tilhørte hans anden Kone. En Silhuet forestillende Frk. v. Sundt, i rund forgyldt Ramme. Eiler Petersen og Hustru A. A. S. Aabye skænker Tommerup Kirke en ny Klokke, den støbes i København og faar som Minde om dem deres Navne indgraveret. Alt Arvesølvet blev ved Sønnens Død omsmeltet og forefindes stadig i smuk Udførelse benyttes den ved Chr. IX's Død, men slaar da en Revne. Klokken bliver senere omstøbt. Eiler Petersen blev i Marts 1753 i O dense gift med Anna Augusta Sophia Aabye, f. 3. April 1719, hjemme døbt og fremstillet i Set. Knuds Kirke i Odense d. 12. April (Fru Oberstinde Caphengst bar Barnet, Madame Regine Hansdt. fra Nyborg, Regimentskvartermester Adam Casper Lerches gik hos. Fadderne var Seignr. Thor Hansen, Made- 28

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

LAUB J E R G S L Æ GTEN

LAUB J E R G S L Æ GTEN LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere