Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012."

Transkript

1 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober Beboere fik i foråret 2013 KAB til at offentliggøre de tekniske undersøgelser og tilstandsrapporter, der indgik i låneansøgningen til Landsbyggefonden og Københavns kommune. Undersøgelserne viste, at husene i Bellahøj l og ll ikke er ved at falde ned om ørerne på os og på mange måder er i bedre stand end mange af de andre huse. På det ordinære afdelingsmøde d. 22. April 2013 valgte den gamle bestyrelse at gå af uden at give forsamlingen mulighed for debat om deres dispositioner og beslutninger vedr. Helhedsplan, Legeplads og Fælles Have. Organisationsbestyrelsens formand John B. Sørensen meddelte med henvisning til SAB s vedtægter 17, at det ikke var muligt at gennemføre afdelingsmødet. Den nye bestyrelse har dokumenteret, at det ikke var nødvendigt at sende forsamlingen hjem og spilde tid og penge på denne måde. 17 siger ikke, at man skal sende forsamlingen hjem, når en bestyrelse trækker sig. Afdelingsmødet kunne have været gennemført, hvis dirigenten blot havde talt med forsamlingen om at gennemføre mødet og vælge ny bestyrelse. Det gjorde han ikke. På det ekstraordinære afdelingsmøde d. 13. Juni 2013 blev der valgt ny afdelingsbestyrelse, som fik travlt da den gamle bestyrelse ikke ville medvirke til nogen form for overdragelsesforretning. Hjemmesiden Der var startvanskeligheder, da mange af dokumenterne på siden pludselig forsvandt. Men det lykkedes at finde de fleste af de mange interessante dokumenter igen. De dokumenterer kommunikationen og sam-arbejdet mellem den gamle bestyrelse, KAB og SAB og det forberedende arbejde med hensyn til helheds- planen og den foreslåede renovering. Sammen med optagelser fra afdelingsmøder udgør dette vigtig dokumentation. Hjemmesiden, der dagligt besøges af mange brugere, udgør sammen med Infokanalen en vigtig informations- og kommunikationsflade for beboere og bestyrelse. Bestyrelsen arbejder på, at der hele tiden er aktuel og opdateret information om Bellahøj l og ll.

2 2 IT og smartphone Vi har forsøgt at tilbyde IT og smartphoneundervisning især rettet mod ældre beboere. Der har dog ikke været den store tilslutning. Fælles Have Fælles Have er den fælles gartner- og udendørsvirksomhed, som de fire boligselskaber driver på Bellahøj. Næstformanden i Bellahøj l og ll blev valgt til formand for Fælles Have i september Vores bidrag til Fælles Have er nedsat med en million kr. For vores årlige bidrag, som nu er på kr. får vi bl.a. slået græs 21 gange, klippet hække fem gange og beskåret træer. Fælles Have havde oparbejdet en fælles kapital på fire mio. kr., der nu er fordelt mellem de involverede afdelinger. Organisationsbestyrelsen har nu foreslået nye vedtægter for Fælles Have, der som grundejerforening, reelt vil blive styret af organisationerne SAB, AKB, AAB og fsb. Organisationsbestyrelsen har store interesser i de mange penge, 41 millioner kr., der er sat af til vores fællesområder i forbindelse med eventuel vedtagelse af helhedsplanen. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at bevare indflydelse på Fælles Have og fremsender høringsvar til vedtægtsforslaget. Renholdning og vedligehold I sommeren 2013 fremstod udendørs arealer i Bellahøj l og ll meget dårligt holdt med vildtvoksende ukrudt, meget papir, plastik og dåser på terræn og i buskads. Bestyrelsen har på møder med ejendomskontoret og KAB's ledelse påtalt dette misligehold gentagne gange. Bestyrelsen har nu indgået en Service Agreement Aftale med KAB. En serviceaftale, der skal sikre bedre løbende vedligehold af huse og udearealer. Der er blevet sat balustre (jernstænger mellem trappe og gelænder) hvor det manglede og der er påbegyndt reparation af terrazzobelægningen, hvor der er huller. Det er desuden aftalt, at trappeopgangene skal males eller pletmales Legepladsen Normalt betaler Fælles Have for opførelse af legepladser for alle boligafdelingerne på Bellahøj. Bellahøj l og ll betalte ½ million og kommunen betalte ½ million for at anlægge vores legeplads i Kommunens medfinansiering er af KAB blevet fremført som grunden til, at legepladsen skal være åben for alle. SAB s Organisationsbestyrelse har udtrykt ønske om at alle vores arealer, skal være offentlig park, og at der skal være offentlig adgang til alle faciliteter på Bellahøj. Vi har i afdelingsbestyrelsen indledt en dialog med Københavns kommune, for at imødekomme de beboere, der er generet af, at vi har en boldbane og legeplads, der i dagtimerne ofte bruges af omliggende institutioner og hvad der er til større gene, bliver brugt af unge til langt ud på natten. Vi mener, at det er afdelingens beboere, der bestemmer, hvordan området på Bellahøj skal bruges. Et synspunkt som til fulde bakkes op af den gældende lovgivning på området.

3 3 Hvis vores daværende repræsentanter i Fælles Have havde søgt Fælles Have om finansiering af legepladsen i stedet for kommunal støtte kunne vi have undgået det kommunale krav, der måske er om åbenhed for alle 1300 husstande på Bellahøj. Dette er baseret på den kommunale medfinansiering. Endvidere kunne vi have undgået at betale den ½ million, der blev stemt om på beboermødet i Beboerne blev ikke orienteret om muligheden for at søge Fælles Have forud for afstemningen. Sommeren 2013 Bestyrelsesmedlemmer - og andre beboere været meget aktive på boldbane og ved legeplads. En fodboldturnering, trak mange ivrige og engagerede deltagere hele dagen også børn udefra. Bestyrelsen har i øvrigt været aktiv i det lokale koordinerende SSP-samarbejde på Bellahøj, hvor politiet også medvirker. Informationsmøde på restaurant Bellahøj I september inviterede bestyrelsen til informationsmøde og generel dialog på restaurant Bellahøj. Der deltog 130 beboere. I forbindelse med snakken om legeplads på infomødet blev der også udtrykt ønske om en legeplads for områdets mange små børn. Den generelle uro og sommerens utryghed var sammen med mulighederne for videoovervågning og aflåselige indgangsdøre, dørtelefoner mm også et tema på mødet og noget som bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med. Debatmøde i oktober På grund af den hektiske sommer med megen uro i vores områder, mange indbrud, unge med hurtigt kørende knallerter, historier om hashsalg og personer, der optrådte truende bl.a. med strømpistoler, arrangerede vi i oktober et debatmøde med politikere fra alle partier, for at få sat kommunens anvisningsret af udsatte borgere og nedslidningen af de almene boligområder på dagsordenen. Flere politikere kom frem med nye forslag til at begrænse kommunens brug af anvisning. Se mere på - med link til optagelse af mødet på YouTube. Bestyrelsen følger op på politikernes løfter og tilsagn om at gøre noget. Lys døgnet rundt Efter opfordring har bestyrelsen arbejdet med at indhente tilbud på anden belysning i trappetårnene, hvor lyset brænder døgnet rundt. Beboere har gentagne gange klaget over dette. Også til Københavns kommune. KAB bedyrede overfor kommunen, at det ikke passede. Det er konstateret, at der er foretaget besynderlige installationer og ingen på ejendomskontoret kan forklare dette eller finde afbryderen. Denne opgave er nu pålagt KAB. Klage fra 13 A og B I oktober klagede beboerne i 13 A og B til KAB over dårlig vedligehold, manglende oprydning og rengøring i og omkring opgangen. Klagen var underskrevet af 27 husstande.

4 4 Klagen blev besvaret af forretningsfører KAB, der bl.a. fremhævede betydningen af, at beboerne selv må være aktive. I replik fra afdelingsbestyrelsen og beboerne, fastholdt beboerne klagens kernepunkter. Vi er uforstående overfor KAB s svar. De pålægger beboerne at udføre noget, vi betaler dem for. Bestyrelsen har efterfølgende klaget formelt til KAB s ledelse over ejendomskontoret og KAB s mangelfulde arbejde. Vi har været til møde med KAB om dette i november måned. Fugt, kulde og skimmelsvamp Vi vedtog på beboermødet i juni 2013, at vi skulle have termografiske undersøgelser for at kortlægge problemernes omfang. Ved at søge Energisparepuljen under Boligministeriet ville vi få mulighed for at få medfinansieret op til kr. i forbindelse med en grundig undersøgelse af husene. SAB-formanden havde tilkendegivet på vores møde i juni, at de ville støtte en sådan undersøgelse. Da vi var klar med ansøgning, havde de ombestemt sig og ville ikke være med til det. Besynderligt i betragtning af hvor meget de har talt om kulde, fugt og skimmelsvamp som begrundelse for renovering. De konkrete sager Vi har som bestyrelse ønsket at gøre noget for de beboere, der har problemer. KAB har på opfordring fra bestyrelsen søgt at løse flere skimmelsvampsager. Der er beboere, der forgæves har henvendt sig til ejendomskontoret vedr. skader og fugt. Ejendomskontoret har i 5 år haft et registreringssystem, som tilsyneladende ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med de muligheder, der faktisk er i systemet. Det ville ellers have været til gavn og glæde for beboerne mht. registrering af henvendelser og udførte arbejder, så man kunne følge og dokumentere skader, udbedring og økonomi i forbindelse med den enkelte lejlighed. Serviceaftale I afdelingens samarbejde med KAB abonnerer vi på en serviceordning, der populært hedder Store Pakke. Der koster beboerne 3742 kr. oven i de 949 kr. vi betaler til SAB årligt pr. lejlighed. Bestyrelsen mener ikke, at KAB har leveret den service, som de burde i henhold til aftalen. Vaskeri Bestyrelsen arbejder sammen med KAB på at indhente tilbud i forbindelse med indkøb af nye maskiner til vaskeriet. Udskiftningen vil forhåbentlig kunne gøres i løbet af sommeren 2014.KAB er i færd med at indhente konkurrencetilbud. Regnskab for Bestyrelsen har ikke godkendt og underskrevet det foreliggende regnskab for , som ligger udarbejdet af KAB og revisorpåtegnet. Vi har siden slutningen af august 2013 på opfordring fra flere beboere gentagne gange spurgt om adgang til bilagsmateriale, der omfatter arbejde vedr. maling, gulvafhøvling og udskiftning af køkkenborde, udført i lejlighederne af de tilknyttede håndværkere. Vi ville gerne se materialet for at sikre beboerne mod overfakturering. Dette materiale blev først gjort tilgængeligt for bestyrelsen i slutningen af januar Det er et omfattende materiale, som vi nu er ved at gennemgå.

5 5 Formelt set er dette en regnskabstvist mellem afdelingsbestyrelsen og KAB. Københavns kommune er tilsynsmyndighed og har derfor udbedt sig forklaring på hvorfor bestyrelsen ikke kunne godkende regnskabet. Bestyrelsen indsender svar til Københavns kommune. Helhedsplanen og Kulturstyrelsen I december 2013, lige før jul, uddelte SAB og KAB en skrivelse underskrevet af SABformand John B. Sørensen og KAB-formand Kjeld Poulsen. I skrivelsen tog de Kulturstyrelsen til indtægt for at helhedsplanen er den bedste løsning og hvis vi ikke stemmer ja til det vil vi få huslejestigninger. Afdelingsbestyrelsen henvendte sig efterfølgende til Kulturstyrelsen, som afviste at have udtalt sig om det. Kulturstyrelsen er med som rådgiver for at sikre at processen ikke går ud over de bevaringsværdige værdier som Bellahøjbebyggelsen rummer i arkitektur og udearealer. Afdelingsbestyrelsen har påtalt dette misbrug af en statslig institution overfor SAB og KAB. Renovering og huslejeforhøjelse KAB mener, at beboerne på afdelingsmødet d. 30. oktober 2012 accepterede en kommende huslejeforhøjelse på 24%. Det er tankevækkende, at vi skulle have sagt ja til det alene på grundlag af det materiale, der blev fremlagt på selve mødet. Der var ikke fremsendt eller varslet afstemning om eller godkendelse af huslejeforhøjelse. Der var ikke engang et budget på det forslag, der blev fremsat. På trods af det er medarbejdere i KAB gået på projektløn for vores regning fra den 1. januar i Vi har søgt at få overblik over, hvor meget vi betaler for deres løn. KAB har endnu ikke svaret fyldestgørende på dette. Man må med sund nysgerrighed spørge om sådan afstemningspraksis og forretningsgang er lovlig. På mødet d. 30. oktober 2012 stemte vi kun om en ansøgning til kommunen for at få lånegaranti til en eventuel renovering, som vi senere, kunne stemme ja, nej eller delvis nej til, som der står i referatet. Hvad får vi så for de mange penge? Bestyrelsen var til et informationsmøde med KAB og forskellige eksperter om det kommende projekt og idekonkurrencen d. 3. September KAB oplyser, at vi får en klimaskærm på mellem 24 til 37 cm uden på murene, nye energiruder, som sammen med altanerne, skal rykkes frem, så de passer til de nye mure og nye termovinduer i trappetårnene og mekanisk ventilation, maling på trapperne og pletreparation af trapperne og nye faldstammer i badeværelser og nye fliser i badeværelserne. Det er ikke ret meget vi får i så stor en renovering og et lån på 468 mio. kr. En del virker helt unødvendigt, såsom energivinduer i trappetårnene og at der skal bruges 41 mio. kr. på at omdanne de grønne områder til en offentlig park. Det er beboerne i Bellahøj l og ll, der får den største huslejestigning på 24 %. De andre, AAB og AKB får 15 % stigning. I fsb skal de have huslejenedsættelse ved en renovering, fordi de rammer huslejeloftet for almennyttigt byggeri, da de for et par år siden har fået nye badeværelser, elektronisk overvågning og dørlås. Det vil vores afdeling ikke få ved en eventuel renovering.

6 6 Demokratiet der forsvandt Tidligere var der fem repræsentanter fra vores afdelingsbestyrelse i følgegruppen til renovering og helhedsplan. Gruppen følger renoveringen og tager væsentlige beslutninger undervejs. SAB s organisationsbestyrelse har på opfordring af KAB sat antallet af vores repræsentanter ned fra fem til to i følgegruppen. Det er et demokratisk problem, at KAB er administrator og får entreprenørstatus med egne økonomiske interesser i renoveringen. KAB vil få en væsentlig større omsætning, ca. 33 millioner kr. i administrations- og rådgivningsindtægter, hvis renoveringen bliver vedtaget bare for vores SAB-afdeling. SAB s selvforsørgende organisationsbestyrelse Bellahøj l og ll s tidligere formand Bjarne Krohn sad i organisationsbestyrelsen for vores afdeling frem til januar På SAB s repræsentantskabsmøde i januar 2014 blev han genvalgt og sidder nu som særligt sagkyndig i en følgegruppe i forbindelse med et andet renoveringsprojekt. Der er penge i det for organisationsbestyrelsen. Hvis vores renovering bliver vedtaget, som den er foreslået, vil der være kr. til deling imellem organisationsbestyrelsesmedlemmerne. SAB har mange andre renoveringer i disse år, som også giver indtægter til organisationsbestyrelsen. Vi har forespurgt om dokumentation for den bagvedliggende beslutning og praksis. KAB oplyser at organisationsbestyrelsen i 2010 vedtog at de skulle fordele honorarerne imellem bestyrelsesmedlemmerne. Det er endnu uoplyst hvor meget det enkelte bestyrelsesmedlem vil få. Helhedsplanen er ikke vedtaget I Bellahøj I og ll har vi ikke vedtaget helhedsplanen. Den skal til afstemning på et senere tidspunkt. Vi har kun sagt ja til at fremsende en låneansøgning til kommunen. Senere, når vi skal stemme, vil vi kunne sige ja, nej eller delvis nej til renoveringen. Præcis som der står i referatet fra afdelingsmødet 30. oktober Regningen for at have denne mulighed, kan beløbe sig til et tocifret million beløb for afdelingen. Noget vi ikke er blevet informeret om og som bestyrelsen vil undersøge lovligheden af. Det budget, der bliver fremlagt er præget af dette. Et budget bør være et blik på fremtiden, hvor vi bliver enige om, hvad vi vil prioritere i afdelingen. Ved at tage afdelingens budget som gidsel søger KAB at få budgetteret penge, som allerede er brugt. Dette er om ikke ulovligt, så i hvert fald en meget usund praksis, som vi vil anbefale afdelingsmødet at sige fra overfor. Et budget bør være et blik ud i fremtiden, hvor vi bliver enige om, hvad vi vil prioritere i afdelingen. Ikke en måde et administrationsselskab, kan legitimere den måde de har brugt store summer på uden mandat fra afdelingsmødet. Pbv. Afdelingsbestyrelsen Bellahøj l og ll John Steen Johansen, Marts 2014

7 7

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere