Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae."

Transkript

1 Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten tilsluttes kloakken, separere regnog spildevand eller selv etablere et anlæg for at rense spildevandet. Der er et politisk ønske om, at en borger i Stevns Kommune ikke skal ende med at afsone en fængselsstraf på grund af de store økonomiske konsekvenser af en manglende opfyldelse af kloakering eller spildevandsrensning. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for at gøre større brug af selvhjælpshandlinger, som alternativ til politianmeldelser. Der skelnes i det følgende mellem: 1. Påbud i forbindelse med kloakeringsprojekter: påbud om tilslutninger til kloak, påbud om separering af regn- og spildevand og påbud om fejltilslutninger (spildevand i regnvandsledning) 2. påbud om forbedret spildevandsrensning (etablering af privat renseløsning på egen grund) For håndhævelsen af påbud om forbedret spildevandsrensning gælder det, at der ikke kan gennemføres en selvhjælpshandling. Beskrivelse af sagen Hvis en borger ikke efterkommer kommunens påbud om tilslutning til kloak, separering af regn- og spildevand, rettelse af fejltilslutning eller forbedret spildevandsrensning (etablering af eget anlæg), skal kommunen iværksætte yderligere retslige tiltag. Frem til nu, har praksis været at gøre brug af politianmeldelser ved håndhævelse af denne type spildevandssager. Dog er ingen blevet politianmeldt endnu, men forvaltningen har en række sager, hvor en politianmeldelse er næste skridt for en håndhævelse af den manglende opfyldelse af påbuddet. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 5. september 2013 godkendt, at forvaltningen kan igangsætte selvhjælpshandlinger ved separatkloakeringsprojekter. Brugen af selvhjælpshandlinger er i denne beslutning tiltænkt, at blive benyttet i de tilfælde, hvor kloakprojektet har været lang tid undervejs, og hvor kun få ejendomme mangler at separere regn- og spildevand. Miljøbeskyttelseslovens giver mulighed for at selvhjælpshandle i tilfælde hvor påbud efter miljøbeskyttelsesloven ikke efterkommes eller der er akut fare for

2 miljøet. Der er anført i både håndhævelsesvejledningen og i kommentarer til miljøbeskyttelsesloven, at selvhjælpshandling først bør anvendes når tvangsbøder og straf ikke har ført til efterkommelse af påbud. Det er ud fra den generelle betragtning, at selvhjælpshandling, med indtrængen og krænkelse af den private ejendomsret, er en mere vidtgående sanktion, end politianmeldelse og dagsbøder. Derfor har det også været Stevns Kommunes hidtidige praksis, at overdrage sager hvor påbud ikke efterkommes, til retslige instanser. Selvhjælpshandling Ved en selvhjælpshandling går kommunen ud og indhenter tilbud på udførelse af arbejdet hos 2-3 autoriserede kloakmestre. Det billigste tilbud forelægges grundejeren(-erne), der vil have mulighed for at acceptere tilbuddet om at kommunen gennemfører selvhjælpshandlingen. Kommunen betaler den autoriserede kloakmester og sender derefter opkrævningen videre; først til grundejeren og herefter til inddrivelse hos SKAT, hvis regningen ikke bliver betalt. Der henvises til afsnittet økonomi for de økonomiske konsekvenser for kommunen. For at kommunen kan indhente et tilbud skal der være tale om en defineret opgave. Kommunen skal gøre brug af det billigste firma og den billigste løsning. Ved nytilslutninger til kloak, ved separering af regn- og spildevand eller ved fejltilslutningen, skal henholdsvis spildevand eller regn- og spildevand føres til spildevandsforsyningens etablerede stikledninger. Ved påbud om forbedret spildevandsrensning på egen grund, er der flere renseløsninger at vælge i mellem. Omkostningerne til etablering og drift samt krav til adfærd, varierer meget anlæggene i mellem. Kommunen kan ikke gå ind og påtage sig ansvaret for at finde den bedste og billigste løsning, da dette er meget afhængigt af forbrugsmønster. Det vil sige at, som praksis er nu, kan selvhjælpshandlingen ikke gennemføres ved påbud om forbedret spildevandsrensning hvor borgeren skal etablere deres eget anlæg. Fordele og ulemper ved selvhjælpshandlinger og politianmeldelser I tabellen er de største fordele og ulemper opridset i forhold til at håndhæve påbuddet ved brug af selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser. Selvhjælpshandling Fordele Påbuddet bliver opfyldt her og nu Miljøet frem for retspraksis Beløbet opkræves ved inddrivelse via SKAT Der er mulighed for afdragsordning via SKAT. Politianmeldelse En andel af borgerne forventes selv at opfylde påbuddet på baggrund af politianmeldelse og forventet domsafsigelse. Kommunen løber ikke en økonomisk risiko Kommune kan ikke blive beskyldt for at agere bank for udvalgte borgere.

3 Ulemper En selvhjælpshandling forventes at være dobbelt så ressourcekrævende for forvaltningen end en politianmeldelse. Kommunen afholder udgiften til kloakmester (estimat kr). Der er en vis risiko for at ikke alle pengene kan inddrives (estimat ca. 50%). Kan kun benyttes ved kloakeringsprojekter og ikke ved påbud om forbedret spildevandsrensning på egen grund Lang sagsbehandlingstid Større økonomisk byrde for den enkelte borger, da det forventes at borgeren skal betale bøder udover udgifterne til kloakarbejde/renseløsning Påbuddet bliver ikke nødvendigvis opfyldt, selvom borgeren bliver dømt. Giver dårlig presse omtale Kraftig indgriben i enkelte borgers retsfølelse Kraftig indgriben i enkelte borgers retsfølelse Ny procedure Den nye procedure der foreslås implementeret, er illustreret i bilag til dagsordenpunktet. Ved påbud om forbedret spildevandsrensning benyttes politianmeldelse som håndhævelsesmetode. Ved påbud om tilslutning til kloak, separering af regn- og spildevand eller fejltilslutninger skal der foretages et skøn, således at der vælges mellem selvhjælpshandling eller politianmeldelse på baggrund af nedenstående. Der skal være tale om en individuel vurdering for hver enkelt ejendom, når der vurderes hvilken håndhævelsesmetode der skal vælges. Dette gælder både valget af håndhævelsesmetode og valg af autoriserede kloakmestre Selvhjælpshandling Borgeren er samarbejdsvillig Borgeren har udtrykt ønske om en selvhjælpshandling Politianmeldelse Borgeren har udtrykt at de ikke vil acceptere en selvhjælpshandling Ingen kontakt med borgeren eller nogen reaktion fra borgerens side (Her vælges politianmeldelse som håndhævelsesmetode, da en selvhjælpshandling kan være mere krænkende) I afvejningen af om der skal gennemføres en selvhjælpshandling eller politianmeldelse, må kommunen ikke medtage borgerens sociale og økonomiske

4 forhold. I de tilfælde hvor selvhjælpshandlingen vælges, kontaktes 2-3 lokale autoriserede kloakmestre for at give et tilbud for hver enkelt ejendom. Det laveste bud præsenteres for grundejerne. Kloakmestrene udvælges tilfældig og bredt blandt de lokale kloakmestre. Efterhånden som forvaltningen får nogle erfaringer, vælges der tilfældigt og bredt blandt de kloakmestre, hvor samarbejdet glider og tidsfrister overholdes. Retsgrundlag Påbud om kloakering eller forbedret spildevandsrensning gives jf. Miljøbeskyttelseslovens 30. Jf. samme lov 65 stk. 2, litra 1 skal kommunen føre tilsyn med at påbud efterkommes. Selvhjælpshandling udføres jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1 litra 4 I forhold til afdragsordning og lån skal kommunen være opmærksom på, at der gælder et forbud mod støtte til enkeltpersoner, herunder i form af lån. Kommunen må ikke yde rente- og afdragsfri lån til dækning af omkostningerne. Derfor skal kommunen som udgangspunkt opkræve omkostningerne (hele beløbet) hos grundejeren. Afdragsordningen skal kun bruges, når alle andre muligheder er udtømte. Økonomi Ved selvhjælpshandlinger skal kommunen afholde udgiften til kloakmester Regningen sendes herefter til ejer af ejendommen. Kommunen har udpantningsret, dvs. SKAT kan foretage inddrivelse ved manglende betaling. Der er ikke fortrinsret for kravet. Ved en evt. tvangsauktion behandles beløbet som en almindelig fordring. Der er ikke budgetmæssig dækning for udlæg til kloakmesterudgifter, eller evt. tab. Omkostninger pr. ejendom På baggrund af erfaringer fra anden kommune er udgiften til kloakmester ved en selvhjælpshandling i gennemsnit på kr. pr. ejendom. Forvaltningen har dog også kendskab til enkelt ejendomme, hvor de eksisterende afløbsforhold er særligt komplicerede og dermed særligt omkostningstunge, specifikt ca kr. for en ejendom Omkostningerne ved selvhjælpshandlinger til fejltilslutninger, hvor der er ledt spildevand på regnvandskloakken, forventes dog ikke de store udgifter, da der kun er tale om en mindre ændring af rørføringen. De estimerede omkostninger omfatter kun selve omkostningerne for arbejdet på privat grund. Ved nytilslutninger skal borgeren derudover betale tilslutningsbidrag til spildevandsforsyningen.

5 Herudover kommer ressourceforbruget i forvaltningen. Samlede estimerede omkostninger Erfaringerne fra et par af de seneste kloakprojekter i kommunen viser, at i ca. 5% af sagerne, skal der efterfølgende foretages håndhævelse af påbuddet. Erfaring fra anden kommune viser en andel af borgerne vælger selv at entrere med en kloakmester, når de bliver præcenteret for tilbuddet fra kommunen i forbindelse med selvhjælpshandlingen. På den baggrund må der forventes følgende groft estimerede omkostninger til selvhjælpshandlinger: Total antal ejendomme Forventede antal retslige tiltag Forventet antal, der accepterer tilbud Estimerede omkostning Påbud i perioden ifølge spildevandsplan Udkast tillæg 1 til spildevandsplan Opfølgning i 2014 på manglende opfyldelse af overskredet påbudsfrist kr kr kr Fejltilslutninger Ukendt Mindre antal Ikke forventning om store udgifter Total kr Vurdering Det er forvaltningens vurdering at den fremlagte procedure vil være en fordel for udvalgte borgere i Stevns Kommune, som har svært ved at finde midlerne til rensningen af spildevandet. Der skal dog samtidigt gøres opmærksom på, at kommunen risikerer at skulle acceptere et økonomisk tab. På baggrund af erfaring fra anden kommune kan dette være ca. 50 % svarende til kr. over de 7 år. Erfaringerne fra en anden kommune, som gør brug af selvhjælpshandlinger, viser at

6 ikke alle opstartede selvhjælpshandlinger gennemføres. I ca. halvdelen af sagerne finder borgerne selv ud af at få ejendommen tilsluttet, efter at kommunen har haft en kloakmester ude på ejendommen. Forvaltningen kan kun antage, at det samme vil gøre sig gældende i Stevns Kommune. Forvaltningen vil også antage, at det vil være den samme andel af borgere som selv vil få opfyldt påbuddet på baggrund af en politianmeldelse. Der er taget højde for dette under afsnittet økonomi. Bilag /14 - Åben - Diagram over procedure for påbud til og med håndhævelse af påbud.pdf /14 - Åben - Dagsordenspunk KB Selvhjælpshandling ved separatkloakeringsprojekter.pdf Indstilling Forvaltningen indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at: 1. det politisk godkendes, at der benyttes selvhjælpshandlinger i stedet for politianmeldelse ved håndhævelser af påbud om spildevandshåndtering Beslutning i Direktionen den Anbefales. Bjørn Voltzmann deltog ikke. Beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den Anbefales Steen Nielsen ønsker sagen retur til forvaltningen med henblik på yderligere belysning Beslutning i Økonomiudvalget den Ikke til stede: Bjarne Ø. Rasmussen

7 Sagen returneres til NFK med henblik på genbehandling af sagen efter ajourføring af diverse oplysninger.

8 Procedure for udsendelse af påbud om tilslutning til kloak, separering af regn- og spildevand, rettelse af fejltilslutning eller forbedret spildevandsrensning (etablering af eget anlæg) samt tidshorisont forud for ny tilslutning til kloak Der er overordnet ikke forskel på hvorvidt der er tale om kloakeringsprojekter eller om borg e- ren selv skal etablere et anlæg til rensningen af spildevand frem til håndhævelsen af den manglende opfyldelse af påbuddet. Ved kloakeringsprojekter er den enkelte borger forinden har blevet kontaktet af spildevandsfo r- syningen for at aftale en placering af stikledning. Den generelle tidshorisont for spildevandskloakering (ny tilslutning til kloak, kun spildevand) frem til påbudsfrist fremgår af flowdiagram på side 2. Nuværende procedure: (alle) påbud om tilslutning til kloak, påbud om separering af regn- og spildevand, påbud om rettelse af fejltilslutning påbud om forbedret spildevandsrensning Ny procedure: (udvalgte) påbud om tilslutning til kloak, påbud om separering af regn- og spildevand, påbud om rettelse af fejltilslutning (spildevand i regnvandsledning) Varsel om påbud Varsel om påbud Påbud Påbud Påmindelse Påmindelse Påbudsfrist Påbudsfrist Rykker 1 Rykker 1 Rykker 2, inkl. varsel om politianmeldelse* Rykker 2, inkl. varsel om enten politianmeldelse eller selvhjælpshandling Forsøg på telefonisk kontakt Forsøg på telefonisk kontakt Ønsker selvhjælpshandling Samarbejdsvillig Nej til selvhjælpshandling Ingen kontakt Politianmeldelse Selvhjælpshandling Politianmeldelse * Nuværende procedure: Mulighed for selvhjælpshandling i særlige tilfælde ved separering af regn- og spildevand

9

10 Sag Selvhjælpshandling ved separatkloakeringsprojekter Sagsnr. 13/1539 Initialer lenapete Åben sag Resumé I forbindelse med separatkloakeringsprojekter, hvor grundejer ikke har efterkommet påbuddet om separering af regn- og spildevand på egen grund, ønsker Forvaltningen fremadrettet, at have muligheden for at foretage selvhjælpshandling. Selvhjælpshandling skal benyttes frem for politianmeldelse i de tilfælde, hvor det vurderes at være fordelagtigt. Beskrivelse af sagen I forbindelse med separatkloakeringsprojekter, foreligger der tilfælde, hvor grundejerne ikke efterkommer påbuddet om separering af regn- og spildevand. Dette vil i de fleste tilfælde munde ud i en politianmeldelse, som kan risikere at ligge i op til flere år inden der træffes en afgørelse i sagen. I nogle tilfælde, vil det være rationelt at foretage en selvhjælpshandling, for at få afsluttet sagen. Problematikken ligger i de tilfælde, hvor der anlægges en ny spildevandsledning. Dette skyldes, at den tidligere fællesledning, som skal benyttes som regnvandsledning, ikke kan frakobles renseanlægget og ledes til recipient. Frakobles regnvandsledningen før alle grunde er blevet separeret, vil der ikke være nogen form for tilbageholdelse af stoffer fra spildevandet, som vil medføre en direkte udledning til recipienten og dermed forurening. Selvhjælpshandlinger er tiltænkt at blive benyttet i tilfælde, hvor projekter om separering af regn- og spildevand har været længere tid undervejs, og hvor kun få ejendomme mangler at blive separeret. Sagen fremlægges nu, da kommunen står med en henvendelse fra Stevns Forsyning, som ønsker to renseanlæg nedlagt, Broager og Bækager. Projektet med separering af regn- og spildevand med det formål, at få nedlagt de to renseanlæg, er startet i Der mangler i alt 6 grunde, som skal separeres for at Broager renseanlæg kan nedlægges, mens der kun mangler 1 grund for at Bækager renseanlæg kan nedlægges. Det er i tilfælde som disse, at forvaltningen ønsker at have muligheden for at lave selvhjælpshandling. Retsgrundlag Lov om Miljøbeskyttelse ved LBK 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). Økonomi Ved selvhjælpshandling vil forvaltningen indhente tilbud fra 2-3 autoriserede kloakmestre. Tilbuddene vil blive forelagt grundejer, i forbindelse med varsel

11 af selvhjælpshandling. Selvhjælpshandlingen vil blive udført, såfremt grundejer ikke har indvendinger, med det billigste tilbud. Kommunen vil betale udførelsen ved hjælp af en låneordning, og der vil ske en tinglysning af lånet på ejendommen samt oprettelse af en afdragsordning. Vurdering Forvaltningens vurderer, at muligheden for selvhjælpshandling skal foreligge, og vil blive udført i tilfælde, hvor et eller flere af nedenstående punkter er opfyldt: der vil være økonomiske fordele der forekommer ressourcebesparelser der ønskes afslutning af separatkloakeringsprojekter (hvor kun få ejendommen mangler at separere regn- og spildevand) der ønskes en her og nu løsning - politianmeldelser kan henligge i 2-3 år Indstilling Forvaltningen indstiller til KB via DIR, PTU og ØU 1. at godkende, at forvaltningen kan igangsætte selvhjælpshandlinger ved separatkloakeringsprojekter, når det findes fordelagtigt. Beslutning i Direktionen den Anbefales Beslutning i Plan- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere