Statsrevisorerne Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter

2 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2010 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Finans-, skatte-, undervisnings- og miljøministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser. På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i januar Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2009, som afgives i april 2011.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM STATENS ANVENDELSE AF PRIVATE KONSULENTER Statsrevisorerne anmodede om denne beretning for at få undersøgt, i hvilket omfang og på hvilken måde staten anvender private konsulenter i opgaveløsningen. Staten anvender i betydeligt omfang private konsulenter. I 2008 og 2009 købte staten konsulentydelser for ca. 4 mia. kr. om året. Statsrevisorerne, den 22. september 2010 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Svend Erik Hovmand Mogens Lykketoft Manu Sareen Beretningen viser, at indberetningerne til Økonomistyrelsens indkøbsdatabase er præget af nogen usikkerhed. Den viser også, at løsningen af statens opgaver på itkonsulentområdet er koncentreret om nogle få store firmaer, mens løsningen af statens opgaver på øvrige konsulentområder (ej it) er spredt på langt flere konsulentfirmaer. Når statens virksomheder anvender konsulenter, bør det ske ud fra et strategisk valg med hensyn til, om opgaven mest hensigtsmæssigt udføres af en privat konsulent eller af virksomhedens egne medarbejdere. Beretningen viser, at private konsulenter især vælges på grund af behovet for at få tilført faglige kompetencer, behovet for en uvildig vurdering og/eller behovet for at få tilført ekstra resurser. Gennemgangen af en række konsulentkøb i henholdsvis SKAT, Undervisningsministeriets departement og By- og Landskabsstyrelsen har vist, at SKAT som den eneste af de 3 institutioner køber konsulentydelser med udgangspunkt i en samlet strategi for anvendelse af konsulenter på it-området og på rådgivnings- og managementområdet. Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen kun delvist har formuleret en strategi for anvendelse af private konsulenter selv om det blev anbefalet i Statsrevisorernes beretning nr. 10/2006 om statens køb af konsulentydelser, og selv om næsten 30 % af institutionernes driftsbevillinger går til indkøb af konsulentydelser. Statsrevisorerne forventer generelt, at statslige virksomheder, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, baserer anvendelsen af konsulenter på grundige strategiske og økonomiske overvejelser om, hvorfor en opgave mest hensigtsmæssigt løses af private konsulenter. Det gælder ikke mindst, når køb af konsulentydelser sker ud fra et behov for at få tilført ekstra resurser. Anvendt forkert kan anvendelse af private konsulenter være et unødvendigt og fordyrende element i opgaveløsningen.

5

6 Beretning til Statsrevisorerne om statens anvendelse af private konsulenter Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 7. Finansministeriet, 9. Skatteministeriet, 20. Undervisningsministeriet og 23. Miljøministeriet.

7

8 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund... 6 B. Formål... 6 C. Afgrænsning og metode... 7 III. Opgørelse af statens udgifter til konsulenter A. Økonomistyrelsens opgørelse over statens udgifter til konsulenter B. Statens anvendelse af de samme konsulenter IV. Strategisk anvendelse af konsulenter A. Institutionernes strategier for anvendelse af konsulenter B. Institutionernes anvendelse af konsulenter C. Regler for samarbejde med konsulenter V. Opfølgning på konsulenternes ydelser A. Opfølgning på køb af konsulentydelser B. Evaluering af egen projektstyring og samarbejde med konsulenter Bilag 1. Oversigt over konsulentkøb, som Rigsrevisionen har gennemgået i SKAT, Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen... 34

9 Beretningen vedrører finanslovens 7. Finansministeriet, 9. Skatteministeriet, 20. Undervisningsministeriet og 23. Miljøministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Finansministeriet: Lars Løkke Rasmussen: november april 2009 Claus Hjort Frederiksen: april I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Skatteministeriet: Kristian Jensen: august februar 2010 Troels Lund Poulsen: februar I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Undervisningsministeriet: Bertel Haarder: februar februar 2010 Tina Nedergaard: februar I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Miljøministeriet: Troels Lund Poulsen: november februar 2010 Karen Ellemann: februar

10 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER 1 I. Introduktion og resultater 1. Denne beretning handler om statens anvendelse af private konsulenter. Undersøgelsen er sat i gang på baggrund af en statsrevisoranmodning. Statsrevisorernes anmodning har bl.a. baggrund i en artikel i Ugebrevet A4 fra juni 2009, der handlede om statens køb af konsulentydelser. Ifølge artiklen blev eksterne konsulenter i nogle tilfælde sat til at udføre opgaver, som institutionerne selv kunne udføre. Bl.a. på den baggrund har Statsrevisorerne bedt Rigsrevisionen om at se på, om nytteværdien står mål med de udgifter, som staten har til konsulentydelser. 2. Konsulentydelser er et af statens store indkøbsområder. Det er et område, der er svært at standardisere, da ydelserne ofte er sags- og institutionsspecifikke. 3. Rigsrevisionen har tidligere undersøgt statens anvendelse af konsulenter i beretning nr. 10/06 om statens køb af konsulentydelser. Undersøgelsen viste, at statslige institutioners køb af konsulentydelser kunne gøres mere strategiske, men at institutionerne generelt handlede omkostningsbevidst. 4. Statsrevisorerne har i denne undersøgelse ønsket at få belyst, om institutionernes køb af konsulentydelser er blevet mere strategiske. I den forbindelse har Statsrevisorerne ønsket at få en række forhold belyst, herunder statens samlede udgifter til konsulentydelser, etiske retningslinjer i forbindelse med køb af konsulentydelser og opfølgning på konsulentydelsernes nytteværdi. 5. Statsrevisorerne tiltrådte på deres møde i november 2009 rigsrevisors notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. 6. Rigsrevisionen har med udgangspunkt i Statsrevisorernes anmodning formuleret følgende spørgsmål for undersøgelsen: Giver Økonomistyrelsens database over statens indkøb et samlet overblik over statens udgifter til konsulentydelser og grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler? Har udvalgte institutioner en strategisk anvendelse af konsulenter? Følger udvalgte institutioner op på køb af konsulentydelser og herunder vurderer nytteværdien af ydelserne? Konsulentydelser Rigsrevisionen definerer konsulentydelser som tjenesteydelser, der leveres af en ekstern person, som for en afgrænset periode engageres af en virksomhed til at udføre en nærmere defineret opgave. Tjenesteydelserne er typisk forskellige former for rådgivning, analyse mv. Etiske retningslinjer Personalestyrelsen udgav i 2007 publikationen God adfærd i det offentlige, som de ansatte i institutionerne kan basere deres adfærd på. I 2010 har styrelsen suppleret med et notat, der indeholder flere eksempler på, hvad offentligt ansatte må modtage af gaver. 7. Undersøgelsen omfatter perioden , da det først er fra 2008, at Økonomistyrelsens database over statens indkøb (herefter indkøbsdatabasen) kan opgøre statens samlede udgifter til konsulenter. Den første del af undersøgelsen handler om Økonomistyrelsens opgørelse af statens samlede udgifter til konsulenter i 2008 og Den anden og den tredje del af undersøgelsen handler om 3 udvalgte institutioners anvendelse af private konsulenter primært i 2008.

11 2 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER Økonomistyrelsens indkøbsdatabase Hvert ministerium har siden 1. januar 2007 været forpligtet til at indberette oplysninger til Økonomistyrelsens indkøbsdatabase om ministerområdets indkøb, herunder køb af konsulentydelser. Oplysningerne omfatter bl.a. beløb, indkøbskategori og i nogle tilfælde firmanavn. 8. De 3 institutioner er SKAT, Undervisningsministeriets departement (herefter Undervisningsministeriet) og By- og Landskabsstyrelsen. Det fremgår af indkøbsdatabasen, at institutionerne er blandt de statslige institutioner, der i 2008 havde de største udgifter til konsulenter. SKAT og Undervisningsministeriet indgik også i Rigsrevisionens tidligere undersøgelse på området, mens By- og Landskabsstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, først er oprettet i Miljøministeriet har dog været involveret i den tidligere undersøgelse, hvor Skovog Naturstyrelsens køb af konsulentydelser blev undersøgt. 9. Rigsrevisionen har ikke vurderet, hvordan institutionerne har håndteret de risici, der er forbundet med især store it-køb, herunder risiko for, at tid, pris og kvalitet ikke holder i de enkelte køb, der gennemgås i undersøgelsen. Rigsrevisionen har heller ikke vurderet, om statens institutioner har valgt de rette konsulenter til opgaven, og om der har været en tilstrækkelig styring af købene ud fra aftalegrundlag, risici mv. UNDERSØGELSENS RESULTATER Statens samlede udgifter til konsulenter udgjorde ca. 4 mia. kr. om året i 2008 og Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Økonomistyrelsens indkøbsdatabase har givet større viden om statens udgifter til konsulenter fordelt på institutioner og ydelsestyper. Databasen har dog indtil nu kun i mindre grad skabt grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler på konsulentområdet. 2 ud af de 3 udvalgte institutioner har kun delvist en strategisk anvendelse af private konsulenter. Det er ikke tilfredsstillende, og det peger på behovet for, at statslige institutioner generelt bør sikre en strategisk anvendelse af private konsulenter. Det er navnlig behovet for at få tilført faglige kompetencer, få foretaget en uvildig vurdering og/eller få tilført ekstra resurser, der ligger til grund for anvendelsen af private konsulenter. Rigsrevisionen finder, at statslige institutioner generelt bør dokumentere de overvejelser, der ligger til grund for beslutningen om at anvende private konsulenter i opgaveløsningen. Institutionerne bør i særdeleshed kunne dokumentere, at køb af konsulentydelser ud fra et behov for ekstra resurser sker på baggrund af en samlet økonomisk vurdering. Finansministeriet har oplyst, at ministeriet er enig i, at anvendelsen af konsulenter som en ekstra resurse bør ske på baggrund af en samlet økonomisk vurdering. Personalestyrelsen har udarbejdet publikationen God adfærd i det offentlige, der bl.a. indeholder generelle retningslinjer for samarbejdet mellem institutionerne og private virksomheder, fx i forbindelse med modtagelse af gaver, invitationer mv. Rigsrevisionen finder, at de statslige institutioner bør sikre, at der er klare og konkrete etiske retningslinjer for institutionernes samarbejde med private konsulenter og virksomheder. Denne samlede vurdering er baseret på følgende:

12 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER 3 Økonomistyrelsens indkøbsdatabase giver et samlet overblik over statens udgifter til konsulentydelser. Staten købte konsulentydelser for ca. 4,2 mia. kr. i 2008 og ca. 3,9 mia. kr. i Databasen har endnu kun i mindre grad skabt grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler på konsulentområdet. Økonomistyrelsen bør løbende sikre, at databasen har et tilstrækkeligt detaljeringsniveau til at kunne anvendes som grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler på konsulentområdet. Økonomistyrelsen har på nuværende tidspunkt indgået 2 fællesstatslige indkøbsaftaler på området for it-konsulenter. Aftalerne har været anvendt i mindre grad end forventet. Økonomistyrelsen har ikke indgået aftaler inden for andre typer af konsulentydelser, men har oplyst, at styrelsen i efteråret 2010 udbyder endnu en aftale på it-området. Økonomistyrelsens indkøbsdatabase kan opgøre statens samlede udgifter til konsulenter i 2008 og 2009 fordelt på institutioner og 2 ydelsestyper: it-konsulenter og konsulentydelser (ej it). Økonomistyrelsen har oplyst, at flere og mere specifikke indkøbskategorier på konsulentområdet ville understøtte de strategiske overvejelser om, hvilke konsulentydelser der er egnet til fællesstatslige indkøbsaftaler. Merværdien skal ifølge styrelsen imidlertid afvejes i forhold til de administrative byrder, herunder fx større resurseforbrug i forbindelse med registreringen af konsulentkøb. Statens samlede udgifter til konsulenter var ifølge indkøbsdatabasen ca. 4,2 mia. kr. i 2008 og ca. 3,9 mia. kr. i Det er ministerierne, der er ansvarlige for indberetningerne til indkøbsdatabasen. Undersøgelsen har vist, at der er en mindre grad af usikkerhed i indberetningerne til databasen, som har betydet, at oplysningerne i databasen ikke er fuldstændige. Fx har 2 ministerier ikke indberettet oplysninger for hele Ligeledes er der konstateret usikkerhed forbundet med, hvordan institutionerne bruger indkøbskategorierne. SKAT har fx ikke været konsekvent i brugen af indkøbskategorierne i 2008 og SKATs indberetninger på indkøbskategorien it-konsulenter er derfor 243 mio. kr. for høje i 2008 og 204 mio. kr. for lave i Tages der højde for dette, kan statens samlede udgifter til konsulenter skønnes til ca. 3,9 mia. kr. i 2008 og ca. 4,1 mia. kr. i SKAT har dog i lighed med Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen indberettet alle relevante udgifter til konsulenter. På området for it-konsulenter er der nogle store firmaer, som varetager en forholdsvis stor andel af statens opgaver. Denne koncentration kan være velbegrundet, da konsulentfirmaerne ofte råder over den ekspertise og erfaring, der er nødvendig for at gennemføre opgaverne. Hertil kommer, at udbudsreglerne skal sikre, at opgaverne tildeles efter konkurrence. På området for konsulentydelser (ej it) er statens opgaver spredt ud på et langt større antal firmaer. Der er dermed ikke en koncentration af bestemte firmaer på dette område. Databasen muliggør ikke en fuldstændig opgørelse, da ca. ⅓ af købene ikke indeholder oplysninger om navnet på leverandøren.

13 4 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER SKAT har en strategisk anvendelse af konsulenter. Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen har kun delvist en strategisk anvendelse af konsulenter. Det er ikke tilfredsstillende. Derudover finder Rigsrevisionen, at særligt køb, der er foretaget ud fra et behov for ekstra resurser, bør ske på baggrund af en samlet økonomisk vurdering af fordelene ved at anvende private konsulenter frem for at anvende egne medarbejdere. SKAT er den eneste af de 3 institutioner, som har udarbejdet et adfærdskodeks for medarbejdernes relationer til samarbejdspartnere. SKAT er den eneste af de 3 udvalgte institutioner, der har udarbejdet en samlet strategi, som omfatter SKATs anvendelse af både it-konsulenter og rådgivningsog managementkonsulenter. Undervisningsministeriet har formuleret en strategi for anvendelse af it-konsulenter, men har endnu ikke formuleret en strategi for anvendelse af rådgivnings- og managementkonsulenter. By- og Landskabsstyrelsen har formuleret en strategi for anvendelse af teknisk specialiserede konsulenter på området for natur- og miljøovervågning, men har ikke formuleret en strategi for anvendelse af øvrige konsulenter. De 3 institutioner anvender ofte private konsulenter, når institutionerne har behov for at få tilført faglige kompetencer, som institutionerne ikke selv råder over, få foretaget en uvildig vurdering eller få tilført ekstra resurser til at løse en opgave. Ofte ligger der flere forskellige behov til grund for institutionernes anvendelse af private konsulenter. Over halvdelen af de gennemgåede konsulentkøb i Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen er foretaget på områder, hvor de 2 institutioner endnu ikke har formuleret en strategi. Det gælder bl.a. de køb, hvor institutionerne anvender private konsulenter som ekstra resurser. Institutionerne har i mange af de gennemgåede køb ikke dokumentation for beslutningen om at anvende private konsulenter. Rigsrevisionen finder, at statslige institutioner generelt bør dokumentere de overvejelser, der ligger til grund for beslutningen om at anvende private konsulenter i de enkelte køb. I de tilfælde, hvor institutionerne har haft behov for at få tilført ekstra resurser, har de kunnet redegøre for de overvejelser, der lå til grund for at anvende private konsulenter til at løse den enkelte opgave. Særligt disse køb bør kunne begrundes i en samlet økonomisk vurdering af fordelene ved at anvende private konsulenter frem for at anvende egne medarbejdere. Finansministeriet har oplyst, at ministeriet er enig heri. SKAT har udarbejdet et adfærdskodeks, der indeholder generelle retningslinjer for, hvornår medarbejderne kan modtage invitationer, gaver mv. fra samarbejdspartnere. Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen har ikke udarbejdet særlige regler for samarbejdet med private konsulenter.

14 1 BINTRODUKTION OG RESULTATER 5 SKAT, Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen følger generelt op på køb af konsulentydelser og vurderer herunder nytteværdien af ydelserne. Kun i få sager har institutionerne ikke dokumentation for, hvordan de har fulgt op på købet, og om konsulentydelsen lever op til formålet. Institutionerne evaluerer dog generelt ikke deres egen projektstyring og samarbejdet med konsulenten, så relevante erfaringer kan opsamles. De 3 institutioner har i de gennemgåede køb beskrevet formålet med ydelsen, og hvad den skal anvendes til. Ligeledes har de fulgt op på, om konsulentydelsen er leveret som aftalt og har givet brugbare resultater. Institutionerne har ligeledes i hovedparten af sagerne dokumentation for en løbende opfølgning, fx i form af referater fra møder med konsulenten eller interne evalueringer. Kun i få sager, herunder en større sag i SKAT, er der ikke dokumentation for en løbende opfølgning eller en afsluttende vurdering af, om konsulenternes ydelser lever op til formålet. Rigsrevisionen finder, at institutionerne især ved større projekter bør kunne dokumentere deres opfølgning på konsulentydelserne, og om ydelserne lever op til formålet. Institutionerne har i enkelte tilfælde vurderet egen projektstyring af købet i forbindelse med evalueringen af ydelsen. I hovedparten af sagerne har institutionerne dog ikke evalueret egen projektstyring og samarbejdet med konsulenten. Rigsrevisionen finder, at institutionerne får mulighed for at opsamle relevante erfaringer fra købet ved afslutningsvist at evaluere egen projektstyring og samarbejdet med konsulenten.

15 6 2 BINDLEDNING II. Indledning A. Baggrund 10. Denne beretning handler om statens anvendelse af private konsulenter. Undersøgelsen er sat i gang på baggrund af en statsrevisoranmodning. 11. Rigsrevisionen har tidligere undersøgt statens anvendelse af konsulenter i beretning nr. 10/06 om statens køb af konsulentydelser. Undersøgelsen viste, at statslige institutioners køb af konsulentydelser kunne gøres mere strategiske, men at institutionerne generelt handlede omkostningsbevidst. Dog kunne institutionerne følge bedre op, bl.a. på kvaliteten af ydelserne og på egen projektstyring. 12. Konsulentydelser er et af statens store indkøbsområder. Statens samlede udgifter til konsulenter var ifølge Økonomistyrelsens database over statens indkøb ca. 4,2 mia. kr. i 2008 og ca. 3,9 mia. kr. i Det er samtidig et område, der er svært at standardisere, da ydelserne ofte er sags- og institutionsspecifikke. 13. Statsrevisorerne har i denne undersøgelse ønsket at få belyst, om institutionernes køb af konsulentydelser er blevet mere strategiske. I den forbindelse har Statsrevisorerne ønsket at få en række forhold belyst, herunder statens samlede udgifter til konsulentydelser, etiske retningslinjer i forbindelse med køb af konsulentydelser og opfølgning på konsulentydelsernes nytteværdi. B. Formål 14. Statsrevisorerne tiltrådte på deres møde i november 2009 rigsrevisors notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Professionalisering af arbejdet med itprojekter i staten En tværministeriel arbejdsgruppe har i maj 2010 udgivet en rapport om statslige itprojekter. Arbejdsgruppens analyse viser, at selv om flere statslige it-systemer fungerer som ønsket, har projekterne haft mange fælles udfordringer. Arbejdsgruppen anbefaler derfor en øget professionalisering af gennemførelsen af itprojekter. 15. Rigsrevisionen har med udgangspunkt i Statsrevisorernes anmodning formuleret følgende spørgsmål for undersøgelsen: Giver Økonomistyrelsens datebase over statens indkøb et samlet overblik over statens udgifter til konsulentydelser og grundlag for at indgå fællesstatslige indkøbsaftaler? Har udvalgte institutioner en strategisk anvendelse af konsulenter? Følger udvalgte institutioner op på køb af konsulentydelser og herunder vurderer nytteværdien af ydelserne? Rigsrevisionen har ikke vurderet, hvordan institutionerne har håndteret de risici, der er forbundet med især store it-køb, herunder risiko for, at tid, pris og kvalitet ikke holder i de enkelte køb, der gennemgås i undersøgelsen. Finansministeriet har i en rapport fra maj 2010 kommet med anbefalinger til, hvordan statslige institutioner kan professionalisere gennemførelsen af større it-projekter. Rigsrevisionen har heller ikke vurderet, om statens institutioner har valgt de rette konsulenter til opgaven, og om der har været en tilstrækkelig styring af købene ud fra aftalegrundlag, risici mv.

16 2 BINDLEDNING 7 C. Afgrænsning og metode 16. Undersøgelsen er afgrænset til køb af konsulentydelser, herunder køb af it-konsulentydelser, rådgivnings- og managementydelser og teknisk specialiserede ydelser. Undersøgelsen omfatter ikke køb af it-driftsydelser. Det skyldes, at it-driftsydelser ikke indgår i Finansministeriets opgørelse til Folketinget over statens samlede udgifter til konsulenter i I praksis kan det dog være vanskeligt at skelne mellem it-konsulentydelser og it-driftsydelser, som i nogle tilfælde leveres af de samme private konsulentfirmaer. Ministerierne har i indkøbsrapporteringerne angivet udgifter til køb af it-driftsydelser for ca. 1,2 mia. kr. i 2008 og ca. 1,6 mia. kr. i Undersøgelsen omfatter perioden , da det først er fra 2008, at Økonomistyrelsens database over statens indkøb (herefter indkøbsdatabasen) kan opgøre statens samlede udgifter til konsulenter. Udvalgte institutioner 18. I undersøgelsen indgår 3 udvalgte institutioners anvendelse af private konsulenter primært i De 3 institutioner er SKAT, Undervisningsministeriets departement (herefter Undervisningsministeriet) og By- og Landskabsstyrelsen, der er udvalgt på baggrund af økonomisk væsentlighed og ud fra et ønske om, at de udvalgte institutioner skal have forskellige indkøbsprofiler. Udvælgelsen er baseret på oplysninger i indkøbsdatabasen, da den centrale regnskabsregistrering i staten ikke muliggør en fuldstændig adskillelse af statens udgifter til konsulentydelser fra andre tjenesteydelser. Omkostninger til konsulenter indgår i statsregnskabet blandt mange andre omkostninger under køb af it-tjenesteydelser og tjenesteydelser i øvrigt. Økonomistyrelsens indkøbsdatabase indeholder oplysninger om 167 statslige institutioner, herunder ministerier, styrelser, direktorater mv. Det fremgår af databasen, at SKAT, Undervisningsministeriet og By- og Landskabsstyrelsen er blandt de statslige institutioner, der i 2008 havde de største udgifter til konsulenter. De 3 institutioners samlede udgifter til konsulenter i 2008 fremgår af tabel 1. Tabel 1. Institutionernes køb af konsulentydelser i 2008 fordelt på indkøbskategorier (Mio. kr.) Køb SKAT It-konsulenter 492 Konsulentydelser (ej it) 61 I % af driftsbevilling I alt Undervisningsministeriet It-konsulenter 46 Konsulentydelser (ej it) 99 I alt By- og Landskabsstyrelsen It-konsulenter 1 Konsulentydelser (ej it) 150 I alt Kilde: Rigsrevisionens beregninger på baggrund af bl.a. data fra Økonomistyrelsen.

17 8 2 BINDLEDNING 7 regionale vejledningscentre Med vejledningsreformen fra 2003 blev ansvaret for vejledning om valg af uddannelse og erhverv samlet i ét landscenter under Undervisningsministeriet. Ministeriet fik samtidig bemyndigelse til at udbyde driften af regionale vejledningscentre. Ministeriet har indgået flerårige kontrakter om driften af 7 regionale vejledningscentre. De samlede udgifter hertil var 42,5 mio. kr. i Tabel 1 viser, at SKATs udgifter til konsulenter hovedsageligt omfatter køb af it-konsulentydelser, mens Undervisningsministeriets og By- og Landskabsstyrelsens udgifter hovedsageligt omfatter køb af konsulentydelser (ej it). De 2 sidste institutioners indkøbsprofiler er dog meget forskellige, idet By- og Landskabsstyrelsens udgifter hovedsageligt omfatter køb af teknisk specialiserede ydelser i forbindelse med vandmiljømåling, grundvandskortlægning mv., mens Undervisningsministeriets udgifter hovedsageligt omfatter køb af diverse rådgivnings- og managementydelser og køb af vejledningsydelser i forbindelse med driften af 7 regionale vejledningscentre. 19. SKAT og Undervisningsministeriet indgik også i Rigsrevisionens tidligere undersøgelse på området, mens By- og Landskabsstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, først er oprettet i Miljøministeriet har dog været involveret i den tidligere undersøgelse, hvor Skov- og Naturstyrelsens køb af konsulentydelser blev undersøgt. 20. De 3 udvalgte institutioner løser meget forskellige og institutionsspecifikke opgaver. Deres overvejelser i forbindelse med køb af konsulentydelser og opfølgning på anvendelsen af konsulenter er dog på mange måder sammenlignelige med andre statslige institutioners. SKAT var en institution under Skatteministeriets departement på tidspunktet for igangsættelsen af undersøgelsen. Som led i en større reorganisering er SKATs Hovedcenter pr. 1. januar 2010 lagt sammen med Skatteministeriets departement. Undersøgelsen vedrører konsulentkøb foretaget af det oprindelige SKATs Hovedcenter. Undervisningsministeriets departement har det samlede ansvar for ungdomsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, almene voksenuddannelser og folkeoplysning. Departementet varetager primært ministerbetjening og lovforberedende arbejde. By- og Landskabsstyrelsen er en administrativ styrelse under Miljøministeriet. Styrelsen blev oprettet den 1. oktober 2007 som led i en større organisationsændring i Miljøministeriet foranlediget af kommunalreformen. Styrelsen varetager de statslige interesser inden for natur- og miljøplanlægning og understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og byplanlægning. Styrelsen har 7 underliggende miljøcentre. Datagrundlag 21. Undersøgelsens datagrundlag består af udskrifter fra Økonomistyrelsens indkøbsdatabase og institutionernes egne økonomisystemer. Datagrundlaget består desuden af regnskabsinstrukser og institutionernes strategier for anvendelse af private konsulenter. Derudover har Rigsrevisionen gennemgået kontrakter, udbudsmaterialer og diverse dokumenter, der belyser, hvordan institutionerne følger op på køb af konsulentydelser. Undersøgelsen er desuden baseret på interviews med nøglemedarbejdere i SKAT, Undervisningsministeriet, By- og Landskabsstyrelsen og Økonomistyrelsen. Interviewene har handlet om, hvordan institutionerne bogfører og indberetter oplysninger til Økonomistyrelsen, institutionernes strategier på området, og hvordan institutionerne styrer og følger op på anvendelsen af konsulenter. Endelig har Rigsrevisionen drøftet de udvalgte konsulentkøb med relevante medarbejdere i institutionerne, herunder formål, behov, nytte mv. Udvælgelse af konsulentkøb 22. Rigsrevisionen har gennemgået en stikprøve på i alt 36 køb af konsulentydelser fordelt på de 3 institutioner. En oversigt over de 36 køb fremgår af bilag 1. Udvælgelsen af købene blev foretaget med udgangspunkt i økonomisk væsentlighed. Dels fordi der ofte er større risiko forbundet med at gennemføre store konsulentkøb, dels fordi det stiller større krav til, hvordan institutionen løbende følger op på købene.

18 2 BINDLEDNING 9 Rigsrevisionen har i samarbejde med institutionerne udvalgt køb i hver af de 3 institutioner med udgangspunkt i følgende kriterier: Købene skal som hovedregel være foretaget i 2008, da købene skal indgå i et projekt eller en opgave, som er afsluttet. Købene skal omfatte flere forskellige typer af konsulentydelser. Nogle køb vedrører en delopgave i et større projekt eller ratebetalinger på en større rammekontrakt, som løber over flere år, mens andre køb vedrører mindre opgaver, som institutionen har sat i gang og afsluttet i Rigsrevisionen har undersøgt 10 køb i SKAT, 14 køb i Undervisningsministeriet og 12 køb i By- og Landskabsstyrelsen. De 10 køb i SKAT udgør ca. 11 % af SKATs samlede udgifter til køb af konsulentydelser i 2008, mens de 14 køb i Undervisningsministeriet udgør ca. 17 % af Undervisningsministeriets samlede udgifter til køb af konsulentydelser i De 12 sager i By- og Landskabsstyrelsen udgør ca. 10 % af By- og Landskabsstyrelsens samlede udgifter til køb af konsulentydelser i Beretningen har i udkast været forelagt Finansministeriet, Skatteministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i beretningen.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens brug af konsulenter Juni 2014 BERETNING OM STATENS BRUG AF KONSULENTER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

statens køb af juridisk bistand

statens køb af juridisk bistand Beretning til statsrevisorerne om statens køb af juridisk bistand Oktober 2006 RB A103/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund, formål og afgrænsning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. staten som indkøber. April 2006 RB A301/06. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om staten som indkøber April 2006 RB A301/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 8 A. Baggrund... 8 B. Formål og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 25 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Offentligt 25/2013 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg 25/2013 Beretning om ændringen af støtten

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner August 2015 BERETNING OM INDKØB PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere