Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)"

Transkript

1 Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven København K EAN-nummer: (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om bistand til foranalyse til standardkontrakt for outsourcet it-drift

2 Bilagsfortegnelse bilag 1 : bilag 2 : bilag 3 : bilag 4 : Kundens opgavebeskrivelse. Konsulentens løsningsbeskrivelse Tids- og aktivitetsplan Vederlag

3 BAGGRUND OG FORMÅL Der findes i dag ingen statslig standardkontrakt for it- drift. Kunden gennemførte i starten af 2014 en høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten, der viste, at der både blandt de statslige myndigheder, konsulenterne og it-brancheorganisationerne er et stort ønske om en standardkontrakt for it-drift. Kunden igangsætter derfor nu arbejdet med udarbejdelse af en statslig standardkontrakt for it - drift (herefter kaldet Standardkontrakten). Digitaliseringsstyresen ønsker forud for udarbejdelsen af Standardkontrakten at få udarbejdet en foranalyse. Foranalysen skal aktivt belyse muligheder og udfordringer i forhold til Standardkontraktens indhold: Scope Bilagsstruktur Ydelseskatalog Foranalysen skal også aktivt belyse muligheder og udfordringer i forhold til arbejdsprocessen. Plan for interessentinddragelse og kommunikation Proces for arbejdet med at koncipere Standardkontrakten Forslag til samarbejdsorganisation for arbejdet med at udarbejde Standardkontrakten Vurdering af forholdet til øvrige kontraker af lignende karakter på markedet Proces for løbende vedligeholdelse af Standardkontrakten. Foranalysens resultater skal sammen med Kundens øvrige overvejelser om Standardkonrakten kunne danne grundlag for opgavebeskrivelsen i forbindelse med udarbejde lsee af Standardkontrakten. Kontraktens formål er derfor at Konsulenten gennemfører og afrapporterer en foranalyse med henblik på at facilitere og optimere den næste del af processen for Standardkontraktens koncipering. DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag

4 og grundlovsdag. Ved kontrakten forstås nærværende kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved opgaven forstås de ydelser, som Konsulenten skal levere i henhold til kontrakten. OPGAVEN Krav til Konsulentens ydelser Konsulenten er forpligtet til at levere de ydelser, der fremgår af nærværende kontrakt samt dennes bilag. Konsulenten har forud for underskrivelsen af kontrakten udarbejdet en løsningsbeskrivelse (bilag 2), hvor Konsulenten nærmere har beskrevet, hvorledes opgaven vil blive udført, og hvorledes kravene i Kundens opgavebeskrivelse (bilag 1) vil blive opfyldt. Konsulentens løsningsbeskrivelse (bilag 2) kan ikke medføre, at krav anført i Kundens opgavebeskrivelse (bilag 1) ikke skal opfyldes. Såfremt Konsulenten som led i opfyldelsen af kontrakten skal udarbejde skriftligt materiale, herunder notater, rapporter og publikationer, skal sådant skriftligt materiale ved aflevering til Kunden være redigeret og korrekturlæst. Skriftligt materiale, herunder notater, rapporter og publikation, der indgår i leverancen, skal leveres i tilgængelig form og format, jf. WCAG 2 AA med korrekt opmærkning (overskrifter, lister, tabeller o.l.) og beskrivende alternative tekster til billeder og illustr ationer i den udstrækning dokumentformatet tillader det. I forhold til ikke-redigerbare skriftlige materialer skal disse med mindre andet er aftalt foreligge i dokumentformatet PDF/A-1a. Opgavens omfang Konsulenten skal udføre alle de i nærværende kontrakt og dennes bilag beskrevne opgaver, samt opgaver der indgår som en naturlig del heraf, fortolket efter dansk rets almindelige regler. Såfremt der i kontraktperioden opstår tvivl om opgavens omfang, er Konsulenten forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere Kunden herom.

5 TIDSPLAN OG VARIGHED Opgaven begynder ved kontraktunderskrift og afsluttes ved godkendelse af leverancen. Konsulenten skal ved opgaveudførelsen overholde de frister, som fremgår af bilag 3 (tids - og aktivitetsplanen). SAMARBEJDE OG KUNDENS MEDVIRKEN Samarbejde Konsulenten skal i nødvendigt og rimeligt omfang indgå i samarbejde med Kunden. Konsulenten skal herunder på Kundens anmodning deltage i møder med Kunden om opgavens tilrettelæggelse og udførelse. Kundens medvirken Kunden er alene forpligtet til at medvirke til opgavens udførelse i det omfang, det udtrykkeligt fremgår af kontrakten eller bilag 1 og bilag 3. Kunden står dog i rimeligt omfang til rådighed for besvarelse af Konsulentens spørgsmål i forbindelse med opgavens udførelse. KONSULENTENS MEDARBEJDERE Generelt Konsulenten skal stille de i bilag 2 anførte medarbejdere til rådighed for udførelse af opgaven. Konsulenten er forpligtet til i hele perioden frem til opgavens afslutning at opretholde den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Udskiftning af medarbejdere Af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet må udskiftning af medarbejdere ikke have indvirkning på Konsulentens udførelse af opgaven, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger for Kunden.

6 Konsulentens udskiftning af kernepersonale, ansvarlige medarbejdere og projektledere kan ikke ske uden Kundens skriftlige samtykke. Konsulenten skal informere Kunden om en påtænkt udskiftning af en medarbejder, som er tilknyttet opgaven samt angive en begrundelse for udskiftning. Konsulenten skal efter Kundens anmodning udskifte en nøglemedarbejder, såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet. HABILITET Af hensyn til uafhængigheden, troværdigheden og pålideligheden ved opgavens udførelse er Konsulenten forpligtet til at drage omsorg for, at hverken Konsulenten eller de hos Konsulenten ansvarlige og deltagende medarbejdere yder eller har ydet rådgivning til klienter i forbindelse med opgaver, som vil kunne medføre tvivl om Konsulentens habilitet. Konsulenten forpligter sig til at oplyse Kunden om alle opgaver, der måtte kunne give anledning til tvivl herom. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Vederlag generelt Konsulentens vederlag fremgår af bilag 4. Vederlaget er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter, skal den del af vederlaget, der endnu ikke er kommet til udbetaling, reguleres med den økonomiske nettokonsekvens af ændringen, således at Konsulenten og Kunden stilles uændret. Alle former for udgifter og omkostninger, herunder eventuelle omkostninger til rejser, hotelophold, sekretærbistand, oversættelse og kontorhold i forbindelse med opgavens udførelse, er indeholdt i de i bilag 4 angivne priser. Kun efter skriftlig aftale med Kunden er Konsulenten berettiget til at modtage dækning af dokumenterede rejse- og opholdsudgifter for aktiviteter, som udføres uden for Storkøbenhavn, og da efter de af staten fastsatte takster.

7 Beregning af vederlag Som det fremgår bilag 4, er Konsulenten berettiget til et fast vederlag. Vederlaget faktureres i henhold til bilag 4. Faktureringen i overensstemmelse med bilag 4 forudsætter kundens godkendelse på baggrund af Konsulentens dokumentation af, at Konsulenten behørigt har udført alle de delopgaver eller andre opgaver, der i henhold til tids- og aktivitetsplanen (bilag 3) skal være udført. Såfremt dette ikke er tilfældet, udskydes betalingen af Konsulentens vederlag indtil det tidspunkt, hvor Konsulenten har dokumenteret, at de i henhold til tids- og aktivitetsplanen forudsatte opgaver er udført. Konsulenten udarbejder, uanset der er aftalt et fast vederlag, en opgørelse over Konsulentens faktiske timeforbrug. Opgørelse skal fremsendes til Kunden ved fakturering. Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter, at Konsulenten har afsendt fyldestgørende faktura, jf. pkt Ved forsinket betaling er Konsulenten berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. KONSULENTENS GARANTIER Konsulenten garanterer, at den ydede konsulentbistand opfylder de i bilag 1 og bilag 2 angivne krav samt alle de forhold og den rådgivning, som Kunden med føje kan forvente i henhold til kontrakten. Konsulenten garanterer endvidere, at denne i hele perioden frem til afslutning af opgaven opretholder den til udførelse af opgaven fornødne kapacitet og viden, herund er i form af kvalificerede medarbejdere. FORSINKELSE Generelt Overskrider Konsulenten en af de i tids- og aktivitetsplanen (bilag 3) fastsatte frister, foreligger der forsinkelse.

8 Såfremt Konsulenten må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ko nsulenten straks underrette Kunden herom og om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed for færdiggørelsen af opgaven. Konsulenten skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at indsætte yderligere medarbejdere for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne for omfanget af allokerede medarbejdere. Såfremt Konsulentens arbejde forsinkes som følge af mangelfuld medvirken fra Kunden, jf. punkt afsnit, er Konsulenten forpligtet til straks at advi sere Kunden herom. Adviseres Kunden ikke straks, fortaber Konsulenten retten til at gøre indsigelser begrundet i forsinkelser, der skyldes dette forhold. Reglerne i punkt 12 om ophævelse og om øvrige beføjelser finder tilsvarende anvendelse. Bod Såfremt Konsulenten overskrider den i bilag 3 anførte frist for endelig levering af foranalysen, betaler Konsulenten en bod på kr for hver påbegyndt arbejdsdag, forsinkelsen varer efter den overskredne leveringsfrist. Det samlede bodsbeløb kan dog ikke overstige kr ,-. Påløben dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt påkrav fra Kunden. Manglende påkrav fra Kundens side medfører ikke, at retten til dagbod fortabes. Kunden kan modregne dagbodsbeløb i vederlag. Dagboden forrentes efter rentelovens regler. MANGLER Der foreligger en mangel ved Konsulentens ydelser, såfremt disse ikke opfylder de krav, som fremgår af kontrakten eller dennes bilag, såfremt ydelserne ikke lever op til god skik inden for det pågældende brancheområde, eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke er, som Kunden med føje kunne forvente. Såfremt der konstateres mangler ved Konsulentens ydelser, er Kunden berettiget til at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Kunden fastsat passende kort frist eller at forlange et forholdsmæssigt afslag i Konsulentens vederlag.

9 Kunden kan hæve kontrakten, såfremt der forekommer væsentlige mangler, som ikke udbedres af Konsulenten inden for en af Kunden fastsat passende kort frist. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT Om Kundens øvrige beføjelser i anledning af Konsulentens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Følgende forhold anses dog altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til straks at ophæve kontrakten: - Konsulentens overskridelse af en i tids- og aktivitetsplanen (bilag 3) anført frist med mere end 10 arbejdsdage. - Konsulentens forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. - Konsulentens ophør med den virksomhed, som kontrakten vedrø rer, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. KONSULENTENS ERSTATNINGSPLIGT Konsulenten er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Konsulentens samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke o verstige et beløb svarende til det samlede vederleag, jf. bilag 4. Begrænsningen i Konsulentens erstatningsansvar gælder dog ikke ansvar for personskader eller fysiske skader på Kundens ejendom samt i tilfælde af Konsulentens forsæt eller grove uagtsomhed. FORCE MAJEURE Hverken Konsulenten eller Kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes lokale, uvarslede strejker eller forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i

10 betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Konsulenten udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part straks efter, at force majeure er indtrådt. KUNDENS FORHOLD Såfremt opgaveudførelsen forsinkes, fordi Kunden ikke yder den forudsatte medvirken til udførelse af opgaven, jf. punkt 5.2, 1. afsnit og bilag 1, udskydes de efterfølgende tidsfrister i bilag 3 med et til forsinkelsen svarende antal dage, dog ikke fra et tidligere tidspunkt end Konsulentens afgivelse af skriftligt påkrav herom til Kunden. Betalinger udskydes tilsvarende, men Konsulenten har krav på renter med rentelovens sats i forsinkelsesperioden. Om Kundens misligholdelse af betalingsforpligtelser og om Kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. Indirekte tab, herunder driftstab og tabt avance, erstattes dog ikke. Kundens samlede erstatningsansvar under kontrakten kan dog ikke overstige et belø b svarende til det samlede vederleag, jf. bilag 4. Begrænsningen i Kundens erstatningsansvar gælder dog ikke i tilfælde af Kundens forsæt eller grove uagtsomhed. PROFESSIONSANSVARSFORSIKRING Konsulenten skal opretholde professionsansvarsforsikring til dæ kning af krav under kontrakten. Konsulenten skal på Kundens anmodning til enhver tid dokumentere, at dette krav er opfyldt. RETTIGHEDER Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til alle dokumenter, som Konsulenten udarbejder i forbindelse med opgavens udførelse, herunder rapporter samt data, som Konsulenten frembringer som led i kontrakten. Kunden har ret til at foretage uddrag fra disse dokumenter og data samt til at offentliggøre og udlevere disse til tredjemand.

11 Rettighederne erhverves i takt med opgavens udførelse, forudsat Kunden betaler Konsulenten vederlag i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser herom. De af Konsulenten anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Konsulenten eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Konsulenten indestår for, at Konsulenten har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer. Konsulenten har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves, i andre sammenhænge, herunder overfor tredjemand. Dog skal Kundens anonymitet altid sikres, medmindre andet på forhånd er skriftligt aftalt. Materiale, som Kunden har udleveret til Konsulenten, skal tilbageleveres, når kontraktens bestemmelser er opfyldt, eller opgaven ophørt. Dette gælder dog ikke spørgeskemaer, som personalet har udfyldt, eller referater af interviews med Kundens medarbejdere, herunder spørgeskemaer mv. Sådant materiale destrueres af Konsulenten ved opgavens ophør. TAVSHEDSPLIGT Konsulenten og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Konsulenten pålægger alle underkonsulenter og andre, der bistår Konsulenten med opgaven, en tilsvarende forpligtelse. Konsulenten må ikke uden Kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens eller konsulentopgavens indhold. Konsulenten er dog berettiget til at bruge Kunden som simpel reference, men må derudover ikke benytte Kundens navn i markedsføringsøjemed uden Kundens skriftlige samtykke. UNDERKONSULENTER Konsulenten kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overlade kontraktens opfyldelse til underkonsulenter, med mindre dette udtrykkelig er angivet i kontrakten eller dennes bilag. Underkonsulenter skal godkendes af Kunden.

12 Overlades udførelsen efter aftale til en underkonsulent, hæfter Konsulenten for underkonsulentens opfyldelse af kravene i kontrakten og dennes bilag på ganske samme måde som for sine egne forhold. Underkonsulenter kan ikke i medfør af kontrakten rejse nogen former for krav overf or Kunden, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væ sentlige drives for offentlige midler. Konsulenten kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til tredjemand eller overlade kontraktens opfyldelse til underkonsulenter. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen, jf. i øvrigt pkt. 4. Kontrakten kan opsiges af Kunden med 30 dages skriftligt varsel. Konsulenten er berettiget til vederlag for faktisk udført arbejde, jf. punkt 8. Kontrakten er uopsigelig for Konsulenten. FORTOLKNING De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning i denne kontrakt til en bestemmelse deri, omfatter også de til kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har selve kontrakten forrang frem for bilagene. Bestemmelser i bilag 2, der strider imod bestemmelser i denne kontrakt eller i bilag 1, er ikke bindende for Kunden.

13 TVISTIGHEDER Kontrakten er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer. Når ovennævnte har været forsøgt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Parterne kan dog alternativt aftale, at uoverensstemmelsen skal afgøres ved de almindelige domstole med værneting i Københav n. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for den landsret, i hvis kreds Kundens hovedkontor er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og om muligt inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. ARBEJDSKLAUSULER Kunden er som statslig ordregiver omfattet af forpligtelserne i ILO-Konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler. Konsulenten skal derfor sikre, at ansatte hos Konsulenten som indgår i løsningen af opgaven, er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Konsulenten skal sikre, at de ansatte hos konsulenter og eventuelle underkonsulenter orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.

14 Ordregiver kan en gang i kontraktens løbetid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdskla usulen fastsætter. Hvis konsulenten ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen kan Kunden tilbageholde 1 % af det samlede vederlag. UNDERSKRIFTER Kontrakten underskrives i 2 eksemplarer hvoraf et opbevares af Kunden og et opbevares af Konsulenten. København den / den / For Kunden For Konsulenten

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser 6 1.1 Kontrakten 6 1.2 Definitioner 6 1.3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere