2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct."

Transkript

1 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger gav et meget tilfredsstillende afkast på 13,7 pct. Det samlede afkast i LD blev marginalt lavere end afkastene i LD Vælger både for aktier og obligationer. Det skyldes afkastbidragene fra puljerne. De klarede sig alle tilfredsstillende sammenholdt med udviklingen på relevante markeder, men vægtningen mellem de forskellige investeringsområder bestemmes af medlemmernes individuelle valg, og samlet set har vægtningen været mindre god end i LD Vælger. De tilfredsstillende afkast kan især tilskrives investeringsstrategien på aktiesiden. Det fik især positiv betydning, at investeringerne i danske aktier udgjorde en relativt stor andel af de samlede aktieinvesteringer. Også LDs udvælgelse af aktier bidrog positivt. Det samlede aktieafkast for LD som helhed blev på 22,1 pct. Til sammenligning steg MSCI World, som repræsenterer den generelle udvikling i aktiemarkederne, med 6,4 pct. Både danske og udenlandske aktier gav afkast, der var markant bedre end den generelle udvikling på aktiemarkederne. I obligationsinvesteringerne fastholdt LD hele året en forsigtig investeringsstrategi med lav renterisiko. Obligationsafkastet blev på 6,6 pct. for LD som helhed og på 6,7 pct. for LD Vælger. Det er tilfredsstillende i betragtning af den relativt lave risiko. LD har valgt en lav renterisiko, blandt andet fordi der medio 2005 bliver indført helt fri flytteret for alle medlemmer, og fordi alderssammensætningen i LD indebærer, at 14,9 pct. af formuen tilhører medlemmer, der ved årets udgang var fyldt 60 år og derfor frit kan hæve beløbet. Langsigtet strategi i LD Vælger LDs investeringsstrategi afspejler sig tydeligst i LD Vælger, da der foretages omfattende omlægninger af porteføljerne i puljerne som følge af medlemmernes individuelle puljevalg. LD Vælger udgjorde ultimo året 92 pct. af den samlede formue. Set over de seneste fem år har LD opnået generelt højere afkast på aktieinvesteringerne i LD Vælger end den generelle stigning på aktiemarkederne. Det har i særlig grad været tilfældet for investeringerne i danske aktier. Tilskrivning på 11,6 pct. Afkastet har også betydet en meget tilfredsstillende udvikling for LDs medlemmer både på kort og på langt sigt. Langt hovedparten af medlemmerne havde hele deres opsparing i LD Vælger, og de fik i 2004 tilskrevet 11,6 pct. efter skat og omkostninger. Når man ser på den 25-årige periode, siden LD blev oprettet i 1980, svarer udviklingen til, at medlemmerne hvert år har fået tilskrevet 11,2 pct. i gennemsnit. Se også figuren Afkast og tilskrivning i LD Vælger. I de seneste fem år har der været stor turbulens på aktiemarkederne, og renteniveauet har været faldende og meget lavt. Alligevel er LD-opsparingen i gennemsnit vokset med 6,6 pct. hvert år. Ved årets udgang var medlemmernes opsparing i LD i gennemsnit på Andelen af medlemmer med en opsparing på mere end Afkast og tilskrivning i LD Vælger 2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. Gennemsnit seneste 5 år Afkast: 6,5 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 6,6 pct. Gennemsnit seneste 10 år Afkast: 9,3 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 9,2 pct. Gennemsnit seneste 25 år Afkast: 11,4 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,2 pct. LD Vælger omfattede hele opsparingen for 86 pct. af medlemmerne og dele af opsparingen for de øvrige. Ultimo 2004 udgjorde LD Vælger 92 pct. af den samlede formue i LD. I det gennemnitlige afkast for de seneste 25 år indgår både TWR- og MWR- afkast.

2 Ledelsens beretning udgjorde 44 pct., mens opsparingen for 14 pct. af medlemmerne var mindre end Se figuren Medlemmerne fordelt efter opsparingens størrelse. Flere udskød udbetaling LD udbetalte i årets løb mio. til medlemmer, som valgte at få opsparingen udbetalt. Antallet af udbetalinger er faldet i de seneste to år, selv om antallet af medlemmer, der har ret til at få deres opsparing udbetalt, er vokset. I marts 2004 blev reglerne for udbetaling lempet, så udbetaling kan finde sted, når medlemmet er fyldt 60 år, uanset hvilke øvrige pensioner medlemmet har. I de tidligere regler var det et krav, at kapitalpensioner skulle hæves inden udbetaling, med mindre der var tale om en kapitalpensionsordning, som var aftalt med arbejdsgiveren. Efterlønsmodtagere kunne dog altid få deres LD-opsparing udbetalt. LD forventede, at medlemmer, der var fyldt 60 år, ville fremrykke udbetalingen som følge af de nye udbetalingsregler og ændrede skatteregler. Men relativt flere lod opsparingen blive stående, og medlemmer, der var fyldt 60 år, udgjorde ved årets udgang 12,6 pct. af alle medlemmer, mod 10,8 pct. et år tidligere. 62 pct. af de medlemmer, der blev 60 år i 2004, udskød udbetalingen til senere. Reglerne giver medlemmer, der er fyldt 60 år, en dispositionsret over LD-opsparingen, som ikke findes i samme grad i andre pensionsordninger. De kan udskyde udbetalingen eller hæve opsparingen, uden at det får skattemæssige konsekvenser for bidrag til andre pensionsordninger. Denne kvalitet ved LD-opsparingen mister medlemmer, der flytter deres opsparing til en anden pensionsordning, hvilket bliver muligt fra den 1. juli 2005, jævnfør den efterfølgende omtale af ny lovgivning. Opsparingens udvikling Beløb i Medlemmer, som var fuldtidsbeskæftiget i , fik indbetalt af staten. Den gennemsnitlige høje tilskrivning gennem årene betyder, at disse medlemmer ved udgangen af 2004 havde en opsparing på , hvis de ikke på noget tidspunkt har valgt puljer Medlemmerne fordelt efter opsparingens størrelse Procent Under Mindst

3 8 Ledelsens beretning Opsparing og udbetalinger Medlemmernes samlede formue i LD pr. 31. december 2004: Udbetalinger i kroner i 2004: Gennemsnitlig opsparing pr. 31. december 2004: mio mio Antal medlemmer i LD pr. 31. december 2004: Antal udbetalte konti i 2004: Nyt samarbejde med investeringsforeninger Siden indførelsen af puljevalg for fem år siden har LD flere gange udvidet medlemmernes muligheder for selv at bestemme, hvor de vil placere deres opsparing. I 2004 blev der taget endnu et nyt skridt, da de fem største danske investeringsforeninger fik mulighed for hver at udbyde en pulje i LDs puljeordning. Investeringsforeningerne kunne selv fastlægge profil og indhold i de nye puljer, og fire valgte at udbyde balancerede puljer med brede investeringsmandater. Den femte investeringsforening valgte at udbyde en ren obligationspulje med et forholdsvis bredt investeringsmandat. Andel af formuen hos medlemmer over 60 år Procent 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 Antal puljevælgere Ved efterårets puljevalg kunne medlemmerne vælge disse nye eksternt forvaltede puljer pr. 1. januar I første omgang placerede medlemmer i alt 93,6 mio. i de eksterne investeringsforeningspuljer, svarende til 36 pct. af deres samlede opsparing. Langt de fleste var i forvejen puljevælgere, men de nye eksterne puljer tiltrak også 102 medlemmer, som ikke allerede var puljevælgere i efteråret. Denne fordeling skal dog ses i lyset af, at muligheden for at vælge eksternt forvaltede puljer først præsenteres for alle medlemmer i foråret De eksternt forvaltede puljer tiltrak i første omgang 2,1 pct. af den samlede sum, som puljevælgerne har indskudt i puljerne, og 0,2 pct. af den samlede formue i LD. Siden sommeren 2003 har puljevælgernes andel af medlemsskaren været svagt faldende, og de udgjorde pr. 1. januar ,7 pct. af alle medlemmer. Nye puljer med en bredere målgruppe LD har løbende informeret om de resultater, medlemmerne opnår ved puljevalgene. Der er meget store individuelle forskelle på de resultater, der er opnået af medlemmer, som i kortere eller længere tid har valgt puljer siden januar Men det er kun 11,5 pct., der har opnået en tilskrivning, som var mindst ligeså god som udviklingen i LD Vælger. Det skyldes blandt andet, at puljevælgernes fordeling af opsparingen i aktie- og obligationspuljer har været anderledes end fordelingen på aktier og obligationer i LD Vælger I alt medlemmer har ved udgangen af 2004 været puljevælgere i kortere eller længere tid. Det svarer til 18,5 pct. af medlemmerne. Samlet set har denne gruppe i de forløbne fem år opnået en gennemsnitlig årlig tilskrivning på 4,1 pct. Puljevælgerne har således generelt set opnået rimeligt gode resultater ikke mindst set i lyset af udviklingen på de finansielle markeder LD havde dog gerne set, at flere medlemmer gennem individuelle valg opnåede en gennemsnitlig tilskrivning, der var på niveau med

4 Ledelsens beretning 9 udviklingen i LD Vælger og dermed resultatet for ikke-puljevælgere. LD ændrer derfor udbudet af puljer, så de otte nuværende aktiepuljer lægges sammen til tre for at skabe nogle nye puljer med bredere investeringsmandater. Puljesammenlægningen gør det lettere at sprede investeringerne inden for puljerne og ændre vægtningen inden for forskellige brancher afhængigt af forventningerne til kursudviklingen i de enkelte selskaber og brancher. De kortsigtede risici i puljerne bliver mindre, og medlemmerne vil ved de individuelle valg i højere grad kunne fokusere på fordelingen mellem aktier og obligationer, fordelingen på danske og udenlandske investeringer, og om de foretrækker, at LD eller investeringsforeningerne forvalter investeringerne. Puljevælgere og opsparing Gennemsnitsopsparing for puljevælgere pr. 31. december 2004: Antal puljevælgere pr. 1. januar 2005: Andel af puljevælgere i procent af alle medlemmer pr. 1. januar 2005: 12,7 % Andel af medlemmer, der siden 2000 har benyttet puljeordningen: 18,5 % Gennemsnitlig årlig tilskrivning efter skat for puljevælgere i de seneste 5 år: 4,1 % LD informerede i efteråret puljevælgerne om denne ændring, som træder i kraft fra juli Ny lovgivning Betydelige ressourcer blev i 2004 sat ind på at forberede LD på de nye vilkår, der er en følge af den nye lovgivning for LD, som blev vedtaget i Folketinget i marts Den nye lov fører til ændringer på især tre områder. For det første blev udbetalingsreglerne ændret pr. 1. april 2004, så 60-årige er berettigede til at få udbetalt deres LD-opsparing uafhængigt af andre pensionsforhold. Reglerne blev også tilpasset lovgivningen ved tab af erhvervsevne og tilkendelse af førtidspension. Endelig blev hjemfaldsbestemmelsen præciseret for medlemmer, der vælger at lade opsparingen blive stående i LD, efter at de er fyldt 70 år. Udviklingen for puljevælgere For det andet blev LDs muligheder for at etablere et fondsmæglerselskab forbedret. Allerede inden lovændringen havde LD mulighed for at oprette et sådant selskab, men med den nye lov blev det klart, at selskabet ikke nødvendigvis skulle være helejet, og at det ville kunne yde investeringsrådgivning til andre kunder end LD. For det tredje gav loven som noget helt nyt mulighed for, at det enkelte medlem fra 1. juli 2005 kan flytte LD-opsparingen til en pensionskonto hos et pensionsselskab eller en bank, og herunder at medlemmet kan lade midlerne sammenlægge med andre pensionsmidler. Det fremgik af behandlingen i Folketinget, at lovforslaget var tænkt som en helhed. De nye vilkår for etablering af et fondsmæglerselskab skulle medvirke til, at LD kunne bevare sine investeringskompetencer blandt andet inden for danske og unoterede aktier, selv 60 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 Figuren viser, hvor meget 100 er blevet værd fra januar 2000 til december 2004 ved en tilskrivning, der svarer til: LD Vælger dvs. den tilskrivning som alle, der aldrig har valgt puljer, har opnået 95 pct. fraktil dvs. den tilskrivning, som 5 pct. af puljevælgerne lå over Gennemsnit dvs. den gennemsnitlige tilskrivning, som puljevælgerne har opnået 5 pct. fraktil dvs. den tilskrivning, som 5 pct. lå under Puljevælgere omfatter her medlemmer, der i kortere eller længere tid siden januar 2000 har foretaget individuelle valg.

5 10 Ledelsens beretning om en del af medlemmerne måtte vælge at benytte sig af den nye ret til at flytte opsparingen væk fra LD. Nye it-systemer Der er i løbet af 2004 taget en række initiativer til at forberede LDs organisation til de vilkår, der vil komme til at gælde med den nye lovgivning. Hovedsigtet er fortsat at give medlemmerne en konkurrencedygtig tilskrivning. Der har været fokus på at gøre det lettere at tilpasse omkostningerne til udviklingen i formue og medlemsantal samt at skabe mulighed for løbende at følge omfanget af udbetalinger og flytninger for derved at kunne optimere formuens placering under hensyntagen til den forventede udvikling. Det har været nødvendigt at foretage betydelige investeringer i nye it-systemer til medlemsadministrationen som følge af den nye mulighed for at flytte til andre pensionsordninger. Omkostninger til it-systemer er aktiveret i 2004-regnskabet og afskrives over tre år. Alle medlemmer har bidraget til at dække disse omkostninger. Som det også var tilfældet ved den nye lovgivning for SP-ordningen hos ATP, blev de nye bestemmelser i LD-Loven udfærdiget, så alle medlemmer skal bære omkostningerne ved etablering af muligheden for at flytte opsparingen. Med den valgte it-løsning er der skabt mulighed for at reducere de løbende driftsomkostninger i takt med faldet i medlemsantallet samtidig med, at individuelle valgmuligheder gradvist forbedres, bl.a. gennem øget adgang til selvbetjening. Der er investeret i nye selvbetjeningsmuligheder på I foråret 2005 åbnes der for elektronisk puljevalg og for elektronisk adgang til en personlig kontooversigt. Ud over at forbedre medlemsservicen forventes de nye selvbetjeningsmuligheder efter en introduktionsperiode at medføre besparelser i administrationen. Der er også taget initiativ til en grundlæggende udbygning af ledelsesinformationssystemet. Det nye system giver bedre værktøjer til at fremskrive udviklingen, bl.a. på basis af daglig registrering af omfanget af udbetalinger, puljevalg, flytninger, sagsbehandling mv. LD anser det for meget væsentligt at forbedre grundlaget for den løbende likviditetsstyring og for den langsigtede porteføljestrategi, da det er overordentligt vanskeligt at forudsige omfanget af flytninger fra LD på forhånd. Det må også forventes, at der kan forekomme betydelige udsving over tid. LD vurderer, at investeringen i ledelsesinformationssystemet vil være af ganske stor værdi for medlemmerne, fordi det kan medvirke til, at investeringerne optimeres inden for de vilkår, LD er underlagt. Ændret investeringsstrategi som følge af ny lov Den nye mulighed for at flytte opsparingen til en anden pensionsordning og udviklingen i medlemmernes aldersprofil medfører en markant kortere varighed på LDs passivside. Det har affødt et behov for at tilpasse den overordnede porteføljestrategi i LD Vælger. Der er estimeret et fald i varigheden på cirka 2 procentpoint i forhold til for et år siden, idet der er taget hensyn til, at de nye muligheder kan udløse et stort antal flytninger i efteråret Porteføljen tilpasses den kortere varighed ved dels at nedbringe aktieandelen og dels at fastholde en relativt lav renterisiko i obligationsporteføljen. Aktieandelen forventes at ligge i et interval mellem 25 og 50 pct. i de kommende to til tre år, uden at LDs grundlæggende investeringsstrategi ændres. Der vil fortsat være tale om selektive investeringer, hvor aktiver udvælges på basis af en grundig analyse. LD vil også fortsat investere i mindre børsnoterede selskaber og i ikke-børsnoterede selskaber, men det vil i højere grad ske i samarbejde med andre investorer. Obligationsporteføljen vil som nævnt blive underlagt et krav om en relativt lav renterisiko, men der vil samtidigt blive arbejdet videre med delporteføljer inden for specialiserede investeringsområder, og porteføljeegenskaberne med hensyn til afkast og risiko vil løbende blive vurderet i forhold til prognosticerede udbetalinger og flytninger. Den nye lovgivning og den deraf afledte kortere investeringshorisont indebærer, at den samlede risiko på investeringerne må nedbringes både i LD Vælger og i LDs puljer. Dette forhold kombineret med de generelt højt vurderede værdipapirmarkeder betyder, at det bliver vanskeligt for LD at opnå lige så høje årlige afkast som tidligere. LD arbejder imidlertid på at kunne realisere investeringer og frigøre likviditet til flytninger og udbetalinger uden at erodere afkastmulighederne. Etablering af fåmandsforening og investeringsselskaber Ud over at tilpasse den overordnede porteføljestrategi har LD også taget initiativ til at reducere risikoen for et likviditetspres ved at etablere en fåmandsforening og investeringsselskaber. Børsnoterede aktiver lægges over i forskellige afdelinger af fåmandsforeningen. Herefter kan frigørelse af likvider ske ved at indløse og eventuelt sælge investeringsforeningsbeviser.

6 Ledelsens beretning 11 Det har været en særlig udfordring at finde en løsning for LDs investeringer i ikke-børsnoterede og mindre børsnoterede selskaber, da disse investeringer ikke kan realiseres på kort tid, uden at det vil skade afkastet væsentligt. LD har derfor besluttet at lægge hovedparten af disse investeringer over i investeringsselskaber. Herved bliver det muligt for professionelle investorer at købe en del af LDs portefølje uden at løbe en risiko på enkeltinvesteringerne. Denne løsning betyder, at LD bedre vil kunne frigøre midler fra ellers illikvide investeringer. Administrationsaftale med Danske Invest LD har besluttet at indgå en aftale med Danske Invest Administration om den daglige administration af fåmandsforeningen frem for at opbygge intern kompetence på administration af investeringsforeningsafdelinger. Etablering af datterselskab I juni 2004 traf LDs bestyrelse beslutning om at ændre LDs organisation, så rådgivning om portefølje og investering fremover vil blive ydet af et fondsmæglerselskab, der oprettes som et datterselskab. Der indgås en rådgivningsaftale med fondsmæglerselskabet, som skal sikre, at LDs medlemmer ikke påføres ekstra omkostninger på grund af den nye struktur. Fondsmæglerselskabet skal yde investeringsrådgivning til LD, fåmandsforeningen og til institutionelle og professionelle investorer. Et særligt fokusområde vil blive investeringer i mindre børsnoterede og ikke-børsnoterede danske selskaber, så LDs investeringskompetencer på dette felt videreføres i datterselskabet. Etableringen af fondsmæglerselskabet har således væsentlig strategisk betydning, fordi den gør det muligt at fastholde medarbejdere med vitale investeringskompetencer, selv om den samlede formue i LD falder i de kommende år. FiH og medarbejdere som medejere I december 2004 indgik LD aftale med erhvervsbanken FiH om etablering og udvikling af fondsmæglerselskabet. LD vil blive majoritetsaktionær, mens FiH kommer til at eje 20 pct. Medarbejderne får tilbud om at erhverve aktier svarende til ca. 13 pct. og aktietegningsretter til yderligere 10 pct. Medarbejderne vil komme til at erhverve aktier til samme pris som FiH og LD. Aftalen med FiH omfatter også indskud i LD Equity. Se ekskurser side 12 og 24.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016

Retningslinjer. for investering og administration af midler i. Lokal Puljeinvest i Fynske Bank. Gældende fra 1. juli 2016 Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Fynske Bank Gældende fra 1. juli 2016 Generelt om puljeinvestering hos Fynske Bank Fynske Bank (i det følgende benævnt pengeinstituttet)

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016

Agenda. Hvem er vi. Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder. Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 15-04-2016 Økonomi og jura ved overgang til den 3. alder Foreningen Fredensborghusenes venner 14. april 2016 Agenda Hvem er Finanshuset i Fredensborg A/S? Uvildig rådgivning Få mest muligt ud af opsparingen i den

Læs mere

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse

Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse Ung duo skal få jyske millionformuer til at vokse 28-årige Rasmus Viggers og 31-årige Thøger Dam Johansen har opsagt hver deres drømmejob i København for at gå solo med en nordjysk formueforvalter. De

Læs mere

LD STATUS. Den danske velfærdsmodel skal fortsat bygge på tryghed og lighed, siger Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta 6 FORÅR

LD STATUS. Den danske velfærdsmodel skal fortsat bygge på tryghed og lighed, siger Stine Bosse, koncernchef i TrygVesta 6 FORÅR 2006 FORÅR LD STATUS Vi skal alle tage ansvar for fællesskabet 6 LD fremtidssikres 14 Sådan læser du din kontooversigt 22 Den danske velfærdsmodel skal fortsat bygge på tryghed og lighed, siger Stine Bosse,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

INDHOLD LEDELSENS BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB

INDHOLD LEDELSENS BERETNING PÅTEGNINGER REGNSKAB LD ÅRSRAPPORT 09 INDHOLD LEDELSENS BERETNING Året i overskrifter 3 LDs struktur 5 Ledelse og organisation 7 LDs resultater 10 LDs medlemmer 12 Investeringspolitik 16 Udviklingen på finansmarkederne 20

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

LD Puljer 2004. Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6.

LD Puljer 2004. Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6. lønmodtagernes dyrtidsfond efterår LD Puljer Nationalbankdirektøren holder fast kurs Bodil Nyboe Andersen holder renten og inflationen i stramme tøjler. side 6 Leder: LD tilbyder eksterne puljer...........................2

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Hoved- og nøgletal. AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.) 64.156 63.553 58.044 54.169 50.828

Hoved- og nøgletal. AKTIVER Aktiver, i alt (mio.kr.) 64.156 63.553 58.044 54.169 50.828 06 Årsrapport 06 Årsrapport Hoved- og nøgletal 2006 2005 2004 2003 2002 INVESTERINGSRESULTAT Investeringsafkast, i alt (mio. kr.) 5.523 9.253 7.107 6.788-6.835 Pensionsafkastskat (mio. kr.) -722-1.212-879

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 5. november 2014 Hollænderhallen, Dragør Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth Burgaard

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere