Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013

2 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter 31. oktober 2013 RN 1106/13 I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede på deres møde den 11. september 2013 om en undersøgelse af statens brug af konsulenter. Dette notat beskriver, hvordan en eventuel større undersøgelse vil kunne tilrettelægges. Undersøgelsen kan gennemføres, så Rigsrevisionen kan afgive en beretning til Statsrevisorerne i juni BOKS 1. STATSREVISORERNES SPØRGSMÅL Statsrevisorerne ønsker følgende belyst: Udviklingen i konsulentforbruget og årsagerne hertil overordnet i staten a) Hvor mange penge anvender staten på private konsulenter fordelt på konsulentkategorierne it og ej it, og hvilke forklaringer ligger bag udviklingen i konsulentforbruget? Registreringen af konsulentindkøb på centralt niveau b) Rapporterer statslige virksomheder konsekvent til Moderniseringsstyrelsens indkøbsdatabase, og er tallene i databasen retvisende? c) Er indrapporteringen om indkøb af private konsulenter tilstrækkelig til at kunne opnå et tilfredsstillende vidensniveau om statens årlige indkøb af private konsulenter? d) Hvordan har Finansministeriet fulgt op på ministeriets initiativer til reduktion af konsulentforbruget i staten, som blev udmeldt i 2012, herunder negative budgetreguleringer og krav om, at institutionerne udarbejdede handlingsplaner for effektivisering og prioritering af arbejdsopgaverne? Indkøbet af konsulenter baseret på cases/sager e) Er registreringer af konsulentindkøb tilstrækkelige og retvisende? f) Er der etableret hensigtsmæssige procedurer for konsulentindkøb, som sikrer omkostningsbevidste indkøb og overholdelse af regler og interne retningslinjer på området? g) Tager ministerierne skyldige økonomiske hensyn ved indkøb af konsulentydelser, dvs. indkøber ministerierne konsulentydelserne efter gældende regler og interne retningslinjer, fx rammeaftaler og tærskelværdier for udbud? Den konkrete anvendelse af konsulenter baseret på cases/sager h) Hvornår og hvorfor anvendes konsulenter frem for fastansatte medarbejdere? i) Er der eksempler på uhensigtsmæssig brug af konsulenter, fx varetagelse af opgaver, som burde kunne varetages af fastansatte eller manglende hjemtagning af tilbud?

3 2 Rigsrevisionen har også tidligere på Statsrevisorernes anmodning undersøgt aspekter vedrørende konsulenters uafhængighed og kompetencer i forbindelse med evaluering af Udenrigsministeriets udviklingsbistand, jf. beretning nr. 12/2009 om Danmarks bistand til Tanzania. I perioden har Rigsrevisionen ligeledes berørt emnet køb og brug af konsulenter i beretninger til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet vedrørende Transportministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forsvarsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (universitetsområdet). Regeringen etablerede i 2006 Statens Indkøb, som er en del af Finansministeriets koncern. Statens Indkøbs primære opgave er at effektivisere dele af det fællesstatslige indkøb. Det fællesstatslige indkøb vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. II. Baggrund 2. Rigsrevisionen har tidligere undersøgt statens brug af konsulenter i beretning nr. 10/2006 om statens køb af konsulentydelser og i beretning nr. 15/2009 om statens anvendelse af private konsulenter. Sidstnævnte blev udarbejdet efter anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisorerne bemærkede til denne beretning, at de generelt forventer, at statslige virksomheder, der i stort omfang eller ofte anvender private konsulenter, baserer anvendelsen af konsulenter på grundige strategiske og økonomiske overvejelser om, hvorfor en opgave mest hensigtsmæssigt løses af private konsulenter. 3. Statens brug af konsulenter har løbende været et emne, der har haft offentlighedens bevågenhed, bl.a. i sommeren Finansudvalget har ligeledes i juli 2013 stillet spørgsmål til finansministeren om udviklingen i statens brug af konsulenter. En del af interessen vedrørende statens brug af konsulenter har været relateret til, om forbruget er for højt. Der findes dog ikke bestemmelser eller rammer, der foreskriver, hvad det rigtige niveau for statens brug af konsulenter er. Om niveauet er hensigtsmæssigt, afhænger efter Rigsrevisionens opfattelse af, om institutionerne overholder deres driftsbevillinger og agerer omkostningsbevidst, når de køber konsulentydelser. Det mest hensigtsmæssige niveau er dermed ikke en absolut størrelse. 4. De data, der findes på centralt plan om statens brug af konsulenter, stammer fra Statens Indkøbs indkøbsdatabase. Her samles data om ministeriernes indkøb, herunder også indkøb af konsulenter. Formålet med indkøbsdatabasen er at gøre det muligt for Statens Indkøb at følge op på anvendelsen af fælles statslige indkøbsaftaler og forberede udbud af nye indkøbsaftaler. Siden 2007 har alle ministerier skullet rapportere deres indkøb til Statens Indkøb, herunder også køb af konsulentydelser. Det er ministeriernes ansvar at rapportere data om konsulentkøb på hele ministerområdet og sikre, at data er retvisende. Alle statslige institutioner er forpligtede til at give oplysninger om deres indkøb til Statens Indkøb, og det er ministeriernes pligt at sikre, at alle relevante institutioner under ministeriet lever op til rapporteringskravet. Oplysninger i databasen er baseret på institutionernes regnskabsregistreringer af udgifter til indkøb, og databasen indeholder ikke oplysninger om kontrakten eller opgaven, fx løbetid. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er ministerier og underliggende institutioner, der skal rapportere til indkøbsdatabasen. Selvstændige offentlige virksomheder og statsfinansierede selvejende institutioner, fonde mv., der ikke er underlagt cirkulære om indkøb i staten, skal ikke give data for indkøb til databasen. Desuden har Statens Indkøb valgt ikke at medtage Udenrigsministeriets registreringer af udenrigstjenestens køb i indkøbsdatabasen, da disse udgifter generelt ikke er relevante i forhold til Statens Indkøbsprogram. Indkøbsdatabasen kan derfor ikke anvendes til at give et fuldstændigt billede af, i hvilket omfang konsulenter benyttes til at løse statslige opgaver, men den kan bruges til at give et overblik over køb af konsulenter i ministerier og underliggende institutioner og et billede af udviklingen i forbruget for disse institutioner.

4 3 5. Figur 1 viser udviklingen i det samlede rapporterede indkøb af konsulenter i perioden til statens indkøbsdatabase. Indkøbene er i indkøbsdatabasen fordelt på henholdsvis konsulentydelser (ej it) og it-konsulenter. Vi viser derfor fordelingen på de 2 indkøbskategorier og det samlede køb i figuren. Figur 1. Udvikling i køb af konsulenter i perioden (2012-priser) (Mio. kr.) Konsulentydelser (ej it) It-konsulenter Samlet rapporteret indkøb Note: Statens Indkøb har oplyst, at opgørelserne rettes løbende, hvis ministerierne finder fejl i rapporteringerne. Opgørelserne kan derfor have mindre afvigelser fra tidligere opgørelser. Tallene er ikke afgrænset fra internt offentlige betalinger, dvs. tallene omfatter også betaling for ydelser mellem offentlige myndigheder. Kilde: Statens Indkøbs indkøbsdatabase, oktober Ifølge registreringerne i indkøbsdatabasen faldt statens forbrug af konsulenter fra 4,5 mia. kr. i 2008 til 3,8 mia. kr. i I 2010 var der tale om et markant fald i forhold til tidligere år, hvilket betyder, at der er sket en stigning i forbruget, hvis man kun ser på perioden Der er udsving i fordelingen på konsulentkategorierne (ej it og it) i hele perioden Faldet i konsulentforbrug fra 2008 til 2012 skyldes et fald i kategorien konsulentydelser (ej it).

5 4 6. Figur 2 viser fordelingen af konsulentforbruget på ministerområder for de indkøb, der er registreret i Statens Indkøbs indkøbsdatabase. Figur 2. Fordeling af konsulentforbruget på ministerområder i 2012 (Mio. kr.) Statsministeriet 2 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 11 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 79 Udenrigsministeriet 94 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 104 Økonomi- og Indenrigsministeriet 106 Social- og Integrationsministeriet 118 Kulturministeriet 125 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 148 Erhvervs- og Vækstministeriet 155 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 166 Ministeriet for Børn og Undervisning 178 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 188 Transportministeriet 200 Beskæftigelsesministeriet 248 Finansministeriet 250 Forsvarsministeriet 276 Justitsministeriet 346 Miljøministeriet 362 Skatteministeriet Note: Tallet for Udenrigsministeriet indeholder ikke udenrigstjenestens køb af konsulenter. Udenrigstjenestens udgifter indgår ikke i indkøbsdatabasen, idet de ifølge Statens Indkøb generelt ikke er relevante i forhold til Statens Indkøbsprogram. Tallene er ikke afgrænset fra internt offentlige betalinger, dvs. tallene omfatter også betaling for ydelser mellem offentlige myndigheder. Kilde: Statens Indkøbs indkøbsdatabase, oktober Det fremgår af figur 2, at 3 ministerområder hver især brugte over 300 mio. kr. i Det drejer sig om Justitsministeriet, Miljøministeriet og Skatteministeriet. Skatteministeriets område brugte markant flest konsulentydelser i alt 656 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til 17 % af det samlede registrerede forbrug. I den modsatte ende af spektret ligger Statsministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke med et forbrug på henholdsvis 2 mio. kr. og 11 mio. kr. i III. Tilrettelæggelsen af undersøgelsen 7. Formålet med undersøgelsen vil være at belyse statens brug af konsulenter med udgangspunkt i udvalgte cases fra forskellige ministerier og institutioner. Hovedfokus for undersøgelsen vil være at undersøge, hvilke opgaver konsulenterne varetager på statens vegne, hvilket er relateret til Statsrevisorernes spørgsmål h) og i) om statens konkrete anvendelse af konsulenter. 8. Undersøgelsen vil falde i 3 dele. Første del af undersøgelsen vil belyse omfanget af brugen af konsulenter og udviklingen i forbruget af konsulenter i perioden både samlet i staten og fordelt på ministerier med udgangspunkt i registreringer i Statens Indkøbs indkøbsdatabase. Det er ikke muligt at rense databasens oplysninger fuldstændigt for offentlige leverandører af konsulentydelser, men vi vil i vores analyse søge at anslå, hvor stor en andel af forbruget, der vedrører private konsulenter. Vi vil også i denne del af undersøgelsen afdække, om der er særlige grunde til, at der var et markant fald i forbruget i I det omfang det er muligt, vil vi også estimere omfanget af køb af konsulenter i den del af staten, hvor indkøb ikke registreres i indkøbsdatabasen. Vi vil desuden vurdere, om budgetregule-

6 5 ringerne vedtaget med finansloven for 2011 vedrørende mindreforbrug af konsulenter generelt har ført til et tilsvarende mindreforbrug af konsulentydelser i ministerierne i forhold til forbruget i Statsrevisorernes spørgsmål d) berører elementer vedrørende ministeriernes handlingsplaner for effektivisering og prioritering af kerneopgaver. Vi vil dog ikke i denne undersøgelse undersøge, om institutionerne udarbejdede handlingsplaner for effektivisering og prioritering af arbejdsopgaverne, da dette arbejde særligt var knyttet til udmøntningen af Effektiv administration i staten, hvilket Rigsrevisionen har undersøgt som et tværgående emne i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Første del af undersøgelsen besvarer Statsrevisorernes spørgsmål a) og d) om primært udviklingen i konsulentforbruget i staten og årsagerne hertil. 9. Anden del af undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en stikprøve af sager og have fokus på, om udvalgte ministerier tager skyldige økonomiske hensyn ved indkøb af konsulentydelser. Vi vil her vurdere, om staten bruger private konsulenter til at løfte opgaver på en relevant måde. En relevant måde at bruge konsulenter på kan fx være at anvende konsulenter til opgaver, hvor det ikke kan forventes, at institutionen har de fornødne kompetencer. Dette bør dog være til en tidsmæssigt afgrænset opgave, da det ellers kan være mere hensigtsmæssigt at ansætte personale end at købe ekstern bistand. Vi vil derfor undersøge udstrækning og hyppighed af opgaver og undersøge, hvornår og hvorfor der er anvendt konsulenter fremfor fastansatte i konkrete sager. Desuden vil vi undersøge, om ministerierne kan dokumentere, at der er foretaget en samlet strategisk og økonomisk vurdering af fordelene ved at anvende private konsulenter fremfor at anvende egne medarbejdere i de konkrete sager. I den sammenhæng vil vi ligeledes undersøge forhold, som danner grundlag for hensigtsmæssige indkøb, nemlig ministeriernes procedurer for konsulentindkøb, overholdelse af regler og interne retningslinjer, herunder statslige rammeaftaler og tærskelværdier for udbud. Vi vil basere denne del af undersøgelsen på en stikprøve af sager primært fra 2012 og 2013, der vil blive udvalgt på baggrund af bl.a. risiko og væsentlighed. Vi vil også sikre, at stikprøven indeholder sager i forskellige beløbskategorier og med forskellig opgaveart. I udvælgelsen af sager vil vi desuden gøre brug af Rigsrevisionens erfaringer med ministerområderne fra den løbende revision. Hvis vi finder uhensigtsmæssig brug af konsulenter i de sager, vi gennemgår, fx at konsulenter varetager opgaver, som burde varetages af fastansatte, eller manglende hjemtagning af tilbud, vil det blive inddraget i denne del af undersøgelsen. Bemærk, at Rigsrevisionen som et tværgående emne i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2012 har undersøgt, om de statslige virksomheder lever op til kravene i Statens Indkøbspolitik, og om de i øvrigt tager hensyn til sparsommelighed, når de køber ind. Enkelte af de bilag, som Rigsrevisionen gennemgik i den forbindelse, vedrører køb af konsulentydelser, men undersøgelsen fokuserede ikke specifikt på køb heraf, og undersøgelsens konklusioner har dermed et andet fokus. Anden del af undersøgelsen besvarer Statsrevisorernes spørgsmål f), g), h) og i) om indkøb og konkret anvendelse af konsulenter i staten. Beløbskategorier Der er forskellige regelsæt for køb af konsulenter, alt efter om der er tale om køb under kr., køb mellem kr. og EU's tærskelværdi for tjenesteydelser (p.t kr.) eller køb over EU s tærskelværdi for tjenesteydelser. Opgaver mellem kr. og EU s tærskelværdi skal annonceres, hvilket indebærer, at myndigheden som minimum offentliggør en annonce, der bl.a. indeholder en beskrivelse af opgaven, tildelingskriterier og eventuelle krav til tilbudsgiveren. Køb over tærskelværdien skal i udbud. 10. Tredje del af undersøgelsen vil have fokus på registreringerne af konsulentindkøb. Dels hvordan Finansministeriet følger op på ministeriernes registreringer og sikrer et tilfredsstillende vidensniveau om indkøb af konsulenter i staten, dels om og hvordan ministerierne sikrer, at registreringerne er retvisende og fyldestgørende. Tredje del af undersøgelsen besvarer Statsrevisorernes spørgsmål b), c) og e) om registrering og indkøb af konsulenter på centralt niveau.

7 6 11. Rigsrevisionen vil, i det omfang vi afdækker god praksis, inddrage dette i undersøgelsen. 12. Rigsrevisionen skal for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i forhold til det skitserede oplæg. Lone Strøm

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere