Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige advokater i kontorfællesskab"

Transkript

1 b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf Fax Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr Danske Bank A/S Kt.nr Advokat (H) Arne Linde Olsen År 2014, onsdag den 14. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Ved Sønderport i Krypten under Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, 2300 København S, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013 med påtegning af revisor. 4) Forelæggelse og godkendelse af ordinært budget for ) Forslag fra bestyrelsen a) Orientering og drøftelse omkring nyt tag og finansiering heraf evt. forsøg på salg af tagareal med modydelse bl.a. nyt tag mv. og beslutning om at anvende midler til rådgiverbistand b) Evt ændring af vand- og varmemålere til fjernaflæsning c) Forslag om evt. ny udbyder af tv- og internet (i stedet for nuværende YouSee) d) Orientering om gårddag e) Forslag om at det fortsat bemyndiges bestyrelsen at træffe beslutninger i h t ejerlejlighedslovens 8 i tilfælde af klager over ejere 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen nuværende bestyrelsesmed-lemmer modtager genvalg. 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Foreningens formand Michael Woller bød velkommen. Ad 1. Til dirigent blev valgt Jens Frydenvang som konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen blev herefter præsenteret for forsamlingen, og det blev konstateret, at følgende ejere var repræsenteret enten personligt eller i henhold til fuldmagt: Side 1 af 12

2 Ejerlejlighed nr. 1 (fuldmagt), 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 46, 49, 51 (fuldmagt), 56, 57 (fuldmagt), 58, 60, 62, 64, 67, 70, 71 og 72. Der var således mødt ejere der repræsenterede 25 ejerlejligheder ud af foreningens 75 ejerlejligheder. Videre var administrator advokat Arne Linde Olsen tilstede. Ad 2. Michael Woller aflagde årsberetning på bestyrelsens vegne og bemærkede, at det forgangne år var endnu et led til kæden af aktive år for bestyrelsen i ejerforeningen. Michael Woller oplyste, at det er praksis, at også de valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Det blev oplyst, at John Booth Nielsen, der sad i bestyrelsen, var afgået ved døden i august 2013 og Michael Woller mindedes denne og bemærkede, at John Booth Nielsen havde været et stort aktiv for foreningen. Med hensyn til driften bemærkede, Michael Woller, at der ikke havde været de store udfordringer i årets løb. Det blev oplyst, at der havde været afholdt en gårddag, hvor der var blevet ryddet op i gården og i beplantningerne samt foretaget nye beplantning og placering af nyindkøbte havemøbler, og at arrangementet var afsluttet med et eftermiddags traktement. Der havde været stor deltagelse til gårddagen, hvorfor en gentagelse påtænkes afholdt, jfr. dagsordenens pkt. 5 d. Med hensyn til webside, er denne er under konstruktion og ved at blive opdateret af Jens og Pernille, og der vil blive ændret på sitet, således at dette primært er et informationssted. Der er indkøbt et nyt domæne og hjemmesiden vil kunne ses på Med hensyn til ansvarsområder er der foretaget fordeling af disse blandt bestyrelsens medlemmer, og der blev henvist til opslag på opslagstavlerne i opgangene samt til websiden. Med hensyn til tv og internet bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen grundet utilfredshed med nuværende udbyder YouSee havde et forslag på dagsordenen under pkt. 5 c om ny udbyder. Side 2 af 12

3 Videre bemærkede Michael Woller, at der ligeledes under dagsordenens pkt. 5 b var medtaget et punkt omkring eventuel udskiftning af varme- og vandmålere til radiobaseret målere, således at aflæsning kan ske ved fjernaflæsning uden at den enkelte beboer er hjemme. Dette punkt er medtaget på baggrund af drøftelserne på sidste generalforsamling. Med hensyn til klager bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen i årets løb har behandlet en del støjklager - vel at mærke voldsom støj - og klager over larmende adfærd i forbindelse med fester mv. I den forbindelse blev det oplyst, at klager gerne ses fremsendt på et tidligt tidspunkt til bestyrelsen, således at problemerne kan blive løst i mindelighed inden at disse udvikler sig. Med hensyn til taget, er det medtaget som et selvstændigt punkt, jfr. dagsordenens pkt. 5 a) ud fra, at bestyrelsen qua drøftelserne på sidste generalforsamling, har valgt at agere med rettidig omhu, og derfor på baggrund af udtalelserne fra de murerfirmaer, der har repareret i forbindelse med skader hidrørende fra de 2 storme i årets løb, at medtage et punkt omkring eventuelt nyt tag på dagsordenen. Michael Woller bemærkede, at bestyrelsen har støttet sig på de udsagn fra de pågældende murerfirmaet, som blandt andet har oplyst, at taget ikke havde det så godt og at dette særligt efter 2. storm havde forvredet sig eller forskubbet sig, men at dette ikke nærmere er belyst ved egentlige sagkyndige undersøgelser. I den forbindelse bemærkes qua drøftelser på sidste års generalforsamling, at bestyrelsen ikke har villet bruge penge herpå uden en bemyndigelse fra generalforsam-lingen. Bestyrelsen har drøftet hvad der skal foreslås og det er bestyrelsens opfattelse, at der enten skal etableres et nyt tag betalt af foreningen eller ske frasalg af loftsarealet med henblik på helt eller delvis finansiering af et nyt tag. Der er imidlertid ikke enighed i bestyrelsen omkring hvilken løsning, der skal anvendes, og herunder hvornår tidspunktet for udskiftning af taget er påkrævet. På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at der gives mandat til at få udarbejdet en rapport over tagets tilstand m.v. og henviste i øvrigt til at punktet er til drøftelse under dagsordenens punkt 5 a. Af fremtidige kommende udgifter bemærkede formanden, at fugerne i ejendommen vil blive gennemgået i indeværende år og repareret i det omfang det er nødvendigt; dette vil have et omfang så det kan dækkes af den normale drift. Derudover arbejdes der løbende på Side 3 af 12

4 at få dørtelefonanlægget til at fungere optimalt, men at det ad åre kan blive nødvendigt at udskifte dette. Beretningen blev sat til debat og dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen der ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at beretningen var taget til efterretning. Ad 3. Administrator forelagde og gennemgik årsregnskabet for Der blev stillet spørgsmål til enkelte poster, herunder hvor meget ejendommens forsikringsselskab havde afholdt vedrørende stormskader, herunder om den nævnte forskubbelse af taget var en stormskade. Det blev oplyst, at forskubbelsen formentlig rettelig er, at taglægterne har vredet sig og dette er ikke er vurderet som en dækningsberettiget skade. Der blev stillet spørgsmål til posten gebyr for manglende fremmøde ved gårddagen og det blev oplyst, at der er opkrævet kr. 200,00 pr. ejerlejlighedsejer for de ejere, der ikke var fremmødt til gårddagen. Administrator gennemgik herefter balancen, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konkluderede, at regnskabet var godkendt. Ad 4. Under ordinært budget for 2014 bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen havde drøftet, hvorvidt foreningen skulle søge at få bragt kassekreditten ud af verden lidt hurtigere med en forøget betaling af bidrag til foreningen med henblik på nedbringelse af kreditten. Dette var bragt på bane efter udsendelse af indkaldelsen, hvorfor det ikke var anført i budgettet. Michael Woller bemærkede, at man eventuelt kunne forøge den ekstraordinære betaling med kr. 500,00 pr. kvartal til kr ,00 pr. kvartal, hvorefter kassekreditten forventes at være nedbragt om 1 1 ½ år. Der fremkom indlæg herom, og man enedes om at drøfte punktet videre under dagsordenens punkt 5 a, således at man under pkt. 4 alene drøftede de ordinære budget for 2014 med fortsat opkrævning af det ekstraordinære bidrag, som tidligere vedtaget. Side 4 af 12

5 Administrator gennemgik herefter budgettet for 2014 og bemærkede, at det var nødvendigt med en stigning i fællesudgifterne på 12% i forhold til nuværende opkrævningsniveau pr. 1. juli 2014 for at få balance i dette. I det foreløbige budgetudkast er der et driftsmæssigt resultat på kr ,00, men dette skyldes alene at de afsatte nettorenter på kr ,00 vedrører kassekreditten og at der i budgettet er afsat ekstraordinær udgift til nedbringelse af kassekreditten med samme beløb, som der opkræves overfor foreningens medlemmer. Dette betyder, at nedbringelse af kassekreditten sker med kr med fradrag af påløbne renter og da disse er medtaget i driften, er et resultat svarende til renterne lig med, at øvrige omkostninger balancerer. Administrator bemærkede, at der er afsat kr ,00 til ordinære reparation og vedligeholdelsesomkostninger og at dette beløb skønnes at være retvisende for foreningens ordinære drift. Der forelå ikke bemærkninger til de enkelte poster og dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at budgettet var godkendt. Ad 5 a). Michael Woller redegjorde i fortsættelse til bemærkningerne under beretningen om bestyrelsens handlemåde i relation til taget. På dette tidspunkt blev generalforsamlingen suppleret med deltagelse af ingeniør Rodin Al-Hadid fra Art Tec Ingeniørrådgivning ApS samt Jørgen Stuart fra samme virksom-hed. Det blev oplyst, at foreningens udgifter inkl. hvad der var dækket via forsikring og reparation af skader i de forløbne 5 år, havde andraget ca. kr ,00. Det blev videre oplyst, at foreningen havde modtaget et tilbud fra en investor for få dage siden, som tilbød en løsning, hvorefter foreningen skulle afholde udgift til taget, men ville modtage kr ,00 fra investoren som tilskud hertil, at investor ville betale et engangsbeløb til forskønnelse af gård- og havemiljø på kr ,00 og at investor ville betale for etablering af sprinkleranlæg på de 6 hovedtrapper. Investor forudsatte videre i sit tilbud, at ejerforeningen skulle etablere og afholde udgifterne til elevatorer, til forsyning af nye og evt. eksisterende lejligheder samt at ejerforeningen skulle anvises nye depot/pulterrum til såvel nye og eksisterende beboer og afholde udgifter hertil ved etablering i kælder. Michael Woller bemærkede, at dette tilbud ikke syntes attraktivt og at der i tilfælde af salg af arealet var andre interesserede på markedet, og at disse ikke nærmere var afdækkede og undersøgt på nuværende tidspunkt. Side 5 af 12

6 Arne Mørch bemærkede, at taget formentlig fortsat kunne repareres og derfor ikke burde skiftes på nuværende tidspunkt. Peter i 22, 2.tv. bemærkede, at han ikke fandt, at problemerne var kortlagt og at foreningen kunne træffe beslutning på nuværende grundlag. Samme synspunkt blev gjort gældende af Jens i 14, 1.th. og Bjørn i 16, st.tv. Michael Woller tilkendegav, at det netop er derfor at bestyrelsen gerne vil have mandat til at bruge rådgiverkroner på at få lavet en undersøgelse af tagets tilstand. Det blev forespurgt, hvornår taget sidst er understrøget og det blev oplyst at dette er sket for ca 5 år siden. Der blev forespurgt omkring vandskader og flere ejere tilkendegav, at man af og til havde skader og at der stort set havde været skader i samtlige lejemål i tagetagen, men at taget p.t. synes tæt. Rodin El-Hadid bemærkede, at han havde set en del af loftet og konstateret, at der mange steder trængte til understrygning, idet der var lys mellem tagstenene. Arne Mørch tilkendegav, at der ville være fordele ved et ny tag rent isoleringsmæssigt og ulemper ved en løsning af tagboliger blandt andet på baggrund af ejendommens stabilitet eller rettere manglende stabilitet til at kunne holde en yderligere etage. Ove Tønners bemærkede, at så længe udgifterne til reparation af taget var begrænsede burde dette ikke skiftes. Der fremkom indlæg omkring, at man skulle passe på at etablere lejligheder af måske en anden kvalitet end de øvrige, således at der skabes 2 ejergrupper i ejerforeningen, hvilket vil give en uhomogen ejerforening. Jørgen Stuart fra Art Tec Ingeniørrådgivning A/S bemærkede, at der efter hans opfattelse burde foretages en rådgivervurdering, som skulle afdække tagdækningens tilstand, understrygnings tilstand og øvrige elementer, herunder aftræk, skotrender, tagrender m.v. og at en normal tommelfingerregel siger, at når udgifterne andrager ca. 4-6% af udskiftningsprisen, så er tidspunktet for udskiftningen af taget nået. Videre bemærkede Jørgen Stuart, at grundet tagets manzard-konstruktion, var det svært at se eventuelle skader på tagets lodrette sider. Side 6 af 12

7 Efter yderligere nogen drøftelse enedes man om at sætte til afstemning, hvorvidt bestyrelsen skal bemyndiges til at bruge ca. kr ,00 plus moms til udarbejdelse af en teknisk rapport over taget med en beskrivelse af dette og med angivelse af forventet levetid samt stillingtagen til, om det er forsvarligt at foretage reparationer og i givet fald et estimat på udgifterne til disse reparationer og tagets forøgede levetid i den forbindelse. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning, at 1 ejer tilkendegav at stemme imod, 1 ejer tilkendegav at stemme hverken for eller imod og at 23 ejere således stemte for at afgive den nævnte bemyndigelse. Dirigenten konkluderede herefter, at bemyndigelsen var afgivet til at indhente en rapport over tagets tilstand og med anbefaling om, hvad der skal foretages og i givet fald hvad der reparationer m.v. antages at andrage. Man drøftede herefter, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med et eventuelt frasalg af loftsareal, og efter en kort drøftelse enedes man om at tage en vejledende afstemning omkring dette. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning følgende resultat: For fortsat inddragelse af muligheden for salg af loftsareal stemte 3, 1 stemte hverken for eller imod og 21 stemte imod. På baggrund af dette resultat konkluderede dirigenten, at bestyrelsen ikke foretager sig videre omkring eventuelt bortsalg af arealet. Man drøftede herefter, hvorledes bestyrelsen skal agere, når rapporten foreligger, herunder om bestyrelsen er bemyndiget til at indhente tilbud på udskiftning af taget fra andre entreprenører. Der var enighed om, at bestyrelsen kan indhente yderligere tilbud og at der i øvrigt ikke foretages noget omkring taget, før dette har været drøftet og godkendt på en generalforsamling. Endelig drøftede man, jfr. dagsordenens punkt 4, om de ekstraordinære bidrag der p.t. betales med kr. 500,00 pr. kvartal skal sættes op til kr ,00 pr. kvartal. Der fremkom indlæg for og imod dette, dog mest imod begrundet i, at der ikke pt er behov for at få afviklet lånet med en kortere tilbagebetalingstid, samt at et evt restbeløb passende vil kunne blive medfinansieret taget, hvis dette pludselig måtte blive aktuelt. Dirigenten valgte at sætte punktet under afstemning og konstaterede følgende: Side 7 af 12

8 1 ejer tilkendegav at stemme for forslaget. Øvrige ejere stemte imod Dirigenten konkluderede herefter at dette ikke var vedtaget. Ad 5 b). Michael Woller oplyste, at punktet var medtaget grundet drøftelserne på sidste års generalforsamling. Forslaget blev drøftet. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at der fortsat var opbakning for at skifte til målere med fjernaflæsning. Det blev besluttet at bestyrelsen indhenter tilbud også fra konkurrerende selskaber med henblik på forelæggelse og godkendelse på næste års ordinære generalforsamling. Ad 5 c). Jens Frydenvang redegjorde nærmere for forslaget, der er begrundet dels i utilfredshed med servicen hos nuværende udbyder YouSee, men også i ønsket om en hurtigere og mere tidssvarende forbindelse. Det blev oplyst at installationsomkostningerne ved en aftale med SEAS/NVE er kr. 0,00 imod en 5 årig aftale om aftagelse af produkter pr lejemål for minimum kr 99,00/mdr. Det nævnte beløb vil være at opkræve gennem ejerforeningen og kan anvendes af den enkelte ejer til TV, internet eller telefoni. Det blev forespurgt, om der var indhentet øvrige tilbud og Jens Frydenvang oplyste, at dette ikke var tilfældet, idet det var vurderet i bestyrelsen, at det ikke var muligt at få en indlægning af fibernet til en billigere pris og at udbuddet af TV-kanaler/pakker lignede YouSee s udbud men til en lidt lavere pris. Efter en kort drøftelse blev punktet sat under afstemning, og dirigenten konstaterede følgende resultat: 2 ejere stemte for at indhente yderligere tilbud fra andre 1 ejer tilkendegav hverken at stemme for eller imod De resterende 22 ejere stemte for tilbuddet. Side 8 af 12

9 Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelse har fuldmagt til at opsige nuværende aftale med YouSee og indgå ny aftale med SEAS/NVE. Ad 5 d). Michael Woller redegjorde for baggrunden for at fortsætte med en gårddag og bemærkede som nævnt i beretningen, at gårddagen i 2013 havde været en succes. Det blev oplyst at hensigten er fortsat at rydde op, beplante og forskønne i gården samt at have en hyggelig dag. Det blev forespurgt om, hvem der har den daglige vedligeholdelse, og Michael Woller oplyste, at vicevært fejer i gården men at der er et haveudvalg, der passer lidt på planterne. Der blev i øvrigt oplyst, at der mangler medlemmer til haveudvalget og ejerne blev opfordret til at melde sig hertil. Det blev henstillet til alle, at der holdes daglig orden i gården, og at de enkelte rydder op efter sig ved brug af det grønne område herunder stiller borde m.v. tilbage, hvorfra de er taget. Det blev videre påpeget, at det ikke er tilladt at smide cigaretskod eller lignende i gården, herunder ud af vinduer/fra altaner ned i gården eller på vejen. Der blev aftalt gårddag til afholdelse lørdag, den 14. juni 2014 Der blev drøftet en fastlæggelse af fremtidige datoer, således at ejere kunne disponere og reservere dagen. Der blev ikke aftalt en egentlig fast dato for fremtiden på generalforsamlingen men bestyrelsen enedes efter generalforsamlingen om, at det tilstræbes indtil anden beslutning træffes på generalforsamling, at fremtidige gårddage fra og med 2015 afholdes den 1. lørdag i juni Det blev pointeret at gårddagene fortsat er omfattet af reglerne om arbejdsweekend, hvilket betyder, at udeblivelse er sanktioneret med en bod på kr. 200 pr. lejlighed, jfr. beslutning på tidligere generalforsamling. Ad 5 e). Side 9 af 12

10 Michael Woller motiverede det foreliggende forslag og bemærkede, at foreningen som nævnt i beretningen desværre fortsat modtager en del klager. Problemerne er reelt, at de pågældende beboere ikke tager hensyn til naboerne og mener sig berettiget til at udøve støjende aktivitet f.eks. i dagtimerne og ved meget støjende fester om natten. Det blev jfr drøftelserne på generalforsamling i 2013 enstemmigt besluttet, at bestyrelsen også for det kommende år indtil ordinær generalforsamling i 2015 har bemyndigelse til at træffe afgørelser i h t Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Dirigenten konkluderede på baggrund af afstemningen, at forslaget var vedtaget. Af referatet fra ordinær generalforsamling afholdt 7. maj 2013 fremgår: Administrator bemærkede, at der rent retssikkerhedsmæssigt ikke sker en forringelse overfor den der klages over, idet en beslutning om at bringe Ejerlejlighedslovens 8 i anvendelse (hvilket har den konsekvens, at den pågældende ejer ikke tillades mere at bebo ejerlejligheden) - vil skulle eksekveres via fogedretten og at fogedretten vil kræve en bevisførelse omkring beslutningens lovlighed, herunder eventuelt henvise Ejerforeningen til at søge opnået en dom i henhold til bestemmelsen. Under en sådan sag, vil den pågældende, der er ramt af sanktion, kunne fremføre alle sine indsigelser, ligesom foreningen må løfte sin bevisbyrde ved at foretage vidne-førelse fra de ejere, der har klaget og hvem støjen er gået ud over. Man enedes om at sætte et forslag under afstemning, hvorefter proceduren ved behandling af klager i bestyrelsen skal være en skriftlig klage underskrevet af mindst 2 ejere til bestyrelsen eller administrator samt 3 advarsler overfor pågældende støjplager og såfremt dette ikke hjælper, vil bestyrelsen kunne behandle sagen i henhold til Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Videre vil bemyndigelsen til bestyrelsen være at genfremsætte på hver årlige generalforsamling for fremtiden. Ad 6. Administrator bemærkede, at i henhold til vedtægterne er hele bestyrelsen på valg hvert år. Den nuværende bestyrelse tilkendegav at modtage genvalg. Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation og bestyrelsen består af følgende: Michael Woller Ved Sønderport 22, 5.tv. Ane Blauenfeldt Poulsen Ved Sønderport 20, 1.tv. Jens Frydenvang Ved Sønderport 22, 5. th. Jesper Reinholt Ved Sønderport 22, 3.th Dorthe Hemvard Ved Sønderport 16, 4.tv. Ad 7. Side 10 af 12

11 Til suppleanter blev genvalgt: Thomas Rasmussen Pernille Schmidt Hans Christensen Ved Sønderport 16, 3.th. Ved Sønderport 22, 5.th. Ved Sønderport 14, st.th. Ad 8. Som revisor blev genvalgt Beierholm Statsaut. Revisionspartnerselskab. Ad 9. 1) Under eventuelt blev der fra flere ejere tilkendegivet, at der fortsat er fejl og mangler der ikke er udbedret ved altanerne. Dette drejer sig bl.a. om - Manglende nedløbsrør ved 14, 5. tv hvor ejer oplyste at man nu selv har ført afløb ud over altanside men ej ned i nedløbsrør, idet dette ikke er genetableret - Arne Mørch bemærkede, at der vedr 20, 5. th forsat var uafhjulpede fejl og mangler og henviste til mail af 18. marts 2013 til altanudvalget herom - Det blev påpeget af en enkelt ejer at hun havde indsigtsproblem grundet manglende opsat afskærmning fra naboaltan. Det blev oplyst, at det ikke er pålagt ejere at opsætte afskærmning. - Kabler hænger og ej er gjort fast ud for lejligheden 20, st. th. 2) Det blev forespurgt, hvad man skal gøre hvis man vil have en altan? Karen fra altanudvalget oplyste, at man i princippet selv må tage initiativ og evt samle interesserede fx ved opslag på opslagstavlerne og at altanudvalget ikke kan påtage sig at gøre noget aktivt ud over dog i et vist omfang at give erfaringer videre. Det blev oplyst at en nu efterfølgende altan bliver noget dyrere end de oprindelige grundet fx byggepladsomkostninger, hvor der vil være et mindre antal lejlighedsejere at dele disse omkostninger blandt. 3) Der blev drøftet vask af altaner og det blev henstillet, at der tages hensyn til de underliggende altaner. Det blev påpeget, at det er forbudt at sætte altankasser på ydersiden af rækværket på altanerne. 4) En ejer af en lejlighed påpegede at der er meget koldt i stuen i karnappen og forespurgte i den anledning til evt isolering. Det blev oplyst, at karnapperne er uisolerede og at man evt med fordel kan isolere under gulvbrædder, men dette er ikke et ejerforeningsanliggende bortset fra at der skal indgives en anmodning om Side 11 af 12

12 godkendelse til bestyrelsen før arbejdet iværksættes, hvis man ønsker at isolere i etageadskillelsen, og at dette skal udføres af et isoleringsfirma. 5) Det blev påpeget, at der nu igen er problemer med kælderejerlejlighed (ejerlejlighed nr 73) som udadtil sælger lovlige hashprodukter m v. Michael Woller tilkendegav, at bestyrelsen har svært ved at gøre noget uden egentlige beviser for et ulovligt salg m v men at dette er under observation. 6) Det blev foreslået, at oprette en Facebook gruppe for foreningen, der bl.a. kan bruges til diskussionsforum med link til hjemmesiden. Da der ikke forelå yderligere til debat, afsluttede Michael Woller generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet hævet kl Som referent: Arne Linde Olsen Som dirigent: Jens Frydenvang Som formand: Michael Woller Side 12 af 12

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse.

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse. Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35 26 47 37 Arne Linde Olsen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf. 33 15 84 45 Fax 33 13 79 20 Giro 90647 37 CVR NT. 6963 23 19 GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. År 2011 den 11. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Grøndals Parkvej 14-20 og Gudenåvej 17-19 i Pilegården, Brønshøjvej 17. Punkt 1 Valg af dirigent. Formanden Ritta Hjort bød velkommen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 25. marts afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat

Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat Ejd.nr. 8150 Generalforsamling 2014 Beslutningsreferat År 2014, onsdag den 7. maj kl. 18.00 afholdtes den 15. ordinære generalforsamling i Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug. Generalforsamlingen blev afholdt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt.

I alt var 45,12 stemmer ud af 100 repræsenteret, personligt eller ved fuldmagt. Torsdag den 26. marts 2009, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens Krypt, Ved Kildevældskirken 2, med følgende Dagsorden:

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere