Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige advokater i kontorfællesskab"

Transkript

1 b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf Fax Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr Danske Bank A/S Kt.nr Advokat (H) Arne Linde Olsen År 2014, onsdag den 14. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Ved Sønderport i Krypten under Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, 2300 København S, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013 med påtegning af revisor. 4) Forelæggelse og godkendelse af ordinært budget for ) Forslag fra bestyrelsen a) Orientering og drøftelse omkring nyt tag og finansiering heraf evt. forsøg på salg af tagareal med modydelse bl.a. nyt tag mv. og beslutning om at anvende midler til rådgiverbistand b) Evt ændring af vand- og varmemålere til fjernaflæsning c) Forslag om evt. ny udbyder af tv- og internet (i stedet for nuværende YouSee) d) Orientering om gårddag e) Forslag om at det fortsat bemyndiges bestyrelsen at træffe beslutninger i h t ejerlejlighedslovens 8 i tilfælde af klager over ejere 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen nuværende bestyrelsesmed-lemmer modtager genvalg. 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Foreningens formand Michael Woller bød velkommen. Ad 1. Til dirigent blev valgt Jens Frydenvang som konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen blev herefter præsenteret for forsamlingen, og det blev konstateret, at følgende ejere var repræsenteret enten personligt eller i henhold til fuldmagt: Side 1 af 12

2 Ejerlejlighed nr. 1 (fuldmagt), 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 46, 49, 51 (fuldmagt), 56, 57 (fuldmagt), 58, 60, 62, 64, 67, 70, 71 og 72. Der var således mødt ejere der repræsenterede 25 ejerlejligheder ud af foreningens 75 ejerlejligheder. Videre var administrator advokat Arne Linde Olsen tilstede. Ad 2. Michael Woller aflagde årsberetning på bestyrelsens vegne og bemærkede, at det forgangne år var endnu et led til kæden af aktive år for bestyrelsen i ejerforeningen. Michael Woller oplyste, at det er praksis, at også de valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Det blev oplyst, at John Booth Nielsen, der sad i bestyrelsen, var afgået ved døden i august 2013 og Michael Woller mindedes denne og bemærkede, at John Booth Nielsen havde været et stort aktiv for foreningen. Med hensyn til driften bemærkede, Michael Woller, at der ikke havde været de store udfordringer i årets løb. Det blev oplyst, at der havde været afholdt en gårddag, hvor der var blevet ryddet op i gården og i beplantningerne samt foretaget nye beplantning og placering af nyindkøbte havemøbler, og at arrangementet var afsluttet med et eftermiddags traktement. Der havde været stor deltagelse til gårddagen, hvorfor en gentagelse påtænkes afholdt, jfr. dagsordenens pkt. 5 d. Med hensyn til webside, er denne er under konstruktion og ved at blive opdateret af Jens og Pernille, og der vil blive ændret på sitet, således at dette primært er et informationssted. Der er indkøbt et nyt domæne og hjemmesiden vil kunne ses på Med hensyn til ansvarsområder er der foretaget fordeling af disse blandt bestyrelsens medlemmer, og der blev henvist til opslag på opslagstavlerne i opgangene samt til websiden. Med hensyn til tv og internet bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen grundet utilfredshed med nuværende udbyder YouSee havde et forslag på dagsordenen under pkt. 5 c om ny udbyder. Side 2 af 12

3 Videre bemærkede Michael Woller, at der ligeledes under dagsordenens pkt. 5 b var medtaget et punkt omkring eventuel udskiftning af varme- og vandmålere til radiobaseret målere, således at aflæsning kan ske ved fjernaflæsning uden at den enkelte beboer er hjemme. Dette punkt er medtaget på baggrund af drøftelserne på sidste generalforsamling. Med hensyn til klager bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen i årets løb har behandlet en del støjklager - vel at mærke voldsom støj - og klager over larmende adfærd i forbindelse med fester mv. I den forbindelse blev det oplyst, at klager gerne ses fremsendt på et tidligt tidspunkt til bestyrelsen, således at problemerne kan blive løst i mindelighed inden at disse udvikler sig. Med hensyn til taget, er det medtaget som et selvstændigt punkt, jfr. dagsordenens pkt. 5 a) ud fra, at bestyrelsen qua drøftelserne på sidste generalforsamling, har valgt at agere med rettidig omhu, og derfor på baggrund af udtalelserne fra de murerfirmaer, der har repareret i forbindelse med skader hidrørende fra de 2 storme i årets løb, at medtage et punkt omkring eventuelt nyt tag på dagsordenen. Michael Woller bemærkede, at bestyrelsen har støttet sig på de udsagn fra de pågældende murerfirmaet, som blandt andet har oplyst, at taget ikke havde det så godt og at dette særligt efter 2. storm havde forvredet sig eller forskubbet sig, men at dette ikke nærmere er belyst ved egentlige sagkyndige undersøgelser. I den forbindelse bemærkes qua drøftelser på sidste års generalforsamling, at bestyrelsen ikke har villet bruge penge herpå uden en bemyndigelse fra generalforsam-lingen. Bestyrelsen har drøftet hvad der skal foreslås og det er bestyrelsens opfattelse, at der enten skal etableres et nyt tag betalt af foreningen eller ske frasalg af loftsarealet med henblik på helt eller delvis finansiering af et nyt tag. Der er imidlertid ikke enighed i bestyrelsen omkring hvilken løsning, der skal anvendes, og herunder hvornår tidspunktet for udskiftning af taget er påkrævet. På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at der gives mandat til at få udarbejdet en rapport over tagets tilstand m.v. og henviste i øvrigt til at punktet er til drøftelse under dagsordenens punkt 5 a. Af fremtidige kommende udgifter bemærkede formanden, at fugerne i ejendommen vil blive gennemgået i indeværende år og repareret i det omfang det er nødvendigt; dette vil have et omfang så det kan dækkes af den normale drift. Derudover arbejdes der løbende på Side 3 af 12

4 at få dørtelefonanlægget til at fungere optimalt, men at det ad åre kan blive nødvendigt at udskifte dette. Beretningen blev sat til debat og dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen der ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at beretningen var taget til efterretning. Ad 3. Administrator forelagde og gennemgik årsregnskabet for Der blev stillet spørgsmål til enkelte poster, herunder hvor meget ejendommens forsikringsselskab havde afholdt vedrørende stormskader, herunder om den nævnte forskubbelse af taget var en stormskade. Det blev oplyst, at forskubbelsen formentlig rettelig er, at taglægterne har vredet sig og dette er ikke er vurderet som en dækningsberettiget skade. Der blev stillet spørgsmål til posten gebyr for manglende fremmøde ved gårddagen og det blev oplyst, at der er opkrævet kr. 200,00 pr. ejerlejlighedsejer for de ejere, der ikke var fremmødt til gårddagen. Administrator gennemgik herefter balancen, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konkluderede, at regnskabet var godkendt. Ad 4. Under ordinært budget for 2014 bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen havde drøftet, hvorvidt foreningen skulle søge at få bragt kassekreditten ud af verden lidt hurtigere med en forøget betaling af bidrag til foreningen med henblik på nedbringelse af kreditten. Dette var bragt på bane efter udsendelse af indkaldelsen, hvorfor det ikke var anført i budgettet. Michael Woller bemærkede, at man eventuelt kunne forøge den ekstraordinære betaling med kr. 500,00 pr. kvartal til kr ,00 pr. kvartal, hvorefter kassekreditten forventes at være nedbragt om 1 1 ½ år. Der fremkom indlæg herom, og man enedes om at drøfte punktet videre under dagsordenens punkt 5 a, således at man under pkt. 4 alene drøftede de ordinære budget for 2014 med fortsat opkrævning af det ekstraordinære bidrag, som tidligere vedtaget. Side 4 af 12

5 Administrator gennemgik herefter budgettet for 2014 og bemærkede, at det var nødvendigt med en stigning i fællesudgifterne på 12% i forhold til nuværende opkrævningsniveau pr. 1. juli 2014 for at få balance i dette. I det foreløbige budgetudkast er der et driftsmæssigt resultat på kr ,00, men dette skyldes alene at de afsatte nettorenter på kr ,00 vedrører kassekreditten og at der i budgettet er afsat ekstraordinær udgift til nedbringelse af kassekreditten med samme beløb, som der opkræves overfor foreningens medlemmer. Dette betyder, at nedbringelse af kassekreditten sker med kr med fradrag af påløbne renter og da disse er medtaget i driften, er et resultat svarende til renterne lig med, at øvrige omkostninger balancerer. Administrator bemærkede, at der er afsat kr ,00 til ordinære reparation og vedligeholdelsesomkostninger og at dette beløb skønnes at være retvisende for foreningens ordinære drift. Der forelå ikke bemærkninger til de enkelte poster og dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at budgettet var godkendt. Ad 5 a). Michael Woller redegjorde i fortsættelse til bemærkningerne under beretningen om bestyrelsens handlemåde i relation til taget. På dette tidspunkt blev generalforsamlingen suppleret med deltagelse af ingeniør Rodin Al-Hadid fra Art Tec Ingeniørrådgivning ApS samt Jørgen Stuart fra samme virksom-hed. Det blev oplyst, at foreningens udgifter inkl. hvad der var dækket via forsikring og reparation af skader i de forløbne 5 år, havde andraget ca. kr ,00. Det blev videre oplyst, at foreningen havde modtaget et tilbud fra en investor for få dage siden, som tilbød en løsning, hvorefter foreningen skulle afholde udgift til taget, men ville modtage kr ,00 fra investoren som tilskud hertil, at investor ville betale et engangsbeløb til forskønnelse af gård- og havemiljø på kr ,00 og at investor ville betale for etablering af sprinkleranlæg på de 6 hovedtrapper. Investor forudsatte videre i sit tilbud, at ejerforeningen skulle etablere og afholde udgifterne til elevatorer, til forsyning af nye og evt. eksisterende lejligheder samt at ejerforeningen skulle anvises nye depot/pulterrum til såvel nye og eksisterende beboer og afholde udgifter hertil ved etablering i kælder. Michael Woller bemærkede, at dette tilbud ikke syntes attraktivt og at der i tilfælde af salg af arealet var andre interesserede på markedet, og at disse ikke nærmere var afdækkede og undersøgt på nuværende tidspunkt. Side 5 af 12

6 Arne Mørch bemærkede, at taget formentlig fortsat kunne repareres og derfor ikke burde skiftes på nuværende tidspunkt. Peter i 22, 2.tv. bemærkede, at han ikke fandt, at problemerne var kortlagt og at foreningen kunne træffe beslutning på nuværende grundlag. Samme synspunkt blev gjort gældende af Jens i 14, 1.th. og Bjørn i 16, st.tv. Michael Woller tilkendegav, at det netop er derfor at bestyrelsen gerne vil have mandat til at bruge rådgiverkroner på at få lavet en undersøgelse af tagets tilstand. Det blev forespurgt, hvornår taget sidst er understrøget og det blev oplyst at dette er sket for ca 5 år siden. Der blev forespurgt omkring vandskader og flere ejere tilkendegav, at man af og til havde skader og at der stort set havde været skader i samtlige lejemål i tagetagen, men at taget p.t. synes tæt. Rodin El-Hadid bemærkede, at han havde set en del af loftet og konstateret, at der mange steder trængte til understrygning, idet der var lys mellem tagstenene. Arne Mørch tilkendegav, at der ville være fordele ved et ny tag rent isoleringsmæssigt og ulemper ved en løsning af tagboliger blandt andet på baggrund af ejendommens stabilitet eller rettere manglende stabilitet til at kunne holde en yderligere etage. Ove Tønners bemærkede, at så længe udgifterne til reparation af taget var begrænsede burde dette ikke skiftes. Der fremkom indlæg omkring, at man skulle passe på at etablere lejligheder af måske en anden kvalitet end de øvrige, således at der skabes 2 ejergrupper i ejerforeningen, hvilket vil give en uhomogen ejerforening. Jørgen Stuart fra Art Tec Ingeniørrådgivning A/S bemærkede, at der efter hans opfattelse burde foretages en rådgivervurdering, som skulle afdække tagdækningens tilstand, understrygnings tilstand og øvrige elementer, herunder aftræk, skotrender, tagrender m.v. og at en normal tommelfingerregel siger, at når udgifterne andrager ca. 4-6% af udskiftningsprisen, så er tidspunktet for udskiftningen af taget nået. Videre bemærkede Jørgen Stuart, at grundet tagets manzard-konstruktion, var det svært at se eventuelle skader på tagets lodrette sider. Side 6 af 12

7 Efter yderligere nogen drøftelse enedes man om at sætte til afstemning, hvorvidt bestyrelsen skal bemyndiges til at bruge ca. kr ,00 plus moms til udarbejdelse af en teknisk rapport over taget med en beskrivelse af dette og med angivelse af forventet levetid samt stillingtagen til, om det er forsvarligt at foretage reparationer og i givet fald et estimat på udgifterne til disse reparationer og tagets forøgede levetid i den forbindelse. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning, at 1 ejer tilkendegav at stemme imod, 1 ejer tilkendegav at stemme hverken for eller imod og at 23 ejere således stemte for at afgive den nævnte bemyndigelse. Dirigenten konkluderede herefter, at bemyndigelsen var afgivet til at indhente en rapport over tagets tilstand og med anbefaling om, hvad der skal foretages og i givet fald hvad der reparationer m.v. antages at andrage. Man drøftede herefter, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med et eventuelt frasalg af loftsareal, og efter en kort drøftelse enedes man om at tage en vejledende afstemning omkring dette. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning følgende resultat: For fortsat inddragelse af muligheden for salg af loftsareal stemte 3, 1 stemte hverken for eller imod og 21 stemte imod. På baggrund af dette resultat konkluderede dirigenten, at bestyrelsen ikke foretager sig videre omkring eventuelt bortsalg af arealet. Man drøftede herefter, hvorledes bestyrelsen skal agere, når rapporten foreligger, herunder om bestyrelsen er bemyndiget til at indhente tilbud på udskiftning af taget fra andre entreprenører. Der var enighed om, at bestyrelsen kan indhente yderligere tilbud og at der i øvrigt ikke foretages noget omkring taget, før dette har været drøftet og godkendt på en generalforsamling. Endelig drøftede man, jfr. dagsordenens punkt 4, om de ekstraordinære bidrag der p.t. betales med kr. 500,00 pr. kvartal skal sættes op til kr ,00 pr. kvartal. Der fremkom indlæg for og imod dette, dog mest imod begrundet i, at der ikke pt er behov for at få afviklet lånet med en kortere tilbagebetalingstid, samt at et evt restbeløb passende vil kunne blive medfinansieret taget, hvis dette pludselig måtte blive aktuelt. Dirigenten valgte at sætte punktet under afstemning og konstaterede følgende: Side 7 af 12

8 1 ejer tilkendegav at stemme for forslaget. Øvrige ejere stemte imod Dirigenten konkluderede herefter at dette ikke var vedtaget. Ad 5 b). Michael Woller oplyste, at punktet var medtaget grundet drøftelserne på sidste års generalforsamling. Forslaget blev drøftet. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at der fortsat var opbakning for at skifte til målere med fjernaflæsning. Det blev besluttet at bestyrelsen indhenter tilbud også fra konkurrerende selskaber med henblik på forelæggelse og godkendelse på næste års ordinære generalforsamling. Ad 5 c). Jens Frydenvang redegjorde nærmere for forslaget, der er begrundet dels i utilfredshed med servicen hos nuværende udbyder YouSee, men også i ønsket om en hurtigere og mere tidssvarende forbindelse. Det blev oplyst at installationsomkostningerne ved en aftale med SEAS/NVE er kr. 0,00 imod en 5 årig aftale om aftagelse af produkter pr lejemål for minimum kr 99,00/mdr. Det nævnte beløb vil være at opkræve gennem ejerforeningen og kan anvendes af den enkelte ejer til TV, internet eller telefoni. Det blev forespurgt, om der var indhentet øvrige tilbud og Jens Frydenvang oplyste, at dette ikke var tilfældet, idet det var vurderet i bestyrelsen, at det ikke var muligt at få en indlægning af fibernet til en billigere pris og at udbuddet af TV-kanaler/pakker lignede YouSee s udbud men til en lidt lavere pris. Efter en kort drøftelse blev punktet sat under afstemning, og dirigenten konstaterede følgende resultat: 2 ejere stemte for at indhente yderligere tilbud fra andre 1 ejer tilkendegav hverken at stemme for eller imod De resterende 22 ejere stemte for tilbuddet. Side 8 af 12

9 Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelse har fuldmagt til at opsige nuværende aftale med YouSee og indgå ny aftale med SEAS/NVE. Ad 5 d). Michael Woller redegjorde for baggrunden for at fortsætte med en gårddag og bemærkede som nævnt i beretningen, at gårddagen i 2013 havde været en succes. Det blev oplyst at hensigten er fortsat at rydde op, beplante og forskønne i gården samt at have en hyggelig dag. Det blev forespurgt om, hvem der har den daglige vedligeholdelse, og Michael Woller oplyste, at vicevært fejer i gården men at der er et haveudvalg, der passer lidt på planterne. Der blev i øvrigt oplyst, at der mangler medlemmer til haveudvalget og ejerne blev opfordret til at melde sig hertil. Det blev henstillet til alle, at der holdes daglig orden i gården, og at de enkelte rydder op efter sig ved brug af det grønne område herunder stiller borde m.v. tilbage, hvorfra de er taget. Det blev videre påpeget, at det ikke er tilladt at smide cigaretskod eller lignende i gården, herunder ud af vinduer/fra altaner ned i gården eller på vejen. Der blev aftalt gårddag til afholdelse lørdag, den 14. juni 2014 Der blev drøftet en fastlæggelse af fremtidige datoer, således at ejere kunne disponere og reservere dagen. Der blev ikke aftalt en egentlig fast dato for fremtiden på generalforsamlingen men bestyrelsen enedes efter generalforsamlingen om, at det tilstræbes indtil anden beslutning træffes på generalforsamling, at fremtidige gårddage fra og med 2015 afholdes den 1. lørdag i juni Det blev pointeret at gårddagene fortsat er omfattet af reglerne om arbejdsweekend, hvilket betyder, at udeblivelse er sanktioneret med en bod på kr. 200 pr. lejlighed, jfr. beslutning på tidligere generalforsamling. Ad 5 e). Side 9 af 12

10 Michael Woller motiverede det foreliggende forslag og bemærkede, at foreningen som nævnt i beretningen desværre fortsat modtager en del klager. Problemerne er reelt, at de pågældende beboere ikke tager hensyn til naboerne og mener sig berettiget til at udøve støjende aktivitet f.eks. i dagtimerne og ved meget støjende fester om natten. Det blev jfr drøftelserne på generalforsamling i 2013 enstemmigt besluttet, at bestyrelsen også for det kommende år indtil ordinær generalforsamling i 2015 har bemyndigelse til at træffe afgørelser i h t Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Dirigenten konkluderede på baggrund af afstemningen, at forslaget var vedtaget. Af referatet fra ordinær generalforsamling afholdt 7. maj 2013 fremgår: Administrator bemærkede, at der rent retssikkerhedsmæssigt ikke sker en forringelse overfor den der klages over, idet en beslutning om at bringe Ejerlejlighedslovens 8 i anvendelse (hvilket har den konsekvens, at den pågældende ejer ikke tillades mere at bebo ejerlejligheden) - vil skulle eksekveres via fogedretten og at fogedretten vil kræve en bevisførelse omkring beslutningens lovlighed, herunder eventuelt henvise Ejerforeningen til at søge opnået en dom i henhold til bestemmelsen. Under en sådan sag, vil den pågældende, der er ramt af sanktion, kunne fremføre alle sine indsigelser, ligesom foreningen må løfte sin bevisbyrde ved at foretage vidne-førelse fra de ejere, der har klaget og hvem støjen er gået ud over. Man enedes om at sætte et forslag under afstemning, hvorefter proceduren ved behandling af klager i bestyrelsen skal være en skriftlig klage underskrevet af mindst 2 ejere til bestyrelsen eller administrator samt 3 advarsler overfor pågældende støjplager og såfremt dette ikke hjælper, vil bestyrelsen kunne behandle sagen i henhold til Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Videre vil bemyndigelsen til bestyrelsen være at genfremsætte på hver årlige generalforsamling for fremtiden. Ad 6. Administrator bemærkede, at i henhold til vedtægterne er hele bestyrelsen på valg hvert år. Den nuværende bestyrelse tilkendegav at modtage genvalg. Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation og bestyrelsen består af følgende: Michael Woller Ved Sønderport 22, 5.tv. Ane Blauenfeldt Poulsen Ved Sønderport 20, 1.tv. Jens Frydenvang Ved Sønderport 22, 5. th. Jesper Reinholt Ved Sønderport 22, 3.th Dorthe Hemvard Ved Sønderport 16, 4.tv. Ad 7. Side 10 af 12

11 Til suppleanter blev genvalgt: Thomas Rasmussen Pernille Schmidt Hans Christensen Ved Sønderport 16, 3.th. Ved Sønderport 22, 5.th. Ved Sønderport 14, st.th. Ad 8. Som revisor blev genvalgt Beierholm Statsaut. Revisionspartnerselskab. Ad 9. 1) Under eventuelt blev der fra flere ejere tilkendegivet, at der fortsat er fejl og mangler der ikke er udbedret ved altanerne. Dette drejer sig bl.a. om - Manglende nedløbsrør ved 14, 5. tv hvor ejer oplyste at man nu selv har ført afløb ud over altanside men ej ned i nedløbsrør, idet dette ikke er genetableret - Arne Mørch bemærkede, at der vedr 20, 5. th forsat var uafhjulpede fejl og mangler og henviste til mail af 18. marts 2013 til altanudvalget herom - Det blev påpeget af en enkelt ejer at hun havde indsigtsproblem grundet manglende opsat afskærmning fra naboaltan. Det blev oplyst, at det ikke er pålagt ejere at opsætte afskærmning. - Kabler hænger og ej er gjort fast ud for lejligheden 20, st. th. 2) Det blev forespurgt, hvad man skal gøre hvis man vil have en altan? Karen fra altanudvalget oplyste, at man i princippet selv må tage initiativ og evt samle interesserede fx ved opslag på opslagstavlerne og at altanudvalget ikke kan påtage sig at gøre noget aktivt ud over dog i et vist omfang at give erfaringer videre. Det blev oplyst at en nu efterfølgende altan bliver noget dyrere end de oprindelige grundet fx byggepladsomkostninger, hvor der vil være et mindre antal lejlighedsejere at dele disse omkostninger blandt. 3) Der blev drøftet vask af altaner og det blev henstillet, at der tages hensyn til de underliggende altaner. Det blev påpeget, at det er forbudt at sætte altankasser på ydersiden af rækværket på altanerne. 4) En ejer af en lejlighed påpegede at der er meget koldt i stuen i karnappen og forespurgte i den anledning til evt isolering. Det blev oplyst, at karnapperne er uisolerede og at man evt med fordel kan isolere under gulvbrædder, men dette er ikke et ejerforeningsanliggende bortset fra at der skal indgives en anmodning om Side 11 af 12

12 godkendelse til bestyrelsen før arbejdet iværksættes, hvis man ønsker at isolere i etageadskillelsen, og at dette skal udføres af et isoleringsfirma. 5) Det blev påpeget, at der nu igen er problemer med kælderejerlejlighed (ejerlejlighed nr 73) som udadtil sælger lovlige hashprodukter m v. Michael Woller tilkendegav, at bestyrelsen har svært ved at gøre noget uden egentlige beviser for et ulovligt salg m v men at dette er under observation. 6) Det blev foreslået, at oprette en Facebook gruppe for foreningen, der bl.a. kan bruges til diskussionsforum med link til hjemmesiden. Da der ikke forelå yderligere til debat, afsluttede Michael Woller generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet hævet kl Som referent: Arne Linde Olsen Som dirigent: Jens Frydenvang Som formand: Michael Woller Side 12 af 12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere EDVARD NIELSEN & Partnere Advokat Peter Skrøder Jakobsen Algade 1-7 4000 Roskilde Tlf. 4635 4017 Sag nr.: 25-73567-PSJ/CF REFERAT fra ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1-5 tirsdag

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse.

3) Fremlæggelse af regnskab for 2007 med revisors påtegning for godkendelse. Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35 26 47 37 Arne Linde Olsen

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Torsdag den 6. april 2006 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gl. Ladegaard. Generalforsamlingen blev afholdt i Medborgerhuset

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag d. 28. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Godthåbs Have i Pædagogisk Center, Lollandsvej 40,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007

E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 E/F KAJPLADS 24 GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2007 År 2007, tirsdag den 8. maj, kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Kajplads 24 i kantinen i LO-bygningen, Islands Brygge

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere