Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændige advokater i kontorfællesskab"

Transkript

1 b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf Fax Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr Danske Bank A/S Kt.nr Advokat (H) Arne Linde Olsen År 2014, onsdag den 14. maj, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Ved Sønderport i Krypten under Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, 2300 København S, med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013 med påtegning af revisor. 4) Forelæggelse og godkendelse af ordinært budget for ) Forslag fra bestyrelsen a) Orientering og drøftelse omkring nyt tag og finansiering heraf evt. forsøg på salg af tagareal med modydelse bl.a. nyt tag mv. og beslutning om at anvende midler til rådgiverbistand b) Evt ændring af vand- og varmemålere til fjernaflæsning c) Forslag om evt. ny udbyder af tv- og internet (i stedet for nuværende YouSee) d) Orientering om gårddag e) Forslag om at det fortsat bemyndiges bestyrelsen at træffe beslutninger i h t ejerlejlighedslovens 8 i tilfælde af klager over ejere 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen nuværende bestyrelsesmed-lemmer modtager genvalg. 7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. Foreningens formand Michael Woller bød velkommen. Ad 1. Til dirigent blev valgt Jens Frydenvang som konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen blev herefter præsenteret for forsamlingen, og det blev konstateret, at følgende ejere var repræsenteret enten personligt eller i henhold til fuldmagt: Side 1 af 12

2 Ejerlejlighed nr. 1 (fuldmagt), 12, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 46, 49, 51 (fuldmagt), 56, 57 (fuldmagt), 58, 60, 62, 64, 67, 70, 71 og 72. Der var således mødt ejere der repræsenterede 25 ejerlejligheder ud af foreningens 75 ejerlejligheder. Videre var administrator advokat Arne Linde Olsen tilstede. Ad 2. Michael Woller aflagde årsberetning på bestyrelsens vegne og bemærkede, at det forgangne år var endnu et led til kæden af aktive år for bestyrelsen i ejerforeningen. Michael Woller oplyste, at det er praksis, at også de valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Det blev oplyst, at John Booth Nielsen, der sad i bestyrelsen, var afgået ved døden i august 2013 og Michael Woller mindedes denne og bemærkede, at John Booth Nielsen havde været et stort aktiv for foreningen. Med hensyn til driften bemærkede, Michael Woller, at der ikke havde været de store udfordringer i årets løb. Det blev oplyst, at der havde været afholdt en gårddag, hvor der var blevet ryddet op i gården og i beplantningerne samt foretaget nye beplantning og placering af nyindkøbte havemøbler, og at arrangementet var afsluttet med et eftermiddags traktement. Der havde været stor deltagelse til gårddagen, hvorfor en gentagelse påtænkes afholdt, jfr. dagsordenens pkt. 5 d. Med hensyn til webside, er denne er under konstruktion og ved at blive opdateret af Jens og Pernille, og der vil blive ændret på sitet, således at dette primært er et informationssted. Der er indkøbt et nyt domæne og hjemmesiden vil kunne ses på Med hensyn til ansvarsområder er der foretaget fordeling af disse blandt bestyrelsens medlemmer, og der blev henvist til opslag på opslagstavlerne i opgangene samt til websiden. Med hensyn til tv og internet bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen grundet utilfredshed med nuværende udbyder YouSee havde et forslag på dagsordenen under pkt. 5 c om ny udbyder. Side 2 af 12

3 Videre bemærkede Michael Woller, at der ligeledes under dagsordenens pkt. 5 b var medtaget et punkt omkring eventuel udskiftning af varme- og vandmålere til radiobaseret målere, således at aflæsning kan ske ved fjernaflæsning uden at den enkelte beboer er hjemme. Dette punkt er medtaget på baggrund af drøftelserne på sidste generalforsamling. Med hensyn til klager bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen i årets løb har behandlet en del støjklager - vel at mærke voldsom støj - og klager over larmende adfærd i forbindelse med fester mv. I den forbindelse blev det oplyst, at klager gerne ses fremsendt på et tidligt tidspunkt til bestyrelsen, således at problemerne kan blive løst i mindelighed inden at disse udvikler sig. Med hensyn til taget, er det medtaget som et selvstændigt punkt, jfr. dagsordenens pkt. 5 a) ud fra, at bestyrelsen qua drøftelserne på sidste generalforsamling, har valgt at agere med rettidig omhu, og derfor på baggrund af udtalelserne fra de murerfirmaer, der har repareret i forbindelse med skader hidrørende fra de 2 storme i årets løb, at medtage et punkt omkring eventuelt nyt tag på dagsordenen. Michael Woller bemærkede, at bestyrelsen har støttet sig på de udsagn fra de pågældende murerfirmaet, som blandt andet har oplyst, at taget ikke havde det så godt og at dette særligt efter 2. storm havde forvredet sig eller forskubbet sig, men at dette ikke nærmere er belyst ved egentlige sagkyndige undersøgelser. I den forbindelse bemærkes qua drøftelser på sidste års generalforsamling, at bestyrelsen ikke har villet bruge penge herpå uden en bemyndigelse fra generalforsam-lingen. Bestyrelsen har drøftet hvad der skal foreslås og det er bestyrelsens opfattelse, at der enten skal etableres et nyt tag betalt af foreningen eller ske frasalg af loftsarealet med henblik på helt eller delvis finansiering af et nyt tag. Der er imidlertid ikke enighed i bestyrelsen omkring hvilken løsning, der skal anvendes, og herunder hvornår tidspunktet for udskiftning af taget er påkrævet. På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at der gives mandat til at få udarbejdet en rapport over tagets tilstand m.v. og henviste i øvrigt til at punktet er til drøftelse under dagsordenens punkt 5 a. Af fremtidige kommende udgifter bemærkede formanden, at fugerne i ejendommen vil blive gennemgået i indeværende år og repareret i det omfang det er nødvendigt; dette vil have et omfang så det kan dækkes af den normale drift. Derudover arbejdes der løbende på Side 3 af 12

4 at få dørtelefonanlægget til at fungere optimalt, men at det ad åre kan blive nødvendigt at udskifte dette. Beretningen blev sat til debat og dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen der ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at beretningen var taget til efterretning. Ad 3. Administrator forelagde og gennemgik årsregnskabet for Der blev stillet spørgsmål til enkelte poster, herunder hvor meget ejendommens forsikringsselskab havde afholdt vedrørende stormskader, herunder om den nævnte forskubbelse af taget var en stormskade. Det blev oplyst, at forskubbelsen formentlig rettelig er, at taglægterne har vredet sig og dette er ikke er vurderet som en dækningsberettiget skade. Der blev stillet spørgsmål til posten gebyr for manglende fremmøde ved gårddagen og det blev oplyst, at der er opkrævet kr. 200,00 pr. ejerlejlighedsejer for de ejere, der ikke var fremmødt til gårddagen. Administrator gennemgik herefter balancen, hvorefter dirigenten med generalforsamlingens tilslutning konkluderede, at regnskabet var godkendt. Ad 4. Under ordinært budget for 2014 bemærkede Michael Woller, at bestyrelsen havde drøftet, hvorvidt foreningen skulle søge at få bragt kassekreditten ud af verden lidt hurtigere med en forøget betaling af bidrag til foreningen med henblik på nedbringelse af kreditten. Dette var bragt på bane efter udsendelse af indkaldelsen, hvorfor det ikke var anført i budgettet. Michael Woller bemærkede, at man eventuelt kunne forøge den ekstraordinære betaling med kr. 500,00 pr. kvartal til kr ,00 pr. kvartal, hvorefter kassekreditten forventes at være nedbragt om 1 1 ½ år. Der fremkom indlæg herom, og man enedes om at drøfte punktet videre under dagsordenens punkt 5 a, således at man under pkt. 4 alene drøftede de ordinære budget for 2014 med fortsat opkrævning af det ekstraordinære bidrag, som tidligere vedtaget. Side 4 af 12

5 Administrator gennemgik herefter budgettet for 2014 og bemærkede, at det var nødvendigt med en stigning i fællesudgifterne på 12% i forhold til nuværende opkrævningsniveau pr. 1. juli 2014 for at få balance i dette. I det foreløbige budgetudkast er der et driftsmæssigt resultat på kr ,00, men dette skyldes alene at de afsatte nettorenter på kr ,00 vedrører kassekreditten og at der i budgettet er afsat ekstraordinær udgift til nedbringelse af kassekreditten med samme beløb, som der opkræves overfor foreningens medlemmer. Dette betyder, at nedbringelse af kassekreditten sker med kr med fradrag af påløbne renter og da disse er medtaget i driften, er et resultat svarende til renterne lig med, at øvrige omkostninger balancerer. Administrator bemærkede, at der er afsat kr ,00 til ordinære reparation og vedligeholdelsesomkostninger og at dette beløb skønnes at være retvisende for foreningens ordinære drift. Der forelå ikke bemærkninger til de enkelte poster og dirigenten konkluderede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at budgettet var godkendt. Ad 5 a). Michael Woller redegjorde i fortsættelse til bemærkningerne under beretningen om bestyrelsens handlemåde i relation til taget. På dette tidspunkt blev generalforsamlingen suppleret med deltagelse af ingeniør Rodin Al-Hadid fra Art Tec Ingeniørrådgivning ApS samt Jørgen Stuart fra samme virksom-hed. Det blev oplyst, at foreningens udgifter inkl. hvad der var dækket via forsikring og reparation af skader i de forløbne 5 år, havde andraget ca. kr ,00. Det blev videre oplyst, at foreningen havde modtaget et tilbud fra en investor for få dage siden, som tilbød en løsning, hvorefter foreningen skulle afholde udgift til taget, men ville modtage kr ,00 fra investoren som tilskud hertil, at investor ville betale et engangsbeløb til forskønnelse af gård- og havemiljø på kr ,00 og at investor ville betale for etablering af sprinkleranlæg på de 6 hovedtrapper. Investor forudsatte videre i sit tilbud, at ejerforeningen skulle etablere og afholde udgifterne til elevatorer, til forsyning af nye og evt. eksisterende lejligheder samt at ejerforeningen skulle anvises nye depot/pulterrum til såvel nye og eksisterende beboer og afholde udgifter hertil ved etablering i kælder. Michael Woller bemærkede, at dette tilbud ikke syntes attraktivt og at der i tilfælde af salg af arealet var andre interesserede på markedet, og at disse ikke nærmere var afdækkede og undersøgt på nuværende tidspunkt. Side 5 af 12

6 Arne Mørch bemærkede, at taget formentlig fortsat kunne repareres og derfor ikke burde skiftes på nuværende tidspunkt. Peter i 22, 2.tv. bemærkede, at han ikke fandt, at problemerne var kortlagt og at foreningen kunne træffe beslutning på nuværende grundlag. Samme synspunkt blev gjort gældende af Jens i 14, 1.th. og Bjørn i 16, st.tv. Michael Woller tilkendegav, at det netop er derfor at bestyrelsen gerne vil have mandat til at bruge rådgiverkroner på at få lavet en undersøgelse af tagets tilstand. Det blev forespurgt, hvornår taget sidst er understrøget og det blev oplyst at dette er sket for ca 5 år siden. Der blev forespurgt omkring vandskader og flere ejere tilkendegav, at man af og til havde skader og at der stort set havde været skader i samtlige lejemål i tagetagen, men at taget p.t. synes tæt. Rodin El-Hadid bemærkede, at han havde set en del af loftet og konstateret, at der mange steder trængte til understrygning, idet der var lys mellem tagstenene. Arne Mørch tilkendegav, at der ville være fordele ved et ny tag rent isoleringsmæssigt og ulemper ved en løsning af tagboliger blandt andet på baggrund af ejendommens stabilitet eller rettere manglende stabilitet til at kunne holde en yderligere etage. Ove Tønners bemærkede, at så længe udgifterne til reparation af taget var begrænsede burde dette ikke skiftes. Der fremkom indlæg omkring, at man skulle passe på at etablere lejligheder af måske en anden kvalitet end de øvrige, således at der skabes 2 ejergrupper i ejerforeningen, hvilket vil give en uhomogen ejerforening. Jørgen Stuart fra Art Tec Ingeniørrådgivning A/S bemærkede, at der efter hans opfattelse burde foretages en rådgivervurdering, som skulle afdække tagdækningens tilstand, understrygnings tilstand og øvrige elementer, herunder aftræk, skotrender, tagrender m.v. og at en normal tommelfingerregel siger, at når udgifterne andrager ca. 4-6% af udskiftningsprisen, så er tidspunktet for udskiftningen af taget nået. Videre bemærkede Jørgen Stuart, at grundet tagets manzard-konstruktion, var det svært at se eventuelle skader på tagets lodrette sider. Side 6 af 12

7 Efter yderligere nogen drøftelse enedes man om at sætte til afstemning, hvorvidt bestyrelsen skal bemyndiges til at bruge ca. kr ,00 plus moms til udarbejdelse af en teknisk rapport over taget med en beskrivelse af dette og med angivelse af forventet levetid samt stillingtagen til, om det er forsvarligt at foretage reparationer og i givet fald et estimat på udgifterne til disse reparationer og tagets forøgede levetid i den forbindelse. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning, at 1 ejer tilkendegav at stemme imod, 1 ejer tilkendegav at stemme hverken for eller imod og at 23 ejere således stemte for at afgive den nævnte bemyndigelse. Dirigenten konkluderede herefter, at bemyndigelsen var afgivet til at indhente en rapport over tagets tilstand og med anbefaling om, hvad der skal foretages og i givet fald hvad der reparationer m.v. antages at andrage. Man drøftede herefter, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med et eventuelt frasalg af loftsareal, og efter en kort drøftelse enedes man om at tage en vejledende afstemning omkring dette. Dirigenten konstaterede efter håndsoprækning følgende resultat: For fortsat inddragelse af muligheden for salg af loftsareal stemte 3, 1 stemte hverken for eller imod og 21 stemte imod. På baggrund af dette resultat konkluderede dirigenten, at bestyrelsen ikke foretager sig videre omkring eventuelt bortsalg af arealet. Man drøftede herefter, hvorledes bestyrelsen skal agere, når rapporten foreligger, herunder om bestyrelsen er bemyndiget til at indhente tilbud på udskiftning af taget fra andre entreprenører. Der var enighed om, at bestyrelsen kan indhente yderligere tilbud og at der i øvrigt ikke foretages noget omkring taget, før dette har været drøftet og godkendt på en generalforsamling. Endelig drøftede man, jfr. dagsordenens punkt 4, om de ekstraordinære bidrag der p.t. betales med kr. 500,00 pr. kvartal skal sættes op til kr ,00 pr. kvartal. Der fremkom indlæg for og imod dette, dog mest imod begrundet i, at der ikke pt er behov for at få afviklet lånet med en kortere tilbagebetalingstid, samt at et evt restbeløb passende vil kunne blive medfinansieret taget, hvis dette pludselig måtte blive aktuelt. Dirigenten valgte at sætte punktet under afstemning og konstaterede følgende: Side 7 af 12

8 1 ejer tilkendegav at stemme for forslaget. Øvrige ejere stemte imod Dirigenten konkluderede herefter at dette ikke var vedtaget. Ad 5 b). Michael Woller oplyste, at punktet var medtaget grundet drøftelserne på sidste års generalforsamling. Forslaget blev drøftet. Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at der fortsat var opbakning for at skifte til målere med fjernaflæsning. Det blev besluttet at bestyrelsen indhenter tilbud også fra konkurrerende selskaber med henblik på forelæggelse og godkendelse på næste års ordinære generalforsamling. Ad 5 c). Jens Frydenvang redegjorde nærmere for forslaget, der er begrundet dels i utilfredshed med servicen hos nuværende udbyder YouSee, men også i ønsket om en hurtigere og mere tidssvarende forbindelse. Det blev oplyst at installationsomkostningerne ved en aftale med SEAS/NVE er kr. 0,00 imod en 5 årig aftale om aftagelse af produkter pr lejemål for minimum kr 99,00/mdr. Det nævnte beløb vil være at opkræve gennem ejerforeningen og kan anvendes af den enkelte ejer til TV, internet eller telefoni. Det blev forespurgt, om der var indhentet øvrige tilbud og Jens Frydenvang oplyste, at dette ikke var tilfældet, idet det var vurderet i bestyrelsen, at det ikke var muligt at få en indlægning af fibernet til en billigere pris og at udbuddet af TV-kanaler/pakker lignede YouSee s udbud men til en lidt lavere pris. Efter en kort drøftelse blev punktet sat under afstemning, og dirigenten konstaterede følgende resultat: 2 ejere stemte for at indhente yderligere tilbud fra andre 1 ejer tilkendegav hverken at stemme for eller imod De resterende 22 ejere stemte for tilbuddet. Side 8 af 12

9 Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelse har fuldmagt til at opsige nuværende aftale med YouSee og indgå ny aftale med SEAS/NVE. Ad 5 d). Michael Woller redegjorde for baggrunden for at fortsætte med en gårddag og bemærkede som nævnt i beretningen, at gårddagen i 2013 havde været en succes. Det blev oplyst at hensigten er fortsat at rydde op, beplante og forskønne i gården samt at have en hyggelig dag. Det blev forespurgt om, hvem der har den daglige vedligeholdelse, og Michael Woller oplyste, at vicevært fejer i gården men at der er et haveudvalg, der passer lidt på planterne. Der blev i øvrigt oplyst, at der mangler medlemmer til haveudvalget og ejerne blev opfordret til at melde sig hertil. Det blev henstillet til alle, at der holdes daglig orden i gården, og at de enkelte rydder op efter sig ved brug af det grønne område herunder stiller borde m.v. tilbage, hvorfra de er taget. Det blev videre påpeget, at det ikke er tilladt at smide cigaretskod eller lignende i gården, herunder ud af vinduer/fra altaner ned i gården eller på vejen. Der blev aftalt gårddag til afholdelse lørdag, den 14. juni 2014 Der blev drøftet en fastlæggelse af fremtidige datoer, således at ejere kunne disponere og reservere dagen. Der blev ikke aftalt en egentlig fast dato for fremtiden på generalforsamlingen men bestyrelsen enedes efter generalforsamlingen om, at det tilstræbes indtil anden beslutning træffes på generalforsamling, at fremtidige gårddage fra og med 2015 afholdes den 1. lørdag i juni Det blev pointeret at gårddagene fortsat er omfattet af reglerne om arbejdsweekend, hvilket betyder, at udeblivelse er sanktioneret med en bod på kr. 200 pr. lejlighed, jfr. beslutning på tidligere generalforsamling. Ad 5 e). Side 9 af 12

10 Michael Woller motiverede det foreliggende forslag og bemærkede, at foreningen som nævnt i beretningen desværre fortsat modtager en del klager. Problemerne er reelt, at de pågældende beboere ikke tager hensyn til naboerne og mener sig berettiget til at udøve støjende aktivitet f.eks. i dagtimerne og ved meget støjende fester om natten. Det blev jfr drøftelserne på generalforsamling i 2013 enstemmigt besluttet, at bestyrelsen også for det kommende år indtil ordinær generalforsamling i 2015 har bemyndigelse til at træffe afgørelser i h t Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Dirigenten konkluderede på baggrund af afstemningen, at forslaget var vedtaget. Af referatet fra ordinær generalforsamling afholdt 7. maj 2013 fremgår: Administrator bemærkede, at der rent retssikkerhedsmæssigt ikke sker en forringelse overfor den der klages over, idet en beslutning om at bringe Ejerlejlighedslovens 8 i anvendelse (hvilket har den konsekvens, at den pågældende ejer ikke tillades mere at bebo ejerlejligheden) - vil skulle eksekveres via fogedretten og at fogedretten vil kræve en bevisførelse omkring beslutningens lovlighed, herunder eventuelt henvise Ejerforeningen til at søge opnået en dom i henhold til bestemmelsen. Under en sådan sag, vil den pågældende, der er ramt af sanktion, kunne fremføre alle sine indsigelser, ligesom foreningen må løfte sin bevisbyrde ved at foretage vidne-førelse fra de ejere, der har klaget og hvem støjen er gået ud over. Man enedes om at sætte et forslag under afstemning, hvorefter proceduren ved behandling af klager i bestyrelsen skal være en skriftlig klage underskrevet af mindst 2 ejere til bestyrelsen eller administrator samt 3 advarsler overfor pågældende støjplager og såfremt dette ikke hjælper, vil bestyrelsen kunne behandle sagen i henhold til Ejerlejlighedslovens 8 og træffe sanktioner i henhold til denne. Videre vil bemyndigelsen til bestyrelsen være at genfremsætte på hver årlige generalforsamling for fremtiden. Ad 6. Administrator bemærkede, at i henhold til vedtægterne er hele bestyrelsen på valg hvert år. Den nuværende bestyrelse tilkendegav at modtage genvalg. Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation og bestyrelsen består af følgende: Michael Woller Ved Sønderport 22, 5.tv. Ane Blauenfeldt Poulsen Ved Sønderport 20, 1.tv. Jens Frydenvang Ved Sønderport 22, 5. th. Jesper Reinholt Ved Sønderport 22, 3.th Dorthe Hemvard Ved Sønderport 16, 4.tv. Ad 7. Side 10 af 12

11 Til suppleanter blev genvalgt: Thomas Rasmussen Pernille Schmidt Hans Christensen Ved Sønderport 16, 3.th. Ved Sønderport 22, 5.th. Ved Sønderport 14, st.th. Ad 8. Som revisor blev genvalgt Beierholm Statsaut. Revisionspartnerselskab. Ad 9. 1) Under eventuelt blev der fra flere ejere tilkendegivet, at der fortsat er fejl og mangler der ikke er udbedret ved altanerne. Dette drejer sig bl.a. om - Manglende nedløbsrør ved 14, 5. tv hvor ejer oplyste at man nu selv har ført afløb ud over altanside men ej ned i nedløbsrør, idet dette ikke er genetableret - Arne Mørch bemærkede, at der vedr 20, 5. th forsat var uafhjulpede fejl og mangler og henviste til mail af 18. marts 2013 til altanudvalget herom - Det blev påpeget af en enkelt ejer at hun havde indsigtsproblem grundet manglende opsat afskærmning fra naboaltan. Det blev oplyst, at det ikke er pålagt ejere at opsætte afskærmning. - Kabler hænger og ej er gjort fast ud for lejligheden 20, st. th. 2) Det blev forespurgt, hvad man skal gøre hvis man vil have en altan? Karen fra altanudvalget oplyste, at man i princippet selv må tage initiativ og evt samle interesserede fx ved opslag på opslagstavlerne og at altanudvalget ikke kan påtage sig at gøre noget aktivt ud over dog i et vist omfang at give erfaringer videre. Det blev oplyst at en nu efterfølgende altan bliver noget dyrere end de oprindelige grundet fx byggepladsomkostninger, hvor der vil være et mindre antal lejlighedsejere at dele disse omkostninger blandt. 3) Der blev drøftet vask af altaner og det blev henstillet, at der tages hensyn til de underliggende altaner. Det blev påpeget, at det er forbudt at sætte altankasser på ydersiden af rækværket på altanerne. 4) En ejer af en lejlighed påpegede at der er meget koldt i stuen i karnappen og forespurgte i den anledning til evt isolering. Det blev oplyst, at karnapperne er uisolerede og at man evt med fordel kan isolere under gulvbrædder, men dette er ikke et ejerforeningsanliggende bortset fra at der skal indgives en anmodning om Side 11 af 12

12 godkendelse til bestyrelsen før arbejdet iværksættes, hvis man ønsker at isolere i etageadskillelsen, og at dette skal udføres af et isoleringsfirma. 5) Det blev påpeget, at der nu igen er problemer med kælderejerlejlighed (ejerlejlighed nr 73) som udadtil sælger lovlige hashprodukter m v. Michael Woller tilkendegav, at bestyrelsen har svært ved at gøre noget uden egentlige beviser for et ulovligt salg m v men at dette er under observation. 6) Det blev foreslået, at oprette en Facebook gruppe for foreningen, der bl.a. kan bruges til diskussionsforum med link til hjemmesiden. Da der ikke forelå yderligere til debat, afsluttede Michael Woller generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev afsluttet hævet kl Som referent: Arne Linde Olsen Som dirigent: Jens Frydenvang Som formand: Michael Woller Side 12 af 12

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012.

o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012. Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere