Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)"

Transkript

1 Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud. Det er derfor altafgørende, at de voksne i dagtilbud arbejder med børns læring og udvikling, så alle børn bliver rustet til et godt liv i fremtidens samfund. Børn har brug for udfordringer allerede i de første leveår, da udfordringer er vigtige for børns selvdannelse, selvværd og læringslyst. Børn skal understøttes i at tro på og udnytte egne muligheder, og de skal have rum for udfoldelse. Børnene skal møde en hverdag i dagtilbuddet, der giver dem rige muligheder for at lege og lære. En hverdag hvor de voksne tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. 14 kommuner i netværk om læring i dagtilbud understøttet af it Som opfølgning på KL s udspil om Det gode Børneliv har 14 kommuner dannet et netværk om læring i dagtilbud understøttet at it. Netværket har hen over efteråret 2012 holdt fem møder. De 14 kommuner har deltaget med mellem seks og ti deltagere til hvert møde. Netværket har haft følgende mål for møderne: At netværket bliver præsenteret for og reflekterer over den nyeste viden om læring i dagtilbud, herunder it-understøttet læring At netværket igangsætter forandringsforløb i egen kommune med henblik på øget læring i dagtilbud At netværket bruger hinanden som sparringspartner og kritisk ven under forandringsforløbet med henblik på at formulere mål og planlægge målopfølgning At netværket udarbejder et fælles produkt om netværkets resultater i arbejdet med læring i dagtilbud understøttet af it At produktet offentliggøres på KL s og kommunernes hjemmeside. Nedenfor følger Netværkets Fælles Produkt om netværkets resultater i arbejdet med læring i dagtilbud understøttet af it. Opsamlingen baserer sig på fælles videndeling og refleksion over oplæg fra forskere og fra kommuners arbejde med læring i dagtilbud understøttet af it. Videndelingen og refleksionerne har været organiseret som dialog med oplægsholdere, tjek ind, kritiske venner, ferniseringer, skrivende værksteder og strukturerede gruppedrøftelser inden for samme kommune og mellem kommunerne. Oplæggene fra kommunerne har på hvert møde bestået af oplæg af en kommune inden for netværket og oplæg af en kommune uden for netværket. Sidst i notatet er der en liste over kommunerne i netværket, eksterne kommuner og de forskere, der har holdt oplæg på møderne. Netværket vil gerne takke forskere og eksterne kommuner for beredvilligt at dele viden med netværket. 1

2 Netværkets Fælles Produkt er opdelt i seks punkter med følgende overskrifter: 1. Kommunal digitaliseringsstrategi 2. Ledelsesudfordringer i dagtilbuddet 3. Konkrete ændringer i dagtilbuddets praksis 4. Afstemning mellem dagtilbud og skole om børnenes it-kompetencer 5. Samarbejde mellem forældre om børnenes læring understøttet af it 6. Dannelses- og kreativitetspædagogik 1. Kommunal digitaliseringsstrategi Netværkets kommuner er forskellige steder i it-udviklingen og er optaget af forskellige strategier. Der er enighed om, at der er brug for stor politisk bevågenhed. Politisk opbakning har væsentlig betydning. Samtidig skal der være både være centralt og decentralt fokus. Strategien skal indeholde en vision, mission, formål, mål, succeskriterier samt en plan for opfølgning. Der skal være sammenhæng og samtidighed på alle niveauer, dvs. på politisk, forvaltnings- og institutionsniveau. Det er på en gang nødvendigt med god styring og involvering af medarbejderne, når strategien skal udarbejdes. Visionen for læring i dagtilbud understøttet af it - skal hænge sammen med de øvrige pædagogiske pejlemærker i kommunen. Strategien skal inddrage de erfaringer, der bliver gjort i dagtilbuddene og være i overensstemmelse med disse. Det er vigtigt med en visionær og åben strategi, som giver plads til metodefrihed og giver mening i forhold til pædagogikken. Dvs. at it-strategien skal udformes med så megen elastik, at det enkelte dagtilbuds integritet omkring læring tilgodeses. Strategi må hverken være for smal eller for bred. Hver kommune må afgøre, hvor præcis strategien skal være, så den fremmer udvikling. Strategien skal kunne rumme, at udviklingen går stærkt. Der kommer hurtigt nye og bedre medier og it-redskaber. Det kræver en skærpet opmærksomhed på det økonomiske område. For bekymring om får vi købt det rigtige ind? kan godt lægge en dæmper på begejstringen. I nogle kommuner har alle skolebørn fx fået en ipad. Men hvad med dagtilbuddene i vores distrikt? Det er vigtigt, at dagtilbuddene ikke bare ligger i slipstrømmen på skolerne, men at de har deres egen identitet. 2

3 Strategien skal indeholde det administrative perspektiv, herunder teknik, infrastruktur og organisation. Teknologien skal være i orden. Trådløst net er nødvendigt, hvis dagtilbuddet skal kunne udnytte alle muligheder for at anvende digitale medier. Det pædagogiske perspektiv, herunder indhold og kompetencer, skal beskrives tydeligt. Der skal fx være en plan for kompetenceudvikling og jobrotation. Dagtilbuddene kan med god effekt låne ildsjæle af hinanden og sætte ordningen i system. Erfarne ildsjæle kan bruges som igangsættere i andre institutioner (mesterlære). I en kommune dannede otte institutioner en pilotgruppe. Pilotgruppen fortsatte som inspirationsgruppe, der afprøver nye it-redskaber og har pædagogiske diskussioner om brugen af it. Blandt andet skal der tages handling på, at nogle børn mangler udstyr derhjemme, og også en digitaliseringsstrategi bør have fokus på inklusion af alle børn. 2. Ledelsesudfordringer i dagtilbuddet Lederne i dagtilbuddene har brug for stor velvillighed og opbakning fra forvaltningen. Samtidig er det en opgave for institutionslederne at klæde forvaltningscheferne på til at tale med det politiske niveau om, hvordan digitale medier kan understøtte læring i dagtilbuddet. Der er forskel på, hvor stor en grad af opbakning og velvilje institutioner/kommuner møder fra politisk side og fra forældregruppen, men begge dele er af afgørende betydning for en succesfuld proces. Lederen skal skabe visionen og gøre den levende. Nogle udtrykker det sådan, at inspirationen skal komme oppe fra, men vokse nede fra. Som leder må man arbejde ud fra, at mennesker har meget forskellige erfaringer. Nogle medarbejdere er utålmodige, mens andre ikke umiddelbart tager det digitale medie til sig. Det er vigtigt at fastholde, at digitaliseringen er en del af pædagogikken. Det er et pædagogisk redskab og it skal understøtte den pædagogiske praksis. Medarbejdernes motivation og nysgerrighed skal understøttes. Det er vigtigt, at lederen er frontfigur eller rollemodel, ellers bliver det svært. Implementering af digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis skal ske trinvis. I den forbindelse er det er en udfordring for ledelsen at prioritere ressourcer, både økonomisk og tidsmæssigt. De økonomiske rammer er et vilkår. Det er vigtigt at ledelsen ikke er berøringsangst og tør vælge, også selvom det går stærkt. Lederen skal lade sig inspirere af dem, der tør noget. Medarbejderne har brug for opbakning for at være nysgerrige og turde lege med de nye medier for at opdage de muligheder, medierne giver. 3

4 Lederne oplever af og til forbehold og skepsis i forhold til at bruge digitale medier. Lederne skal medvirke til at kaste lys på læringsdelen. Give ilt til ildsjælene og luft til de andre. De digitale medier skal kobles til den pædagogiske praksis. Man skal ikke bare falde på halen for digitale medier som noget i sig selv. Det er en ledelsesudfordring at organisere dagligdagen med medarbejdere, der har meget forskelligt engagement og tilgang til, hvordan digitale medier kan understøtte læring og udvikling. Lederne må vende forskelligheden til et fælles løft. At kompetenceudvikle medarbejderne er en vigtig ledelsesopgave. Det er vigtig at få diskuteret gode kulturer for den læring og etik, der skal være til stede, når man arbejder med it og læring. Der skal sikres fornøden viden om it blandt medarbejderne. Alle skal have kendskab til digitale medier. Der skal etableres netværk til videndeling samt workshops med aktiv læring (hands on) og kompetenceudvikling. Der skal ske en vidensamling og udveksling fra dem, der allerede er i gang. Next practice frem for best practice. Der skal gennemføres processer for videndeling, hvor man skaber et innovativt og kreativt rum, hvor deltagerne bygger vejen, mens de går. Det er afgørende at medarbejderne bliver nysgerrige på og fortrolige med de nye medier. Lederne skal indhente gode ideer fra andre kommuner og etablere lokale netværk. Der skal satses på de ildsjæle, der er til stede i dagtilbuddene. Lederne peger på, at it også skal bruges til kommunikation og videndeling mellem medarbejderne og til kommunikation med hjemmet. I det hele taget skal ledelsen beslutte, hvordan dagtilbuddet involverer forældrene. Ledelsen skal også forholde sig til, hvordan der skal bygges bro til børnenes skolestart. Men dagtilbuddene finder det også vigtigt at have en selvstændig pædagogisk it-profil, og ikke kun tænke på, hvad skolerne ønsker. Børnenes behov skal i centrum. Det er for børnenes skyld. Ledelsen skal implementere digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis. Der skal udarbejdes en institutionsstrategi, hvor det pædagogiske aspekt er i centrum, og hvor de pædagogiske mål for arbejdet med digitale medier tydeliggøres. Ledelsen må sikre, at der er balance i børnenes aktiviteter med og uden digitale medier, herunder sikre at it og medier indgår i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Lederne konkluderer, at de ind imellem skal turde slippe kontrollen. Der skal være plads til en legende tilgang i det pædagogiske arbejde med de digitale medier. Det er vigtigt, at børnene er medskabere. Og så skal lederne være opdaterede og hele tiden scanne efter nye tiltag. 4

5 3. Konkrete ændringer i dagtilbuddets praksis Dagtilbuddene skal afspejle den samfundsmæssige udvikling. It er et krav og et vilkår. Det er ikke et valg. Derfor er det vigtigt at arbejde med holdningsændringer i institutionerne. Dagtilbuddene skal eksperimentere og på den måde få ny viden om, hvordan læringsmiljøerne skal indrettes, så børnene udvikler digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen. De digitale medier kan supplere de faglige redskaber og medarbejdernes måde at reflektere over praksis på. It er et redskab, der skal integreres i de almindelige aktiviteter. It må ikke stå alene, der skal pædagogiske overvejelser bag. Helt konkret skal man også turde give slip i forhold til at passe på udstyr. De voksne skal turde gå ind i den asymmetriske læring, hvor børn og forældre kan blive læremestre. Det vigtigste fokus er: Hvad får børnene ud af det? Når it integreres i dagligdagen, er det vigtigt at fastholde, at it er et middel ikke et mål. It skal give handlemuligheder med plads til udvikling og forskellighed. Børnene skal udvikle kompetencer inden for informationssøgning, kritisk sans, analyse, formidling og samarbejde. De skal i højere grad have mulighed for at blive producenter frem for konsumenter. De digitale medier kan være med til at videreudvikle og nytænke arbejdet med de seks læreplanstemaer, børnemiljøvurderingen og arbejdet med børn med særlige behov. Pædagogerne oplever, at det er slående at se, hvor meget man kan med it og medier. Samtidig er it velegnet til at tage udgangspunkt i det enkelte barn. It kan hjælpe med at inkludere, både børn med særlige forudsætninger og børn med særlige behov, fordi it tilgodeser mange måder at lære på. It understøtter børnefællesskaber, inklusion og relationer. Når it rigtigt kommer ind under huden på medarbejderne, bliver det en modernisering af den pædagogiske praksis. Der er virkelig fokus på læring, når dagtilbuddene har en eksperimenterende, legende og lærende tilgang til brug af digitale medier i hverdagen, hvor brug af tablets, kameraer, elektroniske mikroskoper osv. er dagligdag. It er også nye dokumentations- og refleksionsværktøjer. Medarbejderne skal kontinuerligt reflektere over de nye digitale muligheder i det pædagogiske felt. Dagtilbuddene kan etablere lokale udviklingslaboratorier, hvor nye læringsperspektiver udfoldes, etableres og reflekteres. Medarbejdere og børn kan sammen udvikle metoder og skabe erfaringer med at implementere medier i det pædagogiske arbejde. De digitale medier skal være en naturlig del af hverdagens praksis, et redskab på linje med maling, saks, papir etc. De digitale medier skal være tilgængelige i børnehøjde i den enkelte institution. Det er nødvendigt at se på indretning af dagtilbuddenes lokaler. Der skal være mulighed for at skabe ro til fordybelse i små 5

6 grupper. Omvendt må it heller ikke hæmme fysiske aktiviteter. Det er vigtigt at find ud af, hvad digitalisering gør ved kroppen. Pædagogerne skal øve sig i ikke altid at være eksperter. De skal affinde sig med, at nogle børn kender mediet bedre og finder vejen eller svaret før den voksne. Digitaliseringen skaber nye lærings- og udviklingsrum for både børn og voksne. At opleve det legende og kreative potentiale ved digitale medier er en øjenåbner for mange pædagoger, som understreger, at det er vigtigt at se det fra barnets perspektiv. Ledere og medarbejdere konkluderer, at man af og til skal turde slippe kontrollen. Man skal forsøge sig frem og turde fejle. Være åbne og bevare nysgerrigheden. De digitale medier skal implementeres i pædagogikken, i læreplanerne m.m. Og så skal de voksne turde give børnene teknologien i hånden. 4. Afstemning mellem dagtilbud og skole om børnenes it-kompetencer Det er meget vigtigt at prioritere brobygningen mellem dagtilbud og skole. Der skal være en forventningsafstemning i forhold til ansvaret for børnenes kompetencer, herunder it kompetencer, så børnene er fagligt, socialt og personligt robuste til en god overgang mellem dagtilbud og skole. Skolen skal være nysgerrig på, hvilke it-kompetencer børnene har, når de begynder i skolen. Der skal være en systematisk og konkret dialog mellem dagtilbud og skole om børnenes it kompetencer. Dialogen skal rumme en fælles forståelse af, hvad it-kompetencer er. Hvad skal børnene mestre, når de begynder i skolen? Kan det at have it-kompetencer sammenlignes med det at kunne binde sko? Dagtilbuddene peger på, at det er nødvendigt, at skolen deltager aktivt i brobygningen, så der bliver en meningsfuld sammenhæng mellem dagtilbud og skole med hensyn til digitale kompetencer. Der kan fx være nedskrevne kommunale strategier for et helhedssyn i it-arbejdet med børn og unge i alderen 0 til 16 år. Et fælles mål bør være, at alle børn har kendskab til og har benyttet digitale medier i deres leg og læring i dagtilbuddet. Det er en særlig udfordring for dagtilbuddene at præsentere it for de børn, der ikke har mulighed for at bruge it hjemme, så de er fortrolige med digitale medier ved skolestart. Samtidig skal dagtilbuddene også have kompetencer til at kunne modtage de digitalt meget parate børn. Dagtilbud og skole skal i den gensidige dialog bruge hinandens erfaringer på disse områder. 6

7 5. Samarbejde med forældre om børnenes læring understøttet af IT Det er vigtigt at være i dialog med forældrene om, hvad målet er med it i dagtilbud. For dagtilbuddet ligger der en udfordring i, at forældrene har forskellige perspektiver på og holdninger til digitale medier. Dagtilbuddet skal invitere forældrene til dialog om leg og læring understøttet af it, herunder i forhold til digitale billeder og etik. Dialogen om etik og moral skal her have en væsentlig plads, ikke mindst i forhold til de sociale medier. Personalet skal kompetencemæssigt være klædt på til at gå i dialog med forældrene om, hvordan digitale medier kan bruges i pædagogikken for at fremme børnenes læring, udvikling, engagement og nysgerrighed. Mange hjem er allerede meget digitale, og mange forældre er digitalt meget kompetente. Derfor kan dagtilbuddet opleve, at forældrene har meget høje forventninger til dagtilbuddets digitale praksis. Dagtilbuddet kan vende dette positivt og invitere forældre til at hjælpe. Nogle forældre er dog usikre på, om it er en ny spillemaskine. Derfor er det vigtigt at være i dialog med forældrene om etik omkring valg af spil. Det skal hele tiden understreges, at it er et pædagogisk redskab. It kan også hjælpe med at give forældre mere indsigt i barnets hverdag i børnehaven og i den pædagogiske praksis. Pædagogerne bør også nævne, at der er forskel på pædagogisk it og it i hjemmet. I dagtilbuddet handler det om læring og understøttelse af pædagogikken. Konklusionen er, at metoden er dialog med forældrene, fx på forældremøder. Det er vigtigt at oparbejde et samarbejde, hvor dagtilbud og forældre bliver nysgerrige på de digitale muligheder og potentialer for at fremme børnenes læring og udvikling. Pædagogerne skal kunne begrunde, hvordan de vil udnytte mulighederne pædagogisk og didaktisk. 6. Dannelses- og kreativitetspædagogik Der er ingen, der længere er i tvivl om, at it er et samfundsvilkår. Ud fra devisen vilkår frem for valg vil dagtilbuddene holde fast i to værdier: etik og læring. Digitale medier er ikke kun et værktøj med mål i sig selv. It er et middel med dannelse som mål. Derfor skal dagtilbuddene bygge en pædagogik op om dannelse og kreativitet. Pædagogerne skal være børnenes rejsevejleder på deres dannelsesrejse med de digitale medier. De skal være med til at åbne nye verdener og tage med ud i fiktive universer. De skal agere overfartsbådførere og bidrage til at give børnene en nyttig dannelsesrygsæk. De skal demonstrere begejstring og munterhed, og de skal skabe stemninger, hvor man er åben over for det nye. Kreativitets- og innovationstanken matcher de muligheder, de digitale medier giver. 7

8 Dagtilbuddene skal være opmærksomme på, hvordan de bruger de sociale medier allerede i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det er vigtigt, at pædagogerne diskuterer, hvordan børnene lærer at begå sig, og hvilke kompetencer børnene skal udvikle. Det betyder, at dagtilbuddene skal anvende digitale medier på en god og fornuftig måde, der skaber socialisering. Pædagogerne skal vise børnene muligheder og sætte begrænsninger. Børnene ved ofte godt, hvordan it kan bruges, men de har brug for vejledning i de sociale spilleregler omkring det. Dagtilbuddene skal operationalisere de pædagogiske værdier gennem pædagogiske mål og læreplaner. Læring sker alle steder, men læringsrummet skal redefineres, for med it udvides det markant. Afslutningsvis må det konkluderes, at it ikke er et selvstændigt tema. It er ikke noget ved siden af, ikke noget i stedet for. It skal integreres i pædagogikken. Dagtilbuddene er klar til at møde udfordringerne. Dagtilbuddene har allerede dannelsesaspektet med, og børnene er medproducenter. Der er sket et perspektivskifte fra det reaktive til det aktive, fra det reproduktive til det produktive. Kommuner i netværket med kontaktpersoners kontaktoplysninger. - Assens Kommune: Gitte Kai, pædagogisk adm. konsulent, Brønderslev Kommune: Lene Bering, pædagogisk konsulent, Frederiksberg Kommune: Anne Marie Rouff, pædagogisk konsulent, Frederikssund Kommune: Ulrik Moll, pædagogisk konsulent, Greve Kommune: Sanne Aaskov, pædagogisk konsulent, Gribskov Kommune: Lisbeth Due, centerchef, - Hedensted Kommune: Merete Meldahl, udviklingskonsulent dagtilbud, Høje-Taastrup Kommune: Maja Pedersen, pædagogisk konsulent, Københavns Kommune: Karl-Erik Andersen, centerchef,

9 - Næstved Kommune: Lars Weidekamp, pædagogisk konsulent, Roskilde Kommune: Helle Christiansen, udviklingskonsulent, Vallensbæk Kommune: Pia Hjørtoft, Skole- og dagtilbudschef, Varde Kommune: Rikke Nielsen, pædagogisk udviklingskonsulent, Vejen Kommune: Ivar Bak, dagtilbuds- og skolechef, Eksterne kommuner - Aarhus Kommune - Egedal Kommune - Skive Kommune - Vejle Kommune Forskere - Søren Smidt, cand.psych. Ph.d., UCC: Læring, læreprocesser og hverdagsliv i daginstitutioner. - Frank Støvelbæk, medieunderviser, UCC: Digital dannelse i børnehaven. - Steen Søndergaard, lektor, UCC: Digital dannelse i børnehaven. - Lars Geer Hammershøj, associeret professor, Ph.d., Aarhus Universitet: Dannelses- og kreativitetspædagogik. - Lotte Nyboe, lektor, Syddansk Universitet: Børns brug af internettet og nye teknologier. - Stine Liv Johansen, Adjunkt, Ph.d., Arts, Aarhus Universitet: Leg, læring og medier. 9

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk

Inklusion og læreplaner. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Inklusion og læreplaner Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk Hvilke krav stiller inklusion til læringsmiljøet? Hvordan kan læreplansarbejdet fremme inklusion? Workshoppen sigter på at sætte fokus

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede

Faktaoplysninger. Pædagogisk leder Sjelborg Børnehave. Navn Mie Rasmussen Lisbeth Klemmensen. Billede 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2015... 4 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016... 5 Eget indsatsområde: Kreative udtryksformer (april 2015 april 2016)... 8 2 Faktaoplysninger

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan.

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan. Tilsynsrapport Institutionens navn: Skovtroldene. Adresse: Skovgyden 60 Normeret børnetal: Pt. 8. Vuggestue/ 46 børnhavebørn. Norm: 45? Dato for tilsynsbesøget: 9. oktober 2014 Deltagere fra forvaltningen:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til: Politisk og forvaltningsmæssige udvalgte indsatsområder BVI-netværkets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe

Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Børneinstitutionen Høgevænget 27. marts 2015 Leder: Rikke Bruun Bestyrelsesformand: Pernille Worsøe Evaluering delmål 2013-2015 Tema: Læreplans temaet i 2013 er årstiderne. - Vi vil udforske de mange og

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune.

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Skrevet af: Karin Thier, Vellev Børnehus Ganna Lindhard, Ulstrup Børnehave Vejleder: Line Skov Hansen 1 Drop berøringsangsten nu.... 3 IT- inspirator...

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere