Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)"

Transkript

1 Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud. Det er derfor altafgørende, at de voksne i dagtilbud arbejder med børns læring og udvikling, så alle børn bliver rustet til et godt liv i fremtidens samfund. Børn har brug for udfordringer allerede i de første leveår, da udfordringer er vigtige for børns selvdannelse, selvværd og læringslyst. Børn skal understøttes i at tro på og udnytte egne muligheder, og de skal have rum for udfoldelse. Børnene skal møde en hverdag i dagtilbuddet, der giver dem rige muligheder for at lege og lære. En hverdag hvor de voksne tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. 14 kommuner i netværk om læring i dagtilbud understøttet af it Som opfølgning på KL s udspil om Det gode Børneliv har 14 kommuner dannet et netværk om læring i dagtilbud understøttet at it. Netværket har hen over efteråret 2012 holdt fem møder. De 14 kommuner har deltaget med mellem seks og ti deltagere til hvert møde. Netværket har haft følgende mål for møderne: At netværket bliver præsenteret for og reflekterer over den nyeste viden om læring i dagtilbud, herunder it-understøttet læring At netværket igangsætter forandringsforløb i egen kommune med henblik på øget læring i dagtilbud At netværket bruger hinanden som sparringspartner og kritisk ven under forandringsforløbet med henblik på at formulere mål og planlægge målopfølgning At netværket udarbejder et fælles produkt om netværkets resultater i arbejdet med læring i dagtilbud understøttet af it At produktet offentliggøres på KL s og kommunernes hjemmeside. Nedenfor følger Netværkets Fælles Produkt om netværkets resultater i arbejdet med læring i dagtilbud understøttet af it. Opsamlingen baserer sig på fælles videndeling og refleksion over oplæg fra forskere og fra kommuners arbejde med læring i dagtilbud understøttet af it. Videndelingen og refleksionerne har været organiseret som dialog med oplægsholdere, tjek ind, kritiske venner, ferniseringer, skrivende værksteder og strukturerede gruppedrøftelser inden for samme kommune og mellem kommunerne. Oplæggene fra kommunerne har på hvert møde bestået af oplæg af en kommune inden for netværket og oplæg af en kommune uden for netværket. Sidst i notatet er der en liste over kommunerne i netværket, eksterne kommuner og de forskere, der har holdt oplæg på møderne. Netværket vil gerne takke forskere og eksterne kommuner for beredvilligt at dele viden med netværket. 1

2 Netværkets Fælles Produkt er opdelt i seks punkter med følgende overskrifter: 1. Kommunal digitaliseringsstrategi 2. Ledelsesudfordringer i dagtilbuddet 3. Konkrete ændringer i dagtilbuddets praksis 4. Afstemning mellem dagtilbud og skole om børnenes it-kompetencer 5. Samarbejde mellem forældre om børnenes læring understøttet af it 6. Dannelses- og kreativitetspædagogik 1. Kommunal digitaliseringsstrategi Netværkets kommuner er forskellige steder i it-udviklingen og er optaget af forskellige strategier. Der er enighed om, at der er brug for stor politisk bevågenhed. Politisk opbakning har væsentlig betydning. Samtidig skal der være både være centralt og decentralt fokus. Strategien skal indeholde en vision, mission, formål, mål, succeskriterier samt en plan for opfølgning. Der skal være sammenhæng og samtidighed på alle niveauer, dvs. på politisk, forvaltnings- og institutionsniveau. Det er på en gang nødvendigt med god styring og involvering af medarbejderne, når strategien skal udarbejdes. Visionen for læring i dagtilbud understøttet af it - skal hænge sammen med de øvrige pædagogiske pejlemærker i kommunen. Strategien skal inddrage de erfaringer, der bliver gjort i dagtilbuddene og være i overensstemmelse med disse. Det er vigtigt med en visionær og åben strategi, som giver plads til metodefrihed og giver mening i forhold til pædagogikken. Dvs. at it-strategien skal udformes med så megen elastik, at det enkelte dagtilbuds integritet omkring læring tilgodeses. Strategi må hverken være for smal eller for bred. Hver kommune må afgøre, hvor præcis strategien skal være, så den fremmer udvikling. Strategien skal kunne rumme, at udviklingen går stærkt. Der kommer hurtigt nye og bedre medier og it-redskaber. Det kræver en skærpet opmærksomhed på det økonomiske område. For bekymring om får vi købt det rigtige ind? kan godt lægge en dæmper på begejstringen. I nogle kommuner har alle skolebørn fx fået en ipad. Men hvad med dagtilbuddene i vores distrikt? Det er vigtigt, at dagtilbuddene ikke bare ligger i slipstrømmen på skolerne, men at de har deres egen identitet. 2

3 Strategien skal indeholde det administrative perspektiv, herunder teknik, infrastruktur og organisation. Teknologien skal være i orden. Trådløst net er nødvendigt, hvis dagtilbuddet skal kunne udnytte alle muligheder for at anvende digitale medier. Det pædagogiske perspektiv, herunder indhold og kompetencer, skal beskrives tydeligt. Der skal fx være en plan for kompetenceudvikling og jobrotation. Dagtilbuddene kan med god effekt låne ildsjæle af hinanden og sætte ordningen i system. Erfarne ildsjæle kan bruges som igangsættere i andre institutioner (mesterlære). I en kommune dannede otte institutioner en pilotgruppe. Pilotgruppen fortsatte som inspirationsgruppe, der afprøver nye it-redskaber og har pædagogiske diskussioner om brugen af it. Blandt andet skal der tages handling på, at nogle børn mangler udstyr derhjemme, og også en digitaliseringsstrategi bør have fokus på inklusion af alle børn. 2. Ledelsesudfordringer i dagtilbuddet Lederne i dagtilbuddene har brug for stor velvillighed og opbakning fra forvaltningen. Samtidig er det en opgave for institutionslederne at klæde forvaltningscheferne på til at tale med det politiske niveau om, hvordan digitale medier kan understøtte læring i dagtilbuddet. Der er forskel på, hvor stor en grad af opbakning og velvilje institutioner/kommuner møder fra politisk side og fra forældregruppen, men begge dele er af afgørende betydning for en succesfuld proces. Lederen skal skabe visionen og gøre den levende. Nogle udtrykker det sådan, at inspirationen skal komme oppe fra, men vokse nede fra. Som leder må man arbejde ud fra, at mennesker har meget forskellige erfaringer. Nogle medarbejdere er utålmodige, mens andre ikke umiddelbart tager det digitale medie til sig. Det er vigtigt at fastholde, at digitaliseringen er en del af pædagogikken. Det er et pædagogisk redskab og it skal understøtte den pædagogiske praksis. Medarbejdernes motivation og nysgerrighed skal understøttes. Det er vigtigt, at lederen er frontfigur eller rollemodel, ellers bliver det svært. Implementering af digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis skal ske trinvis. I den forbindelse er det er en udfordring for ledelsen at prioritere ressourcer, både økonomisk og tidsmæssigt. De økonomiske rammer er et vilkår. Det er vigtigt at ledelsen ikke er berøringsangst og tør vælge, også selvom det går stærkt. Lederen skal lade sig inspirere af dem, der tør noget. Medarbejderne har brug for opbakning for at være nysgerrige og turde lege med de nye medier for at opdage de muligheder, medierne giver. 3

4 Lederne oplever af og til forbehold og skepsis i forhold til at bruge digitale medier. Lederne skal medvirke til at kaste lys på læringsdelen. Give ilt til ildsjælene og luft til de andre. De digitale medier skal kobles til den pædagogiske praksis. Man skal ikke bare falde på halen for digitale medier som noget i sig selv. Det er en ledelsesudfordring at organisere dagligdagen med medarbejdere, der har meget forskelligt engagement og tilgang til, hvordan digitale medier kan understøtte læring og udvikling. Lederne må vende forskelligheden til et fælles løft. At kompetenceudvikle medarbejderne er en vigtig ledelsesopgave. Det er vigtig at få diskuteret gode kulturer for den læring og etik, der skal være til stede, når man arbejder med it og læring. Der skal sikres fornøden viden om it blandt medarbejderne. Alle skal have kendskab til digitale medier. Der skal etableres netværk til videndeling samt workshops med aktiv læring (hands on) og kompetenceudvikling. Der skal ske en vidensamling og udveksling fra dem, der allerede er i gang. Next practice frem for best practice. Der skal gennemføres processer for videndeling, hvor man skaber et innovativt og kreativt rum, hvor deltagerne bygger vejen, mens de går. Det er afgørende at medarbejderne bliver nysgerrige på og fortrolige med de nye medier. Lederne skal indhente gode ideer fra andre kommuner og etablere lokale netværk. Der skal satses på de ildsjæle, der er til stede i dagtilbuddene. Lederne peger på, at it også skal bruges til kommunikation og videndeling mellem medarbejderne og til kommunikation med hjemmet. I det hele taget skal ledelsen beslutte, hvordan dagtilbuddet involverer forældrene. Ledelsen skal også forholde sig til, hvordan der skal bygges bro til børnenes skolestart. Men dagtilbuddene finder det også vigtigt at have en selvstændig pædagogisk it-profil, og ikke kun tænke på, hvad skolerne ønsker. Børnenes behov skal i centrum. Det er for børnenes skyld. Ledelsen skal implementere digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis. Der skal udarbejdes en institutionsstrategi, hvor det pædagogiske aspekt er i centrum, og hvor de pædagogiske mål for arbejdet med digitale medier tydeliggøres. Ledelsen må sikre, at der er balance i børnenes aktiviteter med og uden digitale medier, herunder sikre at it og medier indgår i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Lederne konkluderer, at de ind imellem skal turde slippe kontrollen. Der skal være plads til en legende tilgang i det pædagogiske arbejde med de digitale medier. Det er vigtigt, at børnene er medskabere. Og så skal lederne være opdaterede og hele tiden scanne efter nye tiltag. 4

5 3. Konkrete ændringer i dagtilbuddets praksis Dagtilbuddene skal afspejle den samfundsmæssige udvikling. It er et krav og et vilkår. Det er ikke et valg. Derfor er det vigtigt at arbejde med holdningsændringer i institutionerne. Dagtilbuddene skal eksperimentere og på den måde få ny viden om, hvordan læringsmiljøerne skal indrettes, så børnene udvikler digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagen. De digitale medier kan supplere de faglige redskaber og medarbejdernes måde at reflektere over praksis på. It er et redskab, der skal integreres i de almindelige aktiviteter. It må ikke stå alene, der skal pædagogiske overvejelser bag. Helt konkret skal man også turde give slip i forhold til at passe på udstyr. De voksne skal turde gå ind i den asymmetriske læring, hvor børn og forældre kan blive læremestre. Det vigtigste fokus er: Hvad får børnene ud af det? Når it integreres i dagligdagen, er det vigtigt at fastholde, at it er et middel ikke et mål. It skal give handlemuligheder med plads til udvikling og forskellighed. Børnene skal udvikle kompetencer inden for informationssøgning, kritisk sans, analyse, formidling og samarbejde. De skal i højere grad have mulighed for at blive producenter frem for konsumenter. De digitale medier kan være med til at videreudvikle og nytænke arbejdet med de seks læreplanstemaer, børnemiljøvurderingen og arbejdet med børn med særlige behov. Pædagogerne oplever, at det er slående at se, hvor meget man kan med it og medier. Samtidig er it velegnet til at tage udgangspunkt i det enkelte barn. It kan hjælpe med at inkludere, både børn med særlige forudsætninger og børn med særlige behov, fordi it tilgodeser mange måder at lære på. It understøtter børnefællesskaber, inklusion og relationer. Når it rigtigt kommer ind under huden på medarbejderne, bliver det en modernisering af den pædagogiske praksis. Der er virkelig fokus på læring, når dagtilbuddene har en eksperimenterende, legende og lærende tilgang til brug af digitale medier i hverdagen, hvor brug af tablets, kameraer, elektroniske mikroskoper osv. er dagligdag. It er også nye dokumentations- og refleksionsværktøjer. Medarbejderne skal kontinuerligt reflektere over de nye digitale muligheder i det pædagogiske felt. Dagtilbuddene kan etablere lokale udviklingslaboratorier, hvor nye læringsperspektiver udfoldes, etableres og reflekteres. Medarbejdere og børn kan sammen udvikle metoder og skabe erfaringer med at implementere medier i det pædagogiske arbejde. De digitale medier skal være en naturlig del af hverdagens praksis, et redskab på linje med maling, saks, papir etc. De digitale medier skal være tilgængelige i børnehøjde i den enkelte institution. Det er nødvendigt at se på indretning af dagtilbuddenes lokaler. Der skal være mulighed for at skabe ro til fordybelse i små 5

6 grupper. Omvendt må it heller ikke hæmme fysiske aktiviteter. Det er vigtigt at find ud af, hvad digitalisering gør ved kroppen. Pædagogerne skal øve sig i ikke altid at være eksperter. De skal affinde sig med, at nogle børn kender mediet bedre og finder vejen eller svaret før den voksne. Digitaliseringen skaber nye lærings- og udviklingsrum for både børn og voksne. At opleve det legende og kreative potentiale ved digitale medier er en øjenåbner for mange pædagoger, som understreger, at det er vigtigt at se det fra barnets perspektiv. Ledere og medarbejdere konkluderer, at man af og til skal turde slippe kontrollen. Man skal forsøge sig frem og turde fejle. Være åbne og bevare nysgerrigheden. De digitale medier skal implementeres i pædagogikken, i læreplanerne m.m. Og så skal de voksne turde give børnene teknologien i hånden. 4. Afstemning mellem dagtilbud og skole om børnenes it-kompetencer Det er meget vigtigt at prioritere brobygningen mellem dagtilbud og skole. Der skal være en forventningsafstemning i forhold til ansvaret for børnenes kompetencer, herunder it kompetencer, så børnene er fagligt, socialt og personligt robuste til en god overgang mellem dagtilbud og skole. Skolen skal være nysgerrig på, hvilke it-kompetencer børnene har, når de begynder i skolen. Der skal være en systematisk og konkret dialog mellem dagtilbud og skole om børnenes it kompetencer. Dialogen skal rumme en fælles forståelse af, hvad it-kompetencer er. Hvad skal børnene mestre, når de begynder i skolen? Kan det at have it-kompetencer sammenlignes med det at kunne binde sko? Dagtilbuddene peger på, at det er nødvendigt, at skolen deltager aktivt i brobygningen, så der bliver en meningsfuld sammenhæng mellem dagtilbud og skole med hensyn til digitale kompetencer. Der kan fx være nedskrevne kommunale strategier for et helhedssyn i it-arbejdet med børn og unge i alderen 0 til 16 år. Et fælles mål bør være, at alle børn har kendskab til og har benyttet digitale medier i deres leg og læring i dagtilbuddet. Det er en særlig udfordring for dagtilbuddene at præsentere it for de børn, der ikke har mulighed for at bruge it hjemme, så de er fortrolige med digitale medier ved skolestart. Samtidig skal dagtilbuddene også have kompetencer til at kunne modtage de digitalt meget parate børn. Dagtilbud og skole skal i den gensidige dialog bruge hinandens erfaringer på disse områder. 6

7 5. Samarbejde med forældre om børnenes læring understøttet af IT Det er vigtigt at være i dialog med forældrene om, hvad målet er med it i dagtilbud. For dagtilbuddet ligger der en udfordring i, at forældrene har forskellige perspektiver på og holdninger til digitale medier. Dagtilbuddet skal invitere forældrene til dialog om leg og læring understøttet af it, herunder i forhold til digitale billeder og etik. Dialogen om etik og moral skal her have en væsentlig plads, ikke mindst i forhold til de sociale medier. Personalet skal kompetencemæssigt være klædt på til at gå i dialog med forældrene om, hvordan digitale medier kan bruges i pædagogikken for at fremme børnenes læring, udvikling, engagement og nysgerrighed. Mange hjem er allerede meget digitale, og mange forældre er digitalt meget kompetente. Derfor kan dagtilbuddet opleve, at forældrene har meget høje forventninger til dagtilbuddets digitale praksis. Dagtilbuddet kan vende dette positivt og invitere forældre til at hjælpe. Nogle forældre er dog usikre på, om it er en ny spillemaskine. Derfor er det vigtigt at være i dialog med forældrene om etik omkring valg af spil. Det skal hele tiden understreges, at it er et pædagogisk redskab. It kan også hjælpe med at give forældre mere indsigt i barnets hverdag i børnehaven og i den pædagogiske praksis. Pædagogerne bør også nævne, at der er forskel på pædagogisk it og it i hjemmet. I dagtilbuddet handler det om læring og understøttelse af pædagogikken. Konklusionen er, at metoden er dialog med forældrene, fx på forældremøder. Det er vigtigt at oparbejde et samarbejde, hvor dagtilbud og forældre bliver nysgerrige på de digitale muligheder og potentialer for at fremme børnenes læring og udvikling. Pædagogerne skal kunne begrunde, hvordan de vil udnytte mulighederne pædagogisk og didaktisk. 6. Dannelses- og kreativitetspædagogik Der er ingen, der længere er i tvivl om, at it er et samfundsvilkår. Ud fra devisen vilkår frem for valg vil dagtilbuddene holde fast i to værdier: etik og læring. Digitale medier er ikke kun et værktøj med mål i sig selv. It er et middel med dannelse som mål. Derfor skal dagtilbuddene bygge en pædagogik op om dannelse og kreativitet. Pædagogerne skal være børnenes rejsevejleder på deres dannelsesrejse med de digitale medier. De skal være med til at åbne nye verdener og tage med ud i fiktive universer. De skal agere overfartsbådførere og bidrage til at give børnene en nyttig dannelsesrygsæk. De skal demonstrere begejstring og munterhed, og de skal skabe stemninger, hvor man er åben over for det nye. Kreativitets- og innovationstanken matcher de muligheder, de digitale medier giver. 7

8 Dagtilbuddene skal være opmærksomme på, hvordan de bruger de sociale medier allerede i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det er vigtigt, at pædagogerne diskuterer, hvordan børnene lærer at begå sig, og hvilke kompetencer børnene skal udvikle. Det betyder, at dagtilbuddene skal anvende digitale medier på en god og fornuftig måde, der skaber socialisering. Pædagogerne skal vise børnene muligheder og sætte begrænsninger. Børnene ved ofte godt, hvordan it kan bruges, men de har brug for vejledning i de sociale spilleregler omkring det. Dagtilbuddene skal operationalisere de pædagogiske værdier gennem pædagogiske mål og læreplaner. Læring sker alle steder, men læringsrummet skal redefineres, for med it udvides det markant. Afslutningsvis må det konkluderes, at it ikke er et selvstændigt tema. It er ikke noget ved siden af, ikke noget i stedet for. It skal integreres i pædagogikken. Dagtilbuddene er klar til at møde udfordringerne. Dagtilbuddene har allerede dannelsesaspektet med, og børnene er medproducenter. Der er sket et perspektivskifte fra det reaktive til det aktive, fra det reproduktive til det produktive. Kommuner i netværket med kontaktpersoners kontaktoplysninger. - Assens Kommune: Gitte Kai, pædagogisk adm. konsulent, Brønderslev Kommune: Lene Bering, pædagogisk konsulent, Frederiksberg Kommune: Anne Marie Rouff, pædagogisk konsulent, Frederikssund Kommune: Ulrik Moll, pædagogisk konsulent, Greve Kommune: Sanne Aaskov, pædagogisk konsulent, Gribskov Kommune: Lisbeth Due, centerchef, - Hedensted Kommune: Merete Meldahl, udviklingskonsulent dagtilbud, Høje-Taastrup Kommune: Maja Pedersen, pædagogisk konsulent, Københavns Kommune: Karl-Erik Andersen, centerchef,

9 - Næstved Kommune: Lars Weidekamp, pædagogisk konsulent, Roskilde Kommune: Helle Christiansen, udviklingskonsulent, Vallensbæk Kommune: Pia Hjørtoft, Skole- og dagtilbudschef, Varde Kommune: Rikke Nielsen, pædagogisk udviklingskonsulent, Vejen Kommune: Ivar Bak, dagtilbuds- og skolechef, Eksterne kommuner - Aarhus Kommune - Egedal Kommune - Skive Kommune - Vejle Kommune Forskere - Søren Smidt, cand.psych. Ph.d., UCC: Læring, læreprocesser og hverdagsliv i daginstitutioner. - Frank Støvelbæk, medieunderviser, UCC: Digital dannelse i børnehaven. - Steen Søndergaard, lektor, UCC: Digital dannelse i børnehaven. - Lars Geer Hammershøj, associeret professor, Ph.d., Aarhus Universitet: Dannelses- og kreativitetspædagogik. - Lotte Nyboe, lektor, Syddansk Universitet: Børns brug af internettet og nye teknologier. - Stine Liv Johansen, Adjunkt, Ph.d., Arts, Aarhus Universitet: Leg, læring og medier. 9

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere