Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen."

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli /04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen af den private fællesvej P vej. Vores afgørelse Vi afviser at tage stilling til jeres klage, da den er for sent indkommet. Kommunen traf endelig afgørelse om istandsættelsen den 1. september Der foreligger ikke særlige grunde, som kan begrunde at vi ser bort fra klagefristen. En uddybning af vores afgørelse følger nedenfor. Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til? Da kommunens afgørelse er truffet før den 1. januar 2012, behandles jeres klage efter den gamle privatvejslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Vi kan alene tage stilling til, om en kommunes afgørelse er lovlig (retlige spørgsmål), men ikke til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer. Dette fremgår af privatvejslovens 7, stk. 2. Vi kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vejdirektoratet kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven 1, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. En betingelse, for at vi kan tage stilling til en klage, er imidlertid, at denne er rettidigt indkommet. Vi kan, efter en høring af kommunen, se bort fra en overskridelse af klagefristen, hvis der er særlig grund til det. Det fremgår af privatvejslovens 7, stk. 5. Privatvejslovens regler om istandsættelse af private fællesveje i by og bymæssigt område Det er ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, som skal holde vejen i en god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, jf. privatvejslovens 57, stk. 1. Kommunen bestemmer, hvordan private fællesveje med tilhørende afløb skal vedligeholdes. Kommunen kan også bestemme, at en sådan vej skal istandsættes, så der sker en forbedring af vejen. Kommunen bestemmer, hvornår arbejdet skal være afsluttet, og om det skal udføres som et samlet arbejde under kommunens kontrol, eller om de enkelte grundejere skal udføre en bestemt del af arbejdet, jf. lovens 57, stk Lovbekendtgørelse nr af 7. december Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 5 I forbindelse med istandsættelse af en privat fællesvej som et samlet arbejde skal kommunen fordele udgifterne efter reglerne i vejbidragslovens Udgifterne fordeles blandt ejerne af de ejendomme, som grænser til vejen og har vejret til vejen. Det fremgår af privatvejslovens 62, stk. 1. Kommunen kan vælge at fordele udgifterne efter vejbidragslovens 11, stk. 1 og 2 eller efter stk. 4. Hvis fordelingen sker på baggrund af 11, stk. 1 og 2, skal udgifterne fordeles mellem de bidragspligtige på grundlag af: 1) ejendommens facade mod vejen, 2) størrelsen af ejendommens arealer, 3) måden, hvorpå ejendommen benyttes eller forventes at blive benyttet, eller ejendomsværdien. For ejendomme, der ikke er ansat til ejendomsværdi, skal der tages hensyn til benyttelsesmåden, jf. vejbidragslovens 11, stk. 1. Det første kriterium, facadelængden, skal indgå i fordelingen med en faktor på mindst 10%, mens de to øvrige kriterier hver skal indgå med en faktor på mindst 25%. Fordelingen af de resterende 40% mellem de ovennævnte, lovbundne kriterier afhænger af kommunens skøn, jf. vejbidragslovens 11, stk. 2. Ifølge vejbidragslovens 11, stk. 4, kan fordelingen foretages alene under hensyn til størrelsen af ejendommenes arealer eller med ensartede beløb, hvis der i henhold til byplanvedtægt, kommuneplan eller lokalplan kun vil blive tilladt en ganske ensartet benyttelse af ejendomme, der grænser til vejen. Uanset om fordelingen sker i henhold til bestemmelserne i vejbidragslovens 11, stk. 1 og 2, eller efter bestemmelsen i 11, stk. 4, skal der beregnes et passende reduceret bidrag for hjørnegrunde og andre grunde, der har facade mod mere end én vej. Det fremgår af vejbidragslovens 11, stk. 5. Jeres klagepunkter I har til støtte for jeres klage bl.a. anført følgende: Kommunen har undladt at indhente flere tilbud på istandsættelsesarbejdet. Undladt at give hjørnegrundsreduktion. Beregnet administrationstillæg af rådgiverudgifter. Undladt at dokumentere egne udgifter til administration, og opkrævet mere end 9% af udgifterne i administrationstillæg. Partshøring over udkast til afgørelse Vi har modtaget jeres bemærkninger af 13. juni 2012 til det udkast til afgørelse i sagen, som vi fremsendte den 21. maj I uddyber jeres klagepunkter med følgende:

3 3 af 5 Kommunen har partshørt utilstrækkeligt. Kommunens afgørelse indeholder ikke en tilstrækkelig begrundelse for det foretagne skøn. Kommunen har undladt at følge den ulovbestemte retsgrundsætning om at begrænse borgeres omkostninger, som følge af en offentligretlig afgørelse, til et minimum. Vores vurdering Vi har fra kommunen modtaget en udtalelse af 8. maj 2012, som vedlægges i kopi. Udgiftsfordeling og hjørnegrundsreduktion Vi kan konstatere, at kommunens afgørelse er truffet med hjemmel i privatvejsloven 57, stk. 2. Kommunen har fordelt udgifterne efter reglerne i privatvejslovens 62, stk. 1 og vejbidragslovens 11, stk. 1, 2 og 5. Kommunen har valgt at lade ejendommens facadelængde indgå med 50%, arealstørrelse indgå med 25% og ejendomsværdikriteriet med 25%. Fordelingen er dermed i overensstemmelse med kravene i vejbidragslovens 11, stk. 2. Kommunen har oplyst, at der sammen med den endelig afgørelse af 1. september 2008 er udsendt udgiftsfordeling. Af udgiftsfordelingen fremgår, at kommunen har beregnet en hjørnegrundsreduktion på 10% af ejendommens areal og ejendomsværdi. Det fremgår af den udgiftsfordeling, som I har vedlagt jeres klage, at jeres bidrag er reduceret med faktor 0,63. Det fremgår ikke af vejbidragslovens 11, stk. 5, efter hvilke kriterier kommunen skal nå frem til størrelsen af det passende reducerede bidrag. Hvor stor en reduktion, der skal beregnes for den enkelte ejendom, afhænger af kommunens konkrete vurdering. Ved denne vurdering skal kommunen først og fremmest tage hensyn til, at ejerne af hjørneejendomme og andre ejendomme, der grænser mod mere end én vej eller sti, ikke bliver pålagt urimeligt store bidrag, fordi de grænser til flere veje eller stier. Vi kan derfor konstatere, at I har fået en hjørnegrundsreduktion i overensstemmelse med lovens krav. Administrationstillæg Kommunen kan beregne et administrationstillæg på højst 9% af (anlægs)udgifterne til de arbejder, som kommunen kræver udført som et samlet arbejde under kommunens kontrol og ved kommunens foranstaltning 2. Renter kan ikke medregnes. Eventuelle udgifter til bistand af rådgivende ingeniør kan medregnes efter regning, men administrationstillæg kan da ikke medregnes for den del af arbejdet, 2 Kommunen skal have været ansvarlig for udførelsen af arbejdet.

4 4 af 5 hvortil rådgivende ingeniørbistand har været benyttet. Det fremgår af privatvejslovens 3 62, stk. 3, jf. vejbidragslovens 4 4, stk. 5. Vi har ikke grundlag for at mene, at kommunen ved opkrævning af administrationstillæg i sagen har overtrådt den dagældende privatvejslovs bestemmelser om administrationstillæg. Indhentelse af tilbud Der er ikke i den dagældende privatvejslov krav om, at en kommune skal indhente flere tilbud fra entreprenører til istandsættelsesarbejder på private fællesveje. Partshøring Det fremgår af den endelige afgørelse, som I har vedlagt jeres klage, at kommunen har sendt foreløbig beslutning og forslag til udgiftsfordeling i høring i brev af 29. april Denne udgiftsfordeling indeholder oplysning om fordeling af udgifterne til alle grundejerne på P vej og kommunens udregning af fordelingerne. Det samme gælder den endelige udgiftsfordeling. Kommunen har efter forvaltningslovens regler ikke pligt til at sende andre borgeres partshøringssvar i høring hos de øvrige parter i sagen. Vi har ikke grundlag for at vurdere, at kommunen har overtrådt forvaltningslovens partshøringsregler under sin behandling af sagen om istandsættelse af P vej. Begrundelse for det foretagne skøn I anfører i jeres udtalelse af 13. juni 2012, at kommunen i sin afgørelse ikke har overholdt forvaltningslovens krav til begrundelse for det af kommunen foretagne skøn. Evt. begrundelsesmangler i kommunens afgørelse af 1. september 2008 kan ikke begrunde en behandling af en klage efter klagefristens udløb. Kommunens begrundelse har foreligget på tidspunktet for afgørelsen, og der burde derfor være indsendt klage over dette forhold indenfor klagefristen, hvis det var et forhold man ønskede Vejdirektoratets prøvelse af. Overtrædelse af ulovbestemte retsgrundsætninger Som det fremgår ovenfor kan Vejdirektoratet tage stilling til en afgørelses lovlighed efter vejlovgivningen og forvaltningsloven. Men vi kan ikke tage stilling til god forvaltningsskik og andre ulovbestemte retsgrundsætninger. Som det også fremgår ovenfor var der i den dagældende privatvejslov ikke krav om, at en kommune skulle indhente flere tilbud fra entreprenører til istandsættelsesarbejder på private fællesveje. 3 Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. september 2010

5 5 af 5 Vi kan ikke tage stilling til, om kommunen på grund af ulovbestemte retsgrundsætninger burde have indhentet tilbud fra andre entreprenører, eller på anden måde have begrænset grundejernes udgifter til istandsættelsen. Konklusion Vi afviser at behandle jeres klage, da den er for sent indkommet. I har ikke anført særlige forhold, der kan begrunde at vi ser bort fra klagefristen. Vi foretager os herefter ikke mere i sagen.

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere