Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé"

Transkript

1 Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for året Indkomne forslag: Bestyrelsen stille følgende forslag til vedtagelse: Forslag til ændring af vedtægter. Forslaget er vedlagt som bilag til denne indkaldelse. 5. Eventuelt. Ad 1) Valg af dirigent Som dirigent valgtes af en enstemmig generalforsamling advokat Erik Matthiesen, ADVODAN, Helsingør. Dirigenten foretog navneopråb og konstaterede i den forbindelse, at der var mødt fra 12 andelshavere, heraf ingen ved fuldmagt. Dirigenten tilkendegav i den forbindelse, at det følger af andelsboligforeningens vedtægter, at forslag til vedtægtsændring fordrer, at de godkendes på en generalforsamling, hvor der er givet møde af mindst 2/3 af medlemmerne og med mindst 2/3 flertal. Ligeledes følger det af vedtægterne, at såfremt der ikke er givet møde af 2/3 af medlemmerne, men forslaget dog godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte, kan forslagene efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling uden krav om, at der skal være givet møde af 2/3 af medlemmerne på denne generalforsamling Dirigenten meddelte, at det betyder, at der ikke på nærværende generalforsamling kan træffes endelig beslutning om vedtægtsændring. Ad 2) Bestyrelsens beretning Formanden bød allerførst velkommen til foreningens efterårsgeneralforsamling til alle, og en særlig velkomst til de andelshavere, der er her for første gang.

2 2. Bestyrelsen har i perioden siden forårsgeneralforsamlingen afholdt 6 møder. Her har bestyrelsen bl.a. arbejdet med: - Planlægning af vedligeholdelsesarbejder, med baggrund i den udarbejdede tilstandsrapport, - Indhentet tilbud / overslag på diverse arbejder, - Vores hjemmeside, - Overgang til besparende LED-lys i ejendommen. Jeg kan endvidere oplyse, at: - Gulvbelægning i opgangen i nr. 9 er udskiftet, - Møblerne i gården er udskiftet, - Der er repareret brandkarme 2 steder, - Løse tagsten er lagt på plads efter stormskade. I forbindelse med vores arbejdsweekender er bl.a. den genoprettede endevæg i gården blevet malet og det samme er sket med gulvet i kælderen i nr. 9. Begge dele med et virkelig godt resultat. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til at være opmærksomme på følgende: - Dørene til såvel kældergange som loftet må ikke bare stå åbne hele tiden. De skal lukkes, når I går ud. De fungerer nemlig som branddøre, - Vi synes sikkert alle, at det er rart med et rent vaske- og tørrerum, og der skal ikke så meget til, når det bare bliver gjort med jævne mellemrum, men det er under alle omstændigheder jer selv, der skal gøre det. Prøv nu, om I ikke sammen kan finde en ordning, der passer til netop de rum, som I bruger, - Lyset i vores kældergange slukker ikke af sig selv, så husk at slukke hver gang, I forlader kældrene, der er ingen, der har glæde af dette strømforbrug. Hvis vi prøver at gøre disse tre ting, vil vi alle bo et sikrere, renere og billigere sted. Herefter gav dirigenten fri til debat/kommentarer, i hvilken forbindelse blev spurgt til, hvilke lejligheder der var blevet solgt. Formanden meddelte, at det var Stenvinkelvej 6, st.tv. og lejligheden Stenvinkelvej 10, 1. th., Helsingør. Ad 3. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for året 2014 Formand Niels Dahlgren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2014, i hvilken forbindelse, det meddeltes, at årsagen til at vedligeholdelsesposten budgetteres med kr ,- og dermed et skævt beløb er, at bestyrelsen har fundet det forsvarligt med en boligafgiftsstigning på 2,5%, hvorved der efter de forud beregnelige udgiftarter er et beløb svarende til de nævnte tilbage til vedligehold. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt henset til de forestående vedlige-

3 3. holdelsesarbejder, at budgettere med nævnte boligafgiftsstigning. Herefter stillede dirigenten forslaget til afstemning. Det konstateredes, at 11 stemte for og 1 undlod at stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens budgetforslag var godkendt. Ad 4. Indkomne forslag Ad punkt 1 Dirigenten læste bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 17 højt. I tillæg til forslaget meddelte dirigenten, at såfremt forslaget vedtages, må der foretages en konsekvensændring af vedtægternes 21, stk. 4, således at ordene kritiske revisorer deri ligeledes erstattes af benævnelsen bilagskontrollanter. Bestyrelsen bemærkede om forslaget, at det afstedkommer, at den statsautoriserede eller registrerede revisor som ønskes valgt for 1 år, udover at udarbejde årsrapport, ligeledes skal foretage egentlig revision. Efter en kort drøftelse stillede dirigenten forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at en enstemmig generalforsamling stemte for forslaget. Det bemærkes, at en enkelt andelshaver på dette tidspunkt havde forladt generalforsamlingen, hvorfor en enstemmig vedtagelse skete med 11 stemmer. Dirigenten meddelte, at endelig vedtagelse af forslaget, indeholdende korrektionen af redaktionel karakter af 21, fordrer endelig godkendelse på en ekstra generalforsamling. Ad punkt 2 Herefter behandledes Ole Pedersens forslag til ændring til vedtægternes 25. Forslagsstilleren gennemgik forslaget og nævnte, at der langt hen af vejen er tale om en eksemplificering af, hvad de tænkte bilagskontrollanters opgave skal være. Det drøftedes herefter, om forslagets stk. 4 pålægger bilagskontrollanterne en for vidtgående kontrolforpligtelse, hvorefter det besluttedes, at forslagets stk. 4 udgår. Redaktionelt blev de øvrigt tilbageværende stykker relitreret, således at stk. 1 blev til stk. 4, stk. 2 til stk. 5 og så fremdeles. Dette alene for at skabe en naturlig rækkefølge i vedtægternes 25. Herefter stillede dirigenten forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget af en enstemmig generalforsamling. Ad punkt 3 Gitte Rottbølls forslag om etablering af en byttecentral i kælderrum, blev motiveret af forslagsstilleren, hvorefter det drøftedes, hvor en sådan byttecentral/byttereol vil kunne placeres, i hvilken forbindelse bestyrelsen tilkendegav, at det kunne etableres i et rum i kælderen i Stenvinkelvej 6.

4 Herefter stillede dirigenten forslaget til afstemning. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev godkendt af en enstemmig generalforsamling. Ad punkt 4 Forslag fra Simon Eisenberg og Ettie Dam vedrørende udskiftning af de små vinduer mod gården til vedligeholdelsesfri vinduer som øvrige steder. Indledningsvis drøftedes det, hvilke vinduer der var tale om. Det oplystes i den forbindelse af forslagsstillerens ægtefælle, at der var tale om samtlige små vinduer mod gården og derimod ikke kun vinduerne i køkkenvæggene. Det drejer sig om i alt vinduer. Forslagsstillerens ægtefælle meddelte ligeledes, at der ikke er tiltænkt en endelig vedtagelse i dag, men en tilkendegivelse af, at der skal indhentes tilbud på udskiftning for eventuel senere vedtagelse. Dette fordi, det er en type arbejde, som mest rationelt kan udføres samtidig med, at der udføres andre arbejder på ejendommen. Efter denne drøftelse, blev det besluttet af en enstemmig generalforsamling, at der skal indhentes tilbud på arbejdernes udførelse med henblik på forelæggelse på en senere generalforsamling. Ad punkt 5 Forslagsstillerens ægtefælle præsenterede forslaget omkring flisebelægning under cykeltaget. Efter en kort drøftelse blev forslaget vedtaget af en enstemmig generalforsamling. 4. Ad 5. Eventuelt. Det blev på generalforsamlingen nævnt, at der bør ryddes op i cykelkældrene, idet der eksempelvis henstår gamle radiatorer, som fylder unødigt og som ikke kan forventes at blive taget i brug. Herefter meddelte formanden, at bestyrelsen ønsker at iværksætte de arbejder, der fremgår af skemaet udsendt med indkaldelsen. Det drejer sig om reparation af facade mod gade, reparation af altaner mod gården samt maling af 2 opgange i 2014 og 3 opgange i Der er tale om arbejder, som er anvist i Orbicons tilstandsrapport. De priser, der fremgår af skemaet, er for så vidt angår arbejderne på facade priser, som bestyrelsen har indhentet, og de viser, at udgiften forventes at være væsentlig lavere, end anslået af Orbicon. Det har ikke været muligt at indhente egentligt tilbud på reparation af altaner mod gården, da tilbuddets afgivelse fordrer besigtigelse og muligvis destruktive indgreb for blotlæggelse af reparationsomfangets størrelse. Efterfølgende meddelte dirigenten, at der efter dennes vurdering er tale om arbejder af så betydeligt omfang, at det kræver en egentlig vedtagelse på en generalforsamling. Der bør derfor indhentes tilbud på arbejdernes udførelse for godkendelse på en generalforsamling, hvilket eventuelt kan ske på ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af vedtægtsændringsforslagene.

5 5. Således passeret Erik Matthiesen Advokat (L)

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere