Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?"

Transkript

1 I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale- og Anlægsfondens støtteområde - kultur- og fritidsbyggerier, men kan bruges som inspiration til alle former for byggeri. Hovedparten af de byggerier, Fonden kommer i kontakt med ligger udgiftsmæssigt mellem 1 og 30 mio. Byggeprocessen er ofte lang og kompliceret. I det følgende kan I læse om nogle væsentlige forudsætninger for et godt resultat og få indsigt og input til en bedre planlægning af processen - fra start til slut! Tekst: Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med arkitektfirmaet Mikkelsen og Nørgård og Carl Bro as Fotos: Stig Nørhald, forsidefoto Gerry Johasson Lay-out og tryk: Formula A/S

2 I G A N G M E D A T B Y G G E 3 Få udarbejdet et idéog programoplæg Byggeprocessen opdeles normalt i faser. Der er ofte glidende overgange mellem de enkelte faser, men opdelingen skal fungere som en ledetråd i processen, hvor I skal træffe en lang række beslutninger. Under idé- og programoplægsfasen er det vigtigt at klarlægge jeres visioner og idéer, som f.eks.: Hvad er jeres behov og ønsker? Tag højde for en langsigtet helhedsløsning og ikke kun de nære og aktuelle behov. Indbyg tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsesmuligheden af de enkelte rum og i den samlede bygning. Vurder hvad der sker med jeres byggeri, hvis de nuværende behov ændrer sig: - kan indholdet ændres inden for rammerne?, - er der mulighed for udvidelse? o.s.v. Kan jeres planer realiseres sammen med andre foreninger, klubber, organisationer eller lignende? Kan det gøres anderledes? - et nyt sted?, - i andre sammenhænge?, - en ny placering?, - en bedre fleksibilitet? Få oversigt over jeres økonomi og undersøg evt. supplerende tilskuds- og støttemuligheder. Sammenhold de økonomiske muligheder med jeres visioner er de realistiske? Hvem udarbejder idéog programoplægget? Udarbejdelsen af idé- og programoplægget vil afhænge af, hvor stor og kompliceret opgaven er. Den kan f.eks. udføres af: Jer selv ved mindre byggeopgaver. En professionel rådgiver, typisk en arkitekt - ved mellemstore og større byggeopgaver. Alternativt kan udskrives en idékonkurrence blandt flere udvalgte rådgivere - ved større og komplicerede byggeopgaver. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Faser i byggeprocessen vil typisk være: Idé- og programoplæg Byggeprogram Dispositionsforslag (skitseforslag) Projektforslag Forprojekt og myndighedsgodkendelse Hovedprojekt Tilbudsindhentning og kontrahering Byggeriets udførelse Projektopfølgning Byggeledelse og fagtilsyn Byggeriets afslutning Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Hvis byggeriet er omfattet betyder det, at EU s konkurrenceregler skal følges i forbindelse med byggearbejdet. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

3 4 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et byggeprogram med professionel hjælp Interessenter i et byggeri Andre foreninger - kan have tanker om placering, konkurrence osv. Bygherrerådgiver - rådgiver med arkitektonisk og ingeniørmæssig ekspertise. Sørger for at bygherrens visioner og kvalitetskrav bliver indfriet i byggeriet. Lokale- og Anlægsfonden - indflydelse på byggeriets kvalitet, arkitektur og funktion. Bygherre - forening, selvejende institution, kommune - de, der vil bygge huset. Har visionerne for huset. Kommune - har krav i form af lokalplan og bygningsreglement. Kan være medfinansierende og kan i den forbindelse have ønsker til byggeriet. Lokalsamfund - kan have ønsker til hvad byggeriet skal kunne bruges til, udseende eller evt. modsætte sig byggeriets opførelse. Mens idé- og programoplægget, ved mindre byggesager, kan formuleres af jer selv, vil udformningen af selve byggeprogrammet normalt kræve bistand fra en professionel arkitekt og/eller ingeniør. Den væsentligste rådgiverindsats i forbindelse med byggeprogrammet hviler dog normalt på arkitekten. I praksis vil det ikke altid være muligt at få afklaret alle forhold under byggeprogramfasen. Der vil f.eks. være delprogramarbejder, der først kan afklares i senere faser, i dialog mellem jer og de tekniske rådgivere. I skal godkende byggeprogrammet, førend projekteringen kan påbegyndes. Ligeledes skal I tage stilling til, i hvilken retning processen nu skal forløbe. Byggeprogram og hvad nu? Med byggeprogrammet i hånden, kan I nu stå overfor bl.a. følgende valgmuligheder: 1. Få et tilbud fra en eller flere entreprenører i totalentreprise. 2. Få et tilbud i omvendt licitation i totalentreprise. 3. Udskrive en konkurrence 4. Fortsætte projekteringsforløbet med jeres uafhængige rådgiver. Ved alle totalentrepriseformer er det vigtigt, at I forinden allierer jer med et uafhængigt professionelt rådgiverteam, der udelukkende skal varetage jeres interesser, og som bl.a. yder bistand ved indhentning af tilbud og vurderer kvalitet, funktion og pris. Denne rådgiver - ofte kaldet bygherrerådgiveren - har ekspertise inden for gennemførelsen af byggesagen. NB! Ved valgmulighed 1 og 2 skal I være opmærksomme på, at jo tidligere i byggeprocessen udbudet finder sted, desto mindre detaljeret vil udbudsgrundlaget være, og desto flere detaljer vil derfor være overladt til de(n) bydende. Det betyder at jeres indflydelse på det endelige resultat vil blive mindre. Da programmet (udbudsgrundlaget) sjældent vil være fyldestgørende, kan eventuelle manglende præcisioner heri medføre mange ændringer i entrepriseaftalen, hvilket ofte vil betyde en fordyrelse - eller forringelse - af byggeriet. Ved model 3 og 4 vil I have fuld indflydelse på udformningen af jeres byggeri helt frem til det detaljerede hovedprojektet. De følgende afsnit omhandler primært forløbet ved model 3 og 4. Under selve byggefasen udfører bygherrerådgiveren den overordnede kontrol med projektets kvalitet, tid og økonomi.

4 I G A N G M E D A T B Y G G E 5 Valgmuligheder med et byggeprogram: Ad.1: Ved en totalentrepreprise overdrages udførelsen af byggeriet til en totalentreprenør efter indhentning af tilbud eller afholdelse af licitation blandt flere tilbudsgivere. Totalentreprenøren forestår den endelige projektering (med egne teknikere) og udførelse af byggeriet. Udgifter til teknikerhonoraret afholdes af totalentreprenøren og er indeholdt i tilbudet. Ad. 2: Ved omvendt licitation er udgangspunktet en nærmere fastsat byggepris, hvorefter man lader totalentreprenøren udarbejde forslag til bygningens udformning og indhold. Totalentreprenøren forestår projektering og udførelse samt udgifterne til teknikerhonorar. Ad. 3: Udskrivning af en projektkonkurrence blandt udvalgte rådgivergrupper (arkitekt og ingeniør). Det kan være en god idé til at få belyst og konkretiseret byggeprogrammet, særligt hvis der er tale om større og komplicerede byggeprojekter. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Ad. 4: Hvis I vælger at fortsætte med jeres uafhængige rådgiverteam eller med vinderen af projektkonkurrencen, vil I med faserne i byggeprocessen trinvist få opbygget projektmaterialet således, at I ved afslutningen af hver enkelt fase kan tage stilling til, om grundlaget for det mere detaljerede arbejde i næste fase er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med jeres intentioner. Samtidig tjener opdelingen til at fremme koordineringen af de forskellige rådgiveres arbejde med projektet. Hvad omfatter byggeprogrammet? Arkitektens arbejde med byggeprogrammet skal konkretisere jeres programoplæg, og bl.a. tage stilling til: Organisation: - byggesagens organisation, herunder brugerudvalg - organisationsplan for den tekniske rådgivning Byggegrund: - kommune- og lokalplanmæssige forhold - miljømæssige forhold - servitutbestemmelser - tilslutningsmuligheder og forsyningsforhold m.v. Bygningens indhold og udformning: - funktionsbeskrivelser og rumsammenhænge - arealforhold og bygningshøjder - mulighed for udvidelse og ændringer - handicaptilgængelighed - materialevalg og tekniske installationer, herunder miljømæssige foranstaltninger og hensyn Byggearbejdets organisation: - entreringsform og udbudsform bør overvejes i samråd med rådgiveren af hensyn til det videre sagsforløb Økonomi: - de økonomiske rammer - forventet byggeudgift - forventet drift- og vedligeholdelsesudgift Tid: - tidsplan for de forskellige faser, myndighedsbehandling, udførelse og ibrugtagning Inden I får udarbejdet et byggeprogram, Inden I får udarbejdet husk da: et byggeprogram, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte arkitekt/rådgiver. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

5 6 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et dispositionsforslag (skitseforslag) af rådgiveren Med udgangspunkt i rumprogrammet, udarbejder rådgiverne de første skitser for belysning af bl.a.: - byggemuligheder på grunden, - planløsninger, snit og facader, - principforslag til konstruktioner og installationer. Der indgår tillige en redegørelse for - de vigtigste økonomiske data, koordineret og samlet i et planlægningsbudget - en overordnet tidsplan for projektering og udførelse. Under projektarbejdet afklares særlige myndighedskrav. Derefter evalueres og optimeres skitseprojektet mellem jer og rådgiverne: - er jeres intentioner opfyldt? - er den økonomiske ramme stadig realistisk? Inden I får udarbejdet et dispositionsforslag, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med de udvalgte rådgivere, enten som: - delt rådgivning, d.v.s. den samlede opgave løses af flere teknikere (arkitekt og ingeniør), der hver især har indgået aftale med jer, eller som - totalrådgivning, hvor ansvaret er samlet hos én af rådgiverne. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Blandt rådgiverne skal der udpeges en projekteringsleder, der skal referere direkte til jer. Større offentligt støttede projekter kan være omfattet af: Tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser om udbud af tjenesteydelser. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren. Undersøg Fondens støttemuligheder og brug os som vejleder og stifinder Når dispositionsforslaget er udarbejdet efter én af de fire modeller nævnt under Byggeprogram - og hvad nu?, kan det fremsendes til Fonden med henblik på en såkaldt forhåndsvurdering. En forhåndsvurdering er ikke økonomisk bindende eller udtryk for et støttetilsagn fra Fonden, men er i første omgang tænkt som en hjælp og vejledning i det videre forløb. Ved en forhåndsvurdering tages der bl.a. stilling til om projektet: indeholder kvalitet, kreativitet og nytænkning er multianvendeligt og fleksibelt er funktionelt og med rumlige oplevelser er af god arkitektonisk kvalitet er handicapvenligt og opfylder Fondens skærpede krav om tilgængelighed for alle har indbygget miljømæssige aspekter Indeholder Fondens forhåndsvurdering krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af dispositionsforslaget for evt. senere at kunne opnå støtte. Rekvirer en checkliste Der kan rekvireres en checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en forhåndsvurdering hos Lokale- og Anlægsfonden. Listen kan også ses på Fondens hjemmeside

6 I G A N G M E D A T B Y G G E 7 Få udarbejdet et projekt I kan nu vælge at lade rådgiveren (eller totalentreprenøren) fortsætte processen og få udarbejdet et projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Der vil være glidende overgange mellem de enkelte projektfaser, hvor materialet til stadighed uddybes. Projektforslaget er en udbygning af dispositionsforslaget, hvor der bl.a. tages stilling til: - arealer og bebyggelsesprocent, - byggeriets ydre fremtræden, - planudformning og snit, - principielle møbleringsplaner, - konstruktions- og materialevalg, - forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. Projektforslaget udarbejdes i dialog mellem jer og rådgiverne således, at I på nuværende tidspunkt kan beslutte, hvorvidt projektet skal gennemføres som foreslået, eller om det skal ændres eller opgives. Hvad besluttes i et projektforslag? I projektforslagsfasen er dispositionsforslaget bearbejdet i en sådan grad, at alle for projektet principielle beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udarbejdede overslag vil desuden være jeres afgørende økonomiske beslutningsgrundlag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Forprojektet er en gennembearbejdning af jeres godkendte projektforslag. Her redegøres bl.a. for: - bygningens endelige fysiske udformning, - forhold til lokalplaner, - tilkørsels- og parkeringsforhold, - relationer til brandmyndigheder, arbejdstilsyn og miljømyndigheder, samt danne - grundlag for den principelle myndighedsgodkendelse, hvor særlige krav indarbejdes. Forprojektet udarbejdes principielt uden jeres medvirken, men I skal selvfølgelig godkende projektmaterialet. Hvad besluttes i et forprojekt? Hvad besluttes i et forprojekt? Forprojektet er en gennembearbejdning af det godkendte projektforslag og skal kunne anvendes som grundlag for myndighedsbehandlingen. Her redegøres for projektets endelige udformning, herunder arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg, tekniske installationer, tidsplan for projektering og udførelse samt evt. justering af det økonomiske overslag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt. Materialet vil bl.a. bestå af: - hoved- og detailtegninger, - stillingtagen til inventar og udstyr, - beskrivelser, der redegør for materialer og udførelse, - tilbudslister og rammetidsplan for byggeriets udførelse, samt - indhentning af endelig myndighedsgodkendelse. Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hovedprojektet giver jer et fyldestgørende grundlag for at bedømme det samlede byggeri og dets økonomi, og I bør gennemgå og vurdere projektet omhyggeligt. Ændringer bør i alt væsentlighed undgås i denne fase. I skal på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage endelig beslutning om udbudsformen. Med udgangspunkt i hovedprojektet, kan I nu indhente tilbud og afholde licitation.

7 8 I G A N G M E D A T B Y G G E Tilbuds- og udbudsformer Valget af entreprise- og udbudsformer kan kombineres på flere måder end nævnt her og vil afhænge af den konkrete byggesag - spørg derfor jeres uafhængige rådgiver om, hvad der vil være mest fornuftigt i den givne situation. Med udgangspunkt i hovedprojektet kan der indhentes tilbud og afholdes licitation. Jeres rådgivere deltager i /forestår licitationsforretningen samt i vurderingen af indkomne tilbud og kontrakt- og acceptforhandlinger med entreprenøren. Efter licitationen udarbejder teknikerne en sammenligning mellem det seneste ajourførte overslag og licitationsresultatet. Såfremt budgettet udviser en større overskridelse, uden væsentlige årsager hertil, må teknikerne evt. foretage en omprojektering uden udgift for jer. Tilbudsformer kan f.eks. være: Fagentreprise, d.v.s. tilbud på hvert enkelt fagområde. Storentreprise, d.v.s. tilbud på enkelte fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør, mens øvrige udføres som fagentrepriser. Hovedentreprise, d.v.s. tilbud på alle fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør. Totalentreprise, d.v.s. samlet tilbud fra alle fagområder incl. udgifter til teknikere. Denne tilbudsform anvendes for det meste under programfasen. Udbudsformer kan f.eks. være: Underhåndsbud, d.v.s. højst to tilbud fra hvert fagområde/entreprise. Indbudt licitation, d.v.s. tilbud fra et antal udvalgte entreprenører. Offentlig licitation, d.v.s. tilbud fra entreprenører, efter annoncering i dagspressen. Få realiseret byggeriet med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden I de fleste tilfælde vil I allerede efter forprojektet kunne fremsende en ansøgning til Fonden, der udarbejder en faglig og teknisk vurderingsrapport med krav og anbefalinger, der skal indarbejdes i projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, hvortil der søges støtte. Dette kan også være skærpede krav i forhold til gældende byggelovgivning. Vurderingsrapporten er en sammenfattet behandling af følgende hovedpunkter: lovkrav funktionsmæssige forhold arkitektonisk kvalitet byggeteknisk kvalitet miljøbelastning anlægsøkonomi drift- og vedligeholdelsesøkonomi, samt et frit bedømmelsespunkt. Indeholder Fondens vurderingsrapport krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af projektet for evt. at kunne opnå støtte. På baggrund af en positiv vurderingsrapport afgør Fondens bestyrelse, om projektet kan opnå støtte. Først når Fonden har givet endeligt støttetilsagn, kan byggeriet igangsættes. Projekter, der er påbegyndt eller færdiggjort, støttes normalt ikke. Rekvirer en checkliste Checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en ansøgning, samt Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98, kan rekvireres hos Lokale- og Anlægsfonden.

8 I G A N G M E D A T B Y G G E 9 Få byggeriet finansieret Der er normalt mindst 4 faser af et byggeris finansiering: Overslag over økonomien Tilvejebringelsen af økonomiske tilsagn Finansieringen i byggeperioden Endelig finansiering I første fase skal der udarbejdes et overslag på byggeriets økonomi. Dette udarbejdes typisk af jeres rådgivere. I anden fase skal den nødvendige finansiering tilvejebringes. Når der skal opstilles et budget er det udover foreningens egenkapital væsentligt at inddrage kommunen, lokale sponsorer og Lokale- og Anlægsfonden i overvejelserne. Det er vigtigt at opstille realistiske budgetter for både opførelse og drift, når man skal tale med sponsorer. Når alle tilsagn er indhentet, kan den egentlige projektering med henblik på en licitation begynde. Tredje fase er den mellemperiode, hvor byggeriet skal finansieres, mens det opføres. Dette gøres typisk ved en byggekredit i en bank. Byggekreditten er en kassekredit, der kan finansiere de løbende udgifter, indtil byggeriet står færdigt. Banken kræver altid at lånet indfries, når byggeriet er færdigt. Indfrielsen skal ske med de tilsagn, der er indhentet i anden fase. Når byggeriet er færdigt, og man har modtaget en ibrugtagningstilladelse, foretages den endelige finansiering af byggeriet. Hvis ikke man har opnået kontante tilskud nok til hele byggeriet, er der en gæld, som skal finansieres. Det kan gøres enten ved et lån i en kreditforening eller hos Lokale- og Anlægsfonden. Lånetilsagnet skal allerede være indhentet i anden fase. Som med alt andet i byggeriet er finansieringen vanskelig at finde ud af, hvis man ikke har prøvet det før. Det er derfor vigtigt også her at tage kontakt til professionelle rådgivere i banker eller lignende.

9 10 I G A N G M E D A T B Y G G E Byggeriets udførelse m.v. Under byggeriets udførelse er det vigtigt, at der foretages: - styring af tid og økonomi samt dokumentation heraf, - løbende projektopfølgning, - sikring af arbejdets kvalitet, - udførelse i henhold til projektmaterialet. Uanset hvor grundigt tilrettelæggelsen og arbejdet med byggeprocessens enkelte faser har været, vil der i enhver byggesag være forhold, der løbende skal tages stilling til. Det kan f.eks. være projektændringer, ekstraarbejder, tidsplanændringer og økonomiske dispositioner i form af mer- eller mindreydelser, og hvor den professionelle bistand er af afgørende betydning for et tilfredsstillende byggeforløb. Også ved totalentrepriser vil I have behov for et uafhængigt tilsyn, der på jeres vegne kontrollerer, at byggeriets kvalitet og forudsætninger svarer til den indgåede kontrakt. BYGGERIETS AFSLUTNING I er nu tæt på byggesagens afslutning og ser frem til at tage byggeriet i brug. Inden dette sker, skal der dog først afholdes en afleveringsforretning d.v.s. en officiel overdragelse af det færdige byggeri fra entreprenøren til Jer. Foreligger der ikke væsentlige mangler, accepteres afleveringen, men konstaterede mangler skal dog afhjælpes inden for en fastlagt frist. Det er vigtigt, at I ved afleveringen modtager en kortfattet instruks med alle nødvendige oplysninger om drift, vedligehold, opvarmning, rengøring og f.eks. daglig pasning af tekniske anlæg. KONKLUSION I har nu fået nogle praktiske råd og retningslinier for byggeprocessen, der til tider kan virke uoverskuelig, men husk altid, at forudsætningen for et vellykket resultat bl.a. er: en engageret og ansvarsbevidst bygherre, et fagligt dygtigt og professionelt rådgiverteam, en omhyggelig planlægning af byggeopgaven, en realistisk sammenhæng mellem kvalitet, tid og økonomi, kombineret med en stram styring af byggeprocessen, samt en god og positiv ånd i samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør - med det fælles formål at gennemføre byggeriet til alles tilfredshed. Hvorledes varetages jeres interesser under byggeriets udførelse? Inden byggeriet igangsættes skal der udpeges en byggeleder, der styrer byggeriets samlede tidsmæssige og økonomiske forløb og sørger for dokumentation heraf. Byggelederen er jeres repræsentant overfor entreprenørerne og skal indhente jeres godkendelse af dispositioner under byggesagens forløb. De enkelte rådgivere skal i forbindelse med byggeriets udførelse foretage en løbende projektopfølgning, herunder udarbejde evt. korrektioner og uddybning af projektmaterialet. Den egentlige kontrol med arbejdets udførelse og kvalitet foretages af fagtilsynet, der skal sikre, at arbejdet gennemføres i henhold til det udarbejdede projektmateriale. I forbindelse med byggeriet udførelse, afholdes der normalt byggemøder én gang om ugen, hvor alle spørgsmål vedrørende byggeriets afvikling drøftes. I vil kunne deltage i byggemøderne sammen med byggelederen, entreprenørerne og fagtilsynet. Hvad er en afleveringsforretning? Ved en afleveringsforretning, udarbejdes en afleveringsrapport, der bl.a. opregner mangler ved det udførte arbejde (mangelgennemgang), fastlægger frister for afhjælpning af mangler, frigivelse af tilbagehold og sikkerhedsstillelse m.v. Der skal desuden udarbejdes instrukser for drift og vedligeholdelse af bygningen, og foreligge et afsluttende byggeregnskab. Mangelgennemgangen er et led i sikringen af byggeriets kvalitet, men den egentlige kvalitetssikring bør ske løbende i forbindelse med selve byggeriets gennemførelse, f.eks. ved hjælp af tilsynsplaner. Entreprenøren skal løbende dokumentere kvalitetssikring af egne arbejder. Et år efter afleveringsforretningen foretages et 1-års eftersyn, hvor det kontrolleres, om der i den forløbne periode er opstået fejl og mangler ved det udførte arbejde. Denne procedure gentages 5 år efter afleveringsforretnigen, ved et 5-års eftersyn.

10 I G A N G M E D A T B Y G G E 11 Eksempel på et byggeforløb Nyt klubhus til Brønshøj Boldklub Et mangeårigt ønske om at forbedre faciliteterne for ungdomsarbejdet i Brønshøj Boldklub, som tæller mange etniske unge, gik i 1998 i opfyldelse. Klubben fik et nyt klubhus. Indtil 1998 havde klubben haft til huse i nogle kælderlokaler, hvor der ganske vist var ordentlige omklædningsfaciliteter, men dårlige muligheder for ungdomsarbejdet og for normal mødeaktivitet. I 1995 fik klubben en positiv tilbagemelding fra Københavns Kommune, der gav grønt lys for planlægning og igangsætning af et byggeri. I et tæt samarbejde med Københavns Idrætsanlæg, Københavns Kommune og Lokaleog Anlægsfonden omkring udformning og finansiering, blev de endelige planer udarbejdet. Klubben havde selv tidligere fået udarbejdet tegninger til nye faciliteter, men klubben vurderede, at disse kunne ikke bruges i denne sammenhæng, hvorfor man kontaktede et nyt arkitektfirma. Det arkitektoniske mål var at formgive et klubhus, der i sin idé og arkitektur på en gang var oplevelsesrig og nutidig, men med lokalområdets knappe formsprog og materialevalg in mente. Klubbens bestyrelse var bygherrer, og der var desuden nedsat et byggeudvalg bestående af medlemmer fra klubben, som fulgte med i rådgiverens projektarbejde. Inden den endelige udarbejdelse af udbudsmaterialet blev projektet fremlagt til en principgodkendelse på klubbens generalforsamling. Dernæst blev der afholdt et stort medlemsmøde, hvor de endelige planer blev diskuteret og godkendt. kvalitet ikke måtte forringes. I selve byggeperioden blev den daglige byggeledelse og fagtilsyn varetaget af den tekniske afdeling i Københavns Idrætsanlæg. Når klubben ser tilbage på processen, var man glade for at have professionelle til at styre byggeriet, da man ikke selv var ekspert i at bygge. Klubben giver bl.a. det råd til andre, at man skal være meget opmærksom på driftsøkonomien allerede i planlægningsfasen, og ikke udelukkende fokusere på anlægsøkonomien. Huset skal jo også kunne drives, efter det er bygget. Samlede byggeudgifter: 14 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 2,6 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens lån: 8,9 mio. kr. Licitationen var indbudt og delt op i fagentrepriser. Da licitationsresultatet forelå, var byggeriet blevet dyrere end beregnet. Derfor måtte der i samarbejde med Københavns Idrætsanlæg og Lokale- og Anlægsfonden foretages nogle besparelser med udgangspunkt i, at byggeriets

11 12 I G A N G M E D A T B Y G G E Eksempel på et byggeforløb Fælleshus for Tuse Idrætsforening En lokalt velforankret idrætsforening, godt samarbejde i lokalområdet og med kommunen og en tro på at det kunne lykkes var opskriften, der førte frem til Fælleshuset for Tuse idrætsforening. Egentlig startede det hele ikke som et hus, men som tanker om en idrætslegeplads. En gruppe mennesker omkring idrætsforeningen og skolen havde visioner om at skabe et anderledes bevægelsessted - en idrætslegeplads. Med i gruppen var idrætsforeningens formand, fodboldafdelingens formand og skoleinspektøren. Sideløbende var der kontakter til en konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund og Holbæk kommunes arkitekt. offentlighed. På det tidspunkt var planerne, at der skulle bygges et mindre hus til kr. Samarbejdet i lokalområdet var en stor succes. Der meldte sig mere end 25 interesserede fra både foreningsliv, skoler, institutioner og kommune til et møde, hvor idrætslegepladsen skulle diskuteres. På mødet fremkom der så mange forslag, at der var nok til 5 idrætslegepladser. Man aftalte at gå hver til sit og prioritere ønskerne. På dette tidspunkt blev et lokalt arkitektfirma inddraget, der tidligere havde opført gode byggerier på egnen. Foreningen lagde vægt på, at arkitekten udover ekspertise indenfor arkitektur også havde kendskab til foreningslivet og den måde, dét fungerer på. Arkitekten udarbejdede et dispositionsforslag på baggrund af møder med initiativgruppen. Henvendelsen til Lokale- og Anlægsfonden førte til et chok. Fondens kvalitetskrav gjorde at projektet ikke kunne støttes, som det forelå i dispositionsforslaget. Initiativtagerne valgte at arbejde videre med sagen og i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Holbæk Kommune og Lokale- og Anlægsfonden lykkedes det at stable et projekt på benene, der ganske vist var langt dyrere end oprindelig forudsat - 1,7 mio. mod oprindeligt kr. Til gengæld kom der et langt bedre projekt ud af de fælles anstrengelser. Allerede i 1994 gik man i gang med at søge små tilskud på kr. fra forskellige fonde og hos kommunen. Sideløbende var der kontakter til Danmarks Idræts-Forbund, som vejledte om processen og var sparringspartner på hvordan idrætslegepladsen, og specielt multibanen, som var pladsens centrum, kunne udformes. På grund af projektets stadige udvikling var foreningen igennem to udbudsrunder hos lokale håndværkere. Udbuddet foregik som totalentreprise. Man valgte at lade arkitekten udføre byggeledelse og fagtilsyn med byggeriet. Samlede byggeudgifter: Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 1,7 mio. kr kr. I 1997 besluttede gruppen at sætte den afgørende fase ind. Det skete dels ved at kontakte Lokale- og Anlægsfonden og Holbæk kommune med henblik på at få økonomien på plads, og dels blev projektet lanceret for den brede

12 I G A N G M E D A T B Y G G E 13 Litteratur I kan læse mere om rådgiverforhold og byggeri i bl.a. ABR 89, Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, af oktober 89 (Praktiserende Arkitekters Råd). Arkitektydelser, af september 96 (Praktiserende Arkitekters Råd). F.R.I s ydelsesbeskrivelse vedr. byggeri, af oktober 95 (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 (By- og Boligministeriet). Licitationsloven, af april 82 (Konkurrencestyrelsen). Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren, af juli 93 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om udbud af bygge- og anlægsarbejder, af april 89 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v., af oktober 91 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder, af juni 86 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, af november 86 (By- og Boligministeriet). Tilgængelighed for alle handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø, af maj 97, (Bygge- og Boligstyrelsen). Boligers tilgængelighed, SBI-anvisning 195, (Statens Byggeforskningsinstitut), af 00. Publikationer fra Lokale- og Anlægsfonden MILJØVENLIGT BYGGERI Praktiske råd om nybygning, tilbygning og ombygning, Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98. Fonden udgiver et nyhedsbrev hvert kvartal og løbende pjecer og bøger om emner indenfor byggeri af kultur- og fritidsbygninger. Læs mere på fondens hjemmeside hvor du også kan bestille publikationerne.

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Udkast 23.08.04 Projektrapport Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé og konklusioner 2 Byggesagerne og parterne

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere