Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?"

Transkript

1 I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale- og Anlægsfondens støtteområde - kultur- og fritidsbyggerier, men kan bruges som inspiration til alle former for byggeri. Hovedparten af de byggerier, Fonden kommer i kontakt med ligger udgiftsmæssigt mellem 1 og 30 mio. Byggeprocessen er ofte lang og kompliceret. I det følgende kan I læse om nogle væsentlige forudsætninger for et godt resultat og få indsigt og input til en bedre planlægning af processen - fra start til slut! Tekst: Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med arkitektfirmaet Mikkelsen og Nørgård og Carl Bro as Fotos: Stig Nørhald, forsidefoto Gerry Johasson Lay-out og tryk: Formula A/S

2 I G A N G M E D A T B Y G G E 3 Få udarbejdet et idéog programoplæg Byggeprocessen opdeles normalt i faser. Der er ofte glidende overgange mellem de enkelte faser, men opdelingen skal fungere som en ledetråd i processen, hvor I skal træffe en lang række beslutninger. Under idé- og programoplægsfasen er det vigtigt at klarlægge jeres visioner og idéer, som f.eks.: Hvad er jeres behov og ønsker? Tag højde for en langsigtet helhedsløsning og ikke kun de nære og aktuelle behov. Indbyg tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsesmuligheden af de enkelte rum og i den samlede bygning. Vurder hvad der sker med jeres byggeri, hvis de nuværende behov ændrer sig: - kan indholdet ændres inden for rammerne?, - er der mulighed for udvidelse? o.s.v. Kan jeres planer realiseres sammen med andre foreninger, klubber, organisationer eller lignende? Kan det gøres anderledes? - et nyt sted?, - i andre sammenhænge?, - en ny placering?, - en bedre fleksibilitet? Få oversigt over jeres økonomi og undersøg evt. supplerende tilskuds- og støttemuligheder. Sammenhold de økonomiske muligheder med jeres visioner er de realistiske? Hvem udarbejder idéog programoplægget? Udarbejdelsen af idé- og programoplægget vil afhænge af, hvor stor og kompliceret opgaven er. Den kan f.eks. udføres af: Jer selv ved mindre byggeopgaver. En professionel rådgiver, typisk en arkitekt - ved mellemstore og større byggeopgaver. Alternativt kan udskrives en idékonkurrence blandt flere udvalgte rådgivere - ved større og komplicerede byggeopgaver. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Faser i byggeprocessen vil typisk være: Idé- og programoplæg Byggeprogram Dispositionsforslag (skitseforslag) Projektforslag Forprojekt og myndighedsgodkendelse Hovedprojekt Tilbudsindhentning og kontrahering Byggeriets udførelse Projektopfølgning Byggeledelse og fagtilsyn Byggeriets afslutning Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Hvis byggeriet er omfattet betyder det, at EU s konkurrenceregler skal følges i forbindelse med byggearbejdet. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

3 4 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et byggeprogram med professionel hjælp Interessenter i et byggeri Andre foreninger - kan have tanker om placering, konkurrence osv. Bygherrerådgiver - rådgiver med arkitektonisk og ingeniørmæssig ekspertise. Sørger for at bygherrens visioner og kvalitetskrav bliver indfriet i byggeriet. Lokale- og Anlægsfonden - indflydelse på byggeriets kvalitet, arkitektur og funktion. Bygherre - forening, selvejende institution, kommune - de, der vil bygge huset. Har visionerne for huset. Kommune - har krav i form af lokalplan og bygningsreglement. Kan være medfinansierende og kan i den forbindelse have ønsker til byggeriet. Lokalsamfund - kan have ønsker til hvad byggeriet skal kunne bruges til, udseende eller evt. modsætte sig byggeriets opførelse. Mens idé- og programoplægget, ved mindre byggesager, kan formuleres af jer selv, vil udformningen af selve byggeprogrammet normalt kræve bistand fra en professionel arkitekt og/eller ingeniør. Den væsentligste rådgiverindsats i forbindelse med byggeprogrammet hviler dog normalt på arkitekten. I praksis vil det ikke altid være muligt at få afklaret alle forhold under byggeprogramfasen. Der vil f.eks. være delprogramarbejder, der først kan afklares i senere faser, i dialog mellem jer og de tekniske rådgivere. I skal godkende byggeprogrammet, førend projekteringen kan påbegyndes. Ligeledes skal I tage stilling til, i hvilken retning processen nu skal forløbe. Byggeprogram og hvad nu? Med byggeprogrammet i hånden, kan I nu stå overfor bl.a. følgende valgmuligheder: 1. Få et tilbud fra en eller flere entreprenører i totalentreprise. 2. Få et tilbud i omvendt licitation i totalentreprise. 3. Udskrive en konkurrence 4. Fortsætte projekteringsforløbet med jeres uafhængige rådgiver. Ved alle totalentrepriseformer er det vigtigt, at I forinden allierer jer med et uafhængigt professionelt rådgiverteam, der udelukkende skal varetage jeres interesser, og som bl.a. yder bistand ved indhentning af tilbud og vurderer kvalitet, funktion og pris. Denne rådgiver - ofte kaldet bygherrerådgiveren - har ekspertise inden for gennemførelsen af byggesagen. NB! Ved valgmulighed 1 og 2 skal I være opmærksomme på, at jo tidligere i byggeprocessen udbudet finder sted, desto mindre detaljeret vil udbudsgrundlaget være, og desto flere detaljer vil derfor være overladt til de(n) bydende. Det betyder at jeres indflydelse på det endelige resultat vil blive mindre. Da programmet (udbudsgrundlaget) sjældent vil være fyldestgørende, kan eventuelle manglende præcisioner heri medføre mange ændringer i entrepriseaftalen, hvilket ofte vil betyde en fordyrelse - eller forringelse - af byggeriet. Ved model 3 og 4 vil I have fuld indflydelse på udformningen af jeres byggeri helt frem til det detaljerede hovedprojektet. De følgende afsnit omhandler primært forløbet ved model 3 og 4. Under selve byggefasen udfører bygherrerådgiveren den overordnede kontrol med projektets kvalitet, tid og økonomi.

4 I G A N G M E D A T B Y G G E 5 Valgmuligheder med et byggeprogram: Ad.1: Ved en totalentrepreprise overdrages udførelsen af byggeriet til en totalentreprenør efter indhentning af tilbud eller afholdelse af licitation blandt flere tilbudsgivere. Totalentreprenøren forestår den endelige projektering (med egne teknikere) og udførelse af byggeriet. Udgifter til teknikerhonoraret afholdes af totalentreprenøren og er indeholdt i tilbudet. Ad. 2: Ved omvendt licitation er udgangspunktet en nærmere fastsat byggepris, hvorefter man lader totalentreprenøren udarbejde forslag til bygningens udformning og indhold. Totalentreprenøren forestår projektering og udførelse samt udgifterne til teknikerhonorar. Ad. 3: Udskrivning af en projektkonkurrence blandt udvalgte rådgivergrupper (arkitekt og ingeniør). Det kan være en god idé til at få belyst og konkretiseret byggeprogrammet, særligt hvis der er tale om større og komplicerede byggeprojekter. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Ad. 4: Hvis I vælger at fortsætte med jeres uafhængige rådgiverteam eller med vinderen af projektkonkurrencen, vil I med faserne i byggeprocessen trinvist få opbygget projektmaterialet således, at I ved afslutningen af hver enkelt fase kan tage stilling til, om grundlaget for det mere detaljerede arbejde i næste fase er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med jeres intentioner. Samtidig tjener opdelingen til at fremme koordineringen af de forskellige rådgiveres arbejde med projektet. Hvad omfatter byggeprogrammet? Arkitektens arbejde med byggeprogrammet skal konkretisere jeres programoplæg, og bl.a. tage stilling til: Organisation: - byggesagens organisation, herunder brugerudvalg - organisationsplan for den tekniske rådgivning Byggegrund: - kommune- og lokalplanmæssige forhold - miljømæssige forhold - servitutbestemmelser - tilslutningsmuligheder og forsyningsforhold m.v. Bygningens indhold og udformning: - funktionsbeskrivelser og rumsammenhænge - arealforhold og bygningshøjder - mulighed for udvidelse og ændringer - handicaptilgængelighed - materialevalg og tekniske installationer, herunder miljømæssige foranstaltninger og hensyn Byggearbejdets organisation: - entreringsform og udbudsform bør overvejes i samråd med rådgiveren af hensyn til det videre sagsforløb Økonomi: - de økonomiske rammer - forventet byggeudgift - forventet drift- og vedligeholdelsesudgift Tid: - tidsplan for de forskellige faser, myndighedsbehandling, udførelse og ibrugtagning Inden I får udarbejdet et byggeprogram, Inden I får udarbejdet husk da: et byggeprogram, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte arkitekt/rådgiver. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

5 6 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et dispositionsforslag (skitseforslag) af rådgiveren Med udgangspunkt i rumprogrammet, udarbejder rådgiverne de første skitser for belysning af bl.a.: - byggemuligheder på grunden, - planløsninger, snit og facader, - principforslag til konstruktioner og installationer. Der indgår tillige en redegørelse for - de vigtigste økonomiske data, koordineret og samlet i et planlægningsbudget - en overordnet tidsplan for projektering og udførelse. Under projektarbejdet afklares særlige myndighedskrav. Derefter evalueres og optimeres skitseprojektet mellem jer og rådgiverne: - er jeres intentioner opfyldt? - er den økonomiske ramme stadig realistisk? Inden I får udarbejdet et dispositionsforslag, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med de udvalgte rådgivere, enten som: - delt rådgivning, d.v.s. den samlede opgave løses af flere teknikere (arkitekt og ingeniør), der hver især har indgået aftale med jer, eller som - totalrådgivning, hvor ansvaret er samlet hos én af rådgiverne. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Blandt rådgiverne skal der udpeges en projekteringsleder, der skal referere direkte til jer. Større offentligt støttede projekter kan være omfattet af: Tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser om udbud af tjenesteydelser. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren. Undersøg Fondens støttemuligheder og brug os som vejleder og stifinder Når dispositionsforslaget er udarbejdet efter én af de fire modeller nævnt under Byggeprogram - og hvad nu?, kan det fremsendes til Fonden med henblik på en såkaldt forhåndsvurdering. En forhåndsvurdering er ikke økonomisk bindende eller udtryk for et støttetilsagn fra Fonden, men er i første omgang tænkt som en hjælp og vejledning i det videre forløb. Ved en forhåndsvurdering tages der bl.a. stilling til om projektet: indeholder kvalitet, kreativitet og nytænkning er multianvendeligt og fleksibelt er funktionelt og med rumlige oplevelser er af god arkitektonisk kvalitet er handicapvenligt og opfylder Fondens skærpede krav om tilgængelighed for alle har indbygget miljømæssige aspekter Indeholder Fondens forhåndsvurdering krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af dispositionsforslaget for evt. senere at kunne opnå støtte. Rekvirer en checkliste Der kan rekvireres en checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en forhåndsvurdering hos Lokale- og Anlægsfonden. Listen kan også ses på Fondens hjemmeside

6 I G A N G M E D A T B Y G G E 7 Få udarbejdet et projekt I kan nu vælge at lade rådgiveren (eller totalentreprenøren) fortsætte processen og få udarbejdet et projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Der vil være glidende overgange mellem de enkelte projektfaser, hvor materialet til stadighed uddybes. Projektforslaget er en udbygning af dispositionsforslaget, hvor der bl.a. tages stilling til: - arealer og bebyggelsesprocent, - byggeriets ydre fremtræden, - planudformning og snit, - principielle møbleringsplaner, - konstruktions- og materialevalg, - forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. Projektforslaget udarbejdes i dialog mellem jer og rådgiverne således, at I på nuværende tidspunkt kan beslutte, hvorvidt projektet skal gennemføres som foreslået, eller om det skal ændres eller opgives. Hvad besluttes i et projektforslag? I projektforslagsfasen er dispositionsforslaget bearbejdet i en sådan grad, at alle for projektet principielle beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udarbejdede overslag vil desuden være jeres afgørende økonomiske beslutningsgrundlag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Forprojektet er en gennembearbejdning af jeres godkendte projektforslag. Her redegøres bl.a. for: - bygningens endelige fysiske udformning, - forhold til lokalplaner, - tilkørsels- og parkeringsforhold, - relationer til brandmyndigheder, arbejdstilsyn og miljømyndigheder, samt danne - grundlag for den principelle myndighedsgodkendelse, hvor særlige krav indarbejdes. Forprojektet udarbejdes principielt uden jeres medvirken, men I skal selvfølgelig godkende projektmaterialet. Hvad besluttes i et forprojekt? Hvad besluttes i et forprojekt? Forprojektet er en gennembearbejdning af det godkendte projektforslag og skal kunne anvendes som grundlag for myndighedsbehandlingen. Her redegøres for projektets endelige udformning, herunder arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg, tekniske installationer, tidsplan for projektering og udførelse samt evt. justering af det økonomiske overslag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt. Materialet vil bl.a. bestå af: - hoved- og detailtegninger, - stillingtagen til inventar og udstyr, - beskrivelser, der redegør for materialer og udførelse, - tilbudslister og rammetidsplan for byggeriets udførelse, samt - indhentning af endelig myndighedsgodkendelse. Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hovedprojektet giver jer et fyldestgørende grundlag for at bedømme det samlede byggeri og dets økonomi, og I bør gennemgå og vurdere projektet omhyggeligt. Ændringer bør i alt væsentlighed undgås i denne fase. I skal på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage endelig beslutning om udbudsformen. Med udgangspunkt i hovedprojektet, kan I nu indhente tilbud og afholde licitation.

7 8 I G A N G M E D A T B Y G G E Tilbuds- og udbudsformer Valget af entreprise- og udbudsformer kan kombineres på flere måder end nævnt her og vil afhænge af den konkrete byggesag - spørg derfor jeres uafhængige rådgiver om, hvad der vil være mest fornuftigt i den givne situation. Med udgangspunkt i hovedprojektet kan der indhentes tilbud og afholdes licitation. Jeres rådgivere deltager i /forestår licitationsforretningen samt i vurderingen af indkomne tilbud og kontrakt- og acceptforhandlinger med entreprenøren. Efter licitationen udarbejder teknikerne en sammenligning mellem det seneste ajourførte overslag og licitationsresultatet. Såfremt budgettet udviser en større overskridelse, uden væsentlige årsager hertil, må teknikerne evt. foretage en omprojektering uden udgift for jer. Tilbudsformer kan f.eks. være: Fagentreprise, d.v.s. tilbud på hvert enkelt fagområde. Storentreprise, d.v.s. tilbud på enkelte fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør, mens øvrige udføres som fagentrepriser. Hovedentreprise, d.v.s. tilbud på alle fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør. Totalentreprise, d.v.s. samlet tilbud fra alle fagområder incl. udgifter til teknikere. Denne tilbudsform anvendes for det meste under programfasen. Udbudsformer kan f.eks. være: Underhåndsbud, d.v.s. højst to tilbud fra hvert fagområde/entreprise. Indbudt licitation, d.v.s. tilbud fra et antal udvalgte entreprenører. Offentlig licitation, d.v.s. tilbud fra entreprenører, efter annoncering i dagspressen. Få realiseret byggeriet med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden I de fleste tilfælde vil I allerede efter forprojektet kunne fremsende en ansøgning til Fonden, der udarbejder en faglig og teknisk vurderingsrapport med krav og anbefalinger, der skal indarbejdes i projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, hvortil der søges støtte. Dette kan også være skærpede krav i forhold til gældende byggelovgivning. Vurderingsrapporten er en sammenfattet behandling af følgende hovedpunkter: lovkrav funktionsmæssige forhold arkitektonisk kvalitet byggeteknisk kvalitet miljøbelastning anlægsøkonomi drift- og vedligeholdelsesøkonomi, samt et frit bedømmelsespunkt. Indeholder Fondens vurderingsrapport krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af projektet for evt. at kunne opnå støtte. På baggrund af en positiv vurderingsrapport afgør Fondens bestyrelse, om projektet kan opnå støtte. Først når Fonden har givet endeligt støttetilsagn, kan byggeriet igangsættes. Projekter, der er påbegyndt eller færdiggjort, støttes normalt ikke. Rekvirer en checkliste Checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en ansøgning, samt Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98, kan rekvireres hos Lokale- og Anlægsfonden.

8 I G A N G M E D A T B Y G G E 9 Få byggeriet finansieret Der er normalt mindst 4 faser af et byggeris finansiering: Overslag over økonomien Tilvejebringelsen af økonomiske tilsagn Finansieringen i byggeperioden Endelig finansiering I første fase skal der udarbejdes et overslag på byggeriets økonomi. Dette udarbejdes typisk af jeres rådgivere. I anden fase skal den nødvendige finansiering tilvejebringes. Når der skal opstilles et budget er det udover foreningens egenkapital væsentligt at inddrage kommunen, lokale sponsorer og Lokale- og Anlægsfonden i overvejelserne. Det er vigtigt at opstille realistiske budgetter for både opførelse og drift, når man skal tale med sponsorer. Når alle tilsagn er indhentet, kan den egentlige projektering med henblik på en licitation begynde. Tredje fase er den mellemperiode, hvor byggeriet skal finansieres, mens det opføres. Dette gøres typisk ved en byggekredit i en bank. Byggekreditten er en kassekredit, der kan finansiere de løbende udgifter, indtil byggeriet står færdigt. Banken kræver altid at lånet indfries, når byggeriet er færdigt. Indfrielsen skal ske med de tilsagn, der er indhentet i anden fase. Når byggeriet er færdigt, og man har modtaget en ibrugtagningstilladelse, foretages den endelige finansiering af byggeriet. Hvis ikke man har opnået kontante tilskud nok til hele byggeriet, er der en gæld, som skal finansieres. Det kan gøres enten ved et lån i en kreditforening eller hos Lokale- og Anlægsfonden. Lånetilsagnet skal allerede være indhentet i anden fase. Som med alt andet i byggeriet er finansieringen vanskelig at finde ud af, hvis man ikke har prøvet det før. Det er derfor vigtigt også her at tage kontakt til professionelle rådgivere i banker eller lignende.

9 10 I G A N G M E D A T B Y G G E Byggeriets udførelse m.v. Under byggeriets udførelse er det vigtigt, at der foretages: - styring af tid og økonomi samt dokumentation heraf, - løbende projektopfølgning, - sikring af arbejdets kvalitet, - udførelse i henhold til projektmaterialet. Uanset hvor grundigt tilrettelæggelsen og arbejdet med byggeprocessens enkelte faser har været, vil der i enhver byggesag være forhold, der løbende skal tages stilling til. Det kan f.eks. være projektændringer, ekstraarbejder, tidsplanændringer og økonomiske dispositioner i form af mer- eller mindreydelser, og hvor den professionelle bistand er af afgørende betydning for et tilfredsstillende byggeforløb. Også ved totalentrepriser vil I have behov for et uafhængigt tilsyn, der på jeres vegne kontrollerer, at byggeriets kvalitet og forudsætninger svarer til den indgåede kontrakt. BYGGERIETS AFSLUTNING I er nu tæt på byggesagens afslutning og ser frem til at tage byggeriet i brug. Inden dette sker, skal der dog først afholdes en afleveringsforretning d.v.s. en officiel overdragelse af det færdige byggeri fra entreprenøren til Jer. Foreligger der ikke væsentlige mangler, accepteres afleveringen, men konstaterede mangler skal dog afhjælpes inden for en fastlagt frist. Det er vigtigt, at I ved afleveringen modtager en kortfattet instruks med alle nødvendige oplysninger om drift, vedligehold, opvarmning, rengøring og f.eks. daglig pasning af tekniske anlæg. KONKLUSION I har nu fået nogle praktiske råd og retningslinier for byggeprocessen, der til tider kan virke uoverskuelig, men husk altid, at forudsætningen for et vellykket resultat bl.a. er: en engageret og ansvarsbevidst bygherre, et fagligt dygtigt og professionelt rådgiverteam, en omhyggelig planlægning af byggeopgaven, en realistisk sammenhæng mellem kvalitet, tid og økonomi, kombineret med en stram styring af byggeprocessen, samt en god og positiv ånd i samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør - med det fælles formål at gennemføre byggeriet til alles tilfredshed. Hvorledes varetages jeres interesser under byggeriets udførelse? Inden byggeriet igangsættes skal der udpeges en byggeleder, der styrer byggeriets samlede tidsmæssige og økonomiske forløb og sørger for dokumentation heraf. Byggelederen er jeres repræsentant overfor entreprenørerne og skal indhente jeres godkendelse af dispositioner under byggesagens forløb. De enkelte rådgivere skal i forbindelse med byggeriets udførelse foretage en løbende projektopfølgning, herunder udarbejde evt. korrektioner og uddybning af projektmaterialet. Den egentlige kontrol med arbejdets udførelse og kvalitet foretages af fagtilsynet, der skal sikre, at arbejdet gennemføres i henhold til det udarbejdede projektmateriale. I forbindelse med byggeriet udførelse, afholdes der normalt byggemøder én gang om ugen, hvor alle spørgsmål vedrørende byggeriets afvikling drøftes. I vil kunne deltage i byggemøderne sammen med byggelederen, entreprenørerne og fagtilsynet. Hvad er en afleveringsforretning? Ved en afleveringsforretning, udarbejdes en afleveringsrapport, der bl.a. opregner mangler ved det udførte arbejde (mangelgennemgang), fastlægger frister for afhjælpning af mangler, frigivelse af tilbagehold og sikkerhedsstillelse m.v. Der skal desuden udarbejdes instrukser for drift og vedligeholdelse af bygningen, og foreligge et afsluttende byggeregnskab. Mangelgennemgangen er et led i sikringen af byggeriets kvalitet, men den egentlige kvalitetssikring bør ske løbende i forbindelse med selve byggeriets gennemførelse, f.eks. ved hjælp af tilsynsplaner. Entreprenøren skal løbende dokumentere kvalitetssikring af egne arbejder. Et år efter afleveringsforretningen foretages et 1-års eftersyn, hvor det kontrolleres, om der i den forløbne periode er opstået fejl og mangler ved det udførte arbejde. Denne procedure gentages 5 år efter afleveringsforretnigen, ved et 5-års eftersyn.

10 I G A N G M E D A T B Y G G E 11 Eksempel på et byggeforløb Nyt klubhus til Brønshøj Boldklub Et mangeårigt ønske om at forbedre faciliteterne for ungdomsarbejdet i Brønshøj Boldklub, som tæller mange etniske unge, gik i 1998 i opfyldelse. Klubben fik et nyt klubhus. Indtil 1998 havde klubben haft til huse i nogle kælderlokaler, hvor der ganske vist var ordentlige omklædningsfaciliteter, men dårlige muligheder for ungdomsarbejdet og for normal mødeaktivitet. I 1995 fik klubben en positiv tilbagemelding fra Københavns Kommune, der gav grønt lys for planlægning og igangsætning af et byggeri. I et tæt samarbejde med Københavns Idrætsanlæg, Københavns Kommune og Lokaleog Anlægsfonden omkring udformning og finansiering, blev de endelige planer udarbejdet. Klubben havde selv tidligere fået udarbejdet tegninger til nye faciliteter, men klubben vurderede, at disse kunne ikke bruges i denne sammenhæng, hvorfor man kontaktede et nyt arkitektfirma. Det arkitektoniske mål var at formgive et klubhus, der i sin idé og arkitektur på en gang var oplevelsesrig og nutidig, men med lokalområdets knappe formsprog og materialevalg in mente. Klubbens bestyrelse var bygherrer, og der var desuden nedsat et byggeudvalg bestående af medlemmer fra klubben, som fulgte med i rådgiverens projektarbejde. Inden den endelige udarbejdelse af udbudsmaterialet blev projektet fremlagt til en principgodkendelse på klubbens generalforsamling. Dernæst blev der afholdt et stort medlemsmøde, hvor de endelige planer blev diskuteret og godkendt. kvalitet ikke måtte forringes. I selve byggeperioden blev den daglige byggeledelse og fagtilsyn varetaget af den tekniske afdeling i Københavns Idrætsanlæg. Når klubben ser tilbage på processen, var man glade for at have professionelle til at styre byggeriet, da man ikke selv var ekspert i at bygge. Klubben giver bl.a. det råd til andre, at man skal være meget opmærksom på driftsøkonomien allerede i planlægningsfasen, og ikke udelukkende fokusere på anlægsøkonomien. Huset skal jo også kunne drives, efter det er bygget. Samlede byggeudgifter: 14 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 2,6 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens lån: 8,9 mio. kr. Licitationen var indbudt og delt op i fagentrepriser. Da licitationsresultatet forelå, var byggeriet blevet dyrere end beregnet. Derfor måtte der i samarbejde med Københavns Idrætsanlæg og Lokale- og Anlægsfonden foretages nogle besparelser med udgangspunkt i, at byggeriets

11 12 I G A N G M E D A T B Y G G E Eksempel på et byggeforløb Fælleshus for Tuse Idrætsforening En lokalt velforankret idrætsforening, godt samarbejde i lokalområdet og med kommunen og en tro på at det kunne lykkes var opskriften, der førte frem til Fælleshuset for Tuse idrætsforening. Egentlig startede det hele ikke som et hus, men som tanker om en idrætslegeplads. En gruppe mennesker omkring idrætsforeningen og skolen havde visioner om at skabe et anderledes bevægelsessted - en idrætslegeplads. Med i gruppen var idrætsforeningens formand, fodboldafdelingens formand og skoleinspektøren. Sideløbende var der kontakter til en konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund og Holbæk kommunes arkitekt. offentlighed. På det tidspunkt var planerne, at der skulle bygges et mindre hus til kr. Samarbejdet i lokalområdet var en stor succes. Der meldte sig mere end 25 interesserede fra både foreningsliv, skoler, institutioner og kommune til et møde, hvor idrætslegepladsen skulle diskuteres. På mødet fremkom der så mange forslag, at der var nok til 5 idrætslegepladser. Man aftalte at gå hver til sit og prioritere ønskerne. På dette tidspunkt blev et lokalt arkitektfirma inddraget, der tidligere havde opført gode byggerier på egnen. Foreningen lagde vægt på, at arkitekten udover ekspertise indenfor arkitektur også havde kendskab til foreningslivet og den måde, dét fungerer på. Arkitekten udarbejdede et dispositionsforslag på baggrund af møder med initiativgruppen. Henvendelsen til Lokale- og Anlægsfonden førte til et chok. Fondens kvalitetskrav gjorde at projektet ikke kunne støttes, som det forelå i dispositionsforslaget. Initiativtagerne valgte at arbejde videre med sagen og i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Holbæk Kommune og Lokale- og Anlægsfonden lykkedes det at stable et projekt på benene, der ganske vist var langt dyrere end oprindelig forudsat - 1,7 mio. mod oprindeligt kr. Til gengæld kom der et langt bedre projekt ud af de fælles anstrengelser. Allerede i 1994 gik man i gang med at søge små tilskud på kr. fra forskellige fonde og hos kommunen. Sideløbende var der kontakter til Danmarks Idræts-Forbund, som vejledte om processen og var sparringspartner på hvordan idrætslegepladsen, og specielt multibanen, som var pladsens centrum, kunne udformes. På grund af projektets stadige udvikling var foreningen igennem to udbudsrunder hos lokale håndværkere. Udbuddet foregik som totalentreprise. Man valgte at lade arkitekten udføre byggeledelse og fagtilsyn med byggeriet. Samlede byggeudgifter: Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 1,7 mio. kr kr. I 1997 besluttede gruppen at sætte den afgørende fase ind. Det skete dels ved at kontakte Lokale- og Anlægsfonden og Holbæk kommune med henblik på at få økonomien på plads, og dels blev projektet lanceret for den brede

12 I G A N G M E D A T B Y G G E 13 Litteratur I kan læse mere om rådgiverforhold og byggeri i bl.a. ABR 89, Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, af oktober 89 (Praktiserende Arkitekters Råd). Arkitektydelser, af september 96 (Praktiserende Arkitekters Råd). F.R.I s ydelsesbeskrivelse vedr. byggeri, af oktober 95 (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 (By- og Boligministeriet). Licitationsloven, af april 82 (Konkurrencestyrelsen). Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren, af juli 93 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om udbud af bygge- og anlægsarbejder, af april 89 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v., af oktober 91 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder, af juni 86 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, af november 86 (By- og Boligministeriet). Tilgængelighed for alle handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø, af maj 97, (Bygge- og Boligstyrelsen). Boligers tilgængelighed, SBI-anvisning 195, (Statens Byggeforskningsinstitut), af 00. Publikationer fra Lokale- og Anlægsfonden MILJØVENLIGT BYGGERI Praktiske råd om nybygning, tilbygning og ombygning, Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98. Fonden udgiver et nyhedsbrev hvert kvartal og løbende pjecer og bøger om emner indenfor byggeri af kultur- og fritidsbygninger. Læs mere på fondens hjemmeside hvor du også kan bestille publikationerne.

13 14 I G A N G M E D A T B Y G G E Adresser Praktiserende Arkitekters Råd, PAR Strandgade 27 A 1401 København K tlf.: Arkitektforeningen, DAL/AA Strandgade 27 A 1401 København K tlf.: Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V tlf.: Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kristianiagade københavn Ø tlf.: By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1, København K tlf.: Konkurrencestyrelsen Nørregade København K tlf.: Links Statens Byggeforskningsinstitut BYGGE centrum Håndbog for Bygningsindustrien Dansk Arkitekturcenter, Gl. Dok

14

15 Englandsvej Kastrup Tlf Fax

16 I gang med at bygge men hvordan? - en introduktion til byggeprocessen

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5

1. Indledning...4. 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4. 2. Ansvar og opgaver...5 Retningslinjer for byggearbejder i Haderslev Kommune 12. juni 2012 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Retningslinjernes anvendelsesområde...4 1.2 Organisatoriske betegnelser...4 2. Ansvar og opgaver...5 2.1

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en

Ved bedømmelsen vægtes hovedkriterierne således, at tilbuddets tekniske værdi tillægges en SCENARIE A - TOTALRÅDGIVNING OG HOVED-/FAGENTREPRISE HOVEDAKTIVITETER Udarbejdelse af program Udarbejdelse af juridisk grundlag Annoncering Prækvalificering af totalrådgivere (5 udvælges) Udbud af totalrådgivning

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Arkitektydelser Byfornyelse December 2002

Arkitektydelser Byfornyelse December 2002 Arkitektydelser Byfornyelse December 2002 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med renovering af eksisterende beboelsesejendomme ved offentligt støttet byfornyelse

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k...

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k... Page 1 of 5 Publikationer "Bygherrevejledning 2003" Forsiden Resumé Indhold Kolofon Download Forrige Næste 15 Byggeriets afslutning Dette kapitel handler om de opgaver, som bygherren skal udføre i forbindelse

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere