Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres?"

Transkript

1 I G A N G M E D A T B Y G G E Går I med byggetanker? Har I planer om at bygge nyt, bygge til eller bygge om? Hvordan kan planerne realiseres? Denne vejledning er særligt møntet på byggerier indenfor Lokale- og Anlægsfondens støtteområde - kultur- og fritidsbyggerier, men kan bruges som inspiration til alle former for byggeri. Hovedparten af de byggerier, Fonden kommer i kontakt med ligger udgiftsmæssigt mellem 1 og 30 mio. Byggeprocessen er ofte lang og kompliceret. I det følgende kan I læse om nogle væsentlige forudsætninger for et godt resultat og få indsigt og input til en bedre planlægning af processen - fra start til slut! Tekst: Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med arkitektfirmaet Mikkelsen og Nørgård og Carl Bro as Fotos: Stig Nørhald, forsidefoto Gerry Johasson Lay-out og tryk: Formula A/S

2 I G A N G M E D A T B Y G G E 3 Få udarbejdet et idéog programoplæg Byggeprocessen opdeles normalt i faser. Der er ofte glidende overgange mellem de enkelte faser, men opdelingen skal fungere som en ledetråd i processen, hvor I skal træffe en lang række beslutninger. Under idé- og programoplægsfasen er det vigtigt at klarlægge jeres visioner og idéer, som f.eks.: Hvad er jeres behov og ønsker? Tag højde for en langsigtet helhedsløsning og ikke kun de nære og aktuelle behov. Indbyg tilstrækkelig fleksibilitet i anvendelsesmuligheden af de enkelte rum og i den samlede bygning. Vurder hvad der sker med jeres byggeri, hvis de nuværende behov ændrer sig: - kan indholdet ændres inden for rammerne?, - er der mulighed for udvidelse? o.s.v. Kan jeres planer realiseres sammen med andre foreninger, klubber, organisationer eller lignende? Kan det gøres anderledes? - et nyt sted?, - i andre sammenhænge?, - en ny placering?, - en bedre fleksibilitet? Få oversigt over jeres økonomi og undersøg evt. supplerende tilskuds- og støttemuligheder. Sammenhold de økonomiske muligheder med jeres visioner er de realistiske? Hvem udarbejder idéog programoplægget? Udarbejdelsen af idé- og programoplægget vil afhænge af, hvor stor og kompliceret opgaven er. Den kan f.eks. udføres af: Jer selv ved mindre byggeopgaver. En professionel rådgiver, typisk en arkitekt - ved mellemstore og større byggeopgaver. Alternativt kan udskrives en idékonkurrence blandt flere udvalgte rådgivere - ved større og komplicerede byggeopgaver. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Faser i byggeprocessen vil typisk være: Idé- og programoplæg Byggeprogram Dispositionsforslag (skitseforslag) Projektforslag Forprojekt og myndighedsgodkendelse Hovedprojekt Tilbudsindhentning og kontrahering Byggeriets udførelse Projektopfølgning Byggeledelse og fagtilsyn Byggeriets afslutning Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Hvis byggeriet er omfattet betyder det, at EU s konkurrenceregler skal følges i forbindelse med byggearbejdet. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

3 4 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et byggeprogram med professionel hjælp Interessenter i et byggeri Andre foreninger - kan have tanker om placering, konkurrence osv. Bygherrerådgiver - rådgiver med arkitektonisk og ingeniørmæssig ekspertise. Sørger for at bygherrens visioner og kvalitetskrav bliver indfriet i byggeriet. Lokale- og Anlægsfonden - indflydelse på byggeriets kvalitet, arkitektur og funktion. Bygherre - forening, selvejende institution, kommune - de, der vil bygge huset. Har visionerne for huset. Kommune - har krav i form af lokalplan og bygningsreglement. Kan være medfinansierende og kan i den forbindelse have ønsker til byggeriet. Lokalsamfund - kan have ønsker til hvad byggeriet skal kunne bruges til, udseende eller evt. modsætte sig byggeriets opførelse. Mens idé- og programoplægget, ved mindre byggesager, kan formuleres af jer selv, vil udformningen af selve byggeprogrammet normalt kræve bistand fra en professionel arkitekt og/eller ingeniør. Den væsentligste rådgiverindsats i forbindelse med byggeprogrammet hviler dog normalt på arkitekten. I praksis vil det ikke altid være muligt at få afklaret alle forhold under byggeprogramfasen. Der vil f.eks. være delprogramarbejder, der først kan afklares i senere faser, i dialog mellem jer og de tekniske rådgivere. I skal godkende byggeprogrammet, førend projekteringen kan påbegyndes. Ligeledes skal I tage stilling til, i hvilken retning processen nu skal forløbe. Byggeprogram og hvad nu? Med byggeprogrammet i hånden, kan I nu stå overfor bl.a. følgende valgmuligheder: 1. Få et tilbud fra en eller flere entreprenører i totalentreprise. 2. Få et tilbud i omvendt licitation i totalentreprise. 3. Udskrive en konkurrence 4. Fortsætte projekteringsforløbet med jeres uafhængige rådgiver. Ved alle totalentrepriseformer er det vigtigt, at I forinden allierer jer med et uafhængigt professionelt rådgiverteam, der udelukkende skal varetage jeres interesser, og som bl.a. yder bistand ved indhentning af tilbud og vurderer kvalitet, funktion og pris. Denne rådgiver - ofte kaldet bygherrerådgiveren - har ekspertise inden for gennemførelsen af byggesagen. NB! Ved valgmulighed 1 og 2 skal I være opmærksomme på, at jo tidligere i byggeprocessen udbudet finder sted, desto mindre detaljeret vil udbudsgrundlaget være, og desto flere detaljer vil derfor være overladt til de(n) bydende. Det betyder at jeres indflydelse på det endelige resultat vil blive mindre. Da programmet (udbudsgrundlaget) sjældent vil være fyldestgørende, kan eventuelle manglende præcisioner heri medføre mange ændringer i entrepriseaftalen, hvilket ofte vil betyde en fordyrelse - eller forringelse - af byggeriet. Ved model 3 og 4 vil I have fuld indflydelse på udformningen af jeres byggeri helt frem til det detaljerede hovedprojektet. De følgende afsnit omhandler primært forløbet ved model 3 og 4. Under selve byggefasen udfører bygherrerådgiveren den overordnede kontrol med projektets kvalitet, tid og økonomi.

4 I G A N G M E D A T B Y G G E 5 Valgmuligheder med et byggeprogram: Ad.1: Ved en totalentrepreprise overdrages udførelsen af byggeriet til en totalentreprenør efter indhentning af tilbud eller afholdelse af licitation blandt flere tilbudsgivere. Totalentreprenøren forestår den endelige projektering (med egne teknikere) og udførelse af byggeriet. Udgifter til teknikerhonoraret afholdes af totalentreprenøren og er indeholdt i tilbudet. Ad. 2: Ved omvendt licitation er udgangspunktet en nærmere fastsat byggepris, hvorefter man lader totalentreprenøren udarbejde forslag til bygningens udformning og indhold. Totalentreprenøren forestår projektering og udførelse samt udgifterne til teknikerhonorar. Ad. 3: Udskrivning af en projektkonkurrence blandt udvalgte rådgivergrupper (arkitekt og ingeniør). Det kan være en god idé til at få belyst og konkretiseret byggeprogrammet, særligt hvis der er tale om større og komplicerede byggeprojekter. Lokale- og Anlægsfonden vil evt. kunne yde støtte og vejledning hertil. Ad. 4: Hvis I vælger at fortsætte med jeres uafhængige rådgiverteam eller med vinderen af projektkonkurrencen, vil I med faserne i byggeprocessen trinvist få opbygget projektmaterialet således, at I ved afslutningen af hver enkelt fase kan tage stilling til, om grundlaget for det mere detaljerede arbejde i næste fase er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med jeres intentioner. Samtidig tjener opdelingen til at fremme koordineringen af de forskellige rådgiveres arbejde med projektet. Hvad omfatter byggeprogrammet? Arkitektens arbejde med byggeprogrammet skal konkretisere jeres programoplæg, og bl.a. tage stilling til: Organisation: - byggesagens organisation, herunder brugerudvalg - organisationsplan for den tekniske rådgivning Byggegrund: - kommune- og lokalplanmæssige forhold - miljømæssige forhold - servitutbestemmelser - tilslutningsmuligheder og forsyningsforhold m.v. Bygningens indhold og udformning: - funktionsbeskrivelser og rumsammenhænge - arealforhold og bygningshøjder - mulighed for udvidelse og ændringer - handicaptilgængelighed - materialevalg og tekniske installationer, herunder miljømæssige foranstaltninger og hensyn Byggearbejdets organisation: - entreringsform og udbudsform bør overvejes i samråd med rådgiveren af hensyn til det videre sagsforløb Økonomi: - de økonomiske rammer - forventet byggeudgift - forventet drift- og vedligeholdelsesudgift Tid: - tidsplan for de forskellige faser, myndighedsbehandling, udførelse og ibrugtagning Inden I får udarbejdet et byggeprogram, Inden I får udarbejdet husk da: et byggeprogram, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med den udvalgte arkitekt/rådgiver. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Vær opmærksom på at jeres byggeri kan være omfattet af Tjenesteydelsesdirektivet, TYD, hvis der indgår offentlige midler. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren.

5 6 I G A N G M E D A T B Y G G E Få udarbejdet et dispositionsforslag (skitseforslag) af rådgiveren Med udgangspunkt i rumprogrammet, udarbejder rådgiverne de første skitser for belysning af bl.a.: - byggemuligheder på grunden, - planløsninger, snit og facader, - principforslag til konstruktioner og installationer. Der indgår tillige en redegørelse for - de vigtigste økonomiske data, koordineret og samlet i et planlægningsbudget - en overordnet tidsplan for projektering og udførelse. Under projektarbejdet afklares særlige myndighedskrav. Derefter evalueres og optimeres skitseprojektet mellem jer og rådgiverne: - er jeres intentioner opfyldt? - er den økonomiske ramme stadig realistisk? Inden I får udarbejdet et dispositionsforslag, husk da: Få udarbejdet en honoraraftale med de udvalgte rådgivere, enten som: - delt rådgivning, d.v.s. den samlede opgave løses af flere teknikere (arkitekt og ingeniør), der hver især har indgået aftale med jer, eller som - totalrådgivning, hvor ansvaret er samlet hos én af rådgiverne. Til brug herfor kan bl.a. henvises til: Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Blandt rådgiverne skal der udpeges en projekteringsleder, der skal referere direkte til jer. Større offentligt støttede projekter kan være omfattet af: Tjenesteydelsesdirektivets bestemmelser om udbud af tjenesteydelser. Læs mere herom i: Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren. Undersøg Fondens støttemuligheder og brug os som vejleder og stifinder Når dispositionsforslaget er udarbejdet efter én af de fire modeller nævnt under Byggeprogram - og hvad nu?, kan det fremsendes til Fonden med henblik på en såkaldt forhåndsvurdering. En forhåndsvurdering er ikke økonomisk bindende eller udtryk for et støttetilsagn fra Fonden, men er i første omgang tænkt som en hjælp og vejledning i det videre forløb. Ved en forhåndsvurdering tages der bl.a. stilling til om projektet: indeholder kvalitet, kreativitet og nytænkning er multianvendeligt og fleksibelt er funktionelt og med rumlige oplevelser er af god arkitektonisk kvalitet er handicapvenligt og opfylder Fondens skærpede krav om tilgængelighed for alle har indbygget miljømæssige aspekter Indeholder Fondens forhåndsvurdering krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af dispositionsforslaget for evt. senere at kunne opnå støtte. Rekvirer en checkliste Der kan rekvireres en checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en forhåndsvurdering hos Lokale- og Anlægsfonden. Listen kan også ses på Fondens hjemmeside

6 I G A N G M E D A T B Y G G E 7 Få udarbejdet et projekt I kan nu vælge at lade rådgiveren (eller totalentreprenøren) fortsætte processen og få udarbejdet et projektforslag, forprojekt og hovedprojekt. Der vil være glidende overgange mellem de enkelte projektfaser, hvor materialet til stadighed uddybes. Projektforslaget er en udbygning af dispositionsforslaget, hvor der bl.a. tages stilling til: - arealer og bebyggelsesprocent, - byggeriets ydre fremtræden, - planudformning og snit, - principielle møbleringsplaner, - konstruktions- og materialevalg, - forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. Projektforslaget udarbejdes i dialog mellem jer og rådgiverne således, at I på nuværende tidspunkt kan beslutte, hvorvidt projektet skal gennemføres som foreslået, eller om det skal ændres eller opgives. Hvad besluttes i et projektforslag? I projektforslagsfasen er dispositionsforslaget bearbejdet i en sådan grad, at alle for projektet principielle beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Det udarbejdede overslag vil desuden være jeres afgørende økonomiske beslutningsgrundlag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Forprojektet er en gennembearbejdning af jeres godkendte projektforslag. Her redegøres bl.a. for: - bygningens endelige fysiske udformning, - forhold til lokalplaner, - tilkørsels- og parkeringsforhold, - relationer til brandmyndigheder, arbejdstilsyn og miljømyndigheder, samt danne - grundlag for den principelle myndighedsgodkendelse, hvor særlige krav indarbejdes. Forprojektet udarbejdes principielt uden jeres medvirken, men I skal selvfølgelig godkende projektmaterialet. Hvad besluttes i et forprojekt? Hvad besluttes i et forprojekt? Forprojektet er en gennembearbejdning af det godkendte projektforslag og skal kunne anvendes som grundlag for myndighedsbehandlingen. Her redegøres for projektets endelige udformning, herunder arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg, tekniske installationer, tidsplan for projektering og udførelse samt evt. justering af det økonomiske overslag. I kan på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage beslutning om udbudsformen eller afvente næste fase. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt. Materialet vil bl.a. bestå af: - hoved- og detailtegninger, - stillingtagen til inventar og udstyr, - beskrivelser, der redegør for materialer og udførelse, - tilbudslister og rammetidsplan for byggeriets udførelse, samt - indhentning af endelig myndighedsgodkendelse. Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hvad besluttes i et hovedprojekt? Hovedprojektet giver jer et fyldestgørende grundlag for at bedømme det samlede byggeri og dets økonomi, og I bør gennemgå og vurdere projektet omhyggeligt. Ændringer bør i alt væsentlighed undgås i denne fase. I skal på nuværende tidspunkt, i samråd med jeres rådgivere, tage endelig beslutning om udbudsformen. Med udgangspunkt i hovedprojektet, kan I nu indhente tilbud og afholde licitation.

7 8 I G A N G M E D A T B Y G G E Tilbuds- og udbudsformer Valget af entreprise- og udbudsformer kan kombineres på flere måder end nævnt her og vil afhænge af den konkrete byggesag - spørg derfor jeres uafhængige rådgiver om, hvad der vil være mest fornuftigt i den givne situation. Med udgangspunkt i hovedprojektet kan der indhentes tilbud og afholdes licitation. Jeres rådgivere deltager i /forestår licitationsforretningen samt i vurderingen af indkomne tilbud og kontrakt- og acceptforhandlinger med entreprenøren. Efter licitationen udarbejder teknikerne en sammenligning mellem det seneste ajourførte overslag og licitationsresultatet. Såfremt budgettet udviser en større overskridelse, uden væsentlige årsager hertil, må teknikerne evt. foretage en omprojektering uden udgift for jer. Tilbudsformer kan f.eks. være: Fagentreprise, d.v.s. tilbud på hvert enkelt fagområde. Storentreprise, d.v.s. tilbud på enkelte fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør, mens øvrige udføres som fagentrepriser. Hovedentreprise, d.v.s. tilbud på alle fagområder udført og samlet hos én og samme entreprenør. Totalentreprise, d.v.s. samlet tilbud fra alle fagområder incl. udgifter til teknikere. Denne tilbudsform anvendes for det meste under programfasen. Udbudsformer kan f.eks. være: Underhåndsbud, d.v.s. højst to tilbud fra hvert fagområde/entreprise. Indbudt licitation, d.v.s. tilbud fra et antal udvalgte entreprenører. Offentlig licitation, d.v.s. tilbud fra entreprenører, efter annoncering i dagspressen. Få realiseret byggeriet med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden I de fleste tilfælde vil I allerede efter forprojektet kunne fremsende en ansøgning til Fonden, der udarbejder en faglig og teknisk vurderingsrapport med krav og anbefalinger, der skal indarbejdes i projektet. Fonden forbeholder sig ret til at stille særlige krav til projekter, hvortil der søges støtte. Dette kan også være skærpede krav i forhold til gældende byggelovgivning. Vurderingsrapporten er en sammenfattet behandling af følgende hovedpunkter: lovkrav funktionsmæssige forhold arkitektonisk kvalitet byggeteknisk kvalitet miljøbelastning anlægsøkonomi drift- og vedligeholdelsesøkonomi, samt et frit bedømmelsespunkt. Indeholder Fondens vurderingsrapport krav og anbefalinger, skal der inden det videre sagsforløb foretages en bearbejdning af projektet for evt. at kunne opnå støtte. På baggrund af en positiv vurderingsrapport afgør Fondens bestyrelse, om projektet kan opnå støtte. Først når Fonden har givet endeligt støttetilsagn, kan byggeriet igangsættes. Projekter, der er påbegyndt eller færdiggjort, støttes normalt ikke. Rekvirer en checkliste Checkliste over bilag, der skal medsendes i forbindelse med en ansøgning, samt Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98, kan rekvireres hos Lokale- og Anlægsfonden.

8 I G A N G M E D A T B Y G G E 9 Få byggeriet finansieret Der er normalt mindst 4 faser af et byggeris finansiering: Overslag over økonomien Tilvejebringelsen af økonomiske tilsagn Finansieringen i byggeperioden Endelig finansiering I første fase skal der udarbejdes et overslag på byggeriets økonomi. Dette udarbejdes typisk af jeres rådgivere. I anden fase skal den nødvendige finansiering tilvejebringes. Når der skal opstilles et budget er det udover foreningens egenkapital væsentligt at inddrage kommunen, lokale sponsorer og Lokale- og Anlægsfonden i overvejelserne. Det er vigtigt at opstille realistiske budgetter for både opførelse og drift, når man skal tale med sponsorer. Når alle tilsagn er indhentet, kan den egentlige projektering med henblik på en licitation begynde. Tredje fase er den mellemperiode, hvor byggeriet skal finansieres, mens det opføres. Dette gøres typisk ved en byggekredit i en bank. Byggekreditten er en kassekredit, der kan finansiere de løbende udgifter, indtil byggeriet står færdigt. Banken kræver altid at lånet indfries, når byggeriet er færdigt. Indfrielsen skal ske med de tilsagn, der er indhentet i anden fase. Når byggeriet er færdigt, og man har modtaget en ibrugtagningstilladelse, foretages den endelige finansiering af byggeriet. Hvis ikke man har opnået kontante tilskud nok til hele byggeriet, er der en gæld, som skal finansieres. Det kan gøres enten ved et lån i en kreditforening eller hos Lokale- og Anlægsfonden. Lånetilsagnet skal allerede være indhentet i anden fase. Som med alt andet i byggeriet er finansieringen vanskelig at finde ud af, hvis man ikke har prøvet det før. Det er derfor vigtigt også her at tage kontakt til professionelle rådgivere i banker eller lignende.

9 10 I G A N G M E D A T B Y G G E Byggeriets udførelse m.v. Under byggeriets udførelse er det vigtigt, at der foretages: - styring af tid og økonomi samt dokumentation heraf, - løbende projektopfølgning, - sikring af arbejdets kvalitet, - udførelse i henhold til projektmaterialet. Uanset hvor grundigt tilrettelæggelsen og arbejdet med byggeprocessens enkelte faser har været, vil der i enhver byggesag være forhold, der løbende skal tages stilling til. Det kan f.eks. være projektændringer, ekstraarbejder, tidsplanændringer og økonomiske dispositioner i form af mer- eller mindreydelser, og hvor den professionelle bistand er af afgørende betydning for et tilfredsstillende byggeforløb. Også ved totalentrepriser vil I have behov for et uafhængigt tilsyn, der på jeres vegne kontrollerer, at byggeriets kvalitet og forudsætninger svarer til den indgåede kontrakt. BYGGERIETS AFSLUTNING I er nu tæt på byggesagens afslutning og ser frem til at tage byggeriet i brug. Inden dette sker, skal der dog først afholdes en afleveringsforretning d.v.s. en officiel overdragelse af det færdige byggeri fra entreprenøren til Jer. Foreligger der ikke væsentlige mangler, accepteres afleveringen, men konstaterede mangler skal dog afhjælpes inden for en fastlagt frist. Det er vigtigt, at I ved afleveringen modtager en kortfattet instruks med alle nødvendige oplysninger om drift, vedligehold, opvarmning, rengøring og f.eks. daglig pasning af tekniske anlæg. KONKLUSION I har nu fået nogle praktiske råd og retningslinier for byggeprocessen, der til tider kan virke uoverskuelig, men husk altid, at forudsætningen for et vellykket resultat bl.a. er: en engageret og ansvarsbevidst bygherre, et fagligt dygtigt og professionelt rådgiverteam, en omhyggelig planlægning af byggeopgaven, en realistisk sammenhæng mellem kvalitet, tid og økonomi, kombineret med en stram styring af byggeprocessen, samt en god og positiv ånd i samarbejdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør - med det fælles formål at gennemføre byggeriet til alles tilfredshed. Hvorledes varetages jeres interesser under byggeriets udførelse? Inden byggeriet igangsættes skal der udpeges en byggeleder, der styrer byggeriets samlede tidsmæssige og økonomiske forløb og sørger for dokumentation heraf. Byggelederen er jeres repræsentant overfor entreprenørerne og skal indhente jeres godkendelse af dispositioner under byggesagens forløb. De enkelte rådgivere skal i forbindelse med byggeriets udførelse foretage en løbende projektopfølgning, herunder udarbejde evt. korrektioner og uddybning af projektmaterialet. Den egentlige kontrol med arbejdets udførelse og kvalitet foretages af fagtilsynet, der skal sikre, at arbejdet gennemføres i henhold til det udarbejdede projektmateriale. I forbindelse med byggeriet udførelse, afholdes der normalt byggemøder én gang om ugen, hvor alle spørgsmål vedrørende byggeriets afvikling drøftes. I vil kunne deltage i byggemøderne sammen med byggelederen, entreprenørerne og fagtilsynet. Hvad er en afleveringsforretning? Ved en afleveringsforretning, udarbejdes en afleveringsrapport, der bl.a. opregner mangler ved det udførte arbejde (mangelgennemgang), fastlægger frister for afhjælpning af mangler, frigivelse af tilbagehold og sikkerhedsstillelse m.v. Der skal desuden udarbejdes instrukser for drift og vedligeholdelse af bygningen, og foreligge et afsluttende byggeregnskab. Mangelgennemgangen er et led i sikringen af byggeriets kvalitet, men den egentlige kvalitetssikring bør ske løbende i forbindelse med selve byggeriets gennemførelse, f.eks. ved hjælp af tilsynsplaner. Entreprenøren skal løbende dokumentere kvalitetssikring af egne arbejder. Et år efter afleveringsforretningen foretages et 1-års eftersyn, hvor det kontrolleres, om der i den forløbne periode er opstået fejl og mangler ved det udførte arbejde. Denne procedure gentages 5 år efter afleveringsforretnigen, ved et 5-års eftersyn.

10 I G A N G M E D A T B Y G G E 11 Eksempel på et byggeforløb Nyt klubhus til Brønshøj Boldklub Et mangeårigt ønske om at forbedre faciliteterne for ungdomsarbejdet i Brønshøj Boldklub, som tæller mange etniske unge, gik i 1998 i opfyldelse. Klubben fik et nyt klubhus. Indtil 1998 havde klubben haft til huse i nogle kælderlokaler, hvor der ganske vist var ordentlige omklædningsfaciliteter, men dårlige muligheder for ungdomsarbejdet og for normal mødeaktivitet. I 1995 fik klubben en positiv tilbagemelding fra Københavns Kommune, der gav grønt lys for planlægning og igangsætning af et byggeri. I et tæt samarbejde med Københavns Idrætsanlæg, Københavns Kommune og Lokaleog Anlægsfonden omkring udformning og finansiering, blev de endelige planer udarbejdet. Klubben havde selv tidligere fået udarbejdet tegninger til nye faciliteter, men klubben vurderede, at disse kunne ikke bruges i denne sammenhæng, hvorfor man kontaktede et nyt arkitektfirma. Det arkitektoniske mål var at formgive et klubhus, der i sin idé og arkitektur på en gang var oplevelsesrig og nutidig, men med lokalområdets knappe formsprog og materialevalg in mente. Klubbens bestyrelse var bygherrer, og der var desuden nedsat et byggeudvalg bestående af medlemmer fra klubben, som fulgte med i rådgiverens projektarbejde. Inden den endelige udarbejdelse af udbudsmaterialet blev projektet fremlagt til en principgodkendelse på klubbens generalforsamling. Dernæst blev der afholdt et stort medlemsmøde, hvor de endelige planer blev diskuteret og godkendt. kvalitet ikke måtte forringes. I selve byggeperioden blev den daglige byggeledelse og fagtilsyn varetaget af den tekniske afdeling i Københavns Idrætsanlæg. Når klubben ser tilbage på processen, var man glade for at have professionelle til at styre byggeriet, da man ikke selv var ekspert i at bygge. Klubben giver bl.a. det råd til andre, at man skal være meget opmærksom på driftsøkonomien allerede i planlægningsfasen, og ikke udelukkende fokusere på anlægsøkonomien. Huset skal jo også kunne drives, efter det er bygget. Samlede byggeudgifter: 14 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 2,6 mio. kr. Lokale- og Anlægsfondens lån: 8,9 mio. kr. Licitationen var indbudt og delt op i fagentrepriser. Da licitationsresultatet forelå, var byggeriet blevet dyrere end beregnet. Derfor måtte der i samarbejde med Københavns Idrætsanlæg og Lokale- og Anlægsfonden foretages nogle besparelser med udgangspunkt i, at byggeriets

11 12 I G A N G M E D A T B Y G G E Eksempel på et byggeforløb Fælleshus for Tuse Idrætsforening En lokalt velforankret idrætsforening, godt samarbejde i lokalområdet og med kommunen og en tro på at det kunne lykkes var opskriften, der førte frem til Fælleshuset for Tuse idrætsforening. Egentlig startede det hele ikke som et hus, men som tanker om en idrætslegeplads. En gruppe mennesker omkring idrætsforeningen og skolen havde visioner om at skabe et anderledes bevægelsessted - en idrætslegeplads. Med i gruppen var idrætsforeningens formand, fodboldafdelingens formand og skoleinspektøren. Sideløbende var der kontakter til en konsulent fra Danmarks Idræts-Forbund og Holbæk kommunes arkitekt. offentlighed. På det tidspunkt var planerne, at der skulle bygges et mindre hus til kr. Samarbejdet i lokalområdet var en stor succes. Der meldte sig mere end 25 interesserede fra både foreningsliv, skoler, institutioner og kommune til et møde, hvor idrætslegepladsen skulle diskuteres. På mødet fremkom der så mange forslag, at der var nok til 5 idrætslegepladser. Man aftalte at gå hver til sit og prioritere ønskerne. På dette tidspunkt blev et lokalt arkitektfirma inddraget, der tidligere havde opført gode byggerier på egnen. Foreningen lagde vægt på, at arkitekten udover ekspertise indenfor arkitektur også havde kendskab til foreningslivet og den måde, dét fungerer på. Arkitekten udarbejdede et dispositionsforslag på baggrund af møder med initiativgruppen. Henvendelsen til Lokale- og Anlægsfonden førte til et chok. Fondens kvalitetskrav gjorde at projektet ikke kunne støttes, som det forelå i dispositionsforslaget. Initiativtagerne valgte at arbejde videre med sagen og i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Holbæk Kommune og Lokale- og Anlægsfonden lykkedes det at stable et projekt på benene, der ganske vist var langt dyrere end oprindelig forudsat - 1,7 mio. mod oprindeligt kr. Til gengæld kom der et langt bedre projekt ud af de fælles anstrengelser. Allerede i 1994 gik man i gang med at søge små tilskud på kr. fra forskellige fonde og hos kommunen. Sideløbende var der kontakter til Danmarks Idræts-Forbund, som vejledte om processen og var sparringspartner på hvordan idrætslegepladsen, og specielt multibanen, som var pladsens centrum, kunne udformes. På grund af projektets stadige udvikling var foreningen igennem to udbudsrunder hos lokale håndværkere. Udbuddet foregik som totalentreprise. Man valgte at lade arkitekten udføre byggeledelse og fagtilsyn med byggeriet. Samlede byggeudgifter: Lokale- og Anlægsfondens tilskud: 1,7 mio. kr kr. I 1997 besluttede gruppen at sætte den afgørende fase ind. Det skete dels ved at kontakte Lokale- og Anlægsfonden og Holbæk kommune med henblik på at få økonomien på plads, og dels blev projektet lanceret for den brede

12 I G A N G M E D A T B Y G G E 13 Litteratur I kan læse mere om rådgiverforhold og byggeri i bl.a. ABR 89, Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, af oktober 89 (Praktiserende Arkitekters Råd). Arkitektydelser, af september 96 (Praktiserende Arkitekters Råd). F.R.I s ydelsesbeskrivelse vedr. byggeri, af oktober 95 (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92 (By- og Boligministeriet). Licitationsloven, af april 82 (Konkurrencestyrelsen). Vejledning om tjenesteydelsesdirektivets anvendelse i Bygge- og Anlægssektoren, af juli 93 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om udbud af bygge- og anlægsarbejder, af april 89 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v., af oktober 91 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om ansvarsforhold ved byggearbejder, af juni 86 (By- og Boligministeriet). Cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder, af november 86 (By- og Boligministeriet). Tilgængelighed for alle handlingsplan for handicappedes adgang til det fysiske miljø, af maj 97, (Bygge- og Boligstyrelsen). Boligers tilgængelighed, SBI-anvisning 195, (Statens Byggeforskningsinstitut), af 00. Publikationer fra Lokale- og Anlægsfonden MILJØVENLIGT BYGGERI Praktiske råd om nybygning, tilbygning og ombygning, Disposition og retningslinier for projektansøgninger, dec. 98. Fonden udgiver et nyhedsbrev hvert kvartal og løbende pjecer og bøger om emner indenfor byggeri af kultur- og fritidsbygninger. Læs mere på fondens hjemmeside hvor du også kan bestille publikationerne.

13 14 I G A N G M E D A T B Y G G E Adresser Praktiserende Arkitekters Råd, PAR Strandgade 27 A 1401 København K tlf.: Arkitektforeningen, DAL/AA Strandgade 27 A 1401 København K tlf.: Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V tlf.: Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kristianiagade københavn Ø tlf.: By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1, København K tlf.: Konkurrencestyrelsen Nørregade København K tlf.: Links Statens Byggeforskningsinstitut BYGGE centrum Håndbog for Bygningsindustrien Dansk Arkitekturcenter, Gl. Dok

14

15 Englandsvej Kastrup Tlf Fax

16 I gang med at bygge men hvordan? - en introduktion til byggeprocessen

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk Indblik 2 arkitekter www.a2rk.dk Indledning Følgende indblik skildrer, hvilken proces man skal igennem, når man ønsker at bygge til, bygge om eller bygge nyt. Vejen fra ønsker og idéer til et færdigt resultat

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter

Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Arbejdsmiljø i byggeprojekter, en guide til alle aktører i byggeprojekter Formål Denne guide er målrettet alle involverede i byggeprojekter både når der bygges om og bygges nyt. Guiden har til formål at

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

December 2003. Ydelsesbeskrivelser. Bygherrerådgivning. Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Praktiserende Arkitekters Råd

December 2003. Ydelsesbeskrivelser. Bygherrerådgivning. Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Praktiserende Arkitekters Råd Ydelsesbeskrivelser December 2003 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører PAR og F.R.I Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for bygherrerådgivning.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere