Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner"

Transkript

1 Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE KLASSETRIN Side 6 LÆSEPLANER. Side 11 1

2 Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner I faget dansk følger Prins Henriks Skole Friskoleloven 1 stk 2, således også hvad angår formål, slutmål og læseplan. Undervisningssproget på skolen er fransk undtagen i faget dansk. Det er vigtigt at eleverne lærer at indgå i et mangesproget samfund, og lærer at vise sig åbne overfor tilegnelse og forståelse af eget og andre sprog. Dette arbejdes der meget med og er et centralt emne på skolen både i dansk og i andre fag. På Prins Henriks skole findes faget dansk ligeledes som fremmedsprog (DLE- Danois langue etrangère). Alle lærere udarbejder årsplaner for det enkelte fag og den enkelte klasse. Årsplanerne fremlægges af hver enkelt lærer på skoleårets første forældremøde (se desuden afsnittet Læseplaner). Formål Formålet med undervisningen i dansk på Prins Henriks Skole følger Friskolelovens 1 stk. 2. Undervisningen er derfor centreret omkring, at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen opmuntrer eleven til at bruge sproget personligt og alsidigt. Bevidstheden om sproget styrkes gennem undervisningen. Her kan nævnes de formål, der hovedsageligt ligges vægt på på Prins Henriks Skole indenfor faget dansk: Analytisk indstilling til udtryksformer Opnåelse af glæde ved at udtrykke sig nuanceret og præcist på dansk Opnåelse af læseglæde Indsigt og indlevelse i litteraturen (klassisk og moderne) 2

3 Disse formål er fælles for alle klassetrin i dansk. Formålene nås gennem undervisningsformen- og materialet som er nærmere beskrevet i afsnittet Læseplan. Slutmål Slutmålet for dansk på Prins Henriks Skole følger Friskolelovens 1 stk. 2. Således følges de almindelige bestemmelser. Undervisningen leder frem mod tilegnelse af kundskaber indenfor alle facetter af faget dansk. Her kan nævnes punkterne for slutmålet på Prins Henriks Skole for faget dansk: Opfyldelse af slutmål i de centrale kundskabs- og færdighedsområder (Klare mål), dvs. indenfor det talte sprog, det skrevne sprog (læse og skrive) og sprog/litteratur og kommunikations færdigheder der lever op til de almindelige bestemmelser. Eleven får overblik over de tilegnede kundskaber og færdigheder Solid basis til de videregående uddannelser Det samlede formål for undervisningen i faget dansk på Prins Henriks Skole er derfor slutmålet. Her kan skitseres de vigtigste af de Klare Mål. Forstå og udtrykke sig sikkert og varieret også i form af diskussion og argumentation Tilegne sig viden om dansk sprog indenfor følgende genrer: tekster, udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og trykte og elektroniske medier. Forståelse for sammenhængen mellem udtryk og indhold Forståelse for sprogets betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Ved slutningen af skoleforløbet skal eleverne op i folkeskolens afgangsprøve i dansk (fsa). Delmål Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 1. Det talte sprog (lytte og tale) 2. Det skrevne sprog (læse og skrive) 3. Sprog, litteratur og kommunikation 3

4 Det talte sprog I faget dansk ønsker vi på Prins Henriks Skole at eleverne tilegner sig kundskaber, der gør dem i stand til at udtrykke sig klart, nuanceret og subjektivt. Desuden ligger vi vægt på, at eleverne forholder sig åbent til forskellige problemstillinger og lytter og respekterer andre. Dette mål opnås bl.a. gennem: Samtale/dialog Gruppearbejde/samarbejde Projektorienteret undervisning Tekstvalget er vigtigt, for at give eleverne mulighed for at udtrykke sig i forskellige genrer såsom referat, fortælling, oplæsning, kommentar, debat, interview, forespørgsel og drama. Derfor udbyder Prins Henriks Skole et bredt og varieret udvalg af tekster på alle klassetrin med hensynstagen til niveau og kapacitet for eleverne. Der lægges desuden vægt på at integrere den projektorienterede undervisning, hvorved eleverne bliver mål orienterede og oplever styrken og vigtigheden af et godt samarbejde. Således fokuseres der på projektarbejdsformen og projektarbejds-teknikker i den daglige danskundervisning. Der arbejdes også med noteteknik, brainstorm, problemstillinger, formuleringer osv. Det skrevne sprog: På Prins Henriks Skole lægger vi særlig vægt på læsekundskaber på alle niveauer og klassetrin. Derfor lærer eleverne meget tidligt at læse. Målet er opnåelse af solide læsekundskaber for trin- og alderssvarende litteratur og tekster allerede ved udgangen af børnehaveklassen. Der lægges vægt på, at der er en tydelig progression i læsekundskaber, fra den første indlæring til den mere nuancerede læseteknik og forståelse af sværere tekster. Desuden lægges der vægt på den fonetiske indlæring af forskellige lyde og deres sammenhæng med det skrevne sprog. For at opnå disse mål benyttes bl.a.: Forskellige læsestrategier (oversigtslæse, punktlæse, nærlæse osv.) Oplæsning i klassen Gengivelse af tekster i forskellige andre genrer såsom referat, drama, genfortælling etc. Lytte til andres oplæsning 4

5 Desuden er danskundervisningen centreret omkring opnåelse af sikre skrivekundskaber. Der arbejdes tidligt indgående med det skrevne sprog med fokus på retskrivning, renskrivning og tegnsætning. Skrivningen er en integreret del af den samlede undervisning, således at eleven også oplever skriftsproget som et hjælpemiddel i andre sammenhænge. Sprog, litteratur og kommunikation Prins Henriks Skole lægger vægt på, at eleverne opnår sikre færdigheder indenfor det talte og skrevne sprog, så de kan bruge sproget sikkert og nuanceret i andre sammenhænge. Bl.a. til følgende : Til problemløsning Lege med sproget med rim, remser og kende sprogets poetiske funktion Kende og bruge sproglige virkemidler Genkende forskellige tiders holdning og værdier og sammenligne disse med egne værdier Genkende litteratur fra forskellige historiske perioder Kende forskellige genrer både indenfor fiktion og ikke fiktion Således søges disse mål opfyldt: Gennem arbejde med tekster fra forskellige genrer, både fiktive og ikke fiktive. Grammatikundervisning med særlig vægt på sætningsled, ordklasser og deres funktion i sproget Ved at søge information til aktuelle emner Gennem diskussioner hvor der argumenteres, overtales og løses konflikter Gennem diskussioner med det formål at argumentere Ved formidling af en tilegnet viden fra en elev til de andre Gennem redegørelse for genrer og hovedindhold, perspektivering og sammenligning Gennem analyser af tekster, billeder og situationer Ved at forholde sig kritisk til litterære tekster, egne tekster og de andre elevers tekster. Ved at kende til udviklingen i det danske sprog gennem forskellige tiders litteratur og tekster 5

6 Disse delmål er de fælles delmål for skolen i dansk på alle klassetrin. Eleverne evalueres tre gange om året ved Conseil de classes, hvor lærerne diskuterer og vurderer, om den enkelte elev tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der her er defineret, og som leder mod slutmålet. I det følgende en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte niveauers specifikke trinmål. Trinmål for de forskellige klassetrin Efter 2. klassetrin Efter 2. Klassetrin gælder følgende trinmål for dansk på Prins Henriks Skole Eleven er i stand til at : Bruge talesproget i samtale, samarbejde og til subjektive fremlæggelser Lytte og interagere med hinanden i en respektfuld dialog Bruge de hjælpemidler der findes på det pågældende klassetrin Læse tekster på et alderssvarende niveau uden hjælpemidler Kende bogstaverne både hvad angår form, lyd og kombination Læse og udtrykke egen forståelse af den læste tekst Genfortælle og referere kortere tekster og tekststykke Skrive i enkle genrer: eventyr, små historier og personlige historier i en kronologisk rækkefølge af begivenheder Stave til de mest forekomne ord Benytte et ordforråd der passer til alderstrinnet Skrive og tegne beskeder og kortere tekster, og dermed at videreformidle det ønskede på en forståelig måde Skrive letlæselig håndskrift og skrive på computer Kendskab til simple grammatiske led og problemer Bruge sproget til rim og remser Bruge sproget til konstruktiv diskussion og lytte og argumentere Kendskab og opmærksomhed omkring sprogets opbygning Kende forskel på forskellen mellem fiktive og ikke fiktive tekster, og på det talte og det skrevne sprog 6

7 Efter 4. Klassetrin Eleven er i stand til at: Bruge talesproget til at samtale, samarbejde, diskutere, argumentere og fremlægge Give udtryk for subjektive følelser Lytte aktivt og følge op med spørgsmål Fungere som ordstyrer i klassen Udtrykke sig i de forskellige genrer såsom oplæsning, referat og fortælling etc. Læse sikkert og med god forståelse for teksten Læse alderssvarende litteratur Forstå og videreformidle hovedindholdet af en tekst Finde de vigtigste punkter i en tekst og referere Skrive i både fiktive og ikke fiktive genrer Skrive sammenhængende tekster om bl.a. egne følelser og oplevelser Skrive refererende, beskrivende og berettende Bruge ordbog som hjælpemiddel Bruge tegnsætning Bruge billedmateriale i egne tekster der passer til indholdet i teksten Skrive både læselig håndskrift og på computer Bruge sproget til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden Kende til sprogets poetiske funktion Have kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation Forholde sig kritisk til de andres og deres egne tekster Kende brugen af sproglige virkemidler Kende de forskellige ordklasser Kende til forskellen på tekster fra forskellige tider og perioder Kende forskel på det skrevne og talte sprog Kende forskellige genrer indenfor fiktive og ikke fiktive tekster Kunne tale om genrer Udtrykke sig vha. billeder lyd og tekst 7

8 Efter 6. Klassetrin Eleven er i stand til at: Bruge talesproget til at samtale, samarbejde, diskutere, argumentere og fremlægge Udtrykke sig korrekt mundtligt indenfor forskellige genrer (referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, interview, forespørgsel og drama) Udtrykke subjektive følelser Benytte sig af kroppen og sproget til at udtrykke forskellige genrer Bruge relevante hjælpemidler Fungere som gruppeleder og ordstyrer for klassen Stille analytiske og uddybende spørgsmål til relevante emner Sikker læsning af alle ovennævnte genrer og aldersvarende litteratur Bruge forskellige læsemåder Læse op og referere Skrive såvel fiktive som ikke fiktive tekster Skrive i en kronologisk form om subjektive og personlige emner Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende Brainstorme, indsamle stof og skrive disposition Skrive fra idé til færdig tekst Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform Bruge ordbog Skrive med korrekt tegnsætning Bruge billedmateriale der passer til egne tekster Skrive både læselig håndskrift og på computer i en passende rytme Give og modtage respons på egne tekster Bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som f.eks hurtigskrivning og notater Bruge sproget til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden Kende til sprogets poetiske funktion Udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation Vise indsigt i sprogbrug, sprogrigtighed og sprogforståelse i deres egne og andres tekster 8

9 Have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget. Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog Kende til litteraturens foranderlighed, og at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i. Finde udtryk for værdier i andres udsagn Finde udtryk for værdier i tekster fra andre tider Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Efter 9. og 10. klassetrin Eleven er i stand til at: Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion Vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet 9

10 Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater Læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form Vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om subjektive emner Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende. Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst Forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster Bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster Bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer Bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation Skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster Bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation Forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster Gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem Kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget 10

11 Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed Kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler Vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form Søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden Således følger Prins Henriks Skole de vejledende trinmål for faget dansk for de forskellige klassetrin. Undervisningsformen og metoden der benyttes for at opnå disse trinmål kan ses ud fra læseplan til de forskellige klassetrin. Læseplaner Der undervises i dansk på alle klassetrin. Timetallet for de enkelte klassetrin kan ses på skolens hjemmeside: Hver dansklærer udarbejder en årsplan for faget, for at klarlægge undervisningens mål og indhold. Disse gennemgås på skoleårets første forældremøder, så forældrene har klarhed over skoleårets mål, forløb og niveau for det pågældende skoleår og klassetrin. Således har forældrene et overblik for 11

12 målet og indholdet for danskundervisningen for deres barns klassetrin allerede ved skoleårets start. Og forældrene har mulighed for at følge progressionen i barnets tilegnelse af kundskaberne i forhold til delmål og slutmål i løbet af hele skolegangen Klasse I indskolingen lægges hovedvægten af undervisningen på arbejdet med de elementære læse-, skriveog stavefærdigheder. Særligt arbejdes der med læsningen. På Prins Henriks Skole lærer børnene allerede at læse i børnehaveklassen, så i 1. og 2. Klasse arbejdes der videre med de allerede opnåede færdigheder. Det talte sprog Vi arbejder særligt med det talte sprog gennem samtale. Dels samtale om de læste tekster, men ligeledes samtaler om personlige emner, der vedkommer eleverne. Således lærer eleverne at fortælle og lytte til hinanden. Børnene læser op og genfortæller med egne ord. Børnene arbejder med illustrationer, der passer til de valgte tekster, og udtrykker sig frit ud fra billedmaterialet. De valgte tekster og samtalen styrker og udvider børnenes ordforråd indenfor de forskellige genrer, der arbejdes med. Vi benytter ordlege til at styrke forståelsen for sprogets opbygning og dets sammensætning Det skrevne sprog Hovedvægten af faget dansk i de små klassetrin lægges på indlæringen af læsefærdigheder. Således arbejdes der med, at give eleverne læselyst og gode læseoplevelser gennem en tilgængelighed og stort udvalg af litteratur for deres niveau og svarende til elevernes kapacitet. Vi arbejder med læsning både individuelt og på klassen. Der læses såvel uforberedt som forberedt læsning. Der bruges desuden billedmateriale i undervisningen, for at understøtte og fremme læseglæden og motivationen. Der arbejdes med skrivegreb, skriveretning og skrivestilling. Derudover arbejdes der fra de små klassetrin med retskrivning, forskellen på de små og store bogstaver, og i det hele taget at forholde- 12

13 og udtrykke sig skriftligt. Vi staver og øver stavemåder fra elevernes eget ordforråd eller fra bøgerne. Der arbejdes systematisk med fonemer, rimord, konsonanter og vokaler og stavelsesdeling. Sprog, litteratur og kommunikation Eleverne arbejder med sproget og litteraturen i fri samtale om de læste tekster. Vi øver forståelse og fortolkning af teksterne. Vi eksperimenterer med sproget og dets kapacitet gennem leg, sang og rim. Materiale: Af materiale benyttes børnelitteratur svarende til alderstrinnet, undervisningsmateriale svarende til klassetrinnet, billedbøger, elevernes og lærernes egne tekster samt sangbøger og billedmateriale Klasse I anden del af grundskolen lægger vi særligt vægt på praktiske færdigheder. Læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles, automatiseres og konsolideres. Der lægges vægt på at eleverne arbejder med alle facetter af sproget. Der arbejdes mere og mere med litteratur, analyse- og romanarbejde. Det talte sprog : Vi arbejder fortsat med samtale, dialog og mundtlig fremstilling for at videreudvikle og styrke elevernes sans for struktur, argumentation og fremlæggelse af emner. Desuden forelægger eleverne egne og læste tekster. Således arbejder vi med det talte sprog, for at eleverne lærer at udtrykke sig korrekt indenfor forskellige genrer. Der arbejdes med alle genrer i forskellige sammenhænge, såsom referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, interview, forespørgsel og drama. Vi arbejder såvel i grupper, som på klassen og individuelt. Desuden integrerer vi et til flere projektorienterede forløb pr. skoleår. 13

14 Det skrevne sprog Vi arbejder med forskellige læsestrategier, såsom oversigtslæsning, punktlæsning og nærlæsning, for at styrke elevernes læsekundskaber. På dette niveau lægges der vægt på en sikker læsning, med god forståelse for det læste i en passende hastighed. Vi arbejder desuden med intonationer, som også er et led i selve forståelsesdelen. Vi læser faglige og skønlitterære tekster. Vi er opmærksomme på sproglige finesser, tekstens opbygning og den sproglige udformning, og retter ligeledes opmærksomheden mere og mere mod den egentlige litterære analyse. Vi læser op i klassen for også derved at lytte til andres oplæsning og holde koncentrationen, men arbejder ligeledes med den selvstændige læsning. Skriftsproget er stadig en vigtig del af faget på dette niveau, og der lægges vægt på at udvikle elevernes skriftlige udtryksglæde. Vi arbejder med hele skriveprocessen fra indsamling af stof til den færdige gennemredigerede tekst. Dette arbejde foretages på klassen, individuelt og i grupper. Vi arbejder med respons og redigering af tekster. Vi arbejder med hurtigskrivning, impulsiv skrivning, den lange skriveproces og forskellige andre skrivemetoder for at præsentere eleverne for de forskellige skrivemetoder og udvikle deres skrivelyst- og kundskaber. For fortsat at udvikle stavefærdigheder arbejdes der med stavelses- og morfemdeling, ordklassernes bøjning, stumme bogstaver, dobbelt konsonanter m.m. Vi følger at eleverne bliver mere varierede, nuancerede og præcise i deres sprogbrug. Vi arbejder med sætningsopbygning og almindelig tegnsætning. Sprog, litteratur og kommunikation Der arbejdes med tekster indenfor alle genrer. Vi arbejder særligt med sproglige udtryksformer, og hvordan sproget kan bruges i forskellige sammenhænge (kunstnerisk, formidlende, fortællende etc.) Der arbejdes med at præcisere den litterære analyse, og de begreber der knytter sig til denne. Undervisningen er hovedsageligt samtale og samvær, med litteraturen som udgangspunkt. 14

15 Materiale: Undervisningsmaterialet der benyttes til klasserne på mellemtrinnet kan f.eks. være: Fabler, eventyr, elevernes egne tekster og små ikke fiktive tekster, lyrik, romaner på et alderssvarende niveau, aviser, noveller og digte. Vi læser alle typer tekster og alle genrer både fiktive og ikke fiktive tekster. Sværhedsgraden af undervisningsmaterialet veksler. Der bruges undervisningsmateriale egnet til det pågældende alderstrin Klasse Danskundervisningen i udskolingen er rettet mod slutmålet, og at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der ruster dem til videre uddannelse. Der lægges vægt på helheden i faget, og sammenhængen mellem de forskellige discipliner. Således gøres overgangene mellem de forskellige discipliner mere flydende, så der arbejdes sammenhængende med sprogets mange facetter og muligheder. På 9. klassetrin udarbejder eleverne den obligatorisk projektopgave, som ikke er en prøve, men en del af undervisningen. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Det talte sprog : Vi arbejder med samtale, debat og længere mundtlige fremstillinger. Der arbejdes videre med tekster fra alle genrer, såsom referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, interview, forespørgsel og drama. Vi arbejder såvel i grupper, som på klassen og individuelt. Desuden integrerer vi fortsat et til flere projektorienterede forløb pr. skoleår. Ved samtalerne i klassen bruges sproget til at argumentere, dokumentere og begrunde egne og andres udsagn. Det skrevne sprog: Vi arbejder med alle typer af tekster fiktive som ikke fiktive. Vi læser tekster i alle genrer. Desuden læses flere romaner i løbet af et skoleår. Særligt er læseprocessen koncentreret om læsehastighed, læsesikkerhed og læsevaner. Læselysten søges vækket gennem alderssvarende litteratur og nærværende temaer. Der søges mod at gøre eleverne til sikre læsere, for netop at skærpe læselysten. 15

16 Forståelsen udtrykkes og uddybes gennem samtaler i klassen. Vi arbejder med de læste tekster i grupper, projektorienteret, enkeltvis og i klassen. Eleverne lærer at tilegne sig den læsemåde, der passer sig for den givne teksttype. Eleverne genfortæller referer og laver resuméer både mundtligt og skriftligt. I samspil med fagets andre facetter og discipliner, træner eleverne deres skriftlige udtryksfærdighed. Vi lægger vægt på at eleverne udtrykker sig veldisponeret, velformuleret og klart. Der arbejdes med finpudsning af håndskriften frem mod en personlig skrift. Vi arbejder med notetræning, indsamling og udvælgelse af stof og i det hele taget studieteknikker. Vi arbejder med hele skriveprocessen fra indsamling af stof, til den færdige gennemredigerede tekst. Dette arbejde foretages på klassen, individuelt og i grupper. Vi arbejder med respons og redigering af tekster. Vi arbejder med grammatik, sætningsanalyse, kommatering og korrekturlæsnings-øvelser. Sprog, litteratur og kommunikation: Vi arbejder med samspillet mellem genre, teksttype, sprog, indhold og situation. Eleverne fortolker og analyser ud fra egen opfattelse og forståelse og teksterne diskuteres på klassen. Hjælpemidler såsom analyseskemaer o.a. benyttes. Eleverne vurderer indhold og udtryk og diskuterer på klassen. Der arbejdes individuelt med analyser og fortolkninger af tekster, billeder og reklamer. Eleverne undersøger litterære sammenhænge såsom periode, forfatterskab, genre, tema og motiv. Biblioteket benyttes som hjælpemiddel og til indhentning af oplysninger. Vi læser periodelæsning (f.eks. Guldalderen/ middelalderen), temalæsning: (ungdomsproblematikker/ kærlighed/ livet og døden ), forfatterskabslæsning og genrelæsning (reklamer/ film/ eventyr) Materiale: Der bruges undervisningsmateriale egnet til det pågældende alderstrin indenfor alle genrer og discipliner i faget. Der bruges desuden romaner, noveller, digte, folkeviser, fabler, eventyr, essays, fortællinger, sagn og myter, aviser, leksika, ordbøger, dagbøger, breve, debatindlæg og magasiner og den Danske litteraturs kanon. 16

17 Der benyttes ligeledes medier såsom programmer og film. Elevernes egne tekster bruges i undervisningen. Prins Henriks Skole, April

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse M E L L E M A F D. Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse Det følgende er faste elementer i undervisningen. Planlægningen og placeringen i årsplanen er med til at sætte rammen

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY DANSK SOM ANDETSPROG PÅ US10 - TÅRNBY Formål med faget dansk som andetsprog s. 1 Slutmål for faget dansk som andetsprog efter 10. klassetrin s. 1 Læseplan for faget dansk som andetsprog s. 3 Dansk som

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere