Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv."

Transkript

1 September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats over for seksuelle overgreb mod børn. Med loven blev det i 2005 lovpligtigt for myndigheder og private fysiske og juridiske personer at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn Børneattestloven skal sikre, at personer, der tidligere er dømt i sager om seksuelle krænkelser af børn, ikke uden videre kan få et børnerelateret job eller hverv. Indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn er bredspektret og omfatter såvel strafferetlige som pædagogiske, præventive og behandlingsmæssige foranstaltninger. Loven om børneattester er således en blandt en række forholdsregler mod pædofile overgreb. Børneattesten indeholder oplysninger om børnerelateret kriminalitet. Oplysningerne i en børneattest bliver, i modsætning til oplysningerne i en straffeattest, ikke forældede efter en vis periode, men fremgår derimod for de groveste forbrydelsers vedkommende af børneattesten, indtil personen fylder 80 år. Lov om børneattester er en rammelov, som bemyndiger vedkommende minister til at fastsætte nærmere regler for indhentelse af børneattester på de relevante områder. Det betyder, at de nærmere regler for, hvornår der skal indhentes børneattest, er fastsat i en række bekendtgørelser under otte forskellige ministerier (Kulturministeriet, Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Indenrigs- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, Kirkeministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet). Bekendtgørelserne indeholder den nærmere afgrænsning af, hvilke offentlige myndigheder, foreninger og virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente børneattester samt de nærmere regler for, hvornår attesterne skal indhentes. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse omfatter erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en af de øvrige gældende bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. 1 Bekendtgørelsen betyder, at en række erhvervsdrivende fra den 15. oktober 2009 skal indhente børneattest, inden de ansætter personer, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn Det gælder fx skiskoler, børneklubber på feriesteder i udlandet, campingpladser og feriecentre i Danmark, bustransport og legeland m.v. hos erhvervsdrivende, hvor børn og unge under 15 år overlades i den erhvervsdrivendes varetægt (fx i stormagasiner og indkøbscentre). 1 Bekendtgørelse nr af 11. december 2008, bekendtgørelse nr af 28. november 2008, bekendtgørelse nr af 23. oktober 2008, bekendtgørelse nr. 969 af 25. september 2008, bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, bekendtgørelse nr. 627 af 15. juni 2006, bekendtgørelse nr af 4. december 2005 og bekendtgørelse nr. 690 af 1. juli

2 Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende, der tilbyder at modtage børn under 15 år i deres varetægt, som led i udøvelsen af deres erhverv, med mindre de allerede er omfattet af en af bekendtgørelserne nævnt i note 1. I det følgende kan man læse mere om at indhente og håndtere børneattester, og hvem der er berørt af bekendtgørelsen. 1. Hvad er børneattester? Det er gratis at indhente børneattester. Børneattesten indhentes hos Rigspolitiet ved hjælp af en blanket, der skal underskrives af den erhvervsdrivende, samt af den person, som oplysningerne drejer sig om. Rigspolitiet foretager herefter en søgning på den pågældende person i Det Centrale Kriminalregister. Børneattesten ligner som udgangspunkt en traditionel straffeattest, men indeholder kun oplysninger om børnerelateret kriminalitet. På en traditionel straffeattest vil oplysninger om straffedomme typisk blive slettet efter en kortere årrække. Oplysninger om domme på børneattesten vil derimod blive stående i længere tid, i visse tilfælde indtil vedkommende person er fyldt 80 år. Børneattesten indeholder oplysninger om følgende straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn Børneattesten kan kun indhentes, hvis den person, som oplysningerne drejer sig om, samtykker i, at den erhvervsdrivende indhenter børneattesten. Hvis vedkommende ikke giver samtykke til, at der indhentes børneattest, må han/hun ikke ansættes i et job eller hverv med direkte og vedvarende kontakt med børn Erhvervsdrivende, der bevidst undlader at indhente børneattest inden ansættelse eller beskæftigelse af medarbejdere, der skal have direkte kontakt til børn under 15 år, kan straffes med bøde. 2. Hvem er omfattet? Der skal indhentes børneattester på alle personer, der skal have fast tilknytning til den erhvervsdrivende virksomhed. Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse har været hensigten, at personens tilknytning til den erhvervsdrivende skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. Ved en vurdering af, hvilke personer der er omfattet af den nye bekendtgørelse, er det altid en persons funktion, der er afgørende ikke personens titel. 2

3 Der skal indhentes attester på: Chauffører, turistguider, trænere, instruktører, lærere, børnepassere mv., der er fyldt 15 år, og som står over for at skulle ansættes hos en erhvervsdrivende, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. Chauffører, turistguider, trænere, instruktører, lærere, børnepassere mv., der er fyldt 15 år, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som alligevel i mindst 3 måneder har arbejdet med børn under 15 år - i mindst 3 forskellige tilfælde - eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed. Børneattesten skal i disse tilfælde indhentes senest 3 uger efter, den pågældende har arbejdet med børn i 3 måneder, såfremt personen fortsat skal være tilknyttet den erhvervsdrivende. Assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik o.l. er omfattet af bekendtgørelsen på lige fod med fastansatte, såfremt de, som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn Personer, som er ansat af en erhvervsdrivende til at have direkte kontakt med børn under 15 år via virtuelle, sociale netværkstjenester, vil også være omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter kun nyansættelser fra den 15. oktober Den erhvervsdrivende kan dog frivilligt beslutte at indhente børneattest på alle de ansatte, der har direkte kontakt med børn Der skal ikke indhentes børneattest på ny i tilfælde, hvor en ansat får andre opgaver hos den erhvervsdrivende, eller hvor den ansatte vender tilbage efter naturlige pauser som ferie, orlov, barsel, sygdomsforløb mv. Har vedkommende været væk ud over en naturlig pause i eksempelvis et halvt år skal situationen opfattes som en genansættelse, og den erhvervsdrivende skal derfor indhente en ny børneattest. Indhentelse af ny børneattest kræver samtykke fra den person, man ønsker at genansætte. Det skal understreges, at hvis ikke man er nævnt under de her ovennævnte grupper, er man ikke omfattet af bekendtgørelsen. Der skal f.eks. ikke indhentes børneattester på: Trænere, instruktører, lærere mv., som kun har med voksne at gøre Rengørings- og kantinepersonale, der ikke har direkte kontakt med børn under 15 år Personer, hvis kontakt med børn består i at modtage erhvervspraktikanter eller være ledere for børn i ansættelsesforhold, fx børn, der er beskæftiget i supermarkeder eller med udbringning af blade, eller som medvirker i film Spillelærere, dagplejere eller babysittere, som forældre og værger (indehavere af forældremyndigheden) ansætter eller beskæftiger til at undervise eller passe deres børn i 3

4 privatsfæren. Det gælder også tilfælde, hvor forældre ansætter en børnepasser i en privat pasningsordning, selvom de skal lade sig registrere som erhvervsdrivende for at få tilskud fra kommunen. 3. Hvordan indhenter man børneattest? a) Man skal udpege en person hos den ansættende erhvervsdrivende, der skal modtage og beskytte oplysninger i forbindelse børneattester, jf. punkt h) nedenfor. b) Man skal rekvirere en blanket hos Rigspolitiet. Blanketten kan downloades på Blanketten kan også rekvireres ved at kontakte Rigspolitiet på tlf.: eller c) Den erhvervsdrivende udfylder den øverste del af blanketten med bl.a. navn, adresse og cprnummer på den person, man ønsker at indhente børneattest på. Blanketten skal underskrives af den person, som skal modtage oplysningerne fra Kriminalregisteret eller evt. af en underskriftsberettiget forretningsfører. d) Den midterste del af blanketten udfyldes af den person, som man ønsker at indhente børneattesten på. Denne del af blanketten udgør den nødvendige samtykkeerklæring. Den person, som børneattesten vedrører, giver med sin underskrift samtykke til, at den erhvervsdrivende kan modtage oplysninger om personen fra Kriminalregisteret. e) Den nederste del af blanketten udfyldes af Rigspolitiet. f) Blanketten sendes til Rigspolitiet på adressen: Rigspolitiet, Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret, Polititorvet 14, 1780 København V. Rigspolitiet svarer normalt inden for 2 uger. g) Når Rigspolitiet har modtaget blanketten, foretages der en søgning på den pågældende person i Det Centrale Kriminalregister. Hvis Rigspolitiet under denne søgning finder oplysninger om tidligere domme for børnerelateret kriminalitet, er børneattesten positiv, og blanketten vil blive sendt tilbage til den erhvervsdrivende sammen med et brev med nærmere oplysning om, hvad den pågældende er dømt for. Hvis Rigspolitiet ikke finder oplysninger om tidligere domme, er børneattesten negativ, og blanketten vil blive sendt tilbage til den erhvervsdrivende med oplysning herom. h) Blanketten/børneattesten behandles fortroligt. Det betyder, at den erhvervsdrivende skal overholde persondatalovens regler om bl.a. opbevaring og tavshedspligt. Rigspolitiet fremsender en vejledning for behandling af hhv. positive og negative børneattester sammen med børneattesten. Disse vejledninger kan også findes på Kulturministeriets hjemmeside 4

5 4. Yderligere information Se Kulturministeriets hjemmeside om børneattester (www.kum.dk/sw26074.asp). Her kan man bl.a. downloade ministeriets vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester (vejledning i håndtering af positive børneattester og vejledning i håndtering af blanke (negative) børneattester). Nærmere information om udfyldelse af blanketter kan findes på Rigspolitiets hjemmeside ved at taste børneattest i søgefunktionen. Hvis man i øvrigt ønsker mere information om, hvordan man bekæmper pædofili, kan man kontakte SISO, der er et landsdækkende videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. SISO s hotline er tlf.: Læs mere på SISO s hjemmeside: 5

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015

Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015 Bestyrelsens ansvar og pligter Forsikringer Børneattester Koda-afgift Vedtægter Brug af billeder Forsikringer FDF Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere