INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE"

Transkript

1 INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten Særlige betingelser Kontraktindgåelse Kontraktens varighed og optioner Leverandørs ydelse... 4 Leveringsplan... 4 Ydelser Ændringer Betaling og prisregulering... 5 Betaling... 5 Forrentning... 5 Regulering Leveringsfrist... 6 Force majeure Bod... 6 Forsinkelse... 6 Fejl ved produkter... 6 Forsinkede leveringer i supplerende leverance Sikkerhedsstillelse Forsikring Garanti Ophævelse

2 2.12 Voldgift Bestilling og levering Bestilling af affaldsbeholdere i hovedleverancen... 9 Skønnet antal... 9 Leveringsplan Særligt om levering af supplerende leverance Levering og udbringning i hovedleverancen Levering af supplerende leverancer til Holbæk Affald A/S Produktkrav Generelt for produkter i hovedleverancen Prægning Supplerende leverance Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion Option udbringning af beholdere Tilbudsliste Hovedleverance Supplerende leverance Tilbudsliste Option udbringning af beholdere Underskrift

3 1 Orientering om kontrakten Ordregiver er Holbæk Affald A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. I det følgende benyttes betegnelsen Leverandør om den virksomhed, som tildeles kontrakten. Alle tilbudsgivere skal kunne leve op til de krav, som er beskrevet for Leverandør. Holbæk Affald A/S er et kommunalt affaldsselskab, der som en del af Holbæk Forsyning A/S - ejes af Holbæk Kommune. Der er ca husstande i Holbæk Affald A/S opland. Der kan søges flere oplysninger om Holbæk Affald A/S på Holbæk Forsyning A/S hjemmeside Holbæk Affald A/S har ansvaret for drift og administration af dagrenovationsordning og genbrugspladser på vegne af Holbæk Kommune. Dagrenovationsordningen omfatter følgende: Husstandsindsamling af våd dagrenovation (restaffald og bioaffald), der i dag foregår med anvendelse af delte og udelte 240 liter beholdere, 4-hjulede minicontainere på 400, 660 eller 770 liter samt undergrundscontainere Indsamling af småbatterier og småt elektronik i forbindelse med husstandsindsamlingen af papir (pose på låg ordning) Husstandsindsamling af papir og glas, der foregår med anvendelse af 2-hjulede delte/udelte beholdere på 240 liter, 4-hjulede minicontainere på 660 liter samt undergrundscontainere 2 årlige indsamlinger af storskrald og haveaffald Bestyrelsen for Holbæk Affald A/S har besluttet at igangsætte en proces med udrulning af en eksisterende forsøgsordning med indsamling af hård plast og metal, fortrinsvis i delte beholdere. Der vil ske et samtidig skift af fraktion for den eksisterende delte beholder til rest- og bioaffald hvor disse anvendes: den eksisterende rest/bio beholder skal efterfølgende anvendes til plast/metal, mens en ny beholder skal anvendes til rest/bio affald. Det er planen, at udbringning af nye, delte beholdere til primært haveboliger og sommerhuse (Bølge-1) skal ske i en 18-ugers periode i juli-december 2015, mens udbringning af materiel til ejendomme med fællesløsninger (Bølge-2) vil ske i starten af Optionen i afsnit 5 omfatter udelukkende Bølge-1. Nærværende udbud omfatter indkøb af omtrent nye komplette 2-hjulede beholdere på 240 liter med tilhørende skillevæg og låg med prægning. Der indhentes ligeledes pris på indkøb af beholdere i størrelserne 240, , 660 og 770 liter samt diverse løs- og reservedele (svarende til en rammeaftale, som Holbæk Affald A/S kan trække på). Holbæk Affald A/S ønsker endvidere at indhente pris på udbringning af beholdere til vores kunder i hovedleverancen. Udbringningen omfatter udbringning, scanning/registrering, påsætning af label og fraktionsklistermærker samt levering af informationsmateriale til kundernes postkasse. Beskrivelsen af arbejdsgangen fremgår af afsnit 5. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, gælder det, som er som er anført for hovedleverancen, tilsvarende for supplerende leverancer. 3

4 2 Særlige betingelser 2.1 Kontraktindgåelse Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Holbæk Affald A/S den vindende tilbudsgiver accept. Leverandør skal fremsende underskrevet kontrakt samt sikkerhedsstillelse jf. pkt. 2.8 senest 14 dage efter at Holbæk Affald A/S har fremsendt accept/kontrakt til Leverandør. Uden samtykke fra Holbæk Affald A/S kan opgaven ikke overdrages til andre. Eventuelle underleverandører skal godkendes af Holbæk Affald A/S. Uanset brug af underleverandører har Leverandør fortsat kontraktansvaret, og skal sikre sig, at nærværende bestemmelser overholdes. Holbæk Affald A/S vil som grundlag for godkendelsen af eventuelle underleverandører vurdere disses egnethed til på fuld forsvarlig måde at udføre opgaven. Holbæk Affald A/S vil ikke godkende frivillige foreninger og lignende som underleverandører. 2.2 Kontraktens varighed og optioner Det forventes, at der kan indgås kontrakt med den vindende leverandør senest 22. juli Overordnet opdeles leveringerne således: Hovedleverance, der omfatter 240 liter beholdere med tilsvarende antal skillevægge, hjul (2 styks pr beholder), aksler, monteret TAG i chipnest til registrering samt præget låg Supplerende leverance: Supplerende leverancer omfatter affaldsbeholdere i forskellige størrelser samt løs- og reservedele hertil. Eventuel udnyttet option Affaldsbeholderne i hovedleverancen forventes at skulle leveres i leverancer hver 2. uge i perioden 3. august november Dette kan dog ændres af Holbæk Affald A/S som følge af f.eks. forskydninger i den forventede tidsplan for den politiske godkendelsesproces eller forsinkelser i udbudsprocessen. Rammeaftalen kan udnyttes til og med 1. juni 2019, hvor aftalen udløber uden yderligere varsel. 2.3 Leverandørs ydelse Leverandørs ydelse beskrives nedenfor. Beskrivelsen danner baggrund for den kontrakt, som indgås mellem parterne. Leveringsplan Leverandør skal i samarbejde med Holbæk Affald A/S snarest efter kontraktindgåelse planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse, herunder udarbejde en leveringsplan, jf. i øvrigt afsnit 3. Ydelser Ydelser og produkter skal udføres i overensstemmelse med kontraktens krav. Leverandør skal indhente Holbæk Affald A/S afgørelse, hvis kontrakten ikke yder tilstrækkelig vejledning til leverancen. Det er Leverandørs ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning i forbindelse med produktion, håndtering og levering af beholdere. Leverandørs omkostninger hertil skal være indeholdt i de tilbudte enhedspriser. Leverandør skal snarest muligt underrette Holbæk Affald A/S, hvis der opstår forhold, der hindrer eller vanskeliggør rettidige leveringer eller gør det nærliggende, at Holbæk Affald A/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 4

5 indhente anvisninger fra Holbæk Affald A/S, skal Leverandør bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Holbæk Affald A/S lider tab. 2.4 Ændringer Ændringer i antallet af beholdere i forhold til de i afsnit 3 skønnede kan foretages af Holbæk Affald A/S ubegrænset, uden Leverandør er berettiget til en regulering af de tilbudte priser. Ændringer kan især ske hvor Holbæk Affald A/S kunder vælger fællesløsning fremfor individuelle løsninger. Ligeledes kendes den eksakte fordeling mellem 240, , 660 og 770 liters beholdere i den supplerende leverance først, når kunderne har truffet valg herom. Der er dog angivet et mindsteantal, som Holbæk Affald A/S forpligter sig til at købe på enheder i hovedleverancen. Leverandør skal uden ændringer i priser tåle, at der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gravearbejder m.v. 2.5 Betaling og prisregulering Betaling Betaling for affaldsbeholderne og levering samt reservedele sker i henhold til tilbudslistens enhedspriser kontant efter levering på baggrund af faktura. Betalingsfrist er 14 dage fra modtagelse af faktura. Der betales kun for leverancer og ydelser, der faktisk er leveret i overensstemmelse med kontrakten og dennes bilag. Eventuel bod skal fratrækkes faktura for efterfølgende måned med angivelse af bodsårsag. Faktura skal udformes eventuelt efter nærmere anvisning fra Holbæk Affald A/S - og sendes elektronisk til EAN-nummer , att.: Erik Grünfeld. Leverandør kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Der accepteres kun én transport. Forrentning Leverandørs tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Såfremt Holbæk Affald A/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. Regulering Enhedspriserne som angivet i tilbudslisten er fast for såvel indholdet i hovedleverance som supplerende leverance, der leveres frem til 1. juli Herefter reguleres enhedspriserne med grundlag i indeks for plast og plastprodukter (PRIS11, gr. 39), der offentliggøres af Danmarks Statistik. Basisindekset er indeks fra Danmarks Statistik for maj Efter 1. juli 2016 reguleres enhedspriser hvert halve år på grundlag af henholdsvis majindekset og november-indekset således at regulerede enhedspriser er gældende de næste 6 måneder frem. Eksempel: Levering af affaldsbeholdere og udstyr frem til 1. juli 2016 afregnes efter de tilbudte enhedspriser. Levering af beholdere i perioden fra 2. juli 2016 frem til og med 31. december 2016 afregnes efter de tilbudte enhedspriser x (indeks for maj 2016/indeks for maj 2015). Levering af beholdere i perioden fra 1. januar 2017 frem til og med 30. juni 2017 afregnes efter de tilbudte enhedspriser x (indeks for november 2016/indeks for maj 2015). 5

6 Enhedspriser opgøres på leveringstidspunktet i henhold til bestillingen. 2.6 Leveringsfrist Holbæk Affald A/S afgiver bestillinger på beholdere og levering ved til Leverandør. Bestillingen omfatter produkter, antal, leveringssteder og tidsfrist for leveringen jf. i øvrigt afsnit 3. De angivne tidsfrister i afsnit 3 skal overholdes. Tidsfristen regnes overholdt, når leveringerne er foretaget indenfor for fristen og i fuld overensstemmelse med kontraktens vilkår. Force majeure Leverandør har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af udefra kommende forhold, der opstår uden Leverandørs skyld, og over hvilke Leverandør ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, overenskomstmæssige strejker eller lockout. Arbejdsnedlæggelser hos Leverandør eller underleverandør medfører, uanset at disse er overenskomststridige, ikke ret til tidsfristforlængelser. Anser Leverandør sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Holbæk Affald A/S snarest muligt underrettes. Leverandør skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Leverandør skal dog uanset ovenstående søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 2.7 Bod Holbæk Affald A/S lægger stor vægt på, at kunderne er tilfredse med den leverede ydelse. Kunderne vil i forhold til indholdet i Leverandørs tilbud og leveringsplanen af Holbæk Affald A/S blive informeret om, hvornår og hvordan beholderne vil blive leveret. Det er derfor særdeles vigtigt, at beholderne leveres i nøje overensstemmelse med de opstillede krav og tidsplan. Overholdes krav og tidsplan ikke, udløser dette en bod til Leverandør jf. nedenfor. Forsinkelse I hovedleverancen er leveringsplanen opdelt i perioder, således at en periodes leverance skal være afsluttede senest fredag kl Såfremt en periodes leverancer ikke er fuldstændig afsluttet inden udløbet af leveringsfristen, udløses der automatisk og uden varsel en bod til Leverandør på 1 % af værdien af hele den pågældende leverance. Herefter udløses der yderligere en bod på 1 % af værdien af hele den pågældende periodes leverance pr. efterfølgende påbegyndt periode, indtil den pågældende periodes leverancer er fuldstændigt afsluttet. Tilsvarende gælder for de supplerende leverancer i det omfang Holbæk Affald A/S vælger at udnytte denne mulighed. Fejl ved produkter Fejl i produkter omfatter manglende opfyldelse af krav til robusthed, opbygning, forberedelse til skillevæg og registrering samt fejl ved låg, hjul og aksler. Hvis Holbæk Affald A/S konstaterer sådanne fejl ved modtagelse eller i forbindelse med udbringning til kunder, meddeles dette til Leverandør, der herefter hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter meddelelsen er givet, skal rette fejlen eller have gennemført omlevering på dét sted, hvor beholder er placeret. Rettes fejlen ikke indenfor denne tidsfrist, udløses en bod til Leverandør på 100 kr. pr. beholder med fejl. Er fejlen ikke rettet senest 5 hverdage efter meddelelsen er givet, udløses yderligere en bod til Leverandør på 100 kr. pr. hverdag indtil fejlen er rettet. Tilsvarende gælder for fejl ved produkter i de supplerende leverancer, i det omfang Holbæk Affald A/S vælger at udnytte denne mulighed. 6

7 Ovenstående gælder dog ikke for åbenlyse fejl som fejl ved beholders type, størrelse eller farve, som Leverandør burde have konstateret før levering. I disse tilfælde ifaldes boden straks fra leveringsdato. Forsinkede leveringer i supplerende leverance For supplerende leverancer er der jf. afsnit 3 angivet en leveringsfrist fra bestilling af beholdere eller løs- og reservedele til de bestilte produkter senest skal være leveret hos Holbæk Affald A/S på en anvist adresse i Holbæk Kommune. Overskrides leveringsfristen, udløses der automatisk og uden varsel en bod til Leverandør på 5 % af værdien af den pågældende bestilling, der er forsinket. Herefter udløses der yderligere en bod på 5 % af værdien af den pågældende forsinkede bestilling pr. efterfølgende påbegyndt uge, indtil den pågældende bestilling er leveret. 2.8 Sikkerhedsstillelse Leverandørs skal stille sikkerhed på 10 % af den samlede kontraktværdi ekskl. moms, se tilbudslisten nedenfor. Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Holbæk Affald A/S i tilfælde af misligholdelse, ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsgaranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Holbæk Affald A/S uden Leverandørs forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Holbæk Affald A/S disposition på anfordring og uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Holbæk Affald A/S stilling er den samme som om kontant depositum var stillet. Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Holbæk Affald A/S måtte have mod Leverandør, herunder mangler, svigt i kvaliteten, bod eller andet. Såfremt Holbæk Affald A/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til Leverandør og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Holbæk Affald A/S inden 10 hverdage. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes senest 14 dage efter kontraktens indgåelse. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen fremsende indikation på, at sikkerheden kan stilles eksempelvis i form af en kopi af en sikkerhedsstillelse, som er stillet indenfor de seneste tolv måneder for en tilsvarende kontrakt. Efter kontrakttildeling erstattes indikationen af en reel sikkerhedsstillelse sikkerhedsstillelsen kan endvidere erstattes af et depositum. Leverandør skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kontraktperiodens udløb. Frigivelse forudsætter således, at der ikke fra Holbæk Affald A/S er konstateret fejl og mangler ved beholderne eller leveringerne, samt at der ikke er fremsat krav om hel eller delvis udbetaling af sikkerhedsstillelse, idet der dog vil blive krævet en løbetid af sikkerhedsstillelsen på mindst 5 år efter leveringen af beholderne. 7

8 2.9 Forsikring Leverandør skal tegne alle relevante og lovpligtige forsikringer så som ansvars-, personskade- og produktansvarsforsikringer, og forsikringssummer skal oplyses først ved tilbudsafgivelse og derefter på opfordring. Udgifter til forsikring afholdes af Leverandør. Leverandør skal først ved tilbudsafgivelse og derefter efter anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Leverandør er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller hans produkter måtte forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom i forbindelse med tilsigtet anvendelse af Leverandørs produkt. Holbæk Affald A/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan opstå i forbindelse med produktion og levering. Ved skader på ejendom tilhørende Holbæk Affald A/S eller selskabets kunder og/eller deres ejendom, skal Holbæk Affald A/S orienteres omgående Garanti Leverandør skal yde en garanti mod mangler ved alle enheder, herunder løs- og reservedele, der leveres til Holbæk Affald A/S. Garantiperioden er minimum 5 år fra kontraktmæssig levering af enheden. Der er tale om en ubetinget garanti, der dækker alle delene af beholderne, herunder hjul, aksler, låg, håndtag og eventuelle skillevægge, således at enhver fejl eller mangel i garantiperioden skal udbedres for Leverandørs regning, dog bortset fra fejl og skader, der direkte er opstået ved fejlbetjening, påkørsel eller lignende. Leverandør har dokumentationspligten for at fejlen ikke bestod på leveringstidspunktet. Såfremt der konstateres fejl ved de leverede enheder, er Leverandør forpligtet til omgående efter påkrav og for egen regning at afhjælpe de fejl og mangler, der er konstateret Der foreligger en mangel, såfremt de leverede enheder ikke virker som forudsat, ikke opfylder kontrakten og/eller dennes bilag, ikke er i overensstemmelse med de anførte oplysninger i Leverandørs tilbud eller er i en ringere kvalitet end Holbæk Affald A/S kunne forvente. Udbedring kan foregå ved at defekte dele udskiftes med nye eller ved omlevering. Eventuelt arbejde med udskiftning foregår på leveringsstedet eller et andet sted, såfremt dette anvises af Holbæk Affald A/S. Udbedring af mangler må ikke påvirke kundernes anvendelse af affaldsbeholderne. Såfremt udbedring på adressen ikke er mulig, skal Leverandør derfor uden vederlag ombytte beholderen (omlevering). Garantibestemmelserne fratager ikke Holbæk Affald A/S ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige bestemmelser herom Ophævelse Holbæk Affald A/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: a) Leverandør misligholder sine kontraktlige forpligtelser. Konstateres væsentlige afvigelser i kvaliteten af de leverede affaldsbeholdere og/eller løs- og reservedele i forhold til udbudsmaterialets bestemmelser og de anførte oplysninger i Leverandørs tilbud vil dette kunne betragtes som misligholdelse. Væsentlige forsinkelser i forhold til leveringsfrister kan betragtes som misligholdelse b) Leverandør erklæres konkurs, eller der indgives konkursbegæring, eller begæring om rekonstruktion mod Leverandør, der sker åbning af tvangsakkord, Leverandør træder i likvidation eller bliver taget under tvangsopløsning. Ved konkurs kan Holbæk Affald A/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel 8

9 inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. Ved betalingsstandsning, tvangsopløsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller Leverandørs økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandør må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten, er hæveretten dog betinget af, at Leverandør ikke har stillet - eller på Holbæk Affald A/S opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. c) Lovgivning ændrer forudsætningen for kontrakten Holbæk Affald A/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt relevant lovgivning ændres væsentligt herunder f.eks. ændringer i organisering af affaldsindsamlingen. Det samme gælder, såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Holbæk Affald A/S at bringe kontrakten med Leverandør til ophør. I tilfælde omfattet af denne bestemmelse er Leverandør berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale med Holbæk Affald A/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen udløber. Derudover kan Leverandør ikke rejse krav om erstatning eller kompensation over for Holbæk Affald A/S Voldgift Uoverensstemmelser mellem Leverandør og Holbæk Affald A/S, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 3 Bestilling og levering 3.1 Bestilling af affaldsbeholdere i hovedleverancen Skønnet antal Den 15. april 2015 er der i alt hos brugerne ca rest/bio beholdere, der skal skifte fraktion til plast/metal og erstattes af en ny, delt 240 liter beholder med tilhørende skillevæg og præget låg til rest/bio. Hovedleverancen fra juli til november 2015 vil således bestå i primært denne type beholdere. Det skønnes, at der samlet vil blive behov for indkøb af i størrelsesordenen affaldsbeholdere i hovedleverancen. Leveringsplan Leverancerne skal foretages over en periode på 18 uger. Hvis Leverandør på grund af sommerferie eller andet forhold i produktionen ønsker at variere antallet af beholdere, der leveres i de enkelte uger, skal dette oplyses til Holbæk Affald A/S, som på baggrund af skriftlig henvendelse giver accept eller afslag på anmodningen. Overordnet skal leveringsplanen i hovedleverancen af 240 liter beholdere med et tilsvarende antal skillevægge, låg, hjul, aksler samt nødvendigt tilbehør til montering følge nedenstående overordnede retningslinjer, der dog kan ændres, hvis den forventede leveringsperiode forskydes: Uge/ Antal

10 Leveringsplanen fastlægges endeligt medio juli 2015 i forbindelse med kontraktindgåelse. Herefter er leveringsplanen en fast tidsplan, der danner grundlag for den kontraktuelle vurdering af, om aftalte tidsfrister overholdes. Leveringsplanen anvendes tillige til at oplyse kunderne om, hvornår (hvilken konkret uge) en ny beholder vil blive leveret på adressen, og hvornår kunden skal anvende den tidligere rest/bio beholder til plast/metal. Holbæk Affald A/S sender leveringsadresser i Holbæk Kommune for den enkelte leverance til Leverandør senest 2 uger før leveringen skal påbegyndes. Bestillingslisten sendes pr. mail til Leverandør, hvorfor Leverandør i sit tilbud skal oplyse en mailadresse, hvortil Holbæk Affald A/S kan sende bindende meddelelser. 3.2 Særligt om levering af supplerende leverance Supplerende leverancer af beholdere og løs- og reservedele til beholdere skal kunne foretages efter udbudsmaterialets bestemmelser samt Leverandørs tilbud i kontraktperioden. Supplerende leverancer af affaldsbeholdere skal leveres hos Holbæk Affald A/S senest 1 måned efter skriftlig bestilling. Løs- og reservedele til beholdere skal dog kunne leveres senest 2 uger efter skriftlig bestilling. Ved supplerende leverancer af affaldsbeholdere hos Holbæk Affald A/S i Holbæk Kommune vil der blive bestilt mindst 200 stk. af samme type ad gangen. 3.3 Levering og udbringning i hovedleverancen Indholdet i hovedleverancen skal af Leverandør leveres til en anvist adresse i Holbæk Kommune efter følgende forskrift: Beholderne skal være rene og stablet i en højde af højst 230 cm Alle beholdere skal leveres med låg og TAG monteret Nederste beholder i hver stak skal have monteret (aksel og) hjul Løse hjul skal være leveret i en separat kasse Løse aksler skal være leveret i en separat kasse Skillevægge skal være leveret i en separat kasse Eventuelt tilbehør til monteringen skal være leveret i en separat kasse Alle kasser skal være angivet med type samt antal af hver enhed Leverandør skal hver sidste fredag i leveringsperioden og herudover på opfordring fra Holbæk Affald A/S oplyse om status for leverancen (leverede beholdere i henhold til leveringsplan). 3.4 Levering af supplerende leverancer til Holbæk Affald A/S Leverandør skal senest 3 dage efter bestilling oplyse, hvornår supplerende leverancer kan leveres i henhold til gældende leveringsfrister jf. afsnit 3. Nærmere leveringstidspunkt og sted aftales herefter mellem Holbæk Affald A/S og Leverandør. Affaldsbeholdere i supplerende leverancer skal ikke leveres med prægning i låg. Beholderne i supplerende leverancer skal være helt eller delvist samlede, idet visse dele af affaldsbeholdere af transporthensyn kan leveres løst, og herefter færdigmonteres af Holbæk Affald A/S. Leverandør skal sammen med tilbuddet redegøre for i hvilket omfang affaldsbeholdere i supplerende leverancer skal samles af Holbæk Affald A/S. Øvrige løs- og reservedele skal være klar til videre brug/montering. Affaldsbeholdere og udstyr skal leveres hos Holbæk Affald A/S på en anvist adresse i Holbæk Kommune på hverdage i tidsrummet Affaldsbeholderne og udstyret skal af Leverandør aflæsses på anvist lokalitet på anlægget, hvor der kan påregnes fast belægning. 10

11 4 Produktkrav Produkterne i leverancen skal generelt være robuste og egnede til den anvendelse, som Holbæk Affald A/S indkøber dem til. Der angives nedenfor de egenskaber, som beholdere som minimum skal besidde. Såfremt Leverandør leverer produkter, der besidder flere/bedre egenskaber kan dette oplyses i forbindelse med tilbudsafgivningen. 4.1 Generelt for produkter i hovedleverancen 1. Beholderne skal overholde gældende lovgivning 2. Nyttevolumen på beholderne skal være inden for +/- 5 % af de angivne voluminer i tilbudslisten. Det aktuelle nyttevolumen skal oplyses 3. Beholderne skal have en levetid ved normalt brug på mindst 10 år 4. Beholderne skal være fremstillet i plast, der er formbestandigt, frostsikkert, slagfast og UVbestandigt 5. Alle metaldele skal være udført i rustfrit materiale eller være korrosionsbeskyttet 6. Der skal ved kassation af beholderne i videst muligt omfang være mulighed for genanvendelse af de materialer, som beholderne er fremstillet af. Beholderne skal let kunne adskilles i forskellige affaldsfraktioner 7. Farver på beholderens krop skal være RAL 7016 (mørk grå) - svarende til de beholdere, der anvendes til indsamling af rest/bio hos Holbæk Affald A/S. Farver på eventuelle separate håndtag, der ikke er støbt sammen med beholderen, skal være den samme. Mindre afvigelse fra farven kan accepteres 8. Farver på beholderens låg skal være RAL 7016, RAL 7011, RAL 8028 eller RAL 6012 eller tilsvarende 9. Der må ikke være præget eller påsat iøjnefaldende firma-eller beholdernavne i beholderne. Eventuelle prægninger skal fremgå af leveringsprøverne 10. Beholderne skal være rengøringsvenlige og i mindst muligt omfang have kanter, hvor affaldet kan sætte sig fast og give anledning til vækst af bakterier. Beholderne skal endvidere være designet, så al affaldet med mindst mulig påvirkning af beholder kan tømmes ud af beholderen af en standard renovationsbil med standard lift, som overholder DIN EN Beholderne skal have stor holdbarhed overfor hærværk og vejrlig, herunder sollys, slid og rengøring. Dette gælder såvel konstruktion som materialer, overflader og farver 12. Beholderne skal beskytte affaldet mod fysisk skade, skadedyr/insekter og vejrpåvirkninger herunder indtrængen af nedbør. Beholdernes overside skal være således udformet, at regnvand løber af 13. Låg skal være robust og formbestandigt og skal på leveringstidspunktet være monteret på modsatte side af beholders gribekant, så låget åbner væk fra renovationsbilen i forbindelse med tømning. Vind må ikke kunne åbne låg. Hængsler, eventuelle håndtag, greb og andre anordninger i forbindelse med lågene skal være robuste så de ikke bliver ødelagte eller falder af ved daglig brug, tømning og vind. Lågene skal let kunne udskiftes ved behov for reparation. Regnvand fra låget må ikke kunne løbe ned i beholderen 14. Vejrliget, herunder frost, må ikke begrænse brugen af beholderne, hverken i forbindelse med daglig brug eller tømning. Beholder skal kunne anvendes ned til temperaturer under minus 25 grader Celcius 15. Beholderne skal være konstrueret, så de kan stå alene og vandret på et hvilket som helst underlag (grus, jord, asfalt m.v.). 16. Beholderne skal sikre god ergonomi og et godt arbejdsmiljø for skraldemændene, der skal betjene disse, og de bør overholde normerne i Arbejdstilsynets vejledning D

12 Vejledningens anførsel om håndtagshøjde under transport vil dog ikke blive krævet overholdt 17. Beholderne skal have gribekant til renovationsbil, så de kan tømmes i de nuværende renovationsbiler samt i øvrige nyere renovationsbiler på markedet. Ved tvivl kontaktes Holbæk Affald A/S nuværende renovatør (RenoNorden: Thomas Silfverberg) 18. Beholdere skal være udformet, så de ved transport og tømning ikke giver anledning til unødig støj 19. Beholderne skal have 30 mm hul i karmen (chipnest) til brug for montering af RFID TAGs (chip). TAG skal være monteret i chipnest ved levering og være indeholdt i enhedsprisen 20. Hjulene skal være med en diameter på mindst 250 mm og en bredde på mindst 45 mm. Hjulring skal være fremstillet af materiale, der giver stød- og støjdæmpning under kørsel. Hjullejerne skal være vedligeholdelsesfrie. Hjulene skal let kunne udskiftes, hvis der er behov for reparation 21. Beholderne på 240 liter skal kunne deles med skillevæg i forholdet 40/60 vinkelret på hjulakslen. I hovedleverancen skal al udstansning, forboring af huller til montering af skillevæg og øvrig forberedelse til montering af skillevæg være gennemført før levering. Skillevægge, som kan monteres uden brug af andet værktøj end slagværktøj, anses som at have den bedste funktionalitet. Affaldsbeholder monteret med skillevæg skal fungere således, at beholderen kan tømmes i rumopdelt renovationsbil i én tømningsoperation (én liftgang), hvorved affald fra hvert af de to kamre falder ned i hvert sit kammer i renovationsbilen som forudsat. Affaldet må således ikke ved normal tømning kunne falde ud i det forkerte rum i en gængs renovationsbil med dobbeltkammer beregnet for tømning af to kamre i én tømningsoperation med én liftgang. Tømning af beholder som dobbeltkammerbeholder i én tømningsoperation med én liftgang skal kunne demonstreres. 22. Skillevæg skal a. kunne monteres i beholders højre side (set fra en placering bag beholders håndtag) b. være lige og stabil, udført i kraftig plast med fornøden stivhed og styrke med mulighed for robust og enkel montage i beholderne c. kunne tåle daglig brug og tømning uden at falde ud eller gå i stykker d. skal være udformet, så affald ikke hænger fast i disse, og så de passer godt til affaldsbeholderen. Når skillevæggen er monteret, må der således ikke være synlige mellemrum mellem skillevæg og affaldsbeholder. 4.2 Prægning Låg skal kunne præges med logo for Holbæk Affald A/S eller med fraktionsangivelse for affald. Prægningen (op til to pr. låg) skal være indeholdt i tilbuddet. Endelig udformning meddeles Leverandør i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 4.3 Supplerende leverance Som en supplerende leverance skal Leverandør kunne levere løse skillevægge, låg, aksler og hjul samt rene, nye beholdere i størrelserne 240, , 660 og 770 liter. Beholderne skal overholde følgende krav. 1. Beholderene skal overholde kravene som anført i ovenfor 2. Beholders farve skal være RAL 7016 eller tilsvarende 3. Beholdere med kapacitet over 400 liter skal dog være monteret med fire hjul med en hjul diameter ikke under 200 mm og mindst to hjulbremser 4. Beholdere skal være monteret med lågfarve i enten RAL 7016, RAL 7011, RAL 8028, RAL 6012 eller RAL 6009 (mørk grøn). Mindre afvigelse fra farven kan accepteres. Holbæk 12

13 Affald A/S oplyser i forbindelse med bestilling hvor mange af hver enhed, der skal leveres. Enhedsprisen i tilbudslisten skal gælde uanset hvilken lågfarve, der bestilles 5. Beholderne på liter skal være forberedt til, at der kan monteres skillevæg efterfølgende. Skillevæg skal kunne placeres så beholder opdeles efter forholdet 50/50 eller 40/60 på tværs af akslen. Enhedsprisen i tilbudslisten skal omfatte en komplet beholder med ikke-monteret skillevæg inklusiv nødvendigt tilbehør til montering 6. Enhedsprisen i tilbudslisten for skillevægge til 240 liter beholder omfatter nødvendigt tilbehør for montering 7. Enhedsprisen i tilbudslisten for skillevægge til liter beholder nødvendigt tilbehør for montering 8. Enhedsprisen i tilbudslisten for 660 og 770 liter beholdere omfatter monteret TAG, hjul og låg 9. Tilbuddet skal også omfatte levering af løs- og reservedele til udskiftning af dele på affaldsbeholderne. Reservedele leveres til Holbæk Affald A/S i Holbæk som supplerende leverancer. Reservedele omfatter de dele, der kan være relevante at udskifte eller nymontere, herunder skillevægge, hjul, aksler og låg. Mængder af reservedele kan variere ubegrænset, uden at enhedspriserne derved må ændres (bortset fra indeksering i henhold til ovenstående). Leverandør skal i sit tilbud anføre, hvor mange enheder der er i en sædvanlig pakke/kasse. Det står uanset nærværende aftale Holbæk Affald A/S frit for at købe supplerende leverancer af løs- eller reservedele hos andre leverandører. 4.4 Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion Affaldsbeholderne skal produceres under gode miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser. Ved produktion af affaldsbeholderne skal EU's bestemmelser om miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed som minimum overholdes. Holbæk Affald A/S kan til enhver tid kræve dokumentation for miljø- og arbejdsmiljøforholdene ved produktion, herunder efter anmodning kunne besigtige faciliteterne. 5 Option udbringning af beholdere Holbæk Affald A/S ønsker at afprøve markedet i forhold til omkostning ved udbringning af beholdere. Holbæk Affald A/S kræver ikke, at leverandør af beholdere skal give tilbud på udbringning. Ønsker leverandør ikke at give tilbud skal dette dog tilkendegives på tilbudslisten. Holbæk Affald A/S har indgået aftale med firmaet SeerupIT om opgaven med at forestå registrering og dataoverførsel mellem renovatørs GTC system og Holbæk Affald A/S FAS. Det er derfor på forhånd besluttet, at udbringningen skal foregå efter en tilrettelagt procedure, som betyder at registrering af beholdere i forbindelse med udbringning skal foregå med SeerupIT udstyr. SeerupIT/Holbæk Affald A/S stiller derfor mobiltelefon med App og kamera samt TAGscanner (ScanTroll) til rådighed for udbringningen. Leverandør skal således stille med mandskab, biler/øvrigt udstyr og arbejdsledelse til planlægning og kvalitetssikring. Leveringen skal foregå efter en fastlagt udbringningsturnus. Holbæk Affald A/S renovatør RenoNorden kører i dag med tre biler til indsamling af papir/glas. Disse biler skal efter udbringning af nye beholdere tillige tømme beholdere til plast/metal i eksisterende 4-kammerbil. Holbæk Affald A/S har derfor aftalt med RenoNorden, at udbringning vil ske i forbindelse med tømning af 13

14 papir/glas som tømmes hver sjette uge - således at udbringningen skal ske i en (3x6) 18 ugers periode fra uge 33/2015 til uge 50/2016 i fastlagte ruter. SeerupIT leverer poser på beholderniveau med labels og klistermærker samt udbringningsliste svarende til en indsamlingsrute for papir/glas. Udbringning af beholdere skal ske efter følgende procedure: Ejendomme, som skal have tømt rest/bio og papir/glas i uge 34, skal have beholder i uge 33. Ejendomme, som skal have tømt begge beholdere i uge 35 skal have beholder leveret i uge 34 og så fremdeles Beholdere må som udgangspunkt tidligst udbringes på ugedagen før tømningen i den efterfølgende uge Alle en uges udbringninger skal være afsluttet senest lørdag i ugen før tømningen Plan for udbringning i ugerne med helligdage aftales særskilt i forbindelse med eventuel kontraktindgåelse (kun aktuelt ved eventuel forsinkelse) Endelig plan for udbringning forventes at foreligger medio juli Det ugentlige antal varierer mellem 950 og 1700 beholdere. Forsinkelse følger retningslinjerne i afsnit 2.7 om bod, dog således at en beholder, som ikke er leveret på kundens adresse med samtidig korrekt registrering og dokumentation i den planlagte uge og senest lørdag, medfører en bod på 100 kroner pr ny beholder, der skal leveres. I forbindelse med udbringningen skal følgende opgaver løses: Ny rest/bio beholder skal have monteret skillevæg og hjul, påsat label med adresse, fraktion og container-id, have påsat eventuel sorteringsvejledning som klistermærke (efter nødvendig rengøring) samt scannet/parret labels stregkode og beholders TAG Nuværende rest/bio beholder skal (efter nødvendig rengøring) have påsat ny label med adresse, fraktion og container-id, scannet/parret labels stregkode med beholders TAG samt (efter nødvendig rengøring) påsat klistermærke med fraktionsangivelse og/eller sorteringsvejledning Placering af beholder dokumenteres ved hjælp af billede, som indmeldes i SeerupIT system Kommunikationsmateriale i form af brev eller tilsvarende skal afleveres i ejendommens postkasse Såfremt forhold på stedet umuliggør at proceduren følges skal SeerupIT/Holbæk Affald A/S procedure for fejlmelding følges Holbæk Affald A/S leverer klistermærker og labels til udbringningen. Omkostninger til færgetransport til Orø skal være indeholdt i tilbuddet. 6 Tilbudsliste Nedenfor angives de enhedspriser og samlede tilbudssummer for hver enkelt supplerende leverance, som Holbæk Affald A/S ønsker tilbud på. Nederst angives den samlede tilbudssum, som danner grundlag for vægtningen af underkriteriet Pris. Antallet af enheder kan variere, men enhedsprisen skal være gældende uanset den enkelte leverances størrelse. 14

15 I første kolonne er angivet produktet. Produktet skal have de egenskaber, som Holbæk Affald A/S har beskrevet i Særlige betingelser samt de nedenfor angivne: 6.1 Hovedleverance 240 liter beholdere skal være forberedt til montering af skillevæg, så der ikke skal ske forboring eller udstansning af dele af beholder, før montering af skillevæg. Skillevæggen skal dele beholder i forholdet 60/40 vinkelret på akslen, således at det store kammer til restaffald skal være til venstre når beholder tømmes i renovationsbil, mens det lille kammer til bioaffald skal være til højre, når beholder tømmes i renovationsbil. Tilbudsgiver skal indenfor tilbuddet levere eventuelt nødvendigt specialværktøj for montering i 4 eksemplarer (dog ikke almindeligt slag- eller skrueværktøj). Alle nødvendige fittings skal være indeholdt i enhedsprisen. Låg skal være præget med Rest og Bio i hver side, således at prægningen er placeret over fraktionen, som dette er beskrevet lige ovenfor. Prægningen kan være i en anden farve, men dette er ikke et krav. Den tilbudte prægning skal være demonstreret ved prøveleveringen. TAG til elektronisk registrering skal være monteret i chipnest i beholders forreste højre hjørne, set bagfra beholder. TAG skal opfylde DIN norm Dokumentation for TAG overensstemmelse med normen skal vedlægges tilbud. Tømning skal være mulig med Holbæk Affald A/S renovatør, RenoNordens biler. Hjul skal være monterede (eller kunne monteres) på beholders bagside (hvor håndtag er placeret), og diameter skal være minimum 250 mm. Håndtag og låg skal være monterede. Enhedsprisen skal være inklusiv levering til en adresse i Holbæk Kommune. Levering skal ske i henhold til leveringsplan, som fremgår af Særlige betingelser. Leveringsplanen bestemmes endeligt i forbindelse med kontraktindgåelse Supplerende leverance 240 liter beholder skal være tilsvarende beholder som i hovedleverancen, dog uden prægning i låg og skillevæg liter beholder skal have egenskaber som 240 liter beholder i hovedleverancen og være komplet (men eventuelt ikke komplet monteret) inklusiv løs skillevæg. 660 liter og 770 liter beholder skal være komplet monteret inklusiv TAG, hjul, låg og eventuel aksel. Låg med og uden prægning skal være komplette inklusiv nødvendige fittings. Låg skal leveres i en de i Særlige betingelser anførte RAL farver. Løse skillevægge skal være komplette inklusiv nødvendige fittings for montering. Løse aksler skal være inklusiv nødvendige fittings for montering. Løse hjul skal være komplette inklusiv fittings til montering dog uden aksel. 15

16 Enhedspriserne for Supplerende leverancer er ikke inklusiv levering. Antallet af enheder som angivet i tilbudslisten nedenfor er det forventede antal enheder pr. levering. 6.3 Tilbudsliste Produkt Hovedleverance Antal Enhedspris Tilbudssum Komplet 240 liter beholder i farven RAL 7016 (mørk grå) eller tilsvarende med tilhørende låg og skillevæg Tilbudssum hovedleverance Supplerende leverance 240 liter beholder i farven RAL 7016 eller tilsvarende med tilhørende låg uden prægning /370 liter beholder i farven RAL eller tilsvarende med tilhørende låg uden prægning 660 liter beholder i farven RAL 7016 med tilhørende låg uden prægning 770 liter beholder i farven RAL 7016 med tilhørende låg uden prægning Låg til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Låg til 360/370 liter behold med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Låg til 660/770 liter beholder med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Skillevæg til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Skillevæg til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering

17 Aksel til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Aksel til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 660/770 liter beholder med nødvendige fittings for montering Tilbudssum supplerende leverance Samlet værdi til anvendelse ved evaluering af tilbud (hovedleverance + supplerende leverance) 6.4 Option udbringning af beholdere Tilbudsgiver bedes angive enhedsprisen på udbringning af beholder med samtidig skift af fraktion på den eksisterende rest/bio beholder arbejdsbeskrivelse og procedure er beskrevet overfor afsnit 5. Forventet leveringsantal er beholdere. Enhedspris på udbringning/fraktionsskift på beholder Tilbudsgiver ønsker ikke at give tilbud på udbringning (sæt kryds) 17

18 7 Underskrift Leverandør bekræfter med sin underskrift, at aftalen indgås på ovenstående vilkår. Udover ovenstående omfatter kontrakten Leverandørs uddybende beskrivelse i sit tilbud samt indholdet i eventuelle rettelsesblade og spørgsmål og svar, som dette er angivet i udbudsbrevet. Dato/underskrift Dato/underskrift/stempel Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning A/S Leverandør John Harpøth Bestyrelsesformand Holbæk Forsyning A/S 18

Køb af affaldsbeholdere

Køb af affaldsbeholdere Køb af affaldsbeholdere Særlige betingelser og ydelsesbeskrivelse Offentligt EU-Udbud Oktober 2017 1 Særlige betingelser... 3 1. Orientering om kontrakten... 3 2. Kontraktens varighed... 3 3. Leverandørens

Læs mere

Køb af affaldsbeholdere

Køb af affaldsbeholdere Køb af affaldsbeholdere Særlige betingelser og ydelsesbeskrivelse Offentligt EU-Udbud Januar 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 002-001715 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om kontrakten... 3 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold Til de bydende virksomheder Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Hermed foreligger udbudsmateriale for indkøb af affaldsbeholdere til Holbæk Affald A/S. Indhold 1 Betingelser... 2 Rettelser til udbudsmaterialet...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune EU-udbud nr.: 2015-451255

Udbud. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune EU-udbud nr.: 2015-451255 Udbud Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune EU-udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417196 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER

LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER FEBRUAR 2013 ESBJERG KOMMUNE LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER EU UDBUD - KRAVSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skovs Vej 9 8000 Aaehus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere