INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE"

Transkript

1 INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten Særlige betingelser Kontraktindgåelse Kontraktens varighed og optioner Leverandørs ydelse... 4 Leveringsplan... 4 Ydelser Ændringer Betaling og prisregulering... 5 Betaling... 5 Forrentning... 5 Regulering Leveringsfrist... 6 Force majeure Bod... 6 Forsinkelse... 6 Fejl ved produkter... 6 Forsinkede leveringer i supplerende leverance Sikkerhedsstillelse Forsikring Garanti Ophævelse

2 2.12 Voldgift Bestilling og levering Bestilling af affaldsbeholdere i hovedleverancen... 9 Skønnet antal... 9 Leveringsplan Særligt om levering af supplerende leverance Levering og udbringning i hovedleverancen Levering af supplerende leverancer til Holbæk Affald A/S Produktkrav Generelt for produkter i hovedleverancen Prægning Supplerende leverance Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion Option udbringning af beholdere Tilbudsliste Hovedleverance Supplerende leverance Tilbudsliste Option udbringning af beholdere Underskrift

3 1 Orientering om kontrakten Ordregiver er Holbæk Affald A/S, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. I det følgende benyttes betegnelsen Leverandør om den virksomhed, som tildeles kontrakten. Alle tilbudsgivere skal kunne leve op til de krav, som er beskrevet for Leverandør. Holbæk Affald A/S er et kommunalt affaldsselskab, der som en del af Holbæk Forsyning A/S - ejes af Holbæk Kommune. Der er ca husstande i Holbæk Affald A/S opland. Der kan søges flere oplysninger om Holbæk Affald A/S på Holbæk Forsyning A/S hjemmeside Holbæk Affald A/S har ansvaret for drift og administration af dagrenovationsordning og genbrugspladser på vegne af Holbæk Kommune. Dagrenovationsordningen omfatter følgende: Husstandsindsamling af våd dagrenovation (restaffald og bioaffald), der i dag foregår med anvendelse af delte og udelte 240 liter beholdere, 4-hjulede minicontainere på 400, 660 eller 770 liter samt undergrundscontainere Indsamling af småbatterier og småt elektronik i forbindelse med husstandsindsamlingen af papir (pose på låg ordning) Husstandsindsamling af papir og glas, der foregår med anvendelse af 2-hjulede delte/udelte beholdere på 240 liter, 4-hjulede minicontainere på 660 liter samt undergrundscontainere 2 årlige indsamlinger af storskrald og haveaffald Bestyrelsen for Holbæk Affald A/S har besluttet at igangsætte en proces med udrulning af en eksisterende forsøgsordning med indsamling af hård plast og metal, fortrinsvis i delte beholdere. Der vil ske et samtidig skift af fraktion for den eksisterende delte beholder til rest- og bioaffald hvor disse anvendes: den eksisterende rest/bio beholder skal efterfølgende anvendes til plast/metal, mens en ny beholder skal anvendes til rest/bio affald. Det er planen, at udbringning af nye, delte beholdere til primært haveboliger og sommerhuse (Bølge-1) skal ske i en 18-ugers periode i juli-december 2015, mens udbringning af materiel til ejendomme med fællesløsninger (Bølge-2) vil ske i starten af Optionen i afsnit 5 omfatter udelukkende Bølge-1. Nærværende udbud omfatter indkøb af omtrent nye komplette 2-hjulede beholdere på 240 liter med tilhørende skillevæg og låg med prægning. Der indhentes ligeledes pris på indkøb af beholdere i størrelserne 240, , 660 og 770 liter samt diverse løs- og reservedele (svarende til en rammeaftale, som Holbæk Affald A/S kan trække på). Holbæk Affald A/S ønsker endvidere at indhente pris på udbringning af beholdere til vores kunder i hovedleverancen. Udbringningen omfatter udbringning, scanning/registrering, påsætning af label og fraktionsklistermærker samt levering af informationsmateriale til kundernes postkasse. Beskrivelsen af arbejdsgangen fremgår af afsnit 5. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, gælder det, som er som er anført for hovedleverancen, tilsvarende for supplerende leverancer. 3

4 2 Særlige betingelser 2.1 Kontraktindgåelse Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Holbæk Affald A/S den vindende tilbudsgiver accept. Leverandør skal fremsende underskrevet kontrakt samt sikkerhedsstillelse jf. pkt. 2.8 senest 14 dage efter at Holbæk Affald A/S har fremsendt accept/kontrakt til Leverandør. Uden samtykke fra Holbæk Affald A/S kan opgaven ikke overdrages til andre. Eventuelle underleverandører skal godkendes af Holbæk Affald A/S. Uanset brug af underleverandører har Leverandør fortsat kontraktansvaret, og skal sikre sig, at nærværende bestemmelser overholdes. Holbæk Affald A/S vil som grundlag for godkendelsen af eventuelle underleverandører vurdere disses egnethed til på fuld forsvarlig måde at udføre opgaven. Holbæk Affald A/S vil ikke godkende frivillige foreninger og lignende som underleverandører. 2.2 Kontraktens varighed og optioner Det forventes, at der kan indgås kontrakt med den vindende leverandør senest 22. juli Overordnet opdeles leveringerne således: Hovedleverance, der omfatter 240 liter beholdere med tilsvarende antal skillevægge, hjul (2 styks pr beholder), aksler, monteret TAG i chipnest til registrering samt præget låg Supplerende leverance: Supplerende leverancer omfatter affaldsbeholdere i forskellige størrelser samt løs- og reservedele hertil. Eventuel udnyttet option Affaldsbeholderne i hovedleverancen forventes at skulle leveres i leverancer hver 2. uge i perioden 3. august november Dette kan dog ændres af Holbæk Affald A/S som følge af f.eks. forskydninger i den forventede tidsplan for den politiske godkendelsesproces eller forsinkelser i udbudsprocessen. Rammeaftalen kan udnyttes til og med 1. juni 2019, hvor aftalen udløber uden yderligere varsel. 2.3 Leverandørs ydelse Leverandørs ydelse beskrives nedenfor. Beskrivelsen danner baggrund for den kontrakt, som indgås mellem parterne. Leveringsplan Leverandør skal i samarbejde med Holbæk Affald A/S snarest efter kontraktindgåelse planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse, herunder udarbejde en leveringsplan, jf. i øvrigt afsnit 3. Ydelser Ydelser og produkter skal udføres i overensstemmelse med kontraktens krav. Leverandør skal indhente Holbæk Affald A/S afgørelse, hvis kontrakten ikke yder tilstrækkelig vejledning til leverancen. Det er Leverandørs ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning i forbindelse med produktion, håndtering og levering af beholdere. Leverandørs omkostninger hertil skal være indeholdt i de tilbudte enhedspriser. Leverandør skal snarest muligt underrette Holbæk Affald A/S, hvis der opstår forhold, der hindrer eller vanskeliggør rettidige leveringer eller gør det nærliggende, at Holbæk Affald A/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at 4

5 indhente anvisninger fra Holbæk Affald A/S, skal Leverandør bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Holbæk Affald A/S lider tab. 2.4 Ændringer Ændringer i antallet af beholdere i forhold til de i afsnit 3 skønnede kan foretages af Holbæk Affald A/S ubegrænset, uden Leverandør er berettiget til en regulering af de tilbudte priser. Ændringer kan især ske hvor Holbæk Affald A/S kunder vælger fællesløsning fremfor individuelle løsninger. Ligeledes kendes den eksakte fordeling mellem 240, , 660 og 770 liters beholdere i den supplerende leverance først, når kunderne har truffet valg herom. Der er dog angivet et mindsteantal, som Holbæk Affald A/S forpligter sig til at købe på enheder i hovedleverancen. Leverandør skal uden ændringer i priser tåle, at der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gravearbejder m.v. 2.5 Betaling og prisregulering Betaling Betaling for affaldsbeholderne og levering samt reservedele sker i henhold til tilbudslistens enhedspriser kontant efter levering på baggrund af faktura. Betalingsfrist er 14 dage fra modtagelse af faktura. Der betales kun for leverancer og ydelser, der faktisk er leveret i overensstemmelse med kontrakten og dennes bilag. Eventuel bod skal fratrækkes faktura for efterfølgende måned med angivelse af bodsårsag. Faktura skal udformes eventuelt efter nærmere anvisning fra Holbæk Affald A/S - og sendes elektronisk til EAN-nummer , att.: Erik Grünfeld. Leverandør kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Der accepteres kun én transport. Forrentning Leverandørs tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Såfremt Holbæk Affald A/S måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. Regulering Enhedspriserne som angivet i tilbudslisten er fast for såvel indholdet i hovedleverance som supplerende leverance, der leveres frem til 1. juli Herefter reguleres enhedspriserne med grundlag i indeks for plast og plastprodukter (PRIS11, gr. 39), der offentliggøres af Danmarks Statistik. Basisindekset er indeks fra Danmarks Statistik for maj Efter 1. juli 2016 reguleres enhedspriser hvert halve år på grundlag af henholdsvis majindekset og november-indekset således at regulerede enhedspriser er gældende de næste 6 måneder frem. Eksempel: Levering af affaldsbeholdere og udstyr frem til 1. juli 2016 afregnes efter de tilbudte enhedspriser. Levering af beholdere i perioden fra 2. juli 2016 frem til og med 31. december 2016 afregnes efter de tilbudte enhedspriser x (indeks for maj 2016/indeks for maj 2015). Levering af beholdere i perioden fra 1. januar 2017 frem til og med 30. juni 2017 afregnes efter de tilbudte enhedspriser x (indeks for november 2016/indeks for maj 2015). 5

6 Enhedspriser opgøres på leveringstidspunktet i henhold til bestillingen. 2.6 Leveringsfrist Holbæk Affald A/S afgiver bestillinger på beholdere og levering ved til Leverandør. Bestillingen omfatter produkter, antal, leveringssteder og tidsfrist for leveringen jf. i øvrigt afsnit 3. De angivne tidsfrister i afsnit 3 skal overholdes. Tidsfristen regnes overholdt, når leveringerne er foretaget indenfor for fristen og i fuld overensstemmelse med kontraktens vilkår. Force majeure Leverandør har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af udefra kommende forhold, der opstår uden Leverandørs skyld, og over hvilke Leverandør ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, overenskomstmæssige strejker eller lockout. Arbejdsnedlæggelser hos Leverandør eller underleverandør medfører, uanset at disse er overenskomststridige, ikke ret til tidsfristforlængelser. Anser Leverandør sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Holbæk Affald A/S snarest muligt underrettes. Leverandør skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Leverandør skal dog uanset ovenstående søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 2.7 Bod Holbæk Affald A/S lægger stor vægt på, at kunderne er tilfredse med den leverede ydelse. Kunderne vil i forhold til indholdet i Leverandørs tilbud og leveringsplanen af Holbæk Affald A/S blive informeret om, hvornår og hvordan beholderne vil blive leveret. Det er derfor særdeles vigtigt, at beholderne leveres i nøje overensstemmelse med de opstillede krav og tidsplan. Overholdes krav og tidsplan ikke, udløser dette en bod til Leverandør jf. nedenfor. Forsinkelse I hovedleverancen er leveringsplanen opdelt i perioder, således at en periodes leverance skal være afsluttede senest fredag kl Såfremt en periodes leverancer ikke er fuldstændig afsluttet inden udløbet af leveringsfristen, udløses der automatisk og uden varsel en bod til Leverandør på 1 % af værdien af hele den pågældende leverance. Herefter udløses der yderligere en bod på 1 % af værdien af hele den pågældende periodes leverance pr. efterfølgende påbegyndt periode, indtil den pågældende periodes leverancer er fuldstændigt afsluttet. Tilsvarende gælder for de supplerende leverancer i det omfang Holbæk Affald A/S vælger at udnytte denne mulighed. Fejl ved produkter Fejl i produkter omfatter manglende opfyldelse af krav til robusthed, opbygning, forberedelse til skillevæg og registrering samt fejl ved låg, hjul og aksler. Hvis Holbæk Affald A/S konstaterer sådanne fejl ved modtagelse eller i forbindelse med udbringning til kunder, meddeles dette til Leverandør, der herefter hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter meddelelsen er givet, skal rette fejlen eller have gennemført omlevering på dét sted, hvor beholder er placeret. Rettes fejlen ikke indenfor denne tidsfrist, udløses en bod til Leverandør på 100 kr. pr. beholder med fejl. Er fejlen ikke rettet senest 5 hverdage efter meddelelsen er givet, udløses yderligere en bod til Leverandør på 100 kr. pr. hverdag indtil fejlen er rettet. Tilsvarende gælder for fejl ved produkter i de supplerende leverancer, i det omfang Holbæk Affald A/S vælger at udnytte denne mulighed. 6

7 Ovenstående gælder dog ikke for åbenlyse fejl som fejl ved beholders type, størrelse eller farve, som Leverandør burde have konstateret før levering. I disse tilfælde ifaldes boden straks fra leveringsdato. Forsinkede leveringer i supplerende leverance For supplerende leverancer er der jf. afsnit 3 angivet en leveringsfrist fra bestilling af beholdere eller løs- og reservedele til de bestilte produkter senest skal være leveret hos Holbæk Affald A/S på en anvist adresse i Holbæk Kommune. Overskrides leveringsfristen, udløses der automatisk og uden varsel en bod til Leverandør på 5 % af værdien af den pågældende bestilling, der er forsinket. Herefter udløses der yderligere en bod på 5 % af værdien af den pågældende forsinkede bestilling pr. efterfølgende påbegyndt uge, indtil den pågældende bestilling er leveret. 2.8 Sikkerhedsstillelse Leverandørs skal stille sikkerhed på 10 % af den samlede kontraktværdi ekskl. moms, se tilbudslisten nedenfor. Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Holbæk Affald A/S i tilfælde af misligholdelse, ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsgaranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Holbæk Affald A/S uden Leverandørs forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering: Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Holbæk Affald A/S disposition på anfordring og uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Holbæk Affald A/S stilling er den samme som om kontant depositum var stillet. Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Holbæk Affald A/S måtte have mod Leverandør, herunder mangler, svigt i kvaliteten, bod eller andet. Såfremt Holbæk Affald A/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til Leverandør og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Holbæk Affald A/S inden 10 hverdage. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes senest 14 dage efter kontraktens indgåelse. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen fremsende indikation på, at sikkerheden kan stilles eksempelvis i form af en kopi af en sikkerhedsstillelse, som er stillet indenfor de seneste tolv måneder for en tilsvarende kontrakt. Efter kontrakttildeling erstattes indikationen af en reel sikkerhedsstillelse sikkerhedsstillelsen kan endvidere erstattes af et depositum. Leverandør skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kontraktperiodens udløb. Frigivelse forudsætter således, at der ikke fra Holbæk Affald A/S er konstateret fejl og mangler ved beholderne eller leveringerne, samt at der ikke er fremsat krav om hel eller delvis udbetaling af sikkerhedsstillelse, idet der dog vil blive krævet en løbetid af sikkerhedsstillelsen på mindst 5 år efter leveringen af beholderne. 7

8 2.9 Forsikring Leverandør skal tegne alle relevante og lovpligtige forsikringer så som ansvars-, personskade- og produktansvarsforsikringer, og forsikringssummer skal oplyses først ved tilbudsafgivelse og derefter på opfordring. Udgifter til forsikring afholdes af Leverandør. Leverandør skal først ved tilbudsafgivelse og derefter efter anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Leverandør er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller hans produkter måtte forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom i forbindelse med tilsigtet anvendelse af Leverandørs produkt. Holbæk Affald A/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan opstå i forbindelse med produktion og levering. Ved skader på ejendom tilhørende Holbæk Affald A/S eller selskabets kunder og/eller deres ejendom, skal Holbæk Affald A/S orienteres omgående Garanti Leverandør skal yde en garanti mod mangler ved alle enheder, herunder løs- og reservedele, der leveres til Holbæk Affald A/S. Garantiperioden er minimum 5 år fra kontraktmæssig levering af enheden. Der er tale om en ubetinget garanti, der dækker alle delene af beholderne, herunder hjul, aksler, låg, håndtag og eventuelle skillevægge, således at enhver fejl eller mangel i garantiperioden skal udbedres for Leverandørs regning, dog bortset fra fejl og skader, der direkte er opstået ved fejlbetjening, påkørsel eller lignende. Leverandør har dokumentationspligten for at fejlen ikke bestod på leveringstidspunktet. Såfremt der konstateres fejl ved de leverede enheder, er Leverandør forpligtet til omgående efter påkrav og for egen regning at afhjælpe de fejl og mangler, der er konstateret Der foreligger en mangel, såfremt de leverede enheder ikke virker som forudsat, ikke opfylder kontrakten og/eller dennes bilag, ikke er i overensstemmelse med de anførte oplysninger i Leverandørs tilbud eller er i en ringere kvalitet end Holbæk Affald A/S kunne forvente. Udbedring kan foregå ved at defekte dele udskiftes med nye eller ved omlevering. Eventuelt arbejde med udskiftning foregår på leveringsstedet eller et andet sted, såfremt dette anvises af Holbæk Affald A/S. Udbedring af mangler må ikke påvirke kundernes anvendelse af affaldsbeholderne. Såfremt udbedring på adressen ikke er mulig, skal Leverandør derfor uden vederlag ombytte beholderen (omlevering). Garantibestemmelserne fratager ikke Holbæk Affald A/S ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige bestemmelser herom Ophævelse Holbæk Affald A/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis: a) Leverandør misligholder sine kontraktlige forpligtelser. Konstateres væsentlige afvigelser i kvaliteten af de leverede affaldsbeholdere og/eller løs- og reservedele i forhold til udbudsmaterialets bestemmelser og de anførte oplysninger i Leverandørs tilbud vil dette kunne betragtes som misligholdelse. Væsentlige forsinkelser i forhold til leveringsfrister kan betragtes som misligholdelse b) Leverandør erklæres konkurs, eller der indgives konkursbegæring, eller begæring om rekonstruktion mod Leverandør, der sker åbning af tvangsakkord, Leverandør træder i likvidation eller bliver taget under tvangsopløsning. Ved konkurs kan Holbæk Affald A/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel 8

9 inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i kontrakten. Ved betalingsstandsning, tvangsopløsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller Leverandørs økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandør må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten, er hæveretten dog betinget af, at Leverandør ikke har stillet - eller på Holbæk Affald A/S opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. c) Lovgivning ændrer forudsætningen for kontrakten Holbæk Affald A/S kan opsige kontrakten med et skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt relevant lovgivning ændres væsentligt herunder f.eks. ændringer i organisering af affaldsindsamlingen. Det samme gælder, såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Holbæk Affald A/S at bringe kontrakten med Leverandør til ophør. I tilfælde omfattet af denne bestemmelse er Leverandør berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale med Holbæk Affald A/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen udløber. Derudover kan Leverandør ikke rejse krav om erstatning eller kompensation over for Holbæk Affald A/S Voldgift Uoverensstemmelser mellem Leverandør og Holbæk Affald A/S, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 3 Bestilling og levering 3.1 Bestilling af affaldsbeholdere i hovedleverancen Skønnet antal Den 15. april 2015 er der i alt hos brugerne ca rest/bio beholdere, der skal skifte fraktion til plast/metal og erstattes af en ny, delt 240 liter beholder med tilhørende skillevæg og præget låg til rest/bio. Hovedleverancen fra juli til november 2015 vil således bestå i primært denne type beholdere. Det skønnes, at der samlet vil blive behov for indkøb af i størrelsesordenen affaldsbeholdere i hovedleverancen. Leveringsplan Leverancerne skal foretages over en periode på 18 uger. Hvis Leverandør på grund af sommerferie eller andet forhold i produktionen ønsker at variere antallet af beholdere, der leveres i de enkelte uger, skal dette oplyses til Holbæk Affald A/S, som på baggrund af skriftlig henvendelse giver accept eller afslag på anmodningen. Overordnet skal leveringsplanen i hovedleverancen af 240 liter beholdere med et tilsvarende antal skillevægge, låg, hjul, aksler samt nødvendigt tilbehør til montering følge nedenstående overordnede retningslinjer, der dog kan ændres, hvis den forventede leveringsperiode forskydes: Uge/ Antal

10 Leveringsplanen fastlægges endeligt medio juli 2015 i forbindelse med kontraktindgåelse. Herefter er leveringsplanen en fast tidsplan, der danner grundlag for den kontraktuelle vurdering af, om aftalte tidsfrister overholdes. Leveringsplanen anvendes tillige til at oplyse kunderne om, hvornår (hvilken konkret uge) en ny beholder vil blive leveret på adressen, og hvornår kunden skal anvende den tidligere rest/bio beholder til plast/metal. Holbæk Affald A/S sender leveringsadresser i Holbæk Kommune for den enkelte leverance til Leverandør senest 2 uger før leveringen skal påbegyndes. Bestillingslisten sendes pr. mail til Leverandør, hvorfor Leverandør i sit tilbud skal oplyse en mailadresse, hvortil Holbæk Affald A/S kan sende bindende meddelelser. 3.2 Særligt om levering af supplerende leverance Supplerende leverancer af beholdere og løs- og reservedele til beholdere skal kunne foretages efter udbudsmaterialets bestemmelser samt Leverandørs tilbud i kontraktperioden. Supplerende leverancer af affaldsbeholdere skal leveres hos Holbæk Affald A/S senest 1 måned efter skriftlig bestilling. Løs- og reservedele til beholdere skal dog kunne leveres senest 2 uger efter skriftlig bestilling. Ved supplerende leverancer af affaldsbeholdere hos Holbæk Affald A/S i Holbæk Kommune vil der blive bestilt mindst 200 stk. af samme type ad gangen. 3.3 Levering og udbringning i hovedleverancen Indholdet i hovedleverancen skal af Leverandør leveres til en anvist adresse i Holbæk Kommune efter følgende forskrift: Beholderne skal være rene og stablet i en højde af højst 230 cm Alle beholdere skal leveres med låg og TAG monteret Nederste beholder i hver stak skal have monteret (aksel og) hjul Løse hjul skal være leveret i en separat kasse Løse aksler skal være leveret i en separat kasse Skillevægge skal være leveret i en separat kasse Eventuelt tilbehør til monteringen skal være leveret i en separat kasse Alle kasser skal være angivet med type samt antal af hver enhed Leverandør skal hver sidste fredag i leveringsperioden og herudover på opfordring fra Holbæk Affald A/S oplyse om status for leverancen (leverede beholdere i henhold til leveringsplan). 3.4 Levering af supplerende leverancer til Holbæk Affald A/S Leverandør skal senest 3 dage efter bestilling oplyse, hvornår supplerende leverancer kan leveres i henhold til gældende leveringsfrister jf. afsnit 3. Nærmere leveringstidspunkt og sted aftales herefter mellem Holbæk Affald A/S og Leverandør. Affaldsbeholdere i supplerende leverancer skal ikke leveres med prægning i låg. Beholderne i supplerende leverancer skal være helt eller delvist samlede, idet visse dele af affaldsbeholdere af transporthensyn kan leveres løst, og herefter færdigmonteres af Holbæk Affald A/S. Leverandør skal sammen med tilbuddet redegøre for i hvilket omfang affaldsbeholdere i supplerende leverancer skal samles af Holbæk Affald A/S. Øvrige løs- og reservedele skal være klar til videre brug/montering. Affaldsbeholdere og udstyr skal leveres hos Holbæk Affald A/S på en anvist adresse i Holbæk Kommune på hverdage i tidsrummet Affaldsbeholderne og udstyret skal af Leverandør aflæsses på anvist lokalitet på anlægget, hvor der kan påregnes fast belægning. 10

11 4 Produktkrav Produkterne i leverancen skal generelt være robuste og egnede til den anvendelse, som Holbæk Affald A/S indkøber dem til. Der angives nedenfor de egenskaber, som beholdere som minimum skal besidde. Såfremt Leverandør leverer produkter, der besidder flere/bedre egenskaber kan dette oplyses i forbindelse med tilbudsafgivningen. 4.1 Generelt for produkter i hovedleverancen 1. Beholderne skal overholde gældende lovgivning 2. Nyttevolumen på beholderne skal være inden for +/- 5 % af de angivne voluminer i tilbudslisten. Det aktuelle nyttevolumen skal oplyses 3. Beholderne skal have en levetid ved normalt brug på mindst 10 år 4. Beholderne skal være fremstillet i plast, der er formbestandigt, frostsikkert, slagfast og UVbestandigt 5. Alle metaldele skal være udført i rustfrit materiale eller være korrosionsbeskyttet 6. Der skal ved kassation af beholderne i videst muligt omfang være mulighed for genanvendelse af de materialer, som beholderne er fremstillet af. Beholderne skal let kunne adskilles i forskellige affaldsfraktioner 7. Farver på beholderens krop skal være RAL 7016 (mørk grå) - svarende til de beholdere, der anvendes til indsamling af rest/bio hos Holbæk Affald A/S. Farver på eventuelle separate håndtag, der ikke er støbt sammen med beholderen, skal være den samme. Mindre afvigelse fra farven kan accepteres 8. Farver på beholderens låg skal være RAL 7016, RAL 7011, RAL 8028 eller RAL 6012 eller tilsvarende 9. Der må ikke være præget eller påsat iøjnefaldende firma-eller beholdernavne i beholderne. Eventuelle prægninger skal fremgå af leveringsprøverne 10. Beholderne skal være rengøringsvenlige og i mindst muligt omfang have kanter, hvor affaldet kan sætte sig fast og give anledning til vækst af bakterier. Beholderne skal endvidere være designet, så al affaldet med mindst mulig påvirkning af beholder kan tømmes ud af beholderen af en standard renovationsbil med standard lift, som overholder DIN EN Beholderne skal have stor holdbarhed overfor hærværk og vejrlig, herunder sollys, slid og rengøring. Dette gælder såvel konstruktion som materialer, overflader og farver 12. Beholderne skal beskytte affaldet mod fysisk skade, skadedyr/insekter og vejrpåvirkninger herunder indtrængen af nedbør. Beholdernes overside skal være således udformet, at regnvand løber af 13. Låg skal være robust og formbestandigt og skal på leveringstidspunktet være monteret på modsatte side af beholders gribekant, så låget åbner væk fra renovationsbilen i forbindelse med tømning. Vind må ikke kunne åbne låg. Hængsler, eventuelle håndtag, greb og andre anordninger i forbindelse med lågene skal være robuste så de ikke bliver ødelagte eller falder af ved daglig brug, tømning og vind. Lågene skal let kunne udskiftes ved behov for reparation. Regnvand fra låget må ikke kunne løbe ned i beholderen 14. Vejrliget, herunder frost, må ikke begrænse brugen af beholderne, hverken i forbindelse med daglig brug eller tømning. Beholder skal kunne anvendes ned til temperaturer under minus 25 grader Celcius 15. Beholderne skal være konstrueret, så de kan stå alene og vandret på et hvilket som helst underlag (grus, jord, asfalt m.v.). 16. Beholderne skal sikre god ergonomi og et godt arbejdsmiljø for skraldemændene, der skal betjene disse, og de bør overholde normerne i Arbejdstilsynets vejledning D

12 Vejledningens anførsel om håndtagshøjde under transport vil dog ikke blive krævet overholdt 17. Beholderne skal have gribekant til renovationsbil, så de kan tømmes i de nuværende renovationsbiler samt i øvrige nyere renovationsbiler på markedet. Ved tvivl kontaktes Holbæk Affald A/S nuværende renovatør (RenoNorden: Thomas Silfverberg) 18. Beholdere skal være udformet, så de ved transport og tømning ikke giver anledning til unødig støj 19. Beholderne skal have 30 mm hul i karmen (chipnest) til brug for montering af RFID TAGs (chip). TAG skal være monteret i chipnest ved levering og være indeholdt i enhedsprisen 20. Hjulene skal være med en diameter på mindst 250 mm og en bredde på mindst 45 mm. Hjulring skal være fremstillet af materiale, der giver stød- og støjdæmpning under kørsel. Hjullejerne skal være vedligeholdelsesfrie. Hjulene skal let kunne udskiftes, hvis der er behov for reparation 21. Beholderne på 240 liter skal kunne deles med skillevæg i forholdet 40/60 vinkelret på hjulakslen. I hovedleverancen skal al udstansning, forboring af huller til montering af skillevæg og øvrig forberedelse til montering af skillevæg være gennemført før levering. Skillevægge, som kan monteres uden brug af andet værktøj end slagværktøj, anses som at have den bedste funktionalitet. Affaldsbeholder monteret med skillevæg skal fungere således, at beholderen kan tømmes i rumopdelt renovationsbil i én tømningsoperation (én liftgang), hvorved affald fra hvert af de to kamre falder ned i hvert sit kammer i renovationsbilen som forudsat. Affaldet må således ikke ved normal tømning kunne falde ud i det forkerte rum i en gængs renovationsbil med dobbeltkammer beregnet for tømning af to kamre i én tømningsoperation med én liftgang. Tømning af beholder som dobbeltkammerbeholder i én tømningsoperation med én liftgang skal kunne demonstreres. 22. Skillevæg skal a. kunne monteres i beholders højre side (set fra en placering bag beholders håndtag) b. være lige og stabil, udført i kraftig plast med fornøden stivhed og styrke med mulighed for robust og enkel montage i beholderne c. kunne tåle daglig brug og tømning uden at falde ud eller gå i stykker d. skal være udformet, så affald ikke hænger fast i disse, og så de passer godt til affaldsbeholderen. Når skillevæggen er monteret, må der således ikke være synlige mellemrum mellem skillevæg og affaldsbeholder. 4.2 Prægning Låg skal kunne præges med logo for Holbæk Affald A/S eller med fraktionsangivelse for affald. Prægningen (op til to pr. låg) skal være indeholdt i tilbuddet. Endelig udformning meddeles Leverandør i forbindelse med kontraktunderskrivelse. 4.3 Supplerende leverance Som en supplerende leverance skal Leverandør kunne levere løse skillevægge, låg, aksler og hjul samt rene, nye beholdere i størrelserne 240, , 660 og 770 liter. Beholderne skal overholde følgende krav. 1. Beholderene skal overholde kravene som anført i ovenfor 2. Beholders farve skal være RAL 7016 eller tilsvarende 3. Beholdere med kapacitet over 400 liter skal dog være monteret med fire hjul med en hjul diameter ikke under 200 mm og mindst to hjulbremser 4. Beholdere skal være monteret med lågfarve i enten RAL 7016, RAL 7011, RAL 8028, RAL 6012 eller RAL 6009 (mørk grøn). Mindre afvigelse fra farven kan accepteres. Holbæk 12

13 Affald A/S oplyser i forbindelse med bestilling hvor mange af hver enhed, der skal leveres. Enhedsprisen i tilbudslisten skal gælde uanset hvilken lågfarve, der bestilles 5. Beholderne på liter skal være forberedt til, at der kan monteres skillevæg efterfølgende. Skillevæg skal kunne placeres så beholder opdeles efter forholdet 50/50 eller 40/60 på tværs af akslen. Enhedsprisen i tilbudslisten skal omfatte en komplet beholder med ikke-monteret skillevæg inklusiv nødvendigt tilbehør til montering 6. Enhedsprisen i tilbudslisten for skillevægge til 240 liter beholder omfatter nødvendigt tilbehør for montering 7. Enhedsprisen i tilbudslisten for skillevægge til liter beholder nødvendigt tilbehør for montering 8. Enhedsprisen i tilbudslisten for 660 og 770 liter beholdere omfatter monteret TAG, hjul og låg 9. Tilbuddet skal også omfatte levering af løs- og reservedele til udskiftning af dele på affaldsbeholderne. Reservedele leveres til Holbæk Affald A/S i Holbæk som supplerende leverancer. Reservedele omfatter de dele, der kan være relevante at udskifte eller nymontere, herunder skillevægge, hjul, aksler og låg. Mængder af reservedele kan variere ubegrænset, uden at enhedspriserne derved må ændres (bortset fra indeksering i henhold til ovenstående). Leverandør skal i sit tilbud anføre, hvor mange enheder der er i en sædvanlig pakke/kasse. Det står uanset nærværende aftale Holbæk Affald A/S frit for at købe supplerende leverancer af løs- eller reservedele hos andre leverandører. 4.4 Miljø- og arbejdsmiljøforhold ved produktion Affaldsbeholderne skal produceres under gode miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser. Ved produktion af affaldsbeholderne skal EU's bestemmelser om miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed som minimum overholdes. Holbæk Affald A/S kan til enhver tid kræve dokumentation for miljø- og arbejdsmiljøforholdene ved produktion, herunder efter anmodning kunne besigtige faciliteterne. 5 Option udbringning af beholdere Holbæk Affald A/S ønsker at afprøve markedet i forhold til omkostning ved udbringning af beholdere. Holbæk Affald A/S kræver ikke, at leverandør af beholdere skal give tilbud på udbringning. Ønsker leverandør ikke at give tilbud skal dette dog tilkendegives på tilbudslisten. Holbæk Affald A/S har indgået aftale med firmaet SeerupIT om opgaven med at forestå registrering og dataoverførsel mellem renovatørs GTC system og Holbæk Affald A/S FAS. Det er derfor på forhånd besluttet, at udbringningen skal foregå efter en tilrettelagt procedure, som betyder at registrering af beholdere i forbindelse med udbringning skal foregå med SeerupIT udstyr. SeerupIT/Holbæk Affald A/S stiller derfor mobiltelefon med App og kamera samt TAGscanner (ScanTroll) til rådighed for udbringningen. Leverandør skal således stille med mandskab, biler/øvrigt udstyr og arbejdsledelse til planlægning og kvalitetssikring. Leveringen skal foregå efter en fastlagt udbringningsturnus. Holbæk Affald A/S renovatør RenoNorden kører i dag med tre biler til indsamling af papir/glas. Disse biler skal efter udbringning af nye beholdere tillige tømme beholdere til plast/metal i eksisterende 4-kammerbil. Holbæk Affald A/S har derfor aftalt med RenoNorden, at udbringning vil ske i forbindelse med tømning af 13

14 papir/glas som tømmes hver sjette uge - således at udbringningen skal ske i en (3x6) 18 ugers periode fra uge 33/2015 til uge 50/2016 i fastlagte ruter. SeerupIT leverer poser på beholderniveau med labels og klistermærker samt udbringningsliste svarende til en indsamlingsrute for papir/glas. Udbringning af beholdere skal ske efter følgende procedure: Ejendomme, som skal have tømt rest/bio og papir/glas i uge 34, skal have beholder i uge 33. Ejendomme, som skal have tømt begge beholdere i uge 35 skal have beholder leveret i uge 34 og så fremdeles Beholdere må som udgangspunkt tidligst udbringes på ugedagen før tømningen i den efterfølgende uge Alle en uges udbringninger skal være afsluttet senest lørdag i ugen før tømningen Plan for udbringning i ugerne med helligdage aftales særskilt i forbindelse med eventuel kontraktindgåelse (kun aktuelt ved eventuel forsinkelse) Endelig plan for udbringning forventes at foreligger medio juli Det ugentlige antal varierer mellem 950 og 1700 beholdere. Forsinkelse følger retningslinjerne i afsnit 2.7 om bod, dog således at en beholder, som ikke er leveret på kundens adresse med samtidig korrekt registrering og dokumentation i den planlagte uge og senest lørdag, medfører en bod på 100 kroner pr ny beholder, der skal leveres. I forbindelse med udbringningen skal følgende opgaver løses: Ny rest/bio beholder skal have monteret skillevæg og hjul, påsat label med adresse, fraktion og container-id, have påsat eventuel sorteringsvejledning som klistermærke (efter nødvendig rengøring) samt scannet/parret labels stregkode og beholders TAG Nuværende rest/bio beholder skal (efter nødvendig rengøring) have påsat ny label med adresse, fraktion og container-id, scannet/parret labels stregkode med beholders TAG samt (efter nødvendig rengøring) påsat klistermærke med fraktionsangivelse og/eller sorteringsvejledning Placering af beholder dokumenteres ved hjælp af billede, som indmeldes i SeerupIT system Kommunikationsmateriale i form af brev eller tilsvarende skal afleveres i ejendommens postkasse Såfremt forhold på stedet umuliggør at proceduren følges skal SeerupIT/Holbæk Affald A/S procedure for fejlmelding følges Holbæk Affald A/S leverer klistermærker og labels til udbringningen. Omkostninger til færgetransport til Orø skal være indeholdt i tilbuddet. 6 Tilbudsliste Nedenfor angives de enhedspriser og samlede tilbudssummer for hver enkelt supplerende leverance, som Holbæk Affald A/S ønsker tilbud på. Nederst angives den samlede tilbudssum, som danner grundlag for vægtningen af underkriteriet Pris. Antallet af enheder kan variere, men enhedsprisen skal være gældende uanset den enkelte leverances størrelse. 14

15 I første kolonne er angivet produktet. Produktet skal have de egenskaber, som Holbæk Affald A/S har beskrevet i Særlige betingelser samt de nedenfor angivne: 6.1 Hovedleverance 240 liter beholdere skal være forberedt til montering af skillevæg, så der ikke skal ske forboring eller udstansning af dele af beholder, før montering af skillevæg. Skillevæggen skal dele beholder i forholdet 60/40 vinkelret på akslen, således at det store kammer til restaffald skal være til venstre når beholder tømmes i renovationsbil, mens det lille kammer til bioaffald skal være til højre, når beholder tømmes i renovationsbil. Tilbudsgiver skal indenfor tilbuddet levere eventuelt nødvendigt specialværktøj for montering i 4 eksemplarer (dog ikke almindeligt slag- eller skrueværktøj). Alle nødvendige fittings skal være indeholdt i enhedsprisen. Låg skal være præget med Rest og Bio i hver side, således at prægningen er placeret over fraktionen, som dette er beskrevet lige ovenfor. Prægningen kan være i en anden farve, men dette er ikke et krav. Den tilbudte prægning skal være demonstreret ved prøveleveringen. TAG til elektronisk registrering skal være monteret i chipnest i beholders forreste højre hjørne, set bagfra beholder. TAG skal opfylde DIN norm Dokumentation for TAG overensstemmelse med normen skal vedlægges tilbud. Tømning skal være mulig med Holbæk Affald A/S renovatør, RenoNordens biler. Hjul skal være monterede (eller kunne monteres) på beholders bagside (hvor håndtag er placeret), og diameter skal være minimum 250 mm. Håndtag og låg skal være monterede. Enhedsprisen skal være inklusiv levering til en adresse i Holbæk Kommune. Levering skal ske i henhold til leveringsplan, som fremgår af Særlige betingelser. Leveringsplanen bestemmes endeligt i forbindelse med kontraktindgåelse Supplerende leverance 240 liter beholder skal være tilsvarende beholder som i hovedleverancen, dog uden prægning i låg og skillevæg liter beholder skal have egenskaber som 240 liter beholder i hovedleverancen og være komplet (men eventuelt ikke komplet monteret) inklusiv løs skillevæg. 660 liter og 770 liter beholder skal være komplet monteret inklusiv TAG, hjul, låg og eventuel aksel. Låg med og uden prægning skal være komplette inklusiv nødvendige fittings. Låg skal leveres i en de i Særlige betingelser anførte RAL farver. Løse skillevægge skal være komplette inklusiv nødvendige fittings for montering. Løse aksler skal være inklusiv nødvendige fittings for montering. Løse hjul skal være komplette inklusiv fittings til montering dog uden aksel. 15

16 Enhedspriserne for Supplerende leverancer er ikke inklusiv levering. Antallet af enheder som angivet i tilbudslisten nedenfor er det forventede antal enheder pr. levering. 6.3 Tilbudsliste Produkt Hovedleverance Antal Enhedspris Tilbudssum Komplet 240 liter beholder i farven RAL 7016 (mørk grå) eller tilsvarende med tilhørende låg og skillevæg Tilbudssum hovedleverance Supplerende leverance 240 liter beholder i farven RAL 7016 eller tilsvarende med tilhørende låg uden prægning /370 liter beholder i farven RAL eller tilsvarende med tilhørende låg uden prægning 660 liter beholder i farven RAL 7016 med tilhørende låg uden prægning 770 liter beholder i farven RAL 7016 med tilhørende låg uden prægning Låg til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Låg til 360/370 liter behold med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Låg til 660/770 liter beholder med nødvendige fittings for montering - uden prægning af fraktion Skillevæg til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Skillevæg til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering

17 Aksel til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Aksel til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 240 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 360/370 liter beholder med nødvendige fittings for montering Hjul til 660/770 liter beholder med nødvendige fittings for montering Tilbudssum supplerende leverance Samlet værdi til anvendelse ved evaluering af tilbud (hovedleverance + supplerende leverance) 6.4 Option udbringning af beholdere Tilbudsgiver bedes angive enhedsprisen på udbringning af beholder med samtidig skift af fraktion på den eksisterende rest/bio beholder arbejdsbeskrivelse og procedure er beskrevet overfor afsnit 5. Forventet leveringsantal er beholdere. Enhedspris på udbringning/fraktionsskift på beholder Tilbudsgiver ønsker ikke at give tilbud på udbringning (sæt kryds) 17

18 7 Underskrift Leverandør bekræfter med sin underskrift, at aftalen indgås på ovenstående vilkår. Udover ovenstående omfatter kontrakten Leverandørs uddybende beskrivelse i sit tilbud samt indholdet i eventuelle rettelsesblade og spørgsmål og svar, som dette er angivet i udbudsbrevet. Dato/underskrift Dato/underskrift/stempel Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning A/S Leverandør John Harpøth Bestyrelsesformand Holbæk Forsyning A/S 18

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere