SKOLEUDVIKLING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk"

Transkript

1 SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer samt indgå i et velfungerende fællesskab. For at nå dette mål skal elever, forældre, lærere, skoleledere, kommuner og organisationer i højere grad indgå tværgående partnerskaber, der forpligter hinanden på ambitiøse krav og konkrete indsatsområder. COK ser den danske folkeskole som en moderne, lærende organisation og ønsker at indgå som kompetent samarbejdspartner. Vi har fingeren på pulsen i forhold til kompetenceudvikling af lærere, ledelse og organisation og kan tilbyde en bred vifte af aktuelle kurser, uddannelser og workshops, der sikrer kvalificeret undervisning, kompetente lærere og gladere elever. Vi samler og deler forskning, internationale resultater og nationale erfaringer fra skolerne, så dét de er gode til i Ribe bliver videregivet til resten af landets folkeskoler. Tværgående har vi fokus på digitalisering af skolen som indsatsområde, da vi tror på, at digitalisering som didaktisk læringsredskab kan gøre en stor forskel i målet om at skabe en endnu bedre folkeskole. Derfor har vi skabt det Digitale Mediekorps som består af en række pædagogiske IT-konsulter, der tager ud på skolerne og hjælper med at gøre IT og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af hverdagen. I denne mappe finder du en bred vifte af relevante tilbud for lærere, ledere, skoleforvaltninger og elever. God læselyst! Kompetenceudviklingschef Peter Høier

2 NY LÆRER Kom godt i gang Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere., COK. Skab større tryghed og giv de nyuddannede en god start på lærerarbejdet! Livet som skolelærer er meget forskelligt fra livet som studerende på seminariet. Mange nye lærere oplever starten på jobbet som kaotisk, presset og stressende. Kløften mellem den studerendes teoretiske verden på seminariet og den praktiske, virkelighedsnære og til tider barske skolehverdag er stor. Gennem en fast indslusningsprocedure og et kompetent modtagelsesberedskab i kommunen giver vi nyuddannede lærere de bedste betingelser for en god start på arbejdet. COK tilbyder en 'Ny lærer kom godt i gang'-pakke, der i samarbejde med forvaltningen tilpasses kommunens særlige behov og ønsker. Pakken indeholder: Uddannelse af et antal mentorer pr. skole i kommunen gennem et dagskursus. Mentorerne tilknyttes de nyansatte lærere COK som tovholdere på et program for et fælles kommunalt modtagelsesforløb for nyansatte lærere. Modtagelsesforløbet indeholder tre kursusdage med fokus på bl.a. konflikthåndtering, den svære samtale og det gode forældresamarbejde. Desuden tilbydes der mellem hver kursusdag mentorordning og personlig coaching.

3 DEN SPØRGENDE LÆRER Udviklingskonsulent og medforfatter af bogen Den Spørgende Lærer, COK. Temadagen er for alle skolens medarbejdere, der ønsker at udvikle deres lærerpraksis. PRIS Arbejdet for den moderne lærer rummer mange udfordringer og dilemmaer. Hvordan kan man fx på en gang optræde som klassens leder og samtidig give plads til elevernes egne initiativer og selvstændige tænkning? Med udgangspunkt i dialogredskabet Den spørgende hånd arbejder vi med, hvordan du gennem velvalgte spørgsmål skaber refleksion og læring hos dine elever, deres forældre, dine kolleger og din ledelse. Temadagen giver dig et konkret dialogisk værktøj til at håndtere hverdagens udfordringer. Vi arbejder med dialogredskabet Den spørgende hånd, der med udgangspunkt i en femfinger-model giver dig et systematisk og konkret redskab til at stille de gode spørgsmål kr. ekskl. moms. T: Værktøjet kan med fordel bruges i arbejdet for et sundt klassemiljø, ved undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde samt ved forældremøder og MUS-samtaler. Bogen Den Spørgende Lærer udleveres til deltagerne på temadagen. Læs mere om udgivelsen på Temadagen udbydes som åbne regionale og rekvirerede forløb.

4 SKOLENS RESSOURCEPERSON Rollen som intern konsulent Forløbet er for lærere med en vejledende funktion, fx AKT-, læse-, evaluerings-, it-, eller inklusionsvejledere. PRIS kr. eksl. moms. Almenundervisningen skal kunne mestre mangfoldighed. Det kræver, at skolens ressourcepersoner bruges strategisk og effektivt i skolens almenundervisning for derigennem at sikre kompetencespredning mellem skolens medarbejdere. Få hjælp til at udnytte dine kompetencer og potentialer fuldt ud i rollen som intern konsulent. På dette kursus arbejder du med din rolle som intern konsulent på egen skole. Der arbejdes med, hvordan du kan organisere, formidle og implementere din viden i dit faglige arbejde. COK tilbyder tre moduler: Modul 1 Rollen som intern konsulent Der arbejdes med en grafisk gameplan, som bliver dit personlige udviklingsredskab gennem kursusforløbet og i din daglige praksis Der arbejdes med kulturanalyser og hvordan du som intern konsulent kan sprede og implementere din faglige viden blandt andet gennem kulturændringer på din skole Magt og positionering., COK. Modul 2 Kommunikation Konflikthåndtering (få testet dine primære konflikthåndteringsstrategier) Fortællinger og sprog den narrative tilgang Dialogredskabet Den spørgende hånd Kollegial sparring med særligt fokus på observationer og hvordan de anvendes. Modul 3 Det gode møde Mødefacilitering. Kurset varer fem dage fordelt på tre moduler (2+2+1). Forløbet kan rekvireres..

5 TRIVES DIT BARN I SKOLEN? Arrangementet er for alle skoler og kommuner, der ønsker at sætte fokus på trivsel. En god skolegang afhænger ikke kun af mængden af faglige færdigheder. En god skolegang er mindst lige så afhængig af om eleven trives socialt og har det godt. Derfor er langt de fleste forældre til forældresamtaler først og fremmest interesseret i at høre, hvordan deres barn trives. Sæt fokus på trivsel på din skole gennem et anderledes forældre- og lærerarrangement med bl.a. skuespil og debat. For at huske på vigtigheden af den sociale trivsel tilbyder COK et tre timers forældre- og lærerarrangement hvor formålet er at:, COK. Sætte fokus på elevernes trivsel i skolen Styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet Sætte fokus på hvad forældre kan gøre ift. deres barns trivsel i skolen Få nye redskaber til at skabe endnu mere trivsel i klasserne. COK tilbyder at skræddersy arrangementet efter ønsker og behov, men foreslår følgende program: Den varme stol: Debat og meningsudveksling ud fra dilemmaudsagn så som "Det er skolens ansvar at alle børnene trives ikke forældrenes Oplæg om samarbejde og rollefordeling Skuespil med dialogteateret med tilhørende debat Oplæg om kontakten mellem elev og forældre Fælles retningsliner om trivsel på din skole Klassedrøftelse om trivsel i din klasse.

6 PLAYGROUND Kombiner leg og læring Forløbet er for skoleledere, kommunale skoleforvaltninger og lærere, herunder især lærere med en vejlederfunktion (eksempelvis itvejledere, AKT-vejledere, specialvejleder mm.) Peter Larsen, COK. Ingen er i tvivl om at læring er en helt central del af folkeskolens grundlag. Men hvordan læring skabes kan foregå på meget forskellig vis. Børn såvel som voksne lærer og udvikler sig alle forskelligt og i forskellige tempi. Det er derfor centralt at kunne tænke læring i mange variationer og former. COK Playground er en innovativ platform, hvor vi udvikler nye og kreative lærings- og samarbejdsformer, der skaber et levende og tillidsfuldt læringsrum fyldt med kreativitet, udvikling og humor. Vi gør brug af kreative og utraditionelle metoder så som heste, tool boxing og digitale medier. Vi har mange års erfaring med kreativ læring og samarbejder med forskere og professionelle kunstnere, sangere, dansere, it-konsulenter og filmfolk foruden vores eget Dialog Teater. Peter Larsen T: E: Med Playground bliver du inspireret til, hvordan du kan skabe et anderledes og kreativt læringsrum. Du får konkrete ideer til undervisningsformer, der skaber udvikling og læring ved at kombinere læring og leg. Da COK Playground er en legeplads fuld af kreative læringsprocesser kan den bruges i mange forskellige henseender. Kontakt os og hør mere om mulighederne for at gå kreativt til værks hvis du planlægger pædagogiske udviklingsarrangementer, kompetenceudviklingsforløb, teamsamarbejde, forældresamarbejde eller inklusions- og trivselsforløb. Vi skræddersyr forløbet, så de passer til dine behov.

7 INKLUSION PÅ TRE NIVEAUER Inklusion er et centralt begreb i dagens folkeskole, hvor der skal være plads til alle og undervisningen differentieret til den enkelte elevs behov. Men hvordan kan vi skabe inklusion i praksis, og hvad betyder begrebet egentligt? COK arbejder med inklusion på tre niveauer og tilbyder derfor tre pædagogiske arrangementer: INKLU HVAD FOR NOGET? EN TEMADAG FOR ELEVER OG LÆRERE Formålet med dagen er at skabe en god dialog med eleverne omkring forskellighed, fællesskab og inklusion. Vi vil tale med eleverne om, hvad inklusion egentlig er for en størrelse samt reflektere over spørgsmål som Er jeg inkluderende overfor mine skolekammerater? Vi vil aktivt inddrage eleverne når COKs Dialog Teater fremfører stykket Han er så anderledes, kan han være min ven? Her får eleverne lov til at stoppe skuespillerne og komme med indvendinger og forslag til, hvordan de kan sige eller gøre noget anderledes. Dagen sluttes af med opsamling, evaluering og udarbejdelse af en fælles aftale om regler for god opførsel og kammeratskab. Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere, der ønsker at arbejde med inklusion. Peter Larsen, COK. Peter Larsen T: E: ER DU INKLUDERENDE? ET AFTENSARRANGEMENT FOR FORÆLDRE OG LÆRERE Hvis man vil inkludere den enkelte elev i undervisningen og skolemiljøet er det helt centralt, at barnets forældre støtter op om barnets udvikling i skolen og føler et medansvar. Det er derfor meget vigtigt, at både lærere og forældre er klædt på til at skabe et godt og tæt forældresamarbejde. Arrangementet byder på oplæg som Hvad er inklusion?, Hvordan kan vi støtte hinanden og sammen skabe de bedste rammer for inklusion?, Forskellighed og værdi samt Integration, rummelighed og inklusion. Både lærere og forældre bliver inddraget når COKs Dialog Teater fremfører små skuespil om udfordringer i skole-hjem-samarbejdet. Aftenen sluttes af med fælles opsamling og evaluering. INKLUSION SOM MÅL ELLER IDEAL? ET PÆDAGOGISK ARRANGEMENT FOR LÆRERE Målet for denne temadag er at give lærere viden og redskaber til at skabe inklusion i dagligdagen. Vi tager udgangspunk i spørgsmål som Hvorfor inklusion?, Hvordan forholder vi os til elever og forældre? samt Hvor går grænsen, skal vi inkludere alt? Sammen vil vi lave et opsamlende idékatalog med dagens pointer, og I vil få hjælp til at rammesætte en fælles inklusionsstrategi. COK tilpasser gerne ovenstående tre arrangementer efter jeres ønsker og behov.

8 INKLUSIONS- LABORATORIUM Dilemmaer i hverdagen Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere. Nanna Hebsgaard Lund, COK. COKs inklusionslaboratorium styrker dig i dit daglige arbejde med inklusion, når COKs Dialog Teater sammen med dig og dine kollegaer undersøger, hvordan dilemmafyldte læringssituationer kan forstås i et inkluderende systemisk perspektiv. Med hjælp fra COKs Dialog Teater bliver du styrket i: Nanna Hebsgaard Lund T: E: At skabe fælles refleksionsprocesser og vidensdeling om inklusionsvanskeligheder i undervisningen At analysere og reflektere over inklusionsbegrebet ud fra konkrete hverdagssituationer At skærpe dit blik for roller og positioner og deres betydning for arbejdet med inkluderende fællesskaber At arbejde med egen selvbevidsthed (intern inklusion) som forudsætning for at inkludere andre At anvende organisationsopstillinger som systemisk metode At arbejde med relationskompetencer. COK tilbyder en temadag med fokus på de udfordringer, som lærere dagligt oplever i deres arbejde med inklusion. COKs interaktive Dialog Teater tager dig og dine kollegaer med på en opdagelsesrejse når vores tre professionelle skuespillere dramatiserer dilemmasituationer hentet fra lærernes egen hverdag. Sammen med dine kollegaer får du mulighed for at analysere og komme med løsningsforslag, som straks afprøves i praksis. På denne måde bliver Dialog Teatret et værktøj til at skabe dialog, erkendelse og udvikling. Dagen byder desuden på oplæg om inklusion, nærvær og professionalisme.

9 SKOLESTRUKTUR Bliv proaktiv på fusioner og strukturændringer Forløbet er for skoleledere, kommunale skolekonsulenter og andre nøglepersoner såsom tillidsrepræsentanter og lign. PRIS 5000 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og overnatning. Skolen er i bevægelse og står over for store forandringer, heriblandt fusioner og strukturændringer. Det kalder på nye rutiner og anderledes måder at organisere sig på. I denne proces følger ofte også kaos og følelser som utryghed og ubehag. Er du forberedt på denne proces? Og har du tænkt den igennem i forhold til, hvad du vil gøre, hvor du vil reagere og hvordan andre vil reagere? COK tilbyder en case-baseret træningsbane, hvor du bliver forberedt på processen omkring strukturændringer. Gennem praksisnære cases får du mulighed for at afprøve dine medskabelseskompetencer i forhold til samarbejde, strategi og organisering af strukturændringerne. Du får med andre ord: Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen, COK. Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen T: E: Et helt klart billede på, hvad du vil gøre i de virkelighedsnære situationer En smag for hvordan du vil reagere og perspektiv på hvordan andre vil reagere. Du vil ud fra ovenstående 360-graders perspektiv komme på forkant med, hvad andre har af interesser i strukturændringen. Forløbet består af 1 1/2 arbejdsdag fra 9.00 morgen til næste dag.

10 DET GODE TEAM- SAMARBEJDE E Organisations- og udviklingskonsulenter fra COK Forløbet er for skoleledere, lærere og andre fagpersoner inden for skoleområdet, der ønsker et bedre teamsamarbejde. Teamsamarbejde er i dag et vilkår på de fleste skoler, men det er langt fra alle teams, der fungerer optimalt. Ofte bliver teamet en praktisk instans, hvor alle hverdagens logistiske problemer bliver løst. Men teamsamarbejdet kan byde på meget mere. Lærerteamet skal være et sted, hvor læreren samler energi til hverdagens udfordringer. Et pusterum hvor læreren kan blive aflastet i forhold til eksempelvis svære samtaler, forældresamarbejde og nye ministerielle krav. Samtidig skal teamet være en tryg og kreativ læringsplatform, hvor du som lærer kan hente sparring, blive ladet op og få nye vinkler på din undervisning. Et godt team skaber ikke sig selv, og vi vil derfor hjælpe til at skabe rum for dialog og rammetænkning omkring jeres team. I vil få hjælp til at udnytte jeres forskelligheder i teamet, så jeres kompetencer bliver bragt i spil, og I sikrer jer en optimal videndeling. For at arbejde med dette kan vi tilbyde en Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres skole og jeres teamsamarbejde.

11 TEAMASSISTENTEN, COK. Er teamsamarbejdet gået i hårdknude og er kvaliteten på teammøderne faldende? Her er muligheden for at få rettet op COKs teamassistent hjælper der, hvor der er udfordringer. Stadig flere folkeskoler indfører selvstyrende teams i den daglige organisering af skolen. Det medfører nye roller blandt lærerne. De skal tænke og arbejde anderledes end de før har været vant til, og de skal finde deres nye rolle og det ansvarsområde, de agerer under. Samtidig kan der være forskel på ambitioner, undervisningstilgang og faglighed, hvilket kan sætte enhver samarbejdssituation på prøve. Teamassistenten henvender sig til alle former for teams inden for skoleområdet. Kan kan være teams, der ønsker at styrke deres samarbejdskompetencer eller teams, hvor samarbejdet i mere eller mindre grad ikke fungerer. Forudsætningen for ethvert succesfuldt teamsamarbejde er forståelse for hinandens forskelligheder. Ved at øge forståelsen for hinanden og tage fat i konflikter og udfordringer i tide, vil man kunne undgå samarbejdskonflikter, sygemeldinger og andre følger af dårligt teamsamarbejde og i stedet fokusere på faglighed, arbejdsglæde og trivsel. COKs teamassistent hjælper jer med at skabe dialog og forståelse, hvor der er udfordringer i jeres teamsamarbejde. Teamassistenten vil desuden være i stand til at tilbyde individuelle tests såsom Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres teamsamarbejde.

12 LEDELSE I PRAKSIS Førlederforløb for dig, der drømmer om at blive leder i en pædagogisk organisation Drømmer du at blive leder med pædagogiske ambitioner men mangler hjælp til at komme i gang? Med COKs kompetencegivende træningsprogram i pædagogisk virksomhedsledelse får du konkrete redskaber til at udvikle dit personlige lederskab. Uddannelsen tager afsæt i Den Offentlige Lederuddannelses modul Det personlige lederskab og kombinerer det med action learning principper. Herved opnår du kendskab til en række teoretiske og metodiske tilgange samtidig med, at du får en indsigt i, hvordan du selv håndterer ledelsesmæssige dilemmaer i konkrete set-ups. På uddannelsen bliver du rustet til at: Håndtere svære situationer og samtaler Skabe større gennemsigtighed og gennemslagskraft Opløse modstand og nedtrappe konflikter Motivere til selvledelse. Samtidig får du mulighed for at undersøge og udvikle din ledelsesstil, autoritet, selvforståelse og kommunikationsstil. Du får konkrete redskaber til at arbejde med: Lederroller Ledelsesopgaver og -processer Lederkompetencer Pædagogisk virksomhedsledelse Transition mellem person og funktion, medarbejder og leder. Forløbet er for lærere, pædagoger eller AC'ere, der ønsker at praktisere pædagogisk ledelse PRIS ekskl. moms. Prisen dækker fem undervisningsdage, adgang til talenttræning, to dages lederpraktik, vejledning, eksamen og fuld forplejning på undervisningsdage. Forløbet udgør 5 ECTS-point i Den Offentlige Lederuddannelse. Træningsprogrammet strækker sig over fem undervisningsdage og kombinerer fire nedenstående læringsformer: Ledelseteori og metodevalg Træningsbane Ledelse i Praksis Talenttræning i egen organisation via egen leder/chef To halve dages praktikophold hos selvvalgt praktikvært. Modulet kan afholdes som et åbent forløb på tværs af kommunegrænser eller rekvireres til egen kommune.

13 / DET DIGITALE MEDIEKORPS DET DIGITALE MEDIEKORPS Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E It er nutidens og ikke mindst fremtidens læringsredskab. Mange skoler har derfor de sidste år brugt mange penge på hardware i form af smartboards, computere, netbooks osv. Men bliver de digitale medier anvendt godt nok, og får du fuld udbytte af dem? Formålet med det Digitale Mediekorps er at hjælpe dig med at gøre it og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af din hverdag. Vi ønsker, at du ser og opfatter it og digitale medier som et læringsredskab, der hjælper dig med at gøre din undervisning mere spændende, skaber læring og udvikling og ikke mindst gør din hverdag nemmere. Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. Det Digitale Mediekorps hjælper dig til at få det bedste ud af din skoles digitale it-løsninger ved at levere konkrete redskaber og brugbar viden direkte ind i dit klasseværelse til glæde for dig og dine elever. Vi skræddersyr indholdet efter dit behov og kan eksempelvis tilbyde: En introduktionsworkshop på en halv dag Et forløb af to dage med i alt 10 undervisningstimer Et længerevarende forløb bestående af 12 gange med i alt 44 undervisningstimer. På de kommende produktark kan du få et overblik over vores i alt 17 forskellige workshops fordelt på temaerne Digital dannelse, Digital læring og Digital didaktisering. De 17 workshops kan tilpasses og sammensættes efter jeres ønsker og behov.

14 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DANNELSE CYBERMOBNING Det sker desværre oftere og oftere, at børn og unge bruger mobilen og internettet som værktøjer til at mobbe hinanden. Modsat mobning i den fysiske verden er virtuel mobning langt sværere at opdage og stoppe, fordi det ikke er synligt på samme måde. Den digitale mobning bryder alle fysiske grænser og kan lige så vel finde sted midt i timen som under aftensmaden i hjemmet. Den kedelige tendens skyldes, at den teknologiske udvikling gør det stadig nemmere at mobbe virtuelt. Der er et stort behov for, at skoler og forældre har fokus på den mobning, der florerer i det digitale rum. Formålet med workshoppen er, at lærere bliver klædt på til at indgå i en proaktiv debat på skolen, så cybermobning i fremtiden kan undgås. VIDENDELING OG IT ELEVERNE SOM SUPERBRUGERE De fleste børn har en enorm stor viden om, hvordan man navigerer rundt på internettet og gør aktivt brug af digitale værktøjer. På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge børnenes it-ressourcer aktivt i undervisningen og dermed skabe videndeling på tværs af elever, årgange og lærerstab. COK hjælper med at facilitere elevsuperbruger-workshops, hvor eleverne arbejder med at skabe videndeling omkring skolens brug af it. Vi understøtter samtidig lærerens funktion som tovholder under processen. GENERATIONSKLØFTEN DIGITALE INDFØDTE OG DIGITALE INDVANDRERE Befolkningen kan inddeles i to kategorier: De digitale indfødte, der er født efter 1980, og de digitale indvandrere, der er født før Forskellen på de to grupper er, at de digitale indfødte er vokset op med internettet som en naturlig del af deres hverdag, mens de digitale indvandrere har måtte tilegne sig kompetencer på området i en senere alder. Men selv om børn og unge drøner selvsikkert rundt på internettet, kommunikerer med hinanden på sociale medier og spiller computerspil med deres venner er der stadig behov for at vejlede børn om, hvordan man opfører sig forsvarligt på internettet. Workshoppen guider dig som lærer til, hvordan du kan bygge bro og skabe en god dialog med børnene om, hvad der er god og dårlig stil når de færdes i cyberspace. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. SOCIAL KILDEKRITIK Sociale medier er kommet for at blive! Langt de fleste danskere bruger aktivt sociale medier som facebook og twitter i deres hverdag. Den virtuelle profil bruges i stigende grad som en kanal, hvorigennem vi profilerer os selv. Disse online netværker kræver, at man kan reflektere over, hvilke signaler man sender når man kommunikerer med andre. Social kildekritik i dag en nødvendig kulturteknik, som skal beherskes på linje med læsning, skrivning og regning. Workshoppen hjælper læreren til skabe en god dialog med eleverne om, hvordan de kan navigere sikkert samt være kritisk og refleksiv i brugen af statusopdateringer, billeder mm. på sociale medier.

15 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DIDAKTISERING DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING GRUPPER MED SÆRLIGE UDFORDRINGER Digital historiefortælling er ikke kun en danskfaglig disciplin men kan bruges i alle fag, hvor et fagligt stof skal formidles. På workshoppen ser vi på de mange muligheder, der ligger i at fortælle en historie vha. digitale værktøjer. LYS OG BILLEDE MULTIMEDIA I UNDERVISNINGEN FOR ALLE Via programmer som fokuserer på lyd og billeder åbnes der op for en brug af audiovisuelle fortællinger som et fagligt element i undervisningen. På workshoppen arbejder vi med sammensætningen af billeder, lyd og tekst. Du får erfaringer med at arbejde med billedprogrammet Photo Story. Samtidig har du også mulighed for at lære at anvende lydprogrammet Audacity. VIDEO PRODUKTION AF LEVENDE BILLEDER SOM EN DEL AF HVERDAGEN Lås dem ikke inde i et skab, men brug i stedet elevernes digitalkameraer eller mobiltelefoner aktivt i din undervisning fx kan en boganmeldelse sagtnes formidles audiovisuelt! På workshoppen får du de nyeste tips og tricks til, hvordan en undervisning med levende billeder kan gennemføres gennem brug af programmet MovieMaker. Indholdet kan alt efter deltagere udvides med forskellige webbaserede videoredigeringsressourcer. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet.

16 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL LÆRING MOBILLÆRING I modsætning til de voksne generationer er børn og unge i dagens folkeskole vokset op med computer og mobiltelefon lige ved hånden. De er derfor skarpe til at anvende de mange it-redskaber i deres hverdag. Sociale relationer bliver ofte dannet og vedligeholdt i forskellige virtuelle netværk. Hvorfor ikke bruge disse stærke ressourcer i undervisningen? På workshoppen bliver du inspireret til, hvordan du på kreativ vis kan inddrage mobiltelefoner som et konkret læringsredskab i din undervisning fx kan et orienteringsløb sagtens kombineres med en opgave, hvor eleverne, ved at scanne en QR-kode, får stillet en virtuel opgave. KROPSLIG LÆRING OG IT It og digitale medier er blevet beskyldt for at være årsagen til, at børn bevæger sig for lidt og i stedet sidder klistret til skærmen. På workshoppen får du inspiration til, hvordan it-medier kan integreres i den kropslige læring. IT SOM SPECIALPÆDAGOGISK HJÆLPER I undervisningen af børn med særlige behov kan it bruges som en værdifuld ressource til at fremme læring og nysgerrighed. På workshoppen bliver du klædt på til at anvende it-løsninger i en specialpædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læringsbehov. LÆRINGSSTILE It kan som et nyt læringsredskab udfordre børnenes forskellige sanser og dermed støtte forskellige læringsstile. Det kræver både en aktiveret hørelse og et par opmærksomme øjne at spille computerspil, leg med mobiltelefonen udfordrer ens finmotorik og et knips igennem kameraets linse kræver et par nysgerrige, søgende øjne. På workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan udfordre dine elevers læringsstile i undervisningen ved hjælp af forskellige it-medier. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. IT OG UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING Workshoppen sætter fokus på, hvordan forskellige digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs individuelle målsætninger. Du får konkrete redskaber til, hvordan du som lærer kan anvende it aktivt som differentieringsredskab i din undervisning.

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Formål med denne udviklingsplan er at sætte ramme og give retning for udvikling af vores skole. Sådan at vi - lærere, pædagoger, teknisk og administrative

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere