SKOLEUDVIKLING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk"

Transkript

1 SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer samt indgå i et velfungerende fællesskab. For at nå dette mål skal elever, forældre, lærere, skoleledere, kommuner og organisationer i højere grad indgå tværgående partnerskaber, der forpligter hinanden på ambitiøse krav og konkrete indsatsområder. COK ser den danske folkeskole som en moderne, lærende organisation og ønsker at indgå som kompetent samarbejdspartner. Vi har fingeren på pulsen i forhold til kompetenceudvikling af lærere, ledelse og organisation og kan tilbyde en bred vifte af aktuelle kurser, uddannelser og workshops, der sikrer kvalificeret undervisning, kompetente lærere og gladere elever. Vi samler og deler forskning, internationale resultater og nationale erfaringer fra skolerne, så dét de er gode til i Ribe bliver videregivet til resten af landets folkeskoler. Tværgående har vi fokus på digitalisering af skolen som indsatsområde, da vi tror på, at digitalisering som didaktisk læringsredskab kan gøre en stor forskel i målet om at skabe en endnu bedre folkeskole. Derfor har vi skabt det Digitale Mediekorps som består af en række pædagogiske IT-konsulter, der tager ud på skolerne og hjælper med at gøre IT og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af hverdagen. I denne mappe finder du en bred vifte af relevante tilbud for lærere, ledere, skoleforvaltninger og elever. God læselyst! Kompetenceudviklingschef Peter Høier

2 NY LÆRER Kom godt i gang Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere., COK. Skab større tryghed og giv de nyuddannede en god start på lærerarbejdet! Livet som skolelærer er meget forskelligt fra livet som studerende på seminariet. Mange nye lærere oplever starten på jobbet som kaotisk, presset og stressende. Kløften mellem den studerendes teoretiske verden på seminariet og den praktiske, virkelighedsnære og til tider barske skolehverdag er stor. Gennem en fast indslusningsprocedure og et kompetent modtagelsesberedskab i kommunen giver vi nyuddannede lærere de bedste betingelser for en god start på arbejdet. COK tilbyder en 'Ny lærer kom godt i gang'-pakke, der i samarbejde med forvaltningen tilpasses kommunens særlige behov og ønsker. Pakken indeholder: Uddannelse af et antal mentorer pr. skole i kommunen gennem et dagskursus. Mentorerne tilknyttes de nyansatte lærere COK som tovholdere på et program for et fælles kommunalt modtagelsesforløb for nyansatte lærere. Modtagelsesforløbet indeholder tre kursusdage med fokus på bl.a. konflikthåndtering, den svære samtale og det gode forældresamarbejde. Desuden tilbydes der mellem hver kursusdag mentorordning og personlig coaching.

3 DEN SPØRGENDE LÆRER Udviklingskonsulent og medforfatter af bogen Den Spørgende Lærer, COK. Temadagen er for alle skolens medarbejdere, der ønsker at udvikle deres lærerpraksis. PRIS Arbejdet for den moderne lærer rummer mange udfordringer og dilemmaer. Hvordan kan man fx på en gang optræde som klassens leder og samtidig give plads til elevernes egne initiativer og selvstændige tænkning? Med udgangspunkt i dialogredskabet Den spørgende hånd arbejder vi med, hvordan du gennem velvalgte spørgsmål skaber refleksion og læring hos dine elever, deres forældre, dine kolleger og din ledelse. Temadagen giver dig et konkret dialogisk værktøj til at håndtere hverdagens udfordringer. Vi arbejder med dialogredskabet Den spørgende hånd, der med udgangspunkt i en femfinger-model giver dig et systematisk og konkret redskab til at stille de gode spørgsmål kr. ekskl. moms. T: Værktøjet kan med fordel bruges i arbejdet for et sundt klassemiljø, ved undervisningsdifferentiering, teamsamarbejde samt ved forældremøder og MUS-samtaler. Bogen Den Spørgende Lærer udleveres til deltagerne på temadagen. Læs mere om udgivelsen på Temadagen udbydes som åbne regionale og rekvirerede forløb.

4 SKOLENS RESSOURCEPERSON Rollen som intern konsulent Forløbet er for lærere med en vejledende funktion, fx AKT-, læse-, evaluerings-, it-, eller inklusionsvejledere. PRIS kr. eksl. moms. Almenundervisningen skal kunne mestre mangfoldighed. Det kræver, at skolens ressourcepersoner bruges strategisk og effektivt i skolens almenundervisning for derigennem at sikre kompetencespredning mellem skolens medarbejdere. Få hjælp til at udnytte dine kompetencer og potentialer fuldt ud i rollen som intern konsulent. På dette kursus arbejder du med din rolle som intern konsulent på egen skole. Der arbejdes med, hvordan du kan organisere, formidle og implementere din viden i dit faglige arbejde. COK tilbyder tre moduler: Modul 1 Rollen som intern konsulent Der arbejdes med en grafisk gameplan, som bliver dit personlige udviklingsredskab gennem kursusforløbet og i din daglige praksis Der arbejdes med kulturanalyser og hvordan du som intern konsulent kan sprede og implementere din faglige viden blandt andet gennem kulturændringer på din skole Magt og positionering., COK. Modul 2 Kommunikation Konflikthåndtering (få testet dine primære konflikthåndteringsstrategier) Fortællinger og sprog den narrative tilgang Dialogredskabet Den spørgende hånd Kollegial sparring med særligt fokus på observationer og hvordan de anvendes. Modul 3 Det gode møde Mødefacilitering. Kurset varer fem dage fordelt på tre moduler (2+2+1). Forløbet kan rekvireres..

5 TRIVES DIT BARN I SKOLEN? Arrangementet er for alle skoler og kommuner, der ønsker at sætte fokus på trivsel. En god skolegang afhænger ikke kun af mængden af faglige færdigheder. En god skolegang er mindst lige så afhængig af om eleven trives socialt og har det godt. Derfor er langt de fleste forældre til forældresamtaler først og fremmest interesseret i at høre, hvordan deres barn trives. Sæt fokus på trivsel på din skole gennem et anderledes forældre- og lærerarrangement med bl.a. skuespil og debat. For at huske på vigtigheden af den sociale trivsel tilbyder COK et tre timers forældre- og lærerarrangement hvor formålet er at:, COK. Sætte fokus på elevernes trivsel i skolen Styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet Sætte fokus på hvad forældre kan gøre ift. deres barns trivsel i skolen Få nye redskaber til at skabe endnu mere trivsel i klasserne. COK tilbyder at skræddersy arrangementet efter ønsker og behov, men foreslår følgende program: Den varme stol: Debat og meningsudveksling ud fra dilemmaudsagn så som "Det er skolens ansvar at alle børnene trives ikke forældrenes Oplæg om samarbejde og rollefordeling Skuespil med dialogteateret med tilhørende debat Oplæg om kontakten mellem elev og forældre Fælles retningsliner om trivsel på din skole Klassedrøftelse om trivsel i din klasse.

6 PLAYGROUND Kombiner leg og læring Forløbet er for skoleledere, kommunale skoleforvaltninger og lærere, herunder især lærere med en vejlederfunktion (eksempelvis itvejledere, AKT-vejledere, specialvejleder mm.) Peter Larsen, COK. Ingen er i tvivl om at læring er en helt central del af folkeskolens grundlag. Men hvordan læring skabes kan foregå på meget forskellig vis. Børn såvel som voksne lærer og udvikler sig alle forskelligt og i forskellige tempi. Det er derfor centralt at kunne tænke læring i mange variationer og former. COK Playground er en innovativ platform, hvor vi udvikler nye og kreative lærings- og samarbejdsformer, der skaber et levende og tillidsfuldt læringsrum fyldt med kreativitet, udvikling og humor. Vi gør brug af kreative og utraditionelle metoder så som heste, tool boxing og digitale medier. Vi har mange års erfaring med kreativ læring og samarbejder med forskere og professionelle kunstnere, sangere, dansere, it-konsulenter og filmfolk foruden vores eget Dialog Teater. Peter Larsen T: E: Med Playground bliver du inspireret til, hvordan du kan skabe et anderledes og kreativt læringsrum. Du får konkrete ideer til undervisningsformer, der skaber udvikling og læring ved at kombinere læring og leg. Da COK Playground er en legeplads fuld af kreative læringsprocesser kan den bruges i mange forskellige henseender. Kontakt os og hør mere om mulighederne for at gå kreativt til værks hvis du planlægger pædagogiske udviklingsarrangementer, kompetenceudviklingsforløb, teamsamarbejde, forældresamarbejde eller inklusions- og trivselsforløb. Vi skræddersyr forløbet, så de passer til dine behov.

7 INKLUSION PÅ TRE NIVEAUER Inklusion er et centralt begreb i dagens folkeskole, hvor der skal være plads til alle og undervisningen differentieret til den enkelte elevs behov. Men hvordan kan vi skabe inklusion i praksis, og hvad betyder begrebet egentligt? COK arbejder med inklusion på tre niveauer og tilbyder derfor tre pædagogiske arrangementer: INKLU HVAD FOR NOGET? EN TEMADAG FOR ELEVER OG LÆRERE Formålet med dagen er at skabe en god dialog med eleverne omkring forskellighed, fællesskab og inklusion. Vi vil tale med eleverne om, hvad inklusion egentlig er for en størrelse samt reflektere over spørgsmål som Er jeg inkluderende overfor mine skolekammerater? Vi vil aktivt inddrage eleverne når COKs Dialog Teater fremfører stykket Han er så anderledes, kan han være min ven? Her får eleverne lov til at stoppe skuespillerne og komme med indvendinger og forslag til, hvordan de kan sige eller gøre noget anderledes. Dagen sluttes af med opsamling, evaluering og udarbejdelse af en fælles aftale om regler for god opførsel og kammeratskab. Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere, der ønsker at arbejde med inklusion. Peter Larsen, COK. Peter Larsen T: E: ER DU INKLUDERENDE? ET AFTENSARRANGEMENT FOR FORÆLDRE OG LÆRERE Hvis man vil inkludere den enkelte elev i undervisningen og skolemiljøet er det helt centralt, at barnets forældre støtter op om barnets udvikling i skolen og føler et medansvar. Det er derfor meget vigtigt, at både lærere og forældre er klædt på til at skabe et godt og tæt forældresamarbejde. Arrangementet byder på oplæg som Hvad er inklusion?, Hvordan kan vi støtte hinanden og sammen skabe de bedste rammer for inklusion?, Forskellighed og værdi samt Integration, rummelighed og inklusion. Både lærere og forældre bliver inddraget når COKs Dialog Teater fremfører små skuespil om udfordringer i skole-hjem-samarbejdet. Aftenen sluttes af med fælles opsamling og evaluering. INKLUSION SOM MÅL ELLER IDEAL? ET PÆDAGOGISK ARRANGEMENT FOR LÆRERE Målet for denne temadag er at give lærere viden og redskaber til at skabe inklusion i dagligdagen. Vi tager udgangspunk i spørgsmål som Hvorfor inklusion?, Hvordan forholder vi os til elever og forældre? samt Hvor går grænsen, skal vi inkludere alt? Sammen vil vi lave et opsamlende idékatalog med dagens pointer, og I vil få hjælp til at rammesætte en fælles inklusionsstrategi. COK tilpasser gerne ovenstående tre arrangementer efter jeres ønsker og behov.

8 INKLUSIONS- LABORATORIUM Dilemmaer i hverdagen Kurset er for kommunale skoleforvaltninger, skoleledere og lærere. Nanna Hebsgaard Lund, COK. COKs inklusionslaboratorium styrker dig i dit daglige arbejde med inklusion, når COKs Dialog Teater sammen med dig og dine kollegaer undersøger, hvordan dilemmafyldte læringssituationer kan forstås i et inkluderende systemisk perspektiv. Med hjælp fra COKs Dialog Teater bliver du styrket i: Nanna Hebsgaard Lund T: E: At skabe fælles refleksionsprocesser og vidensdeling om inklusionsvanskeligheder i undervisningen At analysere og reflektere over inklusionsbegrebet ud fra konkrete hverdagssituationer At skærpe dit blik for roller og positioner og deres betydning for arbejdet med inkluderende fællesskaber At arbejde med egen selvbevidsthed (intern inklusion) som forudsætning for at inkludere andre At anvende organisationsopstillinger som systemisk metode At arbejde med relationskompetencer. COK tilbyder en temadag med fokus på de udfordringer, som lærere dagligt oplever i deres arbejde med inklusion. COKs interaktive Dialog Teater tager dig og dine kollegaer med på en opdagelsesrejse når vores tre professionelle skuespillere dramatiserer dilemmasituationer hentet fra lærernes egen hverdag. Sammen med dine kollegaer får du mulighed for at analysere og komme med løsningsforslag, som straks afprøves i praksis. På denne måde bliver Dialog Teatret et værktøj til at skabe dialog, erkendelse og udvikling. Dagen byder desuden på oplæg om inklusion, nærvær og professionalisme.

9 SKOLESTRUKTUR Bliv proaktiv på fusioner og strukturændringer Forløbet er for skoleledere, kommunale skolekonsulenter og andre nøglepersoner såsom tillidsrepræsentanter og lign. PRIS 5000 kr. ekskl. moms inkl. forplejning og overnatning. Skolen er i bevægelse og står over for store forandringer, heriblandt fusioner og strukturændringer. Det kalder på nye rutiner og anderledes måder at organisere sig på. I denne proces følger ofte også kaos og følelser som utryghed og ubehag. Er du forberedt på denne proces? Og har du tænkt den igennem i forhold til, hvad du vil gøre, hvor du vil reagere og hvordan andre vil reagere? COK tilbyder en case-baseret træningsbane, hvor du bliver forberedt på processen omkring strukturændringer. Gennem praksisnære cases får du mulighed for at afprøve dine medskabelseskompetencer i forhold til samarbejde, strategi og organisering af strukturændringerne. Du får med andre ord: Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen, COK. Chefkonsulent Ditte Møllegaard Christensen T: E: Et helt klart billede på, hvad du vil gøre i de virkelighedsnære situationer En smag for hvordan du vil reagere og perspektiv på hvordan andre vil reagere. Du vil ud fra ovenstående 360-graders perspektiv komme på forkant med, hvad andre har af interesser i strukturændringen. Forløbet består af 1 1/2 arbejdsdag fra 9.00 morgen til næste dag.

10 DET GODE TEAM- SAMARBEJDE E Organisations- og udviklingskonsulenter fra COK Forløbet er for skoleledere, lærere og andre fagpersoner inden for skoleområdet, der ønsker et bedre teamsamarbejde. Teamsamarbejde er i dag et vilkår på de fleste skoler, men det er langt fra alle teams, der fungerer optimalt. Ofte bliver teamet en praktisk instans, hvor alle hverdagens logistiske problemer bliver løst. Men teamsamarbejdet kan byde på meget mere. Lærerteamet skal være et sted, hvor læreren samler energi til hverdagens udfordringer. Et pusterum hvor læreren kan blive aflastet i forhold til eksempelvis svære samtaler, forældresamarbejde og nye ministerielle krav. Samtidig skal teamet være en tryg og kreativ læringsplatform, hvor du som lærer kan hente sparring, blive ladet op og få nye vinkler på din undervisning. Et godt team skaber ikke sig selv, og vi vil derfor hjælpe til at skabe rum for dialog og rammetænkning omkring jeres team. I vil få hjælp til at udnytte jeres forskelligheder i teamet, så jeres kompetencer bliver bragt i spil, og I sikrer jer en optimal videndeling. For at arbejde med dette kan vi tilbyde en Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres skole og jeres teamsamarbejde.

11 TEAMASSISTENTEN, COK. Er teamsamarbejdet gået i hårdknude og er kvaliteten på teammøderne faldende? Her er muligheden for at få rettet op COKs teamassistent hjælper der, hvor der er udfordringer. Stadig flere folkeskoler indfører selvstyrende teams i den daglige organisering af skolen. Det medfører nye roller blandt lærerne. De skal tænke og arbejde anderledes end de før har været vant til, og de skal finde deres nye rolle og det ansvarsområde, de agerer under. Samtidig kan der være forskel på ambitioner, undervisningstilgang og faglighed, hvilket kan sætte enhver samarbejdssituation på prøve. Teamassistenten henvender sig til alle former for teams inden for skoleområdet. Kan kan være teams, der ønsker at styrke deres samarbejdskompetencer eller teams, hvor samarbejdet i mere eller mindre grad ikke fungerer. Forudsætningen for ethvert succesfuldt teamsamarbejde er forståelse for hinandens forskelligheder. Ved at øge forståelsen for hinanden og tage fat i konflikter og udfordringer i tide, vil man kunne undgå samarbejdskonflikter, sygemeldinger og andre følger af dårligt teamsamarbejde og i stedet fokusere på faglighed, arbejdsglæde og trivsel. COKs teamassistent hjælper jer med at skabe dialog og forståelse, hvor der er udfordringer i jeres teamsamarbejde. Teamassistenten vil desuden være i stand til at tilbyde individuelle tests såsom Thomas/Kilmann konflikthåndteringstest eller en Belbintest. COK tilbyder et skræddersyet forløb, der passer til jeres teamsamarbejde.

12 LEDELSE I PRAKSIS Førlederforløb for dig, der drømmer om at blive leder i en pædagogisk organisation Drømmer du at blive leder med pædagogiske ambitioner men mangler hjælp til at komme i gang? Med COKs kompetencegivende træningsprogram i pædagogisk virksomhedsledelse får du konkrete redskaber til at udvikle dit personlige lederskab. Uddannelsen tager afsæt i Den Offentlige Lederuddannelses modul Det personlige lederskab og kombinerer det med action learning principper. Herved opnår du kendskab til en række teoretiske og metodiske tilgange samtidig med, at du får en indsigt i, hvordan du selv håndterer ledelsesmæssige dilemmaer i konkrete set-ups. På uddannelsen bliver du rustet til at: Håndtere svære situationer og samtaler Skabe større gennemsigtighed og gennemslagskraft Opløse modstand og nedtrappe konflikter Motivere til selvledelse. Samtidig får du mulighed for at undersøge og udvikle din ledelsesstil, autoritet, selvforståelse og kommunikationsstil. Du får konkrete redskaber til at arbejde med: Lederroller Ledelsesopgaver og -processer Lederkompetencer Pædagogisk virksomhedsledelse Transition mellem person og funktion, medarbejder og leder. Forløbet er for lærere, pædagoger eller AC'ere, der ønsker at praktisere pædagogisk ledelse PRIS ekskl. moms. Prisen dækker fem undervisningsdage, adgang til talenttræning, to dages lederpraktik, vejledning, eksamen og fuld forplejning på undervisningsdage. Forløbet udgør 5 ECTS-point i Den Offentlige Lederuddannelse. Træningsprogrammet strækker sig over fem undervisningsdage og kombinerer fire nedenstående læringsformer: Ledelseteori og metodevalg Træningsbane Ledelse i Praksis Talenttræning i egen organisation via egen leder/chef To halve dages praktikophold hos selvvalgt praktikvært. Modulet kan afholdes som et åbent forløb på tværs af kommunegrænser eller rekvireres til egen kommune.

13 / DET DIGITALE MEDIEKORPS DET DIGITALE MEDIEKORPS Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E It er nutidens og ikke mindst fremtidens læringsredskab. Mange skoler har derfor de sidste år brugt mange penge på hardware i form af smartboards, computere, netbooks osv. Men bliver de digitale medier anvendt godt nok, og får du fuld udbytte af dem? Formålet med det Digitale Mediekorps er at hjælpe dig med at gøre it og digitale medier til en naturlig og fuldt ud integreret del af din hverdag. Vi ønsker, at du ser og opfatter it og digitale medier som et læringsredskab, der hjælper dig med at gøre din undervisning mere spændende, skaber læring og udvikling og ikke mindst gør din hverdag nemmere. Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. Det Digitale Mediekorps hjælper dig til at få det bedste ud af din skoles digitale it-løsninger ved at levere konkrete redskaber og brugbar viden direkte ind i dit klasseværelse til glæde for dig og dine elever. Vi skræddersyr indholdet efter dit behov og kan eksempelvis tilbyde: En introduktionsworkshop på en halv dag Et forløb af to dage med i alt 10 undervisningstimer Et længerevarende forløb bestående af 12 gange med i alt 44 undervisningstimer. På de kommende produktark kan du få et overblik over vores i alt 17 forskellige workshops fordelt på temaerne Digital dannelse, Digital læring og Digital didaktisering. De 17 workshops kan tilpasses og sammensættes efter jeres ønsker og behov.

14 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DANNELSE CYBERMOBNING Det sker desværre oftere og oftere, at børn og unge bruger mobilen og internettet som værktøjer til at mobbe hinanden. Modsat mobning i den fysiske verden er virtuel mobning langt sværere at opdage og stoppe, fordi det ikke er synligt på samme måde. Den digitale mobning bryder alle fysiske grænser og kan lige så vel finde sted midt i timen som under aftensmaden i hjemmet. Den kedelige tendens skyldes, at den teknologiske udvikling gør det stadig nemmere at mobbe virtuelt. Der er et stort behov for, at skoler og forældre har fokus på den mobning, der florerer i det digitale rum. Formålet med workshoppen er, at lærere bliver klædt på til at indgå i en proaktiv debat på skolen, så cybermobning i fremtiden kan undgås. VIDENDELING OG IT ELEVERNE SOM SUPERBRUGERE De fleste børn har en enorm stor viden om, hvordan man navigerer rundt på internettet og gør aktivt brug af digitale værktøjer. På denne workshop lærer du, hvordan du kan bruge børnenes it-ressourcer aktivt i undervisningen og dermed skabe videndeling på tværs af elever, årgange og lærerstab. COK hjælper med at facilitere elevsuperbruger-workshops, hvor eleverne arbejder med at skabe videndeling omkring skolens brug af it. Vi understøtter samtidig lærerens funktion som tovholder under processen. GENERATIONSKLØFTEN DIGITALE INDFØDTE OG DIGITALE INDVANDRERE Befolkningen kan inddeles i to kategorier: De digitale indfødte, der er født efter 1980, og de digitale indvandrere, der er født før Forskellen på de to grupper er, at de digitale indfødte er vokset op med internettet som en naturlig del af deres hverdag, mens de digitale indvandrere har måtte tilegne sig kompetencer på området i en senere alder. Men selv om børn og unge drøner selvsikkert rundt på internettet, kommunikerer med hinanden på sociale medier og spiller computerspil med deres venner er der stadig behov for at vejlede børn om, hvordan man opfører sig forsvarligt på internettet. Workshoppen guider dig som lærer til, hvordan du kan bygge bro og skabe en god dialog med børnene om, hvad der er god og dårlig stil når de færdes i cyberspace. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. SOCIAL KILDEKRITIK Sociale medier er kommet for at blive! Langt de fleste danskere bruger aktivt sociale medier som facebook og twitter i deres hverdag. Den virtuelle profil bruges i stigende grad som en kanal, hvorigennem vi profilerer os selv. Disse online netværker kræver, at man kan reflektere over, hvilke signaler man sender når man kommunikerer med andre. Social kildekritik i dag en nødvendig kulturteknik, som skal beherskes på linje med læsning, skrivning og regning. Workshoppen hjælper læreren til skabe en god dialog med eleverne om, hvordan de kan navigere sikkert samt være kritisk og refleksiv i brugen af statusopdateringer, billeder mm. på sociale medier.

15 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL DIDAKTISERING DIGITAL HISTORIEFORTÆLLING GRUPPER MED SÆRLIGE UDFORDRINGER Digital historiefortælling er ikke kun en danskfaglig disciplin men kan bruges i alle fag, hvor et fagligt stof skal formidles. På workshoppen ser vi på de mange muligheder, der ligger i at fortælle en historie vha. digitale værktøjer. LYS OG BILLEDE MULTIMEDIA I UNDERVISNINGEN FOR ALLE Via programmer som fokuserer på lyd og billeder åbnes der op for en brug af audiovisuelle fortællinger som et fagligt element i undervisningen. På workshoppen arbejder vi med sammensætningen af billeder, lyd og tekst. Du får erfaringer med at arbejde med billedprogrammet Photo Story. Samtidig har du også mulighed for at lære at anvende lydprogrammet Audacity. VIDEO PRODUKTION AF LEVENDE BILLEDER SOM EN DEL AF HVERDAGEN Lås dem ikke inde i et skab, men brug i stedet elevernes digitalkameraer eller mobiltelefoner aktivt i din undervisning fx kan en boganmeldelse sagtnes formidles audiovisuelt! På workshoppen får du de nyeste tips og tricks til, hvordan en undervisning med levende billeder kan gennemføres gennem brug af programmet MovieMaker. Indholdet kan alt efter deltagere udvides med forskellige webbaserede videoredigeringsressourcer. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet.

16 / DET DIGITALE MEDIEKORPS WORKSHOPS I DIGITAL LÆRING MOBILLÆRING I modsætning til de voksne generationer er børn og unge i dagens folkeskole vokset op med computer og mobiltelefon lige ved hånden. De er derfor skarpe til at anvende de mange it-redskaber i deres hverdag. Sociale relationer bliver ofte dannet og vedligeholdt i forskellige virtuelle netværk. Hvorfor ikke bruge disse stærke ressourcer i undervisningen? På workshoppen bliver du inspireret til, hvordan du på kreativ vis kan inddrage mobiltelefoner som et konkret læringsredskab i din undervisning fx kan et orienteringsløb sagtens kombineres med en opgave, hvor eleverne, ved at scanne en QR-kode, får stillet en virtuel opgave. KROPSLIG LÆRING OG IT It og digitale medier er blevet beskyldt for at være årsagen til, at børn bevæger sig for lidt og i stedet sidder klistret til skærmen. På workshoppen får du inspiration til, hvordan it-medier kan integreres i den kropslige læring. IT SOM SPECIALPÆDAGOGISK HJÆLPER I undervisningen af børn med særlige behov kan it bruges som en værdifuld ressource til at fremme læring og nysgerrighed. På workshoppen bliver du klædt på til at anvende it-løsninger i en specialpædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs læringsbehov. LÆRINGSSTILE It kan som et nyt læringsredskab udfordre børnenes forskellige sanser og dermed støtte forskellige læringsstile. Det kræver både en aktiveret hørelse og et par opmærksomme øjne at spille computerspil, leg med mobiltelefonen udfordrer ens finmotorik og et knips igennem kameraets linse kræver et par nysgerrige, søgende øjne. På workshoppen får du inspiration til, hvordan du kan udfordre dine elevers læringsstile i undervisningen ved hjælp af forskellige it-medier. Det Digitale Mediekorps henvender sig til it-vejledere, lærere, skoleledere eller elever, der ønsker at opkvalificere sin digitale viden i en læringsmæssig sammenhæng. E Det Digitale MedieKorps består af en række kompetente it-konsulenter, der har stor erfaring med it og didaktik på skoleområdet. IT OG UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING Workshoppen sætter fokus på, hvordan forskellige digitale værktøjer kan understøtte den enkelte elevs individuelle målsætninger. Du får konkrete redskaber til, hvordan du som lærer kan anvende it aktivt som differentieringsredskab i din undervisning.

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere