Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013"

Transkript

1 Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet Februar 2013

2

3 RAPPORT OM REVISIONEN VED DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER, AKADEMIRAADET 1 Løbende årsrevision i december kontor J.nr.: I. Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen har gennemgået Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadets (akademiet) virksomhedsinstruks og regnskabsinstruks. Virksomhedsinstruks 2. Den gældende virksomhedsinstruks er fra Virksomhedsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. Virksomhedsinstruksen skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Endvidere anbefaler vi, at en række mindre rettelser vedrørende valgregler kan medtages ved næste ajourføring. Rigsrevisionens gennemgang af virksomhedsinstruksen viste, at den var udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstruks fra april Regnskabsinstruks 3. Vi har gennemgået akademiets regnskabsinstruks af september Regnskabsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I det tilfælde, hvor Rigsrevisionens gennemgang af regnskabsinstruksen har givet anledning til bemærkninger, der rækker ud over beskrivelsen af forretningsgange i instruksen, er dette medtaget i særskilte afsnit i indeværende rapport. 4. Ved seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at regnskabsinstruksen manglede beskrivelser af procedurerne for brugen af kreditkortene til Magasin og Netto. Gennemgang af regnskabsinstruksen har vist, at dette forsat er tilfældet. 5. I 2006 fandt vi desuden, at overgrænsen på kr. for den administrative medarbejders rekvisition uden forudgående godkendelse fra akademisekretæren forekom højt sat. Revisionen i 2012 viste, at akademiet ikke havde fået ændret grænsen. Set i lyset af akademiets samlede økonomi anbefaler Rigsrevisionen, at beløbsgrænsen sænkes. Vi har konstateret, at der ikke er fastsat beløbsgrænser for rekvisition og disponering for akademisekretæren og den fuldmægtige. Vi anbefaler, at akademiet overvejer det generelle rekvisitions- og disponeringsbehov i tilfælde af akademisekretærens fravær og derudfra også fastsætter en beløbsgrænse for den fuldmægtige, idet denne både er disponerings- og rekvisitionsberettiget.

4 2 Retningslinjer for forvaltning af legater 6. Akademiet forvalter tilskud i form af legater. Akademiet har oplyst, at det er Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter (Forvaltningsinstituttet), der udbetaler legaterne og investerer legatmidlerne. Der foreligger ikke en skriftlig aftale om Forvaltningsinstituttets administration af legaterne. Akademiet har hos Forvaltningsinstituttet fået oplyst, at skriftlige aftaler ikke er normal praksis. Regnskabsinstruksen skal indeholde en henvisning til aftalen vedrørende forvaltning af legaterne og en beskrivelse af opbevaring af depot- og indskrivningsbeviser, samt registrering af legatet på beholdningskonto. Rigsrevisionen har modtaget materiale om betingelser for udbetaling af legaterne fra akademiet. Det er vores vurdering, at der med fordel kan henvises til dette materiale i regnskabsinstruksens beskrivelse af legatforvaltningen. II. Tilfredsstillende regnskabsmæssig registrering 7. Den regnskabsmæssige registrering varetages af Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration. Vi har fået kopi af kundeaftalen mellem akademiet og Statens Administration. Akademiet har fremsendt en underskrevet aftale til ØSC, men har endnu ikke modtaget en kopi retur. Gennemgangen af akademiets kundeaftale med ØSC har ikke givet anledning til bemærkninger. 8. Bilag 10 til regnskabsinstruksen indeholder skabeloner til budgetopfølgning og tilbagemelding på måneds- og kvartalsregnskabet, som udarbejdes i samarbejde med akademiets økonomikonsulent. Kontrol med omposteringsbilag 9. Vi har gennemgået en række af akademiets omposteringsbilag. Ved gennemgangen kunne vi konstatere, at ingen af de udvalgte omposteringsbilag var godkendt eller underskrevet. Akademiet har oplyst, at bilagene typisk kun gennemgås af den administrative medarbejder inden de sendes til bogføring. Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange for kontrol med omposteringsbilag ikke er helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen og akademiet har aftalt, at akademisekretæren fremadrettet godkender og underskriver alle omposteringsbilag. III. Gennemgang af bilag 10. Vi har udtaget 15 bilag til gennemgang for at vurdere, om forretningsgangene er overholdt, og om regnskabet er rigtigt. De udtagne bilag vedrører posteringer på de væsentligste standardkonti i perioden januar-oktober Gennemgangen af bilagene omfattede en kontrol af modtager, udsteder, indhold, beløb, kontering og godkendelse. Det blev desuden undersøgt, om udgifter og indtægter var disponeret i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger, indgåede kontrakter mv., og om der var taget skyldige økonomiske hensyn med hensyn til indkøb, udbud og målopfyldelse. Bilagsgennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger: 11. I de udvalgte bilag indgik en faktura fra Hotel Opera (BKF ). Det ses af fakturaen, at akademiet har afløftet fuld moms. Ifølge Statens Administrations vejledning på området, skal der skelnes mellem regninger, der er delt op på henholdsvis overnatning og morgenmad og regninger, hvor beløbet inkluderer morgenmad. Er regningen opdelt, er der fradragsret for ½ af momsen på overnatningen og ¼ af momsen på morgenmaden. Er regningen ikke delt op, er der ingen fradrag for moms. I tilfældet med Hotel Opera var fakturaen ikke opdelt, og akademiet havde dermed ikke ret til at afløfte momsen.

5 3 12. Bilag BKF vedrører en receptionsbuffet ved akademiets valgmøde. Akademiet har afløftet ¼ moms. Ved bespisning af mødedeltagere ved mødearrangementer og bespisning ved levering af mad udefra kan der momsafløftes 100 %. 13. I et af de gennemgåede bilag havde akademiet modtaget en indenlandsk faktura udenom IndFak. Fakturaen blev fejlkonteret og betalt to gange. Det er vores vurdering, at dette kunne være undgået ved elektronisk håndtering af fakturaen. 14. I et tilfælde havde akademiet udbetalt overarbejdstimer som B-indkomst til en tidligere medarbejder. Årsagen til udbetalingen var, at medarbejderen var blevet slettet i lønsystemet, da akademiet blev opmærksom på de skyldige timer. Vi anbefaler, at akademiet fremadrettet sikrer sig, at eventuelle overarbejdstimer udbetales i forbindelse med fratrædelsen, så det sikres, at det sker på baggrund af den korrekte timeløn. Bilagsgennemgangen gav ikke i øvrigt anledning til væsentlige bemærkninger, og det er derfor vores vurdering, at posteringer i regnskabet generelt må anses for at være rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. IV. Ikke helt tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter 15. Vi har gennemgået akademiets indkøbsprocedurer. Formålet har været at vurdere om akademiet efterlever ministeriets indkøbspolitik og lever op til de fastsatte krav for statens indkøb, herunder om forretningsgange vedrørende anvendelse af rekvisitioner, disponering, varemodtagelse og godkendelse af fakturaer ved indkøb var tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Anvendelse af Statens indkøbsaftaler 16. Undersøgelsen har vist, at akademiet i flere tilfælde ikke har anvendt Statens indkøbsaftaler. Det gælder eksempelvis for indkøb af kontorartikler, printerpapir og hotelophold. Akademiet oplyste, at de foretager indkøb udenfor indkøbsaftalerne, da de hos de leverandører de i stedet anvender, oplever større fleksibilitet og bedre service. Derudover var akademiet ikke klar over, at der var indgået en ny aftale for hotelophold. Rigsrevisionen anbefaler, at akademiet altid anvender de statslige indkøbsaftaler med mindre der er tale om varer, der ikke kan tilvejebringes herigennem. Indkøb af Serviceydelser 17. Akademiet benytter en fast it-konsulent til forefaldende it-arbejde. It-konsulenten er ligeledes tilknyttet Billedkunstskolerne. Ifølge de fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet bør en institution indhente mindst to skriftlige tilbud ved en tjenesteydelsespris mellem kr., såfremt det økonomisk og administrativt kan svare sig. Da der er tale om ad hoc opgaver, der, efter det oplyste, samlet beløber sig til ca kr. årligt, vurderer vi, at det er rimeligt, at akademiet ikke har indhentet yderligere tilbud for de ydelser, der købes af it-konsulenten. E-faktura/workflowsystemer 18. Akademiet anvender IndFak til håndtering af e-fakturaer. Forretningsgangene for rekvisition, disponering, varemodtagelse og godkendelse er tilfredsstillende, som de er beskrevet i akademiets regnskabsinstruks. Akademiet oplyste, at arbejdsgangen i praksis følger den beskrevne procedure, men revisionen viste, at opsætningen og håndteringen af fakturaerne i IndFak ikke sikrer den nødvendige funktionsadskillelse, idet disponenten både rekvirerer og godkender faktura. Det bemærkes, at det har været akademiets opfattel-

6 4 se, at funktionsadskillelsen mellem rekvirent og disponent ikke var mulig at opretholde i IndFak på grund af akademiets begrænsede bemanding. 19. Rigsrevisionen og akademiet har drøftet, at opsætningen i IndFak fremadrettet skal afspejle funktionsadskillelse mellem rekvirent (den administrative medarbejder) og disponent (akademisekretæren). Den administrative medarbejder bør påføres som rekvirent i IndFak, og kan herefter ved at benytte funktionen modtag videresende fakturaen til disponentens godkendelse. V. Tilfredsstillende forvaltning af interne bilag Kontrol med rådsmedlemmernes rejser 20. Vi har vurderet akademiets procedure for rejseafregning og refusion af rådsmedlemmernes rejseudgifter. Gennemgangen viste, at akademiet har udarbejdet retningslinjer for dækning af udgifter til transport og ophold i forbindelse med møder i akademiets regi. Retningslinjerne udleveres, når nye medlemmer indtræder i Akademirådet. Rigsrevisionen har fundet retningslinjerne tilfredsstillende, men kan dog anbefale, at akademiet indarbejder beløbsgrænser i retningslinjerne. Bilagsgennemgangen viste, at der i to udvalgte rejsebilag ikke var foretaget fyldestgørende rejseafregning, og at originalbilag ikke var fremsendt for så vidt angår den ene af disse rejser. Akademiet har oplyst, at enkelte rådsmedlemmer aldrig fremsender originalbilag. Vi anbefaler, at akademiet, overfor rådsmedlemmerne, indskærper, at retningslinjerne skal følges, herunder at originalbilag skal fremsendes, og at der skal foretages fyldestgørende rejseafregning for alle rejser. Repræsentation 21. Repræsentationsudgifter udgør en væsentlig del af akademiets driftsomkostninger. Akademiet har under revisionsbesøget oplyst, at repræsentationsudgifternes omfang hovedsageligt skyldes akademiets rådsmøder og stiftelsesfest. Akademiet har endvidere oplyst, at man i praksis har retningslinjer for, hvad omkostningsniveauet må være ved de forskellige typer af arrangementer, men at der ikke er udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Derudover er reglerne for styring og godkendelse af repræsentationsudgifter ikke beskrevet i regnskabsinstruksen. Vi anbefaler, at akademiet udarbejder skriftlige retningslinjer for udgifter til repræsentation, møder, receptioner og gaver. Beløbsmæssige grænser bør fremgå af retningslinjerne. Hvis de beløbsmæssige grænser varierer afhængig af arrangementernes deltagere bør dette ligeledes fremgå af retningslinjerne, ligesom det kan fremgå, at retningslinjerne kan afviges, men at det skal begrundes og godkendes skriftligt. Endvidere anbefaler vi, at akademiet i regnskabsinstruksen beskriver reglerne for styring og godkendelse af akademiets repræsentationsudgifter. VI. Ikke tilfredsstillende forvaltning af Kunstakademiets Kunstsamling 22. Rigsrevisionen har undersøgt akademiets forvaltning af Kunstakademiets samling af kunst (kunstsamlingen) herunder akademiets registrering af samlingen og samlingens tilstedeværelse. Akademiraadet har overtaget ejerskabet til kunstsamlingen, der rummer ca. 600 værker (malerier, grafik, medaljer mv.). Kunstsamlingen er udstillet hos Akademiraadet, Billedkunstskolerne, Arkitektskolen på Holmen og Danmarks Kunstbibliotek (kunstbiblioteket) eller opbevares i depot.

7 5 Registrering af Kunstsamlingen 23. Registreringen af Kunstsamlingen varetages af kunstbiblioteket, der også deltog ved revisionsbesøget. Akademiet og kunstbiblioteket har oplyst, at den primære registrering af samlingen foretages i et WORD-dokument (registret), som indimellem sendes til akademisekretæren af hensyn til backup af dokumentet. Registret er, ifølge det oplyste, ikke blevet opdateret siden 2009, selvom der siden er blevet flyttet værker til et fjernmagasin, enkelte af værkerne blev beskadiget under oversvømmelsen i 2011, mens andre er sendt til konservering, 24. Akademiets samling er også registreret i Kunst Indeks Danmark (KID). Vi fik oplyst, at KID ikke er blevet opdateret systematisk, og at der formentligt er diskrepans mellem de enkelte oplysninger i registret og KID, idet KID ikke anvendes i den almindelige registrering af kunstsamlingen. Det er ikke tilfredsstillende, at registreringssystemerne ikke er opdaterede, så det dels sikres, at oplysningerne om placering og seneste konservering er fuldstændige og korrekte, dels at der er overensstemmelse mellem de to systemer. 25. Det er vores vurdering, at det nuværende register ikke er hensigtsmæssigt. Vi anbefaler derfor, at samlingen i stedet registreres i et system, der bedre kan sikre kompatibilitet og integration i forhold til KID. Akademiet kunne overveje at anvende Regin, som kan eksportere data direkte til KID, da det ville medvirke til at sikre overensstemmelse mellem de to systemer. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi tidligere har konstateret uhensigtsmæssigheder og fejl i Regin vedrørende registrering i ændringsloggen og låsning af sager, som er blevet godkendt til publicering. Ved brug af Regin anbefaler vi derfor, at akademiet kompenserer for de svage kontroller i Regin med administrative foranstaltninger, eksempelvis ved periodisk gennemgang af ændringsloggen. 26. Vi har gennemgået dokumentet Kunstakademiets institutioners varetagelse af Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot. Vi anbefaler, at de retningslinjer, der er beskrevet i 8 suppleres med beskrivelser af arbejdsgangen for kunstsamlingens registrering, herunder beskrivelser af hvilke oplysninger registret skal indeholde. Konservering og opbevaring 27. Ved den seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at opbevaringsforholdene for værkerne i kældermagasinet ikke var egnede til en systematisk opbevaring. Vi har ved revisionsbesøget i 2012 vurderet, at dette forsat er tilfældet. De nuværende opbevaringsforhold vanskeliggør kontrol af tilstedeværelse og tilstand for de opmagasinerede genstande. Opbevaringen i kældermagasinet er deslige ikke befordrende for en korrekt registrering af værkerne. Vores stikprøvekontrol viste således, at det var vanskeligt at finde udvalgte værker fra kældermagasinet på grund af de ringe pladsforhold og den deraf manglende systematik i opbevaringen. Akademiet har desuden oplyst, at de opmagasinerede genstande generelt er udsatte. Eksempelvis ramte oversvømmelsen i 2011 nogle af de værker, der var opbevaret i kældermagasinet. Det er Rigsrevisionens vurdering, at opbevaringsforholdene i kældermagasinet generelt er uegnede, og bør erstattes af mere en hensigtsmæssig og betryggende opbevaring. 28. Fælleskonserveringen har i 2011 gennemgået kunstsamlingen. På baggrund heraf konkluderede denne, at en total konservering af malerierne vil koste kr. Efter det oplyste fulgte der ikke bevillinger med ejerskabet til kunstsamlingen, og der er derfor ikke tilgængelige midler til konservering eller forbedring af eksempelvis magasinforhold. Akademiet har dog oplyst, at der pågår en dialog med Kulturministeriets departement om finansiering af en løbende restaurering af samlingen. En konserveringsplan baseret på en prioriteret rækkefølge er under udarbejdelse af kunstbiblioteket. Akademiet har desuden søgt midler til konserveringen hos forskellige fonde (eksempelvis Ny Carlsbergfondet), dog uden at have modtaget midler som følge deraf.

8 6 Rigsrevisionen finder det positivt, at akademiet arbejder for at forbedre kunstsamlingens tilstand inden for de givne finansielle rammer, samt at konserveringsbehovet søges løst ved hjælp af en prioritering. Samlingens tilstedeværelse 29. Vi har ved revisionsbesøget foretaget en stikprøvevis gennemgang af kunstsamlingens tilstedeværelse henholdsvis ved tilfældigt udvalg af 10 genstande fra registret og ved tilfældigt udvalg af 5 genstande fra forskellige placeringer på Charlottenborg. Stikprøvekontrollen viste, at et af værkerne (Inv. nr. KS 611) ikke befandt sig på den registrerede lokation, men på Konservatorskolen til reparation af rammen. En mail dokumenterede udleveringen, men det var ikke noteret i registret og KS-nummeret fremgik ikke af mailen. Vi har besøgt Konservatorskolen og kan bekræfte medaljens tilstedeværelse. Stikprøven viste endvidere, at et andet værk (Inv. nr. KS 279) ikke kunne lokaliseres ved revisionsbesøget. Det blev efterfølgende undersøgt om værket befandt sig på fjernmagasinet. Det viste sig imidlertid, at værket befandt sig i kældermagasinet, som angivet i registret, men at det stod gemt bag en række andre værker. Stikprøven bekræftede tilstedeværelsen af de øvrige værker. En samlet formel og regelmæssig kontrol af tilstedeværelsen finder normalt ikke sted. Vi anbefaler, at kontrol af genstandenes tilstedeværelse og tilstand gennemføres på en mere systematisk måde, som sikrer, at alle genstande kontrolleres over tid. Vi anbefaler derudover, at registret opdateres med ændringer idet de forekommer eller indberettes fra de institutioner, hvor de enkelte værker er ophængt i (som beskrevet i reglernes 8). Sikringsforhold 30. Undersøgelsen har vist at sikringsforholdene i relation til kunstsamlingen ikke er helt tilfredsstillende. Det skyldes dels, at der ikke findes en evakueringsplan for samlingen i tilfælde af eksempelvis brand, dels at vagtrunderingen, der finansieres af Billedkunstskolerne, er blevet reduceret og dels at mange, ifølge det oplyste, har kendskab til adgangskoder til området. Under besøget fik vi oplyst, at der havde været to tilfælde af tyveri. Det drejede sig om tyveriet af en vævning, som blev taget fra en væg og af medaljer, der blev taget fra Akademiraadets lokaler i forbindelse med en renovering, hvor der blev anvendt stilladser. Akademiraadet er opmærksomme på sikkerhedsproblematikken, men har ikke resurserne til at forbedre forholdene. Vi anbefaler, at der udarbejdes en evakueringsplan for kunstsamlingen, og at mulighederne for at forbedre den øvrige sikkerhed undersøges nærmere. Udlån af værker 31. Rigsrevisionen har gennemgået akademiets forretningsgange og procedurer i forbindelse med udlån af værker til kunstudstillinger og lignende. Akademiet har oplyst, at formelt udlån af værker fortrinsvis bevilges til store gallerier og museer. Ifølge retningslinjerne for udlån er det Konservatorskolen, der afgør, hvorvidt et værk er egnet til udlån. Alle lånere er forpligtet til at indlevere en facilitetsrapport i forbindelse med udlån. I de tilfælde, hvor låner ikke er i besiddelse af egen facilitetsrapport stilles en skabelon til rådighed på akademiets hjemmeside. Ligeledes er lejeaftale og udlånsbetingelser gjort tilgængelige på hjemmesiden. Det bemærkes, at udlånsbetingelserne ikke foreligger på engelsk, trods at der, efter det oplyste, kan være tale om internationale udlån. Det er vores vurdering, at akademiet har udarbejdet en fyldestgørende beskrivelse af den interne procedure for udlån af værker fra kunstsamlingen. Undersøgelsen har desuden vist, at der er god overensstemmelse mellem de interne procedurer og udlånsbetingelserne. Akademiet oplyste, at det er praksis i forbindelse med udlån, at låner foranstalter en konservering af værkerne til gengæld for det bevilgede udlån.

9 7 Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange og procedurer for udlån af værker fra kunstsamlingen er tilfredsstillende. Fadia Hermanstad Fuldmægtig Sidsel Honoré Fuldmægtig

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Museum, som er en selvejende institution. Faaborg Museum er underlagt den til enhver tid gældende museumslov samt

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Februar 2012

Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder. Februar 2012 Rapport om løbende årsrevision ved Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Februar 2012 1 Løbende årsrevision i december 2011 Kontor: C3 J.nr.: 2011-2010-8 Indledning 1.

Læs mere

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Januar 2009 1 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Kontor:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Yderligere kontroller på økonomiområdet

Yderligere kontroller på økonomiområdet NOTAT Center for Økonomi og Styring Yderligere kontroller på økonomiområdet 24. august 2016 16/17178 På Økonomiudvalgets møde den 28. juni 2016 bestilte udvalget følgende: at administrationen beskriver

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Formålet med undersøgelsen om VUC ernes forvaltning af tjenesterejser, repræsentation og kørsel lever op til de gældende love og regler på området

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger

Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger www.pwc.dk Rigsrevisionens og Undervisningsministeriets Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Sparsommelig indkøbsadfærd Aktivitetsindberetninger Løn og ansættelsesforhold Investeringsrammer for selvejesektoren

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere