Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013"

Transkript

1 Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet Februar 2013

2

3 RAPPORT OM REVISIONEN VED DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER, AKADEMIRAADET 1 Løbende årsrevision i december kontor J.nr.: I. Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen har gennemgået Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadets (akademiet) virksomhedsinstruks og regnskabsinstruks. Virksomhedsinstruks 2. Den gældende virksomhedsinstruks er fra Virksomhedsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. Virksomhedsinstruksen skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Endvidere anbefaler vi, at en række mindre rettelser vedrørende valgregler kan medtages ved næste ajourføring. Rigsrevisionens gennemgang af virksomhedsinstruksen viste, at den var udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstruks fra april Regnskabsinstruks 3. Vi har gennemgået akademiets regnskabsinstruks af september Regnskabsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I det tilfælde, hvor Rigsrevisionens gennemgang af regnskabsinstruksen har givet anledning til bemærkninger, der rækker ud over beskrivelsen af forretningsgange i instruksen, er dette medtaget i særskilte afsnit i indeværende rapport. 4. Ved seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at regnskabsinstruksen manglede beskrivelser af procedurerne for brugen af kreditkortene til Magasin og Netto. Gennemgang af regnskabsinstruksen har vist, at dette forsat er tilfældet. 5. I 2006 fandt vi desuden, at overgrænsen på kr. for den administrative medarbejders rekvisition uden forudgående godkendelse fra akademisekretæren forekom højt sat. Revisionen i 2012 viste, at akademiet ikke havde fået ændret grænsen. Set i lyset af akademiets samlede økonomi anbefaler Rigsrevisionen, at beløbsgrænsen sænkes. Vi har konstateret, at der ikke er fastsat beløbsgrænser for rekvisition og disponering for akademisekretæren og den fuldmægtige. Vi anbefaler, at akademiet overvejer det generelle rekvisitions- og disponeringsbehov i tilfælde af akademisekretærens fravær og derudfra også fastsætter en beløbsgrænse for den fuldmægtige, idet denne både er disponerings- og rekvisitionsberettiget.

4 2 Retningslinjer for forvaltning af legater 6. Akademiet forvalter tilskud i form af legater. Akademiet har oplyst, at det er Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter (Forvaltningsinstituttet), der udbetaler legaterne og investerer legatmidlerne. Der foreligger ikke en skriftlig aftale om Forvaltningsinstituttets administration af legaterne. Akademiet har hos Forvaltningsinstituttet fået oplyst, at skriftlige aftaler ikke er normal praksis. Regnskabsinstruksen skal indeholde en henvisning til aftalen vedrørende forvaltning af legaterne og en beskrivelse af opbevaring af depot- og indskrivningsbeviser, samt registrering af legatet på beholdningskonto. Rigsrevisionen har modtaget materiale om betingelser for udbetaling af legaterne fra akademiet. Det er vores vurdering, at der med fordel kan henvises til dette materiale i regnskabsinstruksens beskrivelse af legatforvaltningen. II. Tilfredsstillende regnskabsmæssig registrering 7. Den regnskabsmæssige registrering varetages af Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration. Vi har fået kopi af kundeaftalen mellem akademiet og Statens Administration. Akademiet har fremsendt en underskrevet aftale til ØSC, men har endnu ikke modtaget en kopi retur. Gennemgangen af akademiets kundeaftale med ØSC har ikke givet anledning til bemærkninger. 8. Bilag 10 til regnskabsinstruksen indeholder skabeloner til budgetopfølgning og tilbagemelding på måneds- og kvartalsregnskabet, som udarbejdes i samarbejde med akademiets økonomikonsulent. Kontrol med omposteringsbilag 9. Vi har gennemgået en række af akademiets omposteringsbilag. Ved gennemgangen kunne vi konstatere, at ingen af de udvalgte omposteringsbilag var godkendt eller underskrevet. Akademiet har oplyst, at bilagene typisk kun gennemgås af den administrative medarbejder inden de sendes til bogføring. Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange for kontrol med omposteringsbilag ikke er helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen og akademiet har aftalt, at akademisekretæren fremadrettet godkender og underskriver alle omposteringsbilag. III. Gennemgang af bilag 10. Vi har udtaget 15 bilag til gennemgang for at vurdere, om forretningsgangene er overholdt, og om regnskabet er rigtigt. De udtagne bilag vedrører posteringer på de væsentligste standardkonti i perioden januar-oktober Gennemgangen af bilagene omfattede en kontrol af modtager, udsteder, indhold, beløb, kontering og godkendelse. Det blev desuden undersøgt, om udgifter og indtægter var disponeret i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger, indgåede kontrakter mv., og om der var taget skyldige økonomiske hensyn med hensyn til indkøb, udbud og målopfyldelse. Bilagsgennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger: 11. I de udvalgte bilag indgik en faktura fra Hotel Opera (BKF ). Det ses af fakturaen, at akademiet har afløftet fuld moms. Ifølge Statens Administrations vejledning på området, skal der skelnes mellem regninger, der er delt op på henholdsvis overnatning og morgenmad og regninger, hvor beløbet inkluderer morgenmad. Er regningen opdelt, er der fradragsret for ½ af momsen på overnatningen og ¼ af momsen på morgenmaden. Er regningen ikke delt op, er der ingen fradrag for moms. I tilfældet med Hotel Opera var fakturaen ikke opdelt, og akademiet havde dermed ikke ret til at afløfte momsen.

5 3 12. Bilag BKF vedrører en receptionsbuffet ved akademiets valgmøde. Akademiet har afløftet ¼ moms. Ved bespisning af mødedeltagere ved mødearrangementer og bespisning ved levering af mad udefra kan der momsafløftes 100 %. 13. I et af de gennemgåede bilag havde akademiet modtaget en indenlandsk faktura udenom IndFak. Fakturaen blev fejlkonteret og betalt to gange. Det er vores vurdering, at dette kunne være undgået ved elektronisk håndtering af fakturaen. 14. I et tilfælde havde akademiet udbetalt overarbejdstimer som B-indkomst til en tidligere medarbejder. Årsagen til udbetalingen var, at medarbejderen var blevet slettet i lønsystemet, da akademiet blev opmærksom på de skyldige timer. Vi anbefaler, at akademiet fremadrettet sikrer sig, at eventuelle overarbejdstimer udbetales i forbindelse med fratrædelsen, så det sikres, at det sker på baggrund af den korrekte timeløn. Bilagsgennemgangen gav ikke i øvrigt anledning til væsentlige bemærkninger, og det er derfor vores vurdering, at posteringer i regnskabet generelt må anses for at være rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. IV. Ikke helt tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter 15. Vi har gennemgået akademiets indkøbsprocedurer. Formålet har været at vurdere om akademiet efterlever ministeriets indkøbspolitik og lever op til de fastsatte krav for statens indkøb, herunder om forretningsgange vedrørende anvendelse af rekvisitioner, disponering, varemodtagelse og godkendelse af fakturaer ved indkøb var tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Anvendelse af Statens indkøbsaftaler 16. Undersøgelsen har vist, at akademiet i flere tilfælde ikke har anvendt Statens indkøbsaftaler. Det gælder eksempelvis for indkøb af kontorartikler, printerpapir og hotelophold. Akademiet oplyste, at de foretager indkøb udenfor indkøbsaftalerne, da de hos de leverandører de i stedet anvender, oplever større fleksibilitet og bedre service. Derudover var akademiet ikke klar over, at der var indgået en ny aftale for hotelophold. Rigsrevisionen anbefaler, at akademiet altid anvender de statslige indkøbsaftaler med mindre der er tale om varer, der ikke kan tilvejebringes herigennem. Indkøb af Serviceydelser 17. Akademiet benytter en fast it-konsulent til forefaldende it-arbejde. It-konsulenten er ligeledes tilknyttet Billedkunstskolerne. Ifølge de fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet bør en institution indhente mindst to skriftlige tilbud ved en tjenesteydelsespris mellem kr., såfremt det økonomisk og administrativt kan svare sig. Da der er tale om ad hoc opgaver, der, efter det oplyste, samlet beløber sig til ca kr. årligt, vurderer vi, at det er rimeligt, at akademiet ikke har indhentet yderligere tilbud for de ydelser, der købes af it-konsulenten. E-faktura/workflowsystemer 18. Akademiet anvender IndFak til håndtering af e-fakturaer. Forretningsgangene for rekvisition, disponering, varemodtagelse og godkendelse er tilfredsstillende, som de er beskrevet i akademiets regnskabsinstruks. Akademiet oplyste, at arbejdsgangen i praksis følger den beskrevne procedure, men revisionen viste, at opsætningen og håndteringen af fakturaerne i IndFak ikke sikrer den nødvendige funktionsadskillelse, idet disponenten både rekvirerer og godkender faktura. Det bemærkes, at det har været akademiets opfattel-

6 4 se, at funktionsadskillelsen mellem rekvirent og disponent ikke var mulig at opretholde i IndFak på grund af akademiets begrænsede bemanding. 19. Rigsrevisionen og akademiet har drøftet, at opsætningen i IndFak fremadrettet skal afspejle funktionsadskillelse mellem rekvirent (den administrative medarbejder) og disponent (akademisekretæren). Den administrative medarbejder bør påføres som rekvirent i IndFak, og kan herefter ved at benytte funktionen modtag videresende fakturaen til disponentens godkendelse. V. Tilfredsstillende forvaltning af interne bilag Kontrol med rådsmedlemmernes rejser 20. Vi har vurderet akademiets procedure for rejseafregning og refusion af rådsmedlemmernes rejseudgifter. Gennemgangen viste, at akademiet har udarbejdet retningslinjer for dækning af udgifter til transport og ophold i forbindelse med møder i akademiets regi. Retningslinjerne udleveres, når nye medlemmer indtræder i Akademirådet. Rigsrevisionen har fundet retningslinjerne tilfredsstillende, men kan dog anbefale, at akademiet indarbejder beløbsgrænser i retningslinjerne. Bilagsgennemgangen viste, at der i to udvalgte rejsebilag ikke var foretaget fyldestgørende rejseafregning, og at originalbilag ikke var fremsendt for så vidt angår den ene af disse rejser. Akademiet har oplyst, at enkelte rådsmedlemmer aldrig fremsender originalbilag. Vi anbefaler, at akademiet, overfor rådsmedlemmerne, indskærper, at retningslinjerne skal følges, herunder at originalbilag skal fremsendes, og at der skal foretages fyldestgørende rejseafregning for alle rejser. Repræsentation 21. Repræsentationsudgifter udgør en væsentlig del af akademiets driftsomkostninger. Akademiet har under revisionsbesøget oplyst, at repræsentationsudgifternes omfang hovedsageligt skyldes akademiets rådsmøder og stiftelsesfest. Akademiet har endvidere oplyst, at man i praksis har retningslinjer for, hvad omkostningsniveauet må være ved de forskellige typer af arrangementer, men at der ikke er udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Derudover er reglerne for styring og godkendelse af repræsentationsudgifter ikke beskrevet i regnskabsinstruksen. Vi anbefaler, at akademiet udarbejder skriftlige retningslinjer for udgifter til repræsentation, møder, receptioner og gaver. Beløbsmæssige grænser bør fremgå af retningslinjerne. Hvis de beløbsmæssige grænser varierer afhængig af arrangementernes deltagere bør dette ligeledes fremgå af retningslinjerne, ligesom det kan fremgå, at retningslinjerne kan afviges, men at det skal begrundes og godkendes skriftligt. Endvidere anbefaler vi, at akademiet i regnskabsinstruksen beskriver reglerne for styring og godkendelse af akademiets repræsentationsudgifter. VI. Ikke tilfredsstillende forvaltning af Kunstakademiets Kunstsamling 22. Rigsrevisionen har undersøgt akademiets forvaltning af Kunstakademiets samling af kunst (kunstsamlingen) herunder akademiets registrering af samlingen og samlingens tilstedeværelse. Akademiraadet har overtaget ejerskabet til kunstsamlingen, der rummer ca. 600 værker (malerier, grafik, medaljer mv.). Kunstsamlingen er udstillet hos Akademiraadet, Billedkunstskolerne, Arkitektskolen på Holmen og Danmarks Kunstbibliotek (kunstbiblioteket) eller opbevares i depot.

7 5 Registrering af Kunstsamlingen 23. Registreringen af Kunstsamlingen varetages af kunstbiblioteket, der også deltog ved revisionsbesøget. Akademiet og kunstbiblioteket har oplyst, at den primære registrering af samlingen foretages i et WORD-dokument (registret), som indimellem sendes til akademisekretæren af hensyn til backup af dokumentet. Registret er, ifølge det oplyste, ikke blevet opdateret siden 2009, selvom der siden er blevet flyttet værker til et fjernmagasin, enkelte af værkerne blev beskadiget under oversvømmelsen i 2011, mens andre er sendt til konservering, 24. Akademiets samling er også registreret i Kunst Indeks Danmark (KID). Vi fik oplyst, at KID ikke er blevet opdateret systematisk, og at der formentligt er diskrepans mellem de enkelte oplysninger i registret og KID, idet KID ikke anvendes i den almindelige registrering af kunstsamlingen. Det er ikke tilfredsstillende, at registreringssystemerne ikke er opdaterede, så det dels sikres, at oplysningerne om placering og seneste konservering er fuldstændige og korrekte, dels at der er overensstemmelse mellem de to systemer. 25. Det er vores vurdering, at det nuværende register ikke er hensigtsmæssigt. Vi anbefaler derfor, at samlingen i stedet registreres i et system, der bedre kan sikre kompatibilitet og integration i forhold til KID. Akademiet kunne overveje at anvende Regin, som kan eksportere data direkte til KID, da det ville medvirke til at sikre overensstemmelse mellem de to systemer. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi tidligere har konstateret uhensigtsmæssigheder og fejl i Regin vedrørende registrering i ændringsloggen og låsning af sager, som er blevet godkendt til publicering. Ved brug af Regin anbefaler vi derfor, at akademiet kompenserer for de svage kontroller i Regin med administrative foranstaltninger, eksempelvis ved periodisk gennemgang af ændringsloggen. 26. Vi har gennemgået dokumentet Kunstakademiets institutioners varetagelse af Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot. Vi anbefaler, at de retningslinjer, der er beskrevet i 8 suppleres med beskrivelser af arbejdsgangen for kunstsamlingens registrering, herunder beskrivelser af hvilke oplysninger registret skal indeholde. Konservering og opbevaring 27. Ved den seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at opbevaringsforholdene for værkerne i kældermagasinet ikke var egnede til en systematisk opbevaring. Vi har ved revisionsbesøget i 2012 vurderet, at dette forsat er tilfældet. De nuværende opbevaringsforhold vanskeliggør kontrol af tilstedeværelse og tilstand for de opmagasinerede genstande. Opbevaringen i kældermagasinet er deslige ikke befordrende for en korrekt registrering af værkerne. Vores stikprøvekontrol viste således, at det var vanskeligt at finde udvalgte værker fra kældermagasinet på grund af de ringe pladsforhold og den deraf manglende systematik i opbevaringen. Akademiet har desuden oplyst, at de opmagasinerede genstande generelt er udsatte. Eksempelvis ramte oversvømmelsen i 2011 nogle af de værker, der var opbevaret i kældermagasinet. Det er Rigsrevisionens vurdering, at opbevaringsforholdene i kældermagasinet generelt er uegnede, og bør erstattes af mere en hensigtsmæssig og betryggende opbevaring. 28. Fælleskonserveringen har i 2011 gennemgået kunstsamlingen. På baggrund heraf konkluderede denne, at en total konservering af malerierne vil koste kr. Efter det oplyste fulgte der ikke bevillinger med ejerskabet til kunstsamlingen, og der er derfor ikke tilgængelige midler til konservering eller forbedring af eksempelvis magasinforhold. Akademiet har dog oplyst, at der pågår en dialog med Kulturministeriets departement om finansiering af en løbende restaurering af samlingen. En konserveringsplan baseret på en prioriteret rækkefølge er under udarbejdelse af kunstbiblioteket. Akademiet har desuden søgt midler til konserveringen hos forskellige fonde (eksempelvis Ny Carlsbergfondet), dog uden at have modtaget midler som følge deraf.

8 6 Rigsrevisionen finder det positivt, at akademiet arbejder for at forbedre kunstsamlingens tilstand inden for de givne finansielle rammer, samt at konserveringsbehovet søges løst ved hjælp af en prioritering. Samlingens tilstedeværelse 29. Vi har ved revisionsbesøget foretaget en stikprøvevis gennemgang af kunstsamlingens tilstedeværelse henholdsvis ved tilfældigt udvalg af 10 genstande fra registret og ved tilfældigt udvalg af 5 genstande fra forskellige placeringer på Charlottenborg. Stikprøvekontrollen viste, at et af værkerne (Inv. nr. KS 611) ikke befandt sig på den registrerede lokation, men på Konservatorskolen til reparation af rammen. En mail dokumenterede udleveringen, men det var ikke noteret i registret og KS-nummeret fremgik ikke af mailen. Vi har besøgt Konservatorskolen og kan bekræfte medaljens tilstedeværelse. Stikprøven viste endvidere, at et andet værk (Inv. nr. KS 279) ikke kunne lokaliseres ved revisionsbesøget. Det blev efterfølgende undersøgt om værket befandt sig på fjernmagasinet. Det viste sig imidlertid, at værket befandt sig i kældermagasinet, som angivet i registret, men at det stod gemt bag en række andre værker. Stikprøven bekræftede tilstedeværelsen af de øvrige værker. En samlet formel og regelmæssig kontrol af tilstedeværelsen finder normalt ikke sted. Vi anbefaler, at kontrol af genstandenes tilstedeværelse og tilstand gennemføres på en mere systematisk måde, som sikrer, at alle genstande kontrolleres over tid. Vi anbefaler derudover, at registret opdateres med ændringer idet de forekommer eller indberettes fra de institutioner, hvor de enkelte værker er ophængt i (som beskrevet i reglernes 8). Sikringsforhold 30. Undersøgelsen har vist at sikringsforholdene i relation til kunstsamlingen ikke er helt tilfredsstillende. Det skyldes dels, at der ikke findes en evakueringsplan for samlingen i tilfælde af eksempelvis brand, dels at vagtrunderingen, der finansieres af Billedkunstskolerne, er blevet reduceret og dels at mange, ifølge det oplyste, har kendskab til adgangskoder til området. Under besøget fik vi oplyst, at der havde været to tilfælde af tyveri. Det drejede sig om tyveriet af en vævning, som blev taget fra en væg og af medaljer, der blev taget fra Akademiraadets lokaler i forbindelse med en renovering, hvor der blev anvendt stilladser. Akademiraadet er opmærksomme på sikkerhedsproblematikken, men har ikke resurserne til at forbedre forholdene. Vi anbefaler, at der udarbejdes en evakueringsplan for kunstsamlingen, og at mulighederne for at forbedre den øvrige sikkerhed undersøges nærmere. Udlån af værker 31. Rigsrevisionen har gennemgået akademiets forretningsgange og procedurer i forbindelse med udlån af værker til kunstudstillinger og lignende. Akademiet har oplyst, at formelt udlån af værker fortrinsvis bevilges til store gallerier og museer. Ifølge retningslinjerne for udlån er det Konservatorskolen, der afgør, hvorvidt et værk er egnet til udlån. Alle lånere er forpligtet til at indlevere en facilitetsrapport i forbindelse med udlån. I de tilfælde, hvor låner ikke er i besiddelse af egen facilitetsrapport stilles en skabelon til rådighed på akademiets hjemmeside. Ligeledes er lejeaftale og udlånsbetingelser gjort tilgængelige på hjemmesiden. Det bemærkes, at udlånsbetingelserne ikke foreligger på engelsk, trods at der, efter det oplyste, kan være tale om internationale udlån. Det er vores vurdering, at akademiet har udarbejdet en fyldestgørende beskrivelse af den interne procedure for udlån af værker fra kunstsamlingen. Undersøgelsen har desuden vist, at der er god overensstemmelse mellem de interne procedurer og udlånsbetingelserne. Akademiet oplyste, at det er praksis i forbindelse med udlån, at låner foranstalter en konservering af værkerne til gengæld for det bevilgede udlån.

9 7 Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange og procedurer for udlån af værker fra kunstsamlingen er tilfredsstillende. Fadia Hermanstad Fuldmægtig Sidsel Honoré Fuldmægtig

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement Marts 2013 BERETNING OM MØDE- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER I KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING 18. februar 2004 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere