Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet. Februar 2013"

Transkript

1 Rapport om revisionen ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet Februar 2013

2

3 RAPPORT OM REVISIONEN VED DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER, AKADEMIRAADET 1 Løbende årsrevision i december kontor J.nr.: I. Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen har gennemgået Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadets (akademiet) virksomhedsinstruks og regnskabsinstruks. Virksomhedsinstruks 2. Den gældende virksomhedsinstruks er fra Virksomhedsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen mv. Virksomhedsinstruksen skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Endvidere anbefaler vi, at en række mindre rettelser vedrørende valgregler kan medtages ved næste ajourføring. Rigsrevisionens gennemgang af virksomhedsinstruksen viste, at den var udarbejdet i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstruks fra april Regnskabsinstruks 3. Vi har gennemgået akademiets regnskabsinstruks af september Regnskabsinstruksen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I det tilfælde, hvor Rigsrevisionens gennemgang af regnskabsinstruksen har givet anledning til bemærkninger, der rækker ud over beskrivelsen af forretningsgange i instruksen, er dette medtaget i særskilte afsnit i indeværende rapport. 4. Ved seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at regnskabsinstruksen manglede beskrivelser af procedurerne for brugen af kreditkortene til Magasin og Netto. Gennemgang af regnskabsinstruksen har vist, at dette forsat er tilfældet. 5. I 2006 fandt vi desuden, at overgrænsen på kr. for den administrative medarbejders rekvisition uden forudgående godkendelse fra akademisekretæren forekom højt sat. Revisionen i 2012 viste, at akademiet ikke havde fået ændret grænsen. Set i lyset af akademiets samlede økonomi anbefaler Rigsrevisionen, at beløbsgrænsen sænkes. Vi har konstateret, at der ikke er fastsat beløbsgrænser for rekvisition og disponering for akademisekretæren og den fuldmægtige. Vi anbefaler, at akademiet overvejer det generelle rekvisitions- og disponeringsbehov i tilfælde af akademisekretærens fravær og derudfra også fastsætter en beløbsgrænse for den fuldmægtige, idet denne både er disponerings- og rekvisitionsberettiget.

4 2 Retningslinjer for forvaltning af legater 6. Akademiet forvalter tilskud i form af legater. Akademiet har oplyst, at det er Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter (Forvaltningsinstituttet), der udbetaler legaterne og investerer legatmidlerne. Der foreligger ikke en skriftlig aftale om Forvaltningsinstituttets administration af legaterne. Akademiet har hos Forvaltningsinstituttet fået oplyst, at skriftlige aftaler ikke er normal praksis. Regnskabsinstruksen skal indeholde en henvisning til aftalen vedrørende forvaltning af legaterne og en beskrivelse af opbevaring af depot- og indskrivningsbeviser, samt registrering af legatet på beholdningskonto. Rigsrevisionen har modtaget materiale om betingelser for udbetaling af legaterne fra akademiet. Det er vores vurdering, at der med fordel kan henvises til dette materiale i regnskabsinstruksens beskrivelse af legatforvaltningen. II. Tilfredsstillende regnskabsmæssig registrering 7. Den regnskabsmæssige registrering varetages af Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration. Vi har fået kopi af kundeaftalen mellem akademiet og Statens Administration. Akademiet har fremsendt en underskrevet aftale til ØSC, men har endnu ikke modtaget en kopi retur. Gennemgangen af akademiets kundeaftale med ØSC har ikke givet anledning til bemærkninger. 8. Bilag 10 til regnskabsinstruksen indeholder skabeloner til budgetopfølgning og tilbagemelding på måneds- og kvartalsregnskabet, som udarbejdes i samarbejde med akademiets økonomikonsulent. Kontrol med omposteringsbilag 9. Vi har gennemgået en række af akademiets omposteringsbilag. Ved gennemgangen kunne vi konstatere, at ingen af de udvalgte omposteringsbilag var godkendt eller underskrevet. Akademiet har oplyst, at bilagene typisk kun gennemgås af den administrative medarbejder inden de sendes til bogføring. Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange for kontrol med omposteringsbilag ikke er helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen og akademiet har aftalt, at akademisekretæren fremadrettet godkender og underskriver alle omposteringsbilag. III. Gennemgang af bilag 10. Vi har udtaget 15 bilag til gennemgang for at vurdere, om forretningsgangene er overholdt, og om regnskabet er rigtigt. De udtagne bilag vedrører posteringer på de væsentligste standardkonti i perioden januar-oktober Gennemgangen af bilagene omfattede en kontrol af modtager, udsteder, indhold, beløb, kontering og godkendelse. Det blev desuden undersøgt, om udgifter og indtægter var disponeret i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger, indgåede kontrakter mv., og om der var taget skyldige økonomiske hensyn med hensyn til indkøb, udbud og målopfyldelse. Bilagsgennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger: 11. I de udvalgte bilag indgik en faktura fra Hotel Opera (BKF ). Det ses af fakturaen, at akademiet har afløftet fuld moms. Ifølge Statens Administrations vejledning på området, skal der skelnes mellem regninger, der er delt op på henholdsvis overnatning og morgenmad og regninger, hvor beløbet inkluderer morgenmad. Er regningen opdelt, er der fradragsret for ½ af momsen på overnatningen og ¼ af momsen på morgenmaden. Er regningen ikke delt op, er der ingen fradrag for moms. I tilfældet med Hotel Opera var fakturaen ikke opdelt, og akademiet havde dermed ikke ret til at afløfte momsen.

5 3 12. Bilag BKF vedrører en receptionsbuffet ved akademiets valgmøde. Akademiet har afløftet ¼ moms. Ved bespisning af mødedeltagere ved mødearrangementer og bespisning ved levering af mad udefra kan der momsafløftes 100 %. 13. I et af de gennemgåede bilag havde akademiet modtaget en indenlandsk faktura udenom IndFak. Fakturaen blev fejlkonteret og betalt to gange. Det er vores vurdering, at dette kunne være undgået ved elektronisk håndtering af fakturaen. 14. I et tilfælde havde akademiet udbetalt overarbejdstimer som B-indkomst til en tidligere medarbejder. Årsagen til udbetalingen var, at medarbejderen var blevet slettet i lønsystemet, da akademiet blev opmærksom på de skyldige timer. Vi anbefaler, at akademiet fremadrettet sikrer sig, at eventuelle overarbejdstimer udbetales i forbindelse med fratrædelsen, så det sikres, at det sker på baggrund af den korrekte timeløn. Bilagsgennemgangen gav ikke i øvrigt anledning til væsentlige bemærkninger, og det er derfor vores vurdering, at posteringer i regnskabet generelt må anses for at være rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. IV. Ikke helt tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter 15. Vi har gennemgået akademiets indkøbsprocedurer. Formålet har været at vurdere om akademiet efterlever ministeriets indkøbspolitik og lever op til de fastsatte krav for statens indkøb, herunder om forretningsgange vedrørende anvendelse af rekvisitioner, disponering, varemodtagelse og godkendelse af fakturaer ved indkøb var tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Anvendelse af Statens indkøbsaftaler 16. Undersøgelsen har vist, at akademiet i flere tilfælde ikke har anvendt Statens indkøbsaftaler. Det gælder eksempelvis for indkøb af kontorartikler, printerpapir og hotelophold. Akademiet oplyste, at de foretager indkøb udenfor indkøbsaftalerne, da de hos de leverandører de i stedet anvender, oplever større fleksibilitet og bedre service. Derudover var akademiet ikke klar over, at der var indgået en ny aftale for hotelophold. Rigsrevisionen anbefaler, at akademiet altid anvender de statslige indkøbsaftaler med mindre der er tale om varer, der ikke kan tilvejebringes herigennem. Indkøb af Serviceydelser 17. Akademiet benytter en fast it-konsulent til forefaldende it-arbejde. It-konsulenten er ligeledes tilknyttet Billedkunstskolerne. Ifølge de fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet bør en institution indhente mindst to skriftlige tilbud ved en tjenesteydelsespris mellem kr., såfremt det økonomisk og administrativt kan svare sig. Da der er tale om ad hoc opgaver, der, efter det oplyste, samlet beløber sig til ca kr. årligt, vurderer vi, at det er rimeligt, at akademiet ikke har indhentet yderligere tilbud for de ydelser, der købes af it-konsulenten. E-faktura/workflowsystemer 18. Akademiet anvender IndFak til håndtering af e-fakturaer. Forretningsgangene for rekvisition, disponering, varemodtagelse og godkendelse er tilfredsstillende, som de er beskrevet i akademiets regnskabsinstruks. Akademiet oplyste, at arbejdsgangen i praksis følger den beskrevne procedure, men revisionen viste, at opsætningen og håndteringen af fakturaerne i IndFak ikke sikrer den nødvendige funktionsadskillelse, idet disponenten både rekvirerer og godkender faktura. Det bemærkes, at det har været akademiets opfattel-

6 4 se, at funktionsadskillelsen mellem rekvirent og disponent ikke var mulig at opretholde i IndFak på grund af akademiets begrænsede bemanding. 19. Rigsrevisionen og akademiet har drøftet, at opsætningen i IndFak fremadrettet skal afspejle funktionsadskillelse mellem rekvirent (den administrative medarbejder) og disponent (akademisekretæren). Den administrative medarbejder bør påføres som rekvirent i IndFak, og kan herefter ved at benytte funktionen modtag videresende fakturaen til disponentens godkendelse. V. Tilfredsstillende forvaltning af interne bilag Kontrol med rådsmedlemmernes rejser 20. Vi har vurderet akademiets procedure for rejseafregning og refusion af rådsmedlemmernes rejseudgifter. Gennemgangen viste, at akademiet har udarbejdet retningslinjer for dækning af udgifter til transport og ophold i forbindelse med møder i akademiets regi. Retningslinjerne udleveres, når nye medlemmer indtræder i Akademirådet. Rigsrevisionen har fundet retningslinjerne tilfredsstillende, men kan dog anbefale, at akademiet indarbejder beløbsgrænser i retningslinjerne. Bilagsgennemgangen viste, at der i to udvalgte rejsebilag ikke var foretaget fyldestgørende rejseafregning, og at originalbilag ikke var fremsendt for så vidt angår den ene af disse rejser. Akademiet har oplyst, at enkelte rådsmedlemmer aldrig fremsender originalbilag. Vi anbefaler, at akademiet, overfor rådsmedlemmerne, indskærper, at retningslinjerne skal følges, herunder at originalbilag skal fremsendes, og at der skal foretages fyldestgørende rejseafregning for alle rejser. Repræsentation 21. Repræsentationsudgifter udgør en væsentlig del af akademiets driftsomkostninger. Akademiet har under revisionsbesøget oplyst, at repræsentationsudgifternes omfang hovedsageligt skyldes akademiets rådsmøder og stiftelsesfest. Akademiet har endvidere oplyst, at man i praksis har retningslinjer for, hvad omkostningsniveauet må være ved de forskellige typer af arrangementer, men at der ikke er udarbejdet skriftlige retningslinjer på området. Derudover er reglerne for styring og godkendelse af repræsentationsudgifter ikke beskrevet i regnskabsinstruksen. Vi anbefaler, at akademiet udarbejder skriftlige retningslinjer for udgifter til repræsentation, møder, receptioner og gaver. Beløbsmæssige grænser bør fremgå af retningslinjerne. Hvis de beløbsmæssige grænser varierer afhængig af arrangementernes deltagere bør dette ligeledes fremgå af retningslinjerne, ligesom det kan fremgå, at retningslinjerne kan afviges, men at det skal begrundes og godkendes skriftligt. Endvidere anbefaler vi, at akademiet i regnskabsinstruksen beskriver reglerne for styring og godkendelse af akademiets repræsentationsudgifter. VI. Ikke tilfredsstillende forvaltning af Kunstakademiets Kunstsamling 22. Rigsrevisionen har undersøgt akademiets forvaltning af Kunstakademiets samling af kunst (kunstsamlingen) herunder akademiets registrering af samlingen og samlingens tilstedeværelse. Akademiraadet har overtaget ejerskabet til kunstsamlingen, der rummer ca. 600 værker (malerier, grafik, medaljer mv.). Kunstsamlingen er udstillet hos Akademiraadet, Billedkunstskolerne, Arkitektskolen på Holmen og Danmarks Kunstbibliotek (kunstbiblioteket) eller opbevares i depot.

7 5 Registrering af Kunstsamlingen 23. Registreringen af Kunstsamlingen varetages af kunstbiblioteket, der også deltog ved revisionsbesøget. Akademiet og kunstbiblioteket har oplyst, at den primære registrering af samlingen foretages i et WORD-dokument (registret), som indimellem sendes til akademisekretæren af hensyn til backup af dokumentet. Registret er, ifølge det oplyste, ikke blevet opdateret siden 2009, selvom der siden er blevet flyttet værker til et fjernmagasin, enkelte af værkerne blev beskadiget under oversvømmelsen i 2011, mens andre er sendt til konservering, 24. Akademiets samling er også registreret i Kunst Indeks Danmark (KID). Vi fik oplyst, at KID ikke er blevet opdateret systematisk, og at der formentligt er diskrepans mellem de enkelte oplysninger i registret og KID, idet KID ikke anvendes i den almindelige registrering af kunstsamlingen. Det er ikke tilfredsstillende, at registreringssystemerne ikke er opdaterede, så det dels sikres, at oplysningerne om placering og seneste konservering er fuldstændige og korrekte, dels at der er overensstemmelse mellem de to systemer. 25. Det er vores vurdering, at det nuværende register ikke er hensigtsmæssigt. Vi anbefaler derfor, at samlingen i stedet registreres i et system, der bedre kan sikre kompatibilitet og integration i forhold til KID. Akademiet kunne overveje at anvende Regin, som kan eksportere data direkte til KID, da det ville medvirke til at sikre overensstemmelse mellem de to systemer. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi tidligere har konstateret uhensigtsmæssigheder og fejl i Regin vedrørende registrering i ændringsloggen og låsning af sager, som er blevet godkendt til publicering. Ved brug af Regin anbefaler vi derfor, at akademiet kompenserer for de svage kontroller i Regin med administrative foranstaltninger, eksempelvis ved periodisk gennemgang af ændringsloggen. 26. Vi har gennemgået dokumentet Kunstakademiets institutioners varetagelse af Kunstakademiets Samling og Charlottenborg Slot. Vi anbefaler, at de retningslinjer, der er beskrevet i 8 suppleres med beskrivelser af arbejdsgangen for kunstsamlingens registrering, herunder beskrivelser af hvilke oplysninger registret skal indeholde. Konservering og opbevaring 27. Ved den seneste løbende revision i 2006 konstaterede vi, at opbevaringsforholdene for værkerne i kældermagasinet ikke var egnede til en systematisk opbevaring. Vi har ved revisionsbesøget i 2012 vurderet, at dette forsat er tilfældet. De nuværende opbevaringsforhold vanskeliggør kontrol af tilstedeværelse og tilstand for de opmagasinerede genstande. Opbevaringen i kældermagasinet er deslige ikke befordrende for en korrekt registrering af værkerne. Vores stikprøvekontrol viste således, at det var vanskeligt at finde udvalgte værker fra kældermagasinet på grund af de ringe pladsforhold og den deraf manglende systematik i opbevaringen. Akademiet har desuden oplyst, at de opmagasinerede genstande generelt er udsatte. Eksempelvis ramte oversvømmelsen i 2011 nogle af de værker, der var opbevaret i kældermagasinet. Det er Rigsrevisionens vurdering, at opbevaringsforholdene i kældermagasinet generelt er uegnede, og bør erstattes af mere en hensigtsmæssig og betryggende opbevaring. 28. Fælleskonserveringen har i 2011 gennemgået kunstsamlingen. På baggrund heraf konkluderede denne, at en total konservering af malerierne vil koste kr. Efter det oplyste fulgte der ikke bevillinger med ejerskabet til kunstsamlingen, og der er derfor ikke tilgængelige midler til konservering eller forbedring af eksempelvis magasinforhold. Akademiet har dog oplyst, at der pågår en dialog med Kulturministeriets departement om finansiering af en løbende restaurering af samlingen. En konserveringsplan baseret på en prioriteret rækkefølge er under udarbejdelse af kunstbiblioteket. Akademiet har desuden søgt midler til konserveringen hos forskellige fonde (eksempelvis Ny Carlsbergfondet), dog uden at have modtaget midler som følge deraf.

8 6 Rigsrevisionen finder det positivt, at akademiet arbejder for at forbedre kunstsamlingens tilstand inden for de givne finansielle rammer, samt at konserveringsbehovet søges løst ved hjælp af en prioritering. Samlingens tilstedeværelse 29. Vi har ved revisionsbesøget foretaget en stikprøvevis gennemgang af kunstsamlingens tilstedeværelse henholdsvis ved tilfældigt udvalg af 10 genstande fra registret og ved tilfældigt udvalg af 5 genstande fra forskellige placeringer på Charlottenborg. Stikprøvekontrollen viste, at et af værkerne (Inv. nr. KS 611) ikke befandt sig på den registrerede lokation, men på Konservatorskolen til reparation af rammen. En mail dokumenterede udleveringen, men det var ikke noteret i registret og KS-nummeret fremgik ikke af mailen. Vi har besøgt Konservatorskolen og kan bekræfte medaljens tilstedeværelse. Stikprøven viste endvidere, at et andet værk (Inv. nr. KS 279) ikke kunne lokaliseres ved revisionsbesøget. Det blev efterfølgende undersøgt om værket befandt sig på fjernmagasinet. Det viste sig imidlertid, at værket befandt sig i kældermagasinet, som angivet i registret, men at det stod gemt bag en række andre værker. Stikprøven bekræftede tilstedeværelsen af de øvrige værker. En samlet formel og regelmæssig kontrol af tilstedeværelsen finder normalt ikke sted. Vi anbefaler, at kontrol af genstandenes tilstedeværelse og tilstand gennemføres på en mere systematisk måde, som sikrer, at alle genstande kontrolleres over tid. Vi anbefaler derudover, at registret opdateres med ændringer idet de forekommer eller indberettes fra de institutioner, hvor de enkelte værker er ophængt i (som beskrevet i reglernes 8). Sikringsforhold 30. Undersøgelsen har vist at sikringsforholdene i relation til kunstsamlingen ikke er helt tilfredsstillende. Det skyldes dels, at der ikke findes en evakueringsplan for samlingen i tilfælde af eksempelvis brand, dels at vagtrunderingen, der finansieres af Billedkunstskolerne, er blevet reduceret og dels at mange, ifølge det oplyste, har kendskab til adgangskoder til området. Under besøget fik vi oplyst, at der havde været to tilfælde af tyveri. Det drejede sig om tyveriet af en vævning, som blev taget fra en væg og af medaljer, der blev taget fra Akademiraadets lokaler i forbindelse med en renovering, hvor der blev anvendt stilladser. Akademiraadet er opmærksomme på sikkerhedsproblematikken, men har ikke resurserne til at forbedre forholdene. Vi anbefaler, at der udarbejdes en evakueringsplan for kunstsamlingen, og at mulighederne for at forbedre den øvrige sikkerhed undersøges nærmere. Udlån af værker 31. Rigsrevisionen har gennemgået akademiets forretningsgange og procedurer i forbindelse med udlån af værker til kunstudstillinger og lignende. Akademiet har oplyst, at formelt udlån af værker fortrinsvis bevilges til store gallerier og museer. Ifølge retningslinjerne for udlån er det Konservatorskolen, der afgør, hvorvidt et værk er egnet til udlån. Alle lånere er forpligtet til at indlevere en facilitetsrapport i forbindelse med udlån. I de tilfælde, hvor låner ikke er i besiddelse af egen facilitetsrapport stilles en skabelon til rådighed på akademiets hjemmeside. Ligeledes er lejeaftale og udlånsbetingelser gjort tilgængelige på hjemmesiden. Det bemærkes, at udlånsbetingelserne ikke foreligger på engelsk, trods at der, efter det oplyste, kan være tale om internationale udlån. Det er vores vurdering, at akademiet har udarbejdet en fyldestgørende beskrivelse af den interne procedure for udlån af værker fra kunstsamlingen. Undersøgelsen har desuden vist, at der er god overensstemmelse mellem de interne procedurer og udlånsbetingelserne. Akademiet oplyste, at det er praksis i forbindelse med udlån, at låner foranstalter en konservering af værkerne til gengæld for det bevilgede udlån.

9 7 Det er Rigsrevisionens vurdering, at akademiets forretningsgange og procedurer for udlån af værker fra kunstsamlingen er tilfredsstillende. Fadia Hermanstad Fuldmægtig Sidsel Honoré Fuldmægtig

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere