Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade Odder Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333"

Transkript

1 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk synsvinkel, hvorfor Odder kommune har valgt at investere i tablets til alle elever. 1. Vision Skolen og barndommen har altid været et spejl af samfundet. Tidligere har børn via leg og læring øvet sig i kunne virke i det samfund de voksede op i. Vores børn kommer til at virke i et andet samfund, end det vi selv voksede op i. Teknologien har fået en mere central rolle og kommunikationen bliver mere og mere global. I dag bruger børn en stor del af deres fritid på elektroniske og digitale medier. Folkeskolens svaghed i dag er, at den er adskilt fra samfundet. Adskillelsen er medvirkende til, at motivationen blandt eleverne falder samt har problemer med at overføre viden fra skolen til fritid og omvendt. Odder Kommune vil understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Odder Kommune vurderer, at let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gør det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Odder kommune vurderer, at der er behov for en skole, der også er med til at udvikle elevernes bløde kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Byrådsservice Rådhusgade Odder Tlf Sags Id Sagsbeh. Lise Gammelby Tlf Rasmus Borch Tlf Dok id Side 1/6 Organiseringen af læringsmiljøet og den didaktiske tilgang i projektet arbejder med at styrke disse kompetencer, ligesom flere af tiltagene i projektet har netop disse egenskaber i fokus. Brugen af smartboards har vist, at når den eneste teknologi i klasseværelset er smartboards, bliver undervisningen mere lærerstyret. Ved indførelse af 1 tablet til alle - sammen med interaktive whiteboards ønsker Odder Kommune at understøtte en undervisning, som kan være lærerstyret, men også inddrager elevernes kompetencer. En undervisning, som understøtter at læring kan finde sted til alle tider og alle vegne. Integrationen af it i undervisningen har hidtil båret præg af en top down tænkning, hvor administrative systemer har gjort it ufleksibel og i nogle tilfælde svært tilgængelig. It er dermed ikke blevet en integreret del af- og et naturligt redskab i skolens dagligdag. Med udleveringen af tablets til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt. Læringsmiljøer

2 Undervisningen i folkeskolen er i dag primært båret af tekst og tale. Samtidig er undervisningen ofte organiseret med en høj grad af lærerstyret tavleundervisning. Projektet arbejder fra flere vinkler med at forandre læringsmiljøet. Undervisningens organisering Projektet lægger op til en organisering, hvor eleven er producent, mens læreren i højere grad fungerer som konsulent for den enkelte elevs læreproces. Det er ikke projektets sigte at digitalisere for enhver pris, men i højere grad stille nye muligheder til rådighed, således at både lærere og elever har muligheden for at vælge redskab og arbejdsform baseret på den konkrete kontekst. Multimodalitet Nutidens unge er udfordret af den store mængde information, der omgiver dem i form af tekst, billeder, lyd og symboler. Evnen til at analysere og fortolke den komplekse sammenhæng og den store tilgængelighed af information, er en stor udfordring for skolen. Nogle elever har særlige IT-kompetencer, men hoveddelen har ikke særlig kompetencer i forhold til at begå sig i informationsmængden. Det fremgår af flere undersøgelser. Problematikken er derfor central i projektet, og bliver beskrevet i flere af de 4 centrale temaer i faghæfte Informationssøgning og -indsamling - Produktion og formidling - Analyse - Kommunikation, vidensdeling og samarbejde Odder kommune vurderer at brugen af brugervenlig teknologi, som f.eks. ipad i høj grad vil gøre det muligt at sætte fokus på indhold og bringe flere medier ind i undervisningen. Arbejdet med multimodale tekster er et fokus i projektet, som går igen i flere af indsatsområderne. Et af projektets overordnede mål er at arbejde med elevernes digitale dannelse gennem de forskellige indsatser beskrevet i dette notat. Lærerens didaktiske kompetence Erfaringer fra bl.a. Falkenberg kommune i Sverige viser, at introduktionen af ny teknologi giver mulighed for at forandre læringsmiljøet, men at det kræver et stærkt didaktisk fokus fra læreren. Odder kommune vil derfor i hele projektperioden tilbyde kontinuerlig kompetenceudvikling, der fra forskellige perspektiver understøtter og udbygger den enkelte lærers didaktiske kompetence. Odder kommune uddanner i forbindelse med projektet et mentorkorps, der har særligt fokus på koblingen mellem it-didaktik og praksis, og som skal være med til at sikre projektets forankring på den enkelte skole. Side 2/6

3 Projektet sigter mod at bringe it ind i undervisningen på en naturlig måde og refererer til SAMR modellens 1 fire niveauer for identifikation af teknologiens effekt på undervisningen. Modellen fungerer som et dynamisk pejlemærke igennem projektperioden. 2. Tabletten den digitale skoletaske Odder Kommune har vurderet, at tabletten i højere grad kan understøtte visionen om fremtidens læringsmiljøer. Tabletten som et funktionelt læringsmiddel giver andre muligheder end labtoppen. Laptoppen beskrives som et digitalt penalhus, hvorimod tabletten har mulighed for at blive en digital skoletaske. Odder Kommune vurderer, at tabletten kan understøtte undervisningen på flere måder: Som bog og multimodalt læringsmiddel i fagene Som middel til undervisningsdifferentiering og inklusion. Som middel til at understøtte flere læringsformer. Som middel til at understøtte den internationale dimension. Nedenfor redegøres for mål og tiltag i forhold til de fire punkter. 3. Fagene IT-baserede undervisningsmidler vinder langsomt frem. De IT-baserede undervisningsmidler giver nye muligheder. De kan løbende opdateres, og imødekommer behov for ny viden. De er motiverende, idet flere af materialerne kombinerer leg og læring. De er multimodale og understøtter det visuelle og det auditive. Odder Kommune har indgået en tre-årig pilotaftale med Gyldendal, hvor eleverne på alle klassetrin får adgang til digitale undervisningsmaterialer i de fleste fag. Herudover vil der være muligheder for at anvende mange andre læringsmaterialer/apps i undervisningen, som kan understøtte undervisningsdifferentieringen. 1 V. Dr. Ruben Puentedura Side 3/6

4 Det er hensigten, at Odders elever og lærere ikke kun skal afvente fremtidens læremidler, men være med til at præge dem. Derfor er en del aftalen med bl.a. Gyldendal, at Odder kommunes skoler bliver fokusgrupper for nye tiltag på læringsmiddelfronten. De mange nye muligheder fordrer, at lærerne får viden om IT i fagene og kan samarbejde om at anvende og gentænke fagene med IT-didaktiske briller. Odder Kommune ønsker med sin satsning, at eleverne i fagene tilegner sig IT og mediekompetencer indenfor de fire temaer fra Fælles 2 At elevernes faglige kundskaber øges Forvaltningen indgår aftaler med forlag og udviklere med henblik på, at tabletten indeholder undervisningsmaterialer til de alle aldersgrupper i de fleste fag. Forvaltningen afholder kurser i anvendelse af tabletten som multimodalt redskab. Kurserne er tilrettelagt i et produktorienteret perspektiv og vil være af såvel praktisk, som teoretisk karakter. Forvaltningen afholder fagdidaktiske kurser i dansk, naturfag, matematik, sprog og billedkunst med en IT dimension. Forvaltningen uddanner en række mentorer, der får til opgave at facilitere den produktorienterede undervisning på den enkelte skole. 4. Undervisningsdifferentiering og inklusion Digitale undervisningsmidler giver flere muligheder for at differentiere undervisningen. Materialerne indeholder ofte forskellige sværhedsniveauer, og de mange lettilgængelige programmer giver flere muligheder for at understøtte den enkelte elevs læring. At Odder Kommune i 2015 kun segregerer 3 pct. af elever i vanskeligheder. At elever i læse-, sprog- og overbliksvanskeligheder mm. søges inkluderet i normalundervisningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe under skoleudviklingskoordinatoren bestående af 2 3 specialundervisningslærere. Gruppen kan invitere IT-konsulenten. Kommissorium: - At undersøge hvilke programmer som kan understøtte elever med særlige behov indenfor læsning, matematik og opmærksomhed i klassen: 2 Fælles IT og mediekompetencer i Folkeskolen. Side 4/6

5 - At samarbejde med forlag mm. om at få produceret apps til vigtige undervisningsmaterialer til elever i vanskeligheder - At lave et oplæg til hvordan der kan arbejdes med tabletten som inklusionsredskab - At lave et efteruddannelsesprogram for lærere i skoleåret 2012/13 - Lærere på kursus i social inklusion inddrages i planlægning - Samarbejde med forskere omkring udvikling af programmet til børn i vanskeligheder Differentiering og inklusion er indsatsområde i 2012/13. Her drøftes digitale redskaber i undervisningen og lærerne får kurser i programmer og metoder. 5. Læringslaboratorier Skolerne har i tre år arbejdet med LP og hvad der virker i undervisningen. Skolerne har udviklet en kultur, som samarbejder om væsentlige udfordringer. Skolerne har en høj grad af autonomi, og har løbende eksperimenteret med forskellige læringsformer. Skolerne og lærerne i Odder har frihed til at eksperimentere med forskellige læringsformer, som passer til de forskellige børn, skoler og miljøer. Odder Kommune anser det som en styrke, at skolerne afprøver forskellige metoder til læring. Odder Kommune vil gerne understøtte skolernes forskellige indsatser og vidensdeling på tværs af skolerne. Odder kommune har jf. Fremtidens folkeskole særlig fokus på projekt- og produktorienteret undervisning. At skolerne eksperimenterer med læringsmodeller og digitalisering i undervisningen og i organisationen At skolerne deler viden om læringsmodeller og digitalisering At hver skole drøfter hvordan tabletten i særlig grad kan understøtte skolens organisering og laver en implementeringsplan som både afspejler kommunens og skolens vision og mål. at skolerne eksperimenterer med at anvende tabletten til at understøtte forskellige læringsformer: projektorganiseret undervisning, kooperativ læring, læringsstile mm. tre skoler deltager i et udviklingsprojekt omkring KIE, såfremt ansøgning til EU imødekommes. 6. Internationalisering Fremtidens borger vil komme til at samarbejde med andre kulturer og på andre sprog, fordi viden krydser grænser og gør arbejdspladser mere mangfoldige. Globaliseringen har allerede stor betydning. Side 5/6

6 Når eleverne er i stand til at kommunikere på engelsk, starter livet i de globale rum. Globaliseringen har konsekvenser socialt og kulturelt for børn, idet de kommunikerer med og etablerer kontakter til børn på hele kloden. At forbedre elevernes fremmedsproglige kompetencer At udvikle elevernes interkulturelle kompetencer Nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder med et kommende indsatsområde Indsatsområde i skoleåret 2013/14 7. Elevperspektivet Elevrådene i Odder har samlet givet udtryk for, at de gerne vil have mere indflydelse på undervisning og læring. Odder Kommune vurderer, at en tablet til alle muliggør dette perspektiv. Mange af programmerne lægger op til, at eleverne inddrages i deres egen læringsproces. Fremover er det ikke kun lærerne, som planlægger og vurderer læringsprocesser for den enkelte. Eleverne vil kunne indgå som didaktiske designere. Der er stor forskel på børns digitale kompetencer. Nogle bruger ikke computere særlig meget, mens andre har en omfattende og avanceret brug af digitale medier. Odder Kommune vurderer, at særligt IT-kompetence elever med gode netværksevner (lead-users) bør inddrages i en implementeringsproces. At eleverne er aktive i forhold til at målsætte, planlægge og tilrettelægge deres læreproces At elever med særlige digitale- og netværkskompetencer (lead-users) anvendes som ressourcer i en implementeringsproces. Der iværksættes et pilotprojekt, som skal afdække lead-users fra Klassetrin på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen. Undersøgelsen følges op af elevworkshops og lærerkurser. Skovbakkeskolen og Parkvejens skole definerer, hvordan de vil inddrage lead-userne i en implementeringsproces og i det fortsatte virke på den enkelte skole SkoleIT-konsulenten etablerer et elevnetværk på tværs af skolerne. Side 6/6

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere