Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første kvartaler af 2009 oplevet store beskæ ftigelsesfald,som har sendt antallet af beskæ ftigede helt tilbage til niveauet fra starten af Faldet i 2009 i IT-branchens beskæ ftigelse er endnu større end i den sam lede beskæ ftigelse,og har ram t alle fire hovederhverv i branchen. af A rbejdsm arkedsøkonom Erik Bjørsted og stud.polit N iels Storm Knigge 3. decem ber 2009 A nalysens hovedkonklusioner Beskæ ftigelsen i IT-branchen faldt ifølge den foreløbige A TP-opgørelse m ed knap fuldtidspersoner fra 2. til 3. kvartal 2009,svarende til ca. 1,3 pct. A ntallet af beskæ ftigede i IT-branchen nåede derm ed ned på fuldtidspersoner, hvilket er svarende til niveauet i begyndelsen af Faldet i de tre kvartaler af 2009 har væ ret på næ sten personer,svarende til 5,4 pct. Til sam m enligning er den sam lede beskæ ftigelse faldet m ed 4 pct. i sam m e periode. Siden beskæ ftigelsen begyndte at falde i 3. Kvartal 2008,har IT-branchen m istet over 80 pct. af den beskæ ftigelsesfrem gang,m an har høstet siden Sam tlige hovederhverv er ram t. V æ rst er det gået udover IT-Industri,der har m istet over 14 pct. af beskæ ftigelsen på et år,m ens IT-konsulentvirksom hed i sam m e periode har m istet 1,2 pct. Kontakt A rbejdsm arkedsøkonom Erik Bjørsted Tlf M obil ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf M obil ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 IT -beskæ ftigelsen slået tilbage til niveau A E har i sam arbejde m ed H K/D anm ark lavet en analyse på baggrund af et detaljeret specialudtræ k 1 fra den m est aktuelle A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm ark Statistik. Beskæ ftigelsen i IT-branchen fortsæ tter sin kraftige nedtur i tredje kvartal Faldet fra andet til tredje kvartal 2009 var på knap fuldtidspersoner i sæ sonkorrigerede tal,eller hvad der svarer til 1,3 pct. D et seneste fald er tredje fald i ræ kken af kraftige fald,og fem te kvartal i træ k m ed et fald. D e to første kvartalsfald i 2009 er m ed nyeste,endelige opgørelse begge opgjort til over fuldtidspersoner,hvilket bringer det sam lede fald i de tre første kvartaler af 2009 op på ca fuldtidspersoner. D e fem kvartalers beskæ ftigelsesfald i træ k har sæ nket beskæ ftigelsen i IT-branchen m ed i alt ca fuldtidspersoner,svarende til 6,1 pct.,siden toppunktet i andet kvartal På davæ rende tidspunkt var beskæ ftigelsen på godt fuldtidspersoner,m ens seneste opgørelse er på fuldtidsbeskæ ftigede for tredje kvartal U dviklingen i antallet af beskæ ftigede i IT-branchen kan ses af figur 1. Figur 1. U dviklingen iit-beskæftigelsen Ikke-sæsonkorrigeret Sæsonkorrigeret A nm.:a TP-beskæ ftigelsestal opgøres som et beregnet antal fuldtidsansatte lønm odtagere ud fra virksom hedernes A TP-indbetalinger,som varierer alt efter,om m an er på heltid eller deltid. Selvstæ ndige er således ikke inkluderet,da de ikke indbetaler A TP. Seneste kvartals tal er foreløbige, de øvrige kvartalers tal er endelige. Se bilag for en beskrivelse af den gennem førte sæ sonkorrektion. Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k af A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik. D e tre seneste kvartalers voldsom m e fald har m edført,at udviklingen i IT-beskæ ftigelsen nu er væ rre end udviklingen i den sam lede beskæ ftigelse,som viser et fald på 0,9 pct. (knap personer) det seneste kvartal. D en sam lede beskæ ftigelse er det seneste år faldet m ed 4,5 pct., hvilket er over fuldtidspersoner. Relativt set er udviklingen dog endnu væ rre i IT-branchen,der på det seneste år har fået 5,4 pct. fæ rre beskæ ftigede. D e kraftige fald i de første tre kvartaler af 2009 har sendt IT-beskæ ftigelse helt tilbage på niveau m ed begyndelsen af Et specialudtræ k fra A TP-statistikken er nødvendig,da IT-erhvervene (og dens underbrancher) ikke frem går af den brancheopdeling,der anvendes i de sæ dvanligt offentliggjorte A TP-beskæ ftigelsestal. D er er anvendt den officielle branchem æ ssige definition af IT-erhvervene,som anvendes i Inform ationssam fundet D anm ark 2006",side ,udgivet dec af D anm arks Statistik og IT- og Telestyrelsen under M inisteriet for V idenskab, Teknologi og U dvikling. D en i dette notat anvendte opgørelse indeholder både privat (som f.eks. IBM ) og offentligt ejede ITvirksom heder (som f.eks. KM D m ed ca ansatte ifølge w w w.km d.dk). I Inform ationssam fundet D anm ark 2006" er kun m edtaget privatejede IT-virksom heder. 2

3 Siden beskæ ftigelsen begyndte at falde i 3. K vartal 2008,har IT-branchen m istet over 80 pct. af den beskæ ftigelsesfrem gang,m an høstede siden Beskæ ftigelse i IT -hovederhverv U dviklingen i de forskellige hovederhverv i IT-branchen er vist figur 2. H istorisk har de 4 hovederhverv udviklet sig væ sentligt forskelligt. D en generelle tendens i dette årtusinde har væ ret at antallet af beskæ ftigede i de tre af hovederhvervene,it-engroshandel,it-industri og Telekom m unikation,har væ ret svagt faldende. D et sidste hovederhverv,it-k onsulentvirksom hed har derim od haft en pæ nt stigende beskæ ftigelse og er vokset så m eget, at det nu udgør næ sten halvdelen af den sam lede ITbeskæ ftigelse. Figur 2. Beskæftigelsesudviklingen iit-hovederhverv IT -Industri Engros Telekom m unikation IT -konsulent A nm.:a ntal fuldtidspersoner,sæ sonkorrigeret. Se i øvrigt figur 1. Kilde:Se figur 1. D erfor er det sæ rligt bem æ rkelsesvæ rdigt at udviklingen i IT-konsulentvirksom hed nu også viser et stort fald i beskæ ftigelsen. D en vedholdende positive beskæ ftigelsesvæ kst startet i 2003 stoppede i første kvartal 2009,og de seneste to kvartaler har budt på fald i IT-konsulentvirksom hed. På de to kvartaler er beskæ ftigelsen faldet m ed godt personer i dette erhverv,svarende til 2,8 pct. D et seneste fald fra andet til tredje kvartal var på over 800 personer,eller ca. 1,7 pct. Itabel 1 er den kvartalsvise og årlige udvikling i beskæ ftigelsen i IT-branchens hovederhverv gengivet. To af de tre lidt m indre hovederhverv oplevede også fald i beskæ ftigelsen fra andet til tredje kvartal V æ rst gik det udover IT-Industri,som oplevede et fald på 2,5 pct.,knap 350 personer. D ette erhverv er sam tidig også det af de fire hovederhverv der hårdest ram t i den nuvæ rende krise. Inden for det seneste år er beskæ ftigelsen her faldet m ed over 14 pct.,eller godt fuldtidspersoner. ITelekom m unikation faldt beskæ ftigelsen m ed under 100 personer. O gså her har udviklingen det seneste år dog væ ret slem,og beskæ ftigelsen er faldet m ed over personer,svarende til næ sten 6 pct. D er var det seneste kvartal en svag stigning i beskæ ftigelsen i IT-Engroshandel på godt 100 personer eller 0,6 pct. D et er dog for tidligt at spå om denne udvikling vil vare ved,eller om det er en kort pause 3

4 inden yderligere fald i beskæ ftigelsen. Idet seneste år har udviklingen i beskæ ftigelsen i dette erhverv væ ret kraftigt negativ,og faldet har væ ret på godt personer svarende til 8,4 pct. Tabel 1. Beskæftigelsesudviklingen iit-branchen Seneste kvartal Seneste år Fuldtidspersoner Pct. Fuldtidspersoner Pct. IT -branchen , ,4 IT-industri , ,2 IT-engroshandel 118 0, ,4 Telekom m unikation -73-0, ,8 IT-konsulentvirksom hed , ,2 A nm.:sæ sonkorrigerede tal. For denne type serier sum m er hovederhvervenes æ ndringer ikke til de sam lede æ ndringer. Seneste år er m ålt ved forskellen m ellem 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k af A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik Figur 3 viser tabet af arbejdspladser i de enkelte kvartaler det sidste år i IT-branchen og i hovederhvervene. Som det frem går,var det i begyndelsen af krisen isæ r hovederhvervene IT-industri og Engros, hvor beskæ ftigelsen faldt,m en fra og m ed 2. kvartal 2009 er det største erhverv IT-konsulent virksom hed begyndt at m iste flere og flere arbejdspladser. Figur 3:Æ ndring iit -beskæftigelsen og de fire hovederhverv siden toppunktet Pct. 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3, K K K K K3 Pct. 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 IT -Industri Engros T ele IT -konsulent Branchen Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k fra D anm arks Statistik. U sikkerhed i A T P-beskæ ftigelsesstatistikken D a A TP-beskæ ftigelsesstatistikken beregnes på baggrund af virksom hedernes indbetalinger af A TP, kan virksom hedernes eventuelle fejlindberetninger, m anglende, udskudte, forsinkede A TPindbetalinger m v. slå ud i A TP-beskæ ftigelsesstatistikken. D er er både i A TP-huset og D anm arks Statistik indført system er,der søger at opfange disse forhold og korrigerer A TP-beskæ ftigelsestallene herfor, m en korrektionen er naturligvis ikke perfekt. D esuden gæ lder det, at desto m ere detaljeret brancheniveau der analyseres på,desto større er usikkerheden. D et er ifølge D anm arks Statistik ikke m uligt at opstille et m ål for den sam lede usikkerhed i A TP-beskæ ftigelsesstatistikken. 4

5 Bilag Tabel A. Baggrundstal til figur 1 og 2 (ikke sæsonkorrigeret) IT industri IT engros-handel Telekom - m unikation IT konsulentvirksom hed IT beskæftigelse i alt 1999K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 3* Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k af A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik 5

6 Tabel B. Baggrundstal til figur 1 og 2 (sæsonkorrigeret) IT industri IT engros-handel Telekom - m unikation IT konsulentvirksom hed IT beskæftigelse i alt 1999K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 3* Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k af A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik 6

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere