REGULATIV 3 Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV 3 Juli 2014"

Transkript

1 REGULATIV 3 Juli 2014

2 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april 2010, den 12. april 2011, den 18. april 2013 og den 3. april Regulativet er godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark. Finanstilsynet har givet Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse koncession til at drive pensionskassevirksomhed ved certifikat af 2. juni 2006 (CVR-nr ). Dette regulativ gælder for alle medlemmer optaget i DIP efter den 30. juni 2006 og for medlemmer, som har valgt om til Regulativ 3, eller som efter den 1. juli 2007 har genoptaget bidragsbetalingen fra hvilende medlemsperiode på Regulativ 1 og 2. Regulativ 3 blev indført med virkning fra den 1. juli 2006 og er gældende for medlemmer, der optages i pensionskassen efter den 30. juni 2006 samt for medlemmer optaget forud for dette tidspunkt, som har valgt at overgå til Regulativ 3, eller som har genoptaget bidragsbetalingen fra hvilende medlemsperiode på Regulativ 1 eller 2.

3 Indholdsfortegnelse Medlemmer og optagelse Medlemmer Medlemskreds Optagelse Klausuleringsperiode Pension med høj opsparing... 3 Aldersydelser Alderspension... 3 Invaliditetsydelser Bidragsfritagelse Invalidepension Børnepension... 4 Dødsfaldsydelser Ægtefællepension Valg af ægtefællepension Samleverpension Børnepension... 5 Gruppeforsikring Gruppeforsikring... 5 Opsparingsordninger Opsparingsordning... 5 Indbetaling Ordinære bidrag Ekstraordinære bidrag Indskud Reducering af bidrag og indskud... 6 Ophør af bidragsbetalingen Bidragsfri dækning og hvilende medlemsskab Overførsel Kontant udtrædelsesgodtgørelse... 7 Øvrige betingelser Oplysningspligt Pensionens personlige karakter Pensionens udbetaling Skattemæssig behandling Beregningsgrundlag... 8 Overgangsordninger Alderssum Børnepension ved alderspensionering... 8 Ændring og ikrafttrædelse Ændring af dette regulativ Ikrafttrædelse... 8 Retningslinjer

4 Medlemmer og optagelse 1. Medlemmer 1.1 Du kan være medlem af DIP, hvis du er civil- eller akademiingeniør eller har en anden uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen, samt hvis du har en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse. Det er samtidig en forudsætning, at du opfylder betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark. Du kan enten være: a. Obligatorisk medlem og ansat efter en overenskomst, aftale eller lignende, der forpligter dig til at være medlem af DIP b. Individuelt medlem og enten ansat uden obligatorisk overenskomst eller selvstændig erhvervsdrivende herunder medlem, der ved individuelle ansættelsesvilkår har aftalt eller er forpligtet til at være medlem af DIP. Indbetaling til DIP finder sted efter regler, der er fastsat af DIP s bestyrelse. 1.2 Dit medlemskab har virkning fra det tidspunkt, du er blevet ansat eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i en obligatorisk overenskomst, aftale eller lignende - eller aftalt med DIP. 1.3 Dit medlemskab ophører, når du dør, eller hvis du udtræder af DIP. 1.4 Såfremt du alene har en bacheloruddannelse og er optaget som individuelt medlem i DIP, beregnes din pension efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre retningslinjerne med bindende virkning for det enkelte medlem. 2. Medlemskreds 2.1 Dette regulativ gælder for: 3. Optagelse medlemmer optaget efter en dato fastsat af DIP s bestyrelse, dog tidligst den 1. juli 2006 medlemmer, som har valgt at overgå til dette regulativ. 3.1 Som obligatorisk medlem skal du ikke afgive helbredsoplysninger, når du bliver medlem, men du er omfattet af en klausuleringsperiode på to år, jf Er du på grund af nedsat arbejdsevne optaget som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, gælder reglerne om pension med høj opsparing jf. 5. Det samme gælder, hvis du efter en hvilende medlemsperiode genoptager indbetalingen som medlem som følge af en ansættelse, der skyldes nedsat arbejdsevne. 3.3 Er du tjenestemand og modtager et pensionsgivende tillæg, der medfører, at du skal optages i DIP, gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf. 5. Det samme gælder, hvis du efter en hvilende medlemsperiode får en tjenestemandsansættelse og modtager et pensionsgivende tillæg, som medfører, at du skal genoptage indbetalingen. 3.4 Hvis du som obligatorisk medlem overgår til individuelt medlemskab, inden den toårige klausuleringsperiode er afsluttet, og du ønsker at fortsætte indbetalingen, medtager du din anciennitet som betalende medlem i klausuleringsperioden som individuelt medlem. 4. Klausuleringsperiode 4.1 Hvis du som medlem dør eller får din erhvervsevne nedsat, inden du har haft pligt til at indbetale til DIP i en sammenhængende periode på henholdsvis to år for obligatoriske medlemmer og fire år for individuelle medlemmer, udbetaler DIP kun en pension, som er beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger, jf. 5. om regler for pension med høj opsparing. Denne beregningsmetode gælder dog kun, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at du ikke havde kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen, dersom dette havde været et krav. 4.2 Er din pension klausuleret, kan du afgive helbredsoplysninger til vurdering af din pensionsrisiko, mod at du betaler de faktiske omkostninger forbundet hermed. Vurderer DIP, at dine helbredsoplysninger er tilfredsstillende, er din pension ikke længere klausuleret. Såfremt helbredsoplysningerne efter DIP s vurdering ikke er tilfredsstillende, finder reglerne i 5. om pension med høj opsparing anvendelse. 4.3 Reglerne om klausuleret pension gælder også, hvis du efter at være overgået til hvilende medlemskab genoptager indbetalingen. Det tidspunkt, som den fornyede indbetaling har virkning fra, træder her i stedet for det tidspunkt, optagelsen i DIP havde virkning fra, og den beregningsmetode, der er beskrevet i 5.1, gælder kun for den del af din pension, der stammer fra genoptagelsen af indbetalingen. 4.4 Hvis du som medlem ved optagelse i DIP eller genoptagelse af indbetalingen overfører værdien af en 2

5 anden obligatorisk pensionsordning til DIP, kan dit medlemskab af den anden obligatoriske pensionsordning eventuelt blive medregnet efter regler fastsat af bestyrelsen, når DIP skal afgøre, om klausuleringsperioden er udstået. 5. Pension med høj opsparing 5.1 Hvis du på grund af nedsat erhvervsevne optages i DIP som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, eller genoptager du af samme grund indbetaling efter en hvilende medlemsperiode, vil din pension kun blive beregnet på grundlag af de allerede foretagne indbetalinger. Du har ikke ret til bidragsfritagelse og bidragsfri dækning. Samme regler gælder for: obligatoriske medlemmer der er ansat som tjenestemænd individuelle medlemmer hvor DIP har vurderet, at helbredsoplysningerne ikke er tilfredsstillende medlemmer som ved optagelsen er fyldt 60 år ægtefællepension under særlige forhold, jf.10.4 medlemmer som har valgt at etablere en pensionsordning som pension med høj opsparing, jf DIP kan tilbyde at etablere pensionsordninger som pension med høj opsparing efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Aldersydelser 6. Alderspension 6.1 Hvis du er fyldt 60 år og har stoppet indbetalingerne til DIP, kan du få alderspension, medmindre du allerede får invalidepension. Udbetaling af alderspension skal senest påbegyndes den første i måneden, efter du er fyldt 70 år, jf. dog Du kan overgå til delpensionering, uanset at indbetalingen fortsættes med et lavere bidrag, såfremt du efter at være fyldt 60 år går væsentligt ned i arbejdstid eller forlader en lederstilling for at fortsætte ansættelsen i en mindre ansvarsfuld stilling. I begge tilfælde forudsætter det, at din aflønning og dermed pensionsbidrag reduceres med ¼ eller mere, uden at dette skyldes svigtende helbred. Delpensionen udgør samme andel af den varige alderspension, som du ville have kunnet opnå på det tidspunkt, hvor du overgår til delpensionering, som den andel bidragsreduktionen udgør af det samlede bidrag forud for nedsættelsen. 6.3 Hvis du, i de sidste fem år før din ret til pension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dine indbetalinger, kan det efter regler fastsat af bestyrelsen besluttes, at dette ikke skal have indflydelse på pensionen. Invaliditetsydelser Der er følgende muligheder: bidragsfritagelse invalidepension børnepension. 7. Bidragsfritagelse 7.1 Hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået din erhvervsevne nedsat til 1/3 eller derunder eller tilstrækkeligt til, at du ikke kan bestride dit hidtidige hverv, uden at du dog for tiden opfylder betingelserne for at få tildelt invalidepension, kan DIP midlertidigt fritage dig helt eller delvist fra at betale pensionsbidrag, når forholdene taler for det. Dine pensionsrettigheder vil i så fald være uændrede. 7.2 Du kan ikke længere få bidragsfritagelse, når DIP skønner, at du er i stand til at genoptage dit arbejde eller påtage dig andet arbejde som ingeniør, eller når DIP skønner, at din tilstand må forventes at være stabil. 8. Invalidepension 8.1 Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil sige, at din erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder. 8.2 DIP bedømmer forringelsen af din erhvervsevne. I vurderingen indgår dine helbredsforhold og din indtjeningsevne set i relation til det normale for ingeniører, der kan blive medlem af DIP. Bedømmelsen af helbredsforholdene sker ud fra en lægeattest fra din læge og evt. andre lægeerklæringer, som DIP finder nødvendige. 8.3 Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du vil få ved pensionering som 65-årig, jf. dog 8.6, medmindre DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP klausuleringsperioden gældende, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. 3

6 8.4 Hvis du har ret til invalidepension, jf. 8.1, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder vedrørende offentlige tilskud fra dette job blive modregnet i din invalidepension efter regler fastsat af bestyrelsen. 8.5 Hvis du i de sidste fem år, inden du har ret til at få pension, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 8.6 Bestyrelsen kan fastsætte regler om medlemmernes valg af fleksibel invalidepension. 9. Børnepension 9.1 Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 9.2 Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension, du som medlem får udbetalt. Dødsfaldsydelser Der er følgende muligheder: ægtefællepension samleverpension børnepension. 10. Ægtefællepension 10.1 Ved din død har din ægtefælle ret til ægtefællepension fra den 1. i den følgende måned, jf. dog 4., 10.2, 10.4 og Retten til ægtefællepension er betinget af: a. At ægteskabet er indgået, inden du var fyldt 70 år b. At ægteskabet er indgået på et tidspunkt, hvor du ikke var alders-, del- eller invalidepensioneret c. At du ikke har fravalgt ægtefællepension, jf Hvis du modtager delpension på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, har du alene ret til ægtefællepension for den del af dit depot, som ikke medgår til beregning af delpensionen Hvis I har været gift i mindre end to år, og du, da ægteskabet blev indgået, havde en lidelse eller var så syg, at DIP ikke ville have oprettet ægtefællepension for dig, hvis du skulle have afgivet helbredsoplysninger for at kunne blive medlem, vil en eventuel ægtefællepension blive beregnet på pension med høj opsparing, jf Ægtefællepensionen udgør 60 pct. af den invalidepension eller alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer ægtefællepensionen til 60 pct. af den invalidepension, jf eller alderspension, jf. 6.1, du havde ret til på dødstidspunktet. Hvis din ægtefælle er mere end 20 år yngre end dig, nedsættes pensionen med to pct. for hvert år, aldersforskellen overstiger 20 år Hvis du er separeret eller skilt, er det en betingelse for din ægtefælles ret til ægtefællepension, at din ægtefælle opfylder betingelserne i lov nr. 484/2006 med senere ændringer (Ægtefællepensionsloven). Overgangsreglerne i Ægtefællepensionsloven finder dog anvendelse på både mandlige og kvindelige medlemmer Et partnerskab, der er registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 med senere ændringer om registreret partnerskab, er sidestillet med ægteskab Hvis du i de sidste fem år, inden retten til ægtefællepension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 11. Valg af ægtefællepension 11.1 Du kan vælge mellem tre muligheder for ægtefællepension: a. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever (livsvarig ægtefællepension) b. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever, dog højst i 10 år (ophørende ægtefællepension) c. Ingen ægtefællepension Hvis du ikke ved optagelsen i DIP eller senere meddeler andet, har din ægtefælle ret til livsvarig ægtefællepension Efter optagelsen i DIP kan du til enhver tid vælge en anden ægtefællepension, dog højst én gang årligt. Du kan dog ikke ændre dit valg af ægtefællepension, hvis du modtager alderspension eller delpension, har ret til invalidepension eller har en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Hvis du modtager delpension, kan du endvidere alene ændre dit valg af ægtefællepension for den del af dit depot, som du ikke modtager delpension for. Ønsket om omvalg skal meddeles skriftligt. Omvalget får virkning fra det tidspunkt, DIP har modtaget meddelelsen. 4

7 11.4 Tilvalg af ægtefællepension og forøgelse af ægtefællepension er omfattet af bestemmelsen om klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder regler om pension med høj opsparing, jf Din pension bliver ikke klausuleret, hvis omvalget sker, fordi du bliver gift, og DIP senest en måned derefter får meddelelse om dit ønske om omvalg til en anden ægtefællepension eller ingen ægtefællepension. 12. Samleverpension 12.1 Hvis du som ugift medlem afgår ved døden, og du ikke har fravalgt ægtefællepension, har din samlever ret til en samleverpension, der svarer til ægtefællepensionen i henhold til 10. som valgt i henhold til Din samlever kan dog kun få udbetalt samleverpension: a. Hvis du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever b. Hvis du ved et formgyldigt testamente, der er oprettet mindst tre måneder før dødsfaldet og ikke senere tilbagekaldt, har tillagt din samlever et arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle c. Hvis din samlever har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig d. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension eller: a. Hvis din samlever har fælles bopæl med dig eller tidligere har haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig b. Hvis din samlever venter, har eller har haft et barn sammen med dig c. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension Samleverpensionen bliver udbetalt efter samme regler som ægtefællepension, idet etableringen af den fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. 13. Børnepension 13.1 Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du døde Ret til børnepension bortfalder til stedbørn, hvis ret til ægtefællepension for stedbarnets forælder bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til 10.2 eller Modtager du pension ved din død, bortfalder retten til børnepension for børn, født efter du overgik til pension Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension eller alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer børnepensionen pr. barn til 20 pct. af den invalidepension eller alderspension, jf. 6.1 du havde ret til på dødstidspunktet. Gruppeforsikring 14. Gruppeforsikring 14.1 DIP kan indgå aftale om gruppeforsikring herunder vedrørende dækningsvilkår, dækningsbeløb og varighed. Opsparingsordninger 15. Opsparingsordning 15.1 Efter regler fastsat af bestyrelsen kan der etableres opsparingsordninger, herunder: a. Ratepension b. Aldersforsikring c. Kapitalpension 15.2 Indbetalinger til opsparingsordninger og udbetalinger fra disse er omfattet af reglerne i Pensionsbeskatningsloven Ved medlemmets død udbetales opsparingsordningen til nærmeste pårørende. Medlemmet kan dog én gang årligt skriftligt vælge at indsætte én eller flere navngivne personer. Hvis der ingen begunstiget eller legale eller testamentariske arvinger er, 5

8 tilfalder værdien af opsparingsordningen DIP forud for staten. Indbetaling Der er følgende muligheder: ordinære bidrag ekstraordinære bidrag indskud. 16. Ordinære bidrag 16.1 For obligatoriske medlemmer er de ordinære bidrag fastsat i henhold til en overenskomst eller aftale Bidragene for individuelle medlemmer indbetales efter regler fastsat af bestyrelsen Hvis du er deltidsansat, kan du vælge selv at indbetale differencen op til det bidrag, der svarer til fuldtidsansættelse. Hvis du mere end 12 måneder, efter at du er gået over til deltidsansættelse, øger bidraget fra det forholdsmæssige bidrag, træder bestemmelsen i 16.6 i kraft Bidragene forfalder den sidste hverdag i måneden Ved for sen indbetaling kan DIP opkræve morarente og gebyrer efter de til enhver tid gældende regler Hvis indbetalingen stiger, ud over hvad generelle ændringer og anciennitetsstigninger giver anledning til, bliver din pension pålagt en klausuleringsperiode på to år efter bestemmelserne om klausulering for den del af bidragsforøgelsen, der ligger ud over 25 pct. 17. Ekstraordinære bidrag 17.1 Du kan aftale ekstraordinære bidrag ved optagelsen i DIP, eller hvis du skifter job. Du kan desuden foretage indbetaling på en opsparingsordning i henhold til Medlemmerne kan indbetale ekstraordinære bidrag til DIP efter regler fastsat af bestyrelsen. 18. Indskud 18.1 Hvis du i en tidligere ansættelse har været omfattet af en pensionsordning, kan du bruge værdien af pensionsordningen som indskud til at forbedre dine pensionsydelser, forudsat at du på tidspunktet for indskuddet er under 60 år, og at du ikke er bevilget invalidepension eller bidragsfritagelse Som medlem kan du indbetale indskud uanset optagelsestidspunkt ved at kapitalisere ekstraordinære bidrag beregnet efter principperne i Ellers kan du kun indbetale indskud, når formålet er at reetablere pensionsrettigheder, som du har mistet på grund af manglende bidragsbetaling Hvis indbetaling af indskud medfører, at størrelsen af ydelser i henhold til dette pensionsregulativ forøges med mere end 25 pct., finder 17.3 tilsvarende anvendelse for den del, der ligger over 25 pct. Alle indskud foretaget, efter at du er fyldt 60 år, overføres til opsparingsordningen, jf Reducering af bidrag og indskud 19.1 Før etablering af din pensionsdækning reduceres bidrag og indskud med skatter og afgifter mv. efter den til enhver tid gældende lovgivning. Ophør af bidragsbetalingen Der er følgende muligheder: bidragsfri dækning hvilende medlemskab overførsel kontant udtrædelsesgodtgørelse. 20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemsskab 20.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 65 år - uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 65 år, mod at DIP til dækning af risiko, administration mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen på 65 år reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen Hvis indbetaling af ekstraordinære bidrag eller indskud medfører, at størrelsen af ydelser i henhold til dette pensionsregulativ forøges med mere end 25 pct., finder 16.6 tilsvarende anvendelse for den del, der ligger over 25 pct DIP kan efter ansøgning beslutte, at tremåneders fristen forlænges Medmindre du genoptager bidragsbetalingen, er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, 6

9 inklusive under den bidragsfri dækning, ved udløbet af den bidragsfri dækning, overgår du til hvilende medlemskab. Du kan også vælge at få værdien af din pensionsordning udbetalt eller overført til en anden pensionsordning Under hvilende medlemskab har du pensionsret beregnet ud fra de indbetalte bidrag. Er du omfattet af pension med høj opsparing, beregnes din pension dog efter bestemmelserne i Overførsel 21.1 Hvis du bliver ansat som tjenestemand, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til den tjenestemandsansættende myndighed. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 22, medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Hvis du bliver ansat i en stilling med en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til denne. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 22, medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Det er i alle tilfælde en betingelse for overførsel af din pensionsordning, at du ikke allerede modtager pensionsudbetalinger fra DIP. 22. Kontant udtrædelsesgodtgørelse 22.1 Er du under 60 år, kan du udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder følgende krav: a. Der er gået 12 måneder, siden dine indbetalinger ophørte b. Du er ikke ansat eller har aftale om at blive ansat som tjenestemand eller i en stilling, der straks eller senere omfatter medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning c. Du har ikke ret til invalidepension d. Du er ikke bevilget bidragsfritagelse Hvis du emigrerer, kan du straks udtræde. Ved emigration forstås varig fast bopæl i udlandet. Øvrige betingelser 23. Oplysningspligt 23.1 Ved anmodning om ydelser fra DIP skal du afgive alle de oplysninger, erklæringer, attester mv., som efter DIP s skøn har betydning for, at DIP kan vurdere din sag herunder oplysninger om ansættelse i et job, hvor der er taget særlige hensyn til dine helbredsmæssige eller sociale forhold. Derudover har du pligt til at lade dig helbredsundersøge af en læge, som DIP vælger, i det omfang det er nødvendigt for, at DIP kan bedømme dine rettigheder. Disse helbredsundersøgelser og attester betaler DIP, hvis afgivelse af disse er et krav fra DIP. DIP er fritaget for sin forpligtelse til at udbetale pension, så længe de ønskede oplysninger ikke leveres. 24. Pensionens personlige karakter 24.1 Retten til ydelser og udbetaling fra DIP er strengt personlig og kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse af nogen art. Dette gælder også i forbindelse med udtræden eller overførsel til anden pensionsordning, ligesom det også gælder i forhold til andre pensionsberettigede i henhold til dette regulativ herunder ægtefæller, børn etc. 25. Pensionens udbetaling 25.1 Du får udbetalt pensionen for en måned ad gangen i begyndelsen af måneden, sidste gang for den måned hvor din ret til pension ophører Medmindre andet er anført, er pensionerne livsvarige Den månedlige pension afrundes til hele kroner Hvis din pension er så lille, at den ligger under grænsen for engangsudbetalinger med 40 pct. beskatning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 824/2005 med senere ændringer (Pensionsbeskatningsloven mv.), vil værdien af pensionen blive udbetalt som et engangsbeløb, senest når du fylder 70 år. Efter en sådan udbetaling ophører dine rettigheder og pligter i forhold til DIP Den 1. i måneden, efter at du fylder 70 år, vil DIP påbegynde udbetalingen af din alderspension. Du kan dog få udsættelse af alderspensionen i op til to år ad gangen ved fremsendelse af skriftlig anmodning herom Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens regler fem år efter, at sådanne pensionsbeløb er eller skulle være udløst til udbetaling. 26. Skattemæssig behandling 26.1 Pensionsbidrag til DIP og ydelserne til medlemmerne er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i henhold til afsnit I i lovbekendtgørelse nr. 824/2005 (Pensionsbeskatningsloven mv.) med senere ændringer. 7

10 27. Beregningsgrundlag 27.1 Bestyrelsen fastsætter i samråd med den ansvarshavende aktuar de beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af pensioner, udtrædelsesgodtgørelser mv. og ved beregning af værdien af DIP s pensionsforpligtigelser I beregningsgrundlagene indgår forudsætninger om fremtidige renter, omkostninger, invaliditets- og dødsfaldsrisiko og ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder. Beregningsgrundlagene anmeldes til Finanstilsynet. I det tekniske grundlag, som gælder for dette regulativ, er anført bestemmelser om, at DIP s bestyrelse i samråd med aktuaren kan beslutte at omregne pensioner mv. i overensstemmelse hermed, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: 1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en treårig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger 2. De konstaterede forhold vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for pensionskassen set i forhold til grundlagets forudsætninger 3. Grundlagets forudsatte omkostningsprocent er lavere end gennemsnittet af livsforsikringsselskabers og pensionskassers omkostningsprocent for de seneste tre kalenderår fra et givent tidspunkt 4. Grundlagsrenten overstiger nyinvesteringsafkastet efter skat på lange statsobligationer 5. DIP s realiserede afkast efter skat har over en treårig periode ligget under grundlagsrenten 6. Ændringer i lovgivningen medfører, at væsentlige forudsætninger i grundlaget brister. Ovenstående betingelser for ydelser gælder alle medlemmer optaget på dette regulativ inklusive al bonus Som medlem får du bonus, der beregnes efter reglerne i DIP s Bonusregulativ. Bonusregulativet fastsættes af DIP s bestyrelse og anmeldes til Finanstilsynet Til alderssum anvendes den del af dit depot, som kunne være blevet anvendt på tidspunktet for omvalg til dette regulativ, hvis du var blevet på henholdsvis pensionsregulativ 1 eller 2. Ved omvalg til dette regulativ fastfryses dine rettigheder til alderssum Efter udbetaling af alderssum sker der en nedsættelse af pensionsydelserne. 29. Børnepension ved alderspensionering 29.1 Hvis du er overgået til dette regulativ fra DIP s pensionsregulativ 1 eller 2, bevarer du dine rettigheder til børnepension ved alderspensionering i henhold til det regulativ, du er overgået fra. Udbetaling af børnepension er dog i alle tilfælde begrænset til at løbe i op til 10 år fra ikrafttræden af dette regulativ, således at der efter dette tidspunkt ikke vil blive udbetalt børnepension som en aldersydelse. Retten til børnepension ved omvalg til dette regulativ omfatter en ret, der ikke er opstået på tidspunktet for omvalget. Inden for den nævnte tiårige periode ydes børnepensionen, indtil barnet er fyldt 21 år Størrelsen af børnepensionen svarer til den børnepension, du havde ret til i henhold til det regulativ, du er overgået fra. Der ydes ikke dobbelt børnepension. Ændring og ikrafttrædelse 30. Ændring af dette regulativ 30.1 Beslutning om ændring af dette regulativ med bindende virkning for den enkelte sker efter reglerne i 22 i DIP s vedtægt. 31. Ikrafttrædelse 31.1 Dette regulativ træder i kraft den 1. juli Overgangsordninger 28. Alderssum 28.1 Hvis du er overgået til dette regulativ fra DIP s pensionsregulativ 1 eller 2, kan du én gang, og senest samtidig med at du får udbetalt alders- eller delpension, vælge at få udbetalt en alderssum. Betingelsen for at få udbetalt alderssum er, at: a. Du er fyldt 60 år b. Du ikke er berettiget til invalidepension efter 8. 8

11 Retningslinjer Nedenfor følger de væsentligste retningslinjer til Regulativ 3. Punkt 5.2. Pension med høj opsparing Medlemmer kan vælge at bidrag helt eller delvis kan indbetales på pension med høj opsparing. Endvidere kan medlemmer under 60 år vælge at indbetale indskud på pension med høj opsparing. Endelig kan medlemmer under 60 år vælge at overføre pensionsordninger til DIP på pension med høj opsparing. Punkt 8.6. Fleksibel invalidepension Pensionskassen tilbyder fleksibel invalidepension i form at mulighed for fravalg af invalidedækningen. Punkt 15. Opsparingsordninger 1. Opsparingsordninger og oprettelse Pensionskassen tilbyder efter punkt 15. følgende opsparingsordninger: a. Ratepension med en udbetalingsperiode på minimum 10 år b. Aldersforsikring c. Kapitalpension. Ratepension kan etableres med indbetaling gennem arbejdsgiver og/eller privat. Aldersforsikring kan etableres ved privat indbetaling. Du kan efter aftale med DIP overføre værdien af andre opsparingsordninger til DIP. 2. Bidragsfritagelse Opsparingsordninger tegnes uden ret til bidragsfritagelse. 3. Indbetalinger For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse kan der maksimalt indbetales 1/3 af det ordinære bidrag til den samlede opsparingsordning. Medlemmer kan beslutte at indbetale supplerende bidrag, som de selv kan beslutte placeringen af. For øvrige medlemmer gælder, at ratepension og aldersforsikring kan tegnes i tilknytning til en bestående ordning. DIP kan i særlige sager afvise overførsler fra andre pensionsordninger. 4. Omkostninger Satser for gebyrer og omkostninger fastsættes af bestyrelsen. På DIP s hjemmeside fremgår de gældende omkostninger. 5. Forrentning Forrentningen af rate-, kapitalpension og aldersforsikring fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ændre forrentningsprincipper efter forudgående meddelelse til medlemmerne. Indtil 1. januar 2008 forrentes rate- og kapitalpension med depotrenten. 6. Udbetaling Rate-, kapitalpension og aldersforsikring kan udbetales, når reglerne i Pensionsbeskatningsloven er opfyldt, dog tidligst når indbetalingen er ophørt. Ratepension kan i udbetalingsperioden variere afhængig af forrentningen. 7. Indsættelse af begunstiget Rate-, kapitalpension og aldersforsikring oprettes med begunstigelsen nærmeste pårørende, som medlemmet kan ændre. Hvis der ikke efterlades nogen begunstiget eller arvinger, tilfalder udbetalingen DIP forud for staten. Ovennævnte retningslinjer er vedtaget af bestyrelsen den 14. december 2010 og kan efterfølgende omgøres af bestyrelsen. Folketingets forslag om ændring af L 80 Lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven er vedtaget den 3. maj Loven medfører, at DIP fra den 25. april 2012 ikke længere kan tilbyde Forhøjet startpension. 9

12 HVEM ER DIP? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har over 34 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon dip.dk

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE

P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE P E N S I O N S R E G U L A T I V F O R SAS PILOT & NAVIGATØR PENSIONSKASSE Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. oktober 1995 og med ændringer vedtaget på de ordinære generalforsamlinger

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere