REGULATIV 3 Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV 3 Juli 2014"

Transkript

1 REGULATIV 3 Juli 2014

2 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april 2010, den 12. april 2011, den 18. april 2013 og den 3. april Regulativet er godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark. Finanstilsynet har givet Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse koncession til at drive pensionskassevirksomhed ved certifikat af 2. juni 2006 (CVR-nr ). Dette regulativ gælder for alle medlemmer optaget i DIP efter den 30. juni 2006 og for medlemmer, som har valgt om til Regulativ 3, eller som efter den 1. juli 2007 har genoptaget bidragsbetalingen fra hvilende medlemsperiode på Regulativ 1 og 2. Regulativ 3 blev indført med virkning fra den 1. juli 2006 og er gældende for medlemmer, der optages i pensionskassen efter den 30. juni 2006 samt for medlemmer optaget forud for dette tidspunkt, som har valgt at overgå til Regulativ 3, eller som har genoptaget bidragsbetalingen fra hvilende medlemsperiode på Regulativ 1 eller 2.

3 Indholdsfortegnelse Medlemmer og optagelse Medlemmer Medlemskreds Optagelse Klausuleringsperiode Pension med høj opsparing... 3 Aldersydelser Alderspension... 3 Invaliditetsydelser Bidragsfritagelse Invalidepension Børnepension... 4 Dødsfaldsydelser Ægtefællepension Valg af ægtefællepension Samleverpension Børnepension... 5 Gruppeforsikring Gruppeforsikring... 5 Opsparingsordninger Opsparingsordning... 5 Indbetaling Ordinære bidrag Ekstraordinære bidrag Indskud Reducering af bidrag og indskud... 6 Ophør af bidragsbetalingen Bidragsfri dækning og hvilende medlemsskab Overførsel Kontant udtrædelsesgodtgørelse... 7 Øvrige betingelser Oplysningspligt Pensionens personlige karakter Pensionens udbetaling Skattemæssig behandling Beregningsgrundlag... 8 Overgangsordninger Alderssum Børnepension ved alderspensionering... 8 Ændring og ikrafttrædelse Ændring af dette regulativ Ikrafttrædelse... 8 Retningslinjer

4 Medlemmer og optagelse 1. Medlemmer 1.1 Du kan være medlem af DIP, hvis du er civil- eller akademiingeniør eller har en anden uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen, samt hvis du har en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse. Det er samtidig en forudsætning, at du opfylder betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark. Du kan enten være: a. Obligatorisk medlem og ansat efter en overenskomst, aftale eller lignende, der forpligter dig til at være medlem af DIP b. Individuelt medlem og enten ansat uden obligatorisk overenskomst eller selvstændig erhvervsdrivende herunder medlem, der ved individuelle ansættelsesvilkår har aftalt eller er forpligtet til at være medlem af DIP. Indbetaling til DIP finder sted efter regler, der er fastsat af DIP s bestyrelse. 1.2 Dit medlemskab har virkning fra det tidspunkt, du er blevet ansat eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i en obligatorisk overenskomst, aftale eller lignende - eller aftalt med DIP. 1.3 Dit medlemskab ophører, når du dør, eller hvis du udtræder af DIP. 1.4 Såfremt du alene har en bacheloruddannelse og er optaget som individuelt medlem i DIP, beregnes din pension efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre retningslinjerne med bindende virkning for det enkelte medlem. 2. Medlemskreds 2.1 Dette regulativ gælder for: 3. Optagelse medlemmer optaget efter en dato fastsat af DIP s bestyrelse, dog tidligst den 1. juli 2006 medlemmer, som har valgt at overgå til dette regulativ. 3.1 Som obligatorisk medlem skal du ikke afgive helbredsoplysninger, når du bliver medlem, men du er omfattet af en klausuleringsperiode på to år, jf Er du på grund af nedsat arbejdsevne optaget som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, gælder reglerne om pension med høj opsparing jf. 5. Det samme gælder, hvis du efter en hvilende medlemsperiode genoptager indbetalingen som medlem som følge af en ansættelse, der skyldes nedsat arbejdsevne. 3.3 Er du tjenestemand og modtager et pensionsgivende tillæg, der medfører, at du skal optages i DIP, gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf. 5. Det samme gælder, hvis du efter en hvilende medlemsperiode får en tjenestemandsansættelse og modtager et pensionsgivende tillæg, som medfører, at du skal genoptage indbetalingen. 3.4 Hvis du som obligatorisk medlem overgår til individuelt medlemskab, inden den toårige klausuleringsperiode er afsluttet, og du ønsker at fortsætte indbetalingen, medtager du din anciennitet som betalende medlem i klausuleringsperioden som individuelt medlem. 4. Klausuleringsperiode 4.1 Hvis du som medlem dør eller får din erhvervsevne nedsat, inden du har haft pligt til at indbetale til DIP i en sammenhængende periode på henholdsvis to år for obligatoriske medlemmer og fire år for individuelle medlemmer, udbetaler DIP kun en pension, som er beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger, jf. 5. om regler for pension med høj opsparing. Denne beregningsmetode gælder dog kun, hvis pensionskassens bestyrelse kan bevise, at du ikke havde kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen, dersom dette havde været et krav. 4.2 Er din pension klausuleret, kan du afgive helbredsoplysninger til vurdering af din pensionsrisiko, mod at du betaler de faktiske omkostninger forbundet hermed. Vurderer DIP, at dine helbredsoplysninger er tilfredsstillende, er din pension ikke længere klausuleret. Såfremt helbredsoplysningerne efter DIP s vurdering ikke er tilfredsstillende, finder reglerne i 5. om pension med høj opsparing anvendelse. 4.3 Reglerne om klausuleret pension gælder også, hvis du efter at være overgået til hvilende medlemskab genoptager indbetalingen. Det tidspunkt, som den fornyede indbetaling har virkning fra, træder her i stedet for det tidspunkt, optagelsen i DIP havde virkning fra, og den beregningsmetode, der er beskrevet i 5.1, gælder kun for den del af din pension, der stammer fra genoptagelsen af indbetalingen. 4.4 Hvis du som medlem ved optagelse i DIP eller genoptagelse af indbetalingen overfører værdien af en 2

5 anden obligatorisk pensionsordning til DIP, kan dit medlemskab af den anden obligatoriske pensionsordning eventuelt blive medregnet efter regler fastsat af bestyrelsen, når DIP skal afgøre, om klausuleringsperioden er udstået. 5. Pension med høj opsparing 5.1 Hvis du på grund af nedsat erhvervsevne optages i DIP som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, eller genoptager du af samme grund indbetaling efter en hvilende medlemsperiode, vil din pension kun blive beregnet på grundlag af de allerede foretagne indbetalinger. Du har ikke ret til bidragsfritagelse og bidragsfri dækning. Samme regler gælder for: obligatoriske medlemmer der er ansat som tjenestemænd individuelle medlemmer hvor DIP har vurderet, at helbredsoplysningerne ikke er tilfredsstillende medlemmer som ved optagelsen er fyldt 60 år ægtefællepension under særlige forhold, jf.10.4 medlemmer som har valgt at etablere en pensionsordning som pension med høj opsparing, jf DIP kan tilbyde at etablere pensionsordninger som pension med høj opsparing efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Aldersydelser 6. Alderspension 6.1 Hvis du er fyldt 60 år og har stoppet indbetalingerne til DIP, kan du få alderspension, medmindre du allerede får invalidepension. Udbetaling af alderspension skal senest påbegyndes den første i måneden, efter du er fyldt 70 år, jf. dog Du kan overgå til delpensionering, uanset at indbetalingen fortsættes med et lavere bidrag, såfremt du efter at være fyldt 60 år går væsentligt ned i arbejdstid eller forlader en lederstilling for at fortsætte ansættelsen i en mindre ansvarsfuld stilling. I begge tilfælde forudsætter det, at din aflønning og dermed pensionsbidrag reduceres med ¼ eller mere, uden at dette skyldes svigtende helbred. Delpensionen udgør samme andel af den varige alderspension, som du ville have kunnet opnå på det tidspunkt, hvor du overgår til delpensionering, som den andel bidragsreduktionen udgør af det samlede bidrag forud for nedsættelsen. 6.3 Hvis du, i de sidste fem år før din ret til pension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dine indbetalinger, kan det efter regler fastsat af bestyrelsen besluttes, at dette ikke skal have indflydelse på pensionen. Invaliditetsydelser Der er følgende muligheder: bidragsfritagelse invalidepension børnepension. 7. Bidragsfritagelse 7.1 Hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået din erhvervsevne nedsat til 1/3 eller derunder eller tilstrækkeligt til, at du ikke kan bestride dit hidtidige hverv, uden at du dog for tiden opfylder betingelserne for at få tildelt invalidepension, kan DIP midlertidigt fritage dig helt eller delvist fra at betale pensionsbidrag, når forholdene taler for det. Dine pensionsrettigheder vil i så fald være uændrede. 7.2 Du kan ikke længere få bidragsfritagelse, når DIP skønner, at du er i stand til at genoptage dit arbejde eller påtage dig andet arbejde som ingeniør, eller når DIP skønner, at din tilstand må forventes at være stabil. 8. Invalidepension 8.1 Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil sige, at din erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder. 8.2 DIP bedømmer forringelsen af din erhvervsevne. I vurderingen indgår dine helbredsforhold og din indtjeningsevne set i relation til det normale for ingeniører, der kan blive medlem af DIP. Bedømmelsen af helbredsforholdene sker ud fra en lægeattest fra din læge og evt. andre lægeerklæringer, som DIP finder nødvendige. 8.3 Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du vil få ved pensionering som 65-årig, jf. dog 8.6, medmindre DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP klausuleringsperioden gældende, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. 3

6 8.4 Hvis du har ret til invalidepension, jf. 8.1, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder vedrørende offentlige tilskud fra dette job blive modregnet i din invalidepension efter regler fastsat af bestyrelsen. 8.5 Hvis du i de sidste fem år, inden du har ret til at få pension, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 8.6 Bestyrelsen kan fastsætte regler om medlemmernes valg af fleksibel invalidepension. 9. Børnepension 9.1 Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 9.2 Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension, du som medlem får udbetalt. Dødsfaldsydelser Der er følgende muligheder: ægtefællepension samleverpension børnepension. 10. Ægtefællepension 10.1 Ved din død har din ægtefælle ret til ægtefællepension fra den 1. i den følgende måned, jf. dog 4., 10.2, 10.4 og Retten til ægtefællepension er betinget af: a. At ægteskabet er indgået, inden du var fyldt 70 år b. At ægteskabet er indgået på et tidspunkt, hvor du ikke var alders-, del- eller invalidepensioneret c. At du ikke har fravalgt ægtefællepension, jf Hvis du modtager delpension på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, har du alene ret til ægtefællepension for den del af dit depot, som ikke medgår til beregning af delpensionen Hvis I har været gift i mindre end to år, og du, da ægteskabet blev indgået, havde en lidelse eller var så syg, at DIP ikke ville have oprettet ægtefællepension for dig, hvis du skulle have afgivet helbredsoplysninger for at kunne blive medlem, vil en eventuel ægtefællepension blive beregnet på pension med høj opsparing, jf Ægtefællepensionen udgør 60 pct. af den invalidepension eller alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer ægtefællepensionen til 60 pct. af den invalidepension, jf eller alderspension, jf. 6.1, du havde ret til på dødstidspunktet. Hvis din ægtefælle er mere end 20 år yngre end dig, nedsættes pensionen med to pct. for hvert år, aldersforskellen overstiger 20 år Hvis du er separeret eller skilt, er det en betingelse for din ægtefælles ret til ægtefællepension, at din ægtefælle opfylder betingelserne i lov nr. 484/2006 med senere ændringer (Ægtefællepensionsloven). Overgangsreglerne i Ægtefællepensionsloven finder dog anvendelse på både mandlige og kvindelige medlemmer Et partnerskab, der er registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 med senere ændringer om registreret partnerskab, er sidestillet med ægteskab Hvis du i de sidste fem år, inden retten til ægtefællepension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen. 11. Valg af ægtefællepension 11.1 Du kan vælge mellem tre muligheder for ægtefællepension: a. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever (livsvarig ægtefællepension) b. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever, dog højst i 10 år (ophørende ægtefællepension) c. Ingen ægtefællepension Hvis du ikke ved optagelsen i DIP eller senere meddeler andet, har din ægtefælle ret til livsvarig ægtefællepension Efter optagelsen i DIP kan du til enhver tid vælge en anden ægtefællepension, dog højst én gang årligt. Du kan dog ikke ændre dit valg af ægtefællepension, hvis du modtager alderspension eller delpension, har ret til invalidepension eller har en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Hvis du modtager delpension, kan du endvidere alene ændre dit valg af ægtefællepension for den del af dit depot, som du ikke modtager delpension for. Ønsket om omvalg skal meddeles skriftligt. Omvalget får virkning fra det tidspunkt, DIP har modtaget meddelelsen. 4

7 11.4 Tilvalg af ægtefællepension og forøgelse af ægtefællepension er omfattet af bestemmelsen om klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder regler om pension med høj opsparing, jf Din pension bliver ikke klausuleret, hvis omvalget sker, fordi du bliver gift, og DIP senest en måned derefter får meddelelse om dit ønske om omvalg til en anden ægtefællepension eller ingen ægtefællepension. 12. Samleverpension 12.1 Hvis du som ugift medlem afgår ved døden, og du ikke har fravalgt ægtefællepension, har din samlever ret til en samleverpension, der svarer til ægtefællepensionen i henhold til 10. som valgt i henhold til Din samlever kan dog kun få udbetalt samleverpension: a. Hvis du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever b. Hvis du ved et formgyldigt testamente, der er oprettet mindst tre måneder før dødsfaldet og ikke senere tilbagekaldt, har tillagt din samlever et arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle c. Hvis din samlever har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig d. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension eller: a. Hvis din samlever har fælles bopæl med dig eller tidligere har haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig b. Hvis din samlever venter, har eller har haft et barn sammen med dig c. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf eller en anden samlever med ret til samleverpension Samleverpensionen bliver udbetalt efter samme regler som ægtefællepension, idet etableringen af den fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. 13. Børnepension 13.1 Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du døde Ret til børnepension bortfalder til stedbørn, hvis ret til ægtefællepension for stedbarnets forælder bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til 10.2 eller Modtager du pension ved din død, bortfalder retten til børnepension for børn, født efter du overgik til pension Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension eller alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer børnepensionen pr. barn til 20 pct. af den invalidepension eller alderspension, jf. 6.1 du havde ret til på dødstidspunktet. Gruppeforsikring 14. Gruppeforsikring 14.1 DIP kan indgå aftale om gruppeforsikring herunder vedrørende dækningsvilkår, dækningsbeløb og varighed. Opsparingsordninger 15. Opsparingsordning 15.1 Efter regler fastsat af bestyrelsen kan der etableres opsparingsordninger, herunder: a. Ratepension b. Aldersforsikring c. Kapitalpension 15.2 Indbetalinger til opsparingsordninger og udbetalinger fra disse er omfattet af reglerne i Pensionsbeskatningsloven Ved medlemmets død udbetales opsparingsordningen til nærmeste pårørende. Medlemmet kan dog én gang årligt skriftligt vælge at indsætte én eller flere navngivne personer. Hvis der ingen begunstiget eller legale eller testamentariske arvinger er, 5

8 tilfalder værdien af opsparingsordningen DIP forud for staten. Indbetaling Der er følgende muligheder: ordinære bidrag ekstraordinære bidrag indskud. 16. Ordinære bidrag 16.1 For obligatoriske medlemmer er de ordinære bidrag fastsat i henhold til en overenskomst eller aftale Bidragene for individuelle medlemmer indbetales efter regler fastsat af bestyrelsen Hvis du er deltidsansat, kan du vælge selv at indbetale differencen op til det bidrag, der svarer til fuldtidsansættelse. Hvis du mere end 12 måneder, efter at du er gået over til deltidsansættelse, øger bidraget fra det forholdsmæssige bidrag, træder bestemmelsen i 16.6 i kraft Bidragene forfalder den sidste hverdag i måneden Ved for sen indbetaling kan DIP opkræve morarente og gebyrer efter de til enhver tid gældende regler Hvis indbetalingen stiger, ud over hvad generelle ændringer og anciennitetsstigninger giver anledning til, bliver din pension pålagt en klausuleringsperiode på to år efter bestemmelserne om klausulering for den del af bidragsforøgelsen, der ligger ud over 25 pct. 17. Ekstraordinære bidrag 17.1 Du kan aftale ekstraordinære bidrag ved optagelsen i DIP, eller hvis du skifter job. Du kan desuden foretage indbetaling på en opsparingsordning i henhold til Medlemmerne kan indbetale ekstraordinære bidrag til DIP efter regler fastsat af bestyrelsen. 18. Indskud 18.1 Hvis du i en tidligere ansættelse har været omfattet af en pensionsordning, kan du bruge værdien af pensionsordningen som indskud til at forbedre dine pensionsydelser, forudsat at du på tidspunktet for indskuddet er under 60 år, og at du ikke er bevilget invalidepension eller bidragsfritagelse Som medlem kan du indbetale indskud uanset optagelsestidspunkt ved at kapitalisere ekstraordinære bidrag beregnet efter principperne i Ellers kan du kun indbetale indskud, når formålet er at reetablere pensionsrettigheder, som du har mistet på grund af manglende bidragsbetaling Hvis indbetaling af indskud medfører, at størrelsen af ydelser i henhold til dette pensionsregulativ forøges med mere end 25 pct., finder 17.3 tilsvarende anvendelse for den del, der ligger over 25 pct. Alle indskud foretaget, efter at du er fyldt 60 år, overføres til opsparingsordningen, jf Reducering af bidrag og indskud 19.1 Før etablering af din pensionsdækning reduceres bidrag og indskud med skatter og afgifter mv. efter den til enhver tid gældende lovgivning. Ophør af bidragsbetalingen Der er følgende muligheder: bidragsfri dækning hvilende medlemskab overførsel kontant udtrædelsesgodtgørelse. 20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemsskab 20.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 65 år - uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 65 år, mod at DIP til dækning af risiko, administration mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen på 65 år reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen Hvis indbetaling af ekstraordinære bidrag eller indskud medfører, at størrelsen af ydelser i henhold til dette pensionsregulativ forøges med mere end 25 pct., finder 16.6 tilsvarende anvendelse for den del, der ligger over 25 pct DIP kan efter ansøgning beslutte, at tremåneders fristen forlænges Medmindre du genoptager bidragsbetalingen, er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, 6

9 inklusive under den bidragsfri dækning, ved udløbet af den bidragsfri dækning, overgår du til hvilende medlemskab. Du kan også vælge at få værdien af din pensionsordning udbetalt eller overført til en anden pensionsordning Under hvilende medlemskab har du pensionsret beregnet ud fra de indbetalte bidrag. Er du omfattet af pension med høj opsparing, beregnes din pension dog efter bestemmelserne i Overførsel 21.1 Hvis du bliver ansat som tjenestemand, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til den tjenestemandsansættende myndighed. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 22, medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Hvis du bliver ansat i en stilling med en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til denne. Ikke-overførte beløb kan du få udbetalt kontant, jf. 22, medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem Det er i alle tilfælde en betingelse for overførsel af din pensionsordning, at du ikke allerede modtager pensionsudbetalinger fra DIP. 22. Kontant udtrædelsesgodtgørelse 22.1 Er du under 60 år, kan du udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder følgende krav: a. Der er gået 12 måneder, siden dine indbetalinger ophørte b. Du er ikke ansat eller har aftale om at blive ansat som tjenestemand eller i en stilling, der straks eller senere omfatter medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning c. Du har ikke ret til invalidepension d. Du er ikke bevilget bidragsfritagelse Hvis du emigrerer, kan du straks udtræde. Ved emigration forstås varig fast bopæl i udlandet. Øvrige betingelser 23. Oplysningspligt 23.1 Ved anmodning om ydelser fra DIP skal du afgive alle de oplysninger, erklæringer, attester mv., som efter DIP s skøn har betydning for, at DIP kan vurdere din sag herunder oplysninger om ansættelse i et job, hvor der er taget særlige hensyn til dine helbredsmæssige eller sociale forhold. Derudover har du pligt til at lade dig helbredsundersøge af en læge, som DIP vælger, i det omfang det er nødvendigt for, at DIP kan bedømme dine rettigheder. Disse helbredsundersøgelser og attester betaler DIP, hvis afgivelse af disse er et krav fra DIP. DIP er fritaget for sin forpligtelse til at udbetale pension, så længe de ønskede oplysninger ikke leveres. 24. Pensionens personlige karakter 24.1 Retten til ydelser og udbetaling fra DIP er strengt personlig og kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse af nogen art. Dette gælder også i forbindelse med udtræden eller overførsel til anden pensionsordning, ligesom det også gælder i forhold til andre pensionsberettigede i henhold til dette regulativ herunder ægtefæller, børn etc. 25. Pensionens udbetaling 25.1 Du får udbetalt pensionen for en måned ad gangen i begyndelsen af måneden, sidste gang for den måned hvor din ret til pension ophører Medmindre andet er anført, er pensionerne livsvarige Den månedlige pension afrundes til hele kroner Hvis din pension er så lille, at den ligger under grænsen for engangsudbetalinger med 40 pct. beskatning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 824/2005 med senere ændringer (Pensionsbeskatningsloven mv.), vil værdien af pensionen blive udbetalt som et engangsbeløb, senest når du fylder 70 år. Efter en sådan udbetaling ophører dine rettigheder og pligter i forhold til DIP Den 1. i måneden, efter at du fylder 70 år, vil DIP påbegynde udbetalingen af din alderspension. Du kan dog få udsættelse af alderspensionen i op til to år ad gangen ved fremsendelse af skriftlig anmodning herom Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens regler fem år efter, at sådanne pensionsbeløb er eller skulle være udløst til udbetaling. 26. Skattemæssig behandling 26.1 Pensionsbidrag til DIP og ydelserne til medlemmerne er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i henhold til afsnit I i lovbekendtgørelse nr. 824/2005 (Pensionsbeskatningsloven mv.) med senere ændringer. 7

10 27. Beregningsgrundlag 27.1 Bestyrelsen fastsætter i samråd med den ansvarshavende aktuar de beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af pensioner, udtrædelsesgodtgørelser mv. og ved beregning af værdien af DIP s pensionsforpligtigelser I beregningsgrundlagene indgår forudsætninger om fremtidige renter, omkostninger, invaliditets- og dødsfaldsrisiko og ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder. Beregningsgrundlagene anmeldes til Finanstilsynet. I det tekniske grundlag, som gælder for dette regulativ, er anført bestemmelser om, at DIP s bestyrelse i samråd med aktuaren kan beslutte at omregne pensioner mv. i overensstemmelse hermed, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: 1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en treårig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger 2. De konstaterede forhold vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for pensionskassen set i forhold til grundlagets forudsætninger 3. Grundlagets forudsatte omkostningsprocent er lavere end gennemsnittet af livsforsikringsselskabers og pensionskassers omkostningsprocent for de seneste tre kalenderår fra et givent tidspunkt 4. Grundlagsrenten overstiger nyinvesteringsafkastet efter skat på lange statsobligationer 5. DIP s realiserede afkast efter skat har over en treårig periode ligget under grundlagsrenten 6. Ændringer i lovgivningen medfører, at væsentlige forudsætninger i grundlaget brister. Ovenstående betingelser for ydelser gælder alle medlemmer optaget på dette regulativ inklusive al bonus Som medlem får du bonus, der beregnes efter reglerne i DIP s Bonusregulativ. Bonusregulativet fastsættes af DIP s bestyrelse og anmeldes til Finanstilsynet Til alderssum anvendes den del af dit depot, som kunne være blevet anvendt på tidspunktet for omvalg til dette regulativ, hvis du var blevet på henholdsvis pensionsregulativ 1 eller 2. Ved omvalg til dette regulativ fastfryses dine rettigheder til alderssum Efter udbetaling af alderssum sker der en nedsættelse af pensionsydelserne. 29. Børnepension ved alderspensionering 29.1 Hvis du er overgået til dette regulativ fra DIP s pensionsregulativ 1 eller 2, bevarer du dine rettigheder til børnepension ved alderspensionering i henhold til det regulativ, du er overgået fra. Udbetaling af børnepension er dog i alle tilfælde begrænset til at løbe i op til 10 år fra ikrafttræden af dette regulativ, således at der efter dette tidspunkt ikke vil blive udbetalt børnepension som en aldersydelse. Retten til børnepension ved omvalg til dette regulativ omfatter en ret, der ikke er opstået på tidspunktet for omvalget. Inden for den nævnte tiårige periode ydes børnepensionen, indtil barnet er fyldt 21 år Størrelsen af børnepensionen svarer til den børnepension, du havde ret til i henhold til det regulativ, du er overgået fra. Der ydes ikke dobbelt børnepension. Ændring og ikrafttrædelse 30. Ændring af dette regulativ 30.1 Beslutning om ændring af dette regulativ med bindende virkning for den enkelte sker efter reglerne i 22 i DIP s vedtægt. 31. Ikrafttrædelse 31.1 Dette regulativ træder i kraft den 1. juli Overgangsordninger 28. Alderssum 28.1 Hvis du er overgået til dette regulativ fra DIP s pensionsregulativ 1 eller 2, kan du én gang, og senest samtidig med at du får udbetalt alders- eller delpension, vælge at få udbetalt en alderssum. Betingelsen for at få udbetalt alderssum er, at: a. Du er fyldt 60 år b. Du ikke er berettiget til invalidepension efter 8. 8

11 Retningslinjer Nedenfor følger de væsentligste retningslinjer til Regulativ 3. Punkt 5.2. Pension med høj opsparing Medlemmer kan vælge at bidrag helt eller delvis kan indbetales på pension med høj opsparing. Endvidere kan medlemmer under 60 år vælge at indbetale indskud på pension med høj opsparing. Endelig kan medlemmer under 60 år vælge at overføre pensionsordninger til DIP på pension med høj opsparing. Punkt 8.6. Fleksibel invalidepension Pensionskassen tilbyder fleksibel invalidepension i form at mulighed for fravalg af invalidedækningen. Punkt 15. Opsparingsordninger 1. Opsparingsordninger og oprettelse Pensionskassen tilbyder efter punkt 15. følgende opsparingsordninger: a. Ratepension med en udbetalingsperiode på minimum 10 år b. Aldersforsikring c. Kapitalpension. Ratepension kan etableres med indbetaling gennem arbejdsgiver og/eller privat. Aldersforsikring kan etableres ved privat indbetaling. Du kan efter aftale med DIP overføre værdien af andre opsparingsordninger til DIP. 2. Bidragsfritagelse Opsparingsordninger tegnes uden ret til bidragsfritagelse. 3. Indbetalinger For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse kan der maksimalt indbetales 1/3 af det ordinære bidrag til den samlede opsparingsordning. Medlemmer kan beslutte at indbetale supplerende bidrag, som de selv kan beslutte placeringen af. For øvrige medlemmer gælder, at ratepension og aldersforsikring kan tegnes i tilknytning til en bestående ordning. DIP kan i særlige sager afvise overførsler fra andre pensionsordninger. 4. Omkostninger Satser for gebyrer og omkostninger fastsættes af bestyrelsen. På DIP s hjemmeside fremgår de gældende omkostninger. 5. Forrentning Forrentningen af rate-, kapitalpension og aldersforsikring fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ændre forrentningsprincipper efter forudgående meddelelse til medlemmerne. Indtil 1. januar 2008 forrentes rate- og kapitalpension med depotrenten. 6. Udbetaling Rate-, kapitalpension og aldersforsikring kan udbetales, når reglerne i Pensionsbeskatningsloven er opfyldt, dog tidligst når indbetalingen er ophørt. Ratepension kan i udbetalingsperioden variere afhængig af forrentningen. 7. Indsættelse af begunstiget Rate-, kapitalpension og aldersforsikring oprettes med begunstigelsen nærmeste pårørende, som medlemmet kan ændre. Hvis der ikke efterlades nogen begunstiget eller arvinger, tilfalder udbetalingen DIP forud for staten. Ovennævnte retningslinjer er vedtaget af bestyrelsen den 14. december 2010 og kan efterfølgende omgøres af bestyrelsen. Folketingets forslag om ændring af L 80 Lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven er vedtaget den 3. maj Loven medfører, at DIP fra den 25. april 2012 ikke længere kan tilbyde Forhøjet startpension. 9

12 HVEM ER DIP? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har over 34 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon dip.dk

1

1 第 1 頁, 共 4 頁 台 灣 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 二 歷 史 科 期 末 考 試 題 卷 自 然 組 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 請 特 別 注 意 : 答 案 卡 上 的 基 本 資 料 請 勿 劃 記 錯 誤, 否 則 酌 扣 總 分 10 分 以 資 警 惕! * 單 選 題 ( 每 題 2.5 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 一 位 學 者

Læs mere

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Læs mere

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Læs mere

2013年省局年报 最终.FIT)

2013年省局年报  最终.FIT) 河 南 省 知 识 产 权 局 年 报 荫 2013 第 一 章 会 议 材 料 翌 领 导 讲 话 徐 济 超 副 省 长 2013 河 南 省 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 网 络 致 辞 同 志 们 袁 朋 友 们 院 按 照 全 国 知 识 产 权 宣 传 周 活 动 组 委 会 的 统 一 部 署 袁 我 们 坚 持 野 勤 俭 节 约 袁 务 求 实 效 冶 原 则 袁 利 用 网

Læs mere

untitled

untitled 2012 2012 2012 2012 2012 PCT ? " " " " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Læs mere

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Læs mere

中 国 经 济 史 研 究 年 第 期 也 有 成 为 个 体 商 贩 者 例 如 永 茂 和 商 号 的 创 始 人 李 永 茂 开 店 以 前 曾 在 缅 甸 八 募 与 腾 冲 之 间 以 肩 挑 马 驮 贩 运 商 品 为 生 稍 有 积 累 便 在 缅 甸 抹 谷 开 设 店 铺 成 为

中 国 经 济 史 研 究 年 第 期 也 有 成 为 个 体 商 贩 者 例 如 永 茂 和 商 号 的 创 始 人 李 永 茂 开 店 以 前 曾 在 缅 甸 八 募 与 腾 冲 之 间 以 肩 挑 马 驮 贩 运 商 品 为 生 稍 有 积 累 便 在 缅 甸 抹 谷 开 设 店 铺 成 为 近 代 云 南 商 人 资 本 的 历 史 构 成 及 经 营 云 南 大 学 人 文 学 院 昆 明 市 在 近 代 的 云 南 社 会 中 不 同 职 能 的 商 人 资 本 以 其 自 身 的 活 动 在 社 会 经 济 中 张 起 了 一 张 商 品 流 通 的 巨 网 巨 网 的 触 角 所 及 已 延 伸 至 乡 村 城 市 集 镇 涉 及 千 家 万 户 和 社 会 各 个 阶 层 而

Læs mere

历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 界 强 烈 反 响 这 篇 文 章 是 蔡 剧 塑 造 的 曹 操 形 象 的 基 础 他 称 曹 操 是 了 不 起 的 历 史 人 物 曹 操 对 于 民 族 的 发 展 和 文 化 的 发 展 有 大 的 贡 献 在 同 时 代 人 中 贡 献

历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 界 强 烈 反 响 这 篇 文 章 是 蔡 剧 塑 造 的 曹 操 形 象 的 基 础 他 称 曹 操 是 了 不 起 的 历 史 人 物 曹 操 对 于 民 族 的 发 展 和 文 化 的 发 展 有 大 的 贡 献 在 同 时 代 人 中 贡 献 历 史 人 物 研 究 中 的 翻 案 问 题 在 历 史 人 物 研 究 中 存 在 着 为 某 某 人 翻 案 的 说 法 如 何 看 待 评 价 历 史 人 物 中 的 翻 案 问 题 翻 案 的 提 法 是 否 确 切 翻 案 思 维 对 史 学 研 究 会 产 生 什 么 影 响 本 文 试 就 这 些 问 题 做 一 些 初 步 的 讨 论 一 关 于 翻 案 从 对 曹 操 李 鸿 章

Læs mere

投 资 与 中 国 的 对 外 开 放 联 系 起 来 并 敏 锐 地 点 明 了 中 国 现 行 的 公 有 制 与 华 侨 投 资 的 私 有 制 关 系 的 实 质 性 问 题 这 是 他 率 先 为 中 国 对 外 开 放 打 开 的 一 个 突 破 口 为 以 后 大 规 模 利 用 外

投 资 与 中 国 的 对 外 开 放 联 系 起 来 并 敏 锐 地 点 明 了 中 国 现 行 的 公 有 制 与 华 侨 投 资 的 私 有 制 关 系 的 实 质 性 问 题 这 是 他 率 先 为 中 国 对 外 开 放 打 开 的 一 个 突 破 口 为 以 后 大 规 模 利 用 外 改 革 开 放 以 来 中 国 华 侨 投 资 政 策 及 华 侨 投 资 研 究 任 贵 祥 改 革 开 放 以 来 在 邓 小 平 侨 务 理 论 的 指 导 下 中 国 制 定 了 一 系 列 吸 引 海 外 华 侨 投 资 的 法 规 条 例 这 些 政 策 的 实 施 吸 引 了 大 批 海 外 华 商 踊 跃 来 华 投 资 与 改 革 开 放 前 相 比 改 革 开 放 后 确 立 的

Læs mere

汉 籍 中 瓯 脱 一 词 应 为 匈 奴 语 的 汉 语 译 音 那 么 其 语 意 究 竟 何 指 对 此 古 今 史 家 展 开 了 广 泛 讨 论 概 括 起 来 不 外 有 四 种 说 法 第 一 瓯 脱 为 边 界 上 的 防 卫 设 施 索 隐 引 汉 人 服 虔 曰 作 土 室 以

汉 籍 中 瓯 脱 一 词 应 为 匈 奴 语 的 汉 语 译 音 那 么 其 语 意 究 竟 何 指 对 此 古 今 史 家 展 开 了 广 泛 讨 论 概 括 起 来 不 外 有 四 种 说 法 第 一 瓯 脱 为 边 界 上 的 防 卫 设 施 索 隐 引 汉 人 服 虔 曰 作 土 室 以 一 关 于 瓯 脱 问 题 的 争 议 自 史 记 汉 书 在 记 载 匈 奴 史 事 时 提 到 瓯 脱 问 题 后 历 代 史 家 对 瓯 脱 一 语 的 语 意 作 了 许 多 解 释 但 都 不 能 令 人 信 服 为 讨 论 起 见 现 将 有 关 记 载 兹 列 于 后 史 记 匈 奴 列 传 东 胡 王 愈 益 骄 西 侵 与 匈 奴 间 中 有 弃 地 莫 居 千 余 里 各 居 其

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Læs mere

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Læs mere

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Læs mere

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Læs mere

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47

26 D00 27 D02 28 D03 29 D05 30 D06 31 D10 32 D12 33 D13 34 D14 35 D16 36 D17 37 D18, 38 D19 39 D20 40 D21 41 D22 42 D23 43 D24 44 D25 45 D26 46 D27 47 2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx

Microsoft Word - FPKLSC_21.docx 足 印 门 徒 训 练 课 程 儿 童 / 少 年 篇 ( 组 长 使 用 ) 第 21 课 帮 助 人 和 耶 稣 成 为 朋 友 足 印 : 耶 稣 想 我 们 带 朋 友 去 找 祂 欢 迎 (7 分 钟 ) 当 父 母 生 命 师 傅 和 孩 子 们 来 到 的 时 候, 请 热 情 地 欢 迎 他 们 每 一 个 人 鼓 励 一 位 年 轻 人 与 你 一 同 去 欢 迎 参 加 者 的

Læs mere

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Læs mere

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Læs mere

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Læs mere

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Læs mere

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Læs mere

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Læs mere

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Læs mere

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Læs mere

宋晶路

宋晶路 从 三 国 志 11 到 三 国 演 义 三 国 人 物 品 评 录 宋 晶 路 2009-6 目 录 序 1 第 一 篇. 逐 鹿 天 下, 汉 失 其 鹿... 3 一 墙 角 一 枝 梅 凌 寒 独 自 开 王 允 苦 设 连 环 计... 3 二 时 人 莫 小 池 中 水 浅 处 不 妨 有 卧 龙 大 隐 隐 于 朝 的 贾 文 和... 1 三 飞 将 无 敌 奈 何 掎 角 闲 谈

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Læs mere

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( )

9 I 12 II ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV ( ) ( ) (6 5 ) 1982-8 The Hong Kong Transition Project 9 I 12 II 13 1 14 2 15 3 ( ) 15 4 ( ) 16 5 ( ) ) 16 6 ( ) ) 17 7 ( ) ( ) 18 8 ( ) 18 9 ( ) 19 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 21 III 21 IV 22 13 ( ) 23 1 24 14 ( ) 24 15

Læs mere

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 的 作 者 李 少 白 老 师 以 此 画 册 为 例, 深 刻 分 析 和 探 讨 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 这 本 画 册 最 初 设 想 分 为 四 个 章 节 第 一 章 叫 辉 煌, 第 二 章 叫 梦 想, 第 三 章 叫 神 秘, 第 四 章 叫 飞 歌 为 什 么 分 四 个

Læs mere

20140511

20140511 卷 九 唯 識 學 概 要 真 如 緣 起 也 有 它 不 足 的 地 方! 諸 位 法 師 慈 悲, 陳 會 長 慈 悲, 諸 位 菩 薩, 阿 彌 陀 佛! 請 大 家 打 開 講 義 第 二 十 四 面, 我 們 講 到 二 種 子 之 由 來 我 們 這 一 科 是 講 到 依 唯 識 相 安 立 緣 起, 也 就 是 說 從 唯 識 學 的 角 度 來 探 討 我 們 有 情 眾 生 生

Læs mere

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

Læs mere

! "# $! ""# %& %! ($)& ($*$ + "# &*, ""# & &! ) *! $ "#! (- ((! %-,- %- $- %

! # $! # %& %! ($)& ($*$ + # &*, # & &! ) *! $ #! (- ((! %-,- %- $- % !""# $$!% & ()*+,-. )/ (0-,12* 3,2404*45 )/ 67*8-40), 9)80-. 9805,85 :); & & & & & & & &?" & @ & $ A$ B $ #!""# " B """$ B "C & & $ #" $#%! $ " E F+-84085!!""# B "# B!$ $# C

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

Læs mere

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

Læs mere

消 費 者 保 護 法 判 決 函 釋 彙 編 ( 十 二 ) 陳 冲 發 行 范 姜 群 生 主 編 行 政 院 消 費 者 保 護 委 員 會 中 華 民 國 100 年 11 月 目 錄 消 費 者 保 護 法 判 決 函 釋 彙 編 第 十 二 輯 目 錄 序 言 凡 例 壹 司 法 判 決 編 一 消 費 者 保 護 法 第 一 章 總 則 第 二 條 ( 名 詞 定 義 ) 1 1 臺

Læs mere

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Læs mere

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Læs mere

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 Vejledning til ansøgning om individuelt visum til Kina Alt Rejser A/S Vesterbrogade 6 D 1620 København V Danmark Telefon + (45) 33 12 20 30 E-mail info@altrejser.dk Hjemmeside www.altrejser.dk Oplysningerne

Læs mere

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Læs mere

,,,,,,, (19 1 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, (pseudo - contract), 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),,, 3 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings,

,,,,,,, (19 1 ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,, (pseudo - contract), 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ( ),,, 3 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, Ξ :,,,,, :,,,,,,, 19,20,,,,,,,, 1,,,, 2 Ξ 1 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, Law and Administration, Butterworths, 1997, p. 207. 2 Cf. Carol Harlow & Rechard Rawlings, op. cit., p. 139. 52 ,,,,,,,

Læs mere

untitled

untitled 2015 122 7 29 18:00 30 10:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 2 2 6 6 2015 2015 7 29 3 5179 50 20 50 3165 6 26 6 3171 5 E1 5 3653 4 14 2 15 2 3654 10 F0 10 3656 2 23 2 3699 10 34 5 4 35 5 4557 32

Læs mere

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 -

目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 省 知 识 产 权 保 护 状 况 甘 肃 省 知 识 产 权 局 目 录 一 制 度 与 机 制 建 设...- 1 - 二 审 批 与 登 记...- 7 - 三 执 法...- 8 - 四 宣 传 活 动... - 15 - 五 培 训 工 作... - 20 - 二 〇 一 四 年 甘 肃 知 识 产 权 保 护 状 况 2014 年, 我 省 知 识 产 权 工

Læs mere

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Læs mere

3 1 2 é é è è é é é é è ü x 2 ( a x) = ( x + E) 2 a ( x + E) { } 2 a 3 2 y = ( 1 x ) Oq p Oq y + p 2 2 2qOy q O 2 2 2 rx

Læs mere

第六組公文傳閱表

第六組公文傳閱表 入 出 國 及 移 民 署 櫃 檯 服 務 項 目 一 覽 表 更 新 日 期 :96 年 4 月 臺 灣 地 區 人 民 辦 理 項 目 應 備 文 件 處 理 時 限 役 男 申 請 出 國 核 准 已 有 有 效 證 照 申 請 進 入 大 陸 地 區 許 可 在 大 陸 地 區 出 生, 未 曾 在 大 陸 地 區 設 有 戶 籍, 其 父 母 均 為 臺 灣 地 區 人 民 申 請 返 臺

Læs mere

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

Læs mere

西 藏 唐 卡 藝 術

西 藏 唐 卡 藝 術 西 藏 唐 卡 藝 術 黃 花 崗 雜 誌 2008 年 第 1 期 總 第 24 期 Huang Hua Gang Magazine April 15, 2008 辛 亥 元 勛 反 袁 英 烈 陳 其 美 編 者 前 言 中 國 西 藏 問 題 研 究 專 刊 中 華 民 國 兩 蔣 時 期 西 藏 問 題 研 究 一 九 八 九 年 西 藏 拉 薩 事 件 記 實 唐 達 獻 4 中 國 與

Læs mere

( m+ n) a 6 4 4 4 4 7 4 4 4 48 m n m+ n a a = a 4 a 4 3 a a 4 a 4 3 a = a 4 a 4 4 a 4 == 3 = a ma na ( m+ n) a A 0 a m a n m n a m+n 0 B a m a n m n m>n a m-n C 0 (a m ) n m n a mn D (ab) n n a n b n (

Læs mere

( ) (a) (b)1 102I 50

( ) (a) (b)1 102I 50 95A 95B 3(1) (I) 21 (II) (III)( ) 4(2) (3) 1 2 ( )21 3 49 ( ) 4 1 2 (a) (b)1 102I 50 3 21 ( 3 ) 1 2 3 10 (i) (ii) 3 ( 10,000) 3A9 14 5 (a) (b) 550,000 51 10 9 (a) (b) I II 57 57 57 420 10% 57 420 10% (i)

Læs mere

509 200,000 200,000 6 (i) (ii) 200,000 500,000 12 282 51

509 200,000 200,000 6 (i) (ii) 200,000 500,000 12 282 51 59 500,000 500,000 6BA(5) 50,000 59I (i) 18 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 200,000 12 50 509 200,000 200,000 6 (i) (ii) 200,000 500,000 12 282 51 15 14 7 2 7 14 7 14 24 40 2 6 100,000 6 100,000 57 43C

Læs mere

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Læs mere

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Læs mere

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9D0D5D5F7D0C5D6AACAB6CECAB4F0A3A8B2E5CDBCB0E6A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9D0D5D5F7D0C5D6AACAB6CECAB4F0A3A8B2E5CDBCB0E6A3A92E646F63> 百 姓 征 信 知 识 问 答 百 姓 征 信 知 识 问 答 编 委 会 编 著 1 百 姓 征 信 知 识 问 答 编 委 会 主 编 : 邵 伏 军 副 主 编 : 万 存 知 姜 维 俊 编 写 成 员 : 王 晓 蕾 王 宏 马 琳 孙 炜 刘 碧 芳 张 明 罗 林 郑 义 郭 舒 萍 姜 传 国 2 序 信 用 是 现 代 市 场 经 济 的 基 石 社 会 信 用 水 平 的 提 高

Læs mere

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家

目 录 表 1.A01: 农 业 ; 林 业 ; 畜 牧 业 ; 狩 猎 ; 诱 捕 ; 捕 鱼 (253 件 )... 5 表 2.A21: 焙 烤 ; 制 作 或 处 理 面 团 的 设 备 ; 焙 烤 用 面 团 (5 件 )... 14 表 3.A22: 屠 宰 ; 肉 品 处 理 ; 家 2015 年 底 甘 肃 省 有 效 发 明 专 利 简 明 信 息 前 言 十 二 五 期 间 我 省 实 施 知 识 产 权 战 略 成 效 显 著, 五 年 专 利 申 请 受 理 量 51128 件, 是 十 一 五 期 间 11480 件 的 4.45 倍 ;2015 年 底 有 效 发 明 实 用 新 型 和 外 观 设 计 专 利 18327 件, 是 2010 年 5318 件 的

Læs mere

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽,

比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 比 賽 表 Competition Schedule 報 到 : 比 賽 開 始 前 15 分 鐘 Reporting : 15 minutes before the scheduled time for the match 各 參 賽 隊 伍 必 須 依 照 大 會 編 定 的 出 場 比 賽, 每 場 賽 事 於 裁 判 召 集 出 場 5 分 鐘 後 仍 未 能 出 場 作 賽 或 參 2016

Læs mere

guidebook_P _C_NN.indd

guidebook_P _C_NN.indd C01 053 C04 C04 C09 C10 C11 C14 C15 C19 C22 C24 Chinese C02 054 055 C03 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 056 Chinese C04 C05 057 1 1 1 C06 C07 2 3 a 4 5 058 059 060 Chinese 061 C08 C09 8 6 7 2 062 Chinese 063 C10

Læs mere

untitled

untitled DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- c 51113493 09.08 1 B2 B F M Z t o Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 0108.CN 0108.CN A B 1... B 1

Læs mere

untitled

untitled 2016 160 8 14 8:00 14:00 1 http://zj.sceea.cn www.sceea.cn APP 1 190 180 2 2 6 6 8 15 2016 2016 8 13 3 2016 2016 2016 0382 2 06 1 3300 14 1 3300 0451 5 01 2 7500 02 2 7500 05 ( ) 1 7500 1156 4 15 2 15000

Læs mere

医学遗传学丛书编委会名单

医学遗传学丛书编委会名单 医 学 遗 传 学 丛 书 编 委 会 名 单 主 编 : 刘 祖 洞 顾 问 : 谈 家 桢 吴 昊 副 主 编 : 许 由 恩 李 璞 罗 会 元 蒋 左 庶 编 委 : ( 以 下 按 姓 氏 笔 划 为 序 ) 朱 畅 宁 刘 安 吴 文 彦 吴 绍 熙 杜 传 书 杜 若 甫 张 贵 寅 陈 士 葆 陈 仁 彪 陈 瑞 冠 陈 灏 珠 郑 茂 荣 周 焕 庚 胡 诞 宁 赵 寿 元 赵 桐

Læs mere

12 () 34 N o. of ch romo2 som e 2 T able 2 Ch romo som e relative length in sem ifine2w oo l and sem ifine2woo l N o. of T ype ch romo2 som e sem ifin

12 () 34 N o. of ch romo2 som e 2 T able 2 Ch romo som e relative length in sem ifine2w oo l and sem ifine2woo l N o. of T ype ch romo2 som e sem ifin 34 12 () V o l. 34 N o. 12 2006 12 Jour. of N o rthw est Sci2T ech U niv. of A gri. and Fo r. (N aṫ Sci. Ed. ) D ec. 2006 Ξ 1, 2, 2, 1 (1, 200090; 2, 625014) [],, 2N = 54, XY; 2N = 54, XX 2 6 24 (P < 0.

Læs mere

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Læs mere

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Læs mere

他 不 人 道 之 行 为 或 基 于 政 治 上 或 种 族 上 之 理 由 而 进 行 旨 在 实 现 或 有 关 本 法 庭 管 辖 范 围 内 任 何 罪 行 的 迫 害 行 为 也 就 是 说 法 庭 宪 章 明 确 规 定 了 远 东 国 际 法 庭 管 辖 权 的 范 围 是 审 理

他 不 人 道 之 行 为 或 基 于 政 治 上 或 种 族 上 之 理 由 而 进 行 旨 在 实 现 或 有 关 本 法 庭 管 辖 范 围 内 任 何 罪 行 的 迫 害 行 为 也 就 是 说 法 庭 宪 章 明 确 规 定 了 远 东 国 际 法 庭 管 辖 权 的 范 围 是 审 理 论 东 京 审 判 的 几 个 问 题 东 京 审 判 具 有 重 要 的 法 律 意 义 是 不 可 否 认 的 天 皇 负 有 重 要 的 战 争 责 任 却 逃 脱 了 惩 罚 表 明 了 东 京 审 判 的 政 治 性 质 功 过 是 非 应 客 观 评 价 中 国 是 东 京 审 判 的 主 要 参 与 者 既 发 挥 了 重 要 作 用 又 有 不 尽 人 意 之 处 主 要 原 因 还

Læs mere

企业的银行基本户与其:怎么把话费变成现金 它帐户间的关系是什么?

企业的银行基本户与其:怎么把话费变成现金 它帐户间的关系是什么? 企 业 的 银 行 基 本 户 与 其 : 怎 么 把 话 费 变 成 现 金 么? 它 帐 户 间 的 关 系 是 什 227 http://www.500671.com 企 业 的 银 行 基 本 户 与 其 : 怎 么 把 话 费 变 成 现 金 它 帐 户 间 的 关 系 是 什 么? 用 转 账 支 票 转 到 基 本 户 即 可 具 有 专 款 专 用 专 项 管 理 的 特 点 白 百

Læs mere

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Læs mere

安徒生童话全集之一 海的女儿

安徒生童话全集之一 海的女儿 海的女儿 叶君健译 I II III IV V VI VII VIII IX Svend Larsen HCAndersenEventyr og Historier Eventyr Historie Historier den den X Eva Maria Blühm Dieterich schen Verlagsbuchhandlung PGPGLa Chesnais Mercure de France

Læs mere

何 被 废 除 而 退 出 历 史 舞 台 目 前 形 势 下 这 种 制 度 能 否 再 度 恢 复 实 施 带 着 这 些 问 题 笔 者 查 阅 相 关 资 料 对 这 一 制 度 的 来 龙 去 脉 作 了 初 步 梳 理 并 尝 试 对 以 上 问 题 作 出 较 准 确 的 回 答 子

何 被 废 除 而 退 出 历 史 舞 台 目 前 形 势 下 这 种 制 度 能 否 再 度 恢 复 实 施 带 着 这 些 问 题 笔 者 查 阅 相 关 资 料 对 这 一 制 度 的 来 龙 去 脉 作 了 初 步 梳 理 并 尝 试 对 以 上 问 题 作 出 较 准 确 的 回 答 子 专 题 研 究 试 析 中 华 人 民 共 和 国 历 史 上 的 子 女 顶 替 就 业 制 度 职 工 退 休 退 职 子 女 顶 替 参 加 工 作 是 中 华 人 民 共 和 国 历 史 上 一 项 行 之 有 年 的 劳 动 就 业 制 度 自 世 纪 年 代 至 年 代 子 女 顶 替 制 度 的 形 成 和 发 展 经 历 了 比 较 复 杂 的 变 化 这 种 制 度 在 特 定 历

Læs mere

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活

炉 香 在 客 家 寺 庙 中 也 是 极 普 遍 的 故 客 家 妇 女 一 个 人 可 以 信 仰 一 位 神 明, 也 可 以 同 时 信 仰 若 干 位 神 明, 她 们 的 信 仰 活 动 是 自 由 和 放 任 的 她 们 的 信 仰 是 宗 教 发 展 融 汇 到 人 们 的 生 活 第 八 章 信 仰 禁 忌 信 仰 是 人 对 某 种 理 论 学 说 主 义 或 人 等 的 信 服 和 崇 拜, 是 带 有 个 性 倾 向 特 征 的 心 理 状 态 人 类 的 宗 教 信 仰 与 人 类 的 历 史 几 乎 一 样 久 远 早 在 氏 族 制 度 时 代, 由 于 科 学 和 生 产 力 水 平 低 下, 人 们 对 自 然 界 的 认 识 受 到 极 大 的 限 制, 在

Læs mere

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3

(CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 3 (CIP) /,,. :,2005 ( ) ISBN 7 81010 879 4................R72 CIP (2005) 076544 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 14 339 1 4 160 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010 879

Læs mere

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Læs mere

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob

,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San fo rd, MD : D avid N G ilbert, M D R ob : Jay P Sanford, MD : David N Gilbert, MD Robert C Moellering, J r, MD Merle A Sande, MD : ,, ;,,, ( CI P ) 1998/. - :,1998.12 IS B N 7-81060 - 011-7........., - -.R 453 CIP ( 1999 ) 02460 : J ay P San

Læs mere

,? 1924,,,, 1927, :,,,,!,??, 1924 1927,, 1921, :,,, ( 1996 ) ( 207 208 ) (,, 1989 ), ( 537 ),, ( 560 ), :, 2, 1927 7 1 41

,? 1924,,,, 1927, :,,,,!,??, 1924 1927,, 1921, :,,, ( 1996 ) ( 207 208 ) (,, 1989 ), ( 537 ),, ( 560 ), :, 2, 1927 7 1 41 1924,,,,,,,,,,,, 1924,,,,,?,? 40 ,? 1924,,,, 1927, :,,,,!,??, 1924 1927,, 1921, :,,, ( 1996 ) ( 207 208 ) (,, 1989 ), ( 537 ),, ( 560 ), :, 2, 1927 7 1 41 2000 2, 3,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,, ;,,, : (1923

Læs mere

m0 m = v2 1 c 2 F G m m 1 2 = 2 r m L T = 2 π ( m g 4 ) m m = 1 F AC F BC r F r F l r = sin sinl l F = h d G + S 2 = t v h = t 2 l = v 2 t t h = v = at v = gt t 1 l 1 a t g = t sin α 1 1 a = gsinα

Læs mere

untitled

untitled BDL4230E www.philips.com/welcome SC / 6 LCD LCD - 0 ~ 40 C 32-95 F - 20-80% RH LCD 6 LCD CE MMD EN60950-1:2006+A11:2009 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Læs mere

x y 7 xy = 1 b c a b = x x = 1. 1 x + 17 + x 15 = 16 x + 17 x 15 + 17 15 x + 17 - x 15 = (x x ) ( ). x + 17 + x 15 x + y + 9 x + 4 y = 10 x + 9 y + 4 = 4xy. 9 4 ( x + ) + ( y + ) = 10 x y 9 ( x + )( ).

Læs mere

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313032A67EB0EAA4A4B2A6B77EA5CDA668A4B8B669B8F4ABC5BEC9C2B2B3F82DA4A4A473A475B0D32E707074> 102 年 國 中 畢 業 生 多 元 進 路 宣 導 教 育 部 宣 導 專 員 中 山 工 商 江 英 綺 國 中 畢 業 生 多 元 入 學 管 道 樂 學 計 畫 五 專 免 試 入 學 技 優 學 生 甄 審 入 學 基 本 學 力 測 驗 申 請 入 學 甄 選 入 學 申 請 抽 籤 入 學 登 記 分 發 入 學 高 中 高 職 高 中 高 職 五 專 音 樂, 美 術, 舞 蹈,

Læs mere

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Læs mere

Microsoft PowerPoint - wu_si_chong_2nd_hua_zu_hun_su

Microsoft PowerPoint - wu_si_chong_2nd_hua_zu_hun_su 1 組 員 名 單 : 吳 嘉 希 ( 組 長 ) 畢 嘉 熹 陳 翠 珊 莊 逸 軒 2 引 言 自 從 決 定 參 加 錦 繡 中 華 這 個 比 賽 後, 我 們 便 上 網 參 閱 有 關 中 華 文 化 的 資 料, 以 訂 定 是 次 專 題 研 習 的 主 題 可 是, 雖 然 中 華 文 化 是 個 闊 大 的 課 題, 但 要 從 中 揀 選 一 個 主 題 亦 非 易 事 經 商

Læs mere

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Læs mere

Microsoft Word - Page 001-002.doc

Microsoft Word - Page 001-002.doc 青 天 白 日 滿 地 紅 的 國 旗 和 香 港 的 六 四 紀 念 活 動 黃 花 崗 雜 誌 2006 年 第 3 期 總 第 18 期 ( 增 刊 ) Huang Hua Gang Magazine SEPTEMBER 27, 2006 紀 念 大 中 華 民 國 國 父 孫 文 誕 生 140 週 年 紀 念 孫 文 誕 生 140 週 年 天 佑 民 國 單 趙 子 3 國 父 稱 號

Læs mere

110914_EKB_Ambau_chinesisch

110914_EKB_Ambau_chinesisch AMBAU 集 团 商 品 及 服 务 普 通 购 买 条 件 截 至 日 期 :2011 年 10 月 1. 适 用 范 围 1.1 本 普 通 购 买 条 件 ( 简 称 :AEB) 适 用 AMBAU 钢 材 与 设 备 制 造 有 限 公 司 ( 买 方 ) 与 受 委 托 者 ( 卖 方 ) 之 间 所 有 商 品 和 服 务 的 订 购, 以 及 定 购 合 同 的 执 行 完 成 本

Læs mere

北京长江文化股份有限公司

北京长江文化股份有限公司 北 京 长 江 文 化 股 份 有 限 公 司 Beijing Changjiang Culture Co.,Ltd. ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 六 年 四 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和

Læs mere