Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Colas CSR-rapport for 2009 Side 1 af 8 Colas CSR-rapport for 2009 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2009 udgør selskabets lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. Rapporten indeholder blandt andet de i Årsregnskabsloven stillede krav til rapporteringer vedrørende videnressourcer, miljø, personaleforhold samt andre forhold, som vi finder har betydning for Colas i forhold til samfundet. For hvert af disse områder er der beskrevet følgende: hvad der var målet i 2009 hvad var indsatsen i 2009 hvad kom der ud af indsatsen Ledelsessystem Colas Danmarks ledelsessystem omfatter blandt andet elementer til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, som er certificeret efter internationale standarder. Ledelsesområderne blev i efteråret 2009 auditeret og recertificeret af Det Norske Veritas for en treårig periode med gyldighed frem til udgangen af På det regnskabsmæssige område foretages styring, rapportering og auditering i henhold til dansk regnskabslovgivning suppleret med Colas-Gruppens interne styringssystemer. Værdigrundlag Det overordnede værdigrundlag for Colas Danmarks forretningsaktiviteter følger Group Management Principles, som gælder for selskaber i Colas S.A. gruppen, samt Bouygues koncernens etiske politik, som gælder alle selskaber i Groupe Bouygues. Fem rapporteringsområder Rapporteringen har vi valgt at opdele i følgende områder: Medarbejdere, uddannelse og videnerhvervelse Arbejdsmiljø og sikkerhed Klima og energistyring Eksternt miljø Teknologi- og produktudvikling Politikker I tilknytning til Colas ledelsessystem er der udarbejdet en række politikker og handlingsplaner, som danner grundlag for vores daglige målstyring på områderne: Kvalitet Eksternt miljø Arbejdsmiljø og sikkerhed Disse rammer dækker også Colas CSRpolitik. Formålet med disse politikker er at sikre at vore aktiviteter udføres under forhold, der: opfylder vore kunders behov mindst muligt er til gene for samfundet sikrer vore medarbejdere trygge og udviklende ansættelsesforhold sikrer vore ejere en rentabel drift af virksomheden.

2 Colas CSR-rapport for 2009 Side 2 af 8 Medarbejdere, uddannelse og videnerhvervelse Medarbejderstyrke Det er vort mål at opretholde en passende fordeling af mænd og kvinder blandt vore medarbejdere set i forhold til de muligheder, der kan opnås omkring vore aktiviteter. I 2009 beskæftigede vi i Danmark gennemsnitligt 337 medarbejdere fordelt på 305 mænd og 32 kvinder. Det svarer til at ca. 9,5 % af vore beskæftigede medarbejdere var kvinder. Størstedelen af de beskæftigede kvinder arbejder indenfor administration, hvor der på ledelsesniveau er beskæftiget ca. 25 % kvindelige ledere. Selskabets medarbejderstyrke fordeler sig på 120 funktionærer (36 %) og 217 timelønnede (64 %). Uddannelsesudgifterne udgjorde i 2009 ca. 2,5 % af selskabets lønsum. Flexjobs Det er vores holdning, at vi i det omfang det er muligt vil sikre vores medarbejdere fortsat beskæftigelse i selskabet i tilfælde, hvor sygdom medfører nedsat erhvervsevne. I den forbindelse beskæftigede vi i 2009 i alt 3 medarbejdere under såkaldte flexjobordninger. Uddannelse Det er Colas-Gruppens mål løbende at udbygge medarbejdernes viden og kompetencer. Derfor foregår der løbende efteruddannelse af alle personalegrupper. I 2009 deltog i alt 239 medarbejder ud af 337 beskæftigede i 547 kursusarrangementer med en samlet varighed af arbejdsdage. Timelønnede medarbejdere tegner sig for ca. 87 % af vore kursister, som i årets løb har deltaget i uddannelse, og hovedområderne for deres uddannelse vedrører fagtekniske og sikkerhedsmæssige forhold. Nyuddannede vejasfaltører efter afsluttet eksamen på Ulfborg Kjærgaard. Det er vores mål løbende at uddanne elever på vores vejhold, værkstedet, laboratorier og kontorer. Ved udgangen af 2009 beskæftigede vi i alt 11 vejasfaltør-elever på vores vejhold, hvoraf 6 elever er ansat i I løbet af året afsluttede 3 vejasfaltør-elever samt en laborantelev deres uddannelse i selskabet. Ligeledes er det målet at sikre vores medarbejdere en løbende erhvervelse og deling af viden. I den forbindelse deltager en række af vores medarbejdere løbende i en række koncern-interne seminarer, arbejdsgrupper og netværk, hvor der er mulighed for at udveksle viden med kolleger fra andre af koncernens virksomheder fra det meste af verden. Det er typisk områder som maskinteknologi, produktteknologi, arbejdsmiljø og sikkerhed, ekstern miljø og personaleledelse.

3 Colas CSR-rapport for 2009 Side 3 af 8 Arbejdsmiljø og sikkerhed Sygefravær Colas har for 2009 opgjort sygefraværet blandt vores medarbejdere. Funktionærgruppen havde i gennemsnit et sygefravær på 2.0 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær hos funktionærer ansat hos DA virksomheder på 2,5 %. Sygefraværet hos vores timelønnede medarbejdere udgjorde i ,0 % sammenlignet med et gennemsnitligt fravær på 4,1 % for timelønnede medarbejdere i bygge- og anlægssektoren. Sygefraværet hos vores medarbejdere er tilfredsstillende set i forhold til lignende grupper på arbejdsmarkedet. Funktionærer, Colas / DA Timelønnede, Colas / Bygge- og anlæg 6,0 5,0 6,0 5,0 4,0 4,0 Pct. 3,0 Pct. 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0, Colas 1,4 1,2 4,2 1,0 2,6 2,0 2,5 2,1 2,0 DA 2,2 2,4 2,3 2,0 2,3 2,9 2,7 2,8 0, Colas 2,7 3,2 2,7 4,4 3,4 3,2 3,5 3,9 3,0 B & A 5,2 4,2 3,6 3,7 3,9 4,2 4,2 3,9 Arbejdsulykker Vi foretager en løbende registrering og opklaring af årsager til alle arbejdsulykker og nærved-ulykker i Colas. Formålet hermed er at forhindre fremtidige gentagelser af ulykkerne. Vor viden på området deles blandt andet med kolleger i Colas-gruppen samt med branchens medlemsvirksomheder samt andre virksomheder, som vi samarbejder med via faglige netværk. I 2009 registrerede vi i alt 7 arbejdsulykker med fravær samt 8 mindre ulykker uden fravær. På baggrund heraf kan man beregne vores ulykkesfrekvens til 11,3 uheld med fravær pr. en million arbejdstimer sammenlignet med en frekvens på 10,2 året før. Fraværsfrekvensen for 2009 kan beregnes til 1,6 promille af arbejdstimerne mod 0,7 for året før.

4 Colas CSR-rapport for 2009 Side 4 af 8 Udviklingen i ulykkesfrekvensen er således stagneret set i forhold til året før, og vores mål om at nå en ulykkesfrekvens på maksimalt 7 i 2009 blev således ikke nået. Fraværsfrekvensen steg i 2009 set i forhold til året før som følge af et par ulykker med længere fravær. Der blev i 2009 iværksat nye initiativer til forbedring af arbejdssikkerheden, jævnfør nedenstående. Skånejobs I de tilfælde, hvor en medarbejder skulle blive ramt af en arbejdsulykke er det vores politik at tilbyde medarbejderen et skånejob i selskabet, således at medarbejderen i en periode indtil vedkommende igen er fuldt arbejdsduelig, kan udføre et mindre belastende arbejde. Colas gruppens sikkerhedslogo Sikkerhedskampagne Med det formål at få reduceret antallet af arbejdsulykker med fravær besluttede vi i 2009 at iværksætte en kampagne, som har til formål at involvere alle vores medarbejdere i daglige risikovurderinger ved det arbejde, som de er en del af. Princippet består i, at der hver dag på alle arbejdspladser skal afholdes samtaler mellem medarbejderne og arbejdslederne for at få afdækket og forhindret eventuelle sikkerhedsrisici ved dagens arbejde.

5 Colas CSR-rapport for 2009 Side 5 af 8 Køresikkerhed, Det europæiske Trafiksikkerhedscharter Colas har i september 2005 tilsluttet sig Det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (European Road Safety Charter), hvis formål er at nedbringe antallet af trafikdrab på de europæiske veje. Charteret blev fornyet i sommeren I årets løb har vi afholdt kurser i sikker kørsel for 18 medarbejdere mod 122 året før. Nedgangen i antallet af kursister skyldes primært frasalget af vores entreprenørdivision i Kurserne indeholder en kombination af teori og praktisk kørsel med råd fra en kørerlærer samt undervisning i vanskelige kørselssituationer på bl.a. glatførebane. I 2009 faldt vore kørselsuheld, hvor tredjepart var involveret, med 26 % i forhold til året før. Kurser i transport af farligt gods I forbindelse med vores asfaltaktiviteter på de danske veje transporterer vores udlægningshold ofte mindre mængder af brændstof og gods, som i henhold til ADR-reglerne klassificeres som farligt gods og derfor skal transporteres i henhold til særlige regler. I den forbindelse er det vores mål løbende at uddanne vore medarbejdere i de regler, der gælder for transport af farligt gods under den såkaldte frimængde. I 2009 har 100 medarbejdere således modtaget instruktion i ADR-reglerne mod 33 året før. Alle køretøjer er forsynet med sikkerhedskort med skriftlige anvisninger i tilfælde af ulykker eller nødsituationer. Førstehjælpskurser Mange af vores aktiviteter foregår på trafikerede veje, hvor der kan være risiko for at der kan opstå ulykker. For at være bedst muligt rustet i sådanne situationer uddanner vi løbende vores medarbejdere i førstehjælp og brandslukning. I 2009 deltog 62 medarbejdere i førstehjælpskurser, hvilket betød at ca. 52 % af vores medarbejdere ved årets udgang havde erhvervet sig kvalifikationer på området.

6 Colas CSR-rapport for 2009 Side 6 af 8 Klima og energistyring CO 2 -udledning Colas råder i Danmark over 7 asfaltfabrikker, hvoraf de 4 har en indfyringskapacitet på brænderne til tørring af stenmateriale, som medfører, at anlæggene er omfattet af den danske kvotelovgivning for CO 2 -udledning. I den forbindelse har vi siden 2005 registreret vores udledning af CO 2 fra de kvotebelagte asfaltfabrikker. Fra 2008 påbegyndtes en ny kvoteperiode, hvor vores frie kvoter blev nedskåret med ca. 10 % i forhold til den første periode, som løb i perioden Reduktionen i frie kvoter medfører et forøget pres på energistyring på vore asfaltfabrikker, hvis det skal lykkes os at reducere energiforbruget med 10 % ved udløbet af den 2. kvoteperiode i Derfor har vi blandt andet i 2009 introduceret en ny teknologi til fremstilling af asfalt, hvor energiforbruget over en periode gradvist forventes at kunne blive reduceret med 10 %. Asfalt fremstillet efter den nye teknologi markedsføres af Colas under varemærket Climafalt. Energiforbrug asfaltfabrikker Colas miljøledelsessystem blev certificeret efter ISO standarden i I den forbindelse indførte vi et energistyringssystem til brug for produktion af asfalt, emulsioner samt udvinding og forarbejdning af stenmaterialer i vores grusgrave. Indførelsen af energistyringssystemet har gennem de seneste 10 år medført store besparelser i vores energiforbrug til produktion af varmblandet asfalt. Se nedenstående figur. Af figuren fremgår det, at vi i 2009 opnåede en energibesparelse på 11,7 % set i forhold til basisåret I gennemsnit har vi perioden fra 1999 til 2009 opnået en besparelse på 9,1 %, hvilket vi anser for tilfredsstillende. Energiforbruget omfatter alle aktiviteter på asfaltfabrikken i tilknytning til produktion. Det stigende energiforbrug i 2005 og 2006 skyldes en større produktion med tilslag af genbrugsasfalt. Energiforbrug rullende materiel I 2009 introducerede vi et system til registrering af energiforbrug for vores biler og entreprenørmateriel. Det er målet, at systemet efter mindre tilretninger kan integreres i selskabets drift fra sæsonstart I den forbindelse vil det være et mål at opnå en energibesparelse for alt rullende materiel på mindst 10 % set i forhold til 2009.

7 Colas CSR-rapport for 2009 Side 7 af 8 Miljøstyring Miljøpris I forbindelse med afholdelsen af det årlige Vejforum modtog Colas og DOB I/S NVF Udvalg 34 s Miljøpris 2009 for introduktionen af Vegecol. Det er et vegetabilsk bindemiddel til brug ved udførelse af overfladebehandlinger og produktion af asfalt. Bindemidlet binder store mængder CO 2. Ecologiciel Klagesager Colas miljøledelsessystem blev certificeret efter ISO standarden i I den forbindelse foretages der en løbende overvågning af vores aktiviteter i forhold til miljølovens regler. Der er ikke i 2009 modtaget klager om brud på miljølovens bestemmelser fra hverken tilsynsmyndigheder eller naboer. Miljøtilsyn For at sikre en optimal intern overvågning af vore faste anlæg og installationer i Danmark har vi i 2009 implementeret et auditeringsog rapporteringssystem, som er udarbejdet af vort moderselskab, Colas S.A. Systemet muliggør gennemførelse af effektive interne miljøtilsyn og udveksling af viden og erfaringer mellem Colas-gruppens virksomheder. Der har i 2009 været afholdt miljøtilsyn fra kommunale myndigheder på vores positioner i Djeld, Pjedsted, Nørresundby og Undløse. Tilsynene har kun givet anledning til mindre bemærkninger fra tilsynsmyndighederne. Colas introducerede i Danmark et nyt software, som kaldes Ecologiciel. Softwaren er udviklet af Colas-Gruppen og bruges til beregning af eksempelvis energiforbrug og emissioner for forskellige typer vejbelægninger. Hermed kan vejmyndigheder medtage miljøforhold i beslutningsgrundlaget for dimensionering og valg af vejbelægninger. Miljøansøgninger Vi har i 2009 indsendt ansøgning om fornyet miljøgodkendelse for vort emulsionsanlæg i Pjedsted. Endvidere pågik der i 2009 behandling af ansøgning om tilladelse til modtagelse af muldjord til efterbehandling af gravearealer i vores grusgrav i Molger.

8 Colas CSR-rapport for 2009 Side 8 af 8 Åbent-hus arrangement I foråret 2009 afholdtes et åbent-hus arrangement for naboer, forretningsforbindelser og medarbejdere i vor nyåbnede grusgrav i Løgtved. Formålet hermed var at give offentligheden mulighed for blandt andet at kunne besigtige miljøforholdene omkring udvinding og forarbejdning af stenmaterialer samt få orientering om planer for genetablering af naturområdet efter afsluttet grusgravning. Løgtved grusgrav Teknologi- og produktudvikling En stor del af den udvikling og optimering, som vi foretager med hensyn til vores teknologi og produkter, sker i nært samarbejde med Colas-Gruppens teknologicenter i Frankrig, som er verdens største privatejede vejforskningslaboratorium. Det er vores mål løbende at introducere nye produkter eller teknologiforbedringer, som alle skal have til formål at opfylde vore kunders behov samt at gøre Colas mere konkurrencedygtig. Strategien for vores udviklingsaktiviteter på teknologi- og produktområdet var i 2009 rettet mod opnåelse af forbedringer med hensyn til støjbekæmpelse, ressourcebesparelser og reduktion af CO 2 -udledning. I 2009 var udviklingsaktiviteterne følgende: Vi udlagde HøjModul Asfalt på Den jyske Motorvej. Produktet har tekniske egenskaber som muliggør store besparelser i stenressourcer, energi og økonomi for vore bygherrer set i forhold til traditionelle asfaltbelægninger. Vi introducerede i samarbejde med Dansk Overfladebehandling et vegetabilsk bindemiddel Vegecol som binder store mængder CO 2 fra atmosfæren under frembringelsen. Vi udlagde Climafalt på en række kommuneveje. Produktet kan fremstilles ved lavere temperaturer end traditionel asfalt, hvilket medfører lavere klimabelastning. Resultaterne af vores udviklingsaktiviteter i 2009 har været tilfredsstillende og udviklingsniveauet vil blive fortsat i Udlægning af HøjModul Asfalt

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 Side 1 af 12 Colas CSR-rapport for 2012 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2012 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til

Læs mere

Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility

Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2011 Side 1 af 9 Colas CSR-rapport for 2011 Corporate Social Responsibility Colas CSR-rapport for 2011 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til

Læs mere

Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013

Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2013 Introduktion Colas CSR-rapport for 2013 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver

Læs mere

Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014

Colas Danmark A/S. CSR Rapport 2014 Colas Danmark A/S CSR Rapport 2014 Introduktion Colas CSR-rapport for 2014 udgør virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i henhold til Årsregnskabslovens 99 a. CSR-rapporten beskriver

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Indkøb ansvarlig leverandørstyring

Indkøb ansvarlig leverandørstyring I:\CSR\Koncern dokumenter\, 2011.02.14.doc - 27-04-11 15:59 Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015

ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 ARKIL A/S SAMFUNDSANSVAR 2015 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret LEDELSESBERETNING i Arkil koncernens værdier. 1 SAMFUNDSANSVAR 1 2 ÅRSBERETNING 2015 10% Vi har

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Vejforum Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Vejforum 2010 -Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Formål: Miljøtilpassede belægninger Hvordan beregnes en evt. miljøgevinst? Hvordan sikrer man at alle regner på samme måde?

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems Introduktionen af nye vejbelægninger i et vejnet, som kan reducere bilisternes brændstofforbrug med 3 4 %, vil have

Læs mere

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2012. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2012 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2012 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8.

Indhold. Bavarian Nordic og samfundsansvar 3. Nøgletal 4. Politikker for samfundsansvar 5. Miljø 6. Medarbejdere 8. CSR 2009 2 Redegørelse for samfundsansvar 2009 Indhold Bavarian Nordic og samfundsansvar 3 Nøgletal 4 Politikker for samfundsansvar 5 Miljø 6 Medarbejdere 8 Leverandører 10 Revisorerklæring 11 Rapporteringsprincipper

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Genbrugsasfalt Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der opsamles meget større mængder genbrugsasfalt i Danmark end asfaltbranchen forbruger i nye asfaltprodukter. Ved en større sortering

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen

MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S. Firma: Muehlhan A/S Udarbejdet af: Jan Tofte Henriksen Side: 1 MILJØ OG SIKKERHED MUEHLHAN A/S Side: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MILJØ- OG SIKKERHEDSSYSTEMET Sikkerhedsfilosofi...3 Sikkerhedsmålsætning...4 Opdatering/revision...4 2 OPLÆRING & INFORMATION Generelt...5

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse

Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Introduktion til undervisere November 2005 Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 April 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Sygefravær... 3 Arbejdsulykker... 3 APV problemstillinger i IPL... 3

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet?

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011 Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Birte Roest Arbejdsmiljøchef fra 1994 2011 (Århus Amt og Region Nordjylland Master of Public Management

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere

Brunatas as rapport om virksomhedens samfundsansvar 2010-11

Brunatas as rapport om virksomhedens samfundsansvar 2010-11 Brunatas as rapport om virksomhedens samfundsansvar 2010 11 De aktiviteter Brunata a/s har valgt at rapportere om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Vi ønsker at fastholde fokus

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber DANVA Temadag Ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber 23. Maj 2012 Fakta om ALECTIA Etableret som Birch & Krogboe i 1912 Fire divisioner Stærke tværfaglige kompetencer 700 medarbejdere i ind-

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2011. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2011 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2011 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer

Skån naturen og spar penge. GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Skån naturen og spar penge GENBRUGSMATERIALER FRA RGS 90 et bedre alternativ til råstoffer Genbrugsmaterialer er et bedre, mere rentabelt og miljørigtigt alternativ til traditionelle råstoffer LAD OS SPARE

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

CSR og Målsætninger hos Privatbo

CSR og Målsætninger hos Privatbo CSR og Målsætninger hos Privatbo Historie Privatbo blev etableret i 1993 som et samarbejde mellem Frederiksberg Boligfond og 10 københavnske fonde PrivatBo ejes af Frederiksberg Boligfond og Københavnerfondene

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016.

Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2016. Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

CSR redegørelse 2012 - Kemp & Lauritzen koncernen

CSR redegørelse 2012 - Kemp & Lauritzen koncernen CSR redegørelse 2012 - Kemp & Lauritzen koncernen Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i koncernen og samtidig er det intentionen at minimere belastningen

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Driftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring

Driftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Kontrakt 2013-14 Driftsenheden Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Basic Safety Training

Basic Safety Training Basic Safety Training Approved by Det Norske Veritas according to the GWO-standard Hvorfor GWO Formålet med GWO standarden er at forebygge og forhindre ulykker og arbejdsskader i vindmølleindustrien.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2015 opnået

Læs mere

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse

Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Sammenfatning af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse Denne sammenfatning giver en samlet oversigt over Per Aarsleff A/S ledelsessystemer og de politikker og målsætninger inden for kvalitet, miljø

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere