DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)"

Transkript

1 DANS OMMUNAL DECIMALLASSIFIATION (D-arkivsystemet) på grundlag af 1962-udgaven forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver : : : : :

2 Indhold: Indledning 3 D-arkivsystemet.07 Forvaltningsmyndigheder. Forvaltningsorganer 6.08 Personaleforhold 9.71 Offentlige arbejder. Skatter Politi Offentlig ro og orden Off. forbud og bevillinger m.m Offentligt sundhedsvæsen Jordhygiejne, lufthygiejne yhygiejne Andre spørgsmål vedr. sundhedsvæsen Dyrehygiejne. Veterinærhygiejne Sikkerhedsvæsen (brand- og redningsvæsen) yggetilsyn (bygningsinspektoratet) Vandbygningsvæsen Færdselsvæsen Produktion, handel, industri, egnsudvikling, erhvervslovgivning Arbejdsforhold Offentlig forsorg og folkeforsikring Undervisning. Videnskab. unst. Litteratur Forsvarsvæsen. Civilbeskyttelse Retsvæsen Udenrigspolitik 44.9 ontrol med offentlig forvaltning 45 2

3 evaring og kassation af journalsager efter 1. april 1970 henlagt efter D-arkivsystemet (Dansk ommunal Decimalklassifikation) Den følgende D-journal- og arkivplan er forsynet med markeringer til brug for kommunens bestemmelse af, hvilke journalsager på papir der skal bevares eller kan kasseres i overensstemmelse med reglerne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne. Reglerne gælder for journalsager, der er afsluttet efter 1. april Markeringen af, hvilke journalsager, der skal bevares eller kan kasseres, er foretaget på Dsystemets hoveddel, det nummerordnede afsnit. Der er her taget stilling til alle nummererede journalgrupper. Der er tale om to former for afgørelser: hvor alle sager under den pågældende emnegruppe skal bevares. Disse journalgrupper er markeret med et. hvor bevaring eller kassation af sagerne under journalgruppens emne er afhængig af sagens funktion i sammenhængen. Disse journalgrupper har ingen markering. Man kunne også udtrykke det sådan, at disse grupper har en skjult b/k-markering, dvs. afgørelsen af, om en sag i gruppen skal bevares eller kan kasseres, afgøres af noget andet, nemlig sagens funktion. -markering ved en journalgruppe betyder således, at alle sager under det pågældende emne ubetinget skal bevares. Det er for eksempel sager om organisation, planlægning, regler, principafgørelser, fastsættelse af takster, indgåelse af kontrakter, kontrol, klager o.lign. Ingen markering ud for en journalgruppe betyder således i reglen, at nogle sager i gruppen skal bevares og andre kan kasseres, alt efter sagernes funktion. Det er således ikke emnet, men funktionen, der er afgørende. Det er typisk sager, der afgøres ud fra gældende regler, herunder lånoptagelse og udlån, udpantning, opkrævning, indhentning af tilbud, fritagelse for eller henstand med betaling, garantier, erstatning, salg af varer og tjenester. Endvidere modtagne gaver, tilskud, refusioner etc., statistik og dataindsamling for andre myndigheder, ren information og lign. Til kommunens nærmere vejledning er en række eksempler på de to typer funktioner givet i følgende oversigter. -FUNTIONER. Funktioner, der bestemmer sager til bevaring Organisation ommunens styrelse/kommunale opgaver ommunale sammenslutninger, fællesskaber, foreninger, selskaber m.v. Medlemsskab af andre foreninger, råd m.v. 3

4 ommunens ydre grænser Det offentliges struktur/udvikling ommunalbestyrelsen og dens virke Økonomiudvalg (magistraten) og andre udvalg under kommunalbestyrelsen estyrelser, råd og nævn i kommunen ommunale hverv og repræsentation i bestyrelser, arbejdsgrupper og lign. ommunens organisation. Opgavefordeling, sagsbehandlingsprocedure, arbejdsrutiner og lign. Fremstilling af kommunale publikationer Information, kommunikation, service over for borgerne Offentlighed i forvaltningen Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser Politik, målsætning Egne statistikker, dataindsamlinger, undersøgelser, prognoser Oversigter og fortegnelser Forsøgsordninger Ekspropriation, syn og taksation, forlig ommunale planer og planforslag for hele og dele af kommunen ommunale tilladelser, godkendelser og dispensationer Projekter og projektforslag Regler, vedtægter, regulativer, deklarationer, principielle afgørelser m.v. Aftaler og overenskomster endelser Mødereferater, der indgår i sagsbehandling Økonomi udget og regnskab Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb Fastsættelse af afgifter (takster, priser, bidrag og lign.) for ydelser Forsikringer vedr. personer Tilskud til borgere og foreninger Godkendelse af institutioners og foreningers budget, regnskab og takster ontrakter, leasing og leje ontrol og klager Revision og revisionsanmærkninger lager til kommunen og dens institutioner over administrationsudøvelsen lager til højere myndigheder over kommunen og dens institutioner Tilsyn med kommunen og den institutioner, herunder forbud, påbud og henstillinger fra højere myndigheder. Årsberetninger og andre periodiske beretninger ontrol med udøvende virksomhed (institutioner og lign) -FUNTIONER Funktioner, der bestemmer sager til kassation Økonomi udgetomplaceringer 4

5 Overførsel Afskrivninger Likviditetsbudgetter, kassebeholdning og driftskapital Lånoptagelse: ommunallån, realkreditlån m.v. Licitationer, indhentning af tilbud m.v. Fonde Gæld, udlæg, udpantning og opkrævning Moms idrag, gaver, sponsorstøtte til kommunen Afregning af afgifter til og fra staten m.fl. Refusioner, tilskud, byrdefordeling Forsikring vedr. løsøre/tingskade Fritagelse for betaling Henstand, eftergivelse Udlån Pantebreve, obligationer, aktier Offentlig støtte Garantistillelse til kommunen ommunegarantier Erstatninger øder, der pålægges kommunen onkrete rutineprægede sager Rutineafgørelser ud fra gældende regler/vedtægter eller præcedens m.v. Udlån af kommunal ejendom (lokaler, anlæg, materiel m.v.) Salg af varer og tjenester Statistik, dataindsamlinger og undersøgelser foretaget af andre myndigheder lager til kommunen over andre myndigheder Informativt materiale Informativt materiale, der ikke indgår i sagsbehandling opisager til orientering etc. 5

6 D-arkivsystemet forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april markerede grupper bevares i deres helhed sager i grupper uden markering bevares efter deres funktion, jf. eksemplerne på forrige side. 351 DEN OFFENTLIGE FORVALTINGS OPGAVER.07 FORVALTNINGSMYNDIGHEDER. FORVALTNINGSORGANER.071 Oprindelse, Udvikling, Historie..1 oprindelse..2 udvikling, indlemmelse og deling..3 rettigheder, friheder..31 afgiftsfriheder..34 navn, benævnelse, byvåben, segl..5 kommunegrænser, kommuneskel..072 Forhold til andre Myndigheder og Organer..1 selvstyre, centralisation, decentralisation styrelsesvedtægt.7 selvstyre..2 amts- og statstilsyn..211 approbation, godkendelse, tilladelse, autorisation..213 dispensationer..8 økonomiske forhold til andre myndigheder og organer..073 Økonomi, Retslig Stilling..1 retslige følger af offentlige afgørelser..5 økonomisk forvaltning, formue, gæld..51 formuegoder, ikke bestemt for offentlig tjeneste..511 erhvervelse, afhændelse, magelæg, gave..1 køb,.2 salg..3 magelæg..4 gave..512 tinglige rettigheder..51 besiddelse..53 brugsret, benyttelsesret..54 beboelsesret..55 arvefæste..57 naturalydelser, tiende..6 servitutter, deklarationer.65 servitutter af privatretlig karakter..652 hegn, fællesmure, brandmure..655 hegnssyn..657 vandløbsret. 6

7 .658 gennemgangsret, færdselsret over andres ejendom..7 pant, prioritetsgæld..73 tinglysning..77 panterettigheder..775 pantebreve..513 leje og udleje..1 leje, forpagtning..2 udleje, bortforpagtning..515 forvaltning af formuegoder..11 istandsættelse, reparation..12 belysning, opvarmning m.m., (energibesparende foranstaltninger m.v.).13 renholdelse, vedligeholdelse. (Perfection)..2 forsikring. ( Se forsikringsvæsen 368 ). (af fast ejendom og løsøre).3 eftersyn, opsyn, tilsyn, inspektion, bevogtning..52 kasse- og regnskabsvæsen. (regningskrav, budgetkontrol).521 budgetter..526 regnskaber, bogholderi. (Giro, check).1 regnskabsår..2 forvaltning af offentlige midler. (ommunedata).27 opsamling af fonds..3 indtægter..33 opkrævning af indtægter..34 inddrivelse af indtægter. (Likvidationer).341 udpantning, beslaglæggelse..342 priviligerede krav..4 udgifter, udlæg..5 revision. decision..527 gæld..53 inventar, materiel, kontorhold m.v..531 inventar..532 kontorartikler, abonnement (blade, telefon m.m.)..533 bekendtgørelser, brochurer, reklamekataloger, annoncer. (Vejviser).534 samråd, betænkninger, responsum..537 befordrings- og transportmidler..54 offentlige bygninger og grunde i almindelighed..541 administrationsbygninger..542 tjeneste- og embedsboliger..543 tekniske og industrielle bygninger, værkbygninger m.m..544 grundejendom og andre faste formuegoder..545 bygningsarbejder..55 andre interne anliggender..551 interne cirkulærer, forordninger, regulativer, vedtægter, forskrifter og reglementer..552 klager, kritik..553 ulykker..6 afgifter og bidrag til kommunen..074 Valg.1 valg og udnævnelse af medlemmer..3 valgperiode. 7

8 .4 tilbagekaldelse, opløsning..075 Myndigheder, ontorer, Virksomheder..1 (kommunal)bestyrelse, råd, besluttende myndigheder..15 udvalg, kommissioner..16 medlemmer (habilitet/inhabilitet. PR-virksomhed. orgermøder)..16:0886 (yrådsmedlemmer m.fl. ans. rejseudg. møde/kursus).2 magistrat, udøvende myndigheder..26 rådmænd..3 formænd, næstformænd..35 stedfortrædere kontorer, virksomheder. (De kommunale forvaltninger).51 sekretariat..52 kassekontor..7 kommunale fællesopgaver. (loktilskud).711 kommunale sammenslutninger, samråd, kommuneforbund..8 kommissærer, udsendinge fra overordnede myndigheder..076 Forvaltningsorganers Pligter og Rettigheder..1 forvaltningsområders indbyrdes afgrænsning..2 kompetence..5 pligter..7 afgørelse af stridigheder..077 Forvaltningsudøvelse..1 forretningsorden, kontororganisation..3 arkivering, kassation.5 rådslagning, møder, referater, indbydelser.6 administrative cirkulærer, forordninger, regulativer, vedtægter, forskrifter og reglementer..7 beretninger, indberetninger, oversigter, rapporter, årsberetninger.91 akters opbevaring og udrensning..078 Andre Forvaltningsspørgsmål..3 kontrol, undersøgelser. (med henblik på overadministration).41 monopoler..5 understøttelser.51 tilskud og bidrag til forskellige institutioner og formål..53 udlån af kommunens midler..6 koncessioner, autorisation..7 kriseforanstaltninger, rationering. 8

9 .08 PERSONALEFORHOLD.081 Legitimation, Uniformer o.l..6 titler, uniformer m.m..71 personalets retslige stilling..72 forhandlingsret..082 Adgang til offentlige Stillinger..1 kvalifikationer, duelighedsbeviser, prøver..15 prøvetid..2 alder, køn, nationalitet osv..3 ansøgning, indstilling, ansættelse..4 forfremmelse, rangordning..5 forening af flere stillinger..6 tjeneste.7 kvinder i offentlige stillinger..8 afskedigelse, stillingers ophævelse..083 Tjenestemænds Pligter, Tjenesteordning. (Stillingsbeskrivelse).1 tjenesteforseelse..3 tjenestested, bopæl..4 kaution..5 tjenesteydelse, orlov, ferie, arbejdstid..7 lydighedspligt..8 tavshedspligt..9 andre spørgsmål, bierhverv, modtagelse af gaver..084 Fast og midlertidigt Personale..085 Embedsopgaver..086 Embedsansvar..087 Tjenestemænds Rettigheder..4 økonomiske rettigheder..41 løn, tjenestebolig, beklædningstillag osv., (frigørelsesattester).43 ventepenge, pension, ulykkesforsikring pensionsfonds..088/.089 Andre Personaleforhold lokaler og arbejdssteder, sikkerheds- og sundhedsudvalg.3 marketenderier m.m..6 uddannelse..7 arbejdsorganisation, (samarbejdsudvalg og koordinationsudvalg).8 tjenestemandsforeninger..89 organisationstvang særlige ydelser, gratialer, belønninger..9 transport af personale. 9

10 .71 OFFENTLIGE AREJDER. SATTER..712 Offentlige Arbejder og Leverancer. Ekspropriationer..1 vedtagelse af offentlige arbejder..2 licitationer m.v..025 planer, overslag..028 antagelse af tilbud..031 ændringer..032 myndighedernes pligter, entreprenørernes rettigheder..3 fastsættelse af priser..33 udbetalinger..35 erstatninger og omkostninger..033 entreprenørernes pligter, myndighedernes rettigheder sikkerhedsstillelse..3 myndighedernes tilsyn..4 leveringsfrister, straf for ikke-overholdelse..5 entreprenørernes ansvarlighed..6 myndighedernes ansvarlighed..3 kommunernes udførelse af arbejde for andre..5 ekspropriationer i offentlig øjemed..6 fjernelse af hindringer for offentlige arbejder..7 grundejernes fællesudførelse af offentlige arbejder, inddigninger osv..713 Skatter og Afgifter :336.2 Finansforvaltning. Skatter. Afgifter. Gebyrer..026 skatteansættelse.4 ligningsprocent, skatteprocent..5 skattetabeller..84 (socialindkomst.).027 skatteligning..12 skattelister..13 ligningskommission, erklæringer..6 ligningsændring..7 skattenedsættelser..8 eftergivelse, henstand..029 skatteopkrævning..4 efterbetalinger.7 tilbagebetalinger..8 skattekvitteringer..9 skattesvig..032 dobbeltbeskatning. : direkte skatter i almindelighed..211 ejendomsskatter..211,1 skyldvurdering, matrikel, udstykning..2 grundskyld, grundstigningsskyld..3 ejendomsskyld..213 skat på ejendele. : motorafgift. :636.7 hundeafgift. 10

11 .215 indkomstskat..217 formueskat..218 kriseskat, merindkomstskat..219 andre direkte skatter, erhvervsskat..24 forskellige skatter og afgifter aktieselskabsskat..5 næringsafgifter..7 forlystelsesskat..247 gebyrer for udskrifter og attester..249 arveafgift, gaveafgift vejafgift..26 naturalieafgifter. : skatteinddrivelser, restancer. 11

12 .74 POLITI 12

13 .75 OFFENTLIG RO OG ORDEN.754 enyttelse af og Tilsyn med Gader og Pladser..2 benyttelse af offentlige veje og pladser, stadepladser..21 parkering..25 plakattavler, stativer, skilte, ledninger m.m..5 optog, demonstrationer..7 sikkerhed på offentlig vej..9 andre forholdsregler vedrørende veje, gader og pladser..92 musik, forestillinger, (tivoli m.v., offentlige koncerter)..755 Indregistrering. Folkeregistrering..2 civilregister..3 mandtalslister..33 folkeregister..331 indførelse i registret..332 oplysninger..337 efterforskninger..35 husnummerering..36 befolkningsstatistik..361 folketællinger..5 attester..62 legitimationskort..756 Indfødsret..758 Tilsyn med offentlige Forestillinger og Forsamlingssteder.15 teatre..10 biografer..31 åbningstider..759 Andet Tilsyn. (støjmålinger). 13

14 .76 OFF. FORUD OG EVILLINGER M.M..761 Udskænkningsforbud, Udskænkningstilladelse, Restauranter m.m. (ino, diverse lejligheds tilladelser fra politiet).762 Spil, Væddeløb..765 Dyrebeskyttelse, Udryddelse af Skadedyr..3 dyrebeskyttelse..6 udryddelse af skadedyr (rotter, oksebremselaver osv.). 14

15 .77 OFFENTLIGT SUNDHEDSVÆSEN :614.2 Sundhedsstyrelse..23 lægecertifikater, lægediplomer..25 lægestillinger, lægers rettigheder, pligter og virksomhed hospitalslæger, sygehuslæger..52 sygeplejersker, sundhedsplejersker, massøser, jordemødre..255 lægers forhold til offentlige myndigheder..77:614.3 Sundhedskontrol..31 levnedsmidler. Laboratorieplanlægning..32 mælkekontrol..35 medicinalvarer. :614.4 Smitsomme Sygdomme.45 isolering..46 karantæne..47 vaccination..48 desinfektion. :614.6 egravelsesvæsen..61 kirkegårde, begravelser..62 ligbrænding..63 ligtransport..65 kirkegårdes indflydelse på offentlig sundhed. 15

16 .777 JORDHYGIEJNE, LUFTHYGIEJNE.5 opbevaring og behandling af skadelige produkter..51 opsyn med bygning af anlæg for skadelige produkter. 16

17 YHYGIEJNE.81 yggemodning : loakvæsen, loakanlæg..21 kloakeringsmetoder, projektering af kloaknet..22 dimensionering af ledningstværsnit..23 udluftning af kloakledninger..24 hovedledninger..241 samlebrønde..25 forgreningsanlæg..251 forgreninger, gadetilslutninger..252 hustilslutninger, kloakstik..255 septictanke o.l..257 armatur..258 regnafløb..26 krydsning al vandløb, bævertkloaker..27 tilstoppelse og brud i kloakledninger..28 rensning af kloakedninger..29 bortfjernelse og afledning af kloakvand..292 pumpestationer. :628.3 Rensning og Anvendelse i Almindelighed af loakvand..31 vandets sammensætning og undersøgelse..32 desinfektion af kloakvandets faste og flydende bestanddele..33 rensning, mekanisk..34 rensning, kemisk..35 rensning, biologisk..36 rensning ved filtrering og overrisling.37 anvendelse af kloakvand i landbruget..38 anvendelse af kloakvand i industrien..39 afløb i åer, floder og søer, forurening og selvrensning samt beskyttelsesforanstaltninger. :628.4 Renovationsvæsen. (genbrug, genindvinding)..4l w.c.-anlæg..42 latrinbeholdere.43 særlige klosetanlæg, anlæg med tørvestrøelse..44 renovation..443 dagrenovation..444 natrenovation..45 offentlige nødtørftanstalter..49 behandling og nyttiggørelse af byaffald. Lossepladser. Forbrændingsanstalter. :628.5 Erhvervshygiejne. [Forureningsrapporter og miljøgodkendelser skal altid bevares].51 beskyttelse i al almindelighed mod ulemper i eller fra bedrifter..52 særlige beskyttelsesforanstaltninger mod mikrober eg uddunstning 17

18 .53 beskyttelse mod røg..54 behandling af spildevand og faste affaldsstoffer fra fabriker og værksteder..58 beskyttelse mod skadelige insekter. : olighygiejne. [Forureningsrapporter og miljøgodkendelser skal altid bevares].62 alment vedr. bolighygiejne..63 bortledning af menneskeligt affald gennem kloaker..64 klosetter og w.c. er..65 desinfektion af udskylningsindretninger..66 foranstaltninger til beskyttelse mod forurening af drikkevandsledninger. :711 Planer vedr. y-, Egns- og Landsområder..1 byplanlægningens teori og forudsætninger i almindelighed..2 planer omfattende landsområder..3 planer omfattende egnsområder..4 planer omfattende byområder. (miljølovgivning, beredskabsplan)..41 bebyggelsesformer..42 planlægning under hensyn til byernes karakter..43 planlægning under hensyn til byernes betydning..45 bebyggelser med særligt formål (trafikbyer, industribyer, bade- og kursteder osv.)..455 ( 2 ) friluftsbade. (26) friluftsbade ved stranden. (282) friluftsbade ved søer og floder..47 universitetsbyer..5 planlægning vedr. enkelte bykvarterer af særlig karakter (handelsog havnekvarterer, forlystelseskvarterer, beboelseskvarterer osv.)..568 kirkegårdsanlæg..58 særlige planlægninger i beboelseskvarterer..6 byggemåder, bygningshøjder..62 byggelinjer..7 trafikproblemer :712 Have- og Parkarkitektur (Campingplads)..2 parker..3 projektering af haver og parker..4 botaniske elementer. otaniske haver..5 damme og andre vandanlæg, springvand..6 bygningsmæssige anlæg. Havehuse, bænke, udsigtstårne. 18

19 .778 ANDRE SPØRGSMÅL VEDR. SUNDHEDSVÆSEN.2 levnedsmiddelforsyning..47 badevæsen..5 oligvæsen. (nedlæggelse, sammenlægning, weekendattest)..51 almindelige forskrifter..511 byggetilladelser..512 boligtilladelser, midlertidige..52 boligforhold, forbedring af eksisterende..521 fra weekend- til helårsbeboelse..522 boliger, uegnede..527 istandsættelse med understøttelse af det offentlige. (statstilskud)..53 boligforhold, forbedring ved nyt byggeri..532 boligbyggeri med offentligt tilskud eller lån. (boligselskabet)..1 lån. (rentesikring)..2 tilskud. (garanti, lån, beboerindskud, boligydelse)..3 præmie..534 midlertidige boliger, husvildeboliger..54 udlejningsbegrænsninger..57 boligtælling..59 boligspørgsmål af særlig art. 19

20 .779 DYREHYGIEJNE. VETERINÆRHYGIEJNE..1 smitsomme dyresygdomme..6 dyretransport..7 slagtehuse..8 embedsdyrlæger..9 destruktion, slagtning. 20

21 .78 SIERHEDSVÆSEN (RAND- OG REDNINGSVÆSEN) : drukneulykker.82 forskellige ulykker (nedstyrtning, forgiftning m.m.)..83 eksplosionsulykker..84 brandvæsen (bygningsmæssige forholdsregler mod brand )..841 forebyggelse, brandsyn, brandvagt, brandkorps..842 brandalarmeringsanlæg..843/.847 brandmateriel..843 slukningsapparater for vand..844 automatiske slukningsanlæg, f.eks. sprinkleranlæg..845 slukningsapparater af særlig art, f.eks. skumsprøjter..846 brandsprøjter..847 brandstiger, redningsnet o.l..848 udgange fra offentlige etablissementer..88 redningsvæsen, ambulancer, ambulatorier..89 personlige beskyttelsesmidler (hjelme, gas- og røgmasker o.l.). 21

22 .785 YGGETILSYN (ygningsinspektoratet). : matrikulsproblemer og grundbøger. 22

23 .79 VANDYGNINGSVÆSEN :627.9 Fyr-, Lods- og Redningsvæsen..91/.93 fyr- og signalvæsen..94 lodsvæsen..95 redningsvæsen..791 Floder, Vandløb, analer, Søer. :626.1 kanaler..13 kanalbygning..132 kanalbroer, kanaltunneler..14 vedligeholdelse af kanaler..15 beplantning af kanalbredder..2 vandregulering af kanaler..3 kanaltværsnit..4 sluser, konstruktion og bygning..5 skibsløfteværker..7 kanalers og floders trækmidler o.l. :627.1 vandløbs og søers hydrologi..17 søer, sumpe. (gadekær)..175 regulering af søer..18 søbredder..4 vandløbsregulering..41 åbredder, befæstelse og beplantning..42 oprensning, uddybning og anden regulering..43 stemmeværker, overfald..45 sluser i vandløb specielle vandløbsproblemer..191 arbejder for tredjemand..2 tilsyn og inspektion..21 registrering..22 inspektion..792 ulturteknik, Landvinding. :626.8 kulturteknik, vandings- og dræningsarbejder..81/.85 vandingsarbejder, overrisling..86 afvanding og dræning. (pumpelag). : digebygning..53 landvinding, tørlægning, inddæmning..793 Vandkraft. :627.81/.82 dæmninger..83 gennemløbsregulering..84/.88 vandkraftanlæg..797 Have, yster. (strandområder). : havdiger..52 høfder, klitbeplantning og lignende kystbeskyttelse, strandbredders sikring. 23

24 .54 isbrydertjeneste, issprængninger..798 eskyttelse mod Nedstyrtninger ved linter o.l. 24

25 .81 FÆRDSELSVÆSEN.811 Alment om Gader, Veje og Trafik herpå. :625.7/.8 Gader og veje, herunder afmærkninger og trafiksignaler. [for grupperne.811:625.7/8: alt om nyanlæg, større ændringer, nedlæggelse, overtagelse af private veje, vej- og stifortegnelser bevares].7.03 vejundersøgelser, forsøgsvejbaner..04 frost-, vand- og luftskader samt anden indflydelse..06/.07 vejmateriale, alment vedr..06 bindemidler..07 mineralske vejmaterialer..08 maskiner og redskaber. : veje..1 hovedveje..2 andre veje..4 cyklestier..6 gangstien.7 ridestier..8 særlige veje og stier. : gader..1 hovedgader, ringgader..3 andre gader..33 passager..34 fodgængerovergange..4 pladser..44 rundkørsler.63 parkeringspladser..8 trapper..714 kystveje, veje langs vandløb..72 projektering af gader og veje..73 udførelse af gader og veje..733 fortove..735 grøfter..739 vejkryds..745 forskellige anlæg ved gader og veje..11 fodgængerbroer..12 gade- og vejbroer..2 vandgennemføringer, stenkister..3 gade- og vejafløbsrender..4 dæksler og ventilationsskakte..5 lede- og afvisesten..6 afmærkning på gader og veje..62 kilometersten..63 vejvisere..65 byskilte..66 gadeskilte..67 husnummerskilte..68 opslagstavlen plakatsøjler (vedr. off. orden, se.754:25). 25

26 .8 gade- og vejbelysning..9 master for luftledninger, kabler m.m tilslutning vej-sporvogn-jernbane..2 passager til undergrundsbaner..3 ind- og overkørsler til gårde og huse..5 indretninger til trafikregulering..52 trafikreguleringstårne..53 trafiksignaler og afmærkning m.m /.3 boder, kiosker, tankanlæg o.a. mindre bygninger..4/.8 papirkurve, postkasser, bænke o.a. genstande..76 vedligeholdelse, istandsættelse og rengøring af gader og veje..766 fortove..767 cykelstier..768 almindelig vejtjeneste, rengøring, grusning, vanding m.m..77 vejbeplantning..771 beplantningsmåder..774 vedligeholdelse og beskyttelse..78 indbygninger under gader og veje, rørledninger, kabler m.m..79 færdselshindrende bygningsfremspring, skilte, kældernedgange..8 Udførelse af Vejdæk..81 primitive veje, sand- og grusbelægning m.m..82 stenbelægning, såvel af naturlige som kunstige sten..83 træbelægning..84 belægning af stampebeton..85 asfalt- og tjærebelægning..86 skærvebelægning..87 særlige arter af belægning..88 belægning på gangstier o.l. : efordringsmidler på Gader og Veje..113 motorkøretøjer..6 trolleyvogne..118 cykler og motorcykler. :656 Vejtrafik (eksklusive sporvognstrafik)..1 gade- og vejtrafik i almindelighed..01 parkeringsproblemer..02 færdselsstatistik, færdselstælling..022 køreplaner..03 trafiktakster..08 trafikulykker..11 alm. forordninger vedr. benyttelse af trafikårer..12 færdsel med hestekøletujer..13 automobilfærdsel, drosketrafik, hyrekørsel, rutebilstation..14 fodgængerfærdsel, ridning..18 cykle- og motorcyklefærdsel..19 færdsel med særlige befordringsmidler m.m. (slæder, ski o.a) /.12 Trafikkontrol og Færdselspoliti. 26

27 .113 godkendelse af motorkøretøjer..12 tilsyn med broer, veje og færdsel..121 tilsyn med veje og gader..1 registrering..2 inspektion..122 færdselsregler..1 for fodgængere og ryttere..2 for hestekøretøjer..3 for motorkøretøjer og cykler..5 andre færdselsregler..123 tilsyn med trafikmidler..1 trafikkontrol..2 teknisk kontrol..812 Skinneveje. : sporveje og andre elektriske baner fra elektroteknisk synspunkt. :625.1 jernbaneanlæg..2 rullende materiel til jernbaner..3/.5 baner af særlig art..6 sporveje og lokalbaner. :656.2 jernbanetrafik..21 banegårde, holdepladsen overgange..22 togtjeneste, køreplaner..23 jernbanetariffer..25 signalvæsen, sikkerhedstjeneste..26 til- og frakørsel af gods..4 sporvejstrafik,.41 holdepladser o.l..42 trafiktjeneste, køreplaner..43 sporvejstariffer..45 sikkerhedstjeneste, signalvæsen..113 brugsret vedr. sporveje..115 belysning vedr. sporveje..12 tilsyn med sporveje rutebilstation..513 brugsret vedr. jernbaner..515 belysning af jernbaner..52 tilsyn med jernbaner.8 jernbanetilslutning till industrianlæg..813 Vandveje [for grupperne under /627: alt vedr. havneanlæg i almindelighed, nyanlæg, uddybning, opfyldning, nedlæggelse eller fjernelse af anlæg bevares].12 bådebroer. :347 juridiske spørgsmål. :627.2 havne i almindelighed, vandbygningsarbejder..21 bestemte havne, beliggenhed og formål..22 hydro- og geologiske betingelser for bygning af havne..23 havnens yder- og inderværker. 27

28 .231 red, ankergrund..232 havneindløb..233 yderhavn, yderbassin..234 sejlrende..235 bølgebryder..236 indre havnebassiner..24 udførelse af yder- og indeværker..26 ødelæggelse af havnens værker, mekaniske, kemiske og animalske..3 havnens indre udrustning, dokker, kajer..31 flydedokker..32 dokanlæg siloer, pakhuse, skure..33 kajer, kajindfatninger..34 kajtilbehør..341 fortøjningsindretninger..342/.344 landgangsindretninger..35 hjælpeudstyr, havnmateriel..351 havnespor..352 kajkraner..353 flydekraner..354 master, udbedringsbukke..355 ferskvandspramme..356 pumpepramme. se.86 bem.357 havnebrandvæsen..36 indretninger til bygning og reparation af skibe..37 havnespærring..7 havnens vedligeholdelse..73 isbrydertjeneste, issprængninger..74 uddybning af havneløbet ved opmudring og sprængning m.m..751 vedligeholdelse af havnedybden ved spuling..752 vedligeholdelse af havnedybden ved gravning..76 rydningsarbejder ved stranding og havari..78 havnens svømmende vedligeholdelsesudstyr. : skibsbygning, skibe og andre fartøjer. :656.6 skibsfart..61 sejlads på have..618 bugsertjeneste, kystfart..62 sejlads i havne, floder og kanaler.627 brotjeneste, slusetjeneste..65 sejlads på søer..66 færgetrafik..113 brugsret vedr. vandveje..123 brugsret vedr. havne..125 havnebelysning..2 tilsyn med skibsfarten..21 kontrol..22 skibsfartsforskrifter. :23 tilsyn med fartøjer..231 tarifkontrol. : vareafgift på kul. 28

29 .814 Lufttrafik. :347 juridiske spørgsmål. : indretning af flyvepladser..2 hangarer..4 transport- og hjælpeindretninger..6/.8 start- og landingsindretninger. :656.7 trafikale problemer..71 lufthavnens organisation og drift..816 Postvæsen skærmterminaler (ED). :347 juridiske spørgsmål. :656.8 organisation og drift..817 Telegrafvæsen. Telefonvæsen. Radio. (fællesantenner) lokal TV. :347 juridiske spørgsmål. : telegrafvæsen, tekniske problemer. : organisation og drift. : telefonvæsen, tekniske problemer. : organisation og drift. : radio, tekniske problemer. : organisation og drift. 29

30 .82 PRODUTION, HANDEL, INDUSTRI, EGNSUDVILING, ERHVERVSLOVGIVNING.82 Fællesmarked.82 Initatiativrådet..821 Mål og Vægt. Justervæsen. Normer og Standardisering..823 Landbrug, ruddrift m.m..1 Iandbrug, skovbrug, jagt, fiskeri. :631 landbrug i almindelighed. :632 plantesygdomme. :633 agerbrug. :634 frugtavl (træ- og bærfrugt). :634.9 skovbrug. :635 havebrug. :636 husdyravl. :637 husdyrprodukter, mejeridrift. :638 biavl, silkeavl m.m. :639 jagt, fiskeri..3 bruddrift. Grus, sten, kalk, salt, olie m.v. (udnyttelse af naturforekomst). :622.3 grubeudnyttelse naturgas..331 tørvemoser..332 brunkulsbrydning..35 stenbrud..361 lergrave..362 grusgrave, sandgrave..6 grubetransport ommunale Industrivirksomheder. Nærmere karakterisering sker ved kolon til de specielle grupper f.eks. : tørveproduktion. : brunkulsproduktion. :656.1 kørselsvirksomhed ommunale Værker : Elektricitetsforsyngen [for grupperne under :621: alt vedr. nyanlæg og udskiftning, ledninger og kabler bevares].311 elektricitetsværker..l almene elektrificeringsproblemer..11 kraftværkets beliggenhed og understationer..12/.15 valg af strøm, spænding, maskintyper og kapacitet..16 udnyttelse at spild- og overskudsenergi..17 værkbygninger og deres indretning..18 hjælpemaskineri..312 elektroindustri. 30

31 .313 elektriske maskiner..12 generatorer, dynamoer..13 motorer..314 omformere, transformatorer, ensrettere..2 vekselstrømstransformatorer..6 ensrettere..315 kraftoverføring, ledninger og isolatorer..1 uisolerede ledninger, ledningsbygning..2 kabler..3 ledningsinstallation i bygninger..5 ledningsmaterialer..6 isolationsmateriel (isolatorer, installationsmateriel)..66 master..316 fordeling og regulering af den elektriske energi. Understationer..1 foldelingsnet..17 hus- og fabriksinstallationer..2 understationer. Akkumlulator-, transformator og ensretterstationer..3/.8stationsudstyr (tavleanlæg, apparater, regulering m.m.)..9 beskyttelsesindretninger, jordforbindelser..317 måleteknik, elektricitetsmålere..8 elektricitetsøkonomi, tariffer..32 elektrisk belysning..33 banedrift..34 elektrodrift i landbrug og industri..35 elektrokemisk industri (akkumulatorer og galvanoteknik)..36 elektrovarme..38 røntgenteknik, elektromedicin :628.1 Vandforsyningen. Vandværker..11 vandets oprindelse og indvinding..111 regnvand, cisterner..1l2 kilder, grundvand..1 vandindvinding fra ringe dybde (kilder, drænledninger, småbrønde)..2 vandindvinding fra stor dybde, brøndboring, rørbrønde..3 kunstig grundvandsfrembringelse..113 overfladevand fra vandløb, søer m.m..1 vandindvinding fra vandløb og søer, samlebassiner..2 vandindvinding gennem naturlige og kunstige filtre..3 vandindvinding i klitter..5 vandindvinding fra havet..12 vandpumpning i almindelighed. [for grupperne under : /155: alt om nyanlæg, ledninger bevares].122 indretning af pumpeværker..13 opsamling af vand, bassiner, vandtårne..132 samlebassiner..134 vandtårne o.l. 31

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat

Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat Til legatets brug Ansøgningsskema til Brødrene E., S. & A. Larsens Legat For at komme i betragtning til legatet skal De have bopæl i Rønne og have haft sådan bopæl i 5 år. Rønne er det område, der inden

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere