DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KOMMUNAL DECIMALKLASSIFIKATION. (DK-arkivsystemet)"

Transkript

1 DANS OMMUNAL DECIMALLASSIFIATION (D-arkivsystemet) på grundlag af 1962-udgaven forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april 1970 Statens Arkiver : : : : :

2 Indhold: Indledning 3 D-arkivsystemet.07 Forvaltningsmyndigheder. Forvaltningsorganer 6.08 Personaleforhold 9.71 Offentlige arbejder. Skatter Politi Offentlig ro og orden Off. forbud og bevillinger m.m Offentligt sundhedsvæsen Jordhygiejne, lufthygiejne yhygiejne Andre spørgsmål vedr. sundhedsvæsen Dyrehygiejne. Veterinærhygiejne Sikkerhedsvæsen (brand- og redningsvæsen) yggetilsyn (bygningsinspektoratet) Vandbygningsvæsen Færdselsvæsen Produktion, handel, industri, egnsudvikling, erhvervslovgivning Arbejdsforhold Offentlig forsorg og folkeforsikring Undervisning. Videnskab. unst. Litteratur Forsvarsvæsen. Civilbeskyttelse Retsvæsen Udenrigspolitik 44.9 ontrol med offentlig forvaltning 45 2

3 evaring og kassation af journalsager efter 1. april 1970 henlagt efter D-arkivsystemet (Dansk ommunal Decimalklassifikation) Den følgende D-journal- og arkivplan er forsynet med markeringer til brug for kommunens bestemmelse af, hvilke journalsager på papir der skal bevares eller kan kasseres i overensstemmelse med reglerne i Statens Arkivers bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne. Reglerne gælder for journalsager, der er afsluttet efter 1. april Markeringen af, hvilke journalsager, der skal bevares eller kan kasseres, er foretaget på Dsystemets hoveddel, det nummerordnede afsnit. Der er her taget stilling til alle nummererede journalgrupper. Der er tale om to former for afgørelser: hvor alle sager under den pågældende emnegruppe skal bevares. Disse journalgrupper er markeret med et. hvor bevaring eller kassation af sagerne under journalgruppens emne er afhængig af sagens funktion i sammenhængen. Disse journalgrupper har ingen markering. Man kunne også udtrykke det sådan, at disse grupper har en skjult b/k-markering, dvs. afgørelsen af, om en sag i gruppen skal bevares eller kan kasseres, afgøres af noget andet, nemlig sagens funktion. -markering ved en journalgruppe betyder således, at alle sager under det pågældende emne ubetinget skal bevares. Det er for eksempel sager om organisation, planlægning, regler, principafgørelser, fastsættelse af takster, indgåelse af kontrakter, kontrol, klager o.lign. Ingen markering ud for en journalgruppe betyder således i reglen, at nogle sager i gruppen skal bevares og andre kan kasseres, alt efter sagernes funktion. Det er således ikke emnet, men funktionen, der er afgørende. Det er typisk sager, der afgøres ud fra gældende regler, herunder lånoptagelse og udlån, udpantning, opkrævning, indhentning af tilbud, fritagelse for eller henstand med betaling, garantier, erstatning, salg af varer og tjenester. Endvidere modtagne gaver, tilskud, refusioner etc., statistik og dataindsamling for andre myndigheder, ren information og lign. Til kommunens nærmere vejledning er en række eksempler på de to typer funktioner givet i følgende oversigter. -FUNTIONER. Funktioner, der bestemmer sager til bevaring Organisation ommunens styrelse/kommunale opgaver ommunale sammenslutninger, fællesskaber, foreninger, selskaber m.v. Medlemsskab af andre foreninger, råd m.v. 3

4 ommunens ydre grænser Det offentliges struktur/udvikling ommunalbestyrelsen og dens virke Økonomiudvalg (magistraten) og andre udvalg under kommunalbestyrelsen estyrelser, råd og nævn i kommunen ommunale hverv og repræsentation i bestyrelser, arbejdsgrupper og lign. ommunens organisation. Opgavefordeling, sagsbehandlingsprocedure, arbejdsrutiner og lign. Fremstilling af kommunale publikationer Information, kommunikation, service over for borgerne Offentlighed i forvaltningen Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser Politik, målsætning Egne statistikker, dataindsamlinger, undersøgelser, prognoser Oversigter og fortegnelser Forsøgsordninger Ekspropriation, syn og taksation, forlig ommunale planer og planforslag for hele og dele af kommunen ommunale tilladelser, godkendelser og dispensationer Projekter og projektforslag Regler, vedtægter, regulativer, deklarationer, principielle afgørelser m.v. Aftaler og overenskomster endelser Mødereferater, der indgår i sagsbehandling Økonomi udget og regnskab Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb Fastsættelse af afgifter (takster, priser, bidrag og lign.) for ydelser Forsikringer vedr. personer Tilskud til borgere og foreninger Godkendelse af institutioners og foreningers budget, regnskab og takster ontrakter, leasing og leje ontrol og klager Revision og revisionsanmærkninger lager til kommunen og dens institutioner over administrationsudøvelsen lager til højere myndigheder over kommunen og dens institutioner Tilsyn med kommunen og den institutioner, herunder forbud, påbud og henstillinger fra højere myndigheder. Årsberetninger og andre periodiske beretninger ontrol med udøvende virksomhed (institutioner og lign) -FUNTIONER Funktioner, der bestemmer sager til kassation Økonomi udgetomplaceringer 4

5 Overførsel Afskrivninger Likviditetsbudgetter, kassebeholdning og driftskapital Lånoptagelse: ommunallån, realkreditlån m.v. Licitationer, indhentning af tilbud m.v. Fonde Gæld, udlæg, udpantning og opkrævning Moms idrag, gaver, sponsorstøtte til kommunen Afregning af afgifter til og fra staten m.fl. Refusioner, tilskud, byrdefordeling Forsikring vedr. løsøre/tingskade Fritagelse for betaling Henstand, eftergivelse Udlån Pantebreve, obligationer, aktier Offentlig støtte Garantistillelse til kommunen ommunegarantier Erstatninger øder, der pålægges kommunen onkrete rutineprægede sager Rutineafgørelser ud fra gældende regler/vedtægter eller præcedens m.v. Udlån af kommunal ejendom (lokaler, anlæg, materiel m.v.) Salg af varer og tjenester Statistik, dataindsamlinger og undersøgelser foretaget af andre myndigheder lager til kommunen over andre myndigheder Informativt materiale Informativt materiale, der ikke indgår i sagsbehandling opisager til orientering etc. 5

6 D-arkivsystemet forsynet med bevarings- og kassationsanvisninger for journalsager på papir efter 1. april markerede grupper bevares i deres helhed sager i grupper uden markering bevares efter deres funktion, jf. eksemplerne på forrige side. 351 DEN OFFENTLIGE FORVALTINGS OPGAVER.07 FORVALTNINGSMYNDIGHEDER. FORVALTNINGSORGANER.071 Oprindelse, Udvikling, Historie..1 oprindelse..2 udvikling, indlemmelse og deling..3 rettigheder, friheder..31 afgiftsfriheder..34 navn, benævnelse, byvåben, segl..5 kommunegrænser, kommuneskel..072 Forhold til andre Myndigheder og Organer..1 selvstyre, centralisation, decentralisation styrelsesvedtægt.7 selvstyre..2 amts- og statstilsyn..211 approbation, godkendelse, tilladelse, autorisation..213 dispensationer..8 økonomiske forhold til andre myndigheder og organer..073 Økonomi, Retslig Stilling..1 retslige følger af offentlige afgørelser..5 økonomisk forvaltning, formue, gæld..51 formuegoder, ikke bestemt for offentlig tjeneste..511 erhvervelse, afhændelse, magelæg, gave..1 køb,.2 salg..3 magelæg..4 gave..512 tinglige rettigheder..51 besiddelse..53 brugsret, benyttelsesret..54 beboelsesret..55 arvefæste..57 naturalydelser, tiende..6 servitutter, deklarationer.65 servitutter af privatretlig karakter..652 hegn, fællesmure, brandmure..655 hegnssyn..657 vandløbsret. 6

7 .658 gennemgangsret, færdselsret over andres ejendom..7 pant, prioritetsgæld..73 tinglysning..77 panterettigheder..775 pantebreve..513 leje og udleje..1 leje, forpagtning..2 udleje, bortforpagtning..515 forvaltning af formuegoder..11 istandsættelse, reparation..12 belysning, opvarmning m.m., (energibesparende foranstaltninger m.v.).13 renholdelse, vedligeholdelse. (Perfection)..2 forsikring. ( Se forsikringsvæsen 368 ). (af fast ejendom og løsøre).3 eftersyn, opsyn, tilsyn, inspektion, bevogtning..52 kasse- og regnskabsvæsen. (regningskrav, budgetkontrol).521 budgetter..526 regnskaber, bogholderi. (Giro, check).1 regnskabsår..2 forvaltning af offentlige midler. (ommunedata).27 opsamling af fonds..3 indtægter..33 opkrævning af indtægter..34 inddrivelse af indtægter. (Likvidationer).341 udpantning, beslaglæggelse..342 priviligerede krav..4 udgifter, udlæg..5 revision. decision..527 gæld..53 inventar, materiel, kontorhold m.v..531 inventar..532 kontorartikler, abonnement (blade, telefon m.m.)..533 bekendtgørelser, brochurer, reklamekataloger, annoncer. (Vejviser).534 samråd, betænkninger, responsum..537 befordrings- og transportmidler..54 offentlige bygninger og grunde i almindelighed..541 administrationsbygninger..542 tjeneste- og embedsboliger..543 tekniske og industrielle bygninger, værkbygninger m.m..544 grundejendom og andre faste formuegoder..545 bygningsarbejder..55 andre interne anliggender..551 interne cirkulærer, forordninger, regulativer, vedtægter, forskrifter og reglementer..552 klager, kritik..553 ulykker..6 afgifter og bidrag til kommunen..074 Valg.1 valg og udnævnelse af medlemmer..3 valgperiode. 7

8 .4 tilbagekaldelse, opløsning..075 Myndigheder, ontorer, Virksomheder..1 (kommunal)bestyrelse, råd, besluttende myndigheder..15 udvalg, kommissioner..16 medlemmer (habilitet/inhabilitet. PR-virksomhed. orgermøder)..16:0886 (yrådsmedlemmer m.fl. ans. rejseudg. møde/kursus).2 magistrat, udøvende myndigheder..26 rådmænd..3 formænd, næstformænd..35 stedfortrædere kontorer, virksomheder. (De kommunale forvaltninger).51 sekretariat..52 kassekontor..7 kommunale fællesopgaver. (loktilskud).711 kommunale sammenslutninger, samråd, kommuneforbund..8 kommissærer, udsendinge fra overordnede myndigheder..076 Forvaltningsorganers Pligter og Rettigheder..1 forvaltningsområders indbyrdes afgrænsning..2 kompetence..5 pligter..7 afgørelse af stridigheder..077 Forvaltningsudøvelse..1 forretningsorden, kontororganisation..3 arkivering, kassation.5 rådslagning, møder, referater, indbydelser.6 administrative cirkulærer, forordninger, regulativer, vedtægter, forskrifter og reglementer..7 beretninger, indberetninger, oversigter, rapporter, årsberetninger.91 akters opbevaring og udrensning..078 Andre Forvaltningsspørgsmål..3 kontrol, undersøgelser. (med henblik på overadministration).41 monopoler..5 understøttelser.51 tilskud og bidrag til forskellige institutioner og formål..53 udlån af kommunens midler..6 koncessioner, autorisation..7 kriseforanstaltninger, rationering. 8

9 .08 PERSONALEFORHOLD.081 Legitimation, Uniformer o.l..6 titler, uniformer m.m..71 personalets retslige stilling..72 forhandlingsret..082 Adgang til offentlige Stillinger..1 kvalifikationer, duelighedsbeviser, prøver..15 prøvetid..2 alder, køn, nationalitet osv..3 ansøgning, indstilling, ansættelse..4 forfremmelse, rangordning..5 forening af flere stillinger..6 tjeneste.7 kvinder i offentlige stillinger..8 afskedigelse, stillingers ophævelse..083 Tjenestemænds Pligter, Tjenesteordning. (Stillingsbeskrivelse).1 tjenesteforseelse..3 tjenestested, bopæl..4 kaution..5 tjenesteydelse, orlov, ferie, arbejdstid..7 lydighedspligt..8 tavshedspligt..9 andre spørgsmål, bierhverv, modtagelse af gaver..084 Fast og midlertidigt Personale..085 Embedsopgaver..086 Embedsansvar..087 Tjenestemænds Rettigheder..4 økonomiske rettigheder..41 løn, tjenestebolig, beklædningstillag osv., (frigørelsesattester).43 ventepenge, pension, ulykkesforsikring pensionsfonds..088/.089 Andre Personaleforhold lokaler og arbejdssteder, sikkerheds- og sundhedsudvalg.3 marketenderier m.m..6 uddannelse..7 arbejdsorganisation, (samarbejdsudvalg og koordinationsudvalg).8 tjenestemandsforeninger..89 organisationstvang særlige ydelser, gratialer, belønninger..9 transport af personale. 9

10 .71 OFFENTLIGE AREJDER. SATTER..712 Offentlige Arbejder og Leverancer. Ekspropriationer..1 vedtagelse af offentlige arbejder..2 licitationer m.v..025 planer, overslag..028 antagelse af tilbud..031 ændringer..032 myndighedernes pligter, entreprenørernes rettigheder..3 fastsættelse af priser..33 udbetalinger..35 erstatninger og omkostninger..033 entreprenørernes pligter, myndighedernes rettigheder sikkerhedsstillelse..3 myndighedernes tilsyn..4 leveringsfrister, straf for ikke-overholdelse..5 entreprenørernes ansvarlighed..6 myndighedernes ansvarlighed..3 kommunernes udførelse af arbejde for andre..5 ekspropriationer i offentlig øjemed..6 fjernelse af hindringer for offentlige arbejder..7 grundejernes fællesudførelse af offentlige arbejder, inddigninger osv..713 Skatter og Afgifter :336.2 Finansforvaltning. Skatter. Afgifter. Gebyrer..026 skatteansættelse.4 ligningsprocent, skatteprocent..5 skattetabeller..84 (socialindkomst.).027 skatteligning..12 skattelister..13 ligningskommission, erklæringer..6 ligningsændring..7 skattenedsættelser..8 eftergivelse, henstand..029 skatteopkrævning..4 efterbetalinger.7 tilbagebetalinger..8 skattekvitteringer..9 skattesvig..032 dobbeltbeskatning. : direkte skatter i almindelighed..211 ejendomsskatter..211,1 skyldvurdering, matrikel, udstykning..2 grundskyld, grundstigningsskyld..3 ejendomsskyld..213 skat på ejendele. : motorafgift. :636.7 hundeafgift. 10

11 .215 indkomstskat..217 formueskat..218 kriseskat, merindkomstskat..219 andre direkte skatter, erhvervsskat..24 forskellige skatter og afgifter aktieselskabsskat..5 næringsafgifter..7 forlystelsesskat..247 gebyrer for udskrifter og attester..249 arveafgift, gaveafgift vejafgift..26 naturalieafgifter. : skatteinddrivelser, restancer. 11

12 .74 POLITI 12

13 .75 OFFENTLIG RO OG ORDEN.754 enyttelse af og Tilsyn med Gader og Pladser..2 benyttelse af offentlige veje og pladser, stadepladser..21 parkering..25 plakattavler, stativer, skilte, ledninger m.m..5 optog, demonstrationer..7 sikkerhed på offentlig vej..9 andre forholdsregler vedrørende veje, gader og pladser..92 musik, forestillinger, (tivoli m.v., offentlige koncerter)..755 Indregistrering. Folkeregistrering..2 civilregister..3 mandtalslister..33 folkeregister..331 indførelse i registret..332 oplysninger..337 efterforskninger..35 husnummerering..36 befolkningsstatistik..361 folketællinger..5 attester..62 legitimationskort..756 Indfødsret..758 Tilsyn med offentlige Forestillinger og Forsamlingssteder.15 teatre..10 biografer..31 åbningstider..759 Andet Tilsyn. (støjmålinger). 13

14 .76 OFF. FORUD OG EVILLINGER M.M..761 Udskænkningsforbud, Udskænkningstilladelse, Restauranter m.m. (ino, diverse lejligheds tilladelser fra politiet).762 Spil, Væddeløb..765 Dyrebeskyttelse, Udryddelse af Skadedyr..3 dyrebeskyttelse..6 udryddelse af skadedyr (rotter, oksebremselaver osv.). 14

15 .77 OFFENTLIGT SUNDHEDSVÆSEN :614.2 Sundhedsstyrelse..23 lægecertifikater, lægediplomer..25 lægestillinger, lægers rettigheder, pligter og virksomhed hospitalslæger, sygehuslæger..52 sygeplejersker, sundhedsplejersker, massøser, jordemødre..255 lægers forhold til offentlige myndigheder..77:614.3 Sundhedskontrol..31 levnedsmidler. Laboratorieplanlægning..32 mælkekontrol..35 medicinalvarer. :614.4 Smitsomme Sygdomme.45 isolering..46 karantæne..47 vaccination..48 desinfektion. :614.6 egravelsesvæsen..61 kirkegårde, begravelser..62 ligbrænding..63 ligtransport..65 kirkegårdes indflydelse på offentlig sundhed. 15

16 .777 JORDHYGIEJNE, LUFTHYGIEJNE.5 opbevaring og behandling af skadelige produkter..51 opsyn med bygning af anlæg for skadelige produkter. 16

17 YHYGIEJNE.81 yggemodning : loakvæsen, loakanlæg..21 kloakeringsmetoder, projektering af kloaknet..22 dimensionering af ledningstværsnit..23 udluftning af kloakledninger..24 hovedledninger..241 samlebrønde..25 forgreningsanlæg..251 forgreninger, gadetilslutninger..252 hustilslutninger, kloakstik..255 septictanke o.l..257 armatur..258 regnafløb..26 krydsning al vandløb, bævertkloaker..27 tilstoppelse og brud i kloakledninger..28 rensning af kloakedninger..29 bortfjernelse og afledning af kloakvand..292 pumpestationer. :628.3 Rensning og Anvendelse i Almindelighed af loakvand..31 vandets sammensætning og undersøgelse..32 desinfektion af kloakvandets faste og flydende bestanddele..33 rensning, mekanisk..34 rensning, kemisk..35 rensning, biologisk..36 rensning ved filtrering og overrisling.37 anvendelse af kloakvand i landbruget..38 anvendelse af kloakvand i industrien..39 afløb i åer, floder og søer, forurening og selvrensning samt beskyttelsesforanstaltninger. :628.4 Renovationsvæsen. (genbrug, genindvinding)..4l w.c.-anlæg..42 latrinbeholdere.43 særlige klosetanlæg, anlæg med tørvestrøelse..44 renovation..443 dagrenovation..444 natrenovation..45 offentlige nødtørftanstalter..49 behandling og nyttiggørelse af byaffald. Lossepladser. Forbrændingsanstalter. :628.5 Erhvervshygiejne. [Forureningsrapporter og miljøgodkendelser skal altid bevares].51 beskyttelse i al almindelighed mod ulemper i eller fra bedrifter..52 særlige beskyttelsesforanstaltninger mod mikrober eg uddunstning 17

18 .53 beskyttelse mod røg..54 behandling af spildevand og faste affaldsstoffer fra fabriker og værksteder..58 beskyttelse mod skadelige insekter. : olighygiejne. [Forureningsrapporter og miljøgodkendelser skal altid bevares].62 alment vedr. bolighygiejne..63 bortledning af menneskeligt affald gennem kloaker..64 klosetter og w.c. er..65 desinfektion af udskylningsindretninger..66 foranstaltninger til beskyttelse mod forurening af drikkevandsledninger. :711 Planer vedr. y-, Egns- og Landsområder..1 byplanlægningens teori og forudsætninger i almindelighed..2 planer omfattende landsområder..3 planer omfattende egnsområder..4 planer omfattende byområder. (miljølovgivning, beredskabsplan)..41 bebyggelsesformer..42 planlægning under hensyn til byernes karakter..43 planlægning under hensyn til byernes betydning..45 bebyggelser med særligt formål (trafikbyer, industribyer, bade- og kursteder osv.)..455 ( 2 ) friluftsbade. (26) friluftsbade ved stranden. (282) friluftsbade ved søer og floder..47 universitetsbyer..5 planlægning vedr. enkelte bykvarterer af særlig karakter (handelsog havnekvarterer, forlystelseskvarterer, beboelseskvarterer osv.)..568 kirkegårdsanlæg..58 særlige planlægninger i beboelseskvarterer..6 byggemåder, bygningshøjder..62 byggelinjer..7 trafikproblemer :712 Have- og Parkarkitektur (Campingplads)..2 parker..3 projektering af haver og parker..4 botaniske elementer. otaniske haver..5 damme og andre vandanlæg, springvand..6 bygningsmæssige anlæg. Havehuse, bænke, udsigtstårne. 18

19 .778 ANDRE SPØRGSMÅL VEDR. SUNDHEDSVÆSEN.2 levnedsmiddelforsyning..47 badevæsen..5 oligvæsen. (nedlæggelse, sammenlægning, weekendattest)..51 almindelige forskrifter..511 byggetilladelser..512 boligtilladelser, midlertidige..52 boligforhold, forbedring af eksisterende..521 fra weekend- til helårsbeboelse..522 boliger, uegnede..527 istandsættelse med understøttelse af det offentlige. (statstilskud)..53 boligforhold, forbedring ved nyt byggeri..532 boligbyggeri med offentligt tilskud eller lån. (boligselskabet)..1 lån. (rentesikring)..2 tilskud. (garanti, lån, beboerindskud, boligydelse)..3 præmie..534 midlertidige boliger, husvildeboliger..54 udlejningsbegrænsninger..57 boligtælling..59 boligspørgsmål af særlig art. 19

20 .779 DYREHYGIEJNE. VETERINÆRHYGIEJNE..1 smitsomme dyresygdomme..6 dyretransport..7 slagtehuse..8 embedsdyrlæger..9 destruktion, slagtning. 20

21 .78 SIERHEDSVÆSEN (RAND- OG REDNINGSVÆSEN) : drukneulykker.82 forskellige ulykker (nedstyrtning, forgiftning m.m.)..83 eksplosionsulykker..84 brandvæsen (bygningsmæssige forholdsregler mod brand )..841 forebyggelse, brandsyn, brandvagt, brandkorps..842 brandalarmeringsanlæg..843/.847 brandmateriel..843 slukningsapparater for vand..844 automatiske slukningsanlæg, f.eks. sprinkleranlæg..845 slukningsapparater af særlig art, f.eks. skumsprøjter..846 brandsprøjter..847 brandstiger, redningsnet o.l..848 udgange fra offentlige etablissementer..88 redningsvæsen, ambulancer, ambulatorier..89 personlige beskyttelsesmidler (hjelme, gas- og røgmasker o.l.). 21

22 .785 YGGETILSYN (ygningsinspektoratet). : matrikulsproblemer og grundbøger. 22

23 .79 VANDYGNINGSVÆSEN :627.9 Fyr-, Lods- og Redningsvæsen..91/.93 fyr- og signalvæsen..94 lodsvæsen..95 redningsvæsen..791 Floder, Vandløb, analer, Søer. :626.1 kanaler..13 kanalbygning..132 kanalbroer, kanaltunneler..14 vedligeholdelse af kanaler..15 beplantning af kanalbredder..2 vandregulering af kanaler..3 kanaltværsnit..4 sluser, konstruktion og bygning..5 skibsløfteværker..7 kanalers og floders trækmidler o.l. :627.1 vandløbs og søers hydrologi..17 søer, sumpe. (gadekær)..175 regulering af søer..18 søbredder..4 vandløbsregulering..41 åbredder, befæstelse og beplantning..42 oprensning, uddybning og anden regulering..43 stemmeværker, overfald..45 sluser i vandløb specielle vandløbsproblemer..191 arbejder for tredjemand..2 tilsyn og inspektion..21 registrering..22 inspektion..792 ulturteknik, Landvinding. :626.8 kulturteknik, vandings- og dræningsarbejder..81/.85 vandingsarbejder, overrisling..86 afvanding og dræning. (pumpelag). : digebygning..53 landvinding, tørlægning, inddæmning..793 Vandkraft. :627.81/.82 dæmninger..83 gennemløbsregulering..84/.88 vandkraftanlæg..797 Have, yster. (strandområder). : havdiger..52 høfder, klitbeplantning og lignende kystbeskyttelse, strandbredders sikring. 23

24 .54 isbrydertjeneste, issprængninger..798 eskyttelse mod Nedstyrtninger ved linter o.l. 24

25 .81 FÆRDSELSVÆSEN.811 Alment om Gader, Veje og Trafik herpå. :625.7/.8 Gader og veje, herunder afmærkninger og trafiksignaler. [for grupperne.811:625.7/8: alt om nyanlæg, større ændringer, nedlæggelse, overtagelse af private veje, vej- og stifortegnelser bevares].7.03 vejundersøgelser, forsøgsvejbaner..04 frost-, vand- og luftskader samt anden indflydelse..06/.07 vejmateriale, alment vedr..06 bindemidler..07 mineralske vejmaterialer..08 maskiner og redskaber. : veje..1 hovedveje..2 andre veje..4 cyklestier..6 gangstien.7 ridestier..8 særlige veje og stier. : gader..1 hovedgader, ringgader..3 andre gader..33 passager..34 fodgængerovergange..4 pladser..44 rundkørsler.63 parkeringspladser..8 trapper..714 kystveje, veje langs vandløb..72 projektering af gader og veje..73 udførelse af gader og veje..733 fortove..735 grøfter..739 vejkryds..745 forskellige anlæg ved gader og veje..11 fodgængerbroer..12 gade- og vejbroer..2 vandgennemføringer, stenkister..3 gade- og vejafløbsrender..4 dæksler og ventilationsskakte..5 lede- og afvisesten..6 afmærkning på gader og veje..62 kilometersten..63 vejvisere..65 byskilte..66 gadeskilte..67 husnummerskilte..68 opslagstavlen plakatsøjler (vedr. off. orden, se.754:25). 25

26 .8 gade- og vejbelysning..9 master for luftledninger, kabler m.m tilslutning vej-sporvogn-jernbane..2 passager til undergrundsbaner..3 ind- og overkørsler til gårde og huse..5 indretninger til trafikregulering..52 trafikreguleringstårne..53 trafiksignaler og afmærkning m.m /.3 boder, kiosker, tankanlæg o.a. mindre bygninger..4/.8 papirkurve, postkasser, bænke o.a. genstande..76 vedligeholdelse, istandsættelse og rengøring af gader og veje..766 fortove..767 cykelstier..768 almindelig vejtjeneste, rengøring, grusning, vanding m.m..77 vejbeplantning..771 beplantningsmåder..774 vedligeholdelse og beskyttelse..78 indbygninger under gader og veje, rørledninger, kabler m.m..79 færdselshindrende bygningsfremspring, skilte, kældernedgange..8 Udførelse af Vejdæk..81 primitive veje, sand- og grusbelægning m.m..82 stenbelægning, såvel af naturlige som kunstige sten..83 træbelægning..84 belægning af stampebeton..85 asfalt- og tjærebelægning..86 skærvebelægning..87 særlige arter af belægning..88 belægning på gangstier o.l. : efordringsmidler på Gader og Veje..113 motorkøretøjer..6 trolleyvogne..118 cykler og motorcykler. :656 Vejtrafik (eksklusive sporvognstrafik)..1 gade- og vejtrafik i almindelighed..01 parkeringsproblemer..02 færdselsstatistik, færdselstælling..022 køreplaner..03 trafiktakster..08 trafikulykker..11 alm. forordninger vedr. benyttelse af trafikårer..12 færdsel med hestekøletujer..13 automobilfærdsel, drosketrafik, hyrekørsel, rutebilstation..14 fodgængerfærdsel, ridning..18 cykle- og motorcyklefærdsel..19 færdsel med særlige befordringsmidler m.m. (slæder, ski o.a) /.12 Trafikkontrol og Færdselspoliti. 26

27 .113 godkendelse af motorkøretøjer..12 tilsyn med broer, veje og færdsel..121 tilsyn med veje og gader..1 registrering..2 inspektion..122 færdselsregler..1 for fodgængere og ryttere..2 for hestekøretøjer..3 for motorkøretøjer og cykler..5 andre færdselsregler..123 tilsyn med trafikmidler..1 trafikkontrol..2 teknisk kontrol..812 Skinneveje. : sporveje og andre elektriske baner fra elektroteknisk synspunkt. :625.1 jernbaneanlæg..2 rullende materiel til jernbaner..3/.5 baner af særlig art..6 sporveje og lokalbaner. :656.2 jernbanetrafik..21 banegårde, holdepladsen overgange..22 togtjeneste, køreplaner..23 jernbanetariffer..25 signalvæsen, sikkerhedstjeneste..26 til- og frakørsel af gods..4 sporvejstrafik,.41 holdepladser o.l..42 trafiktjeneste, køreplaner..43 sporvejstariffer..45 sikkerhedstjeneste, signalvæsen..113 brugsret vedr. sporveje..115 belysning vedr. sporveje..12 tilsyn med sporveje rutebilstation..513 brugsret vedr. jernbaner..515 belysning af jernbaner..52 tilsyn med jernbaner.8 jernbanetilslutning till industrianlæg..813 Vandveje [for grupperne under /627: alt vedr. havneanlæg i almindelighed, nyanlæg, uddybning, opfyldning, nedlæggelse eller fjernelse af anlæg bevares].12 bådebroer. :347 juridiske spørgsmål. :627.2 havne i almindelighed, vandbygningsarbejder..21 bestemte havne, beliggenhed og formål..22 hydro- og geologiske betingelser for bygning af havne..23 havnens yder- og inderværker. 27

28 .231 red, ankergrund..232 havneindløb..233 yderhavn, yderbassin..234 sejlrende..235 bølgebryder..236 indre havnebassiner..24 udførelse af yder- og indeværker..26 ødelæggelse af havnens værker, mekaniske, kemiske og animalske..3 havnens indre udrustning, dokker, kajer..31 flydedokker..32 dokanlæg siloer, pakhuse, skure..33 kajer, kajindfatninger..34 kajtilbehør..341 fortøjningsindretninger..342/.344 landgangsindretninger..35 hjælpeudstyr, havnmateriel..351 havnespor..352 kajkraner..353 flydekraner..354 master, udbedringsbukke..355 ferskvandspramme..356 pumpepramme. se.86 bem.357 havnebrandvæsen..36 indretninger til bygning og reparation af skibe..37 havnespærring..7 havnens vedligeholdelse..73 isbrydertjeneste, issprængninger..74 uddybning af havneløbet ved opmudring og sprængning m.m..751 vedligeholdelse af havnedybden ved spuling..752 vedligeholdelse af havnedybden ved gravning..76 rydningsarbejder ved stranding og havari..78 havnens svømmende vedligeholdelsesudstyr. : skibsbygning, skibe og andre fartøjer. :656.6 skibsfart..61 sejlads på have..618 bugsertjeneste, kystfart..62 sejlads i havne, floder og kanaler.627 brotjeneste, slusetjeneste..65 sejlads på søer..66 færgetrafik..113 brugsret vedr. vandveje..123 brugsret vedr. havne..125 havnebelysning..2 tilsyn med skibsfarten..21 kontrol..22 skibsfartsforskrifter. :23 tilsyn med fartøjer..231 tarifkontrol. : vareafgift på kul. 28

29 .814 Lufttrafik. :347 juridiske spørgsmål. : indretning af flyvepladser..2 hangarer..4 transport- og hjælpeindretninger..6/.8 start- og landingsindretninger. :656.7 trafikale problemer..71 lufthavnens organisation og drift..816 Postvæsen skærmterminaler (ED). :347 juridiske spørgsmål. :656.8 organisation og drift..817 Telegrafvæsen. Telefonvæsen. Radio. (fællesantenner) lokal TV. :347 juridiske spørgsmål. : telegrafvæsen, tekniske problemer. : organisation og drift. : telefonvæsen, tekniske problemer. : organisation og drift. : radio, tekniske problemer. : organisation og drift. 29

30 .82 PRODUTION, HANDEL, INDUSTRI, EGNSUDVILING, ERHVERVSLOVGIVNING.82 Fællesmarked.82 Initatiativrådet..821 Mål og Vægt. Justervæsen. Normer og Standardisering..823 Landbrug, ruddrift m.m..1 Iandbrug, skovbrug, jagt, fiskeri. :631 landbrug i almindelighed. :632 plantesygdomme. :633 agerbrug. :634 frugtavl (træ- og bærfrugt). :634.9 skovbrug. :635 havebrug. :636 husdyravl. :637 husdyrprodukter, mejeridrift. :638 biavl, silkeavl m.m. :639 jagt, fiskeri..3 bruddrift. Grus, sten, kalk, salt, olie m.v. (udnyttelse af naturforekomst). :622.3 grubeudnyttelse naturgas..331 tørvemoser..332 brunkulsbrydning..35 stenbrud..361 lergrave..362 grusgrave, sandgrave..6 grubetransport ommunale Industrivirksomheder. Nærmere karakterisering sker ved kolon til de specielle grupper f.eks. : tørveproduktion. : brunkulsproduktion. :656.1 kørselsvirksomhed ommunale Værker : Elektricitetsforsyngen [for grupperne under :621: alt vedr. nyanlæg og udskiftning, ledninger og kabler bevares].311 elektricitetsværker..l almene elektrificeringsproblemer..11 kraftværkets beliggenhed og understationer..12/.15 valg af strøm, spænding, maskintyper og kapacitet..16 udnyttelse at spild- og overskudsenergi..17 værkbygninger og deres indretning..18 hjælpemaskineri..312 elektroindustri. 30

31 .313 elektriske maskiner..12 generatorer, dynamoer..13 motorer..314 omformere, transformatorer, ensrettere..2 vekselstrømstransformatorer..6 ensrettere..315 kraftoverføring, ledninger og isolatorer..1 uisolerede ledninger, ledningsbygning..2 kabler..3 ledningsinstallation i bygninger..5 ledningsmaterialer..6 isolationsmateriel (isolatorer, installationsmateriel)..66 master..316 fordeling og regulering af den elektriske energi. Understationer..1 foldelingsnet..17 hus- og fabriksinstallationer..2 understationer. Akkumlulator-, transformator og ensretterstationer..3/.8stationsudstyr (tavleanlæg, apparater, regulering m.m.)..9 beskyttelsesindretninger, jordforbindelser..317 måleteknik, elektricitetsmålere..8 elektricitetsøkonomi, tariffer..32 elektrisk belysning..33 banedrift..34 elektrodrift i landbrug og industri..35 elektrokemisk industri (akkumulatorer og galvanoteknik)..36 elektrovarme..38 røntgenteknik, elektromedicin :628.1 Vandforsyningen. Vandværker..11 vandets oprindelse og indvinding..111 regnvand, cisterner..1l2 kilder, grundvand..1 vandindvinding fra ringe dybde (kilder, drænledninger, småbrønde)..2 vandindvinding fra stor dybde, brøndboring, rørbrønde..3 kunstig grundvandsfrembringelse..113 overfladevand fra vandløb, søer m.m..1 vandindvinding fra vandløb og søer, samlebassiner..2 vandindvinding gennem naturlige og kunstige filtre..3 vandindvinding i klitter..5 vandindvinding fra havet..12 vandpumpning i almindelighed. [for grupperne under : /155: alt om nyanlæg, ledninger bevares].122 indretning af pumpeværker..13 opsamling af vand, bassiner, vandtårne..132 samlebassiner..134 vandtårne o.l. 31

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt

Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Råbjerg Landkommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunebestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol 1842 1891, 1892 1899, 1899 1905, 1905 1913, 1913 1926, 1926 1932, 1932 1935, 1935 1938,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Skæve Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt. 10-19 Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Skæve Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Forhandlingsprotokol for sognerådet 1864-1874, 1881-1887, 1887-1892, 1892-1896, 1896-1901, 1901-1906, 1906-1911, 1911-1917,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning

FORVALTNING. Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning FORVALTNING Give kommune Afleveringsfortegnelse for Teknisk Forvaltning Odder-journalarkiv efter 1970 Der forefindes delvis journalkort til arkivet (Kalkerne). Sager er senere overført til KL, der er blevet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager)

Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Fortegnelse over specialsager (fastnummersager) Specialsager er omfangsrige sager, der fortsættes år efter år. Specialsagen beholder samme nummer hvert år, indtil der i nogen tid ikke er sket mere i sagen,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Skov- og Naturstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen

Torslev Sognekommune. Frederikshavn Stadsarkiv Arkivoversigt Den kommunale administration. 10 Kommunalbestyrelsen Torslev Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1882-1894, 1894-1910, 1910-1928, 1928-1935, 1935-1942, 1942-1950, 1950-1955, 1955-1959,

Læs mere

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 1 LEMVIG 1869-1970 KK 15 1. DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Kommunalbestyrelsen 101/1-28 1861-1970 Forhandlingsprotokoller for Byrådet... 27 bd./1 pk. 101/1 1861-1880 101/2 1881-1891 101/3 1891-1900 101/4

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

Volstrup Sognekommune

Volstrup Sognekommune Volstrup Sognekommune 10-19 Den kommunale administration 10 Kommunalbestyrelsen 10-0 Sognerådets forhandlingsprotokol, 1842-1888, 1888-1906, 1906-1922, 1922-1936, 1936-1954, 1954-1960, 1960-1963, 1963-1966,

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Storstrøms Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Humble kommunale arkiv

Humble kommunale arkiv Humble kommunale arkiv DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION 10 Sogneforstanderskabet/rådet 10/1 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-53 1 pk. 10/2 Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1853-65

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov gælder ved byggemodning af ubebyggede

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN

KOMMUNEARKIVER REGISTRATUR HØRSHOLM KOMMUNE LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1984 KOMMUNEARKIVER HØRSHOLM KOMMUNE 1842-1940 REGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND,

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter

GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter GASSUM HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK A. m. b. A. Vedtægter Stiftende Generalforsamling 24. august 1993 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Gassum Hvidsten Kraftvarmeværk A. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Københavns Amtskommune I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den offentlige forvaltning i Grønland

Udkast til Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den offentlige forvaltning i Grønland Lovafdelingen Dato: Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André Dybdal Pape/ Marcus Nymand Sagsnr.: 2016-766-0019 Dok.: 2099864 Udkast til Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

VILLAS FLORIDAS ORDENSREGLEMENT

VILLAS FLORIDAS ORDENSREGLEMENT ORDENSREGLEMENT 1. Med henvisning til dispositionerne af 6 spansk Lov om Ejerlejligheder (Ley de Propiedad Horizontal, LPH), ændret ved Lov 8/99, og 2 af vedtægter for Ejerforeningen angående reglementerne

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken 12/1-2012 - 1 - UDKAST til Ordensreglement 12/1-2012 Som beboer i en almen boligorganisation er man andelshaver i ejendommen og dermed fælles

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere