Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS"

Transkript

1 SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Soff-Cut 150 SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

2 SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Undvik all kontakt med heta ytor. Motorns avgaser innehåller kolmonoxid vilket kan orsaka kolmonoxidförgiftning. Starta eller kör därför aldrig maskinen inomhus, eller där luftcirkulationen är bristfällig. Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning. Eld, öppen låga och rökning är förbjuden. Förklaring av varningsnivåer Varningarna är graderade i tre nivåer. VARNING VIKTIGT OBS VARNING Används om risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. VIKTIGT Används om risk för personskada föreligger för operatör eller omgivning om man inte följer givna instruktioner. OBS Används om risk för material- eller maskinskada föreligger om man inte följer givna instruktioner. På (Kör) Av (Stopp) Motorolja För låg oljenivå. Fyll på med motorolja till rätt nivå. Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv. Bulleremissioner till omgivningen enligt Europeiska Gemenskapens direktiv. Maskinens emission anges i kapitel Tekniska data och på dekal. Miljömärkning. Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hanteras som hushållsavfall. Den skall istället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten. Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader. 2 Svenska

3 INNEHÅLL Innehåll SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen... 2 Förklaring av varningsnivåer... 2 INNEHÅLL Innehåll... 3 PRESENTATION Bäste kund... 4 Egenskaper... 4 PRESENTATION Vad är vad på maskinen?... 5 MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt... 6 KLINGOR Allmänt... 8 Excel-klingor... 8 Transport och förvaring... 8 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Allmänt... 9 Packa upp... 9 Montera klingan... 9 Kontroller före användning Transport BRÄNSLEHANTERING Allmänt Drivmedel Tankning Kassering Transport och förvaring HANDHAVANDE Skyddsutrustning Allmänna säkerhetsinstruktioner Säkerhet vid arbete Transport och förvaring Start och stopp UNDERHÅLL Allmänt Underhållsschema Rengöring Kontrollera Byte Ytterligare motorinformation FELSÖKNING Felsökningsschema TEKNISKA DATA Tekniska data EG-försäkran om överensstämmelse Svenska 3

4 PRESENTATION Bäste kund Tack för att Du har valt en Husqvarnaprodukt Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till professionell hjälp med reparationer och service. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad. Denna bruksanvisning är en värdehandling. Se till att den alltid finns tillhands på arbetsplatsen. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren. Över 300 års innovation Husqvarna AB är ett svenskt företag med anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik för tillverkning av musköter. Redan då lades grunden till den ingenjörskunskap som står bakom utvecklingen av några av världens främsta produkter inom områden som jaktvapen, cyklar, motorcyklar, hushållsmaskiner, symaskiner och utomhusprodukter. Idag är Husqvarna världens största tillverkare av motordrivna utomhusprodukter för skog, park och trädgårdsskötsel. Husqvarna är dessutom ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnadsindustrin. Användaransvar Ägaren/arbetsgivaren ansvarar för att operatören har tillräckliga kunskaper om hur maskinen används på ett säkert sätt. Arbetsledare och operatörer ska ha läst och förstått bruksanvisningen. De ska ha kunskap om: Maskinens säkerhetsföreskrifter. Maskinens tillämpningsområden och begränsningar. Hur maskinen ska användas och underhållas. Nationell lagstiftning kan reglera maskinens användning. Ta reda på vad som gäller på din arbetsort innan maskinen tas i bruk. Egenskaper Värden som hög prestanda, pålitlighet, innovativ teknologi, avancerade tekniska lösningar och miljöhänsyn utmärker Husqvarnas produkter. Nedan följer några av de unika egenskaper som din produkt är utrustad med. Torrsågningssystem för tidig sågning Det patenterade Soff-Cut Ultra Early Entry torrsågningssystemet begränsar okontrollerad sprickbildning i betong genom tidig torrsågning, oftast inom en till två timmar efter att gjutningsprocessen har avslutats. Inkapsling av klingan för låga buller- och dammnivåer Det patenterade klingblocket för låga bullernivåer och dammskydd och hasplåtstekniken i kombination med Husqvarna Excel klingor möjliggör mycket tidig sågning samma dag, samtidigt som flisning och spjälkning minimeras. Lågvibrerande Robin-motor Lågvibrerande 3,2 kw Robin-motor med cykloniskt luftfilter och oljevaktsystem som stoppar motorn vid låg oljenivå. Lättstartad. Ytterligare egenskaper Manuell framåtskjutning med manuella reglage för alla funktioner Mekaniskt djupmått. Klibbfria polyuretanhjul som inte gör märken i underlaget. Hållbar ram i ett enda stycke. Fällbart handtag. Karakteristisk störtbågsram. Patenterat säkert centrumhål. Nerfällbar främre guide. Tillverkarens förbehåll All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck. Husqvarna AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande. 4 Svenska

5 PRESENTATION x1 x22 x23 x12 x13 x2 x21 x14 x3 x20 x15 x4 x5 x19 x18 x17 x16 x28 26 x 11 x x7 x6 25 x x27 10 x x9 x8 24 x Vad är vad på maskinen? 1 Reglage för frikoppling av klingan 2 Övre handtag 3 Låssprint, handtag 4 Undre handtag 5 Störtbåge 6 Inställning av stoppdjup 7 Sågram 8 Främre guide 9 Klingblock 10 Lexan-kåpa 11 Klingblocksskydd 12 Lock till bränsletank 13 Bränsletank 14 Gasreglage 15 Starthandtag 16 Bränslekran 17 Bränslekopp 18 Chokereglage 19 Förgasare 20 Cyklonisk förrenare 21 Avgasutsläpp 22 Ljuddämparkåpa 23 Ljuddämparkåpa 24 Oljesticka/oljepåfyllning 25 Avtappningsplugg 26 Start- och stoppvred 27 Hasplåt (Ingår inte.) 28 Bruksanvisning Svenska 5

6 MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Allmänt VARNING Använd aldrig en maskin med defekta säkerhetsdetaljer. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation. Motorn ska vara avstängd under arbetsmoment som beskrivs i detta kapitel om inte annat anges. I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är, vilken funktion de har samt hur kontroll och underhåll skall utföras för att säkerställa att de är i funktion. Kontrollera lexan-kåpan Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Se till att lexan-kåpan rör sig fritt uppåt och nedåt. Störtbåge Störtbågen skyddar utrustningen/motorn och användaren mot skador. Start- och stoppvred Start- och stoppvredet används för att sätta på och stänga av motorn. Kontroll av start- och stoppvred Vrid start- och stoppvredet till Start (1) för att starta motorn. Klingan börjar rotera när motorn sätts igång. Vrid start- och stoppvredet till läge Stop (O). Kontrollera att motorn stannar. Klingblocksskydd Klingblocket skyddar användaren från den roterande klingan och begränsar dammet. Kontrollera störtbågen Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Remskydd Remkåpan skyddar användaren mot roterande drivhjul och drivrem. Kontrollera klingblocksskyddet Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. En skadad klingblocksenhet måste bytas ut för att skydda användaren. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Lexan-kåpa Lexan-kåpan skyddar framför allt mot damm men hjälper också till att avleda partikelutkast. Kontroll av remskydd Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. 6 Svenska

7 Drivhjulsskydd MASKINENS SÄKERHETSUTRUSTNING Drivhjulsskyddet skyddar användaren mot det roterande drivhjulet på klingaxeln. Kontrollera drivhjulsskyddet Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Ljuddämparkåpa Ljuddämparkåpan skyddar användaren från att komma i kontakt med den heta ljuddämparen. Kontrollera ljuddämparkåpan Kontrollera att skyddet är oskadat och fritt från sprickbildning. Byt skydd om det utsatts för slag eller har sprickor. Kontrollera alltid att skyddet är korrekt monterat innan maskinen startas. Svenska 7

8 KLINGOR Allmänt VIKTIGT Inspektera klingan för att se om den är skadad, har sprickor, saknar segment, blivit skev, är överhettad, har förslitningar eller har ett skadat tricentrumhål. Om klingan visar på något av dessa fel ska klingan kasseras. Se till att klingan är märkt för ett maximalt driftvarvtal som är högre än 4450 rpm. Använd endast klingor ur Husqvarnas Excel-sortiment eller klingor som är märkta för driftvarvtal som är högre än 4450 rpm. Excel-klingor VIKTIGT Husqvarnas diamantklingor i Excel-serien har utvecklats för att såga endast i grön betong. Sågning i annat material kan leda till att klingan förstörs eller att farliga förhållanden uppstår. Excel-serien är speciellt utvecklad för Soff-Cut Ultra Early Entry-systemet för tidig torrsågning av grön betong. Dessa specialklingor är utvecklade för ökat varvtal och längre livslängd samtidigt som de kan såga i flera olika betongblandningar. Välj rätt klinga för din tillämpning. Om du inte är säker på vilken klinga du ska använda ska du kontakta din lokala serviceåterförsäljare. Excel 1000 lila XL Excel 2000 grön XL Excel 3000 röd Excel 4000 orange Excel 5000 gul Excel 6000 svart XL XL XL XL Ultrahård ballast och ickeslipande sand. Hård till ultrahård ballast och icke-slipande sand. Hård ballast, mellanslipande sand. Mellanhård ballast, mellanslipande sand. Mellanhård till mjuk ballast, slipande sand Mjuk ballast, högslipande sand. Transport och förvaring Demontera klingan innan transport eller förvaring av maskinen. Förvara klingan torrt. Syna nya klingor beträffande transport- eller lagerskador. 8 Svenska

9 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Allmänt Ta bort klingblocksskyddet. VARNING Motorn ska vara avstängd under arbetsmoment som beskrivs i detta kapitel om inte annat anges. Ta loss tändkabeln från tändstiftet för att förhindra att motorn startas av misstag. Packa upp Ta upp sågen ur emballaget. Sågen bör lyftas i störtbågens mitthandtag. Kasta förpackningsmaterialet eller lämna det till återvinning enligt lokala föreskrifter. Sågen levereras utan diamantklinga eller hasplåt. Inhandla lämplig klinga och hasplåt från din lokala Husqvarna Construction Products återförsäljare. Sätt den ena av de två medföljande nycklarna i spåret längst fram på motorn och den andra på klingaxelbulten. Montera klingan Fäll upp handtaget till helt upprättstående läge. Sätt i låssprinten. VIKTIGT Inspektera klingan för att se om den är skadad, har sprickor, saknar segment, blivit skev, är överhettad, har förslitningar eller har ett skadat tricentrumhål. Om klingan visar på något av dessa fel ska klingan kasseras. Se till att klingan är märkt för ett maximalt driftvarvtal som är högre än 4450 rpm. Inspektera klingflänsar för att se om de är skadade, utslitna eller smutsiga. Klingan ska passa precis på den rena, oskadade tricentrumhålaxeln. Rotera klingaxeln moturs med nyckeln på klingaxelbulten tills den andra nyckeln griper tag i den plana sidan på den andra änden av axeln. Ta bort klingaxelbulten genom att fortsätta att vrida bulten moturs. Ta bort den yttre klingflänsen. Kassera den gamla hasplåten. OBS Den patenterade hasplåten är en ytterst viktig del av Soff-Cut Ultra Early Entry-systemet. Om den är böjd, vriden eller skadad kan det orsaka spjälkning och upprivning. Förvara hasplåtar försiktigt och montera dem på rätt sätt. Montera en ny hasplåt varje gång du byter klinga. Återanvänd aldrig hasplåtar. Ta noggrant bort all betong från axeln, klingblocket och klingblocksskyddet. Höj klingan till högsta och låst läge genom att trycka ned handtaget med båda händerna. Svenska 9

10 MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR Montera den rena klingan på klingaxeln. Montera den yttre klingflänsen. Dra åt bulten ordentligt. Montera en ny hasplåt. Häng på den främre delen av hasplåten på den främre axelpinnen på klingblocket. Anslut den bakre klingblocksaxeln och den bakre delen av hasplåten genom att sätta in låspinnen. Montera klingblocksskyddet. Dra åt tills det sitter helt på plats mot klingblocket. Lyft av fram- och bakdelen av hasplåten för att se till att klingan glider fritt genom hasplåten. Se till att lexan-kåpan rör sig fritt uppåt och nedåt. Kontroller före användning Motorn levereras utan olja. Fyll på med motorolja till rätt nivå. Se tekniska data för rekommendation av typ. Transport Ta bort låssprinten. Vik handtaget framåt. Fäll guidearmen bakåt. Sågen bör lyftas i störtbågens mitthandtag. 10 Svenska

11 BRÄNSLEHANTERING Allmänt Drivmedel VARNING Att köra en motor i ett instängt eller dåligt ventilerat utrymme kan orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning. Använd fläktar för att säkerställa god luftväxling vid arbete i löpgravar eller diken djupare än en meter. Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan ge allvarliga skador vid inandning och hudexponering. Var därför försiktig vid hantering av bränsle och sörj för god luftventilation vid bränslehantering. Motorns avgaser är heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle. Använd blyfri bensin med ett oktantal om 87 eller högre. Blyfri bensin med mer än 10% etanol ska inte användas. Den kan orsaka start- och/eller driftproblem. Den kan också skada metall-, gummi- och plastdelar i bränslesystemet och dessutom vara en brandfara. Använd inte bensin som innehåller metanol. Använd inte bränsle som är äldre än 30 dagar. Gammalt bränsle kan orsaka såväl driftproblem som skador på bränslesystemet. Starta aldrig maskinen: Om du spillt bränsle eller motorolja på maskinen. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta. Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten. Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar. Kassering Använd motorolja är hälsoskadlig och får inte hällas ut på marken eller i naturen utan skall lämnas till verkstaden eller anvisad plats för omhändertagning. Transport och förvaring Förvara och transportera maskinen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga, exempelvis från elmaskiner, elmotorer, elkontakter/strömbrytare eller värmepannor. Vid förvaring och transport av bränsle ska för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas. Långtidsförvaring Vid längre tids förvaring av maskin ska bränsletanken tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsleöverskott. Tankning VARNING Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning. Tanka i väl ventilerade områden. Tanka aldrig maskinen inomhus. Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner. Överfyll aldrig bränsletanken. Torka rent runt tanklocket. Drag åt tanklocket noga efter tankning. Kontrollera att det inte finns något bränsleläckage. Oaktsamhet kan leda till brand. Ta bort maskinen från fordonet och tanka den på marken. Om detta inte är möjligt, ska du tanka utrustningen med en bärbar dunk snarare än från ett munstycke på en bensinstation. Använd endast godkända bensindunkar. Fyll aldrig dunkar inne i ett fordon. Placera alltid dunkarna på marken en bit från fordonet när du fyller på bränsle. Håll hela tiden munstycket i kontakt med bränsletankens kant eller dunkens öppning tills bränslepåfyllningen är klar. Använd inte munstyckets spärr. Svenska 11

12 HANDHAVANDE Skyddsutrustning Allmänt Använd aldrig maskinen utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka. Personlig skyddsutrustning Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning. Använd alltid: Godkänd skyddshjälm Hörselskydd Godkända ögonskydd. Andningsmask Kraftiga greppsäkra handskar. Åtsittande, kraftig och bekväm klädsel som tillåter full rörelsefrihet. Stövlar med stålhätta och halkfri sula. Använd gummihandskar för att undvika kontakt med våt betong som kan orsaka allvarlig hudirritation. Var uppmärksam på att kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar. Övrig skyddsutrustning Brandsläckare VARNING Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och bär lämplig andningsmask. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd. Var alltid uppmärksam på varningssignaler eller tillrop när hörselskydd används. Tag alltid av hörselskydden så snart motorn stoppats. VIKTIGT Gnistor kan uppkomma vid arbete med maskinen och orsaka brand. Ha alltid utrustning för brandsläckning tillgänglig. Första förband ska alltid finnas till hands. Allmänna säkerhetsinstruktioner Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med maskinen. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Tänk på att det är du, som användare som är ansvarig för att inte utsätta människor eller deras egendom för olycka eller fara. Alla operatörer skall utbildas i att använda maskinen. Ägaren ansvarar för att operatörerna får utbildning. Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara. VARNING Läs alla säkerhetsinstruktioner och varningar. Om du inte följer varningarna och instruktionerna kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada. VARNING Maskinen kan felaktigt eller slarvigt använd vara ett farligt redskap, som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Låt aldrig barn eller andra personer som inte utbildats i handhavande av maskinen, använda eller underhålla den. Låt aldrig någon annan använda maskinen utan att försäkra dig om att de har förstått innehållet i bruksanvisningen. Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. VARNING Icke auktoriserade ändringar och/ eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Under inga förhållanden får maskinens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra. Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Använd alltid originaltillbehör. 12 Svenska

13 HANDHAVANDE VARNING Denna maskin alstrar under drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används. Använd alltid sunt förnuft Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din återförsäljare, din serviceverkstad eller en erfaren användare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för Säkerhet vid arbete Säkerhet i arbetsområdet Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst. I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor. Definiera och spärra av riskområdet. Se till att inga obehöriga finns inom riskområdet. Människor och djur kan distrahera dig så att du tappar kontrollen över maskinen. Var därför alltid koncentrerad och fokuserad på uppgiften. Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag. Börja aldrig att arbeta med maskinen innan arbetsområdet är fritt och du har säkert fotfäste. Personsäkerhet Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll. Förebygg att maskinen startar oavsiktligt. Se till att startoch stoppvredet är i Stopp-läge. Kontrollera att inga verktyg eller andra föremål ligger löst på maskinen. Tillåt aldrig att någon annan använder maskinen utan ordentlig utbildning. Stäng alltid av maskinen vid längre uppehåll. Arbeta aldrig ensam, utan ha alltid någon annan person i närheten. Lär dig hur du på ett säkert sätt skall använda maskinen och reglagen och lär dig hur man stannar snabbt. Lär dig också att känna igen säkerhetsdekalerna. Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans. Användning och underhåll Erfarenhet är väldigt viktigt när man kör maskinen. Vi rekommenderar starkt en kunnig användare. Utför alltid daglig skötsel innan maskinen startas. Se anvisningar i avsnitt Underhåll. Maskinen är avsedd att användas i industriella applikationer av erfarna operatörer. Kör endast sågen från bakom maskinen med båda händerna på handtaget. Var försiktig när du lastar, lastar av och manövrerar maskinen på ramper. Använd inte maskinen som ett fordon för transport av personal och utrustning. Stå aldrig på maskinen. Överbelasta inte maskinen. Överbelastning kan ge skador på maskinen. Håll verktygen skarpa och rena för att kunna arbeta säkrare. Håll alla delar i funktionsdugligt skick och se till att alla fästelement är ordentligt åtdragna. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt med motorn igång. Se till att klingan inte är i kontakt med marken eller någon annan yta vid manövrering av sågen. Undvik att vara i direkt linje eller kontakt med klingan när den roterar. Grundläggande arbetsteknik Såga krympningsfog När betong hydratiserar eller härdar och börjar hårdna, utvecklar den interna påfrestningar som kan orsaka okontrollerad sprickbildning. Okontrollerad sprickbildning gör att man inte är säker på betongens kvalitet och utförande. Krympfogar sågas i betongen för att dessa påfrestningar ska släppa innan de släpper i form av okontrollerad sprickbildning. Soff-Cut Ultra Early Entry-systemet begränsar okontrollerad sprickbildning genom tidiga sågsnitt vid förbestämda platser för att skapa försvagade plan i betongen som därmed spricker längst ned i snittet för att påfrestningarna ska släppa. Krympfogar sågade med Husqvarnasågar ska motsvara minst 1/8 av betongdjupet och minst 25 mm (1") djupa. Krympfogar bör sågas så snart betongen kan bära sågens vikt och operatören utan att betongen skadas eller det blir märken i den. Det finns många olika möjligheter för placeringen av fogar. Foglayouten bör bifogas, sågentreprenören bör presentera en detaljerad foglayout för godkännande innan sågningen startar. Svenska 13

14 HANDHAVANDE Flera faktorer påverkar avståndet mellan fogarna, däribland: Betongens tjocklek. Typ av, mängd och placering av armeringen. Betongcementets (typ, kvantitet) krymppotential, ballast (storlek, kvantitet, kvalitet), vattencementtal, tillsatser, betongtemperatur. Basfriktion Plattbegränsningar. Grundlayout, räcken, gropar, utrustningsramp, diken etc. Miljöfaktorer temperatur, vind, luftfuktighet. Härdningsmetoder och härdningskvalitet. Rent allmänt ska krympfogmönster dela upp plattor i ungefärliga fyrkantsrutor enligt den fördelning som visas. Rekommenderad krympfogsfördelning Betongtjocklek, mm (tum) Maximalt avstånd, m (fot) 90 (3.5) 2,4 (8) 100, 114 (4, 4.5) 3,0 (10) 125, 140 (5, 5.5) 3,6 (12) 150 (6) eller större 4,5 (15) Vid alla korsande snitt ska Husqvarna fogskydd sättas in vid varje fog för att förhindra fogskador. Sätt in ytterligare fogskydd där det högra hjulet kommer att korsa fogen för att förhindra betongskador. Maximera Soff-Cut-systemet Timingen av betongarbeten speciellt vad gäller gjutningen och fogningen är kritisk... Att inte tänka på denna fråga kan medföra oönskade egenskaper på slitytan som sprickbildning... (Utdrag ur förordet till American Concrete Institute (ACI) R-96.) Det patenterade Soff-Cut Ultra Early Entry-systemet har revolutionerat de metoder som används för att begränsa okontrollerad sprickbildning. För att en operatör som använder Soff-Cut-systemet ska kunna utföra ett tillfredsställande jobb, måste följande kriterier uppfyllas: En Soff-Cut Ultra Early Entry golvsåg för färskbetong. En diamantklinga för torrkapning ur Husqvarnas Excelsortiment. En Husqvarna antirepningshasplåt som är monterad för varje ny diamantklinga. En operatör som vet hur man använder sågningssystemet Soff-Cut Ultra Early Entry. Utan detta kan inte fogar skåras fint nog för att begränsa okontrollerad sprickbildning innan den sätter igång. Så här står det i ACI Spec 302.1R-96: Torrkapningssågar för tidig användning använder diamantimpregnerade klingor och hasplåtar som hjälper till att förhindra spjälkning. Att i tid byta ut hasplåtarna är nödvändigt för effektiv begränsning av spjälkning. Det är bäst att byta ut hasplåtar i enlighet med tillverkarens rekommendationer... Målsättningen med sågkapning är att skapa ett försvagat plan så snart fogen kan sågas... Den tidiga sågningsprocessen gör att fogar kan finnas på plats innan betydande dragspänning uppstår i betongen. Konstruktionsmeddelandet från Portland Cement Association (PCA), Betonggolv på marken, anger också: Korrekt fogning kan eliminera ful okontrollerbar sprickbildning. De aspekter av fogning som leder till ett bra arbete är att välja rätt typ av fog för varje läge, etablera ett bra fogmönster och en bra foglayout samt att sätta in fogen i rätt tid... Tidpunkten för fogsågning är kritisk... Lätta och snabba sågar för tidig sågning har utvecklats för att fogsågning ska kunna utföras snart efter golvgjutningen, ibland inom 0 till 2 timmar... om snittet sågas inom bara några få timmar efter gjutningen kan okontrollerad sprickbildning begränsas... Husqvarna har det enda Ultra Early Entry torrsågningssystemet (Soff-Cut) som begränsar okontrollerad sprickbildning genom tidiga snitt. Med den patenterade Soff-Cut-metoden, sågas rörelsefogar vanligtvis inom 2 timmar efter gjutningsprocessen. Fogsågning bör påbörjas vid varje fogläge så snart betongen stöder sågens och operatören vikt och före slutgiltig härdning. Om fogarna inte sågas inom denna tidsram, följer man inte Soff-Cut Ultra Early Entry-metoden. Transport och förvaring VIKTIGT Sågen bör lyftas i störtbågens mitthandtag. Om två personer lyfter sågen ska de lyfta med två händer i störtbågsstommen på var sida om sågen. Förvara alltid sågen i helt nedfällt och säkrat läge så att den inte kan röra sig. Stäng bränslekranen. Säkra utrustningen vid transport för att undvika transportskador och olycksfall. Förvara utrustningen i ett låsbart utrymme så att den är oåtkomlig för barn och obehöriga. Demontera klingan innan transport eller förvaring av maskinen. Förvara maskinen och dess utrustning torrt och frostfritt. 14 Svenska

15 HANDHAVANDE Start och stopp Stäng motorchokespaken. Innan start VARNING Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet, annars finns risk för allvarliga personskador. Kontrollera att skydden är hela och korrekt monterade. Se anvisningar i avsnitt Maskinens säkerhetsutrustning och Montering och inställningar. Det stängda chokeläget ger en rikare bränsleblandning för start av kall motor. Det öppna chokeläget ger korrekt bränsleblandning för drift efter att motorn startats och för omstart av varm motor. Dra i starthandtaget. När motorn startat, öppna choken långsamt. Låt motorn gå några minuter för att bli varm. Utför daglig tillsyn. Se anvisningar i avsnitt Underhåll. Kontrollera att handtaget är helt upprätt och fastlåst. Kontrollera att den främre guiden är nedfälld till det främre läget. Start Starta motorn Öppna bränslekranen. Höj klingan till högsta och låst läge genom att trycka ned handtaget med båda händerna. Vrid start- och stoppvredet till Start (1) för att starta motorn. Klingan börjar rotera när motorn sätts igång. Flytta hastighetsspaken 1/3 av vägen mot öppet läge. Starta sågningen Öppna motorns gasreglage fullt för maximalt motorvarvtal. Linjera sågen längst med såglinjen med hjälp av det vita hjulet på den främre guiden och triangelpekaren bak på klingblocket. Tryck ned såghandtaget och dra ut reglaget för frikoppling av klingan för att långsamt sänka ned klingan i betongen. Håll det främre guidehjulet i såglinjen och för sågen framåt för att såga. För sågen framåt i halvfart de första 15 metrarna för frilägga en god diamantyta på klingan. Öka sågens hastighet framåt tills klingan och motorn arbetar med maximal effektivitet. Tvinga inte sågen framåt. När du närmar dig en vägg ska du höja upp den främre guiden och använda triangelguiden bak på klingblocket för att såga den sista biten. Låt inte klingblocket gå emot några föremål. Skador kan uppstå. Stopp Höj klingan till högsta och låst läge genom att trycka ned handtaget med båda händerna. För gasreglaget till helt stängt läge. Vrid start- och stoppvredet till läge Stop (O). Stäng bränslekranen. Rengör maskinen. Svenska 15

16 UNDERHÅLL Allmänt VARNING Användaren får endast utföra sådana underhålls- och servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning. Mer omfattande ingrepp skall utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Motorn ska vara avstängd under arbetsmoment som beskrivs i detta kapitel om inte annat anges. Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning. Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad. Låt din Husqvarna-återförsäljare regelbundet kontrollera maskinen och göra nödvändiga inställningar och reparationer. Underhållsschema I underhållsschemat kan du se vilka delar av din maskin som kräver underhåll och med vilka intervaller det ska ske. Intervallen är beräknade för daglig användning av maskinen och kan variera beroende på nyttjandegraden. Rengöring Kontrollera Byte Smörjning Daglig tillsyn Veckotillsyn/40 timmar Månadstillsyn/ 200 timmar Utvändig rengöring Luftrenare Bränslekopp Tändstift Allmän översyn Drivrem Tändstift och elektrodgap Hasplåt Lexan-kåpa* Klingblocksskydd* Klinga** Bränslenivå*** Oljenivå Olja (Efter de första 20 timmarna och sedan var 100e timma.) Luftrenarelement Klingaxellager *Se anvisningar i avsnitt Maskinens säkerhetsutrustning. **Se anvisningar i avsnitt Klingor och Montering och inställningar. ***Se anvisningar i avsnitt Bränslehantering. Rengöring Utvändig rengöring Rengör maskinen dagligen genom att spola den med rent vatten, efter avslutat arbete. Håll handtagen rena och torra. Ta bort ansamlad betong från klingblocket efter varje användning av maskinen. Använd en grov handhållen borste eller en stor målarpensel. Om du spillt bränsle eller motorolja på maskinen. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta. Håll alla öppningar på sågen öppna och rena så att luft kan ledas genom motorrummet för att erhålla avsedd kylning. 16 Svenska

17 UNDERHÅLL Luftrenare Oljenivå Stäng av motorn. Sänk ned maskinen och se till att motorn är står plant. Tag av oljepåfyllnadslocket och torka av oljestickan. Kontrollera oljenivån. Skruva inte i oljemätstickan i oljepåfyllningsröret för att kontrollera oljenivån. 1 2 Tvätta uretanskumfiltret (1) med rengöringsmedel. Låt filtret torka. Rengör papperselementet (2) genom att försiktigt knacka bort smuts och blåsa bort damm. Tändstift Se till att tändhatt och tändkabel är oskadade för att undvika risk för elektriska stötar. Ta bort sotavlagringar från tändstiftselektroden med hjälp av en tändstiftsrengörare eller stålborste. Bränslekopp Kontrollera att det inte finns vatten eller smuts i bränslekoppen. Stäng av bränslekranen och ta bort bränslekoppen för att ta bort vatten och smuts. Tvätta bränslekoppen med fotogen eller bensin efter att ha tagit bort all smuts och vatten. Sätt tillbaka den ordentligt för att förhindra läckage. Är oljenivån låg, fyll på med motorolja upp till den övre nivån på oljestickan. Se instruktionerna i avsnittet Tekniska data för oljespecifikationer. Skruva på oljepåfyllningslocket. Drivrem Kontrollera att drivremmen är hel och utan synbara defekter. Remspänningen styrs av remspännaren och behöver inte ställas in. Inspektera remspännaren för fri rörlighet uppåt och nedåt. Se till att bältspännarlagren rullar fritt. Klingaxellager Smörj klingaxellagren med 3 tryck med Litium 12-baserat smörjfett. Kontrollera Allmän översyn Kontrollera att skruvar och muttrar är åtdragna. Kontrollera eventuellt bränsle- och oljeläckage. Hasplåt Kontrollera att spåret för klingan inte är skadat eller utslitet. Kontrollera att ytan som ligger mot betongen inte har grader eller har vridit sig. Montera en ny hasplåt varje gång du byter klinga. Återanvänd aldrig hasplåtar. Lyft av fram- och bakdelen av hasplåten för att se till att klingan glider fritt genom hasplåten. Svenska 17

18 UNDERHÅLL Tändstift och elektrodgap Se rengöringsinstruktioner under rubriken Rengöring. Kontrollera elektrodavståndet. Avståndet ska vara 0,6 mm till 0,7 mm (0,02 tum 0,03 tum). 0,6-0,7 mm ( ) Ytterligare motorinformation Se motortillverkarens användarhandbok för mer information om hur du servar motorn. Handboken har också noggrann information om specifikationer, trimningsdelar, motorgaranti, uppfyllelse av utsläppsnivåer etc. Justera avståndet vid behov genom att försiktigt böja sidelektroden. Byte Olja Byt olja efter de första 20 timmarna och därefter var 100:e timme. Byt olja medan motorn är varm. Stäng av motorn. Placera en skål under oljeavtappningen och ta bort pluggen. Låt oljan rinna ut i kärlet. Sätt tillbaka pluggen och fyll på med ny olja. Vid full tank ska oljenivån ligga vid den övre markeringen på mätstickan. Oljesensor Motorn är utrustad med ett oljevaktsystem som stänger av motorn om oljenivån är låg. Motorn kan inte startas om nivån inte höjs över den angivna gränsen. Kassering Använd motorolja är hälsoskadlig och får inte hällas ut på marken eller i naturen utan skall lämnas till verkstaden eller anvisad plats för omhändertagning. Luftrenarelement Se rengöringsinstruktioner under rubriken Rengöring. Byt ut papperselementet varje månad eller tidigare om det behövs. 18 Svenska

19 FELSÖKNING Felsökningsschema VARNING De flesta maskinolyckorna inträffar vid felsökning, service och underhåll eftersom personal då måste befinna sig inom maskinens riskområde. Förebygg olyckor genom skärpt uppmärksamhet och genom att planera och förbereda arbetet. Motorn ska vara avstängd under arbetsmoment som beskrivs i detta kapitel om inte annat anges. Sågen spjälkar och river upp sågsnittet Sågen drar åt ena sidan under sågningen Motorn startar inte Motorn går hackigt, baktänder eller kommer inte upp i fullt varvtal Kontrollera om diamantklingan är utsliten, glansig, skev eller skadad. Se till att hasplåten kan röra sig fritt uppåt och nedåt längs hela axeln utan att komma i kontakt med diamantklingan. Kontrollera att hasplåten inte är utsliten och har för stor öppning runt diamantklingan. Kontrollera att hasplåtens botten inte har metallgrader och ojämnheter. Se till att hasplåten inte är vriden eller böjd. Kontrollera att lexan-kåporna har fri rörlighet uppåt och nedåt. Se till att det finns nerfjädrat tryck på hasplåtens båda ändar. Vrid eller rör inte sågen sidledes när du sågar. Ändra trycket på styret gradvis för att styra sågen i snittet. Kontrollera att motorn går som den ska med fullt gaspådrag. Kontrollera remsträckaren så att remspänningen är korrekt. Se till att diamantklingan är korrekt monterad och säkrad med rena flänsar. Se till att diamantklingan har rätt egenskaper för aktuell tillämpning. Se till att arbetsytan är ren utan skräp som kan höja upp hasplåten eller sågen under sågningen. Använd fogskydd från Husqvarna vid alla skärningspunkter. Rengör klingblocksenheten från betongrester. Kontrollera att skraporna i klingblocket inte är böjda eller kärvar. Se till att klingblockaxlarna inte är böjda eller skadade. Kontrollera att den främre guiden är i linje med diamantklingans mittpunkt. Kontrollera om diamantklingan är utsliten, glansig, skev eller skadad. Vrid eller rör inte sågen sidledes när du sågar. Ändra trycket på styret gradvis för att styra sågen i snittet. Se till att alla hjul rullar fritt och jämnt. Tvinga inte sågen framåt. Låt diamantklingan såga i sin egen hastighet. Kontrollera att hasplåten inte är skadad eller har fått grader. Kontrollera att det finns bränsle i tanken och att det är rätt bränsle. Se till att det inte finns vatten i tanken. Kontrollera att bränslekranen är ställd på läget PÅ. Kontrollera att start- och stoppvredet är i läget Start. Kontrollera att tändstiftskabeln är ansluten till tändstiftet. Motorn är sur. Justera choken enligt motorhandboken. Kontrollera att choken är i läget PÅ" för kallstarter. Justera choken enligt motorhandboken. Oljenivån är för låg. Motorn är utrustad med ett oljevaktsystem, som gör att motorn inte kan startas om oljenivån inte är inom korrekt nivå. Kontrollera att luftrenaren inte är smutsig och igensatt. Kontrollera att klingaxeln roterar fritt och att det inte har samlats betong på klingblocket. Kontrollera att det finns bränsle i tanken och att det är rätt bränsle. Se till att det inte finns vatten i tanken. Oljenivån är för låg. Motorn är utrustad med ett oljevaktsystem, som gör att motorn inte kan startas om oljenivån inte är inom korrekt nivå. Kontrollera att luftrenaren inte är smutsig och igensatt. Kontrollera att tändstiftet är rent och har rätt elektrodavstånd. Kontrollera att gasreglaget är korrekt inställt. Kontrollera att choken är i läget PÅ" för kallstarter. Justera choken enligt motorhandboken. Svenska 19

20 TEKNISKA DATA Tekniska data Motor Modell Robin EX 13 Typ Luftkyld, fyrtakts, vinklad encylindrig bensinmotor med överliggande kamaxel. I enlighet med de amerikanska Utsläpp förordningarna EPA Phase 2 och CARB Tier II. Maximal effekt, kw (hp)* 3,2 (4.3) Volym bränsletank, l (gal) 2,7 (0.7) Luftrenare Cyklonisk (dubbla element av torrtyp med förrenare). Kylning Luftkyld med interna och externa kylflänsar. Tändstift NGK BR-6HS (CHAMPION RL86C) Oljesystem Oljelarmsystem med automatisk nedstängningsgivare. Oljetankvolym, l (quarts) 0,6 (0.6) Oljetyp 4-takts API SE-klassad fordonsolja med detergenter eller bättre. *Enligt motortillverkaren. Viskositet - olja Vikt och mått Vikt utan bränsle, kg (lbs) 38 (84) Vikt med bränsle, kg (lbs) 41 (91) Length (handle folded in), mm (inch) 864 (34) Bredd, mm (tum) 483 (19) Höjd, mm (tum) 533 (21) Klinga Typ av klinga Excel-klingor, torrkapning med tricentrumhål. Material Endast grön betong Klingstorlek - max, mm (tum) 152 (6) Maximalt sågdjup, mm (tum) 30 (1 3/16) Sågavstånd från vägg, mm (tum) 76 (3) Klingrotation Moturs, uppåtsågande Klingaxelvarvtal, rpm 4450 (medeltal 3800) Djupmått Manuell 20 Svenska

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START!

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User manual 4750S VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! VIKTIGT! KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ 0,6 L MOTOROLJA SAE-30 FÖRE START! IMPORTANT! REMEMBER

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-145 Bruksanvisning 146-193 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1167 sida 1(2) TOFTALYCKAN 10 N (Svenska 2014-10-16) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145. Dubbla vindskivor 21 x 120. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Liggande svansjöpanel 14 x 120, reglar 34 x 70. Prefabricerade

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C CHOOSE DRINK GETRÖNK WÄHLEN Betjeningsvejledning Kun til husholdningsbrug Producenten giver 2 års garanti ved maksimum 10.000 tilberedninger af kaffe (5.000 pr.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com i Samlevejledning Monteringsanvisning Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Approx. Dim. 367Lx244Wx229Hcm / 144.5 "Lx96.1 "Wx90.2 "H lài Web site: www.jemogclix.dk E -mail: kundeservice @jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1152 sida 1(2) JABO FLEX 10 (Svenska 2014-11-13) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 12st väggmoduler, varav 2st passmoduler

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere