Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole."

Transkript

1 Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt (= antal stemmeberretigede). 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Eva Lund Bertelsen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt varslet i henhold til vedtægterne Svend Petersen og Jens Juul blev valgt til stemmetællere. 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling. Referatet fra sidste års generalforsamling blev godkendt af forsamlingen. Det bemærkes at bestyrelsen igen har gjort sig skyldig i en forglemmelse idet referatet fra ekstraordinær generalforsamling afholdt 29. maj 2005 fortsat ikke er blevet godkendt. Bestyrelsen forpligter sig til at medtage dette punkt på generalforsamlingen som afholdes i november Ydermere bemærkes det at bestyrelsen ikke har levet op til aftalen fra general-forsamlingen Dér var der bred enighed om at stillede forslag til general-forsamlingen skal medsendes indkaldelsen i sin fulde ordlyd. 3. Formandens beretning. Bestyrelsens arbejde i 2006 har fortrinsvis drejet sig omkring de grønne områder og det er: Nesas reetablering af det grønne område ud til Tistrupvej, hvor de havde opmagasineret deres materiel i forbindelse med arbejdet med fiber-nettet. Maskinerne havde trykket jorden ned og det betød at jorden skulle vendes og der skulle sås nyt græs. Genplantning. Bestyrelsen har selv plantet fyrretræer, til erstatning for tidligere fældede træer på det første område ud mod Langåvej og på området længere oppe. Gartneren skulle have kr pr. træ + moms så de penge ville vi gerne spare. Gartneren har plantet små kirsebær-laurbær træer omkring noden for 3000,- kr. Dette er betalt af Nesa. Renholdelse og klipning af hæk. Vi har fået nogle klager over manglende renholdelse af fortov og manglende klipning af hæk.

2 På kan man se reglerne omkring dette, og kopi af disse bestemmelser vil foreligge på generalforsamlingen. Hvidovre kommune har udsendt en skrivelse omkring bekæmpelse af bjørneklo, hvori de opfodrer alle haveejere til at holde øje med og bekæmpe udbredelsen af bjørneklo i Hvidovre. Fremtidige udgifter til vedligeholdelse af de grønne områder: Vi har indhentet tilbud på opsættelse at lukkede skraldebøtter i de grønne områder. Pris kr. ca moms Vi har indhentet tilbud på grusning af stierne i det grønne område. Pris kr. ca moms Vi har indhentet tilbud på nødvendig beskæring af træer og buske i de grønne områder. Pris kr. ca moms. Disse 3 ting er alle nødvendige, og vi beder derfor generalforsamlingen om at prioritere rækkefølgen af disse projekter. Hjemmeside for grundejerforeningen. Der er mange grundejerforeninger der har deres egen hjemmeside, og vi har i bestyrelsen drøftet om der er stemning for en sådan i vores forening. Hvordan skal den være? Hvad skal den bruges til? Skal der være en opslagstavle hvor vi kan bytte ting eller tjenester? Prisen på en hjemmeside er afhængig af hvad den skal indeholde, og hvad med vedligeholdelse? Vi har indhentet et tilbud på kr. ca for en nem og overskuelig hjemmeside. Så mangler jeg kun at sige farvel til Bjarne og Karsten som desværre træder ud af bestyrelsen. Vi siger jer mange tak for jeres store indsats. Slut på formandens beretning. Til sidst opfordrer Henriette til at vi alle i grundejerforeningen bruger hinanden og hjælper hinanden ikke mindst for at fremme godt naboskab. Formand Henriette Agtved opfordrer forsamlingen til at de fremmødte grundejere giver synspunkter til kende omkring indholdet af beretningen. Synspunkter udveksles, hovedsagligt ang. det grønne område. En grundejer anmoder bestyrelsen om at kontakte hos Teknisk Forvaltning for at bede om flytning af postkasser ved busstoppestedet v. Brugsen. Nogle finder at de forhindrer frit udsyn til bussens forestående ankomst når man sidder og venter ved stoppestedet.

3 4. Indkomne forslag. 4.a. 3 forslag er modtaget: Forslag 1: Forslag stillet af Svend Petersen, Langåvej 60. Mit forslag er at forslag af en bestemt karakter altid skal sendes til urafstemning så samtlige medlemmer får mulighed for at give deres mening til kende. Forslagsstiller redegør for forslaget, og der udveksles synspunkter i forsamlingen. Der indledes afstemning og resultatet er: 3 stemmer for, 24 stemmer imod og 3 undlod at stemme. Forslaget er forkastet. Forslag 2: Forslag stillet af Svend Petersen, Langåvej 60. Ved fastsættelsen af kontingentet bør man dele det i to dele. Den ene del skal svare til hvad der betales nu for alt hvad der ikke har med parken at gøre med tillæg af det som parken koster i forhold til lovgivningens krav om snerydning og nabogener, mens den anden del af kontingentet som udgangspunkt fordeles på de enkelte grundejere omvendt proportionalt med grundenes afstand fra parken i nord-syd gående retning, målt i antal parceller hen til parken. (Forkortet af bestyrelsen) Efter nogen debat i forsamlingen og kritik til bestyrelsen fra forslagsstiller trækker denne forslaget tilbage. Dette begrundes af forslagsstiller med, at forslaget ikke er fremsendt i sin fulde ordlyd (inklusive begrundelsen for forslaget) sammen med indkaldelsen. Forslagsstiller ønsker ikke at der stemmes om forslaget - på hvad forslagsstiller opfatter som et ufuldstændigt grundlag. Forslagsstiller agter at stille forslaget igen til næste års generalforsamling; bestyrelsen forpligter sig til at sikre at forslagets fulde ordlyd bliver meddelt alle grundejere sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Bestyrelsen henstiller til at et forslag stillet til generalforsamlingen ikke fylder mere end ca. 10 linier tekst. Dette af hensyn til at sikre klarhed omkring emnet og for at sikre entydighed dvs. at der kun stemmes om ét forhold/emne pr. forslag. Forslag 3: Forslag stillet af bestyrelsen Bestyrelsen gives bemyndigelse til at afhænde grund, matrikelnummer 10kl, mellem Langåvej og Avedøre Havnevej. Grundejerforeningen er ejer af matrikelnummer 10kl mellem Langåvej og Avedøre Havnevej, 400 m2. Bestyrelsen har søgt kommunalbestyrelsen dispensation for en godkendelse til bebyggelse. Mulighederne for afhændelse kan være salg til nabo, begge naboer eller salg til tredjemand. Kasserer Bjarne Pyndt redegør for forslaget og synspunkter udveksles. Afstemningsresultat: 27 stemmer for, 0 stemmer imod, 2 stemmer hverken for ell. imod. (En enkelt grundejer havde på dette tidspunkt forladt generalforsamlingen, derfor kun 29 stemmer)

4 Forslaget er vedtaget. Det skal præciseres at bestyrelsen er forpligtet til at sælge grunden til markedspris, dvs. salg skal ske til højestbydende. 5a. Regnskab for år 05/06. Kasserer Bjarne Pyndt redegør for økonomien. En grundejer anmoder om at regnskabet er revideret når det sendes ud med indkaldelsen. Bjarne forklarer at det ikke er muligt pga. den relativt korte tid fra afslutning af regnskabsåret til materialet skal trykkes forud for omdeling. Regnskabet godkendes af forsamlingen. 5b. Budget for det kommende år 2007/2008. Bjarne Pyndt redegør for et snævert budget 10 snerydninger på en sæson kan vælte regnskabet. En grundejer foreslår at vi derfor undlader at købe for kr. grus til stierne og gemmer dem til uforudset vintervedligehold. Budgettet godkendes af forsamlingen. 6a. Valg af kasserer. Bjarne Pyndt er på valg og opstiller ikke igen. Per Hjalholt, Toftemosevej 50, vælges som kasserer. 6b. Valg af et bestyrelsesmedlem. Karsten Jakobsen er på valg og opstiller ikke igen. Susanne Bjergner Mikkelsen, Toftemosevej 50, vælges som bestyrelsesmedlem. 6c. Valg af revisor. Kirsten Lacour Christiansen, Rudbølvej 35, vælges som revisor. 6d. Valg af én revisorsuppleant. Svend Petersen, Langåvej 60, vælges. 7. Eventuelt. En grundejer foreslår at noget af formuen ved salg af grund på Langåvej anvendes til smørrebrød med diverse til næste generalforsamling i et forsøg på at øge fremmødet. Formanden takker for god ro og orden på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer og deres adresser: Formand Henriette Agtved Langåvej 62 Tlf.: ,

5 Næstfmd Flemming Frengler Fjeldstedvej 30 Tlf.: , Kasserer Per Hjalholt Toftemosevej 50 Tlf.: , Best. Medl Susanne B. Mikkelsen Toftemosevej 50 Tlf.: , December 2006 Referent Karsten Jakobsen Formand Henriette Agtved.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej

Beboerforeningen Sædding Strandvej Beboerforeningen Sædding Strandvej Referat fra forenineens ordinære generalforsamling afholdt i Andelsboligforeningen Sædding Strandvei's fælleshus 22. marts 2010: Formand Lone Nielsen bød velkommen, og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere