REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014"

Transkript

1 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard, Nina Vognsen, Birthe Olesen, Daniella Jeppesen og Jens Kolstrup Afbud: Referent: Berit Borgaa Dagsorden 1. Hvad betyder EUD reformen for budget 2015? 2. Hvordan ser det ud på kursusområdet i 2015? 3. Budget 2015 samt budgetopfølgning, november Skolens revisionsbistand 5. Indgåelse i et adm. fællesskab om kantinedrift. 6. Resultatlønskontrakt for 2014/ B-SOSU s tilhørsforhold 8. Prioritering af indsatser fra seminaret, juni Orientering fra ledelse og bestyrelsen 10. Mødedatoer i 2015 og dialogmøde med medarbejderne 11. Beslutninger om udmelding til offentligheden fra dagens møde 12. Evt. Referat: 1. Hvad betyder EUD reformen for budget 2015? Gitte Jensen vil redegøre for del af budgettet, der vedrører EUD reformen som træder i kræft i den sidste halvdel af Budgettet er baseret på en række skøn om EUD reformens virkning på de nye grundforløbsformer, GF1 og GF2 samt EUD 10 og en række andre ændringer, der følger af reformen. Det indstilles, at gennemgangen drøftes og besluttes under punkt 3. Gitte B. Jensen delte bilag ud og orienterede kort om EUD-reformen og de ændringer den medfører. - Man SKAL fremadrettet have et grundforløb for at komme på et hovedforløb. 181

2 - Man skal have min. 2 for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Det eneste der kan kompensere for dette er, hvis man kommer med en uddannelsesaftale. - Der flyttes 6 uger fra Trin 1 til GF 2 - GF 2 finansieres via SU - Fra august 2015 er det arbejdsgiver, der optager og ansætter elever på hovedforløbene. 2. Hvordan ser det ud på kursusområdet i 2015? Kursusleder Helle Damsgaard vil give bestyrelsen indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for budgettets aktivitetsniveau for Det indstilles, at gennemgangen drøftes og besluttes under punkt 3. Helle Damsgaard gennemgik kort de budgetmæssige forudsætninger for kursusafdelingen. Slides sendes med dette referat ud. 3. Budget 2015 samt budgetopfølgning, november 2014 På baggrund af gennemgangen under punkt 1 og 2 og spørgsmål fra bestyrelsen belyses og drøftes centrale elementer af budgettet for I løbet af 2015 vil der være særlig fokus på udviklingen på grund af usikkerheden i EUD reformen. Der vil være 4 årlige opfølgninger på bestyrelsesmøderne. 1A - Budget 2014 november opfølgning 1B - Bemærkninger til budgetopfølgning november A - Budget 2015 i tal 2B - Budget 2014 vs En sammenstilling af de to budgetter. 2C - Budget 2015 tekstdel Budget 2015 og budgetopfølgning november 2014 drøftes og besluttes. Mogens Nielsen gennemgik budgetopfølgningen for november 2014 og fremhævede de væsentligste punkter herfra. Der var mulighed for at stille spørgsmål til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen for november blev taget til efterretning Mogens Nielsen gennemgik kort budget 2015 og fremhævede de væsentligste punkter omkring dette. Ændringer på hovedforløbene slår først igennem til januar 2016 pga. en fødekæde overgangsordning. Derfor har vi 2015 som et overgangsår til at finde ud af vores fremtidige behov og rekruttering. Budget 2015 blev enstemmigt godkendt. Opfølgning på HLS elever sendes med referatet ud. 182

3 4. Skolens revisionsbistand I henhold til skolens forretningsorden 7 skal skolens valg af revisor i fornyet udbud og valg af revisor skal godkendes af skolens bestyrelse. Skolen har sammenholdt skolens udgifter i regnskabsåret 2013 til lovpligtig revision med 6 andre SOSU-skoler af nogenlunde sammenlignelige størrelser: Udgifter til lovpligtig revision i 2013 SOSU STV Gennemsnit for 7 sammenlignede SOSU-skoler Udgift pr. årselev SOSU STV Gennemsnit for 7 sammenlignede SOSU-skoler DKK DKK 208 DKK 203 DKK SOSU STV s udgifter til lovpligtig revision ligger tæt på gennemsnittet for de 7 sammenlignede SOSU-skoler, og der er dermed ikke økonomiske indikationer for, at skolen skal søge at vælge en anden revisor, end skolens nuværende revisor PwC. Skolens ledelse og administration er meget tilfredse med samarbejdet med PwC, og den revisor hos PwC, der står for udførelsen af revisionen, betragtes i erhvervsskolekredse som meget kompetent og med stor indsigt i området. Der er således heller ikke, ud fra samarbejdet med nuværende revisor, et behov for at vælge en anden revisor. Skolen ønsker dog at følge udviklingen i udgiftsniveauet vedrørende den lovpligtige revision og årligt indhente fornyet tilbud på den lovpligtige revision fra PwC. Giver tilbuddet fra PwC anledning til at overveje andre revisionsselskaber, indhentes flere tilbud. Skolen har indhentet tilbud fra PwC vedr. lovpligtig revision for A - Sammenligning af SOSU skolers revisionsbistand. 3B - Tilbud på revision Det indstilles at bestyrelsen godkender: - at skolen årligt vurderer udgiften til den lovpligtige revision samt indhenter fornyet tilbud på revisionen. - at tilbud fra PwC vedr. lovpligtig revision for 2015 besluttes Vi har opfyldt vores forretningsorden i forhold til revision. Tilbuddet fra PwC blev godkendt. 5. Indgåelse i et adm. fællesskab om kantinedrift. Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg søger om optagelse i det administrative fællesskab på kantineområdet i Skive, der i forvejen består af Skive Tekniske Skole som værtsinstitution samt Skive Gymnasium & HF, Skive Handelsskole og Dania. 183

4 Beslutningen om at søge optagelse er truffet af SOSU STV s formand Bente Bang, næstformand Ove Kent Jørgensen og direktør Jens Kolstrup med afsæt i en belysning af samarbejdsaftalen for det administrative fælleskab samt regnskabsoplysninger for kantinefællesskabet for 2011, 2012 og Tallene er leveret af Skive Tekniske Skole. Desuden er der indhentet tilkendegivelser fra øvrige medlemmer af SOSU STV s bestyrelse. Beslutningen er truffet ud fra en målsætning om, at SOSU STV s andel af det forventede underskud i kantinefællesskabet, maksimalt skal udgøre DKK i regnskabsåret I forbindelse med ansøgning om optagelse i kantinefællesskabet, har direktør Jens Kolstrup gjort Skive Tekniske Skole opmærksom på, at SOSU STV s bestyrelse har meget fokus på underskudsdækningen. Udtræden af kantinefællesskabet kan ske med 6 måneders varsel til 1. januar. Dermed er SOSU STV bundet til kantinefællesskabet for hele 2015, såfremt de øvrige skoler i kantinefællesskabet godkender SOSU STV s ansøgning om optagelse. Skolens ledelse og bestyrelse følger udviklingen i kantinefællesskabets økonomi tæt. Med afsæt i kantinefællesskabets budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015, laves en opfølgning på deltagelsen i kantinefællesskabet. Viser budgetopfølgningen, at SOSU STV er på vej mod en større underskudsdækning end DKK, undersøges det om der er andre interessenter, der vil byde ind på driften af kantinen på Skive afdelingen. Inden 30. juni 2015 træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt skolen fortsat skal være en del af kantinefællesskabet med Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium & HF samt Skive Handelsskole. 4 - Den nuværende samarbejdsaftale Bestyrelsen orienteres om sagen. Bestyrelsen accepterer ansøgningen om deltagelse i kantinefællesskabet vi kigger løbende på økonomien i det og tager det med som punkt på første møde i 2015, så vi kan nå at reagere, hvis underskuddet er større end forventet. Skolen overvejer åbningstider og udbud for at undgå større underskud. Beregninger på dette foreligger til næste bestyrelsesmøde. 6. Resultatlønskontrakt for 2014/2015 Ifølge Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere, Tilsyns- og kvalitetsstyrelse 27. juni 2013, skal bestyrelsen indgå en resultatlønskontrakt med skolens øverste leder. Skolens bestyrelse har gennem årene fulgt bemyndigelsens bestemmelser og valgt en 12 måneders kontrakt. Aktuelt fra august 2014 juli Forslag til indsatserne for den ny kontrakt er drøftet og fastsat efter møde mellem formand, næstformand og direktør. 5A - Bemyndigelse af 27. juni

5 5B - Den nye resultatlønskontrakt. Formand, næstformand og direktør har gennemgået bestyrelsens forslag til indsatser og ønsker en drøftelse af vægtningen af disse samt en beslutning om indgåelse af kontrakten. Resultatlønskontrakten blev gennemgået og ændret på vægtningsdelen. Resultatlønskontrakten blev godkendt med ændringerne. 7. B-SOSU tilhørsforhold Gennem de sidste 2 år har der været en løbende drøftelse om B-SOSU (Bestyrelsesforeningen) og Danske SOSU-skolers (Direktørforeningen) medlemskab af Danske Erhvervsskolers lederforening (DE-L) og Danske Erhvervsskolers bestyrelsesforening (DE-B), som er mere partsstyret end B-SOSU. VUC og gymnasierne har også bestyrelsesforeninger, men fælles for alle er, at de ikke fylder meget i centrale beslutningsprocesser. På møde i Middelfart d. 3. november, som Bente og Ove deltog i, udarbejdede B- SOSU en udtalelse, der er vedlagt som bilag. Desuden blev der vedtaget en køreplan for den videre afklaringsproces, som fremgår af PP fra danske SOSU skoler. 6A - B-SOSU udtalelse. 6B - Power Point fra Danske SOSU-skoler. Der ønskes en drøftelse af situationen Bente Bang fortalte kort om mødet den 3. november Situationen blev drøftet, vi kender ikke nok til det endnu til at kunne træffe en beslutning. Det er vigtigt at stille betingelser og tage forbehold, hvis vi skal med. Punktet sættes på dagsordenen til første møde i 2015, hvor vi ved mere. 8. Status og prioritering af indsatser fra seminaret, juni 2014 Efter vores seminar i juni har vi arbejdet med indsatserne. Nedenfor er der udarbejdet en oversigt over de indsatser, der først skulle sættes i værk: 1. Kompetenceplan/delegationsplan (Bestyrelse, formand, direktør) Der arbejdes med delegationsplanen i forhold til vedtægt og forretningsorden. Denne drøftes på næste møde 2. Den levende og aktive bestyrelse Denne indsats er en overordnet hensigt vi nu har arbejdet med i 5 måneder. Har vi fået en levende og aktiv bestyrelse? Hvordan vurderer vi om bestyrelse er mere levende og aktiv? 3. Årligt dialogmøde med skolens ansatte Hvis dette skal virkeliggøres i 2015, må vi først drøfte hvad formålet med og effekten af mødet skal være. Det drejer sig om ca. 100 ansatte og bestyrelsen. Ad. 1 Der arbejdes med en delegationsplan denne tages med på næste møde 185

6 Ad. 2 Forudsætningen for at være mere aktive er meget bedre i form af dagsorden mv. så vi er godt på vej Ad. 3 Det kunne være et møde, hvor bestyrelsen præsenterer sig selv eks. En præsentation af budgettet ½ - 1 time på en dag, hvor personalet alligevel er samlet. Bestyrelsen kunne invitere medarbejdere med ind på bestyrelsesmøder og fortælle om nogle udvalgte områder. Der arbejdes videre med disse ideer til første bestyrelsesmøde. 9. Orientering fra ledelse og bestyrelsen a. Det nye skur ved Arvikavej 7 er nu færdigt. Det er sikret med bevægelsescensor + kraftig lampe, et nyt kamera til natoptagelser, lås på porten samt lås på de enkelte containere. Tilbuddet fra byggefirmaet holdt. b. Det har ikke været muligt at få de sidste detaljer på plads vedr. regnskab for byggeriet i Thisted og for Arvikavej 2CD. Disse foreligger ved 1. møde i c. Bente har været på et rigtig godt kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 3/11. d. Andet Ad. C Bestyrelseskursus 2 er udbudt Bente sender invitation ud. Tilmelding til Berit via mail. 10. Mødedatoer i 2015 og dialogmøde med medarbejderne 7 forslag til mødedatoer Forslag til 4 ordinære møder og 1 ekstra møde Følgende møder blev besluttet: Torsdag den 26. marts i Skive Onsdag den 3. juni 2015 kl torsdag den 4. juni 2015 kl Torsdag den 24. september kl i Thisted Mandag den 23. november kl i Skive 11. Beslutninger om udmelding til offentligheden fra dagens møde Beslutninger: Hele referatet kan meldes ud 12. Evt. Ingenting 186

7 Bente Bang Formand _ Ove Kent Jørgensen Næstformand Ib Bjerregaard Birthe Olesen Nina Vognsen Kenneth Bjerregaard Ulla Møller Thomsen Daniella Jeppesen Susanne Laursen 187

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78 18. september 2012 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere