REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent."

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde: Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens Lundtoft (JL) Annette Hansen (AH) Birthe Pind Lavrsen (BPL) Mette Dall (MD) Lisa Ahlgren (LAH) Afbud Pierre Bannasch (PB) Therese Gerdts (TG) Britta Gernaey (BG) Formand Næstformand Kasserer Sekretariatsleder Suppleant Suppleant 1) Valg af ordstyrer Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent Bestyrelsen valgte LAH til referent. 3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1) Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

2 4) Godkendelse af dagsorden Bestyrelsen godkendte dagsorden med følgende ændringer: - Tilføjelse af et nyt pkt. 8. Bogførings- og regnskabsassistance til Sekretariatet (JL) samt pkt. 9. Merchandise (BV). Efterfølgende punkter bliver som konsekvens nummereret fra 10 og op efter. 5) Generalforsamling 2016 ES redegjorde for planlægningsarbejdet i fht generalforsamlingen Der er indhentet tilbud fra tre mulige leverandører i området beliggende omkring Slagelse. Bestyrelsen diskuterer, hvad man skal vægte i forhold til generalforsamlingen og målgruppen, dvs. foreningens medlemmer, som modsvarer et bredt udsnit af befolkningen og som følge heraf: Hvilke indslag skal der være ud over generalforsamlingen. Bestyrelsen vedtog: - At afholde generalforsamling 2016 på Hotel Antvorskov i Slagelse, - at det skal være gratis at deltage i selve generalforsamling, men at prisen hvis man som deltager i generalforsamlingen ønsker forplejning og at være med til foredraget skal være 150 kr. pr. person, - at invitere producenter og forhandlere til generalforsamlingen 2016, - at der skal afholdes lotteri til generalforsamlingen. Bestyrelsen gav sig selv i opgave, at til det næste bestyrelsesmøde finde forslag passende oplægsholdere til generalforsamlingen. Bestyrelsen gav LAH i opgave: - At til næste møde udarbejde et udkast til invitation til generalforsamlingen (som skal vedlægges dagsorden og indkaldelse som bilag), - at indhente tilbud på priser for bustransport fra Jylland til Slagelse (med en række opsamlingspunkter på vej dertil). Derudover gav bestyrelsen: - JL i opgave at udarbejde en budgetoversigt i fht generalforsamlingen til næste bestyrelsesmøde. - BV i opgave at arrangere og gennemføre lotteri til generalforsamlingen. 6) Personalestatus og kontor (lukket punkt) 7) Attestorden ES orienterer om hvordan det tidligere har været i fht attestering af udlæg og kørsel og foreslår at bestyrelsen forenkler den nuværende attestordning. Bestyrelsen vedtog følgende attestordning: Side 2 af 7

3 - Formanden attesterer alle udlæg for ansat personale, tillidsvalgte og frivillige. I formandens fravær attesterer kassereren. - Formandens udlæg attesteres af kassereren. I kassererens fravær attesterer næstformanden. - Kassererens udlæg attesteres af formanden. I formandens fravær attesterer næstformanden. 8) Bogførings- og regnskabsassistance til sekretariatet I forbindelse med overgangen fra regnskabsprogrammet C5 og e-conomics er der en stor opgave i fht at bogføre bilag fra 1/ frem til 31/ Da sekretariatet siden april har været underbemandet og opgaven er omfattende, kan den ikke rummes inden for de eksisterende ressourcer. Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen, at give LAH i opgave at rekruttere ekstern bistand for at løse opgaven. Bestyrelsen vedtog at give LAH i opgave at rekruttere ekstern bistand for omkring 40 timer ifølge tilbud. 9) Merchandise BV har fået lavet et forslag til T-shirts til børn og voksne. Prisen for børnemodellen ved 300 stk. er 40,25 kr. ex moms, og for voksenmodellen ved 200 stk. 44,75 ex moms. JL, MD og BPL har fået prøver med hjem til familierne og melder tilbage til næste bestyrelsesmøde, hvor sagen drøftes igen. 10) Retningslinjer vedr. godtgørelse for transport, forplejning og logi (bilag 2) ES orienterede om baggrunden for forslaget og fortalte kort om dokumentet og indholdet. Bestyrelsen diskuterede kørselsgodtgørelsens størrelse og hvorvidt den var afgørende for om frivillige og tillidsvalgte er villige til at bruge egen bil, hvis taksten sænkes til modsvarende statens laveste takst som i 2015 er 2,05. Bestyrelsen vedtog forslaget med følgende ændringer: - Ændringerne træder i kraft fra d.d. - Taksten for kørselsgodtgørelse fastsættes til 3,20 kr. for frivillige og tillidsvalgte. - Sætningen såfremt dette ikke er muligt, skal sekretariatet informeres via mail Det kan eventuelt forekomme, hvis udgifterne er under 50 kr. pr. gang. udgår. JL ønsker at retningslinjerne skal ligge i foreningens dropbox sammen med udgiftsbilaget. 11) Merudgiftsberegning 2015 (bilag 3 og 4) LAH redegjorde kort for baggrunden: En kommune har rettet henvendelse til sekretariatet, fordi de ikke kan se, hvordan merudgiften pr. måned ved aktiv hverdag er udregnet. Det har fået sekretariatet og foreningens diætist Mia Rasholdt (MR), som har lavet beregningerne til at se på merudgiftsberegningen mere generelt. I den forbindelse er der opdaget en række mindre regnefejl og uhensigtsmæssigheder. Sekretariatet foreslår bestyrelsen: Side 3 af 7

4 - At give sekretariatet i opgave at foretage en grundig gennemgang af merudgiftsberegningen og på baggrund af den udarbejde en ny vejledende merudgiftsberegning, - at tilpasse den vejledende merudgift pr. måned til glutenfri kost til Sundhedsstyrelsens anbefalinger [referentens efterfølgende bemærkning: som baserer sine anbefalinger på Nordisk Ministerråds referenceværdier for energiindtag], således at merudgiftsberegningen baseres på et energiindtag svarende til en aktiv hverdag. Hvis bestyrelsen vedtager forslaget betyder det at beregningen af merudgift pr. måned ved lav aktivitet udgår, - at lade svind udgå af merudgiftsberegningen. Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder den gældende merudgiftsberegning og sondringen mellem lav aktivitet og aktiv hverdag og blev enige om at denne sondring skaber mere usikkerhed end den gavner. Bestyrelsen drøftede ligeledes forslaget om at lade svind udgå af merudgiftsberegningen, men kunne ikke opnå enighed om, hvorvidt forslaget skulle vedtages eller ej. Bestyrelsen besluttede: - At give sekretariatet i opgave at sørge for at der bliver foretaget en grundig gennemgang af merudgiftsberegningen og på baggrund af den udarbejde en ny vejledende merudgiftsberegning og på baggrund af den udarbejde nye vejledende takster for merudgifter, - at merudgiftsberegningen skal tilpasses Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. energiindtag, motion og bevægelse for grupper af henholdsvis børn og voksne, således at merudgiften tager udgangspunkt i et energibehov, der svarer til at pågældende fører en aktiv hverdag med regelmæssig motion eller fysisk arbejde, - at ændringerne skal være gældende fra den dag, den nye beregning er færdig, - at svind skal forblive en del af merudgiftsberegningen. Bestyrelsen gav endvidere sekretariatet i opgave: - At når der igen er flere ressourcer i sekretariatet undersøge med ankestyrelsen, om der allerede er en afgørelse omkring merudgifter og svind - og om der ikke allerede er sådan afgørelse undersøge hvordan fremgangsmåden er for at få sagen afgjort i ankestyrelsen, - at undersøge muligheden og rammerne for at få foretaget en fuld revision af merudgiftsberegningen for ) Orientering fra sekretariatet a) Generel orientering om arbejdet, herunder driftsstatus og prioriteringer. LAH orienterede om driftsstatus og prioriteringer i sekretariatet. Driften har indtil midten af juni haltet lidt, da der ikke tidligere har foreligget nogle arbejdsgangsbeskrivelser for fx indmeldelse og bogføring. Der er sandsynligvis et hul fra marts til maj, hvor nye medlemmer har haft svært ved at komme igennem i fht oprettelse af medlemskab. Indtil normeringen i sekretariatet er på plads bliver økonomi, medlemmer og allerede etableret virksomhed prioriteret højt, og der er færre ressourcer til at dyrke eksternt samarbejde, søge private fonde og udvikle foreningens virksomhed. Side 4 af 7

5 b) Bagebogen LAH orienterede om status for bagebogen: Arbejdet har ligget stille i en periode. Sekretariatet forventer at arbejdet med at færdiggøre den nye udgave af Glutenfri til hverdag og fest genoptages efter sommerferien. c) Pulje og fonde (bilag 5) LAH redegjorde for arbejdet med at søge private fonde og offentlige puljer. Det der bliver prioriteret i øjeblikket er offentlige puljer. d) Medlemstal LAH redegjorde for medlemstallet, som er langsomt stigende. Den 13. juni 2015 var der medlemmer. Medlemstilgangen i årets måneder ser ud som følger: Måned Medlemstilgang Januar 30 Februar 30 Marts 10 April 0 Maj juni 23 I alt 102 Tallene peger på at der sandsynligvis ligger et antal indmeldelser som ikke er blevet håndteret fra medio marts til medio maj, hvilket også passer med, at foreningen i den periode har været underbemandet samt at der i overdragelsen af opgaven vedr. indmeldelse af nye medlemmer ikke har foreligget en arbejdsgangsbeskrivelse, og heller ikke har foreligget den nødvendige information vedr. medlemsansøgninger, der er indkommet i denne periode. LAH gennemgår sekretariatets computer og mails til for ovennævnte periode og laver en oversigt over indmeldinger. AH og MD gennemgår listen og tager telefonisk kontakt til personerne på listen for at finde ud af, hvor langt de er kommet i indmeldelsesprocessen og rapporterer tilbage til LAH, som sørger for, at eventuelle ubehandlede indmeldinger kommer videre i systemet. 13) Bordet rundt JL: Har været optaget af at hjælpe sekretariatet med e-conomics og kontoplan. Har kontaktet PB i fht overleveringen af tjansen som webmaster, men har ikke fået svar. MD: Har opbygget god kontakt til medlemmerne i Sundhedsfagligt Råd. Der har bl.a. været mange spørgsmål om enzymer og muligheden for at kunne spise gluten, hvis man indtager særlige præparater med enzymer. I den forbindelse udtrykker ES at hun gerne vil have en FAQ-side på hjemmesiden for Side 5 af 7

6 spørgsmål/svar, fordi mange af spørgsmål som bliver stillet til Sundhedsfagligt Råd er tilbagevendende. LAH tilbyder inden sommerferien, at udarbejde forslag til sagsfremstilling til Sundhedsfagligt Råds næste møde og fremsender til MD og ES. Sagsfremstillingen skal indeholde forslag til, hvordan det kan laves rent praktisk i forhold til faglig redaktion (hvor Sundhedsfagligt Råd skal inddrages) og praktisk implementering på hjemmesiden. BPL: Bemærker at det sidste nummer af CøliakiNyt er anderledes sammenlignet med tidligere numre det er bedre end det plejer. Spørger sekretariatet, hvordan DCF fik aftalen omkring 20% medlemsrabat for DCFs medlemmer med Meny i Hadsten. LAH fortæller, at det er opstået via en henvendelse fra Meny, som oprindelig havde et andet forslag, som i første omgang ikke kunne gennemføres. Aftalen om 20% rabat til medlemmerne gælder i hele juni måned. AH: Har været inde på diabetesforeningens side hun foreslår, at man giver en bagebog til alle som melder sig ind i foreningen. I foreningens bagebøger er der megen god information, som bl.a. er vigtig for børnefamilierne. Bestyrelsen drøfter ideen og bliver enige om at det bliver problematisk i fht at bogsalget er en del af foreningens indtægtsgrundlag. Ligeledes er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en startpakke til børnefamilier. Noget af det materiale som AH efterspørger kan indgå i denne startpakke. BPL er med i arbejdsgruppen og tager det med i arbejdet, som forventes at i gang i efteråret AH oplyser at hun har mailet med Rebecca Alexis, som har stået for årets BørneCamp. Rebecca udarbejder en slags drejebog i fht planlægning og afholdelse af foreningens BørneCamps og sender til BV og sekretariatet. AH overtager nu bestyrelsesansvaret for BørneCamps fra BV. BV: Der er planlagt aktivgruppemøde d. 18/19 september Hvis der kommer midler til aktivgrupperne, så bliver denne afholdt til trods for, at der samtidig er messe i Malmø [referentens efterfølgende kommentarer: Svenska Celiakiförbundets madmesse, Det goda livet]. BV vil i løbet af sommeren lave et udkast til en foreningshåndbog. ES: Har været med til UngeCamp. Der var 14 deltagere. Emilie Sundquist samt Terese Gerdts var ansvarlige for gennemførslen. Stor tilfredshed blandt både deltagere og ledere. Ansvaret for UngeCampen skal nu overdrages til BG, som er den i bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for UngeCamps. ES passer stadig hvor der kommer mange spørgsmål fra turister. I den anledning har hun udarbejdet et dokument med grundlæggende informationer på engelsk, og sekretariatet har udarbejdet en uformel guide til glutenfri spisesteder i København. 14) Eventuelt a) Næste bestyrelsesmøde Til næste bestyrelsesmøde er følgende punkter til behandling: Implementering af Strategi 2020, Forretningsorden (inkl. telefonpenge); CøliakiNyt; Økonomi; Merchandise. LAH undersøger, hvorvidt vi kan få en ekstern facilitator til at facilitere punktet vedr. implementering af strategi til den 22. august 2015 fra kl Side 6 af 7

7 Dagsorden skal laves i fht at JL først kommer fredag kl , og BPL forlader mødet lørdag kl Bestyrelsen foreslår sekretariatet at undersøge, hvad det vil koste at afholde mødet på Severin i Middelfart, Dansk Friferie, Fangel Kro og Cabinn, Odense. Orientering fra forretningsudvalget skal i fremtiden indgå som fast punkt i dagsordenen til bestyrelsesmøderne. b) Forretningsudvalgets referater ES orienterer om at FU s referater skal sendes til bestyrelsen, så snart de er godkendt af FU via mail. c) Mikrofon og head set til Skype Hvis bestyrelsesmedlemmer har brug for et headset til deltagelse i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder via Skype, kan man melde dette til JL, så vil han sørge for indkøb. JL køber ligeledes en JABA mikrofon til brug for når bestyrelsesmedlemmer deltager til bestyrelsesmøder via Skype. d) Lederen i CøliakiNyt MD løfter spørgsmålet om hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne kan skiftes til at skrive lederen til CøliakiNyt. Bestyrelsen drøfter sagen og bliver enige om, at der ikke er noget, som taler imod at der er to formanden og et bestyrelsesmedlem som skriver lederen sammen, men at det er vigtigt at formanden altid står med som afsender og på den måde viser sit lederskab. Derudover er der som altid mulighed for at skrive andre typer af indslag til CøliakiNyt. Side 7 af 7

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere