Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne"

Transkript

1 Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010

2 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET TILSYNETS VURDERING TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG OPLYSNINGER OM TILSYNET OPLYSNINGER OM TILBUDDET OPFØLGNING FYSISKE RAMMER OG RUNDVISNING DEN PÆDAGOGISKE, OMSORGS- OG PLEJEMÆSSIGE PRAKSIS SÆRLIGT FOKUSOMRÅDE ORGANISATORISKE OG PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD METODE TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET TILSYNETS VARSLING DEFINITIONER BDO KR 1

3 1 Formål med tilsynet I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud. Formålet med tilsynet er: - At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. - At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. - At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO KR s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboere/brugeres heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Lejre Kommune ikke i BDO KR s tilsyn. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på institutionen til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses forventninger. BDO KR 2

4 2 Det overordnede indtryk af Bofællesskaberne er, at der er tale om et godt og velfungerende tilbud. Der er tale om en dygtig ledelse af Bofællesskabernes personale, faglighed og kompetenceudvikling. De fysiske rammer er samlet set velegnede til målgruppen. I samtlige bofællesskaber findes der en meget hjemlig og hyggelig atmosfære. Beboerne har tydeligvis sat deres præg på indretningen af såvel deres værelser som fællesarealer, og atmosfæren giver indtryk af en beboergruppe, der kan lide at bo der. Tilsynet vurder, at der er en høj grad af stabilitet og kontinuitet i personalegruppen, og at der arbejdes bevidst og kontinuerligt med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Tilsynet vurderer, at der er en relevant pædagogisk tilgang til beboerne, at der er et godt fokus på udvikling af de pædagogiske rammer, og på at fastholde og videreudvikle den gode praksis. Bofællesskabernes Fyrtårnsmodel og medarbejderen som stifinder udgør et solidt grundlag for arbejdet, og sikrer konstant opmærksomhed på koblingen mellem intention, vision og praksis. Der arbejdes målrettet og godt med de pædagogiske planer. Tilsynet konstaterer, at leder og medarbejdere udtrykker tilfredshed med processen omkring udarbejdelse af handleplanerne, hvoraf en del nu står overfor at skulle evalueres og revideres. Det er tilsynets opfattelse, at beboerne tilbydes en velstruktureret hverdag med mange og varierede aktivitetstilbud. Beboerne virker meget glade for og tilfredse med at bo i Bofællesskaberne, og med deres hverdag og aktiviteter. Tilsynet observerer, at der en god tone mellem beboere og medarbejdere og beboerne imellem, og at der er en rar atmosfære og omgangsform i Bofællesskaberne. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på beboernes indflydelse på hverdagen og aktiviteter, og at medarbejderne er relevant optagede af at sikre alle beboernes mulighed for medindflydelse. Det er tilsynets, at der er et godt og nuanceret fokus på alle vigtige områder i beboernes liv, såsom kost og motion, seksualitet, tryghed og trivsel samt retten til selvbestemmelse. Tilsynet vurderer, at medarbejderne i deres refleksion over egen praksis, tilgange, metoder og redskaber til at finde frem til beboernes ønsker og behov, anvender nysgerrighed, åbenhed, og stor indsigt i de enkelte beboeres formåen. Refleksionen afstedkommer inspiration til nye pædagogiske tiltag, ønske om ny viden, og danner dermed et godt udgangspunkt for fortsat kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. BDO KR 3

5 2.1 bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at leder ønsker, at den pædagogiske referenceramme skal være enslydende på Tilbudsportalen, og at hun vil tage initiativ til at sikre fælles indhold og ordlyd. 2. Tilsynet bemærker, at det er bofællesskabernes hensigt at igangsætte en proces frem imod oprettelse af et overordnet brugerråd, og ønsker at understøtte denne proces. 3. Tilsynet bemærker, at det er planen, at flere medarbejder skal på kursus i medicinhåndtering. 4. Tilsynet bemærker, at der ikke findes 141 handleplaner for beboerne. Tilsynet kan konstatere, at der i Bofællesskaberne er et ønske om, at kommunens sagsbehandlere deltager i de årlige statusmøder vedrørende dagtilbud/beskæftigelse, fritid og hverdag for den enkelte beboer Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der i Bofællesskabernes planer for kursus og kompetenceudvikling indarbejdes et tema vedrørende tegn-til-tale, for at sikre alle beboeres mulighed for at blive forstået og gøre sig forståelig i relation til deres medindflydelse og selvbestemmelse Det er tilsynets, at der er et godt og nuanceret fokus på kost og motion. Tilsynet anbefaler, at Bofællesskaberne formulerer en kost- og motionspolitik, så nuancerne i tilgangene til emnet og alle ideerne kan præciseres og formuleres på skrift. Dette også i relation til introduktion af nye medarbejdere. 3. Tilsynet anbefaler, at der i bofællesskabernes planer for kursus og kompetenceudvikling indarbejdes et tema om seksualitet og handicappede, hvor personalet kan få mulighed for at drøfte diverse problemstillinger med en seksualvejleder Tilsynet anbefaler bofællesskaberne, at få drøftet og hvis muligt også udarbejdet retningslinjer for evakueringsplan for hvert bofællesskab, samt drøfte plan for hvordan og i hvilket omfang den kan formidles og introduceres til beboerne på en hensigtsmæssig måde (fx piktogrammer) Påbud Ingen 1 Definition af begreberne findes i afsnit Der kan henvises til (vederlagsfrit) AMU kursus om Tegn til Tale på: 3 Eller der kan henvises til (vederlagsfrit) AMU-kursus om Seksualitet og handicappede på: BDO KR 4

6 3 Datagrundlag 3.1 Oplysninger om tilsynet Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 16. februar 2010 kl Rundvisning Tilsynet blev vist rundt af beboere og medarbejdere på de forskellige bofælle s- skaber. Deltagere ved dialogmøder Leder: Helle Bjarn Christensen Medarbejdere: 5 medarbejdere med såvel pædagogisk som social- og sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderne, som deltog i dialogmødet repræsenterede hvert sit bofællesskab, og havde forskellig erfaring samt ansættelseslængde. Beboere: Tilsynet talte med beboere fra hvert botilbud, i alt 9 beboere Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, Cand. Pæd., PD og socialpædagog) og Lene Thorius (Specialkonsulent, Cand. Pæd., PD og Socialpædagog) 3.2 Oplysninger om tilbuddet Adresse Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber. Administrationen er placeret på Præstegårdsvej 3, 4330 Hvalsø, og de fem bofællesskaber er placeret på hver sin adresse: - Ebbemosen 3 D, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge - Åbanken 22, 4320 Lejre - Toftekæret 3 B, Osted, 4000 Roskilde - Østbo, Præstegårdsvej 3 E, 4330 Hvalsø - Fire-Bo, Ejbyvej 70, 4070 Kr. Hyllinge Leder Helle Bjarn Christensen Juridisk grundlag SEL 85 og 108 Antal pladser 28 pladser, heraf 9 i egen bolig. Målgruppe Voksne med varig nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner i mange aldersgrupper. Der er stor forskel på beboerne og på omfanget af deres ressourcer. Flere beboere er forholdsvis selvhjulpne, dvs. at de kan være alene om natten, tage bussen, købe ind etc. Andre beboere har behov for mere omfattende støtte. BDO KR 5

7 3.3 Opfølgning Opfølgning fra sidste tilsyn Data Ved sidste tilsyn blev der givet fem anbefalinger, og nedenfor fremgår det, hvordan bofællesskaberne har forholdt sig til anbefalingerne: 1. Udarbejde handleplan for færdiggørelse af alle pædagogiske planer, og struktur for evaluering og justering af disse: Leder oplyser, at der er udarbejdet skabelon for, hvordan handleplanerne skal udarbejdes og evalueres, og at der foreligger handleplaner for alle beboere. 2. Indarbejde en struktur, hvor leder formelt deltager i udvalgte møder eksternt i Bofællesskaberne: Leder deltager i personalemøderne hver 14. dag i de respektive bofællesskaber. På personalemøderne fremlægges og drøftes bl.a. beboernes pædagogiske planer. 3. Genindføre beboermøde i det bofællesskab, der pga. få beboere ikke afholder beboermøder: Der afholdes nu beboermøder i alle afdelinger. Leder oplyser, at alle beboere ikke helt kan se betydningen af at deltage, og at emnet fortsat betragtes som et pædagogisk fokusområde. 4. Udarbejde nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi: Leder oplyser, at der nu forefindes nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi. 5. Sikre overensstemmelse mellem praksis og ordlyden på Tilbudsportalen: Leder oplyser, at Bofællesskaberne har fået oprettet og kvalitetssikret oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen. Klager siden sidste tilsyn: Siden sidste tilsyn har Bofællesskaberne modtaget to klager: Den ene klage kommer fra en forælder. Klagen er efter tilsynets håndteret i overensstemmelse med god praksis på området af Bofællesskabernes leder, som også har involveret Lejre Kommune i sagen. Klagen har ikke givet grundlag for at ændre i den pædagogiske praksis i Bofællesskaberne. Den anden klage kommer fra en beboer. Denne klage er efter til synets også håndteret i overensstemmelse med god praksis på området. Klagen kan henføres til en politisk beslutning BDO KR 6

8 om en ændret praksis for beboernes andel af betaling ved ferier, restaurantbesøg etc. Klagen har givet anledning til, at leder har udarbejdet interne skriftlige retningslinjer for udmøntningen af den politiske beslutning i Bofællesskaberne. Det er tilsynets, at der er fulgt relevant op på tilsynets sidste anbefalinger, og at de to klager, som Bofællesskaberne har modtaget, efter tilsynets, er behandlet korrekt Opfølgning fra andre tilsyn Data Der har været brandtilsyn, hvilket ikke har afstedkommet kommentarer. Ingen kommentarer. 3.4 Fysiske rammer og rundvisning Fysiske rammer og observation Data Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber placeret i Lejre, Roskilde, Hvalsø og Kr. Hyllinge. Fælles for bofællesskaberne gælder det, at alle beboerne enten har deres eget værelse eller lejlighed. Der er dog forskel på standarden af den enkeltes bolig. Beboerne på Toftekæret og Åbanken har toværelses lejligheder, mens beboerne på Ebbemosen har etværelses lejligheder. På Fire-bo har beboerne et værelse til rådighed uden eget bad og køkken/te-køkken. Der er således to bofællesskaber, hvor man må sige, at de ikke helt lever op til dagens standarder med hensyn til eget bad, toilet og en lejlighedslignende bolig. Efter planen flytter bofællesskabet Ebbemosen til nybyggede boliger i tilknytning til Øst-Bo til december Der er derimod ikke planer om at flytte beboerne fra Fire-bo til ny faciliteter fordi det vurderes, at disse beboere har større fordele ved at blive boende end at flytte, grundet deres forholdsvis høje alder. Fællesarealerne i bofællesskaberne udgøres af køkken/alrum/stue af forskellig størrelse, men alle indrettet med et hjemligt og personligt præg. De udendørs faciliteter udgøres af terrasser tilknyttet beboernes lejligheder / værelser og/eller fælles terrasse samt have BDO KR 7

9 Administration og mødefaciliteter findes i tilknytning til bofællesskabet Øst-Bo, hvor der er god plads til, at alle medarbejdere kan mødes. Da nogle af bofællesskaberne ikke har optimale kontorfaciliteter, kan medarbejderne mødes og arbejde administrativt i Øst-Bo. Siden sidste tilsyn er Åbanken blevet sat i stand for et større beløb. Man har bl.a. fået nyt køkken, fået malet, nye gardiner og fået indrettet et langbord med plads til computere. Det er tilsynets, at de fysiske rammer samlet set er velegnede til målgruppen, om end to af bofællesskaber ikke helt lever op til dagens standarder med hensyn til eget bad, toilet og en lejlighedslignende bolig. Tilsynet vurderer imidlertid, at der for det ene bofællesskab findes gode planer for flytning til nybyggede faciliteter december For det andet bofællesskab vurderer tilsynet indtil videre, at der findes tilfredsstillende argumentation for, at det ikke er hensigtsmæssigt at flytte beboerne pga. alder. I samtlige bofællesskaber findes der en meget hjemlig og hyggelig atmosfære. Beboerne har tydeligvis sat deres præg på indretningen af såvel deres værelser som fællesarealer, og atmosfæren giver indtryk af en beboergruppe, der kan lide at bo der. 3.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Data Der er udarbejdet virksomhedsplan for Bofællesskaberne. Bofællesskabernes pædagogiske ramme er beskrevet i Fyrtårnsmodellen. Den består af følgende hovedemner: 1) Pædagogisk vision mødet med borgeren, 2) Ledelse og 3) Møder. Sidstnævnte er uddybet med udgangspunkt i følgende fem niveauer som omfatter: 1) Identitet, 2) Værdier, 3) Kompetencer, 4) Adfærd, og 5) Omgivelser. Hvert af disse niveauer er beskrevet i Bofællesskabernes Håndbog. Det er imidlertid væsentligt for ideen og metoden, at det beskrevne og praksis evalueres og uddybes løbende. Leder beskriver, at den pædagogiske ramme bygger på en fælles kultur, som bl.a. indebærer en optagethed af filosofiske spørgsmål om etik og moral. Leder gør det klart, at den pædagogiske filosofi er et fast udgangspunkt, mens metoder og pædagogisk praksis i forhold til at nå målene gøres til genstand for debat BDO KR 8

10 Overordnet set er der udarbejdet en pædagogisk vision og en overordnet strategi for Bofællesskaberne, som bevæger sig fra intention, vision til konkret praksis. Relevante redskaber og metoder til at omsætte visionen til virkelighed, drøftes og evalueres løbende. Leder konstaterer forskellige udfordringer med hensyn til at fastholde den gode praksis, og ikke forfalde til gamle handlemønstre. Implementeringsfasen kræver således konstant opmærksomhed fra såvel leders som medarbejdernes side. Der kan hentes støtte til processen i de metoder til kompetenceudvikling og afholdelse af møder, som beskrives i Fyrtårnsmodellen. Konkret skal der i løbet af foråret afholdes en temadag, med deltagelse af hele personalegruppen og en underviser udefra. Målet er at få genopfrisket og videreudviklet koblingen mellem den pædagogiske vision, strategi og praksis. Mødestrukturen og organisationsstrukturen er tilrettelagt således, at bofællesskaberne fungerer selvstændigt, da de med deres forskellige målgrupper og individuelle behov ikke skal ensrettes. En koordinator i hvert bofællesskab skal til gengæld sikre, at de overordnede pædagogiske visioner, mål og målsætninger bliver implementeret i hvert bofællesskab, ligesom de har ansvar for at videregive det enkelte bofællesskabs udfordringer og ideer til resten af organisationen. Koordinatorerne skal således fungere som kulturbærere i de enkelte bofællesskaber. I forbindelse med udviklingsprocessen omkring Fyrtårsmodellen er der blevet arbejdet med den enkelte medarbejders rolle, ud fra det såkaldte Stifinderprojektet. Leders udgangspunkt i denne proces er respekt for medarbejdernes forskellighed, deres forskellige forudsætninger og udviklingsprocesser. Hvis medarbejderne kan argumentere for deres handlinger, og handlingerne ikke strider mod det pædagogiske, etiske og moralske grundlag for bofællesskaberne, så accepteres disse. Det væsentlige er, hvordan medarbejderne forholder sig til egne handlinger, og at medarbejderne arbejder med sig selv fagligt og personligt. Som støtte til relationsarbejdet med beboerne har leder udarbejdet en lille pamflet om God skik og brug i bofællesskaberne, som rummer retningslinjer for involvering mellem beboere og medarbejdere. Medarbejderne redegør for, hvordan de i hverdagen arbejder ud fra de pædagogiske rammer og principper, ved at tage udgangspunkt i beboerne, deres behov og normer. Væsentlige omdrejningspunkter i arbejdet med beboerne er respekten for den enkelte, at fokusere på beboernes ressourcer og egne mål, og at have fokus på at skabe succesoplevel- BDO KR 9

11 ser. Dette indebærer bl.a. at medarbejderne løbende drøfter, hvordan man kan støtte beboerne i at formulere egne behov og mål, støtte dem i beslutningsprocesser, og hvordan man bedst støtter beboerne i at fastholde målene. Medarbejderne giver i vid udstrækning udtryk for en ens tilgang og grundholdning til de fleste væsentlige spørgsmål. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på udvikling af de pædagogiske rammer, og på at fastholde og videreudvikle den gode praksis. Fyrtårnsmodellen og medarbejderen som stifinder udgør et solidt grundlag for arbejdet, og sikrer konstant opmærksomhed på koblingen mellem intention, vision og praksis. Belægning Data Leder oplyser, at der er 100 % belægning. Ingen kommentarer. Pædagogisk metode/referenceramme Data Pædagogiske planer Data Bofællesskaberne arbejder ikke ud fra én pædagogiske referenceramme eller metode, men vægter den anerkendende tilgang til beboerne meget højt, ligesom respekten for den enkelte beboers unikke personlighed og ressourcer er i højsædet. Medarbejderne beskriver, at de anvender ADL-træning til nogle beboere, mens der i relation til andre beboere fokuseres på relationsarbejde. Der fokuseres på at afdække den enkelte beboers egne mål og udviklingsmuligheder, og tage afsæt herfra. Tilsynet peger på, at formuleringen af den pædagogiske referenceramme og metode på Tilbudsportalen fremstår forskellig for de enkelte bofællesskaber. Leder ønsker, at tilbuddene skal have enslydende referenceramme på Tilbudsportalen, vil herefter lave disse om. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme med fordel kan præciseres, og bemærker, at leder ønsker, at den pædagogiske referenceramme på Tilbudsportalen skal være enslydende, og at hun vil tage initiativ til at sikre fælles indhold og ordlyd. Leder og medarbejderne oplyser, at der nu er pædagogiske planer for alle beboere. Mens nogle af handleplanerne først er blevet færdige for nylig, står andre pædagogiske planer overfor at skulle evalueres og revideres. Leder opfatter, at hendes rolle med hensyn til udarbejdelse af de pædagogiske planer er at kvalitetssikre beskrivelsen af beboeren og valget af BDO KR 10

12 Hverdag og aktiviteter Data pædagogiske metoder. Derudover at bistå medarbejderne i forhold til eventuelle problemstillinger. Der er stort fokus på at få involveret beboerne i udarbejdelsen og evalueringen af deres egne pædagogiske planer, og medarbejdergruppen er optaget af at drøfte metoder til at inddrage beboerne i processen. Ofte danner beboernes egne udsagn i hverdagen udgangspunkt for en fælles formulering af konkrete mål. Meget få beboere ønsker at involvere pårørende i processen. Medarbejderne opfatter de pædagogiske planer som et godt og brugbart støtteredskab i det pædagogiske arbejde. Særligt når man formår at opsætte konkrete og opnåelige mål. Processen med at få udarbejdet de pædagogiske planer er blevet lettere med tiden, og har betydet et øget engagement hos medarbejderne. Tilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet og godt med de pædagogiske planer. Tilsynet konstaterer, at leder og medarbejdere udtrykker tilfredshed med processen omkring udarbejdelse af de pædagogiske planer, hvoraf en del nu står overfor at skulle evalueres og revideres. Beboerne går på arbejde eller i skole i dagligdagen, og derudover deltager beboerne i forskellige aktiviteter afhængig af interesse, behov og formåen. Beboernes formåen afhænger af alder og handicap, og af i hvor høj grad medarbejderne formår at motivere beboerne til at deltage i aktiviteter. Leder beskriver, at medarbejderne rent pædagogisk arbejder for at finde frem til, hvordan man får inddraget beboerne i planlægningen af hverdagen. Medarbejderne præsenterer forskellige tilbud; kreative, motion, indkøb, men er opmærksomme på, hvad beboerne magter den konkrete dag. Hvis medarbejderne vurderer, at en beboer ikke trives med sine aktiviteter, selvom vedkommende plejer at deltage, så drøfter medarbejderne dette med beboeren og støtter vedkommende i at fravælge uønskede aktiviteter. Beboerne får mange eksterne tilbud om deltagelse i fester, bowling, cafearrangementer etc., og her er medarbejderne opmærksomme på, at beboerne også skal have mulighed for at sige nej tak og blot slappe af. Bofællesskaberne arrangerer selv cykelture, busture, bål, fælles ferier etc., og det er medarbejdernes, at beboerne ikke mangler tilbud om fritidsaktiviteter. BDO KR 11

13 De beboere, som tilsynet møder i bofællesskaberne udtrykker stor tilfredshed med deres hverdag og de aktiviteter som de deltager i. Beboerne siger samstemmende, at de er meget tilfredse med at bo i bofællesskaberne. Beboerne kan benytte følgende tilbud: Skole (folkepensionister skal selv afholde udgifterne) ITC, som vurderer om den enkelte beboer er egnet til arbejdsmarkedet Beskyttet værkstedstilbud (gratis) En konkret beboer beskriver sin uge, som rummer følgende aktiviteter: Mandag: fysioterapi og aftenklub i København Tirsdag: hjemmedag med aktiviteter som rengøring, vask, ture etc. Onsdag: arbejde på ITC Torsdag: arbejde på ITC Fredag: fysioterapi og aftenklub i København Beboeren er meget glad for sin hjemmedag, hvor der også bliver tid til at spille spil og hygge med medarbejderen. Vedkommende er også glad for at arbejde på ITC, hvor han bl.a. har arbejdet med at udarbejde en Nyhedsavis. Tilsynet møder nogle andre beboere, som går til ridefysioterapi, hvilket de er meget tilfredse med. Tilsynet vurderer, at beboerne tilbydes en velstruktureret hverdag med mange og varierede aktivitetstilbud. Beboerne virker meget glade for og tilfredse med at bo i Bofællesskaberne, og med deres hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Data Der afholdes beboermøder i alle bofællesskaber. Det er hensigten, at der igangsættes en proces frem imod oprettelse af et overordnet brugerråd. Medarbejderne beskriver, at de er opmærksomme på at skabe nogle hyggelige rammer for beboermøderne. Man lægger op til diskussion af beboernes ønsker og behov, fx sommerferieønsker og indretning af fællesrum. Derudover forsøger medarbejderne at skabe rammerne og rummet til, at beboerne kan give udtryk for kritik, ros og egen selvbestemmelse. Medarbejderne er opmærksomme på, at beboerne ikke er vant til at udtrykke sig på denne måde, og arbejder refleksivt med at modtage beboernes ønsker, behov og kritik. En beboer oplyser, at beboerne i dette bofællesskab kan træffe beslutninger om ferier og andre aktiviteter, og fortæller, at der er blevet ind- BDO KR 12

14 købt et wii til bofællesskabet. Beslutningen om indkøbet blev taget på et beboermøde efter en drøftelse mellem beboerne. Medarbejderne reflekterer under tilsynet over beboernes behov for, og mulighed for at deltage i beboermøder og et kommende brugerråd. Dette giver anledning til en diskussion af, hvordan medarbejderne bedst sikrer, at beboerne får lige mulighed for at deltage i disse demokratiske fora, også selvom beboeren er hørehæmmet eller uden verbalt sprog. Medarbejdernes refleksion fører frem til, at de i nogen grad kan forbedre deres viden omkring tegn-til-tale for i højere grad at kunne inddrage alle beboere kvalificeret i de formelle demokratiske processer, og i beboernes medindflydelse på hverdagen. I relation til dette observerer tilsynet i et af bofællesskaberne, at flere af beboerne kan tegn-til-tale, og at beboerne tolker for hinanden for at hjælpe medarbejderen med at forstå beboeren. Medarbejderen gentager her sit ønske om et kursus i tegn-til-tale. Tilsynet vurderer, at der er et godt fokus på beboernes indflydelse på hverdagen og aktiviteter, og at medarbejderne er relevant optagede af at sikre alle beboernes mulighed for medindflydelse. For at sikre alle beboeres mulighed for at blive forstået, og gøre sig forståelig i relation til medindflydelse og selvbestemmelse vurderer tilsynet, at personalegruppen kan have gavn af at inddrage tegn-til-tale som tema i deres kompetenceudvikling Sundhed, kost og motion Der er ikke udarbejdet overordnede retningslinjer eller en kost- og motionspolitik, men alle bofællesskaberne er opmærksomme på at tilbyde beboerne en sund og varieret kost, og på at sikre, at beboerne får tilstrækkelig motion. Medarbejderne reflekterer over mulige dilemmaer mellem sund levevis og beboernes selvbestemmelse, og udveksler ideer til at gøre kosten sundere uden at den gode smag går tabt. Mens flere beboere har protesteret overfor indførelse af nye og grovere ingredienser i maden, giver andre beboere udtryk for, at det er vigtigt at spise sundt, og fremviser med glæde deres madplaner. Tilsynet oplever undervejs, hvordan en beboer er i gang med at tilberede spaghetti med kødsovs, som bl.a. består af porrer og andre grøntsager. Menuen og sammensætningen har hun selv valgt, for det er hendes maddag. Nogle beboere indkøber og spiser bagerbrød eller slik fra tanken på vej BDO KR 13

15 til og fra job eller skole. Disse beboere, er medarbejderne ekstra opmærksomme på med hensyn til at få tilbudt dem mere motion. Det er tilsynets, at der er et godt og nuanceret fokus på kost og motion. Tilsynet vurderer, at Bofællesskaberne med fordel kan formulere en kost- og motionspolitik, så nuancerne i tilgangene til emnet og alle ideerne kan præciseres og formuleres på skrift. Dette også i relation til introduktion af nye medarbejdere Tryghed og trivsel Data Beboerne har behov for faste rammer og struktur for at opleve tryghed og trivsel. Dette betyder, at der arbejdes med forudsigelighed, genkedelighed og fast struktur på hverdagen. Det er vigtigt, at beboerne kender regler og rutiner og ved, hvem der kommer på arbejde hvornår. Medarbejderne er opmærksomme på, at beboerne kan reagere på forskellig vis, hvis de bliver utrygge, og reflekterer på personalemøderne over, hvordan de kan tolke beboernes signaler. Nye medarbejdere oplever, at det er nemt at aflæse beboerne. Beboerne oplyser til tilsynet, at de føler sig trygge og har det godt med at bo i bofællesskaberne. Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på beboernes tryghed og trivsel, og at beboerne føler sig trygge ved at bo i bofællesskaberne Seksualitet Data Leder og medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på eventuelle problemer med hensyn til seksualitet i bofællesskaberne, men at der endnu ikke har været nogen, på trods af at nogle af beboerne har været kærester. Medarbejderne er optagede af, hvor langt man kan/ønsker at gå i sin vejledning af beboerne på dette område, og af hvordan man kan sikre sig, at alle beboere får tilfredsstillet deres seksuelle behov. I relation til dette udtrykker medarbejderne dels et ønske om at vide mere om emnet, dels at få mulighed for at drøfte diverse problemstillinger med en seksualvejleder med forstand på handicappedes seksualitet. Tilsynet vurderer, medarbejderne har relevant fokus på emnet seksualitet i relation til beboerne, og at der er accept og åbenhed omkring emnet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan have gavn af tilbydes kursus/temadag om handicappede og seksualitet, hvor de kan få mulighed for at drøfte diverse problemstillinger. BDO KR 14

16 3.5.6 Sprogbrug og omgangsformer Data Der er ikke udarbejdet retningslinjer for sprogbrug og omgangsformer, men normen er at man taler ordentlig til hinanden. Beboerne giver udtryk for, at der ikke er nogen problemer i relation til omgangsformer og sprogbrug, og at man får støtte til at sætte grænser, hvis nogen overskrider ens grænse. Tilsynet observerer desuden en god tone beboerne indbyrdes og mellem beboere og medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der en god tone mellem beboere og medarbejdere og beboerne imellem, og at der er en rar atmosfære og omgangsform i Bofællesskaberne Medicinhåndtering Data Der er udarbejdet procedurer for håndtering af medicin. Det er meget få af beboerne, der har behov for medicin. En enkelt beboer får sin medicin doseret via apoteket. Medarbejdergruppen består bl.a. af en sygeplejerske som varetager opgaverne i forbindelse med medicinhåndtering. Derudover har flere af medarbejderne taget kursus i medicinhåndtering. Planen er, at flere medarbejder skal på medicinkursus. Tilsynet vurderer, at der er godt fokus på medicinhåndtering, og bemærker, at det er planen, at flere medarbejder skal på kursus i medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Data Der forekommer ingen magtanvendelser i Bofællesskaberne. Med afsæt i bekendtgørelsen om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er det udarbejdet procedurer for magtanvendelse, herunder procedure for intern opfølgning på magtanvendelser. Alle nye medarbejdere introduceres til dette. Leder sikrer løbende dialog om retningslinjer og procedurer. Diskussion af gråzoner i relation til magtanvendelse, foregår i de mindre grupper. Der er særlige udfordringer med enkelte beboer, som kan virke truende i deres adfærd overfor medarbejdere og andre beboere. Disse situationer har givet anledning til en opstramning af de konsekvenser en truende adfærd kan have for beboerne. Medarbejderne giver udtryk for, at de udover den tilbudte supervision, som de er meget tilfredse med, ønsker sig mere viden om konflikthåndtering. Tilsynet vurderer, at der er relevant fokus på magtanvendelse og kon- BDO KR 15

17 flikthåndtering, herunder hvordan man kan undgå at truende adfærd hos beboerne eskalerer. I relation til dette bemærker tilsynet, at nogle medarbejdere udtrykker et behov for mere viden om konflikthåndtering Pårørende Data Leder og medarbejdere giver udtryk for, at samarbejdet med de pårørende generelt set fungerer rigtig godt. Der er stor variation i kontakten med de pårørende, grundet beboergruppens forskellige sammensætning og alder. Der afholdes ikke faste møder med forældre eller pårørende. Disse afholdes efter behov. Pårørende kan kontakte medarbejderne telefonisk efter aftale. Ingen kommentarer. 3.6 Særligt fokusområde Fokusområde: Refleksion over tilgange, metoder og redskaber, der anvendes i det pædagogiske arbejde til at finde frem til den enkelte beboers behov og ønsker. Data Som supplement til tilsynets overordnede temaer er det aftalt med Lejre Kommune, at ovenstående tema skal udgøre et særligt fokuspunkt for dette tilsyn. Leder beskriver, at refleksion over egen praksis, herunder tilgange, metoder og redskaber, der anvendes i det pædagogiske arbejde, er selve kernen i Fyrtårnsmodellen og Stifinder. Dette betyder, at medarbejderne hver eneste dag reflekterer over, hvordan man kan finde frem til beboernes ønsker og behov, hvordan man kan forholde sig til beboernes ønsker og behov, og hvordan man respektfuldt og ordentligt afviser nogle af beboernes behov, evt. fordi de er urealistiske. Alt dette sker gennem hverdagens dialoger, via mails og telefon og på gruppe- og personalemøder. Under dialogmødet med medarbejderne demonstrerer medarbejderne, at de løbende reflekterer over egen praksis og beboernes behov. Medarbejderne redegør for, at refleksion i hverdagen anvendes som et grundlæggende redskab, og peger på, at dette er i overensstemmelse med Fyrtårnsmodellen, og med tanken om medarbejderen som stifinder. Tilsynet vurderer, at medarbejderne benytter fyrtårnsmodellen som en konstruktiv metode til at reflektere over egen praksis. Refleksionen BDO KR 16

18 afstedkommer inspiration til nye pædagogiske tiltag, ønske om ny viden, og danner dermed et godt udgangspunkt for fortsat kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis. 3.7 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Data Leder fortæller, at der er en høj grad af stabilitet i personalegruppen. Der har kun været to personaleudskiftninger siden sidste tilsyn, begge er stoppet ved naturlig afgang. En stor del af de øvrige medarbejdere har været ansat i Bofællesskaberne i længere tid. Der er udarbejdet en generel sygefraværspolitik i kommunen og retningslinjer for Bofællesskaberne. Sygefraværet er på 1,2 1,3 procent og sygefraværspolitikken fungerer efter hensigten. Tilsynet vurder, at der er en høj grad af stabilitet og kontinuitet i personalegruppen Eksternt samarbejde Data Leder oplyser, at det eksterne samarbejde med forvaltningen fungerer godt. Siden 2008 har Bofællesskaberne haft tæt samarbejde med Køge Handelsskole omkring udvikling af Fyrtårnsmodellen, og dette samarbejde fungerer fortsat, bl.a. i relation til den kommende temadag om Fyrtårnsmodellen. Medarbejderne fortæller, at beboernes tilfredshed med ITC er noget blandet, og der er derfor taget initiativ til et stormøde med ITC, hvor repræsentanter fra ITC vil fortælle om deres nye udviklingstiltag. Samarbejdet med Lejre Kommunes sagsbehandlere har budt på flere udfordringer. Grundet sygdom o.a. i gruppen har det krævet stor tålmodighed hos medarbejderne at få fat på sagsbehandler, idet reaktionstiden har været meget lang. Medarbejderne fortæller, at sagsbehandlerne ikke deltager i statusmøderne, og at der ikke pågår noget samarbejde om 141 handleplanerne. Medarbejderne udtrykker ønske om et tættere samarbejde med sagsbehandlerne, bl.a. vedrørende beboernes dagtilbud og fritidstilbud. Medarbejderne fortæller, at samarbejdet med skolerne fungerer fint. BDO KR 17

19 Der afholdes skole-hjem-samtaler, hvor forældrene og pædagogen deltager sammen. Tilsynet vurderer, at det eksterne samarbejde fungerer fint, om end der er nogle udfordringer i relation til samarbejdet med sagsbehandlerne. Tilsynet bemærker, at der ikke findes 141 handleplaner for beboerne, og at der ikke afholdes møder med sagsbehandlerne vedr. de pædagogiske handleplaner. Tilsynet opfordrer på denne baggrund Bofællesskaberne til at tage initiativer, der kan forbedre samarbejdet omkring såvel 141 handleplanerne som et formaliseret samarbejde om fx deltagelse i statusmøder Internt samarbejde og kommunikation Data Der er udarbejdet en fast struktur for leders deltagelse i møder med personalet. Leder deltager i alle personalemøder i bofællesskaberne. Disse afholdes hver 14. dag. Leder deltager ikke i husmøderne. Der afholdes fælles personalemøde 4 gange om året. Koordinatorerne holder møde 1 gang om måneden sammen med leder. Her deltager også Sikkerhedsrepræsentanterne fordi udvalget samtidig fungerer som MED-udvalg. Som noget nyt afholder koordinatorerne hvert år 2-3 pædagogiske dage med overnatninger, og her er målet at diskutere pædagogik og pædagogisk praksis, og at skabe kvalitetsudvikling Derudover afholdes der fælles beboerferie, hvor alle beboere og medarbejdere deltager. Her får medarbejderne mulighed for at observere hinandens pædagogiske praksis, og at reflektere over ligheder og forskelle. Medarbejderne giver udtryk for, at de er tilfredse med at kunne dele refleksioner med hinanden, og udtrykker tilfredshed med de fælles temadage om neuropædagogik. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med deres leder og med det interne samarbejde at samarbejdet fungerer rigtigt godt understreges af flere. I hverdagen ses medarbejderne ikke altid hinanden, hvorfor det er vigtigt at kunne kontakte hinanden, når der er behov for det. Der er forskellig praksis omkring hvor ofte eller hvornår man finder anledning til at kontakte kollegaerne. Nogle argumenterer for, at man ikke ønsker at forstyrrer kollegaerne i fritiden mens andre finder det helt selvfølgeligt, hvis en kollega ringer for at få sparring, selv om man har fri. BDO KR 18

20 Tilsynet bemærker, at der er forskellige holdninger til, hvornår og i hvilket omfang man kontakter hinanden for sparring Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Data Den sidste APV blev udarbejdet i Alle fokusområder er løst. Den næste APV foretages i Der er planlagt førstehjælpskursus for alle medarbejdere. Medarbejderne giver udtryk for usikkerhed omkring procedurerne i forbindelse med brand. Usikkerheden handler bl.a. om, hvordan man skal informere de beboere, som sover alene om natten om procedurerne ved en evt. brand. For nogle af beboernes vedkommende kan medarbejderne være usikre på, om disse vil kunne handle hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de regler, der kan opsættes for korrekt adfærd ved brand. Tilsynet anbefaler, at få drøftet og hvis muligt også udarbejde retningslinjer for evakueringsplan for hvert bofællesskab, samt drøfte hvordan og i hvilket omfang den kan formidles og introduceres til beboerne på en hensigtsmæssig måde (fx piktogrammer) Kompetenceudvikling og kvalitetssikring Data Der er udarbejdet et detaljeret introduktionsprogram til nye medarbejdere med angivelse af hvilke områder der skal introduceres til før tiltrædelse, ved tiltrædelse og efter tiltrædelse af det nye arbejde. En ny medarbejder giver udtryk for tilfredshed med introduktionsprogrammet, men savner mere viden om beboernes konkrete handicaps. Leder tilbyder MUS-samtaler én gang om året, men tilkendegiver, at kun ca. 60 % benytter sig af dette tilbud. Leder opfordrer fortsat de øvrige medarbejdere til at deltage i MUS-samtaler. Alle medarbejdere deltager i kursusvirksomhed omkring neuropædagogik. Vikarer deltager i det omfang det er muligt. Der er allerede afholdt to temadage, og to nye temadage afholdes den 10. og 11. marts. Derudover er det aftalt, at der afholdes en temadag om Fyrtårnsmodellen. Alle medarbejdere, incl. vikarer, deltager i 1. hjælps kurser. Der er fast tilbud om faglig supervision, som dog ikke benyttes af alle grupper. Derudover afholdes der personlig supervision efter behov. Leder opfordrer til supervision, og betragter tilbuddet som meget væ- BDO KR 19

21 sentlig. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med leder, og med den opbakning som leder giver medarbejderne. Dette gælder såvel i forhold til vejledning og rådgivning i hverdagen som tilbuddet om supervision. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med kursusvirksomhed om neuropædagogik. Flere medarbejdere kunne ønske sig fælles kursus i tegn-til-tale Sammenhæng mellem kompetencer og behov Data Tilsynet vurderer, at der i Bofællesskaberne arbejdes bevidst og kontinuerligt med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Såvel leder som medarbejdere giver udtryk for at der samlet set er overensstemmelse mellem personalets kompetencer og de behov som beboergruppen har. Medarbejderne giver imidlertid udtryk for, at de kunne ønske sig mere baggrundsviden om beboernes fortid, herunder viden om beboernes tidligere undersøgelsesresultater. Leder oplyser hertil at der udover ½ 141 handleplanerne er mulighed for at indhente denne viden i kommunen. Tilsynet vurderer at der er en god sammenhæng mellem personalets kompetencer og beboergruppens behov. 4 Metode BDO KR s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig med at tilsynet, jf. Retssikkerhedslovens 16, skal udøve kontrol med, om tilbuddet følger lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observation, som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en ane r- kendende tilgang, hvilket bl.a. handler om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt leder med henblik på rettelser af faktuelle fejl. 4.1 tilrettelæggelse Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: BDO KR 20

22 Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs, og/eller at observere det sociale liv Dialog med Leder/ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet 4.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO KR indhentet materiale fra kommunen, herunder kommunens politikker for området, kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen samt oplysninger fra tilbuddets evt. egen hjemmeside ligeledes har indgået i det konkrete tilsyn. 4.3 varsling Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fem uger før gennemførelse. Endvidere har BDO KR haft telefonisk dialog med leder inden tilsynet, hvor programmet er blevet drøftet og endelig fastlagt således, at dagens møder er tilpasset hverdagen og aktiviteterne på tilbuddet. 4.4 Definitioner Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med at finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. BDO KR 21

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 1A 28. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Ungdomskollektivet Bregnerødvej Bregnerødvej 1A 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport. Gentofte Kommune Pilekrogen

Tilsynsrapport. Gentofte Kommune Pilekrogen Tilsynsrapport Gentofte Kommune Pilekrogen Anmeldt tilsyn April 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 4 3.1

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog og instruks for beboere og personale Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2-4, 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Da Vida

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Da Vida Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Da Vida Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 4 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Juni 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET AKTUELLE TILSYN...3 4 TILSYNETS VURDERING...4 4.1 Tilsynets bemærkninger,

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Fonden Bofællesskabet Bakkevej 3.december 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Fonden Bofællesskabet Bakkevej Bakkevej 53 3460 Birkerød

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Egeparken Anmeldt tilsyn 3.9.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at bofællesskabet er et velorganiseret tilbud. Det vurderes, at medarbejderne er velkvalificerede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Tilsynsrapport. Ballerup Kommune Vedelsbo

Tilsynsrapport. Ballerup Kommune Vedelsbo Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Anmeldt tilsyn Oktober 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 4 3.1

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere