~ 0, september TDC's standardtilbud pa Samhusning. TDC NS jl N~rregade K~benha C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ 0, september 2004. TDC's standardtilbud pa Samhusning. TDC NS jl N~rregade 21 0900 K~benha C"

Transkript

1 TDC NS jl N~rregade K~benha C T- 09 TeLestyreLsen Minisleriel forvidenskab Teknologi og Udvikling National T and Telecom Agency Ministry of Science Technology and nnovation TDC's standardtilbud pa Samhusning T - og Telestyrelsens iva:rksa:ttelse af h8ring omkring TDC's praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. iapril 2004 foretog T - og Telestyrelsen en h~ring blandt de af TDC's samtrafi~parter, der if~lge styrelsens registreringer pa davrerende tidspunkt havde ind~aet en sarnhusningsaftale med TDC. H~ringen foretoges som en egen driftsag. Med h~ringen ~nskede T - og Telestyrelsen markedets bed~mmelse af, hvorvidt TDC's praktisering af aftaler baseret pa TDC's standardtilbud for samhusning matte virke begrrensende pa konkurrencen. H~ringen fokus~rede navnlig pa selskabets handtering af bestillinger pa intern kabling, dvs. ka~ling mellem to parter, der hver isrer bar en sarnhusningsaftale med TDC. ~ adgang Sp~rgsmalet om til intern kabling blev bl.a. adresseret ved udstedelsen af rendringsbekend g~relse nr. 670 af 10. juli 2003, hvor T - og Telestyrelsen foretog en prreciseri g at den hidtidige brerertjenestebekendtg~relses bilag 4, der vedr~rer vilkarene r adgang til pa en udbyders lokaliteter at placere egne centraler og andet udstyr fv. samt adgang til at varetage drift og vedligeholdelse heraf. ~ 0, september 2004 T- 09 Telestyrelsen Hoisteinsgade K0benhavn 0 Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Peter M~ler Nielsen Telefon Telefax E-post Sagsnr. M , ~ S- lendringen af b~kendtg~relsen blev foretaget som f~lge at, at n - og Telestyrelsell, jf. Telekon rrenceredeg~relsen af maj 2003, havde kunnet konstatere, at TDC's aftalepa er havde vanskeligheder ved at opna ad gang til intern kabling mellem egen ogandre rafters samhusningspositioner pa TDC's centraler mv. 80m en udl.0berlaf rendringen af brerertjenestebekendtg.0relsen rendrede TDC efterf.0lgende sit sfandardtilbud pa samhusning. Det Dye standardtilbud indeholder en rrekke punkt1r, der adresserer forhold, som selskabet finder behov for at fa aftalt, forinden selskabet.0nsker at efterkomme anmodninger om adgang til intern kabling pa selskabet stationer mv. TDC bar herun~erindf~rt en "Deklaration af indhold af samhusning", jf. bilag 8 til TDC's stand/ifdtilbud om samhusning, dateret 1. januar Kravet om deklarationsformutar er bibeholdt i senere udgaver af standardtilbudet.

2 Heringens resu/tat Pa grundlag af h~ringen kunne T - og Telestyrelsen sammenfattende konstatere at fo:lgende forh?ld tilsyneladende gjorde sig greldende: TDC har ikke ~nsket at efterkomme anmodninger om intern kabling i tilknytnin~ til vrerende sarnhusningsaftaler, men alene i forbindelse med Dye aftaler, der er baseret pa en ny udforrnning af selskabet standardafta- e om sa~usning, 2. TDC ka1der tilradighedsstillelsen af intern kabling sammen med et krav om, at aftaleparten skal redeg~re for anvendelsen af selve den interne kab ling/~amh u snin gs posi ti on, TDC har ikke tidligere stillet krav om forudgaende dokumentation for sine aftalffparters aktuelle anvendelse af en samhusningsposition, nar blot den "int~me kabling" mellem to udbyderes samhusningspositioner pa samme 1okation foregik via sakaldte N-span forbindelser (en forbindelse mellem ta parters samhusning, der pas serer en sammenkoblingsbr~nd udell for TDC's bygning), 3 T- og Telestyrelsen Side 2 4 TDC's praktisering af reglerne om intern kabling giver en lang rrekke ulempe~ for aftaleparterne, herunder stor usikkerhed og tvivl om anvendelsesdeklarationernes korrekte pdfyldning, manglende sikkerhed i TDC's tilbagemeldinger, 1ange sagsbehandlingstider, betydelige administrative ekstrabyrder, detaljerede oplysningskrav med risci for uretmressig indsigt i forretningsmressige dispositioner, luklar anvendelse af begrebet "hovedsagelig" i forbindelse med den interne kablings eventuelle anvendelse til andre formal. De pagreldende!forhold syntes primrert at hidr~re fra TDC's udformning og praktisering af vilk ene i selskabets standardtilbud. TDC blev derfor anmodet om at fremkomme med egne bemrerkninger vedr~rende selskabets aktuelle praktisering af aftaler baseret pa selskabets seneste standardaftale om samhusning. Da de konstatertede problemer og forsinkelser i aftaleindgaelsen srerligt sag at vrere knyttet til adrninistrationen af bilag 8, blev TDC ogsa anmodet om srerligt at angive hvilke y~sentlige hensvn for aftaleindgaelse, der tilsiger, at selskabets aftaleparter i forhold til tidligere praksis nu afkrreves detaljerede forhandsgarantier omkring anven~elsen af det udstyr, sam aftaleparten agter at opsrette pa sin samhusningslokatiqn.

3 TDC's kommentarer til hfjringens resultat TDC besvarede med brev af 28. juni 2004 T - og Telestyrelsens anmodning af 11. juni 2004 om at matte modtage bemrerkninger til selskabets aktuelle praktisering af sarnhusnipgsaftaler, srerligt vedr~rende brugen af anvendelsesdeklarationero TDC oplyste b.a., at selskabet - efter udsendelsen af T - og Teestyresens h~ringsanmodning til branchen af 28 april havde gennemf~rt en rrekke rendringer ide procedurer, der hidtil bar vreret praktiseret overfor parter, der bar aftale med TDC om samhusning. De rendrede procedurer skulle efter selskabets opfattelse have medvirket tit en hurtigere og mere gennemsigtig ekspedition af samhusningsanmodninger. TDC oplyste herunde~, at der mediojuni maned 2004 blev indgaet en tang rrekke aftaler f~lgende del Dye koncept. T- og Telestyrelsen Side 3 Til sp~rgsmalet om, at TDC tilsyneladende bar afslaet at levere intern kabling som en integrerret del af tidligere indgaede samhusningsaftaler, saledes at den pagreldende aft~epart ikke bar kunne fa aftale om intern kabling, medrnindre der blev indgaet en ny aftale baseret pa selskabets standardtilbud af 1. januar 2004 oplyste TDC, at'de tidligere sarnhusningsaftaler var baseret pa den forudsretning, at der i branchelll vat enighed om, at intern kabling ikke var ornfattet, hvorfor TDC ikke ansa det for n~dvendigt i de hidtidige aftaler at inkludere specielle vilkat til at sikre mod uvedkommende anvendelser af sarnhusningsproduktet som f~lge af intern kabling. Til sp~rgsmaletlom baggrunden for at indf~re en deklarationsformular oplyste selskabet, at formalet vat at srette selskabet i stand til at kunne kontrollere, at en konkret samhusningsposition anvendes i overensstemmelse med den bagvedliggeode samtrafikaftale. T - og Telestyrelsens fornyede hering pro 14. juli 2004 og parternes svar herpa Pa baggrund afdet fra TDC modtagne h~ringssvar af 28. juni 2004 fremsendte T - og Telestyrelsen brev af 14. juli 2004 til TDC, hvori styrelsen kommenterede sagen nrermere"l Samtidigt blev 1fDC's aftaleparter anmodet om fomyede bemrerkninger, navnlig pa baggrund af,tdc's oplysninger om allerede gennemf~rte rendringer i selskabets procedure~ for ekspedition af bestillinger pa konkrete samhusningspositionero Til TDC's krav om indgaelse af en helt ny aftale - nar en aftalepart ~nsker at indga aftale om etablering af intern kabling som en del af sin vrerende aftale bemrerkede T - og Telestyrelsen f~lgende: "T- og Telestyrelsen finder det [...] ikke i overensstemmelse med formalet med samtrafikreguleringen, at selskabets aftaleparter tilsyneladende tvinges

4 til at indga Dye.ambusningsaftaler baseret pa standardtilbudet af 1. januar 2004, der ogsa i~debolder rendringer pa punkter, der ikke adresserer den konkrete anmo4ning om levering af intern kabling." TDC svarede he a i brev af 5. august 2004, at det VaT selskabets indtryk, at selskabets aftalelep er ikke hat haft indvendinger mod de Dye vilkar i standardaftalen, der ikke v dr~rer levering af intern kabling. TDC vat dog indstillet pa at indga forhandlin er med operat~rer, som har en reldre samhusningsaftale med henblik pa at tag define type vilkar op til forhandling med den pagreldende part. Selskabet var do ikke sindet at forhandle om de srerlige vilkar, der adresserer intern kabling. Til sp.0rgsmalet ~m behov for kontrol af aftalepartens anvendelse af den konkrete samhusningsplosition bemrerkede T - og Telestyrelsen "T- og Telesty elsen ma imidlertid konstatere, at selskabets praktisering af bilag 8 bar bev'rket en utilsigtet trreghed i den hastighed, hvormed selskabets aftalepart r bar kunnet opna aftale om ad gang til konkrete samhusningspositi nero Dette indebrerer en utilsigtet trreghed i udviklingen hen imod en fair ko kurrence pa omradet. T- og Telestyrelsen Side 4 Det er derfor!- og Telestyrelsens umiddelbare opfattelse, at de af selskabet papegede kont olbehov i stedet ber kunne handteres i bagudrettet perspektiv, eksempelvi gennem en periodevis indberetning om aftalepartens aktuel- e benyttelse af sin samhusningsposition." TDC svarer he a i brevet af 5. august 2004, at bl.a. selskabets erfaringer med at koordinere de b r~rte parters bestillinger pa samhusning pa den enkelte lokalitet, tilsiger, at selsk bet ikke pa nuvrerende tidspunkt meder, at forudsretningeme for at lempe pa TD ' s praktisering af bilag 8, herunder at afskaffe den fremadrettede kontrol, er til st de. T - og TelestYr ~ sen konstaterer derudover i sit brev af 14. juli 2004 bl.a., at TDC pa visse punkte synes at ud~ve lovfortolkning i forbindelse med praktiseringen af sine samhusn ngaftaler. Det drejer sig specielt om samhusningsaftalens pkt. 6 set i sammenhre g med anvendelsesdeklarationen i bilag 8. Det var T - og elestyrelsens indtryk af h9)ringen, at uoverensstemmelser mellem selskabets og d ts aftaleparter om fortolkningen af greldende lovgivning tilsyneladende bevirke e, at en aftalepart, der star med et akut behov for indgaelse af aftale, kan se sig 9)dsaget til at indga i et aftaleforhold under den af TDC praktiserede lovfortolk ing udell praktisk tidsmressig mulighed for en afpr9)vning heraf. T - og Telestyr t sen henledte herunder opmrerksomheden poi, at eventuelle behov for henvisning t"llovgivningens regler b~r ske i form af henvisninger til eller citater af relevant bestemmelser fra love og bekendtg~relser"

5 Herudover kan 3jftaleparter i konkrete tilfrelde have behov for at fa afpr~vet, hvorvidtl en konkret aftaletekst berettiger en afvisning eller hvorvid~ en konkret anmodning kan afvises pa grundlag af lovgivningens beste~elser herom ( 65-sager). Uenigheder om fortolkningen af en konkret aftaletekst l~ses inden for de i aftalen fastlagte konfliktl~sningsmekanismer. Uenigheder om, hvorvidt lovgrundlaget giver adgang til afvisninger i konkrete tilfrelde, kan indbringes for T - og Telestyrelsen. T - og Telestyre~sen ansa det alt i alt for uholdbart, at TDC tilsyneladende - uden henvisning til en klar lovtekst i sine aftaler - praktiserer at afvise konkrete anmodninger, soml selskabet ud fra egen lovfortolkning formoder er uberettigede. T - og Telestyrt1lsen henstillede derfor tit TDC, at selskabet umiddelbart oph~rer hermed og i stedet n~gtemt refererer tit eller citerer de relevante lovregler mv., som selskabets ~ftaleparter formodes at efterleve. T- 09 Telestyrelsen Side 5 TDC svarede hf1rtil i sit brev af 5. august 2004, at samhusningsaftalens prreambel og definitionsliste hat f~lgende henvisning: "ordlyden af bekendtg~relsenr. 930 af 19. novembe~ 2002 om (samtrafikbekendtg~relsen) 1, stk. 7." TDC sa sig ide, forbindelse ikke afskaret fra i det konkrete tilfrelde at foretage en fortolkning at" aftalens vilkcir holdt op imod samtrafikbekendtg~relsens ordlyd. Selskabet erklrefede sig indstillet pa at dr~fte udforrnningen eller ordlyden af den konkrete aftaletekst med T - og Telestyrelsen. De parter, der rt1agerede pa T - og Telestyrelsens h~ringsbrev af 14. juli 2004, bemrerkede samstemmende, at de af TDC i maj/juni 2004 indf~rte rendrede procedurer ikke hayde flyttet vresentligt pa de grundlreggende vanskeligheder, der er forbundet med at opna aftale om intern kabling pa den enkelte samhusningsloka-. lon. Hertil korn, at p/irter havde observeret, at TDC nu opstiller belt uforstaeligt specifikke krav vedr~rende de typer af udstyr, der tillades anvendt pa den konkrete samhusning, f.e~s. vedr~rende opstilling af krydsfelter. Endvidere havde TDC tilsyneladende Strammet anvendelseskravene i de tilfrelde, hvor forbindelsen rnellern de to samh~sninger etableres via N-span kabling. T - og Telestyr~lsens konklusioner T - og Telestyrcrlsen kan samlet set konstatere, at TDC's praktisering af sine samhusningsaftaler skaber utilsigtede begrrensninger i konkurrencevilkarene for selskabets aftal~parter i strid med samtrafiklovgivningens overordnede formal, herunder skabelse af fair konkurrence og ~konomisk effektivitet.

6 Navnlig f~lgendel forhold bevirker hertil:. af TDC's krrever forhandsgodkendelse i forbindelse med hver epkelt anmodning om etablering af samhusning, herunder om etablering af intern kabling/n-span kabling, af en rrekke vilkar i TDC's samhusningsaftale bar karakter af lovfprtolkning, at visse vilkar - eksempelvis om adgangen til at kunne fo:re eget ~abel belt ind til sin samhusning - er udformet pa en made, sa de kian opfattes som absolutte krav, del ikke kan forhandles. T og Telestyrelsen finder derfor, at der ma foretages en rrekke rendringer i TDC's standardt1lbud pa samhusning. Saedes ma ale afsnitlbilag, der er med til at skabe usikkerhed omkring aftaleparternes retsstilling med hensyn til vilklir og muligheder for opnaelse af samhusningsaftaler pa den konkrete lokation, udga. T- 09 Telestyrelsen Side 6 Ligeledes ma affuletekst af proceduremressig karakter, hvis praktisering tilsyneladende bevirke~ un~dige problemer og forsinkelser i levering af samhusning, herunder levering af intern kabling mv., udga. sidstnrevnte tilfrelde bar T - og Telestyrelsen navnlig noteret sig, at TDC ikke bar reageret pa 1'1- og Telestyrelsens opfordring i sit brev af 11. juni 2004 til selskabet om srerligt at angive, hvilke vresentlige hensyn for aftaleindgaelse, del tilgiger, at selskabtts aftaleparter i forhold til tidligere praksis nu afkrreves detaljecede forhandsgafantier omkring anvendelsen af det udstyr, sam aftaleparten agter at opsrette pa siq samhusningslokation. T - og Telestyrelsen agter derfor pa de foreliggende grundlag og med hjemmel i telelovgivninge* - herunder ULL-forordningen - at trreffe afg~relse om at f~lgeode afsnit (med tilh~rende overskrifter og henvisninger) udgar af selskabets nu vrerende standardaftale: punkt. 6 om b~tingelser for adgangen til samhusning, afsnittene: "Det er endvidere enforudsa!tningfor samhusning afudslyr og centraler, at den er nedvendig for Operaterens udbud af elektroniske kommunikationstjenester, og at der ikke i Op~raterens samhusning optra!der udstyr og centraler eller dele heraj som ikke hovedsageligt benyttes i tilknytning til en eller flere samtrafikaftale mellem Opfrateren og TDC. " " Det er en forurlsa'tning for etablering af intern kabling pa en lokalitet, at tredjeparten hat aaale herom og samtykker for del enkelte anlreg. ". "Operateren slcal iforbindelse med en anmodning om samhusningforsyne TDC med aile sadanre oplysninger, som er nedvendige for, at TDC kan vurdere, hvorvidt anmodningen er rimelig. "

7 "Operateren afg~ver ved bestilling af samhusning pa den enkelte lokalitet samt ved bestilling af ~ntern tabling en erklcering om, hvad samhusningen omfatter, samt erklcering om overholdelse af betingelserne i denne aftales pkt. 6. Erklceringen afgives herefter for hver samhusning hver den 1. januar. Ved afgivelse af erklcering anvende~ en Deklarationsformular, somfremgar af Aftalens bilag 8." punkt D1 operat9}rens brug af sarnhusningen, afsnittene: "Centraler og uqstyr ma kun benyttes til del formal, som del er beregnet til, og del ma kun beny~tes i overensstemmelse med de for central og udstyr g t'ldende specifikationer. " "Al/e kabler, hvijs ene endepunkt befinder sig ide til samhusningen henh Jrende stativer, og hvis fnder endepunkt befinder sig ide til samhusningen henh Jrende stativer, og hvis andet endepunkt befinder sig udenfor disse, skal anlagges af TDC. Operat Jren bestil/er kablerne has TDC efier de retningslinier og afgranset til de typer og sifuationer, der fremgar af produktspecifikationen i bilag 1, pkt og " T- og Telestyrelsen Side 7 Bilag pkt , afsnittet: "Safremt Opera~eren bestiller intern kabling, sikrer operateren, at der samtidig fremsendes en e~kla'ring iht. denne aftales bilag 8 for savel egen som tredieparts samhusning. i Bilag 1, pkt. 3.2j4, afsnittet: "Safremt OperafBren bestiller intern kabling, sikrer operatbren, at der samtidig fremsend~s en efkla!ring iht. denne aftales bilag 8 for savel egen som tredieparts samhusnmg. ' bilag 1, pkt. 3.~ slettes bestemmelser, der matte hindre, at en aftalepart har adgang til atl fa eget kabel fremf0rt belt frem til sit samhusningsareal. Bilag 8 udgar. T - og Telestyr~lsen skal anmode om selskabets bemrerkninger til ovennrevnte senest den 4. oktober Kopi af de fra ~dre parter modtagne svar pa T - og Teestyresens brev af 14. ju- i 2004 vedreg~es til orientering.

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere