Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september Knud Erik Borup Bestyrelsens formand Poul Møller Administrerende direktør Yderligere information vedrørende denne meddelelse: Adm. dir. Poul Møller, tlf Denne regnskabsmeddelelse er på i alt 11 sider.

2 HOVEDPUNKTER (FOR kvartal 2002) Afsætningen stiger 4%. Nettoomsætningen stiger 4%. EBIT stiger til 9% af nettoomsætning. Resultat før skat stiger med 38% til 175,7 mio. kr. Forventningerne til resultat før skat for 2002 udgør nu mio. kr. mod tidligere mio. kr. Forventningerne til resultat før skat 2003 udgør mio. kr. Regnskabet er udarbejdet på baggrund af ny regnskabslov i Danmark. HOVED OG NØGLETAL Delårsrapporten er aflagt med anvendelse af en ændret regnskabspraksis i forhold til årsregnskabet for 2001, idet der er sket tilretninger i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov, jf. side 3. Sammenligningstal for tidligere år er korrigeret tilsvarende. Alle beløb i mio. kr kvartal Omsætning Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster Finansielle poster Resultat før skat Koncernresultat Bryggerigruppen A/S andel af resultat Aktiver Koncernegenkapital 2.623, ,9 194,5 5,7 24,5 175,7 114,2 113, , , , ,1 164,8 37,2 127,5 83,3 81, ,0 906, , ,3 142,6 12,1 130,5 83,6 83, ,1 801, , ,7 138,2 58,1 196,3 155,8 155, ,9 781, , ,3 148,4 27,7 120,7 85,0 85, ,3 564,8 Investeringer 104,6 119,9 109,5 179,0 186,4 EBITDA 350,8 300,4 263,4 240,3 247,5 Overskudsgrad (EBIT) Resultat pr. aktie à 10 kr. Soliditet 9,0 17,7 37,9 7,9 13,2 35,7 8,5 13,5 39,4 9,1 25,1 38,7 9,6 13,8 32,9 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning fulgt, dog anvendes i beregningerne koncernegenkapitalen. Ved beregning af resultat pr. aktie er det cirkulerende antal aktier anvendt. Bilag 1 viser ovenstående hoved og nøgletal opgjort ved anvendelse af uændret regnskabspraksis i forhold til den i årsregnskabet for 2001 anvendte. Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 2 af 11

3 GENERELT Bryggerigruppen omfatter bryggerierne Albani, Ceres, Faxe, Maribo og Thor i Danmark samt AB Vilniaus Tauras og fra 4. kvartal 2001 AB Kalnapilis i Litauen. Aktiviteterne (ekskl. maltdrikke) i Gruppens engelske bryggeri Robert Cain & Co. Ltd. blev afhændet ultimo juni 2002 (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 15/2002 af 2. juli 2002) og i 3. kvartal indgår således alene afsætningen af maltdrikke. Bryggerigruppen overtog i foråret 2002 i samarbejdet med Borg Bryggerierne Holding A/S (Norge) og Spendrup Invest AB (Sverige) samtlige aktier i Norges næststørste bryggerivirksomhed Hansa Borg Bryggerier ASA (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 06/2002 af 20. marts 2002). Bryggerigruppen besidder 25% af aktiekapitalen i den holdingstruktur, der kontrollerer Hansa Borg Bryggerier ASA 100%, og Hansa Borg og de to holdingselskaber behandles i Bryggerigruppens regnskab fra 1. maj 2002 som associerede selskaber. Bestyrelserne i Bryggerigruppen A/S og Albani Bryggerierne A/S besluttede i foråret at indstille til de respektive generalforsamlinger, at de to selskaber med virkning fra 1. januar 2002 skulle fusioneres med Bryggergruppen A/S som det fortsættende selskab (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 07/2002 af 22. marts 2002). På de to selskabers generalforsamlinger i foråret blev denne indstilling godkendt og fusionen er gennemført. Desuden vedtog bestyrelsen i Bryggerigruppen A/S at anvende generalforsamlingens bemyndigelse til at tilbyde gruppens medarbejdere medarbejderaktier til favørkurs på 100 kr. pr. aktie à 10 kr. Tegningsperioden for aktierne løb indtil 15. august 2002, og der blev tegnet aktier for nominelt kr. (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 19/2002 af 27. august 2002). I forbindelse med Albani fusionen og udstedelsen af medarbejderaktier er Bryggerigruppens selskabskapital øget til kr. svarende til aktier à 10 kr. REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet for kvartal 2002 er udarbejdet på basis af den ny regnskabslovgivning i Danmark, der har effekt fra 1. januar Den afledte ændring i regnskabspraksis har primært betydning for behandlingen af købt koncerngoodwill og ikke realiserede valutadifferencer på terminskontrakter. Erhvervet koncerngoodwill er med tilbagevirkende kraft til 1. januar 1995 aktiveret og afskrives efter følgende hovedprincipper: Erhvervede bryggeriaktiviteter: 20 år. Erhvervede salgs og distributionsaktiviteter: 10 år. De enkelte erhvervelser vil løbende blive vurderet, og værdien af den aktiverede goodwill vil om fornødent blive justeret. Ikke realiserede valutadifferencer relateret til valutasikringstransaktioner opgøres fremover løbende og korrigeres over selskabets egenkapital. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 3 af 11

4 Effekten af den ændrede regnskabspraksis på koncernresultat og egenkapital er for perioden 1/ / oplyst i Fondsbørsmeddelelse BG 17/2002 af 26. august I nærværende bilag 2 er effekten af den ændrede regnskabspraksis oplyst for perioden 1/130/ RESULTAT 3. KVARTAL 2002 I 3. kvartal 2002 udgjorde Bryggerigruppens samlede afsætning af øl, malt og læskedrikke 1,3 mio. hl, hvilket er en stigning på 9% i forhold til samme periode sidste år. Korrigeres for AB Kalnapilis, der ikke indgik i 3. kvartal 2001 og for bortfaldet i 3. kvartal 2002 af aktiviteterne fra Robert Cain & Co. Ltd. udgør kvartalets vækst i afsætningen 2% sammenlignet med 3. kvartal Nettoomsætningen i kvartalet udgør 776,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 6% i forhold til 2001 (4% korrigeret for AB Kalnapilis og Robert Cain & Co. Ltd.). Generelt påvirkedes udviklingen i 3. kvartal positivt af det gunstige vejrlig, som prægede Vesteuropa i det meste af sensommerperioden. I Danmark vurderes det, at ølafsætningen i 3. kvartal 2002 lå en anelse under niveauet i 3. kvartal 2001, mens læskedrikmarkedet skønnes at være faldet 34%. Markedet i Danmark var fortsat karakteriseret af hård konkurrence og pristryk specielt i læskedriksegmentet. I Italien fortsatte den tilfredsstillende udvikling, mens det i Litauen lykkedes at opnå stigende markedsandele, om end til utilfredsstillende priser. Den afsætningsmæssige udvikling i Polen var fortsat ikke som forventet. Kvartalets resultat af primær drift udgjorde 107,5 mio.kr., hvilket er en stigning på 33% i forhold til 3. kvartal Udover den øgede omsætning i kvartalet har bortfaldet pr. 1. oktober 2001 af provisionen på Ceresprodukter i Italien haft en positiv effekt. Resultat før skat udviste i 3. kvartal 2002 et overskud på 104 mio. kr. svarende til en stigning på 51% i forhold til samme periode sidste år. Svagt lavere nettorenteudgifter og stigende indtægter fra kapitalinteresser primært hidrørende fra Gruppens 25% andel i Hansa Borg Bryggerier ASA i Norge bidrog til denne udvikling. RESULTAT FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER I 2002 Afsætning (t. hl) Nettoomsætning (mio. kr.) Hjemmemarked Internationale Koncernen i alt Aktiviteter Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt 4% % % % 852 9% % Den samlede afsætning udgjorde i årets første 9 måneder 3,5 mio. hl, hvilket var en stigning på 4% i forhold til samme periode i 2001, mens nettoomsætningen tilsvarende steg med 4%. AB Kalnapilis bidrog i stigningen med 10% procentpoints i årets første 9 måneder, mens afhændelsen af Robert Cainaktiviteterne reducerede afsætningen med 2 procentpoints. Den underliggende organiske vækst i afsætningen udgjorde således ca. 4%. Bruttoavancen steg i forhold til 2001 med 1,9 procentpoint til 51,2%, mens bruttoresultatet steg med 8% til mio. kr. Bruttoresultatet og avancen øgedes primært som følge af bortfaldet af provisionen på Ceresprodukter i Italien, der i de første 3 kvartaler af 2001 udgjorde ca. 40 mio. kr. og på grund af synergieffekterne i samarbejdet med Albani. Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 4 af 11

5 Salgs og distributionsomkostningerne steg i de første 3 kvartaler med 5% i forhold til 2001, hvoraf konsolideringen med AB Kalnapilis udgjorde 4 procentpoints. Desuden bidrog stigende indenlandske distributionsomkostninger samt øgede markedsføringsomkostninger bl.a. i Litauen til udviklingen. De administrative omkostninger forøgedes med 4% i perioden, hvoraf 2 procentpoints skyldes AB Kalnapilis. Samlet steg resultat af primær drift med 18% i forhold til 2001 og udgjorde herefter 194,5 mio. kr. Overskudsgraden (EBITmargin) steg fra 7,9% i 2001 til 9% i 2002, mens resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) steg med 17% til 351 mio. kr. EBITDA påvirkedes af indtægtsførelse af 5,7 mio. kr. vedrørende de i 2001 foretagne hensættelser og nedskrivninger til afhændelse af aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. Indtægter af kapitalinteresser øgedes primært som følge af Bryggerigruppens erhvervelse af 25% i Hansa Borg Bryggerierne pr. 1. maj 2002, mens nettorenteudgifterne var svagt lavere end i 2001 på trods af erhvervelserne af AB Kalnapilis og Hansa Borg Bryggerier ASA. Resultat før skat steg herefter med 38% i forhold til 2001 og udgjorde 175,7 mio. kr. Skattesatsen udgjorde i perioden 35% mod forventet 32%. Stigningen skyldtes væsentligst goodwillafskrivningerne, der ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. HJEMMEMARKEDET Den totale afsætning af øl i Danmark skønnes at være faldet 12% i løbet af årets første 3 kvartaler. Den samlede læskedrikafsætning skønnes at være faldet tilsvarende. Bryggerigruppens ølafsætning faldt i perioden med 6% og udgjorde i alt 0,6 mio. hl, mens læskedrikafsætningen fald 1% og i alt udgjorde 0,7 mio. hl. En del af denne tilsyneladende tilbagegang skyldtes en omlægning af Bryggerigruppens distributionssystem over for dele af detailhandlen, hvorved lagre flyttedes fra handelen til Bryggerigruppen. Effekten vurderes til at have påvirket Gruppens om og afsætning negativt med ca. 2% for både øl og læskedrikke. Indenfor ølsegmentet har Bryggerigruppen mistet markedsandele primært for produkter som Slots og Maribopilsner, der sælges i direkte konkurrence med billigmærkerne, ligesom den gradvise udfasning af Faxe Fad har ledt til faldende volumen. De betydelige regionale mærker Albani, Ceres og Thor har fortsat fastholdt positionen i deres primære markedsområder. Den indenlandske læskedrikafsætning påvirkes fortsat kraftigt af parallelimporten af mærkevarer, som igen påvirker prisdannelsen i segmentet væsentligt. Samlet har Bryggerigruppen dog under hensyntagen til de omtalte lagerforskydninger været i stand til at øge markedsandelen inden for mærkevarer specielt for Faxe Kondi, Pepsi og Ramlösa. Samlet udgjorde hjemmemarkedet i de 3 kvartaler 40% af Bryggerigruppens nettoomsætning og 37% af afsætningen mod 42% hhv. 40% i INTERNATIONALE AKTIVITETER Den samlede internationale afsætning har årets første 9 måneder udgjort 2,2 mio. hl, hvilket er en stigning på 10% i forhold til samme periode sidste år. Heraf hidrørte 16 procentpoints fra Kalnapilis, mens bortfaldet af Cainsaktiviteterne fra 1. juli 2002 skønnes at have betydet en reduktion i afsætningen på 4 Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 5 af 11

6 procentpoints. Nettoomsætningen øgedes internationalt i de første 3 kvartaler med 9% og udgjorde mio. kr. Heraf bidrog Kalnapilis med en stigning på 10 procentpoints, mens bortfaldet af Cainsaktiviteterne vurderes at have betydet et fald i omsætningen på 3 procentpoints. Den underliggende organiske vækst i den internationale omsætning anslås derfor at have udgjort ca. 2% i perioden. Fordelt på markedsområder har udviklingen været som følger: Afsætning (t. hl) Nettoomsætning Vækst (%) (mio. kr.) Afsætning Nettoomsætning Nordeuropa ,9% 25,8% Vesteuropa ,9% 0,4% Østeuropa ,5% 70,8% Øvrige verden ,4% 13,0% Maltdrikke ,7% 18,4% Udland i alt ,8% 8,9% I Nordeuropa skyldtes den faldende om og afsætning væsentligst en beslutning i 2002 om at ophøre med Albanis leverancer af bulkøl til lokalaftapning i Sverige. Afsætningen i Vesteuropa faldt i årets første 9 måneder med 7%, hvoraf 6 procentpoints hidrørte fra Robert Cain & Co. Ltd. Desuden konstateredes en svag tilbagegang i Tyskland. I Italien fortsatte den positive udvikling både for Gruppens hovedprodukt Strong Ale og for Ceres Top, som introduceredes i begyndelsen af året. Bortfaldet af provisionen på Ceresprodukterne i Italien pr. 1. oktober 2001 har også medført en stigning i omsætningens værdi på dette marked. Samlet betød den afsætningsmæssige forskydning imellem de vesteuropæiske markeder og provisionens bortfald, at omsætningen på trods af nedgangen i volumen voksede med 1% i forhold til I Østeuropa lykkedes det i 3. kvartal i Litauen at genvinde de markedsandele, der blev tabt i første halvår 2002, men markedet var stadigt præget af intensiv konkurrence og et højt kampagnetryk i detailhandelen. Samlet steg afsætningen i Litauen med 130% som følge af erhvervelsen af AB Kalnapilis pr. 1. oktober Udviklingen i Polen var fortsat skuffende, og afsætningen lå 33% lavere end i samme periode sidste år. Fremgangen i ølafsætningen på øvrige markeder skyldtes primært udviklingen inden for TaxFreeområdet samt øget afsætning i Nordamerika. Maltdriksegmentet udviste samlet i årets første 3 kvartaler en tilfredsstillende udvikling. BALANCE Gruppens egenkapital, der primo 2002 androg 925,1 mio. kr., udgjorde pr. 30. september ,9 mio. kr. efter tilgang af periodens resultat efter skat (113,8 mio. kr.). Egenkapitalen er desuden påvirket af udvidelsen af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier (+6,8 mio. kr.), regulering for udloddet udbytte (28 mio. kr.), salg af egne aktier (+1,0 mio. kr.) samt kursregulering Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 6 af 11

7 af terminskontrakter og primoegenkapital i tilknyttede og associerede virksomheder (+3,2 mio. kr.). Investeringerne har i årets første 9 måneder udgjort 105 mio. kr. stort set alle dækkende levetidsbestemte erstatningsinvesteringer. Balancen pr. 30. september 2002 er i forhold til samme tidspunkt sidste år påvirket af akkvisitionen af AB Kalnapilis og erhvervelsen af 25% af aktierne i Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S (moderselskab for Hansa Borg Bryggerier ASA). FORVENTNINGER TIL 2002 REGNSKABET Resultat før skat for årets 9 første måneder udgør 175,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 38% i forhold til sidste år. Det i 3. kvartal 2002 opnåede resultat før skat på 104,0 mio. kr. er samlet i overensstemmelse med de forventninger som blev omtalt i Bryggerigruppens regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2002 (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 18/2002 af 27. august 2002). Resultatet i 3. kvartal 2002 opnåedes på grundlag af en indtjening på hjemmemarkedet, der var bedre end forudset. Introduktionen af dåseemballage på det danske marked i slutningen af 3. kvartal har imidlertid ikke mødt den forventede forbrugeraccept, og afsætningen har hidtil været væsentligt lavere end forudset. Den fortsatte illegale læskedrikimport medførte fortsat et prispres i det danske læskedrikmarkedet. I Litauen blev Gruppens markedsandele øget i 3. kvartal, men intens konkurrence medførte prisreduktioner og reduceret indtjening. Polen levede fortsat ikke op til det forventede, hvorimod en positiv udvikling konstateredes i Tyskland. Forholdene omkring dåser og læskedrikke på det danske marked samt den markedsmæssige situation i Litauen og Polen forventes at påvirke Gruppens indtjening negativt i 4. kvartal Den samlede afsætning for 2002 vurderes derfor at blive i underkanten af det i halvårsmeddelelsen anførte, og resultatet før skat forventes for hele året at ligge i intervallet mio. kr. imod tidligere oplyst mio. kr. FORVENTNINGER TIL 2003 REGNSKABET Afsætning og omsætning ventes at stige i forhold til 2002 baseret bl.a. på en lovende introduktion af Ceres Top i premiumsegmentet i Italien samt en fortsat positiv udvikling i Tyskland og i salget af maltdrikke i England. Der forventes også fortsat et stigende ølforbrug i Litauen og hermed en stigende afsætning af Gruppens produkter. Overskudsgraden (EBIT) forventes at udvise en stigning i 2003 i forhold til 2002 primært som følge af afviklingen af aktiviteterne af Robert Cain & Co. Ltd. samt ovennævnte positive afsætningsudvikling. Til yderligere forbedring af overskudsgraden er iværksat en række initiativer i Bryggerigruppen med øget fokusering på udvalgte markeder samt en effektivisering af specifikke arbejdsprocesser. På basis heraf forudses et resultat før skat for 2003 i intervallet mio. kr. Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 7 af 11

8 FINANSKALENDER FOR 2003 Generalforsamling og aktionærmøder: 23. april 2003: Ordinær generalforsamling i Odense 29. april 2003: Aktionærmøde i Randers 30. april 2003: Aktionærmøde i Faxe Forventet udsendelse af regnskabsmeddelelser: 19. marts 2003: Årsregnskab maj 2003: Delårsrapport 1. kvartal august 2003: Halvårsregnskab november 2003: Delårsrapport 3. kvartal 2003 Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 8 af 11

9 KONCERNBALANCE OG EGENKAPITALFORKLARING EGENKAPITALFORKLARING Bryggerigruppens andel af egenkapital 1. januar 2002, jf. fusionsbalance Ændring af regnskabspraksis vedr. goodwill Bryggerigruppens andel af egenkapital 1. januar 2002 Udloddet udbytte Kapitaludvidelse vedr. medarbejderaktier Salg af egne aktier Ændring i urealiseret valutakursavance på terminskontrakter Periodens resultat Kursregulering af primoegenkapital i tilknyttede og associerede virksomheder Bryggerigruppens andel af egenkapital 30. september 2002 Mio. kr. 664,1 261,0 925,1 28,0 6,8 1,0 12,1 113,8 8, ,9 UDVIKLINGEN I MINORITETSINTERESSERNES ANDEL AF KONCERN EGENKAPITALEN Minoritetsaktionærernes andel 1. januar 2002, (efter fusion) Koncernens køb af andele Andel i periodens resultat Udloddet udbytte Minoritetsaktionærernes andel 30. september 2002 Mio. kr. 26,5 20,0 0,4 0,3 6,6 Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 9 af 11

10 Bilag 1 HOVED OG NØGLETAL Udarbejdet ved anvendelse af en uændret regnskabspraksis i forhold til årsregnskabet for Alle beløb i mio. kr kvartal Omsætning Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster Finansielle poster Resultat før skat Koncernresultat Bryggerigruppen A/S andel af resultat Aktiver Koncernegenkapital 2.623, ,9 203,7 5,7 24,2 185,2 124,1 123, ,3 770, , ,1 173,8 36,9 136,9 91,7 89, ,4 814, , ,3 149,6 12,0 137,6 89,6 89, ,5 772, , ,7 141,8 58,2 200,0 158,3 158, ,3 742, , ,3 151,1 27,8 123,3 86,4 86, ,6 578,5 Investeringer 104,6 111,9 109,5 179,0 186,4 EBITDA 349,2 298,7 261,8 239,4 246,6 Overskudsgrad (EBIT) Resultat pr. aktie à 10 kr. Soliditet 9,4 19,3 31,3 8,4 14,6 33,4 8,9 14,5 38,4 9,3 25,5 37,4 9,7 14,0 33,6 Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 10 af 11

11 Bilag 2 EFFEKT AF ÆNDRING I REGNSKABSPRAKSIS Mio. kr kvartal Hele året Koncernresultat efter hidtidig praksis 124,1 91,7 96,8 136,1 Ændring i primært resultat ekskl. goodwill 1,6 1,6 2,2 2,2 Ændring i finansielle poster 0,3 0,3 0,4 0,2 125,4 93,0 98,6 138,1 Afskrivning på goodwill 10,8 10,7 13,9 13,5 Ændring i skat 0,4 1,0 1,0 1,4 Koncernresultat efter ny praksis 114,2 83,3 85,7 126,0 Minoritetsinteressers andel 0,4 2,0 3,1 0,6 Bryggerigruppens A/S andel 113,8 81,3 82,6 125,4 Koncernegenkapital efter hidtidig praksis 770,8 814,2 690,3 733,1 Ændring vedr. udbytte (gæld) 0,0 0,0 28,0 27,8 Ændring vedr. urealiseret valutakurstab (omsætningsaktiver/kortfristet gæld) 12,1 13,8 6,8 1,8 Ændring vedr. kurstab ved omlægning af lån (anlægsaktiver) 23,5 22,6 23,8 24,2 Ændring vedr. kurstab ved omlægning af lån (kortfristet gæld) 2,0 2,4 2,3 2,7 761,4 780,2 690,0 737,6 Ændring vedr. goodwill (anlægsaktiver) 259,9 119,2 240,0 91,3 Ændring i udskudt skat 7,2 7,2 7,2 6,1 Koncernegenkapital efter ny praksis 1.028,5 906,6 937,2 835,0 Bryggerigruppens delårsrapport for 3. kvartal 2002 Side 11 af 11

Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002

Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002 Til Københavns Fondsbørs 28. maj 2002 BG 11/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar - 31. marts

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002 Til Københavns Fondsbørs 19. marts 2003 BG 06/2003 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002 Højeste resultat før skat i Gruppens historie (227,6 mio. kr.) * * * Resultat af primær drift stiger med 19% til 245,8 mio.

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2004.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af årsregnskab 2000 23. marts 2001 Væsentlige hændelser 2000 Overtagelse af 91% af aktierne i Albani Bryggerierne A/S (Albani + Maribo) Resterende aktier i Drinktech Holding

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003)

Fondsbørs- og pressemeddelelse. Gabriel Holding A/S Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober marts 2003) Fondsbørs- og pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2002/03 (1. oktober 2002 31. marts 2003) Gabriel fastholder strategien i et svagt marked Resumé: 1. halvår 2002/03 blev realiseret med et resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Delårsrapport for januar kvartal 2005

Delårsrapport for januar kvartal 2005 TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Odense, den 26. april 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2005 Delårsrapport for januar kvartal 2005 Resume: VT Holding koncernen har i 1. kvartal 2005 realiseret en omsætning på 286

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007

Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Side 1 af 7 Meddelelse nr. 9/2007 28. september 2007 Årsregnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2007 Stærk toplinie-vækst, men betydelige investeringer i salg og distribution fører som tidligere meddelt til fald

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004 Bryggerigruppen A/S Halvårsrapport 2004 1 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Halvårsrapport 2004 6. Forventninger for 2004 7. Økonomiske mål 8. Udbyttepolitik tog

Læs mere

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele

William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 2005-18 17. august 2005 William Demant Holding-koncernen erobrer fortsat markedsandele betydelig vækst i såvel indtjening som pengestrømme Koncernen realiserede

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Kontaktperson: Adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 43 22 13 50

Kontaktperson: Adm. direktør Mogens Hugo Jørgensen, tlf. 43 22 13 50 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Vestergade 2 DK-1656 København K Tel. +45 3333 9797 Fax +45 3333 9779 Reg. nr. A/S 14 565 Telefax 3312 8613 Meddelelse nr. 99-11 7 sider Halvårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013.

Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. LEDELSESBERETNING Aktivitet Selskabet er et holdingselskab uden ansatte medarbejdere. Royal Scandinavia A/S afhændede dattervirksomheder med egentlig aktivitet i 2012 og 2013. Årets resultat, der udviser

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere