KL s love ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s love ISBN 87-7848-874-5"

Transkript

1

2

3 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S Prod.nr ISBN KL Weidekampsgade København S Tlf

4 KL s love 1 KL (Kommunernes Landsforening) har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal være et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre. Stk. 2. KL s bestyrelse er bemyndiget til at træffe bestemmelse om samarbejde med foreninger eller virksomheder, der er eller bliver oprettet med det formål for øje at løse særlige kommunale opgaver, ligesom bestyrelsen kan etablere anden virksomhed, der skønnes at være til gavn for danske kommuner. Stk. 3. Kommunalbestyrelserne kan bemyndige KL s bestyrelse til med bindende virkning for vedkommende kommune at indgå overenskomster og andre aftaler eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale. 2 Alle danske kommuner er berettiget til medlemskab af KL. Indmeldelse af en kommune i KL skal ske skriftligt til bestyrelsen. Stk. 2. Udmeldelse af KL skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 års varsel til et regnskabsårs udløb. Efter udtræden af KL har den udtrædende kommune intet krav på KL. Delegeretmødet 3 KL s højeste myndighed er delegeretmødet. 4 Hver af KL s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end 3

5 antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede. Stk. 2. Som stemmeberettigede delegerede og stedfortrædere for disse kan alene udpeges medlemmer af vedkommende kommunes kommunalbestyrelse. Til delegeretmødet i 2006 kan alene udpeges medlemmer af kommunalbestyrelser og af sammenlægningsudvalg valgt ved kommunevalget i november Sammenlægningsudvalg, der udpeger delegerede, kan til delegeretmødet i 2006 udpege det samme antal delegerede, som de sammenlæggende kommuner i alt ville have kunnet hver for sig. Stk. 3. Med tale- og forslagsret, men uden stemmeret, deltager endvidere i delegeretmøderne de medlemmer af KL s bestyrelse, der ikke er valgt som stemmeberettigede delegerede. dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for mødets afholdelse. Stk. 2. Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når begæring derom fremsættes af mindst 20 medlemskommuner. Med begæringen må følge motiveret forslag til dagsorden for mødet. Tid og sted for ekstraordinære delegeretmøder bestemmes af bestyrelsen. Stk. 3. Dagsorden for delegeretmødet skal af bestyrelsen skriftligt tilsendes medlemskommunerne senest 8 dage forud for mødets afholdelse. Stk. 4. Medlemskommunerne underretter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse KL om navnene på de i det enkelte delegeretmøde deltagende stemmeberettigede delegerede, stedfortrædere og eventuelle andre deltagere. Stk. 5. Bestyrelsen træffer de fornødne foranstaltninger til delegeretmødernes afholdelse. 4 5 Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før delegeretmødet meddele medlemskommunerne tid og sted for delegeretmødets afholdelse. Forslag fra medlemskommunerne til delegeretmødets Stk. 6. Stemmeafgivningen på delegeretmøderne kan kun foretages personligt af de delegerede eller disses stedfortrædere. Stk. 7. Delegeretmødet vælger selv sin dirigent.

6 Stk. 8. Ordinære delegeretmøder er offentlige. Bestyrelsen kan, såfremt praktiske grunde tilsiger dette, fastsætte begrænsninger i antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede. Stk. 9. Hver kommune afholder udgifterne ved sine delegeredes og andre deltageres deltagelse i delegeretmøderne. Bestyrelsen 6 Bestyrelsen består af 17 medlemmer, der vælges af de stemmeberettigede delegerede på det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart efter et almindeligt kommunevalg, dog således at pladserne i bestyrelsen vil være at fordele på politiske partier eller listesamarbejder efter forholdstalsvalgmåden på grundlag af de samlede stemmetal til de seneste kommunevalg i de KLtilsluttede kommuner. Samtidig vælges personlige stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer. Ved parti forstås i disse love partier, der den 1. august i valgåret er opstillingsberettigede til folketingsvalget, og som derfor af indenrigs- og sundhedsministeren i medfør af den kommunale valglov er tildelt en forbeholdt kandidatlistebetegnelse ved kommunevalget. Ved lokale lister forstås alle andre kandidatlister, der opstiller til kommunevalget. Ved listesamarbejder forstås i disse love samarbejder mellem lokale kandidatlister med henblik på valg af repræsentanter til KL s bestyrelse, repræsentantskab og kommunekontaktråd, der etableres ved listernes deltagelse i foreninger eller sammenslutninger med dette formål. Som medlemmer og stedfortrædere kan alene vælges kommunalbestyrelsesmedlemmer fra medlemskommunerne. Som medlemmer og stedfortrædere kan dog i 2006 alene vælges medlemmer af kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg valgt ved kommunevalget i november Stk. 2. Snarest muligt efter afholdelse af kommunevalg indhenter KL s siddende bestyrelse oplysninger om de for fordelingen af pladserne i den kommende bestyrelse fornødne stemmetal i medlemskommunerne og beregner den nævnte fordeling. Ved delegeretmødet tilkommer det herefter de fremmødte stemmeberettigede delegerede fra hvert parti eller listesamarbejde at vælge bestyrelsesmedlemmer samt personlige stedfortrædere for disse til det antal pladser, der efter den foretagne beregning tilkommer vedkommende parti eller listesamarbejde. Listesamarbejder skal for at kunne tages i betragtning ved fordelingen af bestyrelsespladserne være anmeldt til KL s bestyrelse senest 22 dage før den dag, hvor der afholdes kommunevalg. Be- 5

7 6 styrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger de pågældende foreninger eller sammenslutninger af lister skal meddele om deres medlemsforhold til sikring af korrekt opgørelse af listesamarbejdernes stemmetal. Stk. 3. Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af det delegeretmøde, ved hvilket den er valgt, og fratræder ved afslutningen af det første ordinære delegeretmøde efter førstkommende almindelige kommunevalg. Stk. 4. Ophører et medlem af bestyrelsen i valgperioden med at være kommunalbestyrelsesmedlem, eller udtræder et bestyrelsesmedlem af det parti, hvis delegerede har valgt den pågældende til bestyrelsen, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder i bestyrelsen. Er stedfortræderen ophørt med at være kommunalbestyrelsesmedlem eller udtrådt af det parti, hvis delegerede har valgt den pågældende som stedfortræder, udpeger de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra samme parti en af de øvrige ved delegeretmødet udpegede stedfortrædere fra samme parti til at indtræde som medlem af bestyrelsen. Er dette ikke muligt, udpeges ved det førstkommende delegeretmøde af den gruppe delegerede, der repræsenterer det udtrædende bestyrelsesmedlems parti, et nyt medlem af bestyrelsen med personlig stedfortræder. Med udtræden af et parti sidestilles i dette stykke, at en lokal liste, hvorpå et bestyrelsesmedlem er valgt, udtræder af en forening eller sammenslutning af lokale lister, der udgør et listesamarbejde, eller at et bestyrelsesmedlem, der er valgt på en lokal kandidatliste i sin kommunalbestyrelse, erklærer ikke længere at repræsentere denne. Det samme gælder, hvis vedkommende indtræder i et parti og erklærer at repræsentere dette i kommunalbestyrelsen eller tilslutter sig en anden lokal liste, der ikke er medlem af den forening eller sammenslutning, som udgør vedkommende listesamarbejde. Stk. 5. Reglerne i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis den kommune, hvori et bestyrelsesmedlem eller dettes stedfortræder er kommunalbestyrelsesmedlem, udmelder sig af KL. Stk. 6. Er et bestyrelsesmedlem efter reglerne i den kommunale styrelseslov midlertidigt fritaget for sine kommunale hverv i hjemkommunen i en forventet periode på mindst 3 måneder, indtræder vedkommendes personlige stedfortræder i bestyrelsen i den periode, fritagelsen varer. Stk. 7. Når formanden får meddelelse om, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage bestyrelseshvervet i en forventet periode af mindst tre måneder på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller af andre grunde, der kan

8 sidestilles hermed, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer på dette møde beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Når medlemmet på ny kan varetage bestyrelseshvervet, udtræder stedfortræderen af bestyrelsen. 7 Bestyrelsen varetager KL s ledelse og forbereder de sager, der skal behandles på delegeretmøder, afgiver på disse beretning om virksomheden i den siden sidste møde forløbne tid og giver i øvrigt KL s medlemmer meddelelse om fællesanliggender samt fremsætter forslag til drøftelse. Stk. 2. Bestyrelsen tegner KL. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i KL til at tegne KL i den daglige administration. Ved pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse og omlægning af lån i øvrigt udøves tegningsretten af formandskabet, jf. 9. Ved køb og salg af fast ejendom kan tegningsretten kun udøves af den samlede bestyrelse. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelse træffes efter stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og fordeler selv forretningerne imellem sig. Stk. 4. Bestyrelsen træder sammen i det omfang, det besluttes af bestyrelsen, samt når formanden eller mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for formandskabets og udvalgenes sammensætning og virksomhed, jf Formanden 8 Bestyrelsen vælger af sin midte for sin funktionsperiode en formand samt en næstformand for KL. Formanden har inden for de af bestyrelsen nærmere fastsatte grænser den daglige ledelse af KL s anliggender. Han leder bestyrelsens møder og bringer de af delegeretmødet og bestyrelsen lovligt trufne beslutninger til udførelse. Formandskabet 9 Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt indtil tre yderligere bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens bestemmelse. 7

9 Udvalg 10 Bestyrelsen kan, for samme periode som bestyrelsen er valgt, nedsætte stående udvalg, hvis medlemmer vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde efter et bestyrelsesvalg. Som udvalgsmedlemmer kan alene vælges medlemmer af kommunalbestyrelser i medlemskommuner. 4, stk. 2, 2. punktum, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Mindst to medlemmer i hvert af de stående udvalg vælges blandt bestyrelsens medlemmer. 11 Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med henblik på varetagelse af konkrete tidsbegrænsede arbejdsopgaver. KL s repræsentantskab 12 KL s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 13 Repræsentantskabet består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, jf. stk. 2. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. I 2006 er tillige formændene for sammenlægningsudvalgene i det følgende benævnt borgmestre medlemmer af repræsentantskabet. Stk. 2. På det ordinære delegeretmøde, der følger umiddelbart efter et almindeligt kommunevalg, vælges for hele valgperioden af de politiske partier og listesamarbejder, der ved det seneste valg i KL s medlemskommuner har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer, et antal medlemmer af repræsentantskabet, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. De pågældende skal være medlem af en kommunalbestyrelse i en medlemskommune. Samtidig vælges et tilsvarende antal personlige stedfortrædere. 4, stk. 2, 2. punktum, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 og i dette stykke nævnte medlemmer, og 6, stk. 4-7, finder tillige tilsvarende anvendelse for de i dette stykke nævnte medlemmer. 8

10 Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes til møde af KL s bestyrelse. Repræsentantskabets møder ledes af KL s formand eller næstformand. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for repræsentantskabet, herunder regler om, hvilke personer ud over medlemmerne der kan deltage i repræsentantskabets møder. KL s kommunekontaktråd 14 Kommunekontaktrådene har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Stk. 2. Kommunekontaktrådene skal, som repræsentanter for KL, medvirke til, at beslutninger truffet i KL s bestyrelse realiseres lokalt og regionalt, samt medvirke til formidlingen af viden og synspunkter fra kommunalbestyrelserne til KL s bestyrelse. Stk. 3. Kommunekontaktrådene varetager, som repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner, valg af fælles repræsentanter for kommunerne til nævn, udvalg m.v., hvis kompetenceområder falder inden for regionen, i de tilfælde, hvor kompetencen hertil ikke er henlagt til KL s bestyrelse. Stk. 4. KL afholder udgifter til sekretariatsbistand til kommunekontaktrådene og fastsætter desuden regler for KL s øvrige finansiering af kommunekontaktrådenes virke. 15 Borgmestrene fra KL s medlemskommuner i hver region er medlemmer af et kommunekontaktråd, som betegnes Kommunekontaktrådet i.... Når en borgmester har forfald, deltager vedkommende viceborgmester i det pågældende møde i kommunekontaktrådet. I 2006 er formændene for sammenlægningsudvalgene i det følgende benævnt borgmestre medlemmer af kommunekontaktrådene. Stk. 2. Som yderligere medlemmer af kommunekontaktrådene vælger de politiske partier og listesamarbejder for hele valgperioden et antal medlemmer og personlige stedfortrædere for disse, således at der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunevalget i medlemskommunerne i den pågældende region. Valgret har og valgbare er alene kommunalbestyrelsesmedlemmer i KL s medlemskommuner i regionen, der repræsenterer et politisk parti/et listesamarbejde, der ved det seneste valg i KL s medlemskommuner i regionen har opnået mindst 2% af de afgivne stemmer, og som er 9

11 repræsenteret i mindst én kommunalbestyrelse i en medlemskommune. Valgene til kommunekontaktrådene foretages på møder, der finder sted ved valgperiodens begyndelse i overensstemmelse med de regler, der fastsættes efter stk. 4. 4, stk. 2, 2. punktum, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 og i dette stykke nævnte medlemmer, og 6, stk. 4-6, finder tillige tilsvarende anvendelse for de i dette stykke nævnte medlemmer. 16 Bestyrelsen antager en administrerende direktør, der ikke kan være medlem af bestyrelsen. Direktørens løn- og ansættelsesforhold fastsættes af bestyrelsen. 17 Bestyrelsen kan endvidere antage direktører og andre ledere i sekretariatet. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter reglerne for løn- og ansættelsesforhold for direktørerne og det øvrige personale. Stk. 3. Medlemmerne af hvert kommunekontaktråd vælger blandt medlemmerne det pågældende kommunekontaktråds formand og næstformand. Valget foretages som forholdstalsvalg på grundlag af stemmetallene i KL s medlemskommuner ved kommunevalget i den pågældende region, fordelt på politiske partier og godkendte listesamarbejder. Ved valget kan der indgås valgforbund mellem de repræsenterede partier og listesamarbejder. Stk. 4. KL s bestyrelse fastsætter forretningsordenen for kommunekontaktrådene. Vederlag m.v. 18 Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om vederlag, diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser til formanden, næstformanden, bestyrelsens øvrige medlemmer, formænd og øvrige medlemmer af KL s udvalg, medlemmer af repræsentantskabet samt andre deltagere i dettes møder, medlemmer af kommunekontaktråd og andre, der varetager hverv af væsentlig betydning for KL s politiske virke. KL s personale Medlemskontingent Til bestridelse af KL s udgifter udreder hver kommune, der er medlem af KL, et kontingent, der

12 fastsættes på et delegeretmøde og gælder, indtil det ændres på et senere delegeretmøde. Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter terminerne for opkrævning af kontingent for det følgende år. Stk. 2. Opløsning af KL kan med samme majoritet gyldigt vedtages på et delegeretmøde, men afstemningen skal foregå ved navneopråb, og forslag om opløsning kan alene stilles under afstemning efter at være meddelt samtlige KL s medlemmer mindst 4 måneder forinden. Regnskab og revision 20 KL s regnskabsår er kommunernes regnskabsår. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, på hvilken måde KL s kasse- og bogholderiforretninger vil være at varetage. Stk. 3. Besluttes opløsningen, tages samtidig bestemmelse om anvendelse af KL s midler. Medlemmerne hæfter fortsat for KL s underskud, herunder pensionsforpligtelser. Overgangsbestemmelser Stk. 2. Bestyrelsen aflægger det årlige regnskab. Dette revideres af et revisionsinstitut, der vælges af delegeretmødet og offentliggøres derefter i KL s tidsskrift. Regnskaberne forelægges til endelig godkendelse på de ordinære delegeretmøder. 22 KL overtager med virkning fra 1. april 1970 samtlige de rettigheder og forpligtelser, der hidtil har tilkommet eller påhviler Bymæssige Kommuner, De samvirkende Kommunalforeninger i Danmark og Den danske Købstadforening. Vedtægtsændringer Opløsning af KL 21 Ændringer af nærværende love må for at være gyldige vedtages på et delegeretmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede delegerede stemmer. 23 KL oprettes med virkning fra 1. april 1970, fra hvilken dato nærværende love træder i kraft. (Vedtaget af delegeretmøderne i Bymæssige Kommuner, Den danske Købstadforening og De samvirkende Kommunalforeninger i Danmark henholdsvis 23. januar, 29. januar og 13. marts 1970, med ændringer vedtaget på delegeretmø- 11

13 der i KL den 11. juni 1971, den 13. juni 1974, den 12. juni 1980, den 7. juni 1984, den 8. juni 1989, den 20. april 1990, den 13. juni 1997, den 24. marts 2000, den 16. marts 2001, den 15. marts 2002). De ændringer, der blev vedtaget på delegeretmødet den 8. april 2005, indeholdt følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Ændringerne træder i kraft den 1. januar

14 ISBN

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedtægter for KANUKOKA

Vedtægter for KANUKOKA Vedtægter for KANUKOKA Navn og formål 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at sikre og styrke kommunernes indflydelse og handlefrihed

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde

VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde VEDTÆGTER FOR NØRRE SNEDE VARMEVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Nørre Snede by. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Medlemmer 3 Dyrlæger, der driver selvstændig klinisk praksis, dyrlæger, der er ejere eller medejere af virksomheder, som driver klinisk praksis, eller

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Odense Privatskole Hjemsted og formål 1 Odense Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Odense Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890 Hjemsted og formål 1.Mammen Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff

Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff Vedtægter for Danmarks Biblioteksforening 2015 ff 1 Formål 1. Foreningens formål er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter Oktober 2013

Vedtægter Oktober 2013 Vedtægter Oktober 2013 Indhold 1 Navn og hjemsted... 1 2 Foreningens formål... 1 3 Medlemmer... 1 4 Associerede medlemmer... 1 5 Generalforsamling... 2 6 Ordinær generalforsamling... 2 7 Ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Vedtægter 2009 Vedtægter for den selvejende institution: Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Jernbanegade 20 5000 Odense C. CVR-nummer: 2680 4493 Hjemsted og formål 1 Det Kongelige Teaters Balletskole

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk J.nr. 22-101935-HL/JK VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR ERHVERV SILKEBORG (foreningen)

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01

NOTAT Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Dato: 11. december 2013 J.nr.: jhs-1.9.7.1-01 Gennemførelse af valg til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening Bestyrelsen for Dansk Affaldsforening vælges på den første ordinære generalforsamling efter afholdt

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg

Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Styrelsesvedtægt for Svendborg Ungdomsskole Kapitel 1 Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og valg Ungdomsskolebestyrelsen består af: 1 11 medlemmer 2 repræsentanter udpeget af Byrådet. 3 repræsentanter

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere