HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5"

Transkript

1 / /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME BESLUTNING KONKURRENCEANALYSE REGULATORISK VURDERING Safety- og securitymæssige hensyn Direkte og nødvendig følge af offentlig regulering Sammenfatning KONKLUSION BILAGSOVERSIGT... 17

3 1 RESUME 1 Denne sag drejer sig om, at Konkurrencerådet sender en henvendelse til transportministeren samt erhvervs- og vækstministeren efter konkurrencelovens 2, stk Baggrunden for sagen er, at Københavns Lufthavne A/S (CPH) har nægtet at leje et jordstykke i Københavns Lufthavn Kastrup ud til en investorgruppe, Airport Terminal A ApS (TA), som ønsker at opføre og drive en ny, konkurrerende passagerterminal med tilhørende parkeringsfaciliteter. 3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet de konkurrencemæssige virkninger af, at CPH har nægtet at leje jordstykket i Københavns Lufthavn Kastrup ud til TA. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en indstilling til afgørelse om leveringsnægtelsen er i strid med konkurrencereglernes forbud mod misbrug af dominerende stilling med henblik på forelæggelse for Konkurrencerådet. 1 4 Det fremgår af udkastet til afgørelse, at det vurderes, at CPHs adfærd begrænser konkurrencen på markedet for aeronautiske og kommercielle terminalydelser, hvilket som udgangspunkt er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i de konkurrenceretlige regler. 5 Udover den juridiske vurdering er der i udkastet til afgørelse også gennemført en analyse af forbrugergevinsten ved en alternativ passagerterminal. Analysen viser, at der vil være en ikke-uvæsentlig forbrugergevinst, hvis Terminal A opføres på en grund med adgang til landingsbanerne i Københavns Lufthavn Kastrup. Resultaterne peger samtidig på, at opførelsen af Terminal A ikke vil medføre væsentlige negative økonomiske virkninger for CPH. Opførelsen af Terminal A på den ledige grund vil således ikke medføre væsentlige meromkostninger, en væsentlig øget risiko eller væsentlige ulemper for CPH, bortset fra den naturlige ulempe for CPH, der består i at virksomheden vil få en direkte konkurrent. Samlet vurderes det således i udkastet til afgørelse, at opførelsen af Terminal A vil medføre gevinster for forbrugerne i form af bl.a. forbedrede valgmuligheder. 6 CPH har i forbindelse med sagens behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen angivet, at virksomhedens leveringsnægtelse var en direkte og nødvendig følge af en række regelsæt, som administreres af henholdsvis Miljøministeriet og Transportministeriet, jf. konkurrencelovens 2, stk Jf. bilag 2: Københavns Lufthavne A/S leveringsnægtelse 1

4 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor rettet henvendelse til de pågældende ministerier for at afklare om nægtelsen er en direkte og nødvendig følge af lov. 8 Det fremgår af det svar som styrelsen modtog fra miljøministeren i september 2010, at det ikke var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering inden for miljøministerens ressort, at CPH har nægtet at give TA adgang til den pågældende grund. 9 Trafikstyrelsen svarede på transportministerens vegne i brev af 19. januar 2011, at det ikke var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering på luftfartsområdet, at CPH nægtede at give TA adgang til den pågældende grund. 10 Forud for modtagelse af dette brev havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen aftalt en arbejdsdeling med Trafikstyrelsen i Arbejdsdelingen indebar, at Trafikstyrelsen ville vurdere de flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved etablering af en alternativ passagerterminal. Trafikstyrelsens vurdering, der kom i maj 2010, konkluderede, at det godt kunne lade sig gøre at opføre en alternativ terminal. 11 Også efter modtagelsen af brevet af 19. januar 2011, har Trafikstyrelsen henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bl.a. har Trafikstyrelsen skrevet yderligere 5 breve og s og der har været afholdt flere møder. 12 I brevene beskriver Trafikstyrelsen dels, at der vil kunne opstå forskellige, ikke nærmere angivne, vanskeligheder ved at udøve tilsyn med security, safety og kapacitet i lufthavnen, dels at Trafikstyrelsen ser principielle luftfartspolitiske vanskeligheder i Terminal A projektet. I disse breve beskriver Trafikstyrelsen imidlertid ikke forhold, der medfører, at CPH s leveringsnægtelse er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. 13 Imidlertid skrev Trafikstyrelsen endnu et brev, hvori styrelsen foretager en modsatrettet afgørelse af, om CPHs adfærd er en direkte og nødvendig følge af lov. Trafikstyrelsen meddeler i brevet af 12. december 2011 således, at: Denne vurdering har medført, at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A at sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Et sådan ansvar kan kun pålægges lufthavnen ( 70 a). På denne baggrund og således som sagen nu foreligger oplyst, er det Trafikstyrelsens vurdering, at luftfartslovgivningen i sin nuværende form ikke giver mulighed for, at Københavns Lufthavne A/S kan give Terminal A ApS adgang til at opføre og drive en konkurrerende passagerterminal på lufthavnens område, og at afslaget derfor er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 4. 2

5 14 Det følger af konkurrencelovens 2, stk. 5, at hvis Konkurrencerådet finder, at en offentlig regulering eller en støtteordning kan have skadelige virkninger for konkurrencen, eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, kan Konkurrencerådet til vedkommende minister samt erhvervs- og vækstministeren afgive en begrundet udtalelse, som påpeger mulige skadevirkninger for konkurrencen, samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området. 15 Det følger af Trafikstyrelsens brev af 12. december 2011, at konkurrenceforvridningen for passagerterminaler er en følge af offentlig regulering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at denne offentlige regulering har skadelige virkninger for konkurrencen og hindrer en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse. 2 BESLUTNING 16 Konkurrencerådet retter den som bilag 1 vedlagte henvendelse til transportministeren samt erhvervs- og vækstministeren i medfør af konkurrencelovens 2, stk KONKURRENCEANALYSE 17 Københavns Lufthavne A/S (CPH) har nægtet at leje et jordstykke i Københavns Lufthavn Kastrup ud til en investorgruppe, Airport Terminal A ApS (TA), som ønsker at opføre og drive en ny, konkurrerende terminal med tilhørende parkeringsfaciliteter. 18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har foretaget en vurdering af, hvorvidt CPHs leveringsnægtelse udgør en overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF artikel Der kan i denne sag afgrænses to relevante markeder. Det drejer sig for det første om det forudgående marked for landingsbaneydelser. Det drejer sig for det andet om det beslægtede marked for aeronautiske og kommercielle terminalydelser. Det relevante geografiske marked kan konkret afgrænses til Københavns Lufthavn. Der er ingen lufthavne i Københavns Lufthavns opland, som kan udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH eller på kort sigt kan udgøre et reelt alternativ til Københavns Lufthavn. 3

6 20 CPH er derfor med en markedsandel på 100 pct. meget dominerende på det forudgående marked for landingsbaneydelser. CPH er hverken aktuelt eller potentielt udsat for et effektivt konkurrencemæssigt pres fra de mindre lufthavne i regionen. 21 Vurderingen af betingelserne for hvornår en leveringsnægtelse udgør en overtrædelse af konkurrenceregler er i denne sag foretaget i overensstemmelse praksis om leveringsnægtelse. Disse betingelser er blandt andet sammenfattet i Rettens dom i sagen om Microsoft2 (med henvisning til bl.a. sagen om Bronner). Det følger heraf, at der er fire, kumulative betingelser, der skal være opfyldt, før CPH kan pålægges at levere: (i). Københavns Lufthavne A/S leveringsnægtelse vedrører adgangen til en facilitet, som er nødvendig for at udbyde aeronautiske og kommercielle terminalydelser på det beslægtede relevante marked. 22 Det vurderes, at betingelse (i) er opfyldt i denne sag. Der er i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at der ikke er reelle alternativer udenfor lufthavnen til den pågældende grund i Københavns Lufthavn Kastrup. Det er således konkret vurderet, at det ikke er muligt for TA at opføre den planlagte Terminal A i andre lufthavne eller på andre grunde indenfor det relevante marked. (ii). Københavns Lufthavne A/S leveringsnægtelse er egnet til at udelukkelse af enhver effektiv konkurrence på det relevante beslægtede marked for aeronautiske og kommercielle terminalydelser. 23 Det vurderes, at betingelse (ii) er opfyldt i denne sag. Der er i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at TA i modsætning til de regionale lufthavne i Københavns Lufthavns opland vil kunne udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH, hvis virksomheden får adgang til den pågældende grund med adgang til landingsbanerne eller et tilsvarende areal, som CPH og TA finder egnet til at opføre og drive en passagerterminal, i Københavns Lufthavn Kastrup. CPHs afskærmning af adgang til landingsbanerne i Københavns Lufthavn Kastrup udelukker således, at virksomheden kan blive udsat for effektiv konkurrence. Det fremgår af bl.a. KFSTs markedsundersøgelser og videre undersøgelser foretaget til brug for denne sag. 2 Jf. f.eks. dom af 17. september 2007 i sag T-201/04, Microsoft mod Kommissionen, pkt Kontraheringsfriheden er nævnt som udgangspunktet for Kommissionens undersøgelser af leveringsnægtelse, jf. Kommissionens 102-meddelelse, pkt

7 (iii). Der kan som tidligere nævnt afgrænses to separate men beslægtede relevante markeder. 24 Det vurderes, at betingelse (iii) er opfyldt i denne sag. Der lægges i den forbindelse vægt på, at der er en reel efterspørgsel efter en grund med adgang til landingsbanerne i Københavns Lufthavn Kastrup. Det fremgår således af erfaringer fra Danmark, EU, USA og Asien, at terminaler og landingsbaner kan drives af uafhængige aktører i forskellige grader af konkurrence. 25 Der lægges endvidere vægt på, at der ikke er efterspørgselssubstitution mellem landingsbaneydelser og aeronautiske og kommercielle terminalydelser; ydelserne vurderes derimod til en vis grad at være komplementære. Dette forhold understøtter, at der er tale om to separate markeder. 26 Hertil kommer, at denne afgrænsning ligger på linje med praksis. Der henvises i den forbindelse til Kommissionens sager om afgifter for brug af landingsbaner, hvoraf det f.eks. fremgår af sagen om Bruxelles Lufthavn,3 at markedet for landingsbaneydelser ikke nødvendigvis indgår som en del af et bredere samlemarked for lufthavnsinfrastruktur. 27 Denne sag har endvidere i en vis grad en parallel i Kommissionens sag om Frankfurt Lufthavn I Kommissionens sag nægtede Frankfurt Lufthavn en konkurrent adgang til at tilbyde (forplads) ground handling, herunder bagagehåndtering. Lufthavnen ville være eneste udbyder af disse tjenester. Kommissionen traf imidlertid afgørelse om, at der skulle gives adgang til dette marked. Kommissionen afgrænsede i den forbindelse det forudgående marked som markedet for levering af lufthavnsfaciliteter i forbindelse med flyenes start og landing. 29 Konkurrenten (der ønskede at tilbyde bl.a. bagagehåndtering) havde således et tilsvarende behov for adgang til det forudgående marked, som TA har i denne sag. Grundlæggende er der ved vurderingen af, om der er tale om ét eller to markeder, ingen forskel på, om konkurrenten ønsker adgang til markedet for bagagehåndtering på forpladsen, eller markedet for passagerhåndtering i terminalerne. 30 Kommissionen har endvidere afgrænset et separat marked for passagerterminaler, hvor denne del af lufthavnens strukturer blev afgrænset fra bl.a. lufthavnens landingsbaneydelser: 3 Kommissionens afgørelse af 28. juni 1995 i sag nr. 95/364/EF om Bruxelles Lufthavn, pkt Kommissionens beslutning af 14. januar 1998 i sag nr. IV/34.801, Frankfurt Lufthavn. 5

8 31 The relevant market in this case appears to be the market for the provision of terminal facilities to passengers. 32 Der er endelig lagt vægt på, at terminaler og landingsbaner i en række lufthavne i både Danmark og i udlandet, drives af forskellige, uafhængige operatører, og at der er erfaringer med drift af konkurrerende terminaler. Det er således også ud fra et praktisk, operativt synspunkt nærliggende at afgrænse to separate markeder. (iv). Københavns Lufthavne A/S leveringsnægtelse er ikke begrundet i objektive omstændigheder. 33 Det vurderes, at betingelse (iv) er opfyldt i denne sag. Der lægges i den forbindelse bl.a. vægt på, at CPH ikke har dokumenteret, at opførelsen og driften af Terminal A vil have væsentlige negative virkninger for den fremtidige drift af Københavns Lufthavn Kastrup. Der lægges endvidere vægt på, at miljøministeren har truffet afgørelse om, at CPHS leveringsnægtelse ikke var en direkte og nødvendig følge af lov. Der lægges endvidere vægt på, at Trafikstyrelsen overordnet har vurderet, at TA vil kunne modtage en safety- og securitymæssig godkendelse. 34 Samlet set medfører disse forhold, at CPHS adfærd i udgangspunktet anses for at udgøre en overtrædelse af forbuddet i de konkurrenceretlige regler mod misbrug af dominerende stilling. 35 Det er endvidere i denne sag vurderet, at det ikke er muligt at bringe den konkurrencebegrænsende adfærd til ophør på en mindre indgribende måde, end ved at give TA adgang til at leje den pågældende grund, eller et tilsvarende areal som CPH og TA finder egnet til at opføre og drive en passagerterminal. Der er herved lagt vægt på, at: et påbud om at give TA adgang til den pågældende grund, eller et tilsvarende areal som CPH og TA finder egnet til at opføre og drive en passagerterminal i ikke er mere indgribende end, hvad man hidtil har afgjort i praksis, CPH i forvejen udlejer betydelige arealer, den pågældende grund i dag er ubenyttet, CPH kan opnå en normal markedsleje ved at udleje den pågældende grund, og CPH ikke bliver udsat for andre væsentlige gener ved at udleje den pågældende grund end, at CPH bliver udsat for konkurrence på det relevante marked. 6

9 36 KFSTs analyse viser samlet, at CPHS adfærd begrænser konkurrencen på markedet for aeronautiske og kommercielle terminalydelser, hvilket som udgangspunkt er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i de konkurrenceretlige regler. at der vil være en ikke-uvæsentlig forbrugergevinst, hvis Terminal A opføres på den pågældende grund, eller på et tilsvarende areal som CPH og TA finder egnet til at opføre og drive en passagerterminal, med adgang til landingsbanerne i Københavns Lufthavn Kastrup. at opførelsen af Terminal A ikke vil medføre betydende negative virkninger. Opførelsen af Terminal A på den ledige grund vil således ikke medføre væsentlige omkostninger, en væsentlig øget risiko eller væsentlige ulemper for CPH, bortset fra den naturlige ulempe for CPH, der består i at virksomheden vil få en direkte konkurrent. at opførelsen af Terminal A samlet set vil medføre gevinster for forbrugerne i form af forbedrede valgmuligheder og lavere priser. 4 REGULATORISK VURDERING 4.1 SAFETY- OG SECURITYMÆSSIGE HENSYN 37 CPH har i forbindelse med sagens behandling angivet, at Terminal A ikke kunne opføres på grund af security- og safetymæssige hensyn. KFST rettede derfor henvendelse til Trafikstyrelsen herom. Det blev aftalt mellem KFST at Trafikstyrelsen skulle foretage en vurdering af de flyvesikkerhedsmæssige aspekter i sagen før KFST skulle foretage en vurdering af de konkurrencemæssige aspekter. 38 Denne arbejdsdeling blev aftalt på et møde mellem Trafikstyrelsen og KFST den 28. september I forlængelse af mødet udstedte de to styrelser i henhold til den forudgående aftale mellem styrelsernes direktører en enslydende pressemeddelelse vedrørende sagen om Terminal A. 39 Det fremgår heraf, at Konkurrencestyrelsen og Statens Luftfartsvæsen er blevet enige om, at Statens Luftfartsvæsen vil vurdere de flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved en evt. anlæggelse af en ny passagerterminal, Terminal A, i 7

10 Københavns Lufthavn, og at Konkurrencestyrelsen herefter tager stilling til de konkurrencemæssige aspekter i sagen. 40 Det fremgår heraf, at det i november 2009 var aftalt og offentliggjort, at Trafikstyrelsen ville vurdere flyvesikkerheden, mens KFST ville tage stilling til de konkurrencemæssige aspekter i sagen. 41 Det fremgår således, at States Luftfartsvæsen (nu Trafikstyrelsen) i en pressemeddelelse godkendt af Trafikstyrelsens direktør var enig i, at KFST skulle træffe afgørelse i sagen, når Trafikstyrelsen havde foretaget en (foreløbig) vurdering af flyvesikkerheden. Trafikstyrelsens foreløbige vurdering af 28. maj Trafikstyrelsen fremsendte den 28. maj 2010 en såkaldt overordnet vurdering af bl.a. men ikke kun flyvesikkerheden til KFST. 43 Det fremgår af denne vurdering, at Trafikstyrelsen i forbindelse med sagen om Terminal A har taget overordnet stilling til, at en detaljeret ansøgning baseret på det af TA indsendte materiale i relation til de safety- og securitymæssige forhold i forbindelse med etableringen af Terminal A i Københavns Lufthavn med overvejende sandsynlighed vil kunne føre til, at der af Trafikstyrelsen vil kunne gives de fornødne tilladelser. 44 Det fremgår af denne vurdering, at Trafikstyrelsen overordnet bekræfter, at en detaljeret ansøgning baseret på det af TA indsendte materiale i relation til de safety- og securitymæssige forhold med overvejende sandsynlighed vil kunne føre til, at Trafikstyrelsen vil kunne give de fornødne tilladelser til etablering af en Terminal A i Københavns Lufthavn Kastrup. 4.2 DIREKTE OG NØDVENDIG FØLGE AF OFFENTLIG REGULERING 45 CPH angav endvidere i forbindelse med sagens behandling i KFST, at virksomhedens leveringsnægtelse var en direkte og nødvendig følge af en række regelsæt, som administreres af henholdsvis Miljøministeren og Transportministeren, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. Henvendelse til Transportministeren den 15. september Den 15. september 2010 fremsendte KFST en henvendelse til Transportministeren i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4. Det fremgår af denne henvendelse, at KFST anmodede transportministeren om at besvare, om CPHs afslag til TA var en direkte og nødvendig følge af henholdsvis BL 9-15 og/eller takstaftalen, CPHs driftstilladelse eller luftfartslovgivningen i øvrigt. 47 KFST holdt den 4. november 2010 et møde med Trafikstyrelsen på vicedirektørplan. Dagsordenen for mødet var, at Trafikstyrelsen ønskede, at KFST 8

11 i et eventuelt påbud rettet mod CPH tog højde for Trafikstyrelsens betænkeligheder, som på daværende tidspunkt særligt angik kapacitetsforholdene. På mødet angav KFST, at der ville kunne tages højde for betænkelighederne i påbuddet. Svar fra Transportministeren den 19. januar Trafikstyrelsen besvarede den 19. januar 2011, KFST s henvendelse på vegne af transportministeren. Det fremgår af besvarelsen, at: Efter Trafikstyrelsens vurdering er der ikke noget i luftfartslovgivningen eller lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession), som udelukker, at CPH kan give Terminal A ApS adgang til at opføre Terminal A på lufthavnens område. Der vil dog i givet fald være tale om en helt ny situation også internationalt set, som vil rejse en række andre problemstillinger, som vil skulle håndteres. Det forventes også at være nødvendigt at inddrage andre myndigheder, herunder blandt andet politi, told- og miljømyndigheder. [Egen understregning] 49 Det følger heraf, at transportministeren traf afgørelse om, at der ikke er noget i luftfartslovgivningen eller koncessionen, som udelukker, at der kan opføres en konkurrerende passagerterminal. 50 Det fremgår af transportministerens afgørelse, at der vil være en række andre problemstillinger, som vil skulle håndteres. Altså, andre problemstillinger end luftfartslovgivningen eller lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession),. Møde med Trafikstyrelsen den 31. marts Den 31. marts 2011 afholdt KFST og Trafikstyrelsen et møde. Mødet kom i stand på baggrund af aftalen den 4. november Trafikstyrelsen angav efterfølgende en formulering, som blev indføjet i påbuddet i udkastet til rådsnotat fra maj Denne formulering lød: 21. Aftalen mellem Københavns Lufthavne A/S og Terminal A ApS om adgang til den pågældende grund skal ikke anses for endelig, før Trafikstyrelsen har godkendt, at aftalen medfører, at de beføjelser, som Trafikstyrelsen har over for Københavns Lufthavne A/S i relation til Terminal A- komplekset, skal kunne udøves direkte over for virksomheden Terminal A ApS på såvel det flyvesikkerhedsmæssige område for så vidt angår bl.a. safety og security, såvel som på det kapacitetsmæssige område. 9

12 53 Formålet med denne del af påbuddet var at sikre, at Trafikstyrelsen kunne udøve de pågældende beføjelser direkte over for TA. Det var således hensigten med denne del af påbuddet at lette CPH for en administrativ byrde, så CPH ikke behøvede at agere mellemled i forholdet mellem TA og Trafikstyrelsen. 54 CPH angav imidlertid i deres høringssvar, at virksomheden ikke vurderede, at formuleringen lettede dem for en administrativ byrde. Tværtimod angav CPH, at formuleringen ville medføre, at CPH ville blive pålagt at løse regulatoriske problemstillinger gennem en aftale med Terminal A. 55 På den baggrund besluttede KFST at fjerne formuleringen nævnt i punkt 52, idet hensigten med formuleringen netop ikke havde været at pålægge CPH yderligere byrde, men derimod at lette virksomheden for en administrativ byrde. 56 KFST orienterede Trafikstyrelsen herom telefonisk, og den 19. september 2011 fremsendte KFST den ændrede formulering til Trafikstyrelsen. 57 Trafikstyrelsen angav i den forbindelse telefonisk, at Trafikstyrelsen var utilfreds med, at formuleringen var udgået af påbuddet. Brev fra Trafikstyrelsen af 29. september Den 29. september 2011 fremsendte Trafikstyrelsen herefter på eget initiativ et brev til KFST. 59 I dette brev angives en række betænkeligheder i forhold til Trafikstyrelsens myndighedsudøvelse efter luftfartslovgivningen og en række betænkeligheder af overordnet luftfartspolitisk karakter. Det fremgår sammenfattende heraf, at Trafikstyrelsen ikke finder, at sagen er moden til afgørelse efter de konkurrenceretlige regler. Møde med Trafikstyrelsen den 10. oktober For at imødekomme Trafikstyrelsens betænkeligheder for så vidt angår tilsynet efter luftfartslovgivningen fremsendte TA en erklæring hvori virksomheden frivilligt påtager sig alle forpligtelser Trafikstyrelsen måtte pålægge TA i forbindelse med luftfartslovgivningen mv. 61 I forlængelse af fremsendelsen af denne erklæring afholdt Trafikstyrelsen og KFST et møde på vicedirektørniveau 10. oktober Brev fra Trafikstyrelsen af 12. oktober Den 12. oktober 2011 fremsendte Trafikstyrelsen et brev til KFST, hvoraf det fremgår, at Trafikstyrelsen er tilfreds med erklæringen fra TA. 63 Det fremgår således af Trafikstyrelsens brev af 12. oktober 2011 til KFST, at Vi har noteret os, at erklæringen indholdsmæssigt svarer til et af de vilkår, der var 10

13 indeholdt i det påbud, der blev sendt i høring hos parterne med frist den 1. juli Som præcisering foreslår vi følgende tilføjelse i forlængelse af punkt 2 i erklæringen: Terminal A forpligter sig således til at følge Trafikstyrelsens anvisninger, foranstaltninger, påbud og forbud. 64 Trafikstyrelsen angav endvidere, at Denne betingelse/forudsætning vil være helt centralt for Trafikstyrelsens mulighed for at føre et effektivt flyvesikkerhedsmæssigt tilsyn, hvis projektet bliver en realitet. 65 Det fremgår heraf, at Trafikstyrelsen havde ændringsforslag (som blev fulgt) til erklæringen, og opfattede erklæringen som et centralt element i at Trafikstyrelsen kunne udøve et effektivt tilsyn. fra Trafikstyrelsen af 21. oktober 2011 og opfølgende møde den 27. oktober Den 21. oktober 2011 fremsendte Trafikstyrelsen imidlertid nu en , hvoraf det fremgår, at den nye model med en "erklæring" fra Terminal A er både uhensigtsmæssig og juridisk problematisk. 67 Den 27. oktober 2011 afholdt KFST og Trafikstyrelsen afholdt et møde, hvor Trafikstyrelsen beskrev Trafikstyrelsens bekymringer. Brev fra Trafikstyrelsen af 31. oktober Den 31. oktober 2011 fremsendte sendte Trafikstyrelsen yderligere et brev til KFST. Det fremgår heraf, at: Som oplyst på mødet den 27.oktober 2011 finder vi en sådan model med en erklæring afgivet af en privat virksomhed over for en offentlig myndighed for uhensigtsmæssig og juridisk problematisk. 69 Det fremgår endvidere, at Trafikstyrelsen har overvejet om der i stedet kan vedtages en bekendtgørelse efter luftfartslovgivningen. 70 Trafikstyrelsen angiver herefter, at: På denne baggrund skal Trafikstyrelsen præcisere, at den vurdering, der lå til grund for styrelsens udtalelse i brevet af 19. januar 2011 om, at luftfartslovgivningen ikke udelukker, at Terminal A kan få adgang til lufthavnens område, forudsætter, som angivet i brevet, at en række problemstillinger håndteres, inden konkurrencemyndighederne træffer afgørelse i sagen (påbud). Da disse problemstillinger, herunder helt centrale tilsynsmæssige og juridiske forhold, ikke er håndteret endnu, mener Trafikstyrelsen ikke, at sagen på nuværende tidspunkt er moden til en konkurrenceretlig afgørelse. 11

14 Vi vil arbejde videre med BL-modellen og undersøge, om de uafklarede problemstillinger vil kunne løses ad den vej, således at det juridiske og tilsynsmæssige fundament er på plads, inden et projekt af den omhandlede karakter sættes i søen. [Egen understregning] 71 Det fremgår heraf, at Trafikstyrelsen finder, at KFST ikke bør træffe afgørelse i sagen, før Trafikstyrelsen er færdig med sine overvejelser. 72 Det fremgår endvidere, at Trafikstyrelsen præciserer transportministerens afgørelse af 19. januar Møde mellem Trafikstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktører den 28. november Den 28. november 2011 afholdt KFST og Trafikstyrelsen et møde mellem de to styrelsers direktører, hvor Trafikstyrelsen beskrev Trafikstyrelsens bekymringer. Brev fra Trafikstyrelsen af 12. december Den 12. december 2011 fremsendte Trafikstyrelsen endnu et brev til KFST. Det fremgår heraf, at Trafikstyrelsens svar af 19. januar 2011 forudsatte, at en række problemstillinger skulle håndteres inden Konkurrencerådet kunne udstede et påbud. Det fremgår således, at: det fremgår [af Trafikstyrelsens brev af 19. januar, KFSTs tilføjelse], at der efter Trafikstyrelsens vurderings ikke er noget i luftfartslovgivningen eller i lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession), som udelukker, at Københavns Lufthavne A/S kan give Terminal A ApS adgang til at opføre Terminal A på lufthavnens område. Det fremgår endvidere af brevet, at der dog vil være tale om en helt ny situation også internationalt set, som vil rejse en række andre problemstillinger, som vil skulle håndteres. Det forventes også at være nødvendigt at inddrage andre myndigheder, herunder blandt andet politi, told- og miljømyndigheder. Det forudsætter således, at en række problemstillinger håndteres, inden konkurrencemyndighederne træffer afgørelse i sagen (påbud). 75 Det fremgår endvidere, at Trafikstyrelsen har foretaget en fornyet vurdering af hjemmelsspørgsmålet, og at denne vurdering medfører, at CPHs afslag er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering. Det fremgår således, at: Trafikstyrelsen har på det nu yderligere oplyste grundlag foretaget en fornyet samlet vurdering af hjemmelsspørgsmålet med særlig vægt på secutity spørgsmålet. 12

15 Denne vurdering har medført, at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A at sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Et sådan ansvar kan kun pålægges lufthavnen ( 70 a). 76 På denne baggrund og således som sagen nu foreligger oplyst, er det Trafikstyrelsens vurdering, at luftfartslovgivningen i sin nuværende form ikke giver mulighed for, at Københavns Lufthavne A/S kan give Terminal A ApS adgang til at opføre og drive en konkurrerende passagerterminal på lufthavnens område, og at afslaget derfor er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk Det fremgår, at det er en manglede hjemmel til at pålægge Terminal A, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger, der er en direkte og nødvendig årsag til, at CPH kan nægte at leje grunden ud til Terminal A. 78 Trafikstyrelsen henviser til luftfartslovens 70 a: 70 a. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren bestemmelser for flyvepladsers og luftfartsselskabers udarbejdelse af sikkerhedsplaner og gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed. Det kan i den forbindelse pålægges flyvepladser og luftfartsselskaber at foretage eftersyn som nævnt i 70 b, stk Stk. 2. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed for andre anlæg i luftfartens tjeneste end flyvepladser. Ministeren kan herunder pålægge den, der driver anlægget, at lade det indhegne og at udføre adgangskontrol, overvågning og patruljering. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte bestemmelser for modtagelse, kontrol, opbevaring, transport og lastning af gods og forsyninger, som af fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører eller andre indleveres til luftfartsselskaber med henblik på hel eller delvis transport med luftfartøj. Stk. 4. Ministeren kan fastsætte bestemmelser om sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører eller andre, der foretager de i stk. 3 nævnte leverancer til luftfartsselskaber. En sikkerhedsgodkendelse kan tilbagekaldes i tilfælde af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller forskrifter udarbejdet i medfør heraf, eller hvis de for sikkerhedsgodkendelsen fastsatte vilkår eller procedurer tilsidesættes. 13

16 Stk. 5. Politiet kan, når det findes sikkerhedsmæssigt påkrævet, bestemme, at de i stk. 1-3 nævnte sikkerhedsforanstaltninger midlertidigt skal intensiveres og suppleres med yderligere foranstaltninger. Stk. 6. Trafikstyrelsen godkender de i stk. 1 nævnte sikkerhedsplaner og fører tilsyn med gennemførelsen af de i stk. 1-3 og 5 nævnte sikkerhedsforanstaltninger. [Egen understregning] 79 Det fremgår af luftfartslovens 70 a stk. 2, at transportministeren kan fastsætte regler for security for andre anlæg end flyvepladser, herunder formodentlig også passagerterminaler som Terminal A. 4.3 SAMMENFATNING 80 Det fremgår af ovenstående, at Trafikstyrelsen overordnet har bekræftet, at en detaljeret ansøgning baseret på det af TA indsendte materiale i relation til de safety- og securitymæssige forhold med overvejende sandsynlighed vil kunne føre til, at Trafikstyrelsen vil kunne give de fornødne tilladelser til etablering af en Terminal A i Københavns Lufthavn Kastrup. 81 Det fremgår endvidere, at transportministeren den 19. januar 2011 traf afgørelse om, at der ikke er noget i luftfartslovgivningen eller koncessionen, som udelukker, at der kan opføres en konkurrerende passagerterminal. Det fremgår samtidig, at der derimod vil være en række andre problemstillinger, som vil skulle håndteres. Altså, andre problemstillinger end luftfartslovgivningen eller lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession),. 82 Det fremgår endvidere, at Trafikstyrelsen efterfølgende har foretaget en fornyet vurdering af hjemmelspørgsmålet. Denne nye vurdering har ført til, at Trafikstyrelsen den 12. december 2011 vurderer, at CPHs afslag på at leje jordstykket i Københavns Lufthavn Kastrup ud til TA er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk Det fremgår endeligt, at Trafikstyrelsens begrunder denne nye afgørelse med, at Trafikstyrelsen har vurderet, at der ikke i luftfartsloven er hjemmel til at pålægge Terminal A at sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Trafikstyrelsen henviser til luftfartslovens 70 a. 5 KONKLUSION 84 CPH har nægtet at leje et jordstykke i Københavns Lufthavn Kastrup ud til en investorgruppe, TA, som ønsker at opføre og drive en ny, konkurrerende terminal med tilhørende parkeringsfaciliteter. 14

17 85 KFST har foretaget en analyse af de konkurrencemæssige virkninger af leveringsnægtelsen. Denne analyse viser, at at at at at CPHs adfærd begrænser konkurrencen på markedet for aeronautiske og kommercielle terminalydelser, hvilket som udgangspunkt er i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i de konkurrenceretlige regler. at der vil være en ikke-uvæsentlig forbrugergevinst, hvis Terminal A opføres på den pågældende grund, eller på et tilsvarende areal som CPH og TA finder egnet til at opføre og drive en passagerterminal, med adgang til landingsbanerne i Københavns Lufthavn Kastrup. at opførelsen af Terminal A ikke vil medføre betydende negative virkninger. Opførelsen af Terminal A på den ledige grund vil således ikke medføre væsentlige omkostninger, en væsentlig øget risiko eller væsentlige ulemper for CPH, bortset fra den naturlige ulempe for CPH, der består i at virksomheden vil få en direkte konkurrent. at opførelsen af Terminal A samlet set vil medføre gevinster for forbrugerne i form af forbedrede valgmuligheder og øget investering i og udvikling af lufthavnen. 86 CPH har i forbindelse med sagens behandling i KFST, blandt andet angivet, at virksomhedens leveringsnægtelse var en direkte og nødvendig følge af en række regelsæt, som administreres af henholdsvis Miljøministeren og Transportministeren, jf. konkurrencelovens 2, stk Trafikstyrelsen meddelte på vegne af transportministeren den 19. januar 2011 KFST, at: Efter Trafikstyrelsens vurdering er der ikke noget i luftfartslovgivningen eller lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession), som udelukker, at CPH kan give Terminal A ApS adgang til at opføre Terminal A på lufthavnens område. 88 Trafikstyrelsen har efterfølgende foretaget en fornyet vurderings af hjemmelsspørgsmålet. Trafikstyrelsen har herefter ved brev af 12. december 2011 meddelt, at: Denne vurdering har medført, at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A at sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Et sådan ansvar kan kun pålægges lufthavnen ( 70 a). På denne baggrund og således som sagen nu foreligger oplyst, er det Trafikstyrelsens vurdering, at luftfartslovgivningen i sin nuværende form ikke 15

18 giver mulighed for, at Københavns Lufthavne A/S kan give Terminal A ApS adgang til at opføre og drive en konkurrerende passagerterminal på lufthavnens område, og at afslaget derfor er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk Det følger af konkurrencelovens 2, stk. 5, at hvis Konkurrencerådet finder, at en offentlig regulering eller en støtteordning kan have skadelige virkninger for konkurrencen, eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, kan Konkurrencerådet til vedkommende minister samt erhvervs- og vækstministeren afgive en begrundet udtalelse, som påpeger mulige skadevirkninger for konkurrencen, samt fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området. 90 Det følger af Trafikstyrelsens brev af 12. december 2011, at Konkurrenceforvridningen for passagerterminaler er en følge af offentlig regulering. KFST vurderer, at denne offentlige regulering har skadelige virkninger for konkurrencen og hindrer en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse. 16

19 6 BILAGSOVERSIGT Nr. Titel 1 Henvendelse til Transportministeren samt Erhvervs- og Vækstministeren i medfør af konkurrencelovens 2, stk Indstilling til afgørelse i sag om Københavns Lufthavne A/S leveringsnægtelse (inklusive bilag) 3 Breve fra Trafikstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 17

De negative virkninger af et sådant projekt og håndteringen heraf er efter vores opfattelse heller ikke tilstrækkeligt belyst.

De negative virkninger af et sådant projekt og håndteringen heraf er efter vores opfattelse heller ikke tilstrækkeligt belyst. De negative virkninger af et sådant projekt og håndteringen heraf er efter vores opfattelse heller ikke tilstrækkeligt belyst. Således finder Trafikstyrelsen bl.a., at der vil kunne opstå en række sandsynlige

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B424100F - VGB UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. juni 2014 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Lone Kerrn-Jespersen og Bodil Dalgaard Hammer). 2.

Læs mere

Spørgsmål om den gældende luftfartsregulering er til hinder for etablering af en konkurrerende passagerterminal i Københavns H2015.109.

Spørgsmål om den gældende luftfartsregulering er til hinder for etablering af en konkurrerende passagerterminal i Københavns H2015.109. H2015.109-2014 Spørgsmål om den gældende luftfartsregulering er til hinder for etablering af en konkurrerende passagerterminal i Københavns Lufthavn Transport og kommunikation 3 Terminal A ønskede at leje

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 109/2014 (2. afdeling) Airport Terminal A ApS (advokat Søren Zinck) mod Transport- og bygningsministeren og Trafik- og Byggestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter I medfør af 99, stk. 1 og 2, 112, stk. 1 og 113, stk. 1

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015.

Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby Besvarelse af henvendelse vedrørende klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Juraenheden Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere