50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005"

Transkript

1 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation

2 Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning Område Arbejdsopgaver Arbejdstid Skoletid Individuel tid Deltidsbeskæftigelse Aktivitetsplan Akkorder, timerammer og helhedsaftaler Mødeplan Arbejdstidens placering Fravær Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Ulempeydelser m.v. (skolefritidsordning/-institutioner) Overarbejde Lokalaftaler Ikrafttræden Bilag 1. Tilbagefaldsbestemmelser Tjeneste uden for det faste arbejdssted Rejser, der udføres som en del af tjenesten Kursusdeltagelse Lejrskoler og lignende... 20

3 Side 3 Indledende bemærkning For børnehaveklasseledere gælder de indledende bemærkninger i lærernes arbejdstidsaftale om: sammenhængen mellem målsætningen for skolevæsenet og arbejdstidsaftalen principper for arbejdstidens planlægning arbejdets planlægning på skolen. For børnehaveklasseledere gælder endvidere øvrige principper om folkeskolens opgaver og undervisning tilpasset de særlige vilkår for børnehaveklasseledere.

4 Side 4 1. Område Aftalen gælder for børnehaveklasseledere i den kommunale folkeskole og på døgninstitutioner med intern skole ansat i kommuner, hvor der ikke lokalt er indgået aftale om anvendelse af Arbejdstidsaftale 08. Der henvises til 1 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, hvoraf det fremgår, hvilke andre opgaver børnehaveklasseledere kan varetage. Kombinationsbeskæftigelse og tilsvarende kan indgå i arbejdstiden efter de herom fastsatte regler. 2. Arbejdsopgaver Børnehaveklasseledere kan varetage følgende undervisningsopgaver og andre aktiviteter: 1. undervisning i børnehaveklasser 2. undervisning i forbindelse med samordnet indskoling eller lokalt besluttede skolestartprojekter 3. specialundervisning, jf. folkeskolelovens 3 og 4 4. særlig støtte til tosprogede elever, jf. 6 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 5. undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andet sprog, jf. folkeskolelovens 5, stk støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) arbejde som børnehaveklasseassistent dvs. en medarbejder, der er ansat til at bistå en børnehaveklasseleder med varetagelsen af undervisning i børnehaveklassen 8. vikartimer i 1. og 2. klasse, som enkeltstående tilfældige vikartimer eller vikartimer for perioder i sammenhæng (dog ikke for resten af skoleåret) 9. undervisning i 1. og 2. klasse, som ikke indgår i et samordnet indskolingsforløb. Det er forudsat, at der normalt tillægges arbejde som nævnt i nr. 1-7 i et omfang svarende til mindst halvdelen af den samlede beskæftigelse. Såfremt dette ikke er muligt, forhandles spørgsmålet mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, hvorefter kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sagen. I arbejdstiden skal dog indgå mindst en af de i nr. 1-6 nævnte arbejdsopgaver, medmindre der mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening opnås enighed om andet. Nr. 9 gælder kun for allerede ansatte børnehaveklasseledere på fuld tid, der herved kan få udfyldt en resttjenestetid, når der ikke i øvrigt er ledige ("normerede") timer inden for de øvrige arbejdsopgaver for børnehaveklasseledere. Det er samtidig en forudsætning, at lærerne i kommunen som helhed har et

5 Side 5 tilsvarende antal timer i børnehaveklasser, der fortrinsvis søges udført i børnehaveklasser, der indgår i samordnet indskoling eller lokalt besluttede skolestartprojekter. Børnehaveklasseledere kan endvidere varetage følgende opgaver: 1. Arbejde i skolefritidsordninger (i Københavns Kommune: også skoleinstitutioner) inden for hele skolefritidsordningens/-institutionens åbningstid. Det forudsættes dog, at arbejdstiden placeres i tilknytning til børnehaveklasselederens øvrige arbejde på skolen. Hele dage i skolefritidsordningen/-institutionen placeres i tilknytning til en skoledag. 2. Arbejde som skoleassistent. En nærmere beskrivelse af skoleassistenters arbejdsopgaver findes i overenskomsten mellem de kommunale organisationer og BUPL for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. 3. Pædagogiske støtteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner, dvs. praktisk/pædagogisk arbejde i forbindelse med elever med særlige vanskeligheder, der ligger ud over selve undervisningen, men er en forudsætning for dens gennemførelse. Såfremt en deltidsansat børnehaveklasseleder ud over undervisningsopgaver og andre aktiviteter, jf. nr. 1-9 i stk. 1 også varetager arbejdsopgaver jf. nr. 1-3 i stk. 2, betragtes den samlede beskæftigelse som et ansættelsesforhold. 3. Arbejdstid Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer, inkl. ferie og søgnehelligdage. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner gælder. Overførsel af ferie fra tidligere ferieår (ferietimer ud over 4 uger): Ansatte, der ønsker at indgå en aftale med skolens ledelse om overførsel af ferie, skal i forbindelse med skoleårets planlægning meddele skolens ledelse, om ferietimer ud over 4 uger ønskes overført til de følgende ferieår. Denne meddelelse skal gives senest på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato skal meddelelse gives senest 1. maj. Hvis den ansattes baggrund for at overføre ferien gør det nødvendigt at skabe sikkerhed for, hvornår den overførte ferie kan afholdes, skal det samtidig aftales, hvornår den overførte ferie afvikles. Aftale om at overføre ferie indgås i henhold til Ferieaftalens 16. Afvikling af ferietimer fra indeværende ferieår (ferietimer ud over 5 uger): I forbindelse med skoleårets planlægning skal børnehaveklasselederen meddele skolens ledelse, om optjente ferietimer ud over 5 uger ønskes afviklet, udbetalt eller overført, jf. ovenfor. Denne meddelelse skal gives på en af skoleledelsen fastsat dato. Har skoleledelsen ikke fastsat en dato, skal meddelelse gives senest 1. maj. Der henvises i øvrigt til 7, stk. 4 vedrørende afviklingen af ferietimerne ud over 5 uger.

6 Side 6 Ved arbejdstid forstås skoletid, jf. 4 og individuel tid, jf. 5. Stk. 3 Arbejdstiden planlægges for en normperiode på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitlig 37 timer pr. uge (7,4 time pr. arbejdsdag). Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om opdeling af skoleåret i normperioder. Fastsætter kommunalbestyrelsen ikke sådanne regler, kan beslutning herom træffes af skolens ledelse. Er der ikke besluttet andet, er normperioden lig med skoleåret (1924 timer). Stk. 5 Normperioder skal være af mindst 4 ugers varighed og må højest være lig med skoleåret. 4. Skoletid Normperioder kan begynde og slutte midt i en uge. Skoletiden er betegnelsen for den tid, som ud over børnehaveklasselederens individuelle tid, jf. 5, anvendes til udførelse af arbejdet som børnehaveklasseleder, herunder undervisning, pauser/frikvarterer, fælles forberedelse og samarbejde med andre, herunder teamsamarbejde, udviklingstimer, møder i pædagogisk råd samt andre opgaver med tilknytning til undervisningen og skolens øvrige virksomhed, herunder arbejde i skolefritidsordninger og skoleinstitutioner. Undervisningsbegreb: Undervisning foregår, når børnehaveklasselederen skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. Eksempelvis kan nævnes: Undervisning, jf. folkeskolelovens 11, hvorefter undervisning i børnehaveklasser overvejende gives i form af leg og andre udviklende aktiviteter. lejrskoler/ekskursioner sociale og kulturelle arrangementer. Pauser/frikvarterer: Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte læreprocesser. Behovet for nødvendige pauser for eleverne fastlægges enten af skolens ledelse eller af den involverede børnehaveklasseleder og elever. Der påhviler børnehaveklasselederen en særlig forpligtelse til at føre tilsyn med børnehaveklasseeleverne ved skoleårets begyndelse. Andre opgaver: Børnehaveklasseledere kan varetage en række opgaver uden direkte forbindelse med undervisningen. Eksempelvis: kontakt mellem skolen og elevernes hjem og andre klasselæreropgaver deltagelse i kollegiale konferencer, herunder pædagogisk råd

7 Side 7 medvirken til løsning af forskellige sociale opgaver vedrørende eleverne deltagelse i rådgivning og vejledning af pædagogstuderende i praktik indkøb af materialer m.v. til brug ved arbejdet, samt oprydningsarbejde varetage opgaver som fx tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller tilsyn med samlinger. I forbindelse med arbejde i en skolefritidsordning/-institution eller en skoleassistentordning kan børnehaveklasseledere varetage arbejdsopgaver, som falder naturligt inden for de områder, hvor (skole)pædagoger/skoleassistenter er beskæftiget. Eksempelvis: møder og arrangementer for børn- og/eller forældre i skolefritidsordningen/-institutionen/skoleassistentordningen personalemøder og lignende. i skolefritidsordningen/- institutionen/skoleassistentordningen tilrettelæggelse og afvikling af fællesarrangementer for elever (fx skoleudflugter, fester og komedier) tilrettelæggelse af tværfaglige undervisningsarrangementer (fx featuredage/-uger) planlægning og indretning af skolens friarealer (legepladser, elevopholdsrum m.v.) møder med skolens ledelse, lærere og/eller børnehaveklasseledere m.fl. om elever som den pågældende varetager støtteforanstaltninger og andre hjælpefunktioner over for fællesmøder for de ansatte i skolefritidsordningen/- institutionen/skoleassistentordningen koloni- og weekendophold og lignende for børn i skolefritidsordningen/- institutionen, som dog er frivilligt for børnehaveklasseledere oprydning, indkøb og lignende. Skoletiden tilrettelægges og administreres af skolens ledelse. I skoletiden foregår arbejdet på skolen eller uden for skolen efter nærmere drøftelse med skolens ledelse. I hvilket omfang opgaverne skal løses på skolen, beror på en lokal vurdering af opgavernes karakter og indhold samt de bygningsmæssige forudsætninger for tilstedeværelse på skolen. Der henvises til branchevejledningen Godt skolebyggeri fra Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & forskning og hjemmesiden: Stk. 3 For hver fuldtidsbeskæftiget børnehaveklasseleder afsættes af skoletiden 75 timer til skolens samlede udvikling, børnehaveklasseleder/lærersamarbejde på skolen og til individuel forberedelse. Timerne planlægges og fordeles blandt samtlige skolens lærere/børnehaveklasseledere efter aftale mellem skolens ledelse og tillidsrepræsentanten, dog således at den enkelte børnehaveklasseleder tillægges mindst 25 timer. Stk. 4 Såfremt der ikke kan opnås enighed om timernes fordeling anvendes 50 timer pr. fuldtidsbeskæftiget børnehaveklasseleder til skolens samlede udvikling og til børnehaveklas-

8 Side 8 seleder/lærersamarbejde på skolen. Timerne planlægges af skolens ledelse til fordeling blandt samtlige lærere/børnehaveklasseledere, dog således at der af disse tillægges mindst 25 timer til den enkelte børnehaveklasseleder. De resterende 25 timer pr. fuldtidsbeskæftiget børnehaveklasseleder anvendes til at forhøje børnehaveklasselederens individuelle tid til 345 timer. Bestemmelsen, jf. stk. 3 og 4 er ikke til hinder for, at skolens ledelse i forbindelse med skoleårets planlægning kan tildele yderligere tid til udvikling og samarbejde, eksempelvis til de situationer, hvor børnehaveklasseledere indgår i samordnet indskoling eller lokalt besluttede skolestartprojekter. Der skal endvidere tages hensyn til, at børnehaveklasseledere kan medvirke i teamsamarbejde samt fuldt ud medvirke i de fælles aktiviteter, der knytter sig til udviklingstimerne. Det er forudsat, at der sker en fordeling af det samlede timetal. I forbindelse med væsentlige undervisningsmæssige ændringer foranlediget af længerevarende fravær eller fratræden skal eventuelle timer til individuel forberedelse ud over 320 fordeles til børnehaveklasseledere/lærere, der som følge heraf får tillagt flere undervisningstimer. Stk. 5 Udviklingstimerne anvendes til aktiviteter, der skal sikre skolens udvikling, herunder fremme børnehaveklasseledernes kompetencer til at skabe gode forudsætninger for elevernes læring og for at understøtte opfyldelsen af de opsatte mål for skolen. I forbindelse med udmøntningen af den pædagogiske målsætning for skolen og/eller kommunen beslutter skolens leder i samarbejde med børnehaveklasselederne/lærerne/teams, hvilke udviklingsaktiviteter der indgår i det kommende skoleår for den enkelte, teamet og det samlede personale. Planlægningen skal tage udgangspunkt i, at der bliver sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger (indsatsområder, virksomhedsplaner og handleplaner) for skolevæsnet og den enkelte skole samt børnehaveklasseledernes/lærernes viden og forudsætning for at skabe en optimal undervisning. Udviklingstimerne kan eksempelvis anvendes til pædagogiske dage/møder for skolen eller det samlede skolevæsen, planlægning og evaluering af særlige udviklingsrelaterede undervisningsprocesser på skolen og i teamet, udvikling af evalueringsformer, supervision, refleksion over egen og andres erfaringer og praksis samt til udvikling af lokale læseplaner og undervisningsmaterialer. Udviklingstimerne kan endvidere anvendes til den fælles kompetenceudvikling, der har naturlig sammenhæng med de aktiviteter, der er besluttet for at sikre skolens udvikling. Eksempelvis kan pædagogiske dage/møder for alle eller grupper af børnehaveklasseledere/lærere, og selvformulerende lukkede studiekredse for grupper af børnehaveklasseledere/lærere på en skole, finde sted i de timer, der er afsat til skoleudvikling. Lederen kan ikke pålægge børnehaveklasselederen, at timerne skal anvendes til aktiviteter med eleverne. Eleverne kan dog indgå i grupper nedsat til arbejde med skoleudvikling. Stk. 6 Ved samarbejde forstås alle de aktiviteter, som lærere og børnehaveklasseledere udfører i de faste fællesskaber omkring elevgrupper (fx klasser, årgange eller afdelinger) med henblik på at understøtte undervisningen, herunder alle former for fælles forberedelse.

9 Side 9 Samarbejdets konkrete udformning skal desuden ses i sammenhæng med den enkelte skoles kultur. Timerne kan bl.a. anvendes i forbindelse med børnehaveklasselederes deltagelse i planlægningen af undervisningen. Stk. 7 For børnehaveklasseledere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, reduceres skoletiden med 175 timer årligt. Tiden medregnes fra begyndelsen af den normperiode, hvori børnehaveklasselederen fylder 60 år. Såfremt skoleåret er opdelt i flere normperioder medregnes tiden forholdsmæssigt fra den normperiode, hvor i børnehaveklasselederen fylder 60 år. Børnehaveklasseledere, der får reduceret skoletid, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1. Overarbejde før det fyldte 60. år vederlægges dog efter de almindelige regler, jf. 14. Stk. 8 Skoletiden kan fordeles på højst 209 arbejdsdage. Se bemærkning til 3, stk. 1 og 7, stk. 4 om ferietimer ud over 5 uger. 5. Individuel tid De funktioner, som til enhver tid knytter sig til børnehaveklasselederens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisningen og til den individuelle forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed, samt henvendelser og besvarelse af sådanne fra forældre og elever uden for arbejdspladsen, finder sted i børnehaveklasselederens individuelle tid. Den selvstændige løbende faglige ajourføring som læsning af faglitteratur og faglige tidsskrifter samt faglig orientering på internettet, samlinger og biblioteker, finder sted i børnehaveklasselederens individuelle tid. Tiden anses for medgået til funktionerne i stk. 1. For hver fuldtidsbeskæftiget børnehaveklasseleder afsættes 320 timer. Individuel tid tilrettelægges og administreres af børnehaveklasselederen. Børnehaveklasselederen administrerer selv tiden, og skolens leder kan ikke henvise eller pålægge børnehaveklasselederen individuelle eller kollektive opgaver til løsning på en bestemt måde eller et bestemt tidspunkt indenfor den individuelle tid.

10 Side Deltidsbeskæftigelse For børnehaveklasseledere med nedsat arbejdstid nedsættes de i 3 og4, stk. 7 samt 5 og 11 nævnte timer forholdsmæssigt. Skolens ledelse kan nedsætte det i 4, stk. 4 nævnte timetal til skolens udvikling og børnehaveklasseleder-/lærersamarbejde. Ved en nedsættelse af det i 4, stk. 4 nævnte timetal kan der foretages en nedsættelse, der er mindre end forholdsmæssig, idet der tages hensyn til, at den ansatte kan medvirke i teamsamarbejde, samarbejde med ledelsen, andre personalegrupper m.v., men dog således at parterne har forudsat, at deltidsansatte fuldt ud medvirker i de fælles aktiviteter, der knytter sig til udviklingstimerne. Eventuel merbeskæftigelse af midlertidig karakter godtgøres med frihed af samme varighed eller normal timeløn. Stk. 3 For hver mertime tillægges 1/3 time individuel tid, jf. 5. Stk. 4 Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af børnehaveklasselederens beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset). Pensionsalderoptjening beregnes på grundlag af den højere beskæftigelsesgrad. Stk. 5 Såfremt arbejdets samlede omfang ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, ydes overtidsbetaling for de timer, der overstiger 1924, jf. 14. For børnehaveklasseledere med nedsat arbejdstid nedsættes normen vedrørende arbejdstid og lønnen forholdsmæssigt. Sygedage, feriedage og søgnehelligdage samt evt. feriefridage, der ønskes afviklet, medregnes i arbejdstidsopgørelsen med et forholdsmæssigt timetal. Børnehaveklasseledere, der er frikøbt til organisationsarbejde, betragtes som børnehaveklasseledere med nedsat arbejdstid, idet det årlige timetal nedskrives med frikøbstimerne, dog bortset fra stk. 2. For Københavns vedkommende følges dog reglerne i OB cirkulære nr. 5/99 af 9. februar 1999 samt tillidsrepræsentantregler i Københavns Kommune. 7. Aktivitetsplan For hver normperiode udarbejdes en aktivitetsplan for den enkelte børnehaveklasseleder. Aktivitetsplanen angiver børnehaveklasselederens arbejdsopgaver og det anslåede tidsforbrug.

11 Side 11 Aktivitetsplanen udleveres til børnehaveklasselederen senest 4 uger før normperiodens begyndelse. Stk. 3 Gennem aktivitetsplanen skal den samlede arbejdstid for normperioden være fordelt. Stk. 4 For ferietimer ud over 5 uger, der ønskes afholdt, fradrages 6,8 timer pr. feriefridag i årsnormen. Den ansatte vælger selv, om de optjente ferietimer ud over 5 uger skal indgå som en nedsættelse af årsnormen eller udbetales. Hvis den ansatte vælger at afvikle ferietimer ud over 5 uger, betyder det, at den årlige skoletid nedsættes med 6,8 timer pr. feriefridag. Den ansatte kan ikke kræve, at antallet af skoledage, jf. 4, stk. 8 nedsættes, men hvis forholdene tillader det, kan det konkret aftales med skolens ledelse. Vælger den ansatte at få ferietimer ud over 5 uger udbetalt, sker dette i henhold til Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 8. Akkorder, timerammer og helhedsaftaler Skoletiden, jf. 4 kan for den enkelte børnehaveklasseleder aftales som akkord, jf. stk. 2-4 som timeramme, jf. stk. 5 eller fastlægges som helhedsaftale, jf. stk. 6. Ved en akkord forstås en aftale om, at der afsættes et bestemt antal arbejdstimer til en nærmere beskrevet opgave. Timerne anses for medgået til formålet og indregnes i arbejdstidsopgørelsen, jf. 14. Stk. 3 Der kan indgås akkordaftaler mellem kommunen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening (kommuneakkorder). Stk. 4 Akkordaftaler kan også indgås mellem skoleleder og tillidsrepræsentant (skoleakkorder). Ved indgåelse af skoleakkorder efter opgavefordelingen inddrages den berørte børnehaveklasseleder. Stk. 5 Ved en timeramme forstås, at skolelederen fastsætter det forventede tidsforbrug til en opgave på baggrund af en beskrivelse af denne med henblik på at opnå enighed med den/de berørte børnehaveklasseledere om, at timerne holdes uden for mødeplanen. Skolelederen orienterer tillidsrepræsentanten om, hvilke timerammer der påtænkes. Tillidsrepræsentanten skal så tidligt som muligt orientere skolelederen om, hvilke timerammer tillidsrepræsentanten ønsker at deltage i drøftelserne af. Børnehaveklasselederen tilrettelægger og styrer selv tidsforbruget til opgaven. Timernes anvendelse skal kun dokumenteres i de tilfælde, hvor børnehaveklasselederen finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens udførelse.

12 Side 12 Hvis børnehaveklasselederen i forbindelse med udførelsen af en timerammes opgaver finder, at den afsatte tid ikke er tilstrækkelig til opgavens løsning, skal børnehaveklasselederen så tidligt som muligt gøre skolens leder opmærksom herpå, så der enten kan afsættes mere tid til opgaven, eller således at opgavens løsning kan afpasses i forhold til den afsatte tid. Stk. 6 Ved en helhedsaftale forstås, at skolens ledelse og tillidsrepræsentanten aftaler, at hele eller dele af normperiodens skoletid indgår i en samlet aftale omfattende et eller flere af følgende elementer: kommuneakkorder skoleakkorder timerammer undervisningsopgaver andre ledelsesbesluttede opgaver eventuel tidsmæssig kompensation for uforudsete opgaver i tilknytning hertil. Bemærkning Når helhedsaftalen er aftalt, er der fastlagt en endelig afregning for de arbejdsopgaver, som aftalen omfatter. Der kan således alene tillægges yderligere tid, såfremt der sker væsentlige ændringer i forhold til arbejdsopgaverne på planlægningstidspunktet. For arbejdsopgaver omfattet af en helhedsaftale ydes alene frihedsopsparing jf. denne aftales 12 og arbejdstidsbestemte tillæg, jf. 15 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne i det omfang, det er forudsat, at opgaverne skal udføres som anført i disse bestemmelser, fx i forbindelse med planlagt mødevirksomhed der er godkendt eller indkaldt af skolens ledelse. Stk. 7 Akkorder, timerammer og helhedsaftaler udløber samtidig med normperioden. 9. Mødeplan Hvis der ikke opnås enighed om en helhedsaftale gælder følgende bestemmelser om mødeplaner for normperioden for den del af arbejdstiden, der ikke er omfattet af akkorder og/eller timerammer. Skoletiden i henhold til aktivitetsplanen udmøntes i mødeplaner af mindst 4 ugers varighed. Mødeplanen angiver møde- og sluttidspunkt for børnehaveklasselederens arbejde, samt opgavernes karakter, omfang og tidsmæssige placering. Stk. 3 Mødeplanen skal udleveres til børnehaveklasselederen senest 4 uger før ikrafttræden.

13 Side 13 Stk. 4 Inden for det møde-/og sluttidspunkt, der er fastlagt i mødeplanen, kan børnehaveklasselederen pålægges at varetage andre arbejdsopgaver, end de på mødeplanen anførte. Mødeplanen udarbejdes under størst mulig hensyntagen til retningslinjerne på skolen og til de ansattes ønsker, herunder hensyntagen til fx teamsamarbejdet og andre interne samarbejdsrelationer. Mødeplanen skal endvidere indeholde oplysning om følgende: start og sluttidspunkt for undervisningsaktiviteter tidsmæssig placering af andre opgaver inden for skoletiden, der ikke er akkordlagt feriedage og søgnehelligdage eventuelle afspadseringsdage og/eller -timer eventuelt kompensation for frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste. Stk. 5 Arbejdsdage, hvor børnehaveklasselederen skal møde efter mødeplanen, skal medregnes med mindst 4 timer og i forbindelse med arbejde i skolefritidsordning på skolefridage mindst 7,4 timer, medmindre andet er aftalt med den enkelte børnehaveklasseleder. Stk. 6 Der kan ske tilføjelser til mødeplanen, således at mødetidspunktet er tidligere og/eller sluttidspunktet senere, jf. 10, stk. 8 og 15, stk. 9 i- Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne om godtgørelse. Stk. 7 Ved arbejde i skolefritidsordninger (skoleinstitutioner) følges samme retningslinjer vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, som er gældende for skolepædagoger. Pauser i forbindelse med skift fra arbejde i en børnehaveklasse til arbejde i en skolefritidsordning medregnes i den pågældendes arbejdstid. 10. Arbejdstidens placering Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag. Ved pålagt arbejde på lørdage, søndage eller søgnehelligdage gives et tilsvarende antal erstatningsfridage i samme normperiode. Ved opgørelsen af arbejdstid for en erstatningsfridag tæller det antal timer, som den inddragede fridag ville have talt i arbejdstidsopgørelsen, hvis den ikke var blevet inddraget. Det betyder, at erstatningsfridagen tæller 0 timer, hvis der har været arbejde på lørdag eller søndag, men 7,4 time ved arbejde på en søgnehelligdag, fx skærtorsdag.

14 Side 14 Stk. 3 Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, jf. dog stk. 4 og 5. Der kan ikke planlægges med delt tjeneste mellem undervisningsaktiviteter, bortset fra de tilfælde hvor undervisningsaktiviteterne er planlagt afviklet i aftentimerne (fx teaterbesøg). Stk. 4 For fuldtidsbeskæftigede børnehaveklasseledere, der alene udfører tjeneste i folkeskolen, kan tjenesten maksimalt 40 gange årligt deles i 2 dele. I forbindelse med tjeneste i ungdomsskolen kombinationsbeskæftigelse kan tjenesten deles i videre omfang end nævnt i stk. 4. Stk. 5 Ved mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende, hvor kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne, kan tjenesten yderligere deles indtil 20 gange årligt, jf. stk. 4 eller stk. 7. Hvis tjenesten er delt, således at den strækker sig ud over 11 timer, ydes en godtgørelse, jf. 15, stk. 7 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Til børnehaveklasseledere, hvor tjenesten bliver 3-delt, ydes en godtgørelse, jf. 15, stk. 8 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Stk. 6 Ved delt tjeneste medregnes mødeplanlagte opgaver, der påbegyndes kl eller senere med mindst 1 time. Stk. 7 3-delt tjeneste indgår i arbejdstidsopgørelsen med den faktisk udførte tjeneste dog mindst 7,4 timer. Stk. 8 Gives orientering om tilføjelser til mødeplanen (omlagt tjeneste) med et kortere varsel end 96 timer, ydes en godtgørelse for de placerede timer i medfør af 15, stk. 9 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Der ydes ikke godtgørelse, hvis en ændring af mødeplanen ikke medfører ændring af start- og sluttidspunktet. Stk. 9 Hvis børnehaveklasselederen tilkaldes til ekstratjeneste med varsel på mindre end 24 timer, indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med mindst 3 timer.

15 Side 15 0 En børnehaveklasseleder kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag for at løse uopsættelige opgaver, uden at fridagen betragtes som bortfaldet. I sådanne tilfælde ydes der børnehaveklasselederen en betaling beregnet efter satsen for overarbejdsbetaling på udbetalingstidspunktet. 1 Der er indgået aftale om dispensation fra hviletid/fridøgn, jf. protokollat nr. 1 om hviletid og fridøgn for lærere/overlærere, børnehaveklasseledere m.fl. i Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Fravær Arbejdsdage, på hvilke børnehaveklasselederen er fraværende på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, indgår i arbejdstidsopgørelsen med den planlagte arbejdstid. Ved lovligt fravær (fx sygdom) af mindst 4 uger varighed anses en forholdsmæssig del af timetallet for de arbejdsopgaver, der ikke indgår i mødeplanen, for at være afviklet under fraværsperioden. For en børnehaveklasseleder, der varetager en arbejdsopgave, der er afregnet med en akkord, skal der, i de tilfælde, hvor arbejdet ikke er varetaget på anden vis, således tages stilling til, om der skal ske ændringer i børnehaveklasselederens arbejdsforpligtelse, og i givet fald om arbejdsopgaven enten reduceres eller tildeles mere tid til løsningen. En børnehaveklasseleder, der er tillagt en timeramme, er ikke forpligtet til at varetage disse timer på et senere tidspunkt. Stk. 3 Arbejdsdage, der ikke er omfattet af en mødeplan, medregnes med 7,4 timer pr. dag. Arbejdsdage, på hvilke børnehaveklasselederen er planlagt fraværende på grund af barsels- eller fædreorlov, indgår i mødeplanen med 7,4 timer pr. dag. Stk. 4 Søgnehelligdage og ferietimer, der ønskes afviklet, medregnes med 7,4 timer pr. dag. Den sidste feriedag kan medregnes med mindre end 7,4 timer, jf. dog 7, stk. 4, om afvikling af ferietimer ud over 5 uger. Stk. 5 Kombinationsbeskæftigelse eller lignende indregnes i børnehaveklasselederens arbejdstid efter de konkret aftalte regler. Medmindre andet er aftalt, indregnes en forholdsmæssig del i hver normperiode.

16 Side Frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste Der ydes frihedsopsparing for hver times tjeneste, der efter ordre eller ifølge mødeplan er udført i tidsrummet mellem kl til 06.00, samt tjeneste der udføres i tiden kl til som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf mindst halvdelen ligger efter kl Arbejde i aften/natperioden kan afregnes ved at yde et tillæg på 3/37 af timelønnen pr. times arbejde i aften/natperioden i stedet for at blive afspadseret med 3 timer pr. præsteret 37 timers tjeneste i aften/natperioden, når arbejdskraftsituationen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelser mellem den (lokale) repræsentant for vedkommende forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. 13. Ulempeydelser m.v. (skolefritidsordning/-institutioner) Ved varetagelse af arbejde i en skolefritidsordning(skoleinstitution)/skoleassistentordning ydes ulempeydelser efter de for (skole)pædagoger gældende regler. Såfremt børnehaveklasseledere deltager i koloni- og weekendophold og lignende for børn i skolefritidsordningen, ydes der betaling svarende til, hvad der ydes skolepædagoger, jf. Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. 14. Overarbejde Overarbejde bør så vidt muligt undgås, medmindre der lokalt indgås aftale om det. I forbindelse med vikararbejde, samt hvor det i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsplanerne er nødvendigt, kan man uden aftale, jf. stk. 1, tillægge børnehaveklasselederen 30 overtimer i skoleåret. Arbejdstiden opgøres ved afslutningen af skoleåret/normperioden som summen af følgende: den individuelle tid tid ifølge mødeplanerne præsterede arbejdstimer herudover tid afregnet som helhedsaftaler akkorder og timerammer uden for mødeplanen timer til kombinationsbeskæftigelse og lignende timer til afspadsering, der ikke fremgår af mødeplanen frikøbte timer samt

17 søgnehelligdage og ferietimer, der ønskes afviklet A Side 17 Stk. 3 Hvis der i henhold til aktivitetsplanen er fastlagt en samlet arbejdstid, der overstiger den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, skal børnehaveklasselederen som minimum have godtgjort det fastlagte timetal i aktivitetsplanen. Stk. 4 Hvis arbejdstiden ved normperiodens udløb har oversteget den fastsatte arbejdstid for fuldtidsansatte, godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed med tillæg af 50%. Erstatningsfrihed kan, såfremt overarbejdet har et tilstrækkeligt omfang, gives som hele fridage af 7,4 arbejdstimer. Stk. 5 Erstatningsfriheden skal medmindre andet aftales mellem lederen og børnehaveklasselederen gives i den efterfølgende normperiode. Stk. 6 Kan erstatningsfriheden ikke gives i den efterfølgende normperiode, eller på det mellem børnehavelederen og lederen aftalte tidspunkt, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes med 1/1924 af vedkommende børnehaveklasseleders årsløn inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet) med et tillæg af 50%. 15. Lokalaftaler Der kan ved lokalaftale indgås aftale om fravigelser fra følgende bestemmelser: a) 7, 9 og 10, stk. 1-7 og 11. b) Denne aftales 12 (frihedsopsparing) og 13 (ulempeydelser m.v.) samt 5, stk. 2 og 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (undervisningsgodtgørelse og arbejdstidsbestemte tillæg) i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne, for så vidt angår timer ud over 836. c) 14, stk. 1 og 5, idet der kan aftales løbende udbetaling, når det skønnes, at arbejdet ikke kan godtgøres med frihed inden udløbet af den i 14 stk. 4 nævnte frist. Der henvises i øvrigt til muligheden for lokalt at anvende følgende aftaler: Aftale om konvertering af ulempetillæg (17.61). Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler (15.16). Lokalaftaler i henhold til stk. 1 skal indgås inden for de nedenfor angivne rammer: 1. Arbejdstiden i en normperiode beregnes på grundlag af 7,4 timer pr. dag. Den årlige arbejdstid udgør 1924 timer. 2. De generelt fastsatte varsler, takster, arbejdstidsopgørelser m.v., der knytter sig til arbejdets tilrettelæggelse, arbejde på ubekvemme tidspunkter og opsparing af frihed ved aften- nattjeneste kan ikke ændres, jf. dog punkt Der kan aftales faste tillæg evt. inkl. tillæg efter 15 i Overenskomst for

18 Side 18 lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (arbejdstidsbestemte tillæg), samt ulempegodtgørelse efter 14 eller fast tid, der i fuldt eller begrænset omfang kan ydes som kompensation for bortfald af bestemmelserne om rejsetid m.v., frihedsopsparing ved aften- og nattjeneste og arbejdstidsbestemte tillæg. Lokalaftaler indgås mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. 16. Ikrafttræden Denne aftale har virkning fra 1. august Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst til den 31. juli Stk. 3 Lokalaftaler efter 15 kan opsiges til ophør med 3 måneders varsel til et skoleårs udløb, medmindre parterne aftaler andre opsigelsesregler. København, den 17. august 2011 For KL Michael Ziegler Janne Vinderslev For Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen

19 Side 19 Bilag 1. Tilbagefaldsbestemmelser Tidsfastsættelsen m.v. til følgende arbejdsopgaver fastsættes lokalt ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening: 1. tjeneste uden for det faste arbejdssted 2. rejser, der udføres som en del af tjenesten 3. kursusdeltagelse 4. lejrskoler og lignende. Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed, gælder følgende tilbagefaldsbestemmelser: 1. Tjeneste uden for det faste arbejdssted Pkt. 1 Ved tjeneste uden for det faste arbejdssted medregnes transporttiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid. Pkt. 2 Arbejdsfri perioder uden for det faste arbejdssted på indtil 2 timer medregnes fuldt ud. Pkt. 3 Såfremt en arbejdsfri periode uden for det faste arbejdssted er af længere varighed end anført i pkt. 2, men ikke overstiger 6 timer, medregnes hele perioden med 1/3 af tiden. Pkt. 4 I øvrigt medregnes arbejdsfri perioder ikke. 2. Rejser, der udføres som en del af tjenesten Pkt. 1 Rejser, der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. døgn. Pkt. 2 Tjeneste på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler. 3. Kursusdeltagelse Pkt. 1 Når en ansat efter godkendelse af lederen deltager i kursus beregnes arbejdstiden for den enkelte dag som summen af eventuel transporttid m.v., eventuelle arbejdsfri perioder, jf. ovenfor og planlagt kursustid samt den anden tjeneste, der eventuelt udføres på kursusdagen. Pkt. 2 Ved internatkurser beregnes arbejdstiden på ud- og hjemrejsedagen som anført i pkt. 1. På øvrige dage i internatopholdet beregnes arbejdstiden som 7,4 timer pr. dag.

20 Side 20 Pkt. 3 Der ydes arbejdstidsbestemte tillæg, jf. 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. På internatkurser ydes tillæggene dog som angivet i pkt Pkt. 4 Såfremt internatkurser afvikles på søn- eller helligdage, ydes der for den pågældende dag et tillæg svarende til 7,5 gange timesatsen for arbejde på søn- og helligdage. Pkt. 5 Såfremt internatkurser helt eller delvist afvikles på lørdage efter kl , ydes der for den pågældende dag et tillæg svarende til 3 gange timesatsen for arbejde på lørdage. Pkt. 6 Såfremt der på internatkurser ifølge kursusprogram eller lignende er tilrettelagt undervisning eller anden faglig kursusvirksomhed efter kl , ydes der for den pågældende dag et tillæg svarende til 2 gange timesats for arbejde i tidsrummet til (natpenge). 4. Lejrskoler og lignende Pkt. 1 Lejrskoler, hytteture og lignende (arrangementer med overnatning) indgår i mødeplanen fra ½ time før elevernes mødetid til 7 timer efter hjemkomsten. Lejrskoler afregnes med 14 timer pr. døgn, jf. 3. Bemærkning Der regnes forholdsmæssigt afrundet opad til hele timer. Pkt. 2 Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 126,95 kr.[]med virkning fra 1. januar 2012 forhøjes beløbet til 127,33 kr. (31/ niveau)[] pr. påbegyndt dag for deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser og lignende arrangementer med overnatning. Tillægget ydes i stedet for frihedsopsparing, jf. 12 og arbejdstidsbestemte tillæg, jf. 15 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Pkt. 3 Afvikles arrangementer jf. pkt. 2 på lørdage, søndage og helligdage ydes et ikkepensionsgivende tillæg på 288,75 kr. []Med virkning fra 1. januar 2012 forhøjes beløbet til 289,62 kr. (31/ niveau)[] pr. påbegyndt dag. København, den 17. august 2011 For KL Michael Ziegler

21 Janne Vinderslev 50.34A Side 21 For Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005. 50.73A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere m.fl. ved sprogcentre 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.73A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.73A Side 2 Indledende bemærkning:... 3 1. Område... 4 2. Arbejdstid...

Læs mere

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005. 50.64A O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for månedslønnede lærere ved ungdomsskolens heltidsundervisning 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.64A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.64A Side 2 Indledende bemærkning... 3

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Cirkulære om. Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om Protokollater om arbejdstid mv. for forstandere, viceforstandere og lærere ved efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2002 4.5.2A Indholdsfortegnelse CIRKULÆRE...3 PROTOKOLLAT OM

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

50.22 O.15 8/2016 Side 1. Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 50.22 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning...

Læs mere

Aftale om arbejdstid mv. for lærere i Ballerup Kommune

Aftale om arbejdstid mv. for lærere i Ballerup Kommune Aftale om arbejdstid mv. for lærere i Ballerup Kommune Ballerup Kommune Ballerup Lærerforening Alle tekstafsnit der ikke er indrammende er ord til andet teksten fra den centralt indgåede arbejdstidsaftale.

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold

63.01 O.13 51/2013 Side 1. Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold Side 1 Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og arbejde Indholdsfortegnelse Side 63.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014

Arbejdet i skolen. Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Arbejdet i skolen Medlemsmøde Roskilde 26. november 2014 Nye regler Skolereformen Så ens som muligt med lærer og pædagoger Sikre mulighed for arbejde i skolen 2. Hvor kan man ansættes Hvad står der i overenskomsten

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Sammenhængen mellem målsætningen for skolevæsenet og arbejdstidsaftalens udmøntning Arbejdets tilrettelæggelse på skolerne tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens mål og rammer

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen. 50.22 O.11 29 / 2011 Side 1 Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.22 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.22 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland.

1. Dækningsområde Denne aftale omfatter rammevilkår for kortvarige udstationeringer til udlandet, inkl. Færøerne og Grønland. Lokalaftale nr. 11.E Redigeret 2013 Rammevilkår for kortvarige udstationeringer Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark

Læs mere

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre

AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende danskuddannelse ved FOAS' sprogcentre Folkeoplysningsorganisationernes arbejdsgiversamarbejde (FOAS) Lærernes Centralorganisation (LC) AFTALE Om arbejdstid for månedslønnede lærere ved danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og tilsvarende

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere

Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Lokalaftale Arbejdstid & løn Lærere & børnehaveklasseledere Ballerup Kommune & Ballerup Lærerforening 1. august 2016 1 Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet

Læs mere

Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning

Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning Om lokale aftaler vedrørende lærernes arbejdstid en vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 2. AFTALER 4 2.1 Forhandlings- og aftalekompetence 5 2.2 Aftalers status 5 2.3 Indholdet i en aftale 6

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler

Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftaler om arbejdstid mv. for ledere og lærere ansat ved de frie grundskoler 1996 Indhold Side Cirkulære... 1 I. Indledning... 1 II. Lærere m.fl.... 2 III. Ledere m.fl....

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010

Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på Skrillingeskolen i Middelfart Kommune 2009-2010 PROCEDURE Tilrettelæggelse af den enkelte lærers arbejdstids er i arbejdstidsaftalen beskrevet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN

PROTOKOLLAT A 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE LÆRERNES CENTRALORGANISATION 32.34.1A Side 1 PROTOKOLLAT A ARBEJDSTID FOR LÆRERE M.FL. VED 1. SELVSTÆNDIGE AMTSLIGE/KOMMUNALE SKOLER FOR VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN

SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 32.34.4 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANI- SATION AFTALE OM PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL LÆRERE I FOLKESKOLEN 2005 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage. Bilag 2b for lærere og børnehaveklasseledere 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse og det pædagogiske personale og mellem det forskellige

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere